Svoz odpadu, údržba a úklid venkovních ploch
Předmětem veřejné zakázky je provádění venkovních úklidových služeb a pravidelného a mimořádného odvozu komunálního odpadu včetně jeho separovaných složek, pro koleje a menzy a další objekty Správy účelových zařízení ČVUT v Praze. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v přílohách zadávacích podmínek.
Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v Táboře - výběr provozovatele systému
Předmětem zakázky je poskytnutní služeb dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky. Smlouva na obě části bude uzavřena na dobu neurčitou, výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky byla v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) zákona stanovena jako předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců.
Svoz biologicky rozložitelného odpadu  na území města Čelákovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s biologicky rozložitelným (nádoby jsou majetkem zadavatele) odpadem ve městě Čelákovice v rozsahu dle Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace.
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Revúca
Predmetom je zákazka na poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon") postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona. Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu, odvozu a likvidácie komunálneho odpadu z mesta Revúca ...
Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber, preprava a uloženie komunálneho odpadu na skládku STKO N-14 Neded. Celkové množstvá sú uvedené v prílohe č.2 - špecifikácia odpadu.
Likvidácia komunálneho odpadu na skládke
Verejný obstarávateľ Mesto Kolárovo verejne obstaráva skládku odpadov na zneškodňovanie zmesových komunálnych odpadov D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ zabezpečí zber a prepravu komunálneho odpadu na skládku odpadov vlastnými ...
Sběr, svoz a odstraňování odpadů ve městě Kosmonosy
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při nakládání s odpady (směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a tříděného odpadu) na území města Kosmonosy a místní části Horní Stakory, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, právními předpisy ČR, obecně závaznou vyhláškou zadavatele o stanovení systému ...
Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu
2.1Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec.
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu kat. č. 180102 a18003 a likvidácia odpadu kat. č. 160213 a 160214
Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v obci Růžová
Předmětem projektu je zajištění likvidace komunálních odpadních vod provozně nízkonákladovým způsobem čištění, pomocí biotechnologické soustavy s kořenovou / vegetační / čistírnou odpadních vod s kapacitou 1100 EO v obci Růžová. Splňuje parametry nejlepší dostupné technologie. Součástí stavby je i zajištění výstavby oddílného kanalizačního řadu o ...
Svoz a likvidace odpadu v Cerhenicích
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace komunálního a tříděného (separovaného) odpadu v městysy Cerhenice a jejích místních částech Cerhýnky a Radimek v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. ...
Sběrný dvůr Třinec
Předmětem veřejné zakázky je zřízení a provozování sběrného dvora komunálního odpadu a další nakládání s tímto odpadem ve městě Třinci.
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci
Předmětem veřejné zakázky je nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci.
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu
Predmetom zákazky je poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávani na zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených do ...
Poptáváme odvoz a likvidaci chemikálií ze základní školy
Poptáváme odvoz a likvidaci různých chemikálií i bez označení ze základní školy. S pozdravem Milan Armstark
Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Butoves na období 2018-2021
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území obce Butoves na roky 2018 - 2021 v rozsahu blíže specifikovaném zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
Zajištění služeb odpadového hospodářství
Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Konkrétně se jedná o: - sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely; - sběr, svoz, zajištění využití nebo odstranění tříděného komunálního odpadu včetně zajištění ...
Úpravna vody Želivka –  likvidace kalů z usazovací nádrže Rýzmburk
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění čerpání kalů z usazovací nádrže Rýzmburk, vznikajících z procesu úpravy vody na úpravně vody Želivka, jejich následné odvodnění, doprava a jejich využití způsoby stanovenými pro využívání odpadů podle přílohy č. 3 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ...
Odvoz a převzetí odpadů vzniklých v čistírnách odpadních vod VAK Kroměříž – nové vyhlášení
Předmětem zakázky je zajištění služby nakládání s níže uvedenými druhy odpadů: Katalog. č. dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů Název 190802 Odpad z lapáku písku 190805 Kaly z čištění komunálních odpadů 200306 Odpad z ...
Odvoz a likvidace odpadu 2018/2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace směsného komunálního a nebezpečného odpadu, který vzniká v Nemocnici Jihlava po sjednanou dobu plnění, včetně zapůjčení 13 ks kontejnerů o objemu 1 100 l na komunální odpad, umístěných v místě plnění.
Odstranění nebo využití odpadů z provozoven společnosti SVK, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v odstranění nebo využití odpadů vznikajících činností zadavatele. Jedná se zejména o odpady vznikající při provozování čistíren odpadních vod, čerpacích stanic, kanalizací a úpraven pitných vod. Součástí plnění je převzetí a přeprava odvodněných kalů a ostatních odpadů ...
Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování činností spojených s úklidem veřejných prostranství formou zametání a strojového čištění chodníků, zimní údržbou chodníků, úklidem psích exkrementů z veřejných ploch, svozem vybraných odpadkových košů a úklidem černých skládek z veřejných ploch
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Pečovská Nová Ves
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v obci spojených so zberom, prepravou a s nakladaním s vyprodukovaným komunálnym odpadom podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam komunálnych odpadov podľa Katalógu odpadov (vyhláška 365/2015 Z. z.): 20 03 01 zmesový komunálny ...
Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu s kat. č. 10 01 02
Predmetom zákazky je odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktorý je podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení platných ustanovení a predpisov, ktorou sa vydáva katalóg odpadov, zaradený pod kat. č. 10 01 02 - popolček z uhlia (ďalej ako odpad), v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona č. ...
Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber, preprava a uloženie komunálneho odpadu na skládku STKO N-14 Neded. Celkové množstvá sú uvedené v prílohe č.2 - špecifikácia odpadu.