Svoz a nakládání s odpadem města Choceň
Předmětem plnění veřejné zakázky „Svoz a nakládání s odpadem města Choceň“ je komplexní zajištění služeb při svozu odpadu pro město Choceň v rozsahu stanoveném v Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace.
Zajištění služeb odpadového hospodářství
Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Konkrétně se jedná o: - sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely; - sběr, svoz, zajištění využití nebo odstranění tříděného komunálního odpadu včetně zajištění ...
Stredisko na zhodnocovanie stavebných odpadov - Brzotín - stavebné práce
Predmetom zákazky je vybudovanie strediska na zhodnocovanie stavebných odpadov v obci Brzotín.
Poptávám odvoz velkoobjemového odpadu
Poptávám odvoz velkoobjemového odpadu, starý rozebraný nábytek, dřevotříska a podobně.
Sanace staré ekologické zátěže v Boršově u Kyjova
Předmětem veřejné zakázky je sanace bývalého skladu pesticidů v Boršově u Kyjova. Nápravná opatření zahrnují odstranění hlavních zdrojů znečištění – nebezpečné odpady na bázi pesticidních látek, uložené do ocelových kontejnerů, a demolici betonového úložiště. Vlastní úložiště odpadů vyžaduje proto nápravná opatření, která zajistí redukci ...
Sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň-Jih
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti EURO-Šarm, Sklad Plzeň-Jih.
Zajištění komplexního nakládání s odpadem města  Lázně Bohdaneč
Předmětem plnění veřejné zakázky „Zajištění komplexního nakládání s odpadem města Lázně Bohdaneč“ je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO a separovaným odpadem (papír, plast, sklo) sbíraným nádobovým systémem ve městě, zajištění provozu sběrného dvora a převzetí všech odpadů odložených občany na sběrném dvoře města Lázně Bohdaneč ...
Rozšíření systému odděleného sběru odpadů v Táboře - dodávka nádob
Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky.
Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad
Předmětem veřejné zakázky je: Zajištění komplexních služeb při nakládání s komunálním odpadem ve městě Lázně Bělohrad.
Zajištění ukládání a likvidace komunálního odpadu v období 2018-2019, Nové Město na Moravě
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ukládání a likvidace směsného komunálního odpadu ze sběru na území města Nové Město na Moravě a jeho místních částí, dále z obcí mikroregionu Novoměstsko.
Svoz a likvidace komunálního odpadu
Předmětem veřejné zakázky je zejména, nikoliv však výlučně: svoz a likvidace směsného komunálního odpadu včetně odpadkových košů, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu, svoz a likvidace biologicky rozložitelných odpadů, mytí nádob, monitoring nádob, svoz a likvidace velkoobjemového odpadu, evidence odpadového hospodářství.
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu mesta Stupava
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby a to na zhodnotenie/zneškodnenie odpadu (KČ. 20 03 01, KČ. 20 03 07, 170107, 200 308); 2. pristavenie kontajnera (VOK) na nebezpečný odpad jeho následný odvoz ako aj následné zneškodnenie/ zhodnotenie z mesta Stupava v súlade so Zákonom č. 223/2011 Zb. z. o odpadoch a jeho následných noviel a ďalších ...
Komunálne služby v meste Sereď
Zber a odvoz komunálnych odpadov z domácností a prevádzok v meste Sereď.
Svoz TKO v obci Hlubočky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních služeb při nakládání s odpadem na území obce Hlubočky a všech jejích místních částech Posluchov, Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá Voda, v rozsahu: - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu. - sběr, svoz a využití separovaných odpadů, - sběr, svoz a odstranění velkoobjemových ...
Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Pardubice společnosti BENZINA s.r.o., zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě čerpací stanice ...
Svidník - uloženie komunálneho odpadu
Predmetom zadávania tejto zákazky je likvidácia všetkého vyprodukovaného odpadu v meste Svidník vyzbieraného prostredníctvom Technických služieb mesta Svidník v nasledovnom členení v predpokladanom množstve: zmesový komunálny odpad (kat. č. 20 03 01) - 1 300 t objemný odpad (kat. č. 20 03 07) - 620 t spolu - 1 920 t Pod likvidáciou ...
Monitoring, čištění a opravy kanalizací, sběr, analýza a odstranění odpadů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na monitoring (video-inspekci), čištění a opravy kanalizací, sběr odpadů a jejich předávání k následnému využití, odstranění, zajištění analýz odpadů včetně odběru vzorků odpadů k těmto analýzám.
Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2018 - 2020
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství.
Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu z Fakultní nemocnice Plzeň pro období 2018 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a odstranění zdravotnických odpadů vznikajících při činnosti FN Plzeň po dobu 4 let (2018 – 2021). Jedná se o netříděný odpad katalogových čísel 180101, 180102, 180103, 180104, 180108 a 180109 zařazovaných pod jednotné číslo 180103. Svoz a odstranění zdravotnického odpadu se provádí z několika ...
Odvoz a převzetí odpadů vzniklých v čistírnách odpadních vod VAK Kroměříž
Předmětem zakázky je zajištění služby nakládání s níže uvedenými druhy odpadů: Katalog. č. dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů Název 190802 Odpad z lapáku písku 190805 Kaly z čištění komunálních odpadů 200306 Odpad z čištění kanalizace Součástí služby nakládání s výše uvedenými druhy odpadů je přistavení ...
Prevádzkovanie zberného dvora odpadov Gbely
Prevádzkovanie zberného dvora určeného na uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby občanov s trvalým pobytom v meste Gbely. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zajištění služeb v oblasti sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Předmětem této zakázky je zejména: a) Svoz a odstranění směsného komunálního odpadu z (na) území města Slaný, stanovišť odpadových nádob, b) Svoz a zajištění využití separovaných odpadů z (na) území města Slaný, včetně úklidu odpadových nádob, c) Svoz a využití biologického odpadu z (na) území města Slaný, včetně úklidu stanovišť nádob, d) ...
Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí odpadu od zadavatele a jeho využití či odstranění.
Nakládání s odpadními vodami ČEZ Distribuce, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je nakládání s odpadními vodami dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.
Komplexní zabezpečení likvidace odpadů
Komplexní zabezpečení likvidace odpadů pro zadavatele: část A- odpady s pravidelným výskytem, pravidelně odvážené odpady kategorie O; část B- odpady ze zdravotní péče, pravidelně odvážené odpady kategorie N; část C-odpady s nepravidelným výskytem, nepravidelně odvážené odpady kategorie N a O.