Východ región, nebezpečný odpad

Východ región, nebezpečný odpad

Zneškodnenie/zhodnotenie a likvidácia odpadov

Sanace areálu bývalé továrny Exatherm, Železný Brod

Sanace areálu bývalé továrny Exatherm, Železný Brod

Předmětem této veřejné zakázky je provedení služeb - sanace a likvidace kontaminovaných zemin a betonů vzniklých kompletní demolicí areálu firmy EXATHERM vč. kontaminovaných zemin a kanalizace s odsazovací nádrží za areálem bývalé společnosti. Kontaminované materiály, kal a odpadní voda z nádrže budou odstraněny ve vhodném schváleném zařízení. ...

Poptáváme uložení odpadu

Poptáváme uložení odpadu

Poptávám uložení odpadu z vybouraného podhledu - materiál minerální vata + termatex.

Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy

Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy

Předmětem plnění veřejné zakázky „Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy" je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO a separovaným odpadem (papír, plast, sklo, kompozitní obaly, kovy) sbíraným nádobovým systémem ve městě a na sběrném dvoře a převzetí nebezpečných odpadů odložených občany na sběrném dvoře města Veltrusy.

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu pro jihočeské nemocnice

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu pro jihočeské nemocnice

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění veškerých činností souvisejících se sběrem, odvozem a likvidací nebezpečného odpadu včetně evidence odpadů a zpracování povinných hlášení pro jihočeské nemocnice dle specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. Přejímka a nakládání s nebezpečnými odpady musí být ...

Svoz a nakládání s odpadem města Chlumce nad Cidlinou

Svoz a nakládání s odpadem města Chlumce nad Cidlinou

Předmětem plnění veřejné zakázky „Svoz a nakládání s odpadem města Chlumce nad Cidlinou“ je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník (dále jen území města) v rozsahu Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace.

Převzetí biologicky rozložitelného odpadu

Převzetí biologicky rozložitelného odpadu

Předmětem veřejné zakázky je převzetí ve schváleném zařízení odděleně sbíraného komunálního odpadu – biologicky rozložitelného odpadu katalogové číslo 200201 v předpokládaném množství 1 200 – 1 350 t za období jednoho kalendářního roku.

Svoz skla z podzemních a dělených kontejnerů duo se spodním výsypem

Svoz skla z podzemních a dělených kontejnerů duo se spodním výsypem

Předmětem veřejné zakázky je svoz komunálních odpadů, konkrétně odděleně sbíraného komunálního odpadu – sklo barevné, bílé katalogové číslo 20 01 02, ze speciálních dělených kontejnerů tzv. zvon duo (o objemu 1,8 m3 v počtu 70, 2,1 m3 v počtu 31) zeleno-bílé barvy a z celkem 8 podzemních kontejnerů ke sběru směsného skla o objemu 5 ...

Svoz komunálního odpadu z podzemních kontejner

Svoz komunálního odpadu z podzemních kontejner

Předmětem veřejné zakázky je svoz komunálních odpadů z podzemních kontejnerů o objemu 5 m3 v počtu: Podzemní kontejner (200301 SKO)................15 ks Podzemní kontejner (200101 Papír)...............8 ks Podzemní kontejner (200139 Plast)................8 ks Podzemní kontejnery na plast a na papír jsou vždy umístěny v kombinaci s kontejnery ...

Odstranění komunálního a nebezpečného odpadu v Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Odstranění komunálního a nebezpečného odpadu v Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je: • zajištění odvozu a odstranění komunálního a biologicky rozložitelného odpadu • zajištění odvozu a odstranění nebezpečného odpadu • dodávka kontejnerů na ostrý odpad • dodávka odpadních pytlů na nebezpečný, směsný a tříděný odpad pro všechny lokality Oblastní nemocnice Náchod, a.s. na období 4 ...

Přerov – letiště Bochoř – sanace deponií, ekologická likvidace betonové suti a zeminy

Přerov – letiště Bochoř – sanace deponií, ekologická likvidace betonové suti a zeminy

Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace deponie v lokalitách č. 2 – 7 spočívající v odstranění a likvidaci betonové suti a zeminy vzniklé v průběhu provádění demolic zodolněných staveb, dále vyčištění a závěrečné terénní úpravy jednotlivých lokalit a okolních ploch, převzetí, nakládka, odvoz a odstranění odpadu, včetně průběžného a ...

Zajištění sběru, svozu a odstraňování odpadů pro Město Třebechovice pod Orebem

Zajištění sběru, svozu a odstraňování odpadů pro Město Třebechovice pod Orebem

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se sběrem, svozem a tříděním odpadů, plastů, skla, nápojového kartonu, papíru a nebezpečného odpadu pro město Třebechovice pod Orebem v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).

Rekultivace skládky HANTÁLY - I. etapa

Rekultivace skládky HANTÁLY - I. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dokončení rekultivace I. etapy stávající skládky firmy Hantály a.s. podle PROJEKTU. Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a soupisu prací a ve výkazu výměr. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací ...

Nakládání s odpady ČEZ Distribuce, a. s.

Nakládání s odpady ČEZ Distribuce, a. s.

Předmětem veřejné zakázky je nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady (vyjma komunálního odpadu a z něho vytříděných složek odpadu) dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.

Odvoz a likvidace SKO a TKO 2018 - 2021

Odvoz a likvidace SKO a TKO 2018 - 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je odvoz a likvidace vzniklých odpadů ve vojenských areálech, případně na území vojenských újezdů.

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - sdružení Struhařov

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - sdružení Struhařov

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro všechny členy sdružení zadavatelů, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, ...

Odstranění nelegálního skladu odpadů Buštěhrad

Odstranění nelegálního skladu odpadů Buštěhrad

2.1. Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb: odstranění systematicky a soustavně navážených odpadů do nelegálního skladu u města Buštěhrad v ulici Třinecká, kde jsou uloženy skupiny různorodých odpadů a to i zahořených. Odpady se nacházejí zejména na komunikaci v ulici Třinecká a dále jsou znečištěné i přilehlé pozemky. Jedná se o plochu ...

Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu, vývoz a likvidace

Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu, vývoz a likvidace

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství a to v tomto rozsahu: 1.Sběr, svoz a odstranění směsného kom. odpadu, 2.Odvoz a odstranění objemného odpadu - SD, 3.Odvoz a odstranění stavebního odpadu - SD, 4.Odvoz a odstranění dřeva - SD,5.Odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu - SD,6.Odvoz a odstranění ...

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – Průhonice

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – Průhonice

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Košťany

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Košťany

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro všechny členy sdružení zadavatelů, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, ...

VELAMOS, a.s. lokalita Zlaté Hory - odstranění staré ekologické zátěže

VELAMOS, a.s. lokalita Zlaté Hory - odstranění staré ekologické zátěže

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace sanace na lokalitě Zlaté Hory společnosti Velamos, a.s.“, zpracované v listopadu 2016 společností EKOSYSTEM spol. s r.o., která je přílohou č. 3 této ZD. Předmětem plnění je dekontaminace podzemní vody znečištěné ...

Svoz komunálního odpadu v Moravském Berouně

Svoz komunálního odpadu v Moravském Berouně

Vybraný dodavatel veřejné zakázky zajistí komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního a separovaného komunálního odpadu pro celé město Moravský Beroun (tj. včetně jeho části – Sedm Dvorů, Ondrášov, Čabová a Nové Valteřice), vše v souladu se zákonem o odpadech a se souvisejícími prováděcími předpisy.

Zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodnenia odpadu

Zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodnenia odpadu

Predmetom zákazky je zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia alebo zhodnocovania odpadu zo spaľovania odpadu, ktorý vzniká v závode Spaľovňa odpadu obstarávateľa. V zmysle Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa jedná o nie nebezpečný odpad, katalógové číslo odpadu : 19 01 12 popol a škvara iné ako ...

Sektor VIII - etapa I. a II.

Sektor VIII - etapa I. a II.

Předmětem plnění VZ je realizace stavebních prací vedoucích k odstranění starých ekologických zátěží (SEZ) v odpovědnosti státu po těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě. SEZ jsou v této VZ staré ropoplynové sondy, které byly v minulosti nevhodně nebo nedostatečně zlikvidovány a způsob jejich zajištění neodpovídá současným báňským předpisům. ...

(záznamy 126/150 z 1443)  strana 6 / 58