Odstranění využitelných odpadů
odstranění využitelných odpadů (odstraněním se myslí jejich materiálové nebo energetické využití).
Odpady k uložení na skládku
odpady k uložení na skládku
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu 2019
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci: - směsného komunálního odpadu, - tříděného odpadu – plasty, - tříděného odpadu – papír, - tříděného odpadu – sklo, - tříděného odpadu – nápojové kartony, a poskytnutí sběrných nádob na tento odpad k užívání pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci, ...
Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu v Šumperk
Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spojené se sběrem, svozem a tříděním odpadů plastů, skla, nápojového kartonu a papíru pro město Šumperk v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Místem plnění veřejné zakázky je sídlo ...
Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka
Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace. Jedná se zejména o zajišťování těchto prací: a) provádění údržby včetně čištění a úklidu ploch a prvků veřejných pohřebišť (zeleň, komunikace) b) provádění svozu odpadkových košů do přistavených ...
Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka
Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace. Jedná se zejména o zajišťování těchto prací: a) provádění údržby včetně čištění a úklidu ploch a prvků veřejných pohřebišť (zeleň, komunikace); b) provádění svozu odpadkových košů do přistavených ...
Zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu 2018 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele na zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu 2018 – 2022. Nebezpečný odpad, komunální a separovaný odváží poskytovatel služeb. Frekvence vývozů bude upřesněna. Ostatní odpad je v režii zadavatele.
Svoz TKO v obci Hlubočky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních služeb při nakládání s odpadem na území obce Hlubočky a všech jejích místních částech Posluchov, Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá Voda, v rozsahu: - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu. - sběr, svoz a využití separovaných odpadů, - sběr, svoz a odstranění velkoobjemových ...
VELAMOS, a.s. lokalita Zlaté Hory - odstranění staré ekologické zátěže
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace sanace na lokalitě Zlaté Hory společnosti Velamos, a.s.“, zpracované v listopadu 2016 společností EKOSYSTEM spol. s r.o., která je přílohou č. 3 této ZD. Předmětem plnění je dekontaminace podzemní vody znečištěné ...
Svoz komunálního odpadu v Moravském Berouně
Vybraný dodavatel veřejné zakázky zajistí komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního a separovaného komunálního odpadu pro celé město Moravský Beroun (tj. včetně jeho části – Sedm Dvorů, Ondrášov, Čabová a Nové Valteřice), vše v souladu se zákonem o odpadech a se souvisejícími prováděcími předpisy.
Zajištění sběru, svozu a likvidace odpadu pro obce DSO MORAVSKÁ BRÁNA
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb – sběru, přepravy a odstraňování směsného a tříděného odpadu v obcích Sobíšky, Lazníky, Lazníčky, Radvanice, Veselíčko, Osek nad Bečvou, Dolní Újezd, Bohuslávky, Jezernice, Týn nad Bečvou. Smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.01.2018.
Zajištění sběru, odvozu a odstranění (využití) směsného, biologicky rozložitelného a komunálního odpadu
Služby spojené se zajištěním sběru, odvozu a odstranění směsného, biologicky rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro město Šumperk, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále ...
Sběr, svoz a odstranění odpadu
Sběr, svoz a likvidace odpadů.
Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Mikulovice
Předmětem zadávacího řízení s názvem „Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Mikulovice“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany uchazeče: - sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace separovaného odpadu na území obce Mikulovice včetně předávání kolektivním systémům zpětného odběru v souladu s právními předpisy České ...
Poptávám likvidaci pneumatik
Poptávám likvidaci cca 90ti kusů ojetých pneumatik různého rozměru - část i na disku.
Obec Oskava - Komunální služby
svoz směsných a tříděných komunálních odpadů v obci
Poptávám přistavení kontejneru
Poptávám přistavení kontejneru. Děkuji.
Svoz, recyklace a likvidace odpadů v obcích mikroregionu Království
Předmětem veřejné zakázky na služby je zabezpečení komplexního nakládání s odpady na katastrálních územích 13 obcí (veřejných zadavatelů), které jsou členy Sdružení obcí mikroregionu Království, v souladu s obecně závaznými vyhláškami uvedených obcí a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s ...
Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování komplexních služeb s nakládáním se směsnými komunálními odpady - provádění sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu ze svozových nádob, z kapacitně větších nádob, z odpadkových košů, z nádob určených ke sběru separovaného odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu, ...
Svoz, recyklace a likvidace odpadů v obcích mikroregionu Království
Předmětem veřejné zakázky na služby je zabezpečení komplexního nakládání s odpady na katastrálních územích 13 obcí (veřejných zadavatelů), které jsou členy Sdružení obcí mikroregionu Království, v souladu s obecně závaznými vyhláškami uvedených obcí a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s ...
Poptávám odvoz odpadu
Poptávám kontejner na odvoz odpadu (umakart,kachle, omítková suť, použitou koupelnovou sanitu).
Svoz odpadu pro Město Tovačov
Předmětem veřejné zakázky je sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, a to odpadu směsného i tříděného.
Svoz odpadu pro Město Tovačov
Předmětem veřejné zakázky je sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, a to odpadu směsného i tříděného.
Poptávám odvoz fekálií
Hledám firmu na vývoz septiku, asi 4 kubíky.
Rekultivace skládky Žeravice II – I. etapa osmé hrázky s manipulační plochou
Předmětem veřejné zakázky je realizace dokončení rekultivace horní partie obvodových svahů 1. etapy skládky – tzv. osmé hrázky včetně vybudování manipulační plochy pro kompostování biologicky rozložitelných odpadů. V severní části současné pláně I. etapy skládky se zaskládkované odpady přetvarují do plochy tzv. „severní pláně“, kde se následně ...