Odvoz a likvidace odpadu města Loket - Sběrný dvůr
1) Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady ze sběrného dvora. Jedná se o zajištění odvozu a likvidaci (případně další zpracování) odpadů uvedených v Příloze č. 5 ZD - Specifikace svozu odpadu. Odpad je svážen a sbírán do sběrného dvora města Loket v Revoluční ulici u č.p. 580 ke krátkodobému umístění. Výše ...
Svoz odpadu pro město Loket
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území města Lokte - k.ú. Loket, k.ú. Údolí u Lokte vč. části Svatošské skály, k.ú. Nadlesí, k.ú. Dvory u Lokte (dále jen „předmět veřejné zakázky“) v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí ...
Svoz odpadu pro město Loket
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území města Lokte - k.ú. Loket, k.ú. Údolí u Lokte vč. části Svatošské skály, k.ú. Nadlesí, k.ú. Dvory u Lokte (dále jen „předmět veřejné zakázky“) v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí ...
Převzetí biologicky rozložitelného odpadu
Předmětem veřejné zakázky je převzetí ve schváleném zařízení odděleně sbíraného komunálního odpadu – biologicky rozložitelného odpadu katalogové číslo 200201 v předpokládaném množství 1 200 – 1 350 t za období jednoho kalendářního roku.
Svoz skla z podzemních a dělených kontejnerů duo se spodním výsypem
Předmětem veřejné zakázky je svoz komunálních odpadů, konkrétně odděleně sbíraného komunálního odpadu – sklo barevné, bílé katalogové číslo 20 01 02, ze speciálních dělených kontejnerů tzv. zvon duo (o objemu 1,8 m3 v počtu 70, 2,1 m3 v počtu 31) zeleno-bílé barvy a z celkem 8 podzemních kontejnerů ke sběru směsného skla o objemu 5 ...
Svoz komunálního odpadu z podzemních kontejner
Předmětem veřejné zakázky je svoz komunálních odpadů z podzemních kontejnerů o objemu 5 m3 v počtu: Podzemní kontejner (200301 SKO)................15 ks Podzemní kontejner (200101 Papír)...............8 ks Podzemní kontejner (200139 Plast)................8 ks Podzemní kontejnery na plast a na papír jsou vždy umístěny v kombinaci s kontejnery ...
Odstraňování, využívání směsného komunálního odpadu, objemného odpadu
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služby zákonem, příslušnou vyhláškou schváleného odstraňování, nebo využívání směsného komunálního odpadu, objemného odpadu od fyzických osob (občanů a domácností) a právnických osob v zařízení ve vlastnictví či správě uchazeče za podmínek splnění veškerých legislativních povolení a norem platných a ...
Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE
Předmětem plnění je sanace starých ekologických zátěží („SEZ“) v areálu vlastněném původně společností RWE Energie, s. r. o. a jejími právními předchůdci. V současné době se nachází ve vlastnictví společnosti RWE Česká republika a.s., která je mateřskou společností společnosti RWE Energie, s.r.o. (dále též „nabyvatel“) a dotčený majetek nabyla ...
Odvoz a likvidace odpadů - Lázeňská léčebna Mánes
Předmětem plnění je zajištění služeb v odpadovém hospodářství při nakládání s odpadem spojených se sběrem, svozem, přepravou a odstraněním odpadů pro Lázeňskou léčebnu Mánes v Karlových Varech, která je organizační jednotkou Nemocnice Na Homolce. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy na dobu 48 měsíců.
Likvidace odpadů ve městě Aš
Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění převzetí a odvoz komunálních odpadů, kde původcem je město Aš a Ašské služby s.r.o., kat. „O", kód odpadu 200301, podle § 5 odst. 3 písm. a) zák. č. 185/2001 Sb. a dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. v souladu s §12 odst. 3 zákona 185/2001 Sb. ve znění ...
Komunální a technické služby pro město Nejdek
Předmět veřejné zakázky: -sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu -svoz a likvidace objemného odpadu -sběr, svoz, třídění, využití nebo zneškodnění separovaného odpadu z nádob na separovaný odpad umístěných na území města -zajištění provozu sběrného dvora, třídění a zneškodnění veškerých odpadů převzatých ve sběrném dvoře -zajištění odvozu ...
Dolní nádraží Karlovy Vary - odstranění staré ekologické zátěže
Předmětem zakázky je odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě Dolního nádraží v Karlových Varech spočívající mimo jiné v odtěžení stávajících kontaminovaných zemím a jejich ekologické likvidaci. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a souvisejících podkladech uveřejněných na výše uvedeném profilu zadavatele.
Loučná, Háj - odkanalizování
Odstranění volného výtoku splaškových vod z dožilé čistírny odpadních vod.
Převzetí odpadů z ČOV společnosti  CHEVAK Cheb, a.s.
Předmět plnění veřejné zakázky je převzetí odpadů z čistíren společnosti CHEVAK Cheb, a.s. a jejich zpracování prostřednictvím oprávněné osoby skládkováním, kompostováním, či materiálovým využitím dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
Sanace bývalého areálu KOVO Velká Hleďsebe
Odstranění staré ekologické zátěže - bývalý areál KOVO Velká Hleďsebe
Poptávám tříděný plastový odpad
Poptávám tříděný plastový odpad ve stovkách tun.PP +PET+ TETRA PACK