Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti  UNIPETROL, a.s. Litvínov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov“, zpracované společností AECOM CZ s. r. o. v únoru 2018, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je ochranné sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod přitékajících z prostoru ...
Svoz a likvidace odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1.2.2019 do 31.1.2023
Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, ostatního objemného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1.2.2019 do 31.1.2023
Odstranění kontaminace - Stibůrkovská jezera
Veřejná zakázka je zaměřena na sanaci vody a zemin v lokalitě přírodní rezervace Stibůrkovská jezera u břehu meandru, kde byl průzkumem prostorově vymezen rozsah kontaminace ropnými látkami v okolí starého reliktu po těžbě ropy. Cílem realizace veřejné zakázky je odstranění staré ekologické zátěže a ochránění cenného ekosystému lokality do ...
Rekultivace Radovesice XIII. – II. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace Radovesice XIII – II. etapa“, zpracované v lednu 2015 společností Báňské projekty Teplice a.s. (nyní B-PROJEKTY Teplice, s.r.o.).
Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v obci Růžová
Předmětem projektu je zajištění likvidace komunálních odpadních vod provozně nízkonákladovým způsobem čištění, pomocí biotechnologické soustavy s kořenovou / vegetační / čistírnou odpadních vod s kapacitou 1100 EO v obci Růžová. Splňuje parametry nejlepší dostupné technologie. Součástí stavby je i zajištění výstavby oddílného kanalizačního řadu o ...
Poptáváme odvoz a likvidaci chemikálií ze základní školy
Poptáváme odvoz a likvidaci různých chemikálií i bez označení ze základní školy. S pozdravem Milan Armstark
Zajištění služeb odpadového hospodářství
Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Konkrétně se jedná o: - sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely; - sběr, svoz, zajištění využití nebo odstranění tříděného komunálního odpadu včetně zajištění ...
Zajištění služeb odpadového hospodářství
Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Konkrétně se jedná o: - sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely; - sběr, svoz, zajištění využití nebo odstranění tříděného komunálního odpadu včetně zajištění ...
Nakládání s odpadními vodami ČEZ Distribuce, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je nakládání s odpadními vodami dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.
Nakládání s odpady ČEZ Distribuce, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady (vyjma komunálního odpadu a z něho vytříděných složek odpadu) dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Košťany
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro všechny členy sdružení zadavatelů, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, ...
Sektor VIII - etapa I. a II.
Předmětem plnění VZ je realizace stavebních prací vedoucích k odstranění starých ekologických zátěží (SEZ) v odpovědnosti státu po těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě. SEZ jsou v této VZ staré ropoplynové sondy, které byly v minulosti nevhodně nebo nedostatečně zlikvidovány a způsob jejich zajištění neodpovídá současným báňským předpisům. ...
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
Předmětem této veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu z popelnic o objemu 120 l v počtu 870 ks a 240 l v počtu 626 ks ve městě Most, městské části Zahražany, Špačkárna, Vinohrady, Rudolice, Chanov, Vtelno, Nad Benediktem, Velebudice - Skyřická, Lesní, Hořanská cesta, V sadech, Ke Koupališti, Pod Kurty, Souš, Čepirohy, Pionýrů, Pod Širokým ...
Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu z obce Velké Březno
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zabezpečení sběru, svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu, velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu v obci Velké Březno.
Odstranění nebezpečných odpadů pro Krajskou zdravotní, a.s.
Veřejná zakázka na služby Odstranění nebezpečných odpadů pro Krajskou zdravotní, a.s. řeší zajištění nakládky, svozu a odstranění nebezpečných odpadů.
Sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. na lokalitě Děčín
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle „Projektové dokumentace sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP a.s. na lokalitě Děčín“, zpracované společností EKORA s.r.o., (říjen 2013). Předmětem plnění je odstranění masivní kontaminace ropnými uhlovodíky v předpolí jeřábové dráhy na lokalitě Děčín společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., tj. ...
Sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. na lokalitě Děčín
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle „Projektové dokumentace sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP a.s. na lokalitě Děčín“, zpracované společností EKORA s.r.o., (říjen 2013). Předmětem plnění je odstranění masivní kontaminace ropnými uhlovodíky v předpolí jeřábové dráhy na lokalitě Děčín společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., tj. ...
Svoz a likvidace odpadu pro Sdružení obcí Benešovska
Předmětem veřejné zakázky je sběr a likvidace komunálního odpadu, a to odpadu směsného i tříděného
Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle: - projektové dokumentace Realizační projekt I. etapy sanačních prací vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o., zpracované společností Vodní zdroje a.s. v říjnu 2013. a - rozhodnutí ČIŽP OI OOV Ústí n. Labem vydaného pod č. j.: ...
Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle: - projektové dokumentace Realizační projekt I. etapy sanačních prací vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o., zpracované společností Vodní zdroje a.s. v říjnu 2013. a - rozhodnutí ČIŽP OI OOV Ústí n. Labem vydaného pod č. j.: ...
Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle: - projektové dokumentace Realizační projekt I. etapy sanačních prací vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o., zpracované společností Vodní zdroje a.s. v říjnu 2013. a - rozhodnutí ČIŽP OI OOV Ústí n. Labem vydaného pod č. j.: ...
Svoz a likvidace odpadu pro Sdružení obcí Benešovska
Předmětem veřejné zakázky je sběr a likvidace komunálního odpadu, a to odpadu směsného i tříděného
Sběrný dvůr
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu § 14 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, na území statutárního města Děčín (dále jen jako „sběrný dvůr“), který bude v níže vymezené provozní době zajišťovat sběr a ...
Nakládání s odpady
sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) ze svozových nádob (tzn. nádob, kontejnerů); sběr, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu z nádob (včetně podzemních kontejnerů), určených ke sběru jednotlivých komodit papír, plast, sklo; sběr, svoz a odstranění odpadů z odpadkových košů a košů na psí exkrementy a ...
Komunální služby pro Ústí nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních komunálních služeb pro statutární město Ústí nad Labem v oblastech: - letní a zimní údržby komunikací; - úklidových služeb; - odpadového hospodářství v oblasti nakládání se směsným komunálním odpadem; a - odpadového hospodářství v oblasti nakládání s tříděným komunálním odpadem, ...