Svoz a likvidace odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1.2.2019 do 31.1.2023

Svoz a likvidace odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1.2.2019 do 31.1.2023

Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, ostatního objemného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1.2.2019 do 31.1.2023

Odstranění kontaminace - Stibůrkovská jezera

Odstranění kontaminace - Stibůrkovská jezera

Veřejná zakázka je zaměřena na sanaci vody a zemin v lokalitě přírodní rezervace Stibůrkovská jezera u břehu meandru, kde byl průzkumem prostorově vymezen rozsah kontaminace ropnými látkami v okolí starého reliktu po těžbě ropy. Cílem realizace veřejné zakázky je odstranění staré ekologické zátěže a ochránění cenného ekosystému lokality do ...

Rekultivace Radovesice XIII. – II. etapa

Rekultivace Radovesice XIII. – II. etapa

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace Radovesice XIII – II. etapa“, zpracované v lednu 2015 společností Báňské projekty Teplice a.s. (nyní B-PROJEKTY Teplice, s.r.o.).

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v obci Růžová

Nízkonákladové čištění komunálních odpadních vod v obci Růžová

Předmětem projektu je zajištění likvidace komunálních odpadních vod provozně nízkonákladovým způsobem čištění, pomocí biotechnologické soustavy s kořenovou / vegetační / čistírnou odpadních vod s kapacitou 1100 EO v obci Růžová. Splňuje parametry nejlepší dostupné technologie. Součástí stavby je i zajištění výstavby oddílného kanalizačního řadu o ...

Poptáváme odvoz a likvidaci chemikálií ze základní školy

Poptáváme odvoz a likvidaci chemikálií ze základní školy

Poptáváme odvoz a likvidaci různých chemikálií i bez označení ze základní školy. S pozdravem Milan Armstark

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Konkrétně se jedná o: - sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely; - sběr, svoz, zajištění využití nebo odstranění tříděného komunálního odpadu včetně zajištění ...

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Zajištění služeb odpadového hospodářství

Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Konkrétně se jedná o: - sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu včetně zajištění odpadových nádob pro tyto účely; - sběr, svoz, zajištění využití nebo odstranění tříděného komunálního odpadu včetně zajištění ...

Nakládání s odpadními vodami ČEZ Distribuce, a. s.

Nakládání s odpadními vodami ČEZ Distribuce, a. s.

Předmětem veřejné zakázky je nakládání s odpadními vodami dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.

Nakládání s odpady ČEZ Distribuce, a. s.

Nakládání s odpady ČEZ Distribuce, a. s.

Předmětem veřejné zakázky je nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady (vyjma komunálního odpadu a z něho vytříděných složek odpadu) dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Košťany

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Košťany

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro všechny členy sdružení zadavatelů, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, ...

Sektor VIII - etapa I. a II.

Sektor VIII - etapa I. a II.

Předmětem plnění VZ je realizace stavebních prací vedoucích k odstranění starých ekologických zátěží (SEZ) v odpovědnosti státu po těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě. SEZ jsou v této VZ staré ropoplynové sondy, které byly v minulosti nevhodně nebo nedostatečně zlikvidovány a způsob jejich zajištění neodpovídá současným báňským předpisům. ...

Svoz a likvidace odpadu z popelnic

Svoz a likvidace odpadu z popelnic

Předmětem této veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu z popelnic o objemu 120 l v počtu 870 ks a 240 l v počtu 626 ks ve městě Most, městské části Zahražany, Špačkárna, Vinohrady, Rudolice, Chanov, Vtelno, Nad Benediktem, Velebudice - Skyřická, Lesní, Hořanská cesta, V sadech, Ke Koupališti, Pod Kurty, Souš, Čepirohy, Pionýrů, Pod Širokým ...

Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu z obce Velké Březno

Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu z obce Velké Březno

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zabezpečení sběru, svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, tříděného odpadu, velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu v obci Velké Březno.

Odstranění nebezpečných odpadů pro Krajskou zdravotní, a.s.

Odstranění nebezpečných odpadů pro Krajskou zdravotní, a.s.

Veřejná zakázka na služby Odstranění nebezpečných odpadů pro Krajskou zdravotní, a.s. řeší zajištění nakládky, svozu a odstranění nebezpečných odpadů.

Sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. na lokalitě Děčín

Sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. na lokalitě Děčín

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle „Projektové dokumentace sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP a.s. na lokalitě Děčín“, zpracované společností EKORA s.r.o., (říjen 2013). Předmětem plnění je odstranění masivní kontaminace ropnými uhlovodíky v předpolí jeřábové dráhy na lokalitě Děčín společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., tj. ...

Sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. na lokalitě Děčín

Sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. na lokalitě Děčín

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle „Projektové dokumentace sanace ve společnosti KOVOŠROT GROUP a.s. na lokalitě Děčín“, zpracované společností EKORA s.r.o., (říjen 2013). Předmětem plnění je odstranění masivní kontaminace ropnými uhlovodíky v předpolí jeřábové dráhy na lokalitě Děčín společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., tj. ...

Svoz a likvidace odpadu pro Sdružení obcí Benešovska

Svoz a likvidace odpadu pro Sdružení obcí Benešovska

Předmětem veřejné zakázky je sběr a likvidace komunálního odpadu, a to odpadu směsného i tříděného

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o.

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle: - projektové dokumentace Realizační projekt I. etapy sanačních prací vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o., zpracované společností Vodní zdroje a.s. v říjnu 2013. a - rozhodnutí ČIŽP OI OOV Ústí n. Labem vydaného pod č. j.: ...

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o.

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle: - projektové dokumentace Realizační projekt I. etapy sanačních prací vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o., zpracované společností Vodní zdroje a.s. v říjnu 2013. a - rozhodnutí ČIŽP OI OOV Ústí n. Labem vydaného pod č. j.: ...

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o.

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle: - projektové dokumentace Realizační projekt I. etapy sanačních prací vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s. r. o., zpracované společností Vodní zdroje a.s. v říjnu 2013. a - rozhodnutí ČIŽP OI OOV Ústí n. Labem vydaného pod č. j.: ...

Svoz a likvidace odpadu pro Sdružení obcí Benešovska

Svoz a likvidace odpadu pro Sdružení obcí Benešovska

Předmětem veřejné zakázky je sběr a likvidace komunálního odpadu, a to odpadu směsného i tříděného

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu § 14 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, na území statutárního města Děčín (dále jen jako „sběrný dvůr“), který bude v níže vymezené provozní době zajišťovat sběr a ...

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) ze svozových nádob (tzn. nádob, kontejnerů); sběr, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu z nádob (včetně podzemních kontejnerů), určených ke sběru jednotlivých komodit papír, plast, sklo; sběr, svoz a odstranění odpadů z odpadkových košů a košů na psí exkrementy a ...

Komunální služby pro Ústí nad Labem

Komunální služby pro Ústí nad Labem

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních komunálních služeb pro statutární město Ústí nad Labem v oblastech: - letní a zimní údržby komunikací; - úklidových služeb; - odpadového hospodářství v oblasti nakládání se směsným komunálním odpadem; a - odpadového hospodářství v oblasti nakládání s tříděným komunálním odpadem, ...

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) ze svozových nádob (tzn. nádob, kontejnerů); sběr, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu z nádob (včetně podzemních kontejnerů), určených ke sběru jednotlivých komodit papír, plast, sklo; sběr, svoz a odstranění odpadů z odpadkových košů a košů na psí exkrementy a ...

(záznamy 1/25 z 61)  strana 1 / 3