Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění svozu a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro Západočeskou univerzitu v Plzni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání ...
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – Přeštice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č.4 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a odstraňování ...
Nakládání s komunálními odpady v obci Losiná
Předmětem a účelem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady v obci Losiná jako původce komunálního a dalšího odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze strany oprávněné osoby dle zákona o odpadech, a to zejména v rozsahu ...
Svoz a likvidace nebezpečného a ostatního odpadu pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu pro Západočeskou univerzitu v Plzni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s ...
Zajištění komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Manětín
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů ve městě Manětín a jeho městských částí v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Jedná se o ...
Poptávám vývoz septiku
Dobrý den, hledám firmu na vývoz jímky. Děkuji
Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu
Předmětem plnění je zajištění sběru a svozu komunálního odpadu a tříděného odpadu ve městě Horní Bříza, včetně svozu a likvidace odpadu ze sběrného dvora tamtéž, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky bude uzavřena na dobu určitou 3 roky.
Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu z Fakultní nemocnice Plzeň pro období 2018 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a odstranění zdravotnických odpadů vznikajících při činnosti FN Plzeň po dobu 4 let (2018 – 2021). Jedná se o netříděný odpad katalogových čísel 180101, 180102, 180103, 180104, 180108 a 180109 zařazovaných pod jednotné číslo 180103. Svoz a odstranění zdravotnického odpadu se provádí z několika ...
Poptávám odčerpání vody ze sklepa
Poptávám odčerpání vody ze sklepa a podepření zdiva v domě z konce 19.století. Lokalita obec Břasy. Jedná se o rizikovou práci, vody je v domě cca 200+ m3.
Odvoz tuhého komunálního odpadu z RZ Hracholusky
Odvoz a odstranění tuhého komunálního odpadu uloženého ve sběrných nádobách z rekreačního zařízení Hracholusky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.
Odvoz tuhého komunálního odpadu z RZ Hracholusky
Odvoz a odstranění tuhého komunálního odpadu uloženého ve sběrných nádobách z rekreačního zařízení Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Hracholusky.
Odběr odpadu 190107, Pevné zbytky z čištění odpadních plynů
Převzetí, přeprava a odstranění (případně využití) odpadu 190107, Pevné zbytky z čištění odpadních plynů (popílek a reakční zbytky), kategorie nebezpečný, ze spalování odpadů ZEVO PLZEŇ, a to v souladu s příslušnými právními předpisy
Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro Západočeskou univerzitu v Plzni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o odpadech“) a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o ...
Zajištění provozu sběrného dvora na území MO Plzeň 4 v Jateční ulici
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou vybrané služby týkající se kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby ve skupině kódu CPV 90000000-7. Předmětem veřejné zakázky je závazek Účastníka zajistit komplexní provoz sběrného dvora v Plzni v Jateční ulici včetně všech souvisejících činností s prioritním zajišťování materiálového ...
Odstranění skládky pryskyřice v k.ú. Bělá nad Radbuzou
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávající skládky pryskyřice, která se nachází v průmyslové oblasti na okraji Města Bělá nad Radbuzou, na pozemku p.č. č. 1588/3 a 1659/12 dle KN. Z odebraného vzorku pryskyřice bylo chemickými analýzami zjištěno, že se jedná o asfalt (katalogové číslo odpadu 17 03 02) klasifikován jako odpad ostatní (O). ...
Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu v Tachově
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství a to v tomto rozsahu: 1. sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu 2. provoz sběrného dvora – soubor 3. sběr a odstranění objemného odpadu - sběrný dvůr 4. sběr a odstranění stavebního odpadu - sběrný dvůr 5. sběr a odstranění zemin a kamení - sběrný ...
Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro Západočeskou univerzitu v Plzni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o odpadech“) a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o ...
Odstranění skládky pryskyřice v k.ú. Bělá nad Radbuzou
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávající skládky pryskyřice, která se nachází v průmyslové oblasti na okraji Města Bělá nad Radbuzou, na pozemku p.č. č. 1588/3 a 1659/12 dle KN. Z odebraného vzorku pryskyřice bylo chemickými analýzami zjištěno, že se jedná o asfalt (katalogové číslo odpadu 17 03 02) klasifikován jako odpad ostatní (O). ...
Skládka TKO Štěpánovice
Předmětem zakázky je realizace 2. části III. etapy a dále rekultivace II. etapy - překrytí skládky zeminou, těsnící folie, vrstva zeminy cca 1m. Stavba technicky i provozně navazuje na předchozí etapy skládky TKO. Předmětem jsou terénní úpravy, zemní hráz, těsnění podloží, drenáže, venkovní osvětlení, záchytné příkopy, oplocení, provozní ...
Skládka TKO Štěpánovice
Předmětem zakázky je realizace 2. části III. etapy a dále rekultivace II. etapy - překrytí skládky zeminou, těsnící folie, vrstva zeminy cca 1m. Stavba technicky i provozně navazuje na předchozí etapy skládky TKO. Předmětem jsou terénní úpravy, zemní hráz, těsnění podloží, drenáže, venkovní osvětlení, záchytné příkopy, oplocení, provozní ...
Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro Západočeskou univerzitu v Plzni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o odpadech“) a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o ...
Likvidace vzniklého odpadu v rámci akce Stavební úpravy technologie SCZT - Pod Hůrkou, Klatovy - II
Předmětem zakázky je likvidace odpadu vzniklého při provádění díla "Stavební úpravy technologie SCZT - Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa". Předmětem zakázky je likvidace předpokládaného množství 1400 t odpadu vzniklého při provádění díla "Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa". Předmětem je nakládání odpadu z mezideponie a ...
Likvidace vzniklého odpadu v rámci akce "Stavební úpravy technologie SCZT - Pod Hůrkou, Klatovy - II
Předmětem zakázky je likvidace odpadu vzniklého při provádění díla "Stavební úpravy technologie SCZT - Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa". Předmětem zakázky je likvidace předpokládaného množství 1400 t odpadu vzniklého při provádění díla "Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa". Předmětem je nakládání odpadu z mezideponie a ...
Likvidace vzniklého odpadu v rámci akce Stavební úpravy technologie SCZT - Pod Hůrkou, Klatovy
Předmětem zakázky je likvidace odpadu vzniklého při provádění díla "Stavební úpravy technologie SCZT - Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa". Předmětem zakázky je likvidace předpokládaného množství 1400 t odpadu vzniklého při provádění díla "Stavební úpravy technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy - II. etapa". Předmětem je nakládání odpadu z mezideponie a ...
Zajištění služby v oblasti nakládání s odpady na území obce Chrást 2016+
Předmětem veřejné zakázky jsou služby – zajištění sběru, svozu, přepravy a likvidace komunálního odpadu a tříděného odpadu, jehož původcem je Obec Chrást a její obyvatelé, a to v rozsahu dále specifikovaných podmínek a v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznou vyhláškou obce Chrást č. 1/2015, jako i pronájem ...