Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice

Předmětem zadávacího řízení je provedení sanace staré ekologické zátěže na lokalitě „ICEC Šlapanice“ ve vlastnictví Města Šlapanice. Předmět zadávacího řízení je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace a závazným stanoviskem MŽP čj. MZP/2018/750/3 ze dne 30.1.2018, které je ...

Poptáváme přepravu nenebezpečného odpadu

Poptáváme přepravu nenebezpečného odpadu

Poptáváme přepravu nenebezpečného odpadu, hledáme mezinárodní přepravu odpadu z Německa, Rakouska, Anglie a jiných evropských zemí do Rakouska. Jedná se o přepravu nenebezpečného odpadu /080318/.

Sběr, svoz a odstraňování odpadů ve městě Oslavany

Sběr, svoz a odstraňování odpadů ve městě Oslavany

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při nakládání s odpady (směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a tříděného odpadu) na území města Oslavany (včetně části Padochov), v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, právními předpisy ČR, obecně závaznou vyhláškou zadavatele o stanovení systému ...

Rekultivace skládky TKO Kalovská - Předkláštěří

Rekultivace skládky TKO Kalovská - Předkláštěří

Předmětem veřejné zakázky je rekultivace staré skládky TKO v rozsahu stavebních objektů. Objekt 001 Technická rekultivace Objekt 002 Sběrná jímka a drén inf vod Objekt 003 Zpevněné plochy - cesta rekultivace Objekt 004 Odplynění skládky Objekt 005 Biologická rekultivace Objekt 006 Oplocení rekultivace Objekt 007 Monitoring Součástí ...

Odvoz a likvidace odpadů SKO a TKO - Brno

Odvoz a likvidace odpadů SKO a TKO - Brno

Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění vzniklých odpadů ve vojenských objektech, případně na území vojenských újezdů.

Likvidace odpadů

Likvidace odpadů

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb při odvozu a odstranění odpadu pro zadavatele, zejména zapůjčení sběrných nádob, odvozu, třídění, využití, včetně odběru elektroodpadu a vyřazených elektrozařízení (dle kolektivního systému OE a EZ) a odstranění odpadu vyprodukovaného zadavatelem, případně zajištění dalších činností ...

Poptávám uložení zeminy, asfaltové kry

Poptávám uložení zeminy, asfaltové kry

Poptávám zpracování cenové nabídky na akci v Břeclavi. Jedná se mi o uložení zeminy cca 500tun. Asfalt – kry cca 400tun. Moc děkuji a hezký den přeji.

Poptávám odvoz velkoobjemového odpadu

Poptávám odvoz velkoobjemového odpadu

Poptávám odvoz velkoobjemového odpadu, starý rozebraný nábytek, dřevotříska a podobně.

Svoz a likvidace komunálního odpadu

Svoz a likvidace komunálního odpadu

Předmětem veřejné zakázky je zejména, nikoliv však výlučně: svoz a likvidace směsného komunálního odpadu včetně odpadkových košů, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu, svoz a likvidace biologicky rozložitelných odpadů, mytí nádob, monitoring nádob, svoz a likvidace velkoobjemového odpadu, evidence odpadového hospodářství.

Rekultivace skládky HANTÁLY - I. etapa

Rekultivace skládky HANTÁLY - I. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dokončení rekultivace I. etapy stávající skládky firmy Hantály a.s. podle PROJEKTU. Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a soupisu prací a ve výkazu výměr. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací ...

Poptáváme odvoz živočišného odpadu

Poptáváme odvoz živočišného odpadu

Poptáváme odvoz živočišného odpadu.

Úklidové služby, nakládání s odpady a likvidace odpadů

Úklidové služby, nakládání s odpady a likvidace odpadů

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací, nakládání s odpady, likvidace odpadů, a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele.

Sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelných odpadů na území města Blanska a místních částí

Sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelných odpadů na území města Blanska a místních částí

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb – sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelného odpadu (dále též jen „BRO“) zejména z veřejných ploch na území města Blanska, ze zahrad a domácností od občanů města Blanska na území města Blanska vč. všech jeho místních částí (dále téže jen „území města Blanska“), blíže specifikovaných ...

Svoz komunálního odpadu pro město Adamov

Svoz komunálního odpadu pro město Adamov

Předmětem veřejné zakázky je: - sběr, svoz a odstraňování nebo využívání směsného komunálního odpadu kategorie č. 200301 a - sběr, svoz a využívání odděleně sbíraných složek komunálních odpadů (papír, plasty vč. kompozitních obalů, sklo), pro město Adamov. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohami č. 6 až 8 zadávací ...

Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Miroslavi

Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Miroslavi

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství při nakládání s komunálním odpadem – sběr, svoz, třídění a odstraňování směsného komunálního odpadu z odpadových nádob o objemu 110 až 240 l; sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek separovaného odpadu (papír, plasty, tetrapaky, sklo barevné, sklo čiré, ...

Poptávám odvoz uhynulé ovce

Poptávám odvoz uhynulé ovce

Poptávám odvoz uhynulé ovce z chovu. Štěpánovice 64 (okr. Brno - venkov)

Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Pohořelice

Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Pohořelice

Předmětem plnění zakázky je rozvoz nádob určených na tříděný odpad k jednotlivým stanovištím, označení těchto nádob dle požadavků zadavatele, svoz odpadu a to: - pravidelný svoz směsného komunálního odpadu, - pravidelný svoz vytříděných složek komunálního odpadu z jednotlivých rodinných a bytových domů a jejich využití - pravidelný svoz ...

Rekultivace skládky u lesa v k.ú. Měnín

Rekultivace skládky u lesa v k.ú. Měnín

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekultivaci skládky odpadů, která se nachází jižně od zástavby obce Měnín podél levého břehu řeky Litavy. Jedná se o zapouzdření staré skládky směsného komunálního odpadu vč. odvodnění, rekultivace dotčeného zájmového území a další nezbytné práce s tím související.

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Předmětem stavebních prací je rekultivace staré skládky komunálních odpadů. V rámci stavebních prací budou provedeny tyto práce: hrubé terénní úpravy, technická rekultivace, zpevněná plocha, odvodnění skládky, oplocení rekultivace, biologická rekultivace, staveništní komunikace. Součástí zakázky je i geodetické zaměření a dokumentace skutečného ...

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Předmětem stavebních prací je rekultivace staré skládky komunálních odpadů. V rámci stavebních prací budou provedeny tyto práce: hrubé terénní úpravy, technická rekultivace, zpevněná plocha, odvodnění skládky, oplocení rekultivace, biologická rekultivace, staveništní komunikace. Součástí zakázky je i geodetické zaměření a dokumentace skutečného ...

Poptávám odvoz železného šrotu

Poptávám odvoz železného šrotu

Poptávám odvoz železného šrotu celkové hmotnosti 2 tuny, jedná se o drobné předměty a těžší kusy. Děkuji.

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Předmětem stavebních prací je rekultivace staré skládky komunálních odpadů. V rámci stavebních prací budou provedeny tyto práce: hrubé terénní úpravy, technická rekultivace, zpevněná plocha, odvodnění skládky, oplocení rekultivace, biologická rekultivace, staveništní komunikace. Součástí zakázky je i geodetické zaměření a dokumentace skutečného ...

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Předmětem stavebních prací je rekultivace staré skládky komunálních odpadů. V rámci stavebních prací budou provedeny tyto práce: hrubé terénní úpravy, technická rekultivace, zpevněná plocha, odvodnění skládky, oplocení rekultivace, biologická rekultivace, staveništní komunikace. Součástí zakázky je i geodetické zaměření a dokumentace skutečného ...

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Předmětem stavebních prací je rekultivace staré skládky komunálních odpadů. V rámci stavebních prací budou provedeny tyto práce: hrubé terénní úpravy, technická rekultivace, zpevněná plocha, odvodnění skládky, oplocení rekultivace, biologická rekultivace, staveništní komunikace. Součástí zakázky je i geodetické zaměření a dokumentace skutečného ...

A6052 + A6056 Sanace v okolí sondy Němčičky NEM2a

A6052 + A6056 Sanace v okolí sondy Němčičky NEM2a

Veřejná zakázka je zaměřena na sanaci kontaminovaných zemin v okolí bývalého vrtu NEM2a, kde byla průzkumem ověřena existence kontaminace horninového prostředí ropou. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou přípravné práce, vlastní sanační práce a finální rekultivace lokality. Cílem realizace veřejné zakázky je odstranění staré ekologické zátěže a ...

(záznamy 1/25 z 88)  strana 1 / 4