Kanalizace Nechanice – odkanalizování místních částí Tůně, Suchá
Projektem je řešeno odkanalizování, odvod a čištění splaškových vod z místní části Suchá a Tůně na ČOV ve městě Nechanice. S ohledem na stávající terén bude území odkanalizování kombinací kanalizace gravitační a výtlaku. Veškeré odpadní splaškové vody od obyvatelstva budou svedeny dílčími stokami do kmenových stok. Následně pak do přečerpacích ...
Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii: odber, preprava, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov, v kategórii ostatný a nebezpečný odpadvrátane ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Uchádzač predloží ponuku len ...
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Veľké Leváre
1)Zber, odvoz a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z domácnosti z 110 l, 120 l 240 l a 1 100 l zberných nádob z domácnosti a podnikateľského sektoru. 2)Dovoz verejnému obstarávateľovi na zberný dvor prázdny VKK 7 m3 na veľkoobjemový odpad a odvoz zo zberného dvora naplnený VKK 7 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie). Pri ...
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Kostolište
a) zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z plastových zberných nádob 120 l, 240 l a 1 100 l b)dovoz zhotoviteľom objednávateľovi do obce Kostolište prázdny VKK 7 m3 na veľkoobjemový odpad a odvoz z Obce Kostolište naplnený VKK 7 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie). Pri najbližšom odvoze doviesť prázdny VKK späť. ...
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Pernek
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v katastri obce Pernek
Revitalizácia území čiernych skládok v obci Veľké Ripňany
Predmetom obstarávania je zákazka Revitalizácia území čiernych skládok v obci Veľké Ripňany, sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, úprava a uzatvorenie povrchu skládky odpadov v rozsahu znečistenej plochy 5133 m2, vykonanie rekultivácie skládky a obsahom, zmesového komunálneho odpadu, nebezpečného odpadu so zohľadnením postupov pre ...
Poptávám odvoz a likvidaci odpadní vody z čerpací stanice
Poptávám odvoz a likvidaci odpadní vody - úkap z čerpací stanice pohonných hmot v objemu cca 5 m3.
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Brodské
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálného odpadu v katastri obce
Zabezpečenie sťahovania a súvisiacich služieb
Zabezpečenie sťahovania a súvisiacich služieb bude pozostávať najmä z vypracovania plánu organizácie sťahovania (časový harmonogram, označenie vecí atď.), demontáže a následnej montáže kancelárskych stolov, regálov, balenia archívnej dokumentácie, prevoz kancelárskeho nábytku, chladničiek, mikrovlnných rúr, osobných počítačov, monitorov, serverov, ...
Zber, preprava, zhodnocovanie a  zneškodnenie odpadu v obci Žihárec
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu - kategórie 150101 - Obaly z papiera a lepenky, ...
Kontejnery na odpad, Německo
Hledám českou firmu v okolí Domažlic, která půjčuje kontejnery. Chtěl bych vyklidit dům v Havlovicích. Nevím, zda existuje u vás též tříděný odpad jako v Německu. To znamená, hořlavý Materiál, stavební suť atd. S pozdravem Eva Wagner
Snížení fugitivních emisí homogenizační skládky sever
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení emisí TZL z provozu homogenizační skládky sever. Jedná se o úpravu dopravních tras vstupních materiálů a úpravu povrchové vrstvy skládky, na které vznikají fugitivní emise, nanesením technologické funkční vrstvy, nástřikem přípravku, který je určen k dočasné nebo trvalé snížení prašnosti se schopností ...
Odstraňování, využívání směsného komunálního odpadu, objemného odpadu
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služby zákonem, příslušnou vyhláškou schváleného odstraňování, nebo využívání směsného komunálního odpadu, objemného odpadu od fyzických osob (občanů a domácností) a právnických osob v zařízení ve vlastnictví či správě uchazeče za podmínek splnění veškerých legislativních povolení a norem platných a ...
Sběr, svoz a odstranění odpadu
Sběr, svoz a likvidace odpadů.
Technické služby v Púchovskej doline
Poskytovanie služby v oblasti zneškodňovania odpadov skládkovaním a poskytovanie služieb v oblasti zberu triedeného odpadu a nakladania s ním. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Svoz komunálního odpadu na roky 2017-2020 na správním území města Dolní Benešov
Předmětem plnění zakázky je provádění svozu a likvidace komunálního odpadu, svozu a likvidace vytříděných složek komunálního odpadu, pronájem nádob na komunální a tříděný odpad, 2x ročně mobilní sběrna nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu. To vše ve správním území města Dolní Benešov po dobu 4 let, tj. v období od 1.1.2017 do 31.12.2020.
Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Pohořelice
Předmětem plnění zakázky je rozvoz nádob určených na tříděný odpad k jednotlivým stanovištím, označení těchto nádob dle požadavků zadavatele, svoz odpadu a to: - pravidelný svoz směsného komunálního odpadu, - pravidelný svoz vytříděných složek komunálního odpadu z jednotlivých rodinných a bytových domů a jejich využití - pravidelný svoz ...
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Tekovské Lužany
Predmetom zákazky je zber , odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu skládkovaním , vznikajúceho na území obce Tekovské Lužany. Ročná produkcia odpadu je : - z nádob 120 l a 240 l cca 1000 ks - z nádob 1 100 l 3 ks - z plastových vriec Celkové množstvo odpadov cca : zmesový 1 075,64 ton ročne.
Technické služby pre obec Mojtín
1) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu (ZKO) 2) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie objemného odpadu (OO) a drobného stavebného odpadu (DSO) 3) Zber, odvoz, triedenie a zhodnotenie odpadov zo separovaného zberu (papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály (VKM) + kovové obaly) 4) Zber, ...
Odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé rafinérie OSTRAMO v Ostravě – 1. etapa
Předmět plnění veřejné zakázky je odstranění starých ekologických zátěží v areálu bývalé rafinerie OSTRAMO, která byla v provozu od roku 1888 a surová ropa zde byla zpracovávána až do roku 1980. Výroba minerálních olejů však probíhala i po privatizaci v roce 1992, až do roku 1997, kdy byl závod těžce poškozen povodní a ukončil provoz. Od ukončení ...
Sanace areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim - Molitorov
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nápravných opatření v reálu bývalého podniku Strojobal Molitorov vzniklé v souvislosti se strojírenskou výrobou a výrobou chladičů.
Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE
Předmětem plnění je sanace starých ekologických zátěží („SEZ“) v areálu vlastněném původně společností RWE Energie, s. r. o. a jejími právními předchůdci. V současné době se nachází ve vlastnictví společnosti RWE Česká republika a.s., která je mateřskou společností společnosti RWE Energie, s.r.o. (dále též „nabyvatel“) a dotčený majetek nabyla ...
Sanace kontaminovaného území Trojice
Předmětem plnění VZ je sanace území znečištěného produkty historicky prováděného koksochemického průmyslu v oblasti Trojického území v Ostravě (část Slezská Ostrava) na ploše cca 6 ha. Blíže viz dokument "Kvalifikační dokumentace", zveřejněný na profilu zadavatele http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo/).
Odstranění skládky pryskyřice v k.ú. Bělá nad Radbuzou
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávající skládky pryskyřice, která se nachází v průmyslové oblasti na okraji Města Bělá nad Radbuzou, na pozemku p.č. č. 1588/3 a 1659/12 dle KN. Z odebraného vzorku pryskyřice bylo chemickými analýzami zjištěno, že se jedná o asfalt (katalogové číslo odpadu 17 03 02) klasifikován jako odpad ostatní (O). ...
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Jakubov
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálného odpadu v katastri obce Jakubov