Technické služby v Púchovskej doline
Poskytovanie služby v oblasti zneškodňovania odpadov skládkovaním a poskytovanie služieb v oblasti zberu triedeného odpadu a nakladania s ním. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Svoz komunálního odpadu na roky 2017-2020 na správním území města Dolní Benešov
Předmětem plnění zakázky je provádění svozu a likvidace komunálního odpadu, svozu a likvidace vytříděných složek komunálního odpadu, pronájem nádob na komunální a tříděný odpad, 2x ročně mobilní sběrna nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu. To vše ve správním území města Dolní Benešov po dobu 4 let, tj. v období od 1.1.2017 do 31.12.2020.
Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Pohořelice
Předmětem plnění zakázky je rozvoz nádob určených na tříděný odpad k jednotlivým stanovištím, označení těchto nádob dle požadavků zadavatele, svoz odpadu a to: - pravidelný svoz směsného komunálního odpadu, - pravidelný svoz vytříděných složek komunálního odpadu z jednotlivých rodinných a bytových domů a jejich využití - pravidelný svoz ...
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Tekovské Lužany
Predmetom zákazky je zber , odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu skládkovaním , vznikajúceho na území obce Tekovské Lužany. Ročná produkcia odpadu je : - z nádob 120 l a 240 l cca 1000 ks - z nádob 1 100 l 3 ks - z plastových vriec Celkové množstvo odpadov cca : zmesový 1 075,64 ton ročne.
Technické služby pre obec Mojtín
1) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu (ZKO) 2) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie objemného odpadu (OO) a drobného stavebného odpadu (DSO) 3) Zber, odvoz, triedenie a zhodnotenie odpadov zo separovaného zberu (papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály (VKM) + kovové obaly) 4) Zber, ...
Odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé rafinérie OSTRAMO v Ostravě – 1. etapa
Předmět plnění veřejné zakázky je odstranění starých ekologických zátěží v areálu bývalé rafinerie OSTRAMO, která byla v provozu od roku 1888 a surová ropa zde byla zpracovávána až do roku 1980. Výroba minerálních olejů však probíhala i po privatizaci v roce 1992, až do roku 1997, kdy byl závod těžce poškozen povodní a ukončil provoz. Od ukončení ...
Sanace areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim - Molitorov
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nápravných opatření v reálu bývalého podniku Strojobal Molitorov vzniklé v souvislosti se strojírenskou výrobou a výrobou chladičů.
Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti RWE
Předmětem plnění je sanace starých ekologických zátěží („SEZ“) v areálu vlastněném původně společností RWE Energie, s. r. o. a jejími právními předchůdci. V současné době se nachází ve vlastnictví společnosti RWE Česká republika a.s., která je mateřskou společností společnosti RWE Energie, s.r.o. (dále též „nabyvatel“) a dotčený majetek nabyla ...
Sanace kontaminovaného území Trojice
Předmětem plnění VZ je sanace území znečištěného produkty historicky prováděného koksochemického průmyslu v oblasti Trojického území v Ostravě (část Slezská Ostrava) na ploše cca 6 ha. Blíže viz dokument "Kvalifikační dokumentace", zveřejněný na profilu zadavatele http://www.ppe.cz/v2/profil/diamo/).
Odstranění skládky pryskyřice v k.ú. Bělá nad Radbuzou
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávající skládky pryskyřice, která se nachází v průmyslové oblasti na okraji Města Bělá nad Radbuzou, na pozemku p.č. č. 1588/3 a 1659/12 dle KN. Z odebraného vzorku pryskyřice bylo chemickými analýzami zjištěno, že se jedná o asfalt (katalogové číslo odpadu 17 03 02) klasifikován jako odpad ostatní (O). ...
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Jakubov
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálného odpadu v katastri obce Jakubov
Odstranění pevných a kapalných odpadů z areálu bývalého ACHP Lhenice – 1. etapa sanace
Předmětem veřejné zakázky je vymístění pevných a kapalných i nebezpečných odpadů a jejich odstranění v odpovídajícím zařízení. Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností: Odstranění odpadů s vysokým obsahem PCB z lokality bývalého ACHP Lhenice – 1. etapa sanace. Práce budou provedeny dle Rámcového projektu „Odstranění odpadů s ...
Sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení 1. etapy sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky v areálu závodu společnosti SPOLANA a.s. dle projektové dokumentace „Projektová dokumentace sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.,“ zpracované společností EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., ...
Převzetí a odstranění nebezpečného odpadu, objemného odpadu a pronájem shromažďovacích nádob
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb při odstraňování odpadů, spočívajících zejména v následujících činnostech: 1) Převzetí odpadu včetně jeho nakládky; 2) Zpracování evidenčních listů přepravy nebezpečného odpadu včetně jejich odesílání na věcně a místně příslušné správní úřady; 3) Přepravě odpadu; 4) Odstranění, resp. využití ...
Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu v Tachově
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství a to v tomto rozsahu: 1. sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu 2. provoz sběrného dvora – soubor 3. sběr a odstranění objemného odpadu - sběrný dvůr 4. sběr a odstranění stavebního odpadu - sběrný dvůr 5. sběr a odstranění zemin a kamení - sběrný ...
Rekultivace skládky u lesa v k.ú. Měnín
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekultivaci skládky odpadů, která se nachází jižně od zástavby obce Měnín podél levého břehu řeky Litavy. Jedná se o zapouzdření staré skládky směsného komunálního odpadu vč. odvodnění, rekultivace dotčeného zájmového území a další nezbytné práce s tím související.
Rámcová smlouva na čištění a vypouštění potrubí DN 150 - DN 300, PN 63
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na služby, jež budou spočívat ve vypouštění a čištění potrubních tras a technologického vybavení potrubních tras zadavatele.
Sanace podzemních vod kantaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení 1. etapy sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky v areálu závodu společnosti SPOLANA a.s. dle projektové dokumentace „Projektová dokumentace sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.,“ zpracované společností EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., ...
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Veľké Leváre
1)Zber, odvoz a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z domácnosti z 240 l a 1 100l zberných nádob. 2)dodanie na Obecný úrad 120 l plastové vrecia s označením loga uchádzača pre uloženie komunálneho odpadu v domácnostiach ktorý sa vyprodukuje nad rámec kapacity zbernej nádoby a odvoz a zneškodnenie (zhodnotenie) plných vriec z ...
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve a to zber, odvoz a likvidácia komunálnych odpadov pre potreby verejných obstarávateľov.
Vývoz jímek z vojenských areálů OdPaFM Praha, Pardubice a Brno
Předmětem veřejné zakázky je zajištění čerpání, odvozu a likvidace biologického odpadu (kalu) ze septiků a žump ve vojenských objektech s cílem zabezpečit hygienické standardy v souladu s platnými právními předpisy.
Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák
Předmětem stavebních prací je rekultivace staré skládky komunálních odpadů. V rámci stavebních prací budou provedeny tyto práce: hrubé terénní úpravy, technická rekultivace, zpevněná plocha, odvodnění skládky, oplocení rekultivace, biologická rekultivace, staveništní komunikace. Součástí zakázky je i geodetické zaměření a dokumentace skutečného ...
Sanační práce v lokalitě Bohumín, pozemky spol. TWKA spol. s r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby v rozsahu dle vzoru smlouvy, projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy. Projekt řeší činnosti a opatření nutné k nápravě závadného stavu horninového prostředí a podzemní vody na pozemcích společnosti TWKA, spol. s r.o. v Novém Bohumíně. ...
Likvidace stavebních sutí a demolice stávajících objektů - Žižkova kasárna
Předmětem je likvidace veškeré stávající sutě v objemu 50 - 60 tisíc tun z jižní i severní části bývalých Žižkových kasáren v Písku, předrcení veškerého inertního materiálu, roztřídění na použitelný materiál a nebezpečný odpad, uložení inertního materiálu v lokalitě bývalého vojenského areálu Oldřichov. Dále je předmětem zakázky dokončení demolic ...
Komunální služby pro Město Králův Dvůr
Poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem - sběr, svoz, využití a odstranění směsného komunálního odpadu z domácností, a dále sběr, svoz a zajištění využití tříděného komunálního odpadu a zajištění využití nebo odstranění přijatých odpadů.