Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu v Tachově

Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu v Tachově

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství a to v tomto rozsahu: 1. sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu 2. provoz sběrného dvora – soubor 3. sběr a odstranění objemného odpadu - sběrný dvůr 4. sběr a odstranění stavebního odpadu - sběrný dvůr 5. sběr a odstranění zemin a kamení - sběrný ...

Rekultivace skládky u lesa v k.ú. Měnín

Rekultivace skládky u lesa v k.ú. Měnín

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekultivaci skládky odpadů, která se nachází jižně od zástavby obce Měnín podél levého břehu řeky Litavy. Jedná se o zapouzdření staré skládky směsného komunálního odpadu vč. odvodnění, rekultivace dotčeného zájmového území a další nezbytné práce s tím související.

Rámcová smlouva na čištění a vypouštění potrubí DN 150 - DN 300, PN 63

Rámcová smlouva na čištění a vypouštění potrubí DN 150 - DN 300, PN 63

Předmětem této zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na služby, jež budou spočívat ve vypouštění a čištění potrubních tras a technologického vybavení potrubních tras zadavatele.

Sanace podzemních vod kantaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.

Sanace podzemních vod kantaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení 1. etapy sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky v areálu závodu společnosti SPOLANA a.s. dle projektové dokumentace „Projektová dokumentace sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.,“ zpracované společností EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., ...

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Veľké Leváre

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Veľké Leváre

1)Zber, odvoz a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z domácnosti z 240 l a 1 100l zberných nádob. 2)dodanie na Obecný úrad 120 l plastové vrecia s označením loga uchádzača pre uloženie komunálneho odpadu v domácnostiach ktorý sa vyprodukuje nad rámec kapacity zbernej nádoby a odvoz a zneškodnenie (zhodnotenie) plných vriec z ...

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve a to zber, odvoz a likvidácia komunálnych odpadov pre potreby verejných obstarávateľov.

Vývoz jímek z vojenských areálů OdPaFM Praha, Pardubice a Brno

Vývoz jímek z vojenských areálů OdPaFM Praha, Pardubice a Brno

Předmětem veřejné zakázky je zajištění čerpání, odvozu a likvidace biologického odpadu (kalu) ze septiků a žump ve vojenských objektech s cílem zabezpečit hygienické standardy v souladu s platnými právními předpisy.

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Předmětem stavebních prací je rekultivace staré skládky komunálních odpadů. V rámci stavebních prací budou provedeny tyto práce: hrubé terénní úpravy, technická rekultivace, zpevněná plocha, odvodnění skládky, oplocení rekultivace, biologická rekultivace, staveništní komunikace. Součástí zakázky je i geodetické zaměření a dokumentace skutečného ...

Sanační práce v lokalitě Bohumín, pozemky spol. TWKA spol. s r.o.

Sanační práce v lokalitě Bohumín, pozemky spol. TWKA spol. s r.o.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby v rozsahu dle vzoru smlouvy, projektové dokumentace a výkazů výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její přílohy. Projekt řeší činnosti a opatření nutné k nápravě závadného stavu horninového prostředí a podzemní vody na pozemcích společnosti TWKA, spol. s r.o. v Novém Bohumíně. ...

Likvidace stavebních sutí a demolice stávajících objektů - Žižkova kasárna

Likvidace stavebních sutí a demolice stávajících objektů - Žižkova kasárna

Předmětem je likvidace veškeré stávající sutě v objemu 50 - 60 tisíc tun z jižní i severní části bývalých Žižkových kasáren v Písku, předrcení veškerého inertního materiálu, roztřídění na použitelný materiál a nebezpečný odpad, uložení inertního materiálu v lokalitě bývalého vojenského areálu Oldřichov. Dále je předmětem zakázky dokončení demolic ...

Komunální služby pro Město Králův Dvůr

Komunální služby pro Město Králův Dvůr

Poskytování komplexních služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem - sběr, svoz, využití a odstranění směsného komunálního odpadu z domácností, a dále sběr, svoz a zajištění využití tříděného komunálního odpadu a zajištění využití nebo odstranění přijatých odpadů.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Šaľa

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Šaľa

Predmetom zákazky je zabezpečenie zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, zavedenie nového systému zberu na sídliskách polopodzemnými kontajnermi, dotrieďovanie zmesového komunálneho odpadu s cieľom znižovať množstvo komunálnych odpadov ukladaných na skládku v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vyplývajúcej zo ...

Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice

Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice

Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1) svoz a likvidace směsného komunálního odpadu; 2) svoz a likvidace objemného odpadu - mobilní svozy – jaro + podzim; 3) svoz a likvidace tříděných složek komunálního odpadu - plast, papír, sklo bílé, sklo barevné, hliník; seznam ulic a sběrných nádob tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace; 4) svoz a ...

Svoz odpadu pro město Říčany

Svoz odpadu pro město Říčany

Předmětem veřejné zakázky je sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, a to odpadu směsného i tříděného

Sanace bývalého areálu MOTOR Písek

Sanace bývalého areálu MOTOR Písek

Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace nápravných opatření staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého podniku MOTOR Písek vzniklé v souvislosti s dlouhodobým provozem zkušebny motorů, kde bylo manipulováno zejména s oleji a naftou.

Vývoz jímek z vojenských areálů OdPaFM Praha, Pardubice a Brno

Vývoz jímek z vojenských areálů OdPaFM Praha, Pardubice a Brno

Předmětem veřejné zakázky je zajištění čerpání, odvozu a likvidace biologického odpadu (kalu) ze septiků a žump ve vojenských objektech s cílem zabezpečit hygienické standardy v souladu s platnými právními předpisy.

Provádění obsluhy a údržby vodohospodářských zařízení 2017-2021

Provádění obsluhy a údržby vodohospodářských zařízení 2017-2021

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v zajištění provozu vybraných vodohospodářských zařízení (dále jen "VZ") zadavatele, rozděleného do dále uvedených částí veřejné zakázky, včetně vedení provozní dokumentace související s prováděním obsluhy a údržby, technických kontrol, podrobně bude specifikované v zadávací dokumentaci.

Odstranění nebezpečných odpadů pro Krajskou zdravotní, a.s.

Odstranění nebezpečných odpadů pro Krajskou zdravotní, a.s.

Veřejná zakázka na služby Odstranění nebezpečných odpadů pro Krajskou zdravotní, a.s. řeší zajištění nakládky, svozu a odstranění nebezpečných odpadů.

Nakládání s odpady pro město Dubá

Nakládání s odpady pro město Dubá

Nakládání s komunálním odpadem zahrnuje svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, včetně svozu a likvidace tříděného komunálního odpadu - papír, sklo, plasty, tetrapaky.

Sanace podzemních vod kantaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.

Sanace podzemních vod kantaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení 1. etapy sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky v areálu závodu společnosti SPOLANA a.s. dle projektové dokumentace „Projektová dokumentace sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.,“ zpracované společností EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., ...

Svoz odpadu pro město Říčany

Svoz odpadu pro město Říčany

Předmětem veřejné zakázky je sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, a to odpadu směsného i tříděného

Vývoz jímek z vojenských areálů OdPaFM Praha, Pardubice a Brno

Vývoz jímek z vojenských areálů OdPaFM Praha, Pardubice a Brno

Předmětem veřejné zakázky je zajištění čerpání, odvozu a likvidace biologického odpadu (kalu) ze septiků a žump ve vojenských objektech s cílem zabezpečit hygienické standardy v souladu s platnými právními předpisy.

Poptávám vývoz odpadní jímky

Poptávám vývoz odpadní jímky

Poptávám cenovou nabídku na vývoz odpadní jímky rodinného domu (a likvidace odpadu). Jedná se o jímku o objemu 6m3 předpokládaná frekvence vývozu cca 18 x za rok (tj. 3 x za 2 měsíce) v obci Stržanov. Děkuji

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Rekultivace staré skládky odpadů Šakvice, Šutrák

Předmětem stavebních prací je rekultivace staré skládky komunálních odpadů. V rámci stavebních prací budou provedeny tyto práce: hrubé terénní úpravy, technická rekultivace, zpevněná plocha, odvodnění skládky, oplocení rekultivace, biologická rekultivace, staveništní komunikace. Součástí zakázky je i geodetické zaměření a dokumentace skutečného ...

Zber a preprava komunálneho odpadu v obci Kráľov Brod

Zber a preprava komunálneho odpadu v obci Kráľov Brod

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom a prepravou komunálneho odpadu, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmesový komunálny odpad - kategória 20 03 01 a drobný stavebný odpad - kategória 20 03 08 bude uložený na skládke STKO N-14 Neded.

(záznamy 251/275 z 1443)  strana 11 / 58