Odstranění nebezpečného a komunálního odpadu v Oblastní nemocnici Náchod a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a odstranění komunálního, biologicky rozložitelného a nebezpečného odpadu, který vzniká v jednotlivých lokalitách Oblastní nemocnice Náchod a.s. na období 4 let.
Sanace nesaturované a saturované zóny ve společnosti GasNet, s.r.o., lokalita Uherské Hradiště
Cílem sanačních prací je odstranění znečištění z horninového prostředí a podzemních vod, rychlé, spolehlivé a definitivní vyřešení problémů vyplývajících z kontaminace zájmového území a splnění podmínek příslušného Rozhodnutí ČIŽP OI Brno.
Dokončení sanace areálu strojírny a slévárny firmy J. Porkert v k.ú. Skuhrov nad Bělou
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nápravných opatření k eliminaci prokázané kontaminace lokality bývalé firmy J. Porkert v obci Skuhrov nad Bělou. Slévárna Areál slévárny je znečištěn především následujícími kontaminanty: toxické prvky (zejména As, Pb), PAU, ropné látky, ClU (TCE, PCE, TCM), PCB. Preferenčními cestami šíření ...
Odvoz a likvidácia kuchynského biologického odpadu 3
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na Odvoz a likvidáciu kuchynského biologického odpadu na miestach plnenia vrátane ostatných služieb spojených s poskytnutím služby.
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov
Predmetom zákazky je zber, preprava do zariadenia na zhodnotenie a zhodnotenie BRO v k. ú. Prievidza, k. ú. Malá Lehôtka, k. ú. Veľká Lehôtka a k. ú. Hradec zo zberných nádob s objemom minimálne 120 litrov, maximálne 140 litrov, hnedej farby. Ďalej je predmetom zákazky: údržba, čistenie, umývanie a dezinfekcia zberných nádob, vedenie vedenie ...
Sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelných odpadů na území města Blanska a místních částí
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb – sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelného odpadu (dále též jen „BRO“) zejména z veřejných ploch na území města Blanska, ze zahrad a domácností od občanů města Blanska na území města Blanska vč. všech jeho místních částí (dále téže jen „území města Blanska“), blíže specifikovaných ...
Rekultivace skládky Zíkův lom
hrubé terénní úpravy, těsnící vrstva skládky, biologická vrstva, ozelenění zrekultivované plochy, odvedení povrchových vod, zachycení kontaminovaných vod
Svoz odpadu II
Sběr, svoz, přeprava a odstranění komunálního odpadu, odpadu podobného komunálnímu odpadu, tříděných složek komunálního odpadu (včetně dotřídění a jejich využití), objemného odpadu, nebezpečného odpadu,hřbitovního odpadu a odpadu biologicky rozložitelného.
Svoz komunálního odpadu pro město Adamov
Předmětem veřejné zakázky je: - sběr, svoz a odstraňování nebo využívání směsného komunálního odpadu kategorie č. 200301 a - sběr, svoz a využívání odděleně sbíraných složek komunálních odpadů (papír, plasty vč. kompozitních obalů, sklo), pro město Adamov. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohami č. 6 až 8 zadávací ...
Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad
Predmetom zákazky je poskytnutie služby pravidelného zberu, prepravy a zhodnotenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len BRKO), zo záhrad pri rodinných domoch v meste Hlohovec vrátane m.č.Šulekovo (ďalej len mesto), počas mesiacov marec až november, na roky 2017-2019 . Zložka komunálneho odpadu: Katalógové číslo podľa Vyhlášky ...
Odběr odpadu 190107, Pevné zbytky z čištění odpadních plynů
Převzetí, přeprava a odstranění (případně využití) odpadu 190107, Pevné zbytky z čištění odpadních plynů (popílek a reakční zbytky), kategorie nebezpečný, ze spalování odpadů ZEVO PLZEŇ, a to v souladu s příslušnými právními předpisy
Poptávám vývoz septiku
Poptávám vývoz septiku.
Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Miroslavi
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství při nakládání s komunálním odpadem – sběr, svoz, třídění a odstraňování směsného komunálního odpadu z odpadových nádob o objemu 110 až 240 l; sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek separovaného odpadu (papír, plasty, tetrapaky, sklo barevné, sklo čiré, ...
Poptávám odvoz uhynulé ovce
Poptávám odvoz uhynulé ovce z chovu. Štěpánovice 64 (okr. Brno - venkov)
Zberný dvor Torysa
Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora separovaného komunálneho odpadu, ktorý je navrhovaný na uskladnenie a prípadné dotriedenie vyseparovaného odpadu, ktoré zotrvá v priestoroch Zberného dvora do doby odvozu zmluvne dohodnutým spracovateľom jednotlivých komodít separovaného odpadu. Súčasťou zberného dvora je prevádzková hala a sklad ...
Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro Západočeskou univerzitu v Plzni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o odpadech“) a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o ...
Odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín - sanace ekologické zátěže
Předmětem veřejné zakázky je odstranění odpadů z nelegálního skladu v obci Pěnčín a to dle zpracovaného projektu ve schváleném zařízení ve smyslu zák. 185/2001 Sb. Součástí zakázky je vypracování realizační dokumentace a záverečné zprávy. Rovněž součástí je rovněž provedení záznamu do Systému evidence kontaminovaných míst.
Komplexní nakládání s odpady II.
Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní služby v oblasti nakládání s komunálními odpady na území města a obcí uvedených v zadávací dokumentaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZoO“), a jeho dalšími prováděcími právními předpisy. Jedná se zejména o: ...
Zvoz a uloženie TKO
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu katalógové číslo 200301; objemných odpadov ...
Sběr, svoz, využití nebo odstranění komunálních odpadů vznikajících na území města Brušperku
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů ve městě Brušperk v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Jedná se o směsné komunální ...
Zajištění sběru, odvozu a odstranění (využití) směsného, biologicky rozložitelného a komunálního odpadu
Služby spojené se zajištěním sběru, odvozu a odstranění směsného, biologicky rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro město Šumperk, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále ...
Služby skládkovania odpadov
Predmetom zákazky je skládkovanie odpadov skupiny 20 a skupiny 17 vyprodukovaných najmä obyvateľmi mesta Púchov.
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Tlmače
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na predmet zákazky s názvom: Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Tlmače. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi v členení: - zber - preprava - zneškodnenie alebo zhodnotenie /likvidácia/ - chemické čistenie nádob a dezinfekcia vyprodukovaného komunálneho odpadu ...
Zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov z obce  Zemianske Kostoľany
Predmetom zákazky je zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov z domácností a od podnikateľských subjektov vyprodukovaných na území obce v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov v platnom znení. Celkové množstvá ...
Nakladanie s odpadmi v obci Lučivná
Zber, odvoz a likvidácia alebo zhodnotenie odpadov v obci Lučivná, a s tým súvisiace činnosti.