Odvoz a likvidácia odpadu

Odvoz a likvidácia odpadu

Predmetom zákazky je odvoz, vytriedenie a následné zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu zaradeného podľa Katalógu odpadov do skupiny 20 03 07 objemný odpad činnosťou R 1 a 20 03 08 drobný stavebný odpad činnosťou R 5, vznikajúceho pri prevádzkovaní Zberného dvora Mestskej časti Bratislava Rača, Pri Šajbách v Bratislave a prenájom ...

Odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné

Odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné

Odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné.

Úklidové služby, nakládání s odpady a likvidace odpadů

Úklidové služby, nakládání s odpady a likvidace odpadů

Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací, nakládání s odpady, likvidace odpadů, a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele.

Rámcová dohoda na služby k zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Rámcová dohoda na služby k zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť Služba spočívá v zajištění úklidu vybraných lokalit veřejné zeleně včetně sběru psích exkrementů a následné likvidace odpadu, dále v úklidu a údržbě hřišť. Součástí této služby je i zajištění odplevelení komunikací horkou vodou a odemykání a zamykání ...

Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

Predmetom zákazky je zber , odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu skládkovaním , vznikajúceho na území obce Nová Ves nad Žitavou. Ročná produkcia odpadu je : - z nádob 110 l a 1 100 l a z plastových vriec cca : zmesový 330 ton ročne.

Převzetí a odstranění nebezpečného odpadu, objemného odpadu a pronájem shromažďovacích nádob

Převzetí a odstranění nebezpečného odpadu, objemného odpadu a pronájem shromažďovacích nádob

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb při odstraňování odpadů, spočívajících zejména v následujících činnostech: 1) převzetí odpadu včetně jeho nakládky; 2) zpracování evidenčních listů přepravy odpadu včetně jejich odesílání na věcně a místně příslušné správní úřady; 3) přepravě odpadu; 4) odstranění, resp. využití ...

Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů

Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů

Předmět veřejné zakázky spočívá na zajištění komplexních a celoročních služeb v oblasti odpadového hospodářství v obci Senohraby. Smlouva bude uzavřena se svozovou společností, která zabezpečí svoz, přepravu a likvidaci směsných komunálních odpadů dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. od občanů a podnikatelů v obci. Součástí předmětu plnění je ...

Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Poprad

Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Poprad

Predmetom verejnej zákazky je komplexné nakladanie s komunálnym odpadom a zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre mesto Poprad. Predmet zákazky sa delí na časti: Časť 1 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Poprad Časť 2 - Vykonávanie verejnoprospešných služieb v meste Poprad Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obe časti ...

Odber a zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov

Odber a zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov

Predmetom verejného obstarávania je odber a zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov. Predpokladané množstvo odpadu: cca 2000 t - kat. čísla 20 03 01 (zmesového komunálneho odpadu, O ) - kat. čísla 20 03 07 (objemný odpad, O) Podmienky: - váženie odpadu - zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 - dokladovať konečné ...

Odstranění nebezpečného a komunálního odpadu v Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Odstranění nebezpečného a komunálního odpadu v Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a odstranění komunálního, biologicky rozložitelného a nebezpečného odpadu, který vzniká v jednotlivých lokalitách Oblastní nemocnice Náchod a.s. na období 4 let.

Sanace nesaturované a saturované zóny ve společnosti GasNet, s.r.o., lokalita Uherské Hradiště

Sanace nesaturované a saturované zóny ve společnosti GasNet, s.r.o., lokalita Uherské Hradiště

Cílem sanačních prací je odstranění znečištění z horninového prostředí a podzemních vod, rychlé, spolehlivé a definitivní vyřešení problémů vyplývajících z kontaminace zájmového území a splnění podmínek příslušného Rozhodnutí ČIŽP OI Brno.

Dokončení sanace areálu strojírny a slévárny firmy J. Porkert v k.ú. Skuhrov nad Bělou

Dokončení sanace areálu strojírny a slévárny firmy J. Porkert v k.ú. Skuhrov nad Bělou

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nápravných opatření k eliminaci prokázané kontaminace lokality bývalé firmy J. Porkert v obci Skuhrov nad Bělou. Slévárna Areál slévárny je znečištěn především následujícími kontaminanty: toxické prvky (zejména As, Pb), PAU, ropné látky, ClU (TCE, PCE, TCM), PCB. Preferenčními cestami šíření ...

Odvoz a likvidácia kuchynského biologického odpadu 3

Odvoz a likvidácia kuchynského biologického odpadu 3

Predmetom zákazky je poskytnutie služby na Odvoz a likvidáciu kuchynského biologického odpadu na miestach plnenia vrátane ostatných služieb spojených s poskytnutím služby.

Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov

Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov

Predmetom zákazky je zber, preprava do zariadenia na zhodnotenie a zhodnotenie BRO v k. ú. Prievidza, k. ú. Malá Lehôtka, k. ú. Veľká Lehôtka a k. ú. Hradec zo zberných nádob s objemom minimálne 120 litrov, maximálne 140 litrov, hnedej farby. Ďalej je predmetom zákazky: údržba, čistenie, umývanie a dezinfekcia zberných nádob, vedenie vedenie ...

Sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelných odpadů na území města Blanska a místních částí

Sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelných odpadů na území města Blanska a místních částí

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb – sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelného odpadu (dále též jen „BRO“) zejména z veřejných ploch na území města Blanska, ze zahrad a domácností od občanů města Blanska na území města Blanska vč. všech jeho místních částí (dále téže jen „území města Blanska“), blíže specifikovaných ...

Rekultivace skládky Zíkův lom

Rekultivace skládky Zíkův lom

hrubé terénní úpravy, těsnící vrstva skládky, biologická vrstva, ozelenění zrekultivované plochy, odvedení povrchových vod, zachycení kontaminovaných vod

Svoz odpadu II

Svoz odpadu II

Sběr, svoz, přeprava a odstranění komunálního odpadu, odpadu podobného komunálnímu odpadu, tříděných složek komunálního odpadu (včetně dotřídění a jejich využití), objemného odpadu, nebezpečného odpadu,hřbitovního odpadu a odpadu biologicky rozložitelného.

Svoz komunálního odpadu pro město Adamov

Svoz komunálního odpadu pro město Adamov

Předmětem veřejné zakázky je: - sběr, svoz a odstraňování nebo využívání směsného komunálního odpadu kategorie č. 200301 a - sběr, svoz a využívání odděleně sbíraných složek komunálních odpadů (papír, plasty vč. kompozitních obalů, sklo), pro město Adamov. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohami č. 6 až 8 zadávací ...

Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad

Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad

Predmetom zákazky je poskytnutie služby pravidelného zberu, prepravy a zhodnotenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len BRKO), zo záhrad pri rodinných domoch v meste Hlohovec vrátane m.č.Šulekovo (ďalej len mesto), počas mesiacov marec až november, na roky 2017-2019 . Zložka komunálneho odpadu: Katalógové číslo podľa Vyhlášky ...

Odběr odpadu 190107, Pevné zbytky z čištění odpadních plynů

Odběr odpadu 190107, Pevné zbytky z čištění odpadních plynů

Převzetí, přeprava a odstranění (případně využití) odpadu 190107, Pevné zbytky z čištění odpadních plynů (popílek a reakční zbytky), kategorie nebezpečný, ze spalování odpadů ZEVO PLZEŇ, a to v souladu s příslušnými právními předpisy

Poptávám vývoz septiku

Poptávám vývoz septiku

Poptávám vývoz septiku.

Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Miroslavi

Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Miroslavi

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství při nakládání s komunálním odpadem – sběr, svoz, třídění a odstraňování směsného komunálního odpadu z odpadových nádob o objemu 110 až 240 l; sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek separovaného odpadu (papír, plasty, tetrapaky, sklo barevné, sklo čiré, ...

Poptávám odvoz uhynulé ovce

Poptávám odvoz uhynulé ovce

Poptávám odvoz uhynulé ovce z chovu. Štěpánovice 64 (okr. Brno - venkov)

Zberný dvor Torysa

Zberný dvor Torysa

Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora separovaného komunálneho odpadu, ktorý je navrhovaný na uskladnenie a prípadné dotriedenie vyseparovaného odpadu, ktoré zotrvá v priestoroch Zberného dvora do doby odvozu zmluvne dohodnutým spracovateľom jednotlivých komodít separovaného odpadu. Súčasťou zberného dvora je prevádzková hala a sklad ...

Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU

Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU

Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro Západočeskou univerzitu v Plzni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o odpadech“) a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o ...

(záznamy 176/200 z 1443)  strana 8 / 58