Svoz komunálního odpadu v Moravském Berouně
Vybraný dodavatel veřejné zakázky zajistí komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního a separovaného komunálního odpadu pro celé město Moravský Beroun (tj. včetně jeho části – Sedm Dvorů, Ondrášov, Čabová a Nové Valteřice), vše v souladu se zákonem o odpadech a se souvisejícími prováděcími předpisy.
Zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodnenia odpadu
Predmetom zákazky je zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia alebo zhodnocovania odpadu zo spaľovania odpadu, ktorý vzniká v závode Spaľovňa odpadu obstarávateľa. V zmysle Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa jedná o nie nebezpečný odpad, katalógové číslo odpadu : 19 01 12 popol a škvara iné ako ...
Sektor VIII - etapa I. a II.
Předmětem plnění VZ je realizace stavebních prací vedoucích k odstranění starých ekologických zátěží (SEZ) v odpovědnosti státu po těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě. SEZ jsou v této VZ staré ropoplynové sondy, které byly v minulosti nevhodně nebo nedostatečně zlikvidovány a způsob jejich zajištění neodpovídá současným báňským předpisům. ...
Poptávám odčerpání vody ze sklepa
Poptávám odčerpání vody ze sklepa a podepření zdiva v domě z konce 19.století. Lokalita obec Břasy. Jedná se o rizikovou práci, vody je v domě cca 200+ m3.
Skládka technického komunálneho odpadu
Zákazka rieši návrh výstavby II. etapy skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce a vykonanie uzatvorenia a rekultivácie povrchu telesa I. etapy skládky odpadov. Územie rozšírenia skládky je rovnako ako už vybudované časti skládky odpadov súčasťou oploteného areálu určeného pre nakladanie s ...
Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín“, zpracované v červenci 2016 společností Ekosystém, spol. s r.o., se sídlem Podkovářská 6, 190 00 Praha 9, IČ: 44 85 18 04, která je přílohou č. 3 ZD. ...
Zajištění sběru, svozu a likvidace odpadu pro obce DSO MORAVSKÁ BRÁNA
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb – sběru, přepravy a odstraňování směsného a tříděného odpadu v obcích Sobíšky, Lazníky, Lazníčky, Radvanice, Veselíčko, Osek nad Bečvou, Dolní Újezd, Bohuslávky, Jezernice, Týn nad Bečvou. Smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.01.2018.
Svoz a likvidace odpadu pro Svazek obcí Cecemínsko
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb – sběru, přepravy a odstraňování nebo využívání odpadu v katastru obcí jednotlivých zadavatelů, uvedených v části A. této zadávací dokumentace. Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky budou uzavřeny na dobu určitou čtyř let od termínů stanovených v čl. 1.7 této zadávací dokumentace. Obchodní ...
Odvoz objemného a nebezpečného odpadu z vojenských areálů v letech 2018 -2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného odvozu a odstraňování (nebo využití) objemného odpadu z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy. Odpad je zařazen dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů jako odpad kategorie "O" pod katalogovým číslem 200307 (objemný odpad) a odpad kategorie "N" (nebezpečný odpad).
Odvoz tuhého komunálního odpadu z RZ Hracholusky
Odvoz a odstranění tuhého komunálního odpadu uloženého ve sběrných nádobách z rekreačního zařízení Hracholusky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
Předmětem této veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu z popelnic o objemu 120 l v počtu 870 ks a 240 l v počtu 626 ks ve městě Most, městské části Zahražany, Špačkárna, Vinohrady, Rudolice, Chanov, Vtelno, Nad Benediktem, Velebudice - Skyřická, Lesní, Hořanská cesta, V sadech, Ke Koupališti, Pod Kurty, Souš, Čepirohy, Pionýrů, Pod Širokým ...
Nakladanie s odpadom v obci Dvory nad Žitavou
Predmetom zákazky sú služby spojené s nakladaním s odpadom v obci Dvory nad Žitavou, pozostávajúce zo zberu, odvozu a zneškodňovania odpadu v mieste plnenia. Detailnejší opis a požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky tvoria časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky, ako aj ostatné časti a prílohy súťažných podkladov.
Sanace v areálu bývalého DS PHM BENZINA – Nový Bohumín
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „DS PHM Nový Bohumín – BENZINA, s.r.o. Aktualizace projektové dokumentace sanačního zásahu“, zpracované společností GEOtest, a.s. V zájmové oblasti je nezbytné realizovat následující sanační práce: Provést demolici 11 budov; Provést odtěžení nadlimitně ...
Vývoz jímek z vojenských areálů OdP Praha, Pardubice a Brno
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit pravidelné vyčerpávání, odvoz a odstraňování odpadních kalů a vod z jímek, septiků a žump z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
Nádoby na klinický odpad
Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka nádob na klinický odpad pre jednotlivé pracoviská verejného obstarávateľa v rozsahu požadovanej špecifikácie, v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa. Predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje vrátane prepravy a vyloženia ...
Zberný dvor - Lúčky - stavebné práce
Cieľom zákazky je výstavba nového zberného dvora v obci Lúčky vrátane prislúchajúceho technologického a strojového vybavenia.
Zajištění služeb nakládání s odpady na území Městyse Křinec
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního odpadu (vč. objemného odpadu), sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek komunálního odpadu, jejímž původcem je městys Křinec a dále zajištění odkládání a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu. Specifikace požadovaných ...
Odvoz tuhého komunálního odpadu z RZ Hracholusky
Odvoz a odstranění tuhého komunálního odpadu uloženého ve sběrných nádobách z rekreačního zařízení Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Hracholusky.
Revitalizace Žehuňského rybníka - odvoz a likvidace sedimentu
Předmětem je likvidace cca 500 tis. m3 sedimentu získaného odbahněním Žehuňského rybníka. Vytěžený sediment bude ukládán do odvodňovacích lagun, kde dojde k jeho postupnému odvodnění ve dvou lokalitách. Předmětem je tedy naložení sedimentu, jeho odvoz a likvidace způsobem, který si účastník zvolí. Deponování se předpokládá v letech 2018–2022. ...
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Prešov
Dodanie služby: Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Prešov Predmetom zákazky je dodanie služby Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Prešov Predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov v meste Prešov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vrátane jeho prepravy zo zariadenia na zber ...
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Dunajská Streda
Predmetom obstarávania je zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo všetkých druhov zberných nádob na území mesta Dunajská Streda. Víťazný uchádzač zabezpečí minimálne: a) zhodnotenia alebo zneškodnenia príslušných druhov odpadov, b) zber a preprava objemného odpadu, c) odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu, d) ...
Okoličná na Ostrove - uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov
Zákazka zahrňuje uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov v obci Okoličná na Ostrove v rozsahu projektovej dokumentácia a výkazu výmer. Bližšie v súťažných podkladoch.
Dokončení sanace areálu strojírny a slévárny firmy J. Porkert v k.ú. Skuhrov nad Bělou
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nápravných opatření k eliminaci prokázané kontaminace lokality bývalé firmy J. Porkert v obci Skuhrov nad Bělou. Areál slévárny je znečištěn především následujícími kontaminanty: toxické prvky (zejména As, Pb), PAU, ropné látky, ClU (TCE, PCE, TCM), PCB. Preferenčními cestami šíření znečištění zde ...
Odstranění spalitelných nebezpečných odpadů
Předmětem veřejné zakázky je odstranění spalitelných nebezpečných odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Poptáváme odvoz živočišného odpadu
Poptáváme odvoz živočišného odpadu.