Komunálne služby v meste Sereď
Zber a odvoz komunálnych odpadov z domácností a prevádzok v meste Sereď.
Svoz TKO v obci Hlubočky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních služeb při nakládání s odpadem na území obce Hlubočky a všech jejích místních částech Posluchov, Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá Voda, v rozsahu: - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu. - sběr, svoz a využití separovaných odpadů, - sběr, svoz a odstranění velkoobjemových ...
Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Pardubice společnosti BENZINA s.r.o., zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě čerpací stanice ...
Svidník - uloženie komunálneho odpadu
Predmetom zadávania tejto zákazky je likvidácia všetkého vyprodukovaného odpadu v meste Svidník vyzbieraného prostredníctvom Technických služieb mesta Svidník v nasledovnom členení v predpokladanom množstve: zmesový komunálny odpad (kat. č. 20 03 01) - 1 300 t objemný odpad (kat. č. 20 03 07) - 620 t spolu - 1 920 t Pod likvidáciou ...
Monitoring, čištění a opravy kanalizací, sběr, analýza a odstranění odpadů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na monitoring (video-inspekci), čištění a opravy kanalizací, sběr odpadů a jejich předávání k následnému využití, odstranění, zajištění analýz odpadů včetně odběru vzorků odpadů k těmto analýzám.
Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2018 - 2020
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství.
Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu z Fakultní nemocnice Plzeň pro období 2018 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a odstranění zdravotnických odpadů vznikajících při činnosti FN Plzeň po dobu 4 let (2018 – 2021). Jedná se o netříděný odpad katalogových čísel 180101, 180102, 180103, 180104, 180108 a 180109 zařazovaných pod jednotné číslo 180103. Svoz a odstranění zdravotnického odpadu se provádí z několika ...
Odvoz a převzetí odpadů vzniklých v čistírnách odpadních vod VAK Kroměříž
Předmětem zakázky je zajištění služby nakládání s níže uvedenými druhy odpadů: Katalog. č. dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů Název 190802 Odpad z lapáku písku 190805 Kaly z čištění komunálních odpadů 200306 Odpad z čištění kanalizace Součástí služby nakládání s výše uvedenými druhy odpadů je přistavení ...
Prevádzkovanie zberného dvora odpadov Gbely
Prevádzkovanie zberného dvora určeného na uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby občanov s trvalým pobytom v meste Gbely. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zajištění služeb v oblasti sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Předmětem této zakázky je zejména: a) Svoz a odstranění směsného komunálního odpadu z (na) území města Slaný, stanovišť odpadových nádob, b) Svoz a zajištění využití separovaných odpadů z (na) území města Slaný, včetně úklidu odpadových nádob, c) Svoz a využití biologického odpadu z (na) území města Slaný, včetně úklidu stanovišť nádob, d) ...
Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí odpadu od zadavatele a jeho využití či odstranění.
Nakládání s odpadními vodami ČEZ Distribuce, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je nakládání s odpadními vodami dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.
Komplexní zabezpečení likvidace odpadů
Komplexní zabezpečení likvidace odpadů pro zadavatele: část A- odpady s pravidelným výskytem, pravidelně odvážené odpady kategorie O; část B- odpady ze zdravotní péče, pravidelně odvážené odpady kategorie N; část C-odpady s nepravidelným výskytem, nepravidelně odvážené odpady kategorie N a O.
Svoz odpadů pro město Chropyně
Předmětem veřejné zakázky jsou následující činnosti: svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, svoz směsného odpadu jen z odpadových nádob a z kontejnerů (zvonů), provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora, svoz tříděného odpadu - jedná se o svoz separovaného odpadu, a také zajištění pytlového sběru tříděného odpadu - svozu ...
Komplexní nakládání s odpady
Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní služby v oblasti nakládání s komunálními odpady na území měst a obcí uvedených v zadávací dokumentaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho dalšími prováděcími právními předpisy. Jedná se zejména o: • sběr, svoz, přepravu ...
Svoz odpadu pro městys Chlum u Třeboně
Zadavatel realizuje druhem otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona veřejnou zakázku, předmětem jejíhož plnění je poskytování služeb sběru, přepravy a odstraňování nebo využívání odpadu v katastru obce zadavatele.
Východ región, nebezpečný odpad
Zneškodnenie/zhodnotenie a likvidácia odpadov
Sanace areálu bývalé továrny Exatherm, Železný Brod
Předmětem této veřejné zakázky je provedení služeb - sanace a likvidace kontaminovaných zemin a betonů vzniklých kompletní demolicí areálu firmy EXATHERM vč. kontaminovaných zemin a kanalizace s odsazovací nádrží za areálem bývalé společnosti. Kontaminované materiály, kal a odpadní voda z nádrže budou odstraněny ve vhodném schváleném zařízení. ...
Poptáváme uložení odpadu
Poptávám uložení odpadu z vybouraného podhledu - materiál minerální vata + termatex.
Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy
Předmětem plnění veřejné zakázky „Svoz a nakládání s odpadem města Veltrusy" je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO a separovaným odpadem (papír, plast, sklo, kompozitní obaly, kovy) sbíraným nádobovým systémem ve městě a na sběrném dvoře a převzetí nebezpečných odpadů odložených občany na sběrném dvoře města Veltrusy.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu pro jihočeské nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění veškerých činností souvisejících se sběrem, odvozem a likvidací nebezpečného odpadu včetně evidence odpadů a zpracování povinných hlášení pro jihočeské nemocnice dle specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek. Přejímka a nakládání s nebezpečnými odpady musí být ...
Svoz a nakládání s odpadem města Chlumce nad Cidlinou
Předmětem plnění veřejné zakázky „Svoz a nakládání s odpadem města Chlumce nad Cidlinou“ je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník (dále jen území města) v rozsahu Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace.
Převzetí biologicky rozložitelného odpadu
Předmětem veřejné zakázky je převzetí ve schváleném zařízení odděleně sbíraného komunálního odpadu – biologicky rozložitelného odpadu katalogové číslo 200201 v předpokládaném množství 1 200 – 1 350 t za období jednoho kalendářního roku.
Svoz skla z podzemních a dělených kontejnerů duo se spodním výsypem
Předmětem veřejné zakázky je svoz komunálních odpadů, konkrétně odděleně sbíraného komunálního odpadu – sklo barevné, bílé katalogové číslo 20 01 02, ze speciálních dělených kontejnerů tzv. zvon duo (o objemu 1,8 m3 v počtu 70, 2,1 m3 v počtu 31) zeleno-bílé barvy a z celkem 8 podzemních kontejnerů ke sběru směsného skla o objemu 5 ...
Svoz komunálního odpadu z podzemních kontejner
Předmětem veřejné zakázky je svoz komunálních odpadů z podzemních kontejnerů o objemu 5 m3 v počtu: Podzemní kontejner (200301 SKO)................15 ks Podzemní kontejner (200101 Papír)...............8 ks Podzemní kontejner (200139 Plast)................8 ks Podzemní kontejnery na plast a na papír jsou vždy umístěny v kombinaci s kontejnery ...