Nádoby na klinický odpad
Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka nádob na klinický odpad pre jednotlivé pracoviská verejného obstarávateľa v rozsahu požadovanej špecifikácie, v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa. Predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje vrátane prepravy a vyloženia ...
Zberný dvor - Lúčky - stavebné práce
Cieľom zákazky je výstavba nového zberného dvora v obci Lúčky vrátane prislúchajúceho technologického a strojového vybavenia.
Zajištění služeb nakládání s odpady na území Městyse Křinec
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního odpadu (vč. objemného odpadu), sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek komunálního odpadu, jejímž původcem je městys Křinec a dále zajištění odkládání a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu. Specifikace požadovaných ...
Odvoz tuhého komunálního odpadu z RZ Hracholusky
Odvoz a odstranění tuhého komunálního odpadu uloženého ve sběrných nádobách z rekreačního zařízení Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Hracholusky.
Revitalizace Žehuňského rybníka - odvoz a likvidace sedimentu
Předmětem je likvidace cca 500 tis. m3 sedimentu získaného odbahněním Žehuňského rybníka. Vytěžený sediment bude ukládán do odvodňovacích lagun, kde dojde k jeho postupnému odvodnění ve dvou lokalitách. Předmětem je tedy naložení sedimentu, jeho odvoz a likvidace způsobem, který si účastník zvolí. Deponování se předpokládá v letech 2018–2022. ...
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Prešov
Dodanie služby: Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Prešov Predmetom zákazky je dodanie služby Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Prešov Predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov v meste Prešov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vrátane jeho prepravy zo zariadenia na zber ...
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Dunajská Streda
Predmetom obstarávania je zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo všetkých druhov zberných nádob na území mesta Dunajská Streda. Víťazný uchádzač zabezpečí minimálne: a) zhodnotenia alebo zneškodnenia príslušných druhov odpadov, b) zber a preprava objemného odpadu, c) odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu, d) ...
Okoličná na Ostrove - uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov
Zákazka zahrňuje uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov v obci Okoličná na Ostrove v rozsahu projektovej dokumentácia a výkazu výmer. Bližšie v súťažných podkladoch.
Dokončení sanace areálu strojírny a slévárny firmy J. Porkert v k.ú. Skuhrov nad Bělou
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nápravných opatření k eliminaci prokázané kontaminace lokality bývalé firmy J. Porkert v obci Skuhrov nad Bělou. Areál slévárny je znečištěn především následujícími kontaminanty: toxické prvky (zejména As, Pb), PAU, ropné látky, ClU (TCE, PCE, TCM), PCB. Preferenčními cestami šíření znečištění zde ...
Odstranění spalitelných nebezpečných odpadů
Předmětem veřejné zakázky je odstranění spalitelných nebezpečných odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Poptáváme odvoz živočišného odpadu
Poptáváme odvoz živočišného odpadu.
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Český Těšín 2017
Předmětem veřejné zakázky je nakládání s komunálním odpadem ve městě Český Těšín – počet obyvatel k 01.01.2017 je 25 143. Blíže viz Zadávací dokumentace.
Odstranění skládky vzniklé v rámci stavební akce - I/14 Vrchlabí, Nerudova-Nádražní
Předmětem veřejné zakázky je odstranění skládky založené původním zhotovitelem stavby „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, úsek Nerudova – Nádražní“, společností SDS EXMOST spol. s r.o., IČO 494 54 501, se sídlem Údolní 413/66, Veveří, 602 00 Brno, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a ...
Sanační zásah na lokalitě aglomerace ve společnosti Vítkovice, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je plošné odstranění souboru 44 stavebních objektů a souvisejících zařízení (stavebních konstrukcí, mostů, pásových dopravníků aj.), kontaminovaných zejména těžkými kovy a NEL, obsahujícími z velké části azbest. Dále bude provedena odtěžba zemin znečištěných NEL na sanační ploše SP 6 – SBK včetně odstranění ...
Odvoz a likvidácia odpadu
Predmetom zákazky je odvoz, vytriedenie a následné zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu zaradeného podľa Katalógu odpadov do skupiny 20 03 07 objemný odpad činnosťou R 1 a 20 03 08 drobný stavebný odpad činnosťou R 5, vznikajúceho pri prevádzkovaní Zberného dvora Mestskej časti Bratislava Rača, Pri Šajbách v Bratislave a prenájom ...
Odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné
Odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné.
Úklidové služby, nakládání s odpady a likvidace odpadů
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových prací, nakládání s odpady, likvidace odpadů, a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele.
Rámcová dohoda na služby k zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře
Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť Služba spočívá v zajištění úklidu vybraných lokalit veřejné zeleně včetně sběru psích exkrementů a následné likvidace odpadu, dále v úklidu a údržbě hřišť. Součástí této služby je i zajištění odplevelení komunikací horkou vodou a odemykání a zamykání ...
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je zber , odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu skládkovaním , vznikajúceho na území obce Nová Ves nad Žitavou. Ročná produkcia odpadu je : - z nádob 110 l a 1 100 l a z plastových vriec cca : zmesový 330 ton ročne.
Převzetí a odstranění nebezpečného odpadu, objemného odpadu a pronájem shromažďovacích nádob
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb při odstraňování odpadů, spočívajících zejména v následujících činnostech: 1) převzetí odpadu včetně jeho nakládky; 2) zpracování evidenčních listů přepravy odpadu včetně jejich odesílání na věcně a místně příslušné správní úřady; 3) přepravě odpadu; 4) odstranění, resp. využití ...
Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů
Předmět veřejné zakázky spočívá na zajištění komplexních a celoročních služeb v oblasti odpadového hospodářství v obci Senohraby. Smlouva bude uzavřena se svozovou společností, která zabezpečí svoz, přepravu a likvidaci směsných komunálních odpadů dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. od občanů a podnikatelů v obci. Součástí předmětu plnění je ...
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Poprad
Predmetom verejnej zákazky je komplexné nakladanie s komunálnym odpadom a zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre mesto Poprad. Predmet zákazky sa delí na časti: Časť 1 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Poprad Časť 2 - Vykonávanie verejnoprospešných služieb v meste Poprad Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obe časti ...
Odber a zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov
Predmetom verejného obstarávania je odber a zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov. Predpokladané množstvo odpadu: cca 2000 t - kat. čísla 20 03 01 (zmesového komunálneho odpadu, O ) - kat. čísla 20 03 07 (objemný odpad, O) Podmienky: - váženie odpadu - zhodnocovanie odpadov činnosťou R12 - dokladovať konečné ...
Odstranění nebezpečného a komunálního odpadu v Oblastní nemocnici Náchod a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a odstranění komunálního, biologicky rozložitelného a nebezpečného odpadu, který vzniká v jednotlivých lokalitách Oblastní nemocnice Náchod a.s. na období 4 let.
Sanace nesaturované a saturované zóny ve společnosti GasNet, s.r.o., lokalita Uherské Hradiště
Cílem sanačních prací je odstranění znečištění z horninového prostředí a podzemních vod, rychlé, spolehlivé a definitivní vyřešení problémů vyplývajících z kontaminace zájmového území a splnění podmínek příslušného Rozhodnutí ČIŽP OI Brno.