Svoz a likvidace komunálního odpadu pro město Chropyně
Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu pro zadavatele.
Odpadové hospodárstvo_2021
Predmetom zákazky je zabezpečenie nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a s triedeným komunálnym odpadom - zber, preprava, manipulácia, spracovanie (zhodnocovanie/zneškodňovanie) odpadu, prenájom určených zberných nádob/kontajnerov, preprava vozidlami spôsobilými efektívne zabezpečovať odpadové hospodárstvo v súlade s príslušnými právnymi ...
Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja
Predmetom zákazky: Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja je poskytnutie služieb v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia špecifikovaných druhov komunálneho odpadu pre mesto Komárno v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Predmetom zákazky sú nasledovné služby: zber, preprava, spracovanie a ...
Odvoz a nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v Meste Levice (BRKO)_2021
Predmetom zákazky je zhodnotenie/zneškodnenie (nakladanie) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Meste Levice (verejného obstarávateľa), napríklad komunálne/priemyselné kompostovanie alebo iné zhodnotenie, prípadne likvidácia. Súčasťou predmetu zákazky je aj naloženie odpadu na prepravné vozidlá a odvoz (ďalej odvoz) tohto odpadu z ...
Zber a likvidácia kuchynského odpadu v obci Sučany
Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z 22 stojísk uloženia kontajnerov separovaného zberu v intraviláne obce Sučany
VFN - odvoz a využití ostatního odpadu
• Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajišťovat pro zadavatele služby v oblasti nakládání s odpady, tj. sběr, odvoz, třídění a využití ostatních odpadů včetně souvisejících služeb (tzv. další služby) v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími (dále jen zákon o odpadech), z areálů ...
Skládkovanie odpadu pre mesto Bojnice
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadu uložením na skládke. Verejný obstarávateľ bude zabezpečovať zvoz odpadu na skládku vlastnými kapacitami.
Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s.
Havarijní službou se rozumí veškeré činnosti spojené se zásahy při haváriích spojených s únikem závadných látek a následným odstraňováním následků těchto havárií a dále ostatních prací nebo výkonu k provedení těchto činností nezbytných, vše dle konkrétních potřeb zadavatele s tím, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky může být, kromě ...
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb odberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad a verejných priestranstiev na území hl. mesta SR Bratislavy. BRO, zatriedený podľa katalógu odpadov pod číslom 20 02 01, je dopravovaný špeciálnymi vozidlami OLO a.s. alebo vo veľkokapacitných kontajneroch oprávnenej osobe na zhodnotenie ...
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu  katalogové číslo 180102
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu katalogového čísla 180102 z jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Orlickoústecké nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností v Orlickoústecké nemocnici, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu ze Svitavské nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností ve Svitavské nemocnici, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Litomyšlské nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností v Litomyšlské nemocnici, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Sanace lokality STS Vyškov
Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné, úplné a bezvadné provedení sanace lokality STS Vyškov v rozsahu a za podmínek SMLOUVOU sjednaných.
SEZ, Sanace areálu společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace sanačního zásahu v areálu společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.“, zpracované společností Biodegradace s.r.o. (prosinec 2019 / revize červen 2020), která je přílohou č. 3 až 7 ZD.Předmětem plnění je realizace opatření a činností nutných k nápravě závadného stavu ...
Projekt D4.7 – Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu
Predmetom zákazky je uskutočnenie špecifického plnenia nevyhnutného pre úspešnú realizáciu Projektu D4.7 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01, vrátane zabezpečenia všetkých súvisiacich aktivít t. j. najmä: - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu, ...
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu na území obce Klenovec
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu.
Výměna zdrojů ionizujícího záření Hlavního etalonu
Jedná se o zajištění demontáže, naložení, odvozu a vybití ozařovače OG-8 s 5 ks uzavřených radionuklidových zdrojů a ekologické likvidace 5 ks stávajících uzavřených radionuklidových zdrojů (dále jen „URZ“) emitujících záření gama včetně úklidu Autorizovaného metrologického střediska v areálu Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR po ...
Likvidace přebytečné zeminy
Jedná se o likvidaci přebytečné zeminy vzniklé na stavbě I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka. V rámci stavby měl být plánovaný přebytek zeminy odvážen na pozemek v bezprostřední blízkosti stavby. Tento závazek ale nemohl být dodržen, a proto musí být přebytečná zemina v celkové výměře 250 248,8 m3 odvezena ze stavby a zlikvidována v souladu se ...
Svoz komunálního odpadu - Frenštát pod Radhoštěm
Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění plnění povinností zadavatele dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Vybraný dodavatel poskytne komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstranění a likvidace směsného komunálního a separovaného ...
SEZ, Sanační práce na levém břehu Olše v areálu spol. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Třinec TŽ sedimenty Olše - sanace vod“, zpracované v listopadu 2019 Ing. Michalem Vackem, která je přílohou č. 3 ZD.
Odstraňování nebezpečného odpadu z obvodu OŘ Praha 2021 - 2022
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmětem je zajištění nakládání s nebezpečným odpadem v rámci organizační složky OŘ Praha v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Služby prevádzkovania kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov pre mesto Skalica
Predmetom zákazky je manažment, personálne a materiálne zabezpečenie chodu prevádzok kompostárne pre mesto Skalica, za účelom efektívneho využitia jej kapacity v súlade s platnými právnymi predpismi v SR v oblasti nakladania a zhodnocovania odpadov. Úlohou poskytovateľa bude zabezpečenie zhodnocovania odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o ...
Objemné odpady
objemné odpady