Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Predmetom verejného obstarávania je zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a nájom 2 250 ks 120 l KUKA nádob na biologicky rozložiteľný odpadu a 120 ks 660 l nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu
Předmětem VZ je zajištění naložení, svozu a odstranění zdravotnického odpadu vznikajícího při činnosti Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Svoz a likvidace odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1.2.2023 do 31.1.2027
Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, ostatního objemného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1.2.2023 do 31.1.2027.
SEZ, Sanace areálu DS PHM Ostrava - Hrabová,  společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Předmětem plnění je provádění prací vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže v areálu bývalého distribučního skladu PHM BENZINA v Ostravě-Hrabové. Jedná se o saturovanou a nesaturovanou zónu horninového prostředí. Konkrétně o odstranění závadného stavu na podzemních vodách a odstranění lokálního zdroje znečištění v nesaturované zóně. V ...
Svoz, využití nebo odstranění směsného a tříděného komunálního odpadu
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytování služeb, které budou spočívat v zajištění svozu vytříděných složek komunálního odpadu, jeho dotřídění, předání k dalšímu využití nebo zpracování, případně odstranění, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech a všemi jeho prováděcími vyhláškami, zákonem č. ...
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území mesta Gelnica. Táto služba zahŕňa zber a odvoz komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, zneškodňovanie/zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu, zber, prepravu a ...
Zajištění sání, čištění a vývozu lapolů a činností s tím souvisejících
Předmětem plnění je poskytnutí služeb spočívajících v sání, čištění a vývozu lapolů. Dodavatel dále zajistí vedení příslušných evidencí o nakládání s nebezpečnými odpady.
Odvoz nebezpečného odpadu z čištění spalin
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odvozu a využití či odstranění nebezpečného odpadu, kód odpadu (podle katalogu odpadů): 19 01 07, který vzniká jako vedlejší produkt při čištění odpadních plynů (spalin) v rámci procesu spalování odpadu u zadavatele. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech ...
Sběr, svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven z domácností
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spojených se zajištěním sběru, svozu a využití (nakládání) biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven, katalogové číslo: 20 01 08 dle vyhlášky 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů (dále také jen „gastroodpad“) v bioplynové stanici pro město Šumperk, poskytnutí ...
Zajištění nakládání s odpady kategorie N a O
Komplexní zajištění nakládání s Odpady ze zdrav. péče, s nepravidelným výskytem a nepravidelně odvážené odpady kategorie N a O, jejich likvidace z areálu Zadavatele a (objekt IKEM), Vídeňská 800, 140 21 Praha 4 (Pavilon V) a dalších objektů užívaných Zadavatele, uvedených v čl. 3 ZD, které zahrnuje činnosti podrobně specifikované v cenové ...
Poptávám výkup či svoz papírového odpadu
Poptávám výkup či svoz papírového odpadu, hlavně kartony (krabice). Děkuji Kotvaldová
Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů
Předmětem zakázky je zajištění svozu, shromažďování a odstranění komunálních odpadů ze správního území Obce Mirošovice.
Svoz, odvoz a odstraňování specifických zdravotnických/nebezpečných a ostatních odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je nakládání s odpady vyprodukovaných v provozovnách Fakultní nemocnice Bulovka. Zakázka je vnitřně dělena na Část 1 - Specifické zdravotnické/nebezpečné odpady a Část 2 - Ostatní odpady. Nakládání s odpady obecně spočívá v jejich sběru, přepravě a odstraňování, včetně služeb souvisejících s likvidací odpadů, ...
Komplexní služby nakládání s odpady pro obec Nýdek
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb odpadového hospodářství ve prospěch obce Nýdek, a to na jejím správním území.
Rámcová dohoda o zajištění svozu a likvidace odpadů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu odpadu vzniklého z provozu zadavatele a jeho likvidace v souladu s příslušnou odpadovou legislativou a Rámcovou dohodou. Specifikace odpadů, podmínky a způsob jejich nakládání upravuje Rámcová dohoda.
Uložení směsného komunálního odpadu 2023-2026
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby zajištění bezpečného uložení směsného komunálního odpadu (katalog.č.200301) ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, pocházejícího z území Města Kutná Hora, odkud bude na skládku svážen. Směsný komunální odpad bude odebrán od ...
Sběr, přeprava a odstranění odpadu - Přezletice IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele spočívajících zejména ve sběru, svozu (odvozu) a odstranění odpadu. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v této zadávací dokumentaci a v dalších částech zadávacích podmínek veřejné zakázky, tj. v Závazném vzoru smlouvy o ...
Svoz odpadu a zajištění úklidu v areálu Výstaviště Praha a Pražské tržnice
Předmětem zakázky je zajištění poskytování služeb sběru, svozu, odstranění komunálního odpadu a zajištění úklidu v areálu Výstaviště Praha a areálu Pražské tržnice a veškerých služeb, které se svozem odpadu a úklidem souvisí.
Odstraňovanie sedimentov z SVD G - N, časť II
Predmetom zákazky s názvom "Odstraňovanie sedimentov z SVD G - N, časť II." je odstraňovanie kalov a sedimentov (ďalej spoločne ako "sedimenty" v príslušnom gramatickom tvare) z objektov Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, Stupeň Čunovo, Zdrž Hrušov v celkovom objeme 1.200.000 m3 dnových sedimentov v rastlom stave, ich spracovanie, ...
Třídění odpadů na třídící lince
Třídění odpadů na třídící lince
Odběr odpadu K.Č. 190107 ze ZEVO Plzeň
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění odběru odpadu k.č. 190107, Pevné zbytky z čištění odpadních plynů (popílek a reakční zbytky), kategorie nebezpečný, ze spalování odpadů ze ZEVO Plzeň. Zakázka bude mít charakter díla „na klíč“ a bude prováděna v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, ...
Služby v odpadovom hospodárstve
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území obcí Bitarová, Brezany, Divina, ...
Fakultní Thomayerova nemocnice - komplexní zajišťování likvidace nemocničního odpadu - opakovaná VZ
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajišťovat pro zadavatele služby v oblasti nakládání s odpady - blíže viz ZD. Kódy CPV: 90500000-2 služby související s likvidací odpadů a odpady 90520000-8 zpracování radioaktivního, toxického, zdravotnického a nebezpečného odpadu
Sběr, přeprava a likvidace odpadu v obci Jenštejn
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti sběru, přepravy, odstraňování a následné likvidace všech druhů odpadu pro obec Jenštejn a její místní část Jenštejn-Dehtáry.
Zabezpečenie nakladania s odpadom na území obce Veľká Ida
Predmetom zákazky je zabezpečenie nakladania s odpadom na území obce Veľká Ida, zabezpečenie podkladov pre vedenie evidencie o odpadoch a vykonávanie ďalších činností uvedených v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. ...