Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Mikulovice
Předmětem zadávacího řízení s názvem „Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Mikulovice“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany účastníka ZŘ: a. sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace netříděného směsného komunálního odpadu, a to v souladu s právními předpisy České republiky, b. sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a ...
Kontejnery na suť, Rakouskou
Potřebuji několik kontejnerů na suť. Můžete mi sdělit ceny za Chci zbourat dům v Burgschleinitz (4 min od Eggenburgu)
Odvoz a následné využití odpadu kat. číslo 19 13 05* vyhlášky č. 8/2021
Zajištění odvozu a následného využití/odstranění odpadu zatříděného v souladu s vyhláškou č. 8/2021 včetně přistavení a pronájmu soustřeďovacích prostředků - velkoobjemových kontejnerů.
Služby súvisiace s prevádzkou Zberného dvora v Modre
Predmetom zákazky je realizácia projektu Služby súvisiace s prevádzkou Zberného dvora v Modre(ďalej tiež služba) na dva roky.
Odvoz a likvidace odpadů SKO a TKO 2022 - 2023 Jižní Morava
Předěmtem plnění veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění vzniklých odpadů ve vojenských objektech, případně na území vojenských újezdů.
Zneškodnenie, zhodnotenie, uloženie a zber odpadu v Púchovskej doline
Predmetom činnosti je najmä zneškodňovanie odpadov skládkovaním ukladanie povolených druhov odpadov na skládku v zmysle schváleného Prevádzkového poriadku skládky, vydaného súhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ skládky zodpovedá za skládku v súlade s Prevádzkovým ...
Monitoring, čištění a opravy kanalizací, sběr, analýza a odstranění odpadů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na pasportizaci a monitoring (video-inspekci), čištění a opravy kanalizací, sběr odpadů a jejich předávání k následnému využití, odstranění, zajištění analýz odpadů včetně odběru vzorků odpadů k těmto analýzám.
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - obec Písečná
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Svoz tříděného odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a využití odpadů sbíraných odděleně (sklo, papír a lepenka, plasty s nápojovými kartony, kovy, jedlé oleje a tuky) prostřednictvím nádobového a pytlového svozu. Blíže k předmětu plnění je uvedeno v přílohách Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o převzetí, odvozu a využití tříděných odpadů - sběr a svoz ...
Odstranění odpadů produkovaných nemocnicí
Předmětem veřejné zakázky jsou služby konečné odstraňování odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen KNTB), v zařízení, které má povolení k odstraňování odpadů uvedených katalogových čísel a v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb., O odpadech a vyhlášky číslo 306/2012 sb., O podmínkách předcházení vzniku a šíření ...
Odpad z obce Vyhne
Zber, preprava, zneškodnenie/zhodnotenie a likvidácia odpadov z obce Vyhne
Zmesový komunálny odpad
Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Plavecký Štvrtok. Ide najmä o tieto služby: Predmetom zákazky je odvoz, likvidácia a zhodnotenie štyroch rôznych typov odpadu na obdobie 3 roky. 1)Zmesový komunálny odpad (20 03 ...
Skládka odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění převzetí Směsného komunálního odpadu (k. č. 200301), a Objemného odpadu (k. č. 200307) na skládku odpadů. Původcem odpadů je Město Hodonín. Součástí předmětu veřejné zakázky, bude také následné zajištění odvozu Směsného komunálního odpadu (k. č. 200301) do koncového zařízení spalovny k energetickému ...
Zber, odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia
Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej len BRKO) vytvoreného a zozbieraného na území mesta Pezinok a prenájom zberných nádob. Zber BRKO sa uskutoční pri bytových domoch (komplexná bytová výstavba - KBV) a v rodinných domoch (individuálna bytová výstavba -IBV). Druh odpadu v zmysle ...
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi v intravilánoch jednotlivých obcí. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1. Opis predmetu zákazky.
Poptávám odvoz a likvidaci odpadu
Poptávám cenovou nabídku na odvoz a likvidaci odpadů v místě Ostrava-Třebovice, ul.Provozní. Jedná se odpad shrabky a směs z čištění kanalizace, který spadá do kategorie „O“ – ostatní včetně zajištění dopravy odvozu z kalového pole č.2A/2B na nákladní vozidla (celkem jednorázově cca 700 - 1000 t), celkem 1x ročně, individuálně 2x ročně, pro rok ...
Asanácia objektu s výskytom nebezpečných látok
Predmetom zákazky sú stavebné práce potrebné s odstránením stavby s obsahom nebezpečných látok - azbest.
Aktualizace inventáře a vlastností radioaktivních odpadů určených pro HÚ
Zadavatel stanoví, že předmětem této veřejné zakázky, která byla zadavatelem rozdělena na části, je uzavření smluv na plnění veřejné zakázky, na základě kterých bude zajištěno provedení aktualizace inventáře a vlastností radioaktivních odpadů určených k uložení do HÚ (VJP prohlášené za RAO a VAO/SAO nepřijatelné k uložení do přípovrchových ÚRAO). ...
Zajištění nakládání s odpady
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nakládání s odpady s pravidelným výskytem kategorie O a jejich odstraňování / využití v areálu zadavatele, Institutu klinické a experimentální medicíny, na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, Krč (objekt IKEM), Vídeňská 1116, 140 21 Praha 4, Krč (objekt ubytovny) a Vídeňská 800, 140 21 Praha 4, Krč ...
Svoz a nakládání se směsným komunálním odpadem města Chlumec nad Cidlinou
Předmětem plnění veřejné zakázky „Svoz a nakládání se směsným komunálním odpadem města Chlumce nad Cidlinou“ je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník (dále jen území města) v rozsahu Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace.
Svoz a nakládání se separovaným odpadem města Chlumec nad Cidlinou
Předmětem plnění veřejné zakázky „Svoz a nakládání se separovaným odpadem města Chlumce nad Cidlinou“ je zajištění služeb při svozu a nakládání se separovaným, nebezpečným a jiným odpadem města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník a ze sběrného dvora (dále jen území města) v rozsahu Projektu, který je přílohou ...
Svoz odpadu pro obec Stonavu
Svoz odpadu třídění a odstranění
Odpadové hospodářství a údržba místních komunikací a chodníků v Boskovicích
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění odpadového hospodářství a údržby a úpravy místních komunikací a chodníků v Boskovicích a sloučených obcích Bačov, Mladkov, Hrádkov a Vratíkov podle technické specifikace.
Zpracování, úprava, využívání a odstraňování komunálního odpadu - biologicky rozložitelného odpadu
Zpracování, úprava, využívání a odstraňování komunálního odpadu - biologicky rozložitelného odpadu vzniklého na území města Plzně
Zber a preprava biologicky rozložiteľného a objemového odpadu na území mesta Lučenec
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre zabezpečenie zberu a odvozu odpadu. Podrobné vymedzenie -predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky