Zneškodnenie odpadu skládkovaním 2022
Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb v oblasti zneškodnenia komunálneho odpadu skládkovaním pre mesto Štúrovo v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na jeden (1) rok (od 1.2.2022 do 31.1.2023). Predpokladané množstvo: Zmesový komunálny odpad (200301): 2 700 t; Objemný odpad (200307): 300 t; Odpad z čistenia ulíc (200303): 30 t; Iný ...
Svoz komunálního a tříděného odpadu - Obec Troubsko
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb - zabezpečení komplexního nakládání s odpady na katastrálním území veřejného zadavatele v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Troubsko a v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou legislativou.
Zajištění služeb nakládání s odpady pro obec Nelahozeves
Předmětem plnění jsou služby spočívající zejména: • ve sběru, svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu, • ve sběru, svozu a využití odpadů sbíraných odděleně (separované odpady - papír a lepenka, plasty, sklo, nápojové kartony, biologicky rozložitelné odpady a kovy) prostřednictvím svozu nádob ze sběrných (shromažďovacích) míst • ve ...
Uloženie odpadu na skládku
Predmetom obstarávania je prevzatie dovezeného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, (ďalej len: odpad), prevádzkovateľom skládky (úspešným uchádzačom) od verejného obstarávateľa, ktorý je držiteľom odpadu, a to uložením na skládku odpadu a jeho zneškodnenie na skládke odpadu v súlade so zákonom. Podrobnejšia špecifikácia zákazky je uvedená v ...
Vikýřovice - zajištění sběru, svozu a odstraňování odpadů
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spojených se zajištěním sběru, svozu, využitím nebo odstraněním směsného, biologicky rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, dřeva, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro obec Vikýřovice v souladu s platnými právními předpisy České republiky, ...
Vývoz jímek z vojenských areálů 2022-2025 - Jižní Morava
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění čerpání, odvozu a likvidace biologického odpadu ze septiků a žump ve vojenských objektech v souladu s platnými právními předpisy. Veřejná zakázka je zadána v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické ...
Zajištění svozu a likvidace komunálního a tříděného odpadu Dobrovolného svazku obcí POD BABOU
Předmětem plnění veřejné zakázky v části A) komunální odpad a části B) tříděný a bio odpad jsou služby v oblasti nakládání s odpady Dobrovolného Svazku Obcí POD BABOU jako původců komunálního odpadu dle zákona č.541/2020Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále: „zákon o odpadech“) oprávněnou ...
Zabezpečenie služieb zvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu a prevádzka zberného dvora
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb zvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu vyprodukovaného občanmi mesta Senica. Súčasťou poskytovaných služieb je aj prevádzka zberného dvora na území mesta Senica, ktorý bude každý pracovný deň v určených hodinách v prevádzke pre potreby občanov a obyvateľov mesta Senica. Poskytovateľ služieb sa ...
Poptávám ekologickou likvidaci elektroodpadu
Poptáváme ekologickou likvidaci elektroodpadu a nějaké kousky kovového šrotu. Je možné to řešit přes vás? Dal by se domluvit i odvoz ?(jsme v centru Opavy) Děkuji Eva Steuerová
Skládkování a energetické využití SKO pro město Žďár nad Sázavou
Předmětem zakázky je zajištění odstranění směsných komunálních odpadů a objemných odpadů uložením na skládce k tomu určené a energetické využití směsných komunálních odpadů pro město Žďár nad Sázavou v zařízeních k tomu určených (ZEVO). Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s ustanovením § 35 Zákona na 2 části: 1. část - Odstranění ...
Nakládání s odpady ve správním území města Nýřany
Předmětem veřejné zakázky je odvoz a likvidace komunálního (směsný a tříděný odpad) a biologicky rozložitelného odpadu ve správním území města Nýřany. Poskytování předmětných služeb bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy.
Svoz a nakládání s odpadem města  Veltrusy 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO a separovaným odpadem (papír, plast, sklo, kompozitní obaly, kovy, jedlý olej a tuk) sbíraným nádobovým systémem ve městě a na velkokapacitním sběrném místě, a převzetí nebezpečných a vybraných ostatních odpadů odložených občany na velkokapacitním sběrném ...
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví zadavatele na území městské části Praha 12
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora (dále jen „zařízení“) nacházejícího se na území městské části Praha 12, na pozemku parc. č. 4415/8, k.ú. Modřany. Zařízení musí být provozováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a ...
Provozování sběrného dvora na území městské části Praha Ďáblice
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora (dále jen „zařízení“) nacházejícího se na území městské části Praha - Ďáblice. Zařízení musí být provozováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.
Zajištění služeb nakládání s odpady pro obec Měšice
Předmětem plnění jsou služby spočívající zejména ve sběru, svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu.
Prevádzkovanie zberného dvora odpadov Gbely
Prevádzkovanie zberného dvora určeného na uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Sanace neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace ekologické zátěže neřízených skládek dehtů a dalších odpadů, které ohrožují životní prostředí na významné lokalitě Řídká Blana. Skládky mají negativní vliv na životní prostředí přírodní rezervaci, Evropsky významnou lokalitu Řídká Blana, krajinný ráz lesa a ovlivňují povrchové a podzemní vody ...
Poskytování služeb v oblasti  systému nakládání s odpady v obci Háj ve Slezsku
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v obci Háj ve Slezsku. Veškeré činnosti při plnění předmětu této veřejné zakázky musí být zajišťovány v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a všemi prováděcími vyhláškami a dalšími obecně závaznými předpisy.
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy v ulici Voctářova na území městské části Praha 8
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora na území Prahy, v ulici Voctářova, na části pozemku zadavatele parc. č. 767/249 a 767/250 v k.ú. Karlín. Zařízení musí být provozováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými ...
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná II
Predmetom zákazky je zber a uskladňovanie zmesového komunálneho odpadu z obce Oravská Lesná na certifikovanú skládku odpadov, a to na obdobie štyroch (4) rokov odo dňa účinnosti zmluvy o vývoze komunálneho odpadu. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v bode B.1 Opis predmetu zákazky.
Svoz a odstranění odpadu pro obec Libina
Předmětem veřejné zakázky je svoz a odstranění odpadu pro zadavatele.
Svoz a nakládání s odpadem města Mimoň
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb pro město Mimoň při svozu a nakládání s SKO, separovaným odpadem (papír, plasty a sklo) sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst; svoz odpadů z odpadkových košů, převzetí odpadů ze sběrného dvora a převzetí odpadů vyprodukovaných ve městě Mimoň v rozsahu Projektu, který je uveden v ...
Sběr, svoz a využití, popř. zneškodnění komunálních odpadů v obci Loučovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby související se svozem a likvidací separovaného odpadu (papír, plast), směsného komunálního odpadu, a to z obce Loučovice.
Nakladanie s odpadom v meste Trenčianske Teplice
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním so zmesovým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, t. j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu katalógové ...