Svoz, odvoz a odstraňování specifických zdravotnických odpadů z NNB - nebezpečných odpadů
Předmětem plnění VZ je převzetí, přeprava a odstranění odpadů vyprodukovaného Nemocnicí Na Bulovce (dále též jen „NNB“ nebo „zadavatel“) včetně služeb souvisejícími s likvidací odpadů a odpady, a to zejména: a) svoz, přeprava nebezpečných odpadů (včetně zdravotnického odpadu), b) svoz a přeprava ostatních odpadů (včetně živočišných a směsných ...
Komunální služby Praha 8
1. svoz obsahu odpadkových košů na území objednatele 2. úklid okolí odpadkových košů 3. zabezpečení provozuschopnosti odpadkových košů 4. mytí odpadkových košů 5. doplňování speciálních papírových (balení po 25 ks) a plastových (balení po 50 ks) sáčků na psí exkrementy 6. pravidelné přistavování, svoz, využití a odstraňování ...
Svoz a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy
Předmět zakázky je rozdělen do tří částí (Část 1, Část 2, Část 3). Předmětem zakázky je závazek dodavatele (smluvního partnera) zajistit po dobu 4 let: Část 1: Svoz a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Část 2: Svoz a odstraňování tříděného odpadu v kontejnerech Část 3: Svoz a odstraňování biologicky rozložitelného ...
Shromažďování, sběr, přeprava, využití a odstranění odpadů v obci Nučice v letech 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v zajištění sběru, svozu a odstranění odpadu na území celé obce Nučice v souladu se zákonem o odpadech, s jeho prováděcími předpisy a s obecně závaznou vyhláškou obce Nučice upravující systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na ...
UTB – Svoz papírového odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz papírového odpadu. Předmět veřejné zakázky bude poskytován pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále také „UTB ve Zlíně“) a je dále vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace.
Zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu z nádob na odpad a z kontejnerů na odpad
Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelný svoz směsného komunálního odpadu z domácností, z rekreačních objektů a ze zařízení ve vlastnictví nebo ve správě zadavatele, jakož i odpadu podobného odpadu komunálnímu, který vzniká při činnosti fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací ...
Čistenie odlučovačov ropných látok
Predmetom zákazky je čistenie odlučovačov ropných látok (ďalej len ,,ORL") v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré spočíva v odsatí zaolejovaných vôd, vyčerpanie vôd z čistenia, odvozu tuhého kalu, likvidácii odpadu a výmeny filtrov podľa druhu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Zajištění nakládání s odpady a výrobky pro Teplárnu České Budějovice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je nakládání s odpadem a výrobky (tj. zejména jejich odvoz a odstranění) vzniklými při výrobě tepla.
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadov skládkovaním - ukladanie povolených druhov odpadov v celkovom odhadovanom množstve 2 600 t / rok na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydaného súhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. Ukladanie odpadu na skládku sa vykonáva v ...
Sanace areálu bývalých Humpoleckých strojíren – část PETRA PLAST s. r. o.
Předmětem veřejné zakázky je realizace nápravných opatření k odstranění kontaminovaných zemin a sanaci povrchových vod na zájmové lokalitě bývalého areálu Humpoleckých strojíren – část PETRA plast s.r.o.
Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby konečné odstraňování a likvidace nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen KNTB), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, v zařízení, které má povolení k odstraňování odpadů uvedených katalogových čísel. Zadavatel si vyhrazuje ...
Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Medzev
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Jedná sa o nasledovné druhy odpadov: - zmesový komunálny odpad, - objemový ...
Nakládání s komunálními odpady v obci Losiná
Předmětem a účelem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady v obci Losiná jako původce komunálního a dalšího odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o odpadech“) ze strany oprávněné osoby dle zákona o odpadech, a to ...
Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii: Súvisiace služby s odberom a likvidáciou odpadov zahrnuté v cene budú: manipulácia s odpadmi, naloženie, preprava, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov. Požadovaný vývoz odpadov kat.č. 18 01 03 a 18 01 04 je 2x v týždni. Odberateľ bude vykonávať práce a služby spojené so ...
Nakládání s komunálním odpadem pro město Nový Bor 2020 - 2024
Předmětem zakázky je nakládání s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů, na území města Nový Bor (to znamená v částech: Nový Bor, Arnultovice, Pihel, Bukovany a Janov) včetně předávání komodit z odděleného sběru provozovatelům kolektivních systémů zpětného odběru.
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu a odvozu zmesového komunálneho odpadu z Obce Dunajská Lužná v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a ďalších dohodnutých činností vyplývajúcich z predmetu plnenia zákazky. Zber zmesového komunálneho odpadu bude zabezpečovať poskytovateľ služby na skládku v ...
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom
Predmetom zákazky sú služby na zabezpečenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom.
Zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta Sereď skládkovaním
Predmetom zákazky je zneškodňovanie komunálneho odpadu z mesta Sereď skládkovaním na roky 2020 a 2021.
Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta: Uzavretie a rekultivácia
Predmet zákazky a rozsah stavebných prác je riešený v projektovej dokumentácii s názvom "Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta: Uzavretia a rekultivácia plocha 2", ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Cieľom je zhotovenie uzatváracích a rekultivačných vrstiev telesa skládky spolu s ozelenením, odplynením telesa skládky a rozvodmi ...
Svoz, recyklace a likvidace komunálního odpadu v členských obcích Hornolidečska
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území obcí Hornolidečska (dále jen „zadavatel“) v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami jednotlivých obcí.
Svoz odpadu pro obec Hazlov
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území obce Hazlov (dále jen „předmět veřejné zakázky“) v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné ...
Poptávám servis čerpací stanice odpadních vod
Poptávám firmu či jiný subjekt v okolí Mostu a Teplic s technikou na každodenní poctivou práci tkvící v tom, že se zprovozní čerpací stanice odpadních vod. Přesněji: nejčastější jsou ucpaná čerpadla.
Zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu a separovaného odpadu (plastové obaly, papírové obaly, skleněné obaly), přistavování velkoobjemových kontejnerů, poskytnutí a rozmístění sběrných nádob stanoveného objemu na stanoviště zadavatele v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně ...
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Čaklov, t. j. zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežne používaných 110 litrových zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad vrátane drobného stavebného odpadu od obyvateľov od ...
Zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu VUT v Brně
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o nebezpečných odpadech pro jednotlivé součásti zadavatele ve městě Brně.