Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Budča
Predmetom zákazky je zabezpečiť zber, prepravu komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Budča. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Nakladanie s odpadmi v meste Štúrovo
Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia špecifikovaných druhov komunálneho odpadu pre mesto Štúrovo v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Vitice, likvidace nelegální skládky nebezpečného odpadu- tavírenských solí, Vitice, okres Kolín
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby, spojené s projektem „Vitice, likvidace nelegální skládky nebezpečného odpadu- tavírenských solí, Vitice, okres Kolín". Předmětem projektu je likvidace 147,5 t nebezpečného odpadu umístěného v areálu ZD Podlipan. Jedná se o kalírenské soli, které se soudní cestou dostaly od původce- vymazané ...
Sběr, svoz, využití a odstranění odpadů ve FN Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz, využívání a odstraňování odpadů včetně souvisejících činností v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a o změně některých dalších zákonů
Zajištění sběru, svozu a likvidace bioodpadu, v období 04/2020-11/2024
Předmětem veřejné zakázky je realizace plošného sběru, svozu a likvidace bioodpadů od fyzických osob na území statutárního města Karlovy Vary, zejména od rodinných, bytových domů a zahrádkářských kolonií. Konkrétně se tak jedná o zajištění dodávky sběrných nádob na bioodpad, jejich umístění na zadavatelem určená stanoviště v dotčených lokalitách, ...
Svoz a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy
Předmět zakázky je rozdělen do tří částí (Část 1, Část 2, Část 3). Předmětem zakázky je závazek dodavatele (smluvního partnera) zajistit po dobu 4 let: Část 1: Svoz a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Část 2: Svoz a odstraňování tříděného odpadu v kontejnerech Část 3: Svoz a odstraňování biologicky rozložitelného ...
Likvidace komunálního a separovaného odpadu ve městě Kaznějov
převzetí, přeprava a odstranění netříděného a tříděného komunálního odpadu, objemného komunálního odpadu a odběr obalového a jiného papíru, skla a plastů
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, objemným odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Stupava v rozsahu zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania a poskytnutie Veľkoobjemového kontajneru v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva ...
Odvoz a likvidace odpadů ze všech zařízení  MNO
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je závazek vybraného dodavatele zajišťovat komplexní služby při nakládání s odpady (odvoz, manipulace a likvidace) ze všech zařízení Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace v areálu MNO, Nemocniční 898/20A, Ostrava – Moravská Ostrava, objektu Psychiatrického oddělení a PZS na adrese Kounicova ...
Oprava a údržba retenčných nádrží
Predmetom zákazky je čistenie, oprava a údržba retenčných nádrží v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Svoz a nakládání se separovaným odpadem města Chlumec nad Cidlinou II
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se separovaným, nebezpečným a jiným odpadem města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník (dále jen území města) v rozsahu uvedeném v Projektu, který je přílohou č.4 zadávací dokumentace
FNKV - Sběr, svoz a odstranění odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstranění odpadů specifických pro zdravotnické zařízení. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.
Zabezpečenie zberovej spoločnosti na zber a odvoz odpadu
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu a odvozu zmesového komunálneho odpadu z Obce Hviezdoslavov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a ďalších dohodnutých činností vyplývajúcich z ...
Čistění technologií a likvidace odpadů NET4GAS
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nakládka, odvoz a zneškodnění všech typů nebezpečných odpadů a ostatních odpadů dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb. (i) další technické činnosti (např. pronájem sběrné nádoby, zajištění povinností zpětného odběru, zpracování konceptu základního popisu odpadu zadavatele, atd.), (ii) čistící a obdobné služby ...
Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod
Předmětem veřejné zakázky je odběr a zpracování odvodněného hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě – Přívoze v průběhu období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. 2.2. Zadavatel předpokládá, že objem předmětného kalu může za uvedené období činit až cca 90 000 tun (tj. cca 30 000 tun za 1 ...
Sběr, svoz a likvidace odpadů - Kostomlaty nad Labem
Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů – Kostomlaty nad Labem“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním sběru, odvozu a odstraněním směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu, ...
Zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu, a to papíru, plastů s nápojovými kartony, skla bílého (čirého), skla směsného (barevného), a zajištění jejich využití, popř. jiného způsobu nakládání za podmínek stanovených v zákoně č. 185/2001 Sb, o ...
Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad
Súvisiace služby s odberom a likvidáciou odpadov zahrnuté v cene budú: manipulácia s odpadmi, naloženie, preprava, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov. Požadovaný vývoz odpadov kat.č. 18 01 03 a 18 01 04 je 2x v týždni. Odberateľ bude vykonávať práce a služby spojené so zhodnotením, resp. zneškodnením odpadov v súlade s platnými zákonnými ...
Komunálne služby v meste Sereď
Predmetom zákazky je zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu zo sídlisk a rodinných domov mesta Sereď na skládku.
Svoz, recyklace a likvidace komunálního odpadu pro městys Brodek u Přerova
Předmětem veřejné zakázky na službu je zabezpečení komplexního nakládání s odpadu pro městys Brodek u Přerova v souladu s obecně závaznými vyhláškami městyse a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s dalšími obecně závaznými předpisy - viz ZD
Svoz, odvoz a odstraňování specifických zdravotnických odpadů z NNB - nebezpečných odpadů
Předmětem plnění VZ je převzetí, přeprava a odstranění odpadů vyprodukovaného Nemocnicí Na Bulovce (dále též jen „NNB“ nebo „zadavatel“) včetně služeb souvisejícími s likvidací odpadů a odpady, a to zejména: a) svoz, přeprava nebezpečných odpadů (včetně zdravotnického odpadu), b) svoz a přeprava ostatních odpadů (včetně živočišných a směsných ...
Komunální služby Praha 8
1. svoz obsahu odpadkových košů na území objednatele 2. úklid okolí odpadkových košů 3. zabezpečení provozuschopnosti odpadkových košů 4. mytí odpadkových košů 5. doplňování speciálních papírových (balení po 25 ks) a plastových (balení po 50 ks) sáčků na psí exkrementy 6. pravidelné přistavování, svoz, využití a odstraňování ...
Svoz a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy
Předmět zakázky je rozdělen do tří částí (Část 1, Část 2, Část 3). Předmětem zakázky je závazek dodavatele (smluvního partnera) zajistit po dobu 4 let: Část 1: Svoz a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Část 2: Svoz a odstraňování tříděného odpadu v kontejnerech Část 3: Svoz a odstraňování biologicky rozložitelného ...
Shromažďování, sběr, přeprava, využití a odstranění odpadů v obci Nučice v letech 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v zajištění sběru, svozu a odstranění odpadu na území celé obce Nučice v souladu se zákonem o odpadech, s jeho prováděcími předpisy a s obecně závaznou vyhláškou obce Nučice upravující systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na ...
UTB – Svoz papírového odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz papírového odpadu. Předmět veřejné zakázky bude poskytován pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále také „UTB ve Zlíně“) a je dále vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace.