Zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním
Predmetom zákazky je uskladnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu z miest a obcí: Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Bystrany, Hincovce, Beharovce, Granč-Petrovce, Žehra, Kolinovce, Slatvina, Vojkovce, Slovinky, Olšavka, Hrišovce, Kluknava, Margecany, Richnava, Kaľava na mieste skládky úspešného ...
Preprava a energetické zhodnotenie odpadu z mesta Levoča
Hlavný predmet obstarávania: 90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu; 90513000-6 Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu; 90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom; 90512000-9- Služby na prepravu odpadu Predmetom zákazky je pristavenie a zvoz komunálneho odpadu kontajnerom alebo skriňovým návesom s ...
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Spišský Štiavnik
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve, pozostávajúcich zo zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, zberu a prepravy drobného stavebného odpadu, ako aj vykonávaním triedeného zberu a prepravy komunálneho odpadu na území obce Spišský Štiavnik v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o ...
Svoz a likvidace odpadů pro obec Bystřice
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění provozu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití odpadu či odstraňování komunálního odpadu spolu s administrací svozu v obci Bystřice - počet obyvatel k datu 1. 1. 2020 je 5 370.
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu Hronov
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Svoz komunálního odpadu a evidence obsloužených nádob v obci Jarošov nad Nežárkou
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v odpadovém hospodářství v obci Jarošov nad Nežárkou. Jedná se o pravidelný svoz odpadu a jeho řádná likvidace nebo využití v souladu s právními předpisy České republiky. Dále viz zadávací dokumentace.
Provoz sběrného dvora
Předmětem veřejné zakázky je zřízení a provoz sběrného dvora pro obec Bystřici - počet obyvatel k datu 1. 1. 2020 je 5 370. Zadavatel požaduje, aby zařízení bylo ve vzdálenosti maximálně 15 km od hranic obce Bystřice. Jedná se o systém činností provozovatele, který zabezpečuje veškeré práce související s provozováním sběrného dvora. Veškeré ...
Svoz komunálního odpadu a evidence obsloužených nádob v obci Pluhův Žďár
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v odpadovém hospodářství v obci Pluhův Žďár. Jedná se o pravidelný svoz odpadu a jeho řádná likvidace nebo využití v souladu s právními předpisy České republiky. Dále viz zadávací dokumentace.
Svoz odpadu pro obec Velké Popovice
Předmětem veřejné zakázky je svoz a odstranění odpadu pro zadavatele.
Havarijní služba pro odstraňování následků havárií spojených s únikem závadných látek
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem, jejímž předmětem je poskytování havarijní služby pro odstraňování následků havárií spojených s únikem závadných látek.
Odvoz a likvidácia odpadu pre Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu, ktorých pôvodcom alebo držiteľom sú objekty alebo zariadenia v pôsobnosti MV SR na území SR.
Služby v odpadovom hospodárstve
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území mesta Kysucké Nové Mesto a obcí Dolný ...
SEZ, FARMAK a.s. Olomouc  IV. etapa sanace
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „SEZ, FARMAK a.s. Olomouc - IV. etapa sanace“, zpracované v únoru 2020 společností DEKONTA a.s., která je přílohou č. 3. ZD.
Svoz a nakládání s odpadem města Golčův Jeníkov 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se SKO, separovaným odpadem (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy) sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst a následně také přímo od rodinných domů; svozu biologicky rozložitelným odpadem od rodinných domů a jejich předání na městskou kompostárnu, ...
Sanace v areálu bývalé společnosti Sara Lee Czech Republic a.s. a areálu bývalého Kazeto Přerov s.p.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizovaná projektová dokumentace sanace v areálu bývalé společnosti Sara Lee Czech Republic a.s. a areálu bývalého Kazeto Přerov s.p. v Praze Vysočanech“, zpracované 16. března 2020 společností KHSanace s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Čištění dešťových nádrží - odstranění sedimentu
Čištění dešťových usazovacích nádrží a retenčních nádrží od nánosů a zanesených filtrů. Nánosy z nádrží budou odsáty bagrem a očištěny tlakovou vodou. Následně bude odpad ekologicky zlikvidován.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Myjava
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1) Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Myjava 2) Zabezpečenie údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 3) Správa a údržba verejnej zelene vrátane cintorínov v meste Myjava Predmet zákazky sa delí na 3 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu, kombináciu akýchkoľvek častí alebo na ...
Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství.
Sanace ohnisek kontaminace v bývalém areálu TDV Duchcov
Předmětem veřejné zakázky je sanace ohnisek kontaminace v bývalém areálu TDV Duchcov, včetně vyhotovení nezbytné stavebně-technické (projektové) dokumentace.
Svoz a odstranění odpadu pro město Králův Dvůr
Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz a odstranění odpadu pro město Králův Dvůr. Více podrobností v zadávací dokumentaci.
Svoz komunálního odpadu - Brušperk
Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění plnění povinností zadavatele dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Vybraný dodavatel poskytne komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstranění a likvidace směsného komunálního a separovaného ...
Zajištění služby v oblasti nakládání s odpady na území obce Chrást 2021
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sběru, svozu, přepravy a likvidace komunálního odpadu a tříděného odpadu, jehož původcem je obec Chrást, její obyvatelé a přistoupivší podnikající osoby, jako i pronájem sběrných nádob na komunální a tříděný odpad a zajištění provozu sběrného dvora a překladiště. Bližší podmínky stanoví zadávací dokumentace a ...
Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Meste Levice (BRKO)
Predmetom zákazky je komunálne/priemyselné kompostovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Meste Levice (verejného obstarávateľa), súčasťou predmetu zákazky je aj naloženie na prepravné vozidlá a odvoz (ďalej odvoz) tohto odpadu z centrálnej lokality CTZ Levice na Mochovskej ulici, Levice. Odvoz a zhodnotenie je zamerané na všetky ...
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
Predmetom zákazky je: 1)Zneškodňovanie odpadov skládkovaním ukladanie povolených druhov odpadov podľa Prílohy č.1 tejto časti súťažných podkladov na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydaného súhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. 2)Ukladanie odpadu na skládku sa ...
Služby odpadového hospodářství MUNI 2020-2024
Předmětem veřejné zakázky je je zajištění svozu a likvidace jednotlivých druhů odpadů, které jsou vymezeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy pro Masarykovu univerzitu to vše v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále také jen „zákon o odpadech“) a v souladu s ...