Sběr, svoz a likvidace směsného a tříděného komunálního odpadu Města Kouřim
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – zajištění svozu, odstranění a využití směsného a komunálního odpadu pro město Kouřim.
Likvidace odpadu Praha, Plzeň a Hradec Králové, opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele zajišťujícího komplexní služby v oboru sběru, svozu a dalšího nakládání se směsným, tříděným a velkoobjemovým odpadem v objektech veřejných zadavatelů. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí: 1. část veřejné zakázky – oblast Praha (objekty kolejí Jednota, Budeč, Švehlova, Na Větrníku, Hvězda, ...
Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky
Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky Bionergy, a.s.v požadovanej špecifikácii uvedenej v súťažných podkladoch.
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Tornaľa
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta Tornaľa.
Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu a odber a zneškodňovanie výstupného odpadu zo spaľovania
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: -odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach zariadenia (servis, revízia) a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení a odber a zneškodňovanie výstupného odpadu zo spaľovania k.č. 19 01 ...
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu
Predmetom zákazky je poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona o VO na zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených do kategórie: ...
Koupíme funkční firmu na svoz komunálního odpadu
Koupíme funkční firmu na svoz komunálního odpadu, kdekoliv v EU.
Svoz a likvidace nebezpečného a ostatního odpadu pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu pro Západočeskou univerzitu v Plzni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s ...
Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti  UNIPETROL, a.s. Litvínov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov“, zpracované společností AECOM CZ s. r. o. v únoru 2018, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je ochranné sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod přitékajících z prostoru ...
Odvoz objemného odpadu z vojenských areálů 2020 - 2023 II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného odvozu a odstraňování (nebo využití) objemného odpadu z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
Koupíme firmu na zpracování komunálního odpadu
Koupíme firmu na zpracování komunálního odpadu, v zemích EU.
Zhodnotenie kalov z ČOV
Naloženie, odvoz a zhodnotenie existujúceho a v budúcnosti vyprodukovaného stabilizovaného kalu z ČOV
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov. Poskytovanie služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi vrátane jeho vytriedených zložiek, t.j. služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnymi odpadmi za účelom ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov na riadnej skládke odpadov. Služby je potrebné ...
Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu v Šumperk
Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spojené se sběrem, svozem a tříděním odpadů plastů, skla, nápojového kartonu a papíru pro město Šumperk v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Místem plnění veřejné zakázky je sídlo ...
Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť
Predmet zákazky, projekt D4.4C, podprojekt D4.4C.01, je súčasťou 2. etapy vyraďovania JE V1 v lokalite Jaslovské Bohunice na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 400/2011, pre ktoré bol zvolený variant okamžitej demontáže rádioaktívnych systémov, konštrukcií a komponentov (ďalej aj ako SKK). Predmetom projektu ...
Poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách
Predmetom zákazky je poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
UTB – Svoz odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz odpadu, kterým se rozumí odpad podobný komunálnímu, plastové obaly, sklo, papír a biologicky odbouratelný odpad. Předmět veřejné zakázky bude poskytován pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále také „UTB ve Zlíně“) a je dále vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace.
Odvoz a likvidace odpadu města Loket - Sběrný dvůr
1) Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady ze sběrného dvora. Jedná se o zajištění odvozu a likvidaci (případně další zpracování) odpadů uvedených v Příloze č. 5 ZD - Specifikace svozu odpadu. Odpad je svážen a sbírán do sběrného dvora města Loket v Revoluční ulici u č.p. 580 ke krátkodobému umístění. Výše ...
Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu
Rozsah predmetu obstarávania je zber a preprava komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu vznikajúcich na území mesta Vrútky za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s platným zákonom o odpadoch a v súlade s VZN č.1/2016 o komunálnom odpade a o drobnom stavebnom odpade v meste Vrútky, v znení neskorších zmien a ...
Svoz odpadu pro město Loket
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území města Lokte - k.ú. Loket, k.ú. Údolí u Lokte vč. části Svatošské skály, k.ú. Nadlesí, k.ú. Dvory u Lokte (dále jen „předmět veřejné zakázky“) v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí ...
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná
Predmetom zákazky je zber a uskladňovanie zmesového komunálneho odpadu z obce Oravská Lesná na certifikovanú skládku odpadov, a to na obdobie dvoch (2) rokov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí služby. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Zajištění komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Manětín
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů ve městě Manětín a jeho městských částí v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Jedná se o ...
Zneškodnenie odpadov vrátane ich prepravy z Banskej Štiavnice
Predmetom zadávania zákazky je odvoz a zneškodnenie odpadov v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne podľa ekvivalentných právnych noriem platných v členských krajinách podľa sídla uchádzača. Odpad je tvorený na území mesta Banská Štiavnica a okolitých obcí, pre ktoré verejný obstarávateľ ...
Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice
Předmětem zadávacího řízení je provedení sanace staré ekologické zátěže na lokalitě „ICEC Šlapanice“ ve vlastnictví Města Šlapanice. Předmět zadávacího řízení je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace a závazným stanoviskem MŽP čj. MZP/2018/750/3 ze dne 30.1.2018, které je ...
Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.
Jedná se o odvoz a likvidaci komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové nad Labem. Překládací stanici (vč. pozemku) si zajišťuje každý uchazeč sám na vlastní náklady.