Svoz odpadu pro příspěvkové organizace
Zadavatel Město Frenštát pod Radhoštěm jako centrální zadavatel dle § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek provádí zadávací řízení pro následující organizace (dále jen „příspěvkové organizace“): 1. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín 2. Základní škola a Mateřská škola Frenštát ...
Nakládání s odpady ve správním území města Železná Ruda
Předmětem plnění veřejné zakázky je nakládání s odpady ve správním území města Železná Ruda - směsný komunální odpad, separovaný odpad a odpad ze sběrného dvora.
Služby odpadového hospodářství MUNI 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky je je zajištění svozu a likvidace jednotlivých druhů odpadů, které jsou vymezeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy pro Masarykovu univerzitu to vše v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, které souvisejí s problematikou odpadového ...
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb odberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) kompostovaním zo záhrad a verejných priestranstiev na území hl. mesta SR Bratislavy. BRO, zatriedený podľa katalógu odpadov pod číslom 20 02 01, je dopravovaný špeciálnymi vozidlami OLO a.s. alebo vo veľkokapacitných kontajneroch oprávnenej osobe ...
Hrušov HCHZ - Projekt sanace
Účelem této veřejné zakázky je provedení sanace kontaminované zeminy a/nebo jiného materiálu, vyčištění prostoru od ekologicky závadného znečištění a provedení zejména takových geologických Geotechnických opatření a zemních prací, aby lokalita splňovala příslušné hygienické požadavky a byla připravena k výstavbě průmyslových objektů dle dále ...
Využitelné odpady
Využitelné odpady
Odvoz a likvidace odpadů SKO a TKO 2022 - 2023
Předěmtem plnění veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění vzniklých odpadů ve vojenských objektech, případně na území vojenských újezdů.
Vývoz jímek z vojenských areálů 2022 - 2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění čerpání, odvozu a likvidace biologického odpadu ze septiků a žump ve vojenských objektech v souladu s platnými právními předpisy. Zadavatel zadává VZ v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické ...
Čištění nádrže H21
Předmětem veřejné zakázky je vyčištění velkokapacitní nádrže H21 na ropu v Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves ve vlastnictví zadavatele. Čištěním se rozumí kompletní zajištění odstranění kapalných i pevných zbytků, které zůstanou v nádrži po jejím technologickém vyprázdnění a odstavení z provozu, a to včetně odmaštění nádrže, střechy po ...
Odpady objemné a na skládku
Odpady objemné a na skládku
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Kamenice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Svoz a nakládání s odpadem města  Mnichovo Hradiště
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb pro město Mnichovo Hradiště při svozu a nakládání s SKO, separovaným odpadem (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, bio a kovy) sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst, svozu a nakládání s papírem, plasty a biologicky rozložitelným odpadem od rodinných domů, zajištění provozu ...
Odvoz a likvidácia infekčného zdravotníckeho odpau
Predmetom zmluvy je zabezpečiť odber, prepravu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenený do kategórie : nebezpečené odpady (N), do skupiny 18 Odpady zo zdravotnej alebo ...
Rámcová dohoda na čištění DUN/RN ve správě SSÚD a SMP
Čištění usazovacích a retenčních nádrží včetně dopravy kalu na skládku.
Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU 2021 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb odpadového hospodářství pro zadavatele, spočívající zejm. v poskytnutí sběrných nádob na komunální a separovaný odpad na stanovená místa a zajištění pravidelného svozu a likvidace komunálního a separovaného odpadu z těchto sběrných nádob v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a plnění ...
Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z bytových domov (2021 – 2025)
Predmetom verejného obstarávania je zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z bytových domov na štvorročné obdobie (od 01.07.2021 do 30.06.2025). Druh odpadu v zmysle Vyhlášky č. 365/2015, Príloha č. 1: kat. číslo 200 301 (zmesový komunálny odpad) v množstve cca 4.400 t (možná tolerancia 15%) ročne, t.j. 3.740 t/rok až 5.060 t/rok. Celkový ...
Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu
Predmetom zákazky je zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 200301 a objemného odpadu kat. č. 200307 na skládke odpadov.
Zneškodňovanie objemného odpadu z mesta Pezinok (2021 – 2025)
Predmetom verejného obstarávania je zneškodňovanie objemného odpadu z mesta Pezinok na štvorročné obdobie (od 01.07.2021 do 30.06.2025). Druh odpadu v zmysle Vyhlášky č. 365/2015, Príloha č. 1: kat. číslo 200 307 (objemný odpad) v predpokladanom množstve 600 t (možná tolerancia 15%) ročne t.j. 510 t/rok až 690 t/rok. Celkový predpokladaný objem ...
Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov (2021 – 2025)
Predmetom verejného obstarávania je Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov na štvorročné obdobie (od 01.07.2021 do 30.06.2025). Druh odpadu v zmysle Vyhlášky č. 365/2015, Príloha č. 1: kat. číslo 200 301 (zmesový komunálny odpad) v predpokladanom množstve 2.000 t (možná tolerancia15%) ročne, t.j. 1 700 t/rok až 2 300 ...
Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v meste Poprad
Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v meste Poprad (ďalej len BRKO) v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z., zatriedenie odpadu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení do kategórie 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a ...
Odpad z obce Hliník nad Hronom
Zber, preprava, zneškodnenie/zhodnotenie a likvidácia odpadov z obce Hliník nad Hronom
Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů na území hl. m. Prahy
Předmětem plnění je zajištění sběru, svozu a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů (dále jen „VOK“) na území hl. m. Prahy (včetně poskytnutí a přistavení až 2760 VOK o objemu min 10 m3, zajištění obsluhy koordinující organizaci a ukládání objemného odpadu do VOK, svoz objemného odpadu svozovou technikou určenou pro svoz ...
Město Bechyně svoz a uložení komunálního a separovaného odpadu
komplexní a optimální zajištění služeb sběru, svozu a uložení komunálního odpadu a separovaného odpadu (papír, plasty + tetrapack ve směsi, sklo) z území Města Bechyně a místních částí Senožaty a Hvožďany, svozu a uložení biologicky rozložitelného odpadu (dále jen bioodpad) z území Města Bechyně a služeb s tím spojených v souladu se zákonem a ...
Odpadové hospodářství příspěvkových organizací Olomouckého kraje 2021 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb svozu, využití a likvidace odpadu, včetně poskytnutí požadovaných nádob na odpad (dále také „služby odpadové hospodářství“ nebo „služby“) pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje.