Sběr, přeprava a odstraňování odpadu pro obce Nižbor, Vráž, Trubín a Sv. Jan pod Skalou
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro všechny členy sdružení zadavatelů, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, ...
Sanace bývalé deponie Dubno
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v užším řízení. Předmětem veřejné zakázky je sanace bývalé deponie Dubno, včetně vyhotovení nezbytné stavebně-technické (projektové) dokumentace a výstavby výhyben staveništní komunikace.
Služby skládkovania komunálneho odpadu pre roky 2021 - 2024
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťami prevádzkujúcimi skládku zmesového komunálneho odpadu, teda spoločnosťami prevádzkujúcimi skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o ...
Zajištění sběru a svozu separovaného komunálního odpadu: papír, sklo, plast, nápojový karton a kov
Předmětem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady. Předmětem plnění veřejné zakázky na základě Smlouvy bude zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zajištění sběru a svozu separovaného komunálního odpadu: papír, sklo, plast, nápojový karton a kov, pro ...
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu Hronov
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Vyvážení košů v parcích celopražského významu 2020-2021
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu.
Zabezpečenie nakladania s odpadom na území obce Turňa nad Bodvou
Predmetom zákazky je zabezpečenie nakladania s odpadom na území obce Turňa nad Bodvou, zabezpečenie podkladov pre vedenie evidencie o odpadoch a vykonávanie ďalších činností uvedených v opise predmetu zákazky, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Nakladanie s odpadom predstavuje ...
Zajištění provozu sběrného dvora Králův Dvůr
Předmětem veřejné zakázky je kompletní provoz Sběrného dvora Králův Dvůr, dle podmínek uvedených ve smlouvě, a to včetně zajištění kompletního vybavení (velkokapacitní kontejnery, nakladače, nádoby na požadovaný druh odpadu), servisu, prohlídek a revizí veškerého zařízení sběrného dvora, dále včetně nákladů na dodávky elektřiny a vody pro provoz ...
Odvoz odpadu - dreva a BRO veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zhodnotenie
Predmetom zákazky je pristavenie veľkokapacitného kontajnera (ďalej len VKK) o objeme minimálne 30 m3 (menšie objemy kontajnerov nebudú akceptované), úprava odpadu pokiaľ je potrebná pre zvolený spôsob naloženia a prepravy, naloženie odpadu, manipulácia s VKK, ich preprava do zariadenia na zhodnocovanie odpadov zhodnotenie odpadov, vrátane ...
Svoz a likvidace SKO, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů z provozoven zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na sedm samostatných částí podle jednotlivých poštovních regionů: 1) Část č. 1 VZ - Region Jižní Čechy (JČ) 2) Část č. 2 VZ - Region Západní Čechy (ZČ) ...
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu sdružení Jablunkovsko
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro všechny členy sdružení zadavatelů, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, ...
Nakladanie s odpadmi v obci Slavošovce
Služby, spočívajúce v zbere a odvoze odpadu, zatriedeného vo vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, nasledovne : a) zmesový komunálny odpad b) objemný odpad c) drobný stavebný odpad d) Biologicky rozložiteľný odpad e) jedlé oleje a tuky f) elektro-odpad a nebezpečný odpad Súčasťou služby je zneškodnenie/ ...
Odvoz a likvidace odpadů MNO
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou komplexní služby při nakládání s odpady (odvoz, manipulace a likvidace) ze všech zařízení Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu Hronov
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Madunice
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu.
SEZ - Sanace staré ekologické zátěže v areálech společnosti Agrobor, s. r. o. - Skviřín
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace v areálech společnosti Agrobor s. r. o., Lokalita Velké Dvorce - areál chovu prasat, Lokalita Skviřín - areál výkrmu brojlerů, Projektová dokumentace sanačního zásahu“ - část B, zpracované v únoru 2020 společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., ...
SEZ - Sanace staré ekologické zátěže v areálech společnosti Agrobor, s. r. o. - Lom u Tachova
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace v areálech společnosti Agrobor s. r. o., Lokalita Lom u Tachova - areál výkrmny prasat a areál živočišné výroby“, zpracované v únoru 2020 společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., která je přílohou č. 3 ZD.
Manipulace, výsyp, svoz a likvidace odpadu Zruč-Senec 2020-2025
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je ve všech podrobnostech včetně ...
Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu pro město Hořovice. Více podrobností v zadávací dokumentaci.
Odvoz a odstranění/využití odpadu katalogové č. 19 13 05
Předmětem plnění VZ je zajišťování odvozu a následného odstranění/využití odpadu katalogové číslo 19 13 05 - kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky včetně pronájmu a přistavení sběrných nádob (velkoobjemových přepravních kontejnerů) a jejich čištění. Jedná se o odvodněný kal na kalolisu, tzn. klasický filtrační koláč se zbytkovým ...
Zber, odvoz a likvidácia odpadu v obci Važec
Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Važec . Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky
Ekologický servis
Předmětem této veřejné zakázky s názvem „Ekologický servis“ je uzavření smlouvy na provádění ekologického servisu ve vybraných provozovnách zadavatele. Zakázka je realizována v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek (více informací zde: www.sovz.cz) a Strategií Odpovědného veřejného zadávání Dopravního podniku hl. m. ...
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
Předmětem této veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu z popelnic o objemu 120 l v počtu 852 ks a 240 l v počtu 624 ks ve městě Most.
Sběr, svoz a využití komunálního bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů 2021 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb k zajištění sběru, svozu a nakládání s rostlinným bioodpadem (dále jen „bioodpad“) pomocí velkoobjemových kontejnerů (dále jen „VOK“). A. Komplexní nakládání s bioodpadem (katalogové číslo: 20 02 01): A.1. celoplošný sběr bioodpadu (včetně poskytnutí a přistavení VOK), Stránka 4 z 52 A.2. ...
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu Mukařov
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...