Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu a odvozu zmesového komunálneho odpadu z Obce Dunajská Lužná v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a ďalších dohodnutých činností vyplývajúcich z predmetu plnenia zákazky. Zber zmesového komunálneho odpadu bude zabezpečovať poskytovateľ služby na skládku v ...
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom
Predmetom zákazky sú služby na zabezpečenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom.
Zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta Sereď skládkovaním
Predmetom zákazky je zneškodňovanie komunálneho odpadu z mesta Sereď skládkovaním na roky 2020 a 2021.
Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta: Uzavretie a rekultivácia
Predmet zákazky a rozsah stavebných prác je riešený v projektovej dokumentácii s názvom "Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta: Uzavretia a rekultivácia plocha 2", ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Cieľom je zhotovenie uzatváracích a rekultivačných vrstiev telesa skládky spolu s ozelenením, odplynením telesa skládky a rozvodmi ...
Svoz, recyklace a likvidace komunálního odpadu v členských obcích Hornolidečska
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území obcí Hornolidečska (dále jen „zadavatel“) v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami jednotlivých obcí.
Svoz odpadu pro obec Hazlov
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území obce Hazlov (dále jen „předmět veřejné zakázky“) v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné ...
Poptávám servis čerpací stanice odpadních vod
Poptávám firmu či jiný subjekt v okolí Mostu a Teplic s technikou na každodenní poctivou práci tkvící v tom, že se zprovozní čerpací stanice odpadních vod. Přesněji: nejčastější jsou ucpaná čerpadla.
Zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu a separovaného odpadu (plastové obaly, papírové obaly, skleněné obaly), přistavování velkoobjemových kontejnerů, poskytnutí a rozmístění sběrných nádob stanoveného objemu na stanoviště zadavatele v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně ...
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Čaklov, t. j. zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežne používaných 110 litrových zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad vrátane drobného stavebného odpadu od obyvateľov od ...
Zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu VUT v Brně
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o nebezpečných odpadech pro jednotlivé součásti zadavatele ve městě Brně.
Poptávám odvoz a likvidaci chemikálií
Poptávám odvoz a likvidaci chemikálií ze školního kabinetu ZŠ Brno.
Poptávám vyčištění tlakového vodovodního potrubí
Poptávám vyčištění tlakového vodovodního potrubí od rzi a usazenin. Rodinný dům. Okres Jablonec nad Nisou
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou
Predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie zberu, prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vrátane jeho zberu, prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodnenia
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná
Predmetom zákazky je zber a uskladňovanie zmesového komunálneho odpadu z obce Oravská Lesná na certifikovanú skládku odpadov, a to na obdobie dvoch (2) rokov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí služby. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Rámcová dohoda – Čištění, servis a opravy kanalizace včetně likvidace kalů (2019 – 2023)
Předmětem služby bude provádění korektivní, prediktivní a preventivní údržby stávající stokové sítě, vodních děl na vodotečích, svodů dešťové vody a podzemních rozvodů vodních potrubí na skladech PHL
Zber, preprava biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov
Predmetom zákazky je - zber BRO, preprava v k.ú. Prievidza, k.ú. Malá Lehôtka, k.ú. Veľká Lehôtka a k.ú. Hradec zo záhrad rodinných domov ukladaného do nádob určených (hnedej farby) na ukladanie BRO; - uloženie BRO do Kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) v súlade s projektom predloženým pre získanie nenávratného finančného ...
Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek
Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Jedná sa o nasledovné druhy odpadov: - ...
Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu produkovaného v ÚVN II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství spočívající zejména v odvozu, třídění a likvidaci odpadů produkovaných v objektech Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha . Vyprodukovaný odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých ...
Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění svozu a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro Západočeskou univerzitu v Plzni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání ...
Výkup znehodnocených tabulek registračních značek
Výkup a ekologická likvidace kovového odpadu, konkrétně použitých a znehodnocených hliníkových tabulek registračních značek vozidel včetně přistavení a zapůjčení kontejneru a jeho odvozu.
Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad
Predmetom zákazky je poskytnutie služby vnasledujúcej špecifikácii: Súvisiace služby sodberom a likvidáciou odpadov zahrnuté vcene budú: manipulácia sodpadmi, naloženie,preprava, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov. Požadovaný vývoz odpadov kat.č. 18 01 03 a18 01 04 je 2x vtýždni. Odberateľ bude vykonávať práce a služby spojené so ...
Nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami v meste Šaľa
Predmetom zákazky je zabezpečenie zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu (zber zo 120 l príp. z 240 l zberných nádob, 1100 l kontajnerov a z polopodzemných kontajnerov), zber a preprava objemného odpadu, zneškodnenie zvyškového komunálneho odpadu a prevádzkovanie zberného dvora. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Miloslavov
Predmetom zákazky Odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Miloslavov je zber, preprava, zneškodňovanie, prípadne zhodnocovanie odpadov z územia obce Miloslavov. Viac podrobností je uvedených v súťažných podkladoch.
Odvoz objemného odpadu z vojenských areálů 2020 - 2023 - Jižní Morava
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného odvozu a odstraňování (nebo využití) objemného odpadu z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice, vznikajícího při provádění zdravotnických činností, po dobu jednoho roku a za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci. Odvoz a odstranění nebezpečného odpadu se týká následujících katalogových čísel: 180103 Odpady, na jejichž sběr a ...