Zajištění služeb nakládání s odpady pro město Klecany
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního odpadu (vč. objemného odpadu), sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek komunálního odpadu, jejímž původcem je město Klecany, zajištění odvozu a likvidaci odpadu ze zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora ve městě ...
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťami prevádzkujúcimi skládku zmesového komunálneho odpadu, teda spoločnosťami prevádzkujúcimi skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o ...
Svoz a nakládání s odpadem města Sadská
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO, separovaným odpadem (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, jedlý olej a tuk) sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst a následně také přímo od rodinných domů; svozu a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem od rodinných domů, zajištění odvozu ...
Likvidácia komunálneho odpadu na skládke
Verejný obstarávateľ Mesto Kolárovo verejne obstaráva skládku odpadov na zneškodňovanie zmesových komunálnych odpadov D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ zabezpečí zber a prepravu komunálneho odpadu na skládku odpadov vlastnými ...
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci – opakování
Předmětem veřejné zakázky je nakládání s komunálním odpadem ve Statutárním městě Třinec – počet obyvatel k 01. 01. 2017 je 35 302. Zadavatel požaduje, aby ke dni zahájení realizace zakázky zhotovitel poskytl a rozmístil na území města veškeré nádoby na komunální odpad, které nejsou ve vlastnictví zadavatele (viz níže), přičemž tyto nádoby (jejichž ...
Poptávám svoz odpadu
Poptávám cenovou nabídku svozu odpadu cca 1x týdně kontejner 1100L papír, 1x 14 dní kontejner 1100L komunální odpad,1xměsíc kontejner 1100L plast. Firma z obce Luštěnice 29442 okr.Mladá Boleslav
Hledáme dodavatele šrotu z barevných kovů
Hledáme dodavatele Šrotu z barevných kovů Zajímají nás tyto produkty: 1. Mosaz 2. Měď (mix, kus, jiskrové jádro) 3. Kabely s obsahem mědi Naše společnost «Navigator» (http://navigatormk.com/) se nachází v Rusku (město Ekaterinburg) a zabývá se výkupem a další realizace šrotu z barevních kovů na B2B trhu Mužeme nabídnout cenu 5 200 ...
Odvoz a odstranění odpadu produkovaného v NNH
Sběr, odvoz a odstranění nebezpečných odpadů a ostatních odpadů produkovaných ve zdravotnickém zařízení.
Svoz komunálního odpadu
Předmětem Veřejné zakázky je: a) pravidelný sběr a odvoz odpadů (kód č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 08, 20 03 01, dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 93/2016, o Katalogu odpadů ve znění pozdějších předpisů) ze shromažďovacích míst na letišti Praha/Ruzyně; b) pravidelný odvoz a odstranění odpadu (směsný komunální odpad - ...
Zabezpečenie služby - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu
Predmetom zákazky je uskladnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu z miest a obcí: Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Bystrany, Hincovce, Beharovce, Granč-Petrovce, Žehra, Kolinovce, Slatvina, Vojkovce, Slovinky, Olšavka, Hrišovce, Kluknava, Margecany, Richnava, Kaľava na mieste skládky úspešného ...
Zajištění provozu sběrného dvora především pro objemné a nebezpečné odpady
Předmětem veřejné zakázky je: (a) zajištění vhodných prostor a ploch pro provozování zařízení sběrného dvora, jakožto místa: (i) v jehož určité oddělené části bude provozováno zařízení pro sběr odpadů blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a (ii) v jehož jiné oddělené části bude provozováno místo zpětného odběru elektrozařízení, a to na ...
Svoz a nakládání s komunálním odpadem města Hořice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se směsným komunálním odpadem a separovaným odpadem (papír, plast, sklo, kovy sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst a následně také přímo od rodinných domů) města Hořice a jeho místních částí (dále jen území města).
Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba
Predmetom zákazky je realizácia Projekt Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba" rieši rekultiváciu skládky Veterná Poruba
Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Budča
Predmetom zákazky je zabezpečiť zber, prepravu komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Budča. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Nakladanie s odpadmi v meste Štúrovo
Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia špecifikovaných druhov komunálneho odpadu pre mesto Štúrovo v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Vitice, likvidace nelegální skládky nebezpečného odpadu- tavírenských solí, Vitice, okres Kolín
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby, spojené s projektem „Vitice, likvidace nelegální skládky nebezpečného odpadu- tavírenských solí, Vitice, okres Kolín". Předmětem projektu je likvidace 147,5 t nebezpečného odpadu umístěného v areálu ZD Podlipan. Jedná se o kalírenské soli, které se soudní cestou dostaly od původce- vymazané ...
Sběr, svoz, využití a odstranění odpadů ve FN Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz, využívání a odstraňování odpadů včetně souvisejících činností v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a o změně některých dalších zákonů
Zajištění sběru, svozu a likvidace bioodpadu, v období 04/2020-11/2024
Předmětem veřejné zakázky je realizace plošného sběru, svozu a likvidace bioodpadů od fyzických osob na území statutárního města Karlovy Vary, zejména od rodinných, bytových domů a zahrádkářských kolonií. Konkrétně se tak jedná o zajištění dodávky sběrných nádob na bioodpad, jejich umístění na zadavatelem určená stanoviště v dotčených lokalitách, ...
Svoz a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy
Předmět zakázky je rozdělen do tří částí (Část 1, Část 2, Část 3). Předmětem zakázky je závazek dodavatele (smluvního partnera) zajistit po dobu 4 let: Část 1: Svoz a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Část 2: Svoz a odstraňování tříděného odpadu v kontejnerech Část 3: Svoz a odstraňování biologicky rozložitelného ...
Likvidace komunálního a separovaného odpadu ve městě Kaznějov
převzetí, přeprava a odstranění netříděného a tříděného komunálního odpadu, objemného komunálního odpadu a odběr obalového a jiného papíru, skla a plastů
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, objemným odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Stupava v rozsahu zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania a poskytnutie Veľkoobjemového kontajneru v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva ...
Odvoz a likvidace odpadů ze všech zařízení  MNO
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je závazek vybraného dodavatele zajišťovat komplexní služby při nakládání s odpady (odvoz, manipulace a likvidace) ze všech zařízení Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace v areálu MNO, Nemocniční 898/20A, Ostrava – Moravská Ostrava, objektu Psychiatrického oddělení a PZS na adrese Kounicova ...
Oprava a údržba retenčných nádrží
Predmetom zákazky je čistenie, oprava a údržba retenčných nádrží v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Svoz a nakládání se separovaným odpadem města Chlumec nad Cidlinou II
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se separovaným, nebezpečným a jiným odpadem města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník (dále jen území města) v rozsahu uvedeném v Projektu, který je přílohou č.4 zadávací dokumentace
FNKV - Sběr, svoz a odstranění odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstranění odpadů specifických pro zdravotnické zařízení. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.