Odvoz a likvidace nebo využití směsného komunálního odpadu
Předmětem plnění zakázky je zajištění převzetí a odvoz směsného komunálního odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na překladišti Odpadového hospodářství, shromažďovaného Technickými službami města Chomutova, upraveného lisováním, deponovaného v lisovacích kontejnerech. Celkové předpokládané množství odpadu je stanoveno do 16 000 tun ročně ...
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - obec Písečná
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Svoz, využití nebo odstranění směsného a tříděného komunálního odpadu
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je převzetí objednatelem vyprodukovaného směsného komunálního odpadu (dále jen „SKO“) a dalších odpadů kategorie „O“ ostatní a kategorie „N“ nebezpečné dle přílohy č. 4 Příloha č. 1 Smlouvy - Nabídková cena této zadávací dokumentace. Uvedený odpad bude zadavatelem nebo jím pověřeným dopravcem přivezen do ...
Svoz odpadu v regionu Šternbersko
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění svozu odpadu na území obcí dobrovolného svazku obcí „Odpadové hospodářství svazku obcí“.
Poptávám vývoz septiku
Poptávám vývoz septiku. Služovice, cca 15m3.
Zber, preprava a uloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov
Predmetom zákazky je zber, preprava a uloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov v katastrálnych územiach mesta Prievidza, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka a Hradec.
Likvidácia odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služby pri likvidácií odpadu. Likvidácia odpadu bude spočívať z prepravy kontajnerov naložených odpadom podľa jednotlivých druhov odpadu z prekládkovej stanice a následnej likvidácií odpadu v zmysle platnej legislatívy. Podrobnejšie informácie sú uvedené v SP.
Využitelné odpady
Využití odpadů
Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy - komunální odpad
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování služby v oblasti nakládání s odpady. Dopravu odpadů zajišťuje zadavatel vlastními prostředky, proto zadavatel požaduje, aby zařízení pro ukládání odpadu bylo v Praze nebo ve vzdálenosti do 20 km od hranic města Praha nebo aby měl dodavatel zajištěno smluvní ...
Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy - Nebezpečný odpad
Předmětem této části veřejné zakázky je nakládání s nebezpečnými odpady, včetně zajištění ohlášení přepravy nebezpečných odpadů v systému SEPNO v rozsahu Rámcové dohody a jejich příloh, viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace.
Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy - stavební odpad
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování služby v oblasti nakládání s odpady. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Rámcové kupní dohody (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace.
VFN - Sběr, přeprava a odstraňování odpadu ze zdravotní péče a nebezpečného odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je závazek vybraného dodavatele zajišťovat pro zadavatele služby v oblasti nakládání s odpady, tj. sběr, odvoz a odstranění nebezpečných odpadů ve spalovně nebezpečných odpadů včetně souvisejících služeb (tzv. další služby) v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů v ...
Odvoz odpadů pro zařízení CSP Litoměřice, p. o.
Předmětem zakázky je zajištění sběru, svozu a likvidace odpadů z 10 provozoven a sběru, svozu a likvidace odpadů ze sídla zadavatele CSP Litoměřice, p. o. Celkem tedy z 11 sběrných míst, a to po dobu 5 let od nabytí účinnosti smlouvy s možnou opcí na dalších 5 let. Dodavatel zajistí poskytnutí nádob, kontejnerů, a jiných zařízení určených pro ...
Zhodnotenie K-BRO časť 1
Predmetom obstarávania je odber, zhodnotenie odpadu kat. číslo 20 01 08 kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (K-BRO), ktorý pochádza z domácností na území hl. mesta SR Bratislavy, a ktorý je dopravovaný špeciálnymi vozidlami príp. vo veľkokapacitných kontajneroch verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene ...
Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na ÚČOV Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je odběr a zpracování odvodněného hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě Přívoze v průběhu období od 1. 1. 2023 až do 31. 12. 2023.
Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na ÚČOV Ostrava
2.1. Předmětem veřejné zakázky je odběr a zpracování odvodněného hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě Přívoze v průběhu období od 1. 1. 2024 až do 31. 12. 2024
Služby odpadového hospodářství TUL
Zajištění služeb spočívajících ve svozu, převzetí a zajištění následného využití nebo odstranění komunálního odpadu, poskytnutí odpadových nádob k užívání pro potřeby Technické univerzity v Liberci, a to na dobu čtyř let ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Odvoz objemného odpadu a jeho zneškodnenie
Predmetom zákazky Odvoz objemného odpadu a jeho zneškodnenie je poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom a to odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu s využitím veľkokapacitných kontajnerov o objeme minimálne 25 m3 (ďalej len VKK), druh odpadu: objemný odpad, katalógové číslo 200307 a ostatné činnosti súvisiace s plnením predmetu ...
Nakládání s odpady v Kolíně
Předmětem zakázky je realizace plošného svozu, separace a likvidace, dle platné legislativy zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na území města Kolína.
Svoz a využití či odstranění odpadu pro obec Syrovice
Předmětem veřejné zakázky je svoz a odstranění odpadu pro zadavatele.
Provoz sběrného dvora, ul. Příčná 30 v Šumperku
Předmětem plnění je provozování sběrného dvora na pozemku města Šumperk na ulici Příčná 30, plně vybaveného kontejnery, přístřešky, sklady, váhami apod. Sběrný dvůr musí být provozován na základě povolení provozu zařízení vydaného příslušným krajským úřadem a v souladu s jeho provozním řádem. Provozovatel sběrného dvora bude město Šumperk ...
Zajištění provozu sběrného dvora ve městě Heřmanův Městec 2022
Předmětem veřejné zakázky je úplné zajišťování údržby, provozu, správy sběrného dvora odpadů v Heřmanově Městci (dále jen „sběrný dvůr“) a nakládání s odpady přijatých na sběrný dvůr, v souladu s platnou legislativou a dále zabezpečení provozu místa zpětného odběru.
Svoz odpadů - Heřmanův Městec 2022
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb svozu odpadu (mimo sběrný dvůr) pro město Heřmanův Městec; v rozsahu tohoto Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace.
Zajištění svozu odpadů pro město Fryšták
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního systému nakládání s odpady na území města Fryšták (dále jen „zadavatel“), včetně velkoobjemového a nebezpečného odpadu v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami zadavatele. Účelem veřejné zakázky je, aby vybraný dodavatel zajistil pro zadavatele plnění ...
Odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné
Předmětem veřejné zakázky je odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné,tj. část Petrovice u Karviné, část Dolní Marklovice, část Závada a část Prstná.