Poptávám uložení zeminy, betonu a kamení
Dobrý den, prosím o info zda je u vás možno ukládat beton, zeminu a kamení jako firma, pokud ano, prosím o cenovou nabídku.
Služby v odpadovom hospodárstve - BRKO
Predmetom zákazky sú služby v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, zahŕňa nasledujúce činnosti: zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov zo 120 l nádob so špeciálnou úpravou pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z komplexnej bytovej výstavby. Jedná sa o jeden logicky, vecne ...
Terénne úpravy v areáli AOS
Predmetom zákazky sú terénne úpravy v areáli AOS, ktoré pozostáva z čistenia trávnatých plôch pred kosením, čistenie žľabov, presun zeminy, rekultivácia plôch, výsadba trávy, úprava triedenie nahromadeného odpadu, jeho vývoz a následná likvidácia, prenájom stavebného stroja s obsluhou.
Zneškodnenie/zhodnotenie neaktívnych odpadov v kategórii ostatné a nebezpečné
Predmetom zákazky Zneškodnenie / zhodnotenie neaktívnych odpadov v kategórii ostatné a nebezpečné je vykonávať službu spočívajúcu v zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní neaktívnych odpadov kategórie ostatné a nebezpečné podľa požadovanej špecifikácie.
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Spišský Štiavnik
Predmetom zákazky je zber, preprava a zneškodnenie zmesového odpadu.
Poskytovanie služieb súvisiacich so zberom, prepravou, zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na poskytovanie služieb súvisiacich so zberom, prepravou, zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov z územia obce Miloslavov v zmysle zákona o odpadoch a to na obdobie do 31.12.2024. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch.
Nakládka, odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku štátu v správe DÚ Košice
Nakládka, odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku štátu v správe DÚ Košice.
Čistenie a servis odlučovačov ropných látok
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to konkrétne čistenie a servis odlučovačov ropných látok vrátane výmeny znečistených filtrov, sorpčných prostriedkov a následného zabezpečenia odvozu nebezpečných odpadov vzniknutých pri poskytnutí predmetu zákazky za účelom environmentálnej likvidácie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o ...
Preprava kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu
Predmetom zákazky je preprava odpadu, kat. č. 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad /zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov/ v predpokladanom množstve 500 ton/rok pri frekvencii zberu 2 x do týždňa. Realizácia predmetu zákazky: od 1.7.2023 30.6.2024. /dobu realizácie ...
Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Predmetom zákazky je pravidelný zber, preprava a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej len BRKO). Zber BRKO - zahŕňa počet nádob na stojiskách je 168 ks. K zmene počtu zberných nádob môže dôjsť v priebehu trvania zákazky v tolerancii + 10 % - max. 185 ks. Zber BRKO ďalej zahŕňa 1400 ks plastových nádob - vedierok pre ...
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb zberu a odvozu komunálneho. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B Opis predmetu zákazky.
Demontáž a likvidácia azbestu v objekte bývalej ubytovne Hviezda v Bratislave
Predmetom zákazky je demontáž všetkých prvkov stavby pôvodnej ubytovne Hviezda v Bratislave s obsahom azbestu a zabezpečenie likvidácie takto získaného azbestu (príp. materiálov s obsahom azbestu) spôsobom podľa platnej legislatívy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v nasledovnej dokumentácii tvoriacej prílohy týchto ...
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Hlohovec vrátane m. č. Šuleko
Predmetom zákazky je poskytnutie služby nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Hlohovec vrátane m. č. Šulekovo, do 31.12.2024. Pod nakladaním komunálnymi odpadmi (ďalej len KO) a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len DSO) v meste Hlohovec vrátane m. č. Šulekovo (ďalej len mesto) sa rozumie poskytnutie služby v ...
Zber, odvoz, zneškodnenie zmesového komunálneho a objemového odpadu pre mesto Šaštín-Stráže
Predmetom zákazky je zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho a objemového odpadu z lokality mesta Šaštín-Stráže, ktorý sa požaduje vykonávať približne každý druhý týždeň v priebehu jedného kalendárneho mesiaca. Počet vývozov 125 l, 240 l a 1100 l nádob za obdobie 6 kal. mesiacov sa požaduje vykonať 12-krát a počet vývozov nádob kat. č. 20 ...
Služby komplexného nakladania s odpadmi 2023-2025 – Mesto Tornaľa II.
Predmetom obstarávania je zber, preprava, uloženie, zneškodnenie alebo zhodnotenie nasledovných druhov odpadov na území mesta Tornaľa: 1. zber, preprava a uloženie zmesového odpadu s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov 2. zber, preprava a uloženie objemného odpadu s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov 3. zber, preprava a ...
Nakladanie s odpadmi – bitúmenové zmesi, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií a izolačné materiály
Predmetom zákazky je Nakladanie s odpadmi bitúmenové zmesi, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií a izolačné materiály s vlastnou dopravou.
Vkladanie vriec do 240l nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v meste Žilina
Predmetom zákazky je vkladanie vriec do 240l nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktoré sú umiestnené v meste Žilina na uliciach podľa Prílohy č. 1 - Harmonogram vývozu BRKO.
Odber a energetické zhodnotenie odpadu pre Eko-podnik VPS
Plnenie predmetu zákazky je poskytovanie služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v MČ Bratislava Nové Mesto, ktoré zahŕňa odber za účelom zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu v zmysle príslušnej legislatívy v rozsahu a špecifikácii uvedenej v opise predmetu zákazky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na ...
Služby v odpadovom hospodárstve 2023 -2024
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve: zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu, objemového odpadu, drobného stavebného odpadu, ako aj ďalších odpadov, likvidácia, zhodnotenie alebo uloženie na skládku odpadov.
Služby v odpadovom hospodárstve
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území 16 obcí.
Zber a vývoz 3000 l nádob, podzemné kontajnery
Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja Logický celok č. 1 Zber a vývoz 3000l nádob ( podzemné kontajnery ) Logický celok č. 2 Zber a vývoz ostatných nádob
Služby v odpadovom hospodárstve
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie: Predmetom zákazky sú služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom, jeho zber a vývoz na Skládku odpadov Rajeckého regiónu, združenie. Podrobnejšie je predmet zákazky špecifikovaný prílohami tejto výzvy, najmä v znení rámcovej dohody.
Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z obce Turčianske Jaseno
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby "Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu z obce Turčianske Jaseno.". Podrobnosti o počte nádob a k nim zodpovedajúci interval vývozu sú uvedené v prílohe č1
Zabezpečenie čistenia lapača tukov s odvozom a ekologickou likvidáciou odpadu
Predmetom zákazky je zabezpečenie čistenia lapača tukov s odvozom a ekologickou likvidácia nebezpečného a iného odpadu a odvoz odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd, ktorých pôvodcom alebo držiteľom je Sociálna poisťovňa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zber a likvidácia odpadov v obci Závadka nad Hronom
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu.