Zajištění vývozu směsného a tříděného odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

Zajištění vývozu směsného a tříděného odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení sběru, svozu a likvidace komunálního odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy v roce 2018 – 2021

Sanace lokality Boží Dar - sever - 1. fáze

Sanace lokality Boží Dar - sever - 1. fáze

Předmětem této veřejné zakázky je realizace nápravných opatření při řešení ekologických škod po odchodu Sovětské armády v oblasti bývalého Vojenského výcvikového prostoru Mladá. Cílem veřejné zakázky je vybudovat a provozovat sanační systém pro jednotlivé dílčí oblasti lokality Boží Dar a Kozí Hřbety, které se nachází v katastrálních územích obcí ...

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora vybudovaného hl. m. Prahou a nacházejícím se na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora vybudovaného hl. m. Prahou a nacházejícím se na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

Provozování sběrného dvora na území městské části Praha – Vinoř

Provozování sběrného dvora na území městské části Praha – Vinoř

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

Sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH bývalé ČKD Trakce

Sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH bývalé ČKD Trakce

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „KOLBENOVA CITY DEVELOPMENT, a.s., Aktualizace projektové dokumentace sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH (dříve ČKD Trakce)“, zpracované v říjnu 2017 společností EMSA – Ekosystem spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Dalšími ...

Svoz odpadu pro městskou část Praha 14

Svoz odpadu pro městskou část Praha 14

Zajištění sběru, odvozu a likvidace komunálního odpadu a bioodpadu pro městskou část Praha 14

Svoz odpadu, údržba a úklid venkovních ploch

Svoz odpadu, údržba a úklid venkovních ploch

Předmětem veřejné zakázky je provádění venkovních úklidových služeb a pravidelného a mimořádného odvozu komunálního odpadu včetně jeho separovaných složek, pro koleje a menzy a další objekty Správy účelových zařízení ČVUT v Praze. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v přílohách zadávacích podmínek.

Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10

Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování činností spojených s úklidem veřejných prostranství formou zametání a strojového čištění chodníků, zimní údržbou chodníků, úklidem psích exkrementů z veřejných ploch, svozem vybraných odpadkových košů a úklidem černých skládek z veřejných ploch

Sanační opatření v areálu Nová Praga

Sanační opatření v areálu Nová Praga

Předmětem plnění zakázky je sanace kontaminovaných stavebních konstrukcí, zemin a podzemní vody na pozemcích Praga Centrum a.s. Vzhledem k různým typům znečištění a různým kontaminovaným médiím je plánováno několik typů sanačního zásahů, které budou realizovány v průběhu a po demolici nekontaminovaných nadzemních částí objektů. S ohledem na ...

Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů

Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů

Přistavování velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy je poskytováno občanům k bezplatnému odkládání objemného odpadu, bioodpadu, dřevěného odpadu a stavebního odpadu a je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

Komplexní zabezpečení likvidace odpadů

Komplexní zabezpečení likvidace odpadů

Komplexní zabezpečení likvidace odpadů pro zadavatele: část A- odpady s pravidelným výskytem, pravidelně odvážené odpady kategorie O; část B- odpady ze zdravotní péče, pravidelně odvážené odpady kategorie N; část C-odpady s nepravidelným výskytem, nepravidelně odvážené odpady kategorie N a O.

Odvoz a likvidace SKO a TKO 2018 - 2021

Odvoz a likvidace SKO a TKO 2018 - 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je odvoz a likvidace vzniklých odpadů ve vojenských areálech, případně na území vojenských újezdů.

Rámcová dohoda na služby k zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Rámcová dohoda na služby k zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť Služba spočívá v zajištění úklidu vybraných lokalit veřejné zeleně včetně sběru psích exkrementů a následné likvidace odpadu, dále v úklidu a údržbě hřišť. Součástí této služby je i zajištění odplevelení komunikací horkou vodou a odemykání a zamykání ...

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení je provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora (dále jen „zařízení“) na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení je provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora (dále jen „zařízení“) na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení je provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora (dále jen „zařízení“) na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v sedmi lokalitách městské části Praha 12

Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v sedmi lokalitách městské části Praha 12

Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v sedmi lokalitách městské části Praha 12 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy

Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu. Předmětem plnění veřejné zakázky je též zajišťování uvedených činností pro původce, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických ...

Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v sedmi lokalitách městské části Praha 12

Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v sedmi lokalitách městské části Praha 12

Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v sedmi lokalitách městské části Praha 12 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy

Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu. Předmětem plnění veřejné zakázky je též zajišťování uvedených činností pro původce, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických ...

Svoz a likvidace komunálního odpadu, plastů, papíru a skla

Svoz a likvidace komunálního odpadu, plastů, papíru a skla

Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace komunálního odpadu, plastů, papíru a skla.

Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13

Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení je provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora (dále jen „zařízení“) na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 6 a Praha 17

Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 6 a Praha 17

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení je provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora (dále jen „zařízení“) na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy

Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu. Předmětem plnění veřejné zakázky je též zajišťování uvedených činností pro původce, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických ...

(záznamy 1/25 z 160)  strana 1 / 7