Rámcová dohoda – Čištění, servis a opravy kanalizace včetně likvidace kalů (2019 – 2023)
Předmětem služby bude provádění korektivní, prediktivní a preventivní údržby stávající stokové sítě, vodních děl na vodotečích, svodů dešťové vody a podzemních rozvodů vodních potrubí na skladech PHL
Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu produkovaného v ÚVN II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství spočívající zejména v odvozu, třídění a likvidaci odpadů produkovaných v objektech Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha . Vyprodukovaný odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých ...
Výkup znehodnocených tabulek registračních značek
Výkup a ekologická likvidace kovového odpadu, konkrétně použitých a znehodnocených hliníkových tabulek registračních značek vozidel včetně přistavení a zapůjčení kontejneru a jeho odvozu.
Odvoz a odstranění odpadu produkovaného v NNH
Předmětem veřejné zakázky je sběr, odvoz a odstranění nebezpečných odpadů a ostatních odpadů produkovaných ve zdravotnickém zařízení dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Zajištění sběru, svozu, využívání a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve sběru a svozu některých nebezpečných složek komunálního odpadu od fyzických osob na území hl. m. Prahy, mimo jiné, i využívání sebraných nebezpečných odpadů nebo jejich předání k využívání (zahrnujícímu jejich případnou úpravu), nebo odstranění nebezpečných odpadů nebo jejich ...
Zajištění služeb odpadového hospodářství pro VŠCHT Praha – opakování
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace jednotlivých druhů odpadů, které jsou vymezeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy a s tím souvisejících činností pro Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, to vše v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů ...
Provozování sběrného dvora na území městských částí Praha - Ďáblice a Praha - Vinoř
Předmětem plnění je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, ...
Zajištění kontejnerů, nakládka, přeprava a uložení odpadu z areálu sběrného dvora Generála Šišky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kontejnerů, jejich nakládka na přepravní techniku, přeprava odpadů 200201, 200138, 200307 a 200301 z areálu sběrného dvora v ul. Generála Šišky, Praha 4 – Modřany a jejich likvidace. Více v zadávací dokumentaci
Poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je provozování odpadového hospodářství v budově ústředí České národní banky na adrese Na Příkopě 28, Praha 1 (dále jen „budova ústředí“), a to: a) odvoz nebezpečných odpadů (včetně zdravotnického odpadu), b) odvoz ostatních odpadů (včetně živočišných a směsných odpadů), c) likvidace nebezpečných odpadů (kategorie N), ...
Koupíme firmu na zpracování komunálního odpadu
Koupíme firmu na zpracování komunálního odpadu, v zemích EU.
Zajištění vývozu směsného a tříděného odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení sběru, svozu a likvidace komunálního odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy v roce 2018 – 2021
Sanace lokality Boží Dar - sever - 1. fáze
Předmětem této veřejné zakázky je realizace nápravných opatření při řešení ekologických škod po odchodu Sovětské armády v oblasti bývalého Vojenského výcvikového prostoru Mladá. Cílem veřejné zakázky je vybudovat a provozovat sanační systém pro jednotlivé dílčí oblasti lokality Boží Dar a Kozí Hřbety, které se nachází v katastrálních územích obcí ...
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora vybudovaného hl. m. Prahou a nacházejícím se na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora vybudovaného hl. m. Prahou a nacházejícím se na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.
Provozování sběrného dvora na území městské části Praha – Vinoř
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.
Sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH bývalé ČKD Trakce
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „KOLBENOVA CITY DEVELOPMENT, a.s., Aktualizace projektové dokumentace sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH (dříve ČKD Trakce)“, zpracované v říjnu 2017 společností EMSA – Ekosystem spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Dalšími ...
Svoz odpadu pro městskou část Praha 14
Zajištění sběru, odvozu a likvidace komunálního odpadu a bioodpadu pro městskou část Praha 14
Svoz odpadu, údržba a úklid venkovních ploch
Předmětem veřejné zakázky je provádění venkovních úklidových služeb a pravidelného a mimořádného odvozu komunálního odpadu včetně jeho separovaných složek, pro koleje a menzy a další objekty Správy účelových zařízení ČVUT v Praze. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v přílohách zadávacích podmínek.
Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování činností spojených s úklidem veřejných prostranství formou zametání a strojového čištění chodníků, zimní údržbou chodníků, úklidem psích exkrementů z veřejných ploch, svozem vybraných odpadkových košů a úklidem černých skládek z veřejných ploch
Sanační opatření v areálu Nová Praga
Předmětem plnění zakázky je sanace kontaminovaných stavebních konstrukcí, zemin a podzemní vody na pozemcích Praga Centrum a.s. Vzhledem k různým typům znečištění a různým kontaminovaným médiím je plánováno několik typů sanačního zásahů, které budou realizovány v průběhu a po demolici nekontaminovaných nadzemních částí objektů. S ohledem na ...
Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů
Přistavování velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy je poskytováno občanům k bezplatnému odkládání objemného odpadu, bioodpadu, dřevěného odpadu a stavebního odpadu a je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.
Komplexní zabezpečení likvidace odpadů
Komplexní zabezpečení likvidace odpadů pro zadavatele: část A- odpady s pravidelným výskytem, pravidelně odvážené odpady kategorie O; část B- odpady ze zdravotní péče, pravidelně odvážené odpady kategorie N; část C-odpady s nepravidelným výskytem, nepravidelně odvážené odpady kategorie N a O.
Odvoz a likvidace SKO a TKO 2018 - 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je odvoz a likvidace vzniklých odpadů ve vojenských areálech, případně na území vojenských újezdů.
Rámcová dohoda na služby k zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře
Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť Služba spočívá v zajištění úklidu vybraných lokalit veřejné zeleně včetně sběru psích exkrementů a následné likvidace odpadu, dále v úklidu a údržbě hřišť. Součástí této služby je i zajištění odplevelení komunikací horkou vodou a odemykání a zamykání ...
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení je provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora (dále jen „zařízení“) na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.