Poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je provozování odpadového hospodářství v budově ústředí České národní banky na adrese Na Příkopě 28, Praha 1 (dále jen „budova ústředí“), a to: a) odvoz nebezpečných odpadů (včetně zdravotnického odpadu), b) odvoz ostatních odpadů (včetně živočišných a směsných odpadů), c) likvidace nebezpečných odpadů (kategorie N), ...
Koupíme firmu na zpracování komunálního odpadu
Koupíme firmu na zpracování komunálního odpadu, v zemích EU.
Zajištění vývozu směsného a tříděného odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení sběru, svozu a likvidace komunálního odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy v roce 2018 – 2021
Sanace lokality Boží Dar - sever - 1. fáze
Předmětem této veřejné zakázky je realizace nápravných opatření při řešení ekologických škod po odchodu Sovětské armády v oblasti bývalého Vojenského výcvikového prostoru Mladá. Cílem veřejné zakázky je vybudovat a provozovat sanační systém pro jednotlivé dílčí oblasti lokality Boží Dar a Kozí Hřbety, které se nachází v katastrálních územích obcí ...
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora vybudovaného hl. m. Prahou a nacházejícím se na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora vybudovaného hl. m. Prahou a nacházejícím se na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.
Provozování sběrného dvora na území městské části Praha – Vinoř
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.
Sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH bývalé ČKD Trakce
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „KOLBENOVA CITY DEVELOPMENT, a.s., Aktualizace projektové dokumentace sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH (dříve ČKD Trakce)“, zpracované v říjnu 2017 společností EMSA – Ekosystem spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Dalšími ...
Svoz odpadu pro městskou část Praha 14
Zajištění sběru, odvozu a likvidace komunálního odpadu a bioodpadu pro městskou část Praha 14
Svoz odpadu, údržba a úklid venkovních ploch
Předmětem veřejné zakázky je provádění venkovních úklidových služeb a pravidelného a mimořádného odvozu komunálního odpadu včetně jeho separovaných složek, pro koleje a menzy a další objekty Správy účelových zařízení ČVUT v Praze. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v přílohách zadávacích podmínek.
Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování činností spojených s úklidem veřejných prostranství formou zametání a strojového čištění chodníků, zimní údržbou chodníků, úklidem psích exkrementů z veřejných ploch, svozem vybraných odpadkových košů a úklidem černých skládek z veřejných ploch
Sanační opatření v areálu Nová Praga
Předmětem plnění zakázky je sanace kontaminovaných stavebních konstrukcí, zemin a podzemní vody na pozemcích Praga Centrum a.s. Vzhledem k různým typům znečištění a různým kontaminovaným médiím je plánováno několik typů sanačního zásahů, které budou realizovány v průběhu a po demolici nekontaminovaných nadzemních částí objektů. S ohledem na ...
Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů
Přistavování velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy je poskytováno občanům k bezplatnému odkládání objemného odpadu, bioodpadu, dřevěného odpadu a stavebního odpadu a je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.
Komplexní zabezpečení likvidace odpadů
Komplexní zabezpečení likvidace odpadů pro zadavatele: část A- odpady s pravidelným výskytem, pravidelně odvážené odpady kategorie O; část B- odpady ze zdravotní péče, pravidelně odvážené odpady kategorie N; část C-odpady s nepravidelným výskytem, nepravidelně odvážené odpady kategorie N a O.
Odvoz a likvidace SKO a TKO 2018 - 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je odvoz a likvidace vzniklých odpadů ve vojenských areálech, případně na území vojenských újezdů.
Rámcová dohoda na služby k zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře
Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť Služba spočívá v zajištění úklidu vybraných lokalit veřejné zeleně včetně sběru psích exkrementů a následné likvidace odpadu, dále v úklidu a údržbě hřišť. Součástí této služby je i zajištění odplevelení komunikací horkou vodou a odemykání a zamykání ...
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení je provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora (dále jen „zařízení“) na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení je provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora (dále jen „zařízení“) na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení je provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora (dále jen „zařízení“) na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.
Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v sedmi lokalitách městské části Praha 12
Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v sedmi lokalitách městské části Praha 12 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu. Předmětem plnění veřejné zakázky je též zajišťování uvedených činností pro původce, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických ...
Údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v sedmi lokalitách městské části Praha 12
Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství v sedmi lokalitách městské části Praha 12 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu. Předmětem plnění veřejné zakázky je též zajišťování uvedených činností pro původce, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických ...
Svoz a likvidace komunálního odpadu, plastů, papíru a skla
Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace komunálního odpadu, plastů, papíru a skla.
Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném zadávacím řízení je provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora (dále jen „zařízení“) na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.