Poskytování poradenských služeb v oblasti dotací
Účelem je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem na poskytování poradenských služeb v oblasti dotací dle potřeb zadavatele v období let 2020 - 2024 (po dobu čtyř let od nabytí účinnosti rámcové dohody).
Komplexní dopracování dokumentace žádosti velkého projektu a získání souhlasu Evropské komise
Předmětem veřejné zakázky je dopracování dokumentace k projektu „Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje“ a schválení projektu ze strany Evropské komise. Práce spočívají ve zpracování, dopracování a konečné úpravě dokumentace žádosti o podporu včetně relevantních příloh pro posouzení velkého projektu. ...
Zajištění a administrace dotace na akci Vodovod, kanalizace a ČOV v obci Košátky
Inženýrské činnosti směřující k získání podpory na výše uvedenou akci
Poptávám dotace na lesní traktor
Potřebuji vyřídit dotace na lesní traktor s hyd. rukou. Děkuji.
Poskytnutí služeb v rámci dotačního projektu
Dodávka služeb dvou externích poradců/expertů
Poskytnutí služeb v rámci dotačního projektu
Dodávka služeb externího experta.
Podpora odborů MHMP při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy
Základním účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na komplexní a systematické poradenské služby při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy, přičemž rámcová smlouva bude uzavřena se 4 uchazeči a zejména půjde o maximální využití Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V druhé řadě o využití dalších programů ESI fondů(OP ...
Poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU a ČR pro ČEPS, a.s.
Poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU a ČR
Poptávám zajištění kotlíkové dotace
Poptávám kompletní vyřízení a realizaci - kotlíková dotace 2017 Moravskoslezský kraj, výměna kotle na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel.
Poptáváme zpracování žádosti o dotaci v sociální oblasti
Hledáme zpracovatele Žádosti o dotaci, cca 2 mio, pro výzvu č. 024 "Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny"
Zpracování dotačních projektů a související poradenství
Předmětem zakázky je odborné poradenství v oblasti přípravy a zpracování dotačních projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Pro tyto projekty zadavatel plánuje využít fondy EU (např. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Praha – pól růstu ČR), komunitární programy pro vědu a výzkum (např. Horizont 2020) a národních ...
Poptávám dotaci na strojní vybavení
Poptávám dotaci na strojní vybavení. Provozuji malou kompostárnu a potřebuji strojní vybavení. Děkuji
Zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb na „Zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města v programovém období 2014 - 2020“. Projekty budou financovány z Operačních programů dotačního období 2014 – 2020, především z Integrovaného regionálního operačního programu, OP Životního prostředí, OP ...
Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
Předmětem Veřejné zakázky je dle níže uvedených požadavků Zadavatele: • Zpracování zadávacích podmínek v souladu se ZVZ a/případně pravidly závaznými pro projekty kofinancované z ESIF (dále jen „Pravidla ESIF“); • Administrace a realizace odpovídajícího způsobu zadávacího řízení dle ZVZ; • Řádné ukončení zadávacího řízení včetně zkompletování ...
Zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb na „Zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města v programovém období 2014 - 2020“. Projekty budou financovány z Operačních programů dotačního období 2014 – 2020, především z Integrovaného regionálního operačního programu, OP Životního prostředí, OP ...
Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
Předmětem Veřejné zakázky je dle níže uvedených požadavků Zadavatele: • Zpracování zadávacích podmínek v souladu se ZVZ a/případně pravidly závaznými pro projekty kofinancované z ESIF (dále jen „Pravidla ESIF“); • Administrace a realizace odpovídajícího způsobu zadávacího řízení dle ZVZ; • Řádné ukončení zadávacího řízení včetně zkompletování ...
FSV UK - Poskytování poradenských služeb v oblasti získávání finančních prostředků
Předmětem plnění Zakázky je poskytování poradenství v oblasti získávání dotací v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména pak Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, příprava žádostí o finanční podporu, poskytování služeb dotačního managementu a ...
FSV UK - Poskytování poradenských služeb v oblasti získávání finančních prostředků
Předmětem plnění Zakázky je poskytování poradenství v oblasti získávání dotací v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména pak Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, příprava žádostí o finanční podporu, poskytování služeb dotačního managementu a ...
Poskytování komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje při EU
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb Libereckému kraji v oblasti zastupování kraje při EU. Cílem poskytování služeb zastoupení by měla být participace na činnosti institucí Evropské unie, získávání a výměna informací, zkušeností a kontaktů se zahraničními regiony, zapojení Libereckého kraje do projektů EU na ...
FSV UK - Poskytování poradenských služeb v oblasti získávání finančních prostředků
Předmětem plnění Zakázky je poskytování poradenství v oblasti získávání dotací v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména pak Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, příprava žádostí o finanční podporu, poskytování služeb dotačního managementu a ...
Podpora a realizace projektů Města Františkovy Lázně včetně administrace veřejných zakázek
- služby spočívající zejména ve zpracování žádostí o dotaci, zpracování projektů, realizaci projektů a zpracování změn projektů (podstatných i nepodstatných), administraci veřejných zakázek v rámci těchto projektů, a to včetně zpracování veškeré související dokumentace. Cílem zadavatele je získat dotace na projekty v hodnotě 200 000 000,-Kč.
Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
Předmětem Veřejné zakázky jsou dle níže uvedených požadavků Zadavatele: 1. Aktivity kategorie A - Poskytnutí odborných služeb za účelem nastavení jednotného prostředí pro zajištění dotačního managementu a supervize projektů na UK spolufinancovaných z ESIF spadajících do předmětu této rámcové smlouvy (viz vymezení dále). 2. Aktivity kategorie B - ...
Služby poradenskej, právnej a technickej asistencie na talianskom trhu
Predmetom zákazky sú poradenské služby a právna a technická asistencia pri príprave, realizácii a implementácii medzinárodných projektov, ktoré realizuje resp. plánuje realizovať verejný obstarávateľ v Talianskej republike. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zajištění financování projektu Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - zajištění financování projektu "Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara - II" či některé z jeho dílčích stavebních částí, a to včetně veškerých služeb spojených s přípravou, získáním a následnou administrací příslušné dotace či jiné finanční subvence. Předmětný projekt je ...
Podpora a realizace projektů Města Františkovy Lázně včetně administrace veřejných zakázek
- služby spočívající zejména ve zpracování žádostí o dotaci, zpracování projektů, realizaci projektů a zpracování změn projektů (podstatných i nepodstatných), administraci veřejných zakázek v rámci těchto projektů, a to včetně zpracování veškeré související dokumentace. Cílem zadavatele je získat dotace na projekty v hodnotě 200 000 000,-Kč.