Poradenská činnost v oblasti dotací na vzdělávací a výzkumnou činnost Slezské univerzity v Opavě
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poradenské činnosti pro oblast cíleného monitoringu a vyhledávání dotačních příležitostí a předkládání žádostí o dotace na vzdělávací a výzkumnou činnost Slezské univerzity v Opavě. Součástí předmětu plnění je rovněž poskytování konzultační a poradenské činnosti při realizaci schválených ...
Rámcová dohoda na dotační poradenství v rámci projektu FVE systém na střechách budov
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody (dále jako „rámcová dohoda“), jejíž návrh je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, na poskytování služeb komplexního dotačního poradenství, tj. služby spočívající v komplexní systematické projektové a procesní podpoře (zejména vytváření a podávání žádostí o dotace) při přípravě a realizaci ...
Rámcová dohoda na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s pěti účastníky na dobu určitou 4 let, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do výzev vyhlášených v rámci dotačních titulů pro období 2021-2027, a to Integrovaného regionálního operačního programu (dále též ...
Poptávám vyřízení dotace na kotel
Poptávám vyřízení NZÚ na výměnu kotle na tuhá paliva.
Dotační poradenství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v: a) poradenství v oblasti žádosti o dotace, b) vyhledávání dotačních příležitostí, c) administraci získaných dotací (projektů), zejména příprava žádostí o čerpání dotace, žádostí o změnu a úpravu (projektu), příprava zpráv o udržitelnosti, administrativní podpora projektu, především ...
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2022
Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování ...
Rámcová dohoda na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s pěti účastníky na dobu určitou 4 let, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do výzev vyhlášených v rámci dotačních titulů pro období 2021-2027, a to Integrovaného regionálního operačního programu (dále též ...
Služby dotačního poradenství
Předmětem veřejné zakázky je dotační poradenství.
Výběr poskytovatelů služeb na zajištění kontrol zakázek realizovaných žadateli a příjemci dotací
Předmětem je zajištění služeb externích dodavatelůpro provádění kontrol zadávacích a výběrových řízení realizovaných žadateli a příjemci dotací z OP PIK v letech 2021 - 2023, a to na základě rámcové dohody uzavřené se zadavatelem.
RUK - OPP - Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování odborné a administrativní podpory při zpracování a administraci žádostí o podporu výhradně z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), popř. z Recovery and Resilience Facility (RRF), prioritně z operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) a dále z dalších operačních programů, ...
Poptávám dotační poradenství
Potřebuji poradit s dotacemi na rodinný dům. Výměna kotle, zateplení a užití dešťové vody.
Služby dotačního managementu evropských fondů pro projekty v oblasti IT
Předmětem veřejné zakázky jsou specializované služby spočívající zejména v poskytování služeb v oblasti dotačního managementu evropských fondů pro projekty v oblasti IT a poskytování odborné podpory při dohledu nad administrací projektů financovaných z EU fondů souvisejících s dodávkami nových informačních systémů veřejné správy.
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2021
Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování ...
Komplexní a systematická projektová a procesní podpora při přípravě a realizaci dotačních projektů
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v komplexní a systematické projektové a procesní podpoře při přípravě a realizaci dotačních projektů zadavatele a poskytování služeb s tím spojených. V rámci plnění veřejné zakázky dojde k maximálnímu využití: • Operačního programu Praha - pól růstu ČR, • národních ...
Poskytování poradenských služeb v oblasti dotací II
Účelem této veřejné zakázky je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem na poskytování zadávací dokumentací specifikovaných poradenských služeb v oblasti dotací, dle potřeb zadavatele v období let 2020 - 2024.
Administrativní podpora v oblasti administrace dotačních žádostí
Předmětem veřejné zakázky je zajištění externích kapacit na služby, jejich předmětem bude administrativní podpora v oblasti administrace dotačních žádosti.
Poskytování poradenských služeb v oblasti dotací
Účelem je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem na poskytování poradenských služeb v oblasti dotací dle potřeb zadavatele v období let 2020 - 2024 (po dobu čtyř let od nabytí účinnosti rámcové dohody).
Komplexní dopracování dokumentace žádosti velkého projektu a získání souhlasu Evropské komise
Předmětem veřejné zakázky je dopracování dokumentace k projektu „Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje“ a schválení projektu ze strany Evropské komise. Práce spočívají ve zpracování, dopracování a konečné úpravě dokumentace žádosti o podporu včetně relevantních příloh pro posouzení velkého projektu. ...
Zajištění a administrace dotace na akci Vodovod, kanalizace a ČOV v obci Košátky
Inženýrské činnosti směřující k získání podpory na výše uvedenou akci
Poptávám dotace na lesní traktor
Potřebuji vyřídit dotace na lesní traktor s hyd. rukou. Děkuji.
Poskytnutí služeb v rámci dotačního projektu
Dodávka služeb dvou externích poradců/expertů
Poskytnutí služeb v rámci dotačního projektu
Dodávka služeb externího experta.
Podpora odborů MHMP při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy
Základním účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na komplexní a systematické poradenské služby při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy, přičemž rámcová smlouva bude uzavřena se 4 uchazeči a zejména půjde o maximální využití Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V druhé řadě o využití dalších programů ESI fondů(OP ...
Poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU a ČR pro ČEPS, a.s.
Poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU a ČR
Poptávám zajištění kotlíkové dotace
Poptávám kompletní vyřízení a realizaci - kotlíková dotace 2017 Moravskoslezský kraj, výměna kotle na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel.