Poptávám vyřízení dotace na již zrealizované retenční jezírko
Poptávám vyřízení dotace na již zrealizovanéretenční jezírko cca 50m3. Děkuji.
Poptávám zpracování dotace Zelená úsporám
Poptávám "papírové" zpracování Zelené úsporám, veškeré doklady mám, ale nedaří se to dotáhnou v té jejich aplikaci.
Poradenská činnost v oblasti dotací na vzdělávací a výzkumnou činnost Slezské univerzity v Opavě
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poradenské činnosti pro oblast cíleného monitoringu a vyhledávání dotačních příležitostí a předkládání žádostí o dotace na vzdělávací a výzkumnou činnost Slezské univerzity v Opavě. Součástí předmětu plnění je rovněž poskytování konzultační a poradenské činnosti při realizaci schválených ...
Rámcová dohoda na dotační poradenství v rámci projektu FVE systém na střechách budov
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody (dále jako „rámcová dohoda“), jejíž návrh je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, na poskytování služeb komplexního dotačního poradenství, tj. služby spočívající v komplexní systematické projektové a procesní podpoře (zejména vytváření a podávání žádostí o dotace) při přípravě a realizaci ...
Rámcová dohoda na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s pěti účastníky na dobu určitou 4 let, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do výzev vyhlášených v rámci dotačních titulů pro období 2021-2027, a to Integrovaného regionálního operačního programu (dále též ...
Poptávám vyřízení dotace na kotel
Poptávám vyřízení NZÚ na výměnu kotle na tuhá paliva.
Dotační poradenství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v: a) poradenství v oblasti žádosti o dotace, b) vyhledávání dotačních příležitostí, c) administraci získaných dotací (projektů), zejména příprava žádostí o čerpání dotace, žádostí o změnu a úpravu (projektu), příprava zpráv o udržitelnosti, administrativní podpora projektu, především ...
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2022
Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování ...
Rámcová dohoda na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s pěti účastníky na dobu určitou 4 let, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do výzev vyhlášených v rámci dotačních titulů pro období 2021-2027, a to Integrovaného regionálního operačního programu (dále též ...
Služby dotačního poradenství
Předmětem veřejné zakázky je dotační poradenství.
Výběr poskytovatelů služeb na zajištění kontrol zakázek realizovaných žadateli a příjemci dotací
Předmětem je zajištění služeb externích dodavatelůpro provádění kontrol zadávacích a výběrových řízení realizovaných žadateli a příjemci dotací z OP PIK v letech 2021 - 2023, a to na základě rámcové dohody uzavřené se zadavatelem.
RUK - OPP - Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování odborné a administrativní podpory při zpracování a administraci žádostí o podporu výhradně z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), popř. z Recovery and Resilience Facility (RRF), prioritně z operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) a dále z dalších operačních programů, ...
Poptávám dotační poradenství
Potřebuji poradit s dotacemi na rodinný dům. Výměna kotle, zateplení a užití dešťové vody.
Služby dotačního managementu evropských fondů pro projekty v oblasti IT
Předmětem veřejné zakázky jsou specializované služby spočívající zejména v poskytování služeb v oblasti dotačního managementu evropských fondů pro projekty v oblasti IT a poskytování odborné podpory při dohledu nad administrací projektů financovaných z EU fondů souvisejících s dodávkami nových informačních systémů veřejné správy.
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2021
Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování ...
Komplexní a systematická projektová a procesní podpora při přípravě a realizaci dotačních projektů
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v komplexní a systematické projektové a procesní podpoře při přípravě a realizaci dotačních projektů zadavatele a poskytování služeb s tím spojených. V rámci plnění veřejné zakázky dojde k maximálnímu využití: • Operačního programu Praha - pól růstu ČR, • národních ...
Poskytování poradenských služeb v oblasti dotací II
Účelem této veřejné zakázky je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem na poskytování zadávací dokumentací specifikovaných poradenských služeb v oblasti dotací, dle potřeb zadavatele v období let 2020 - 2024.
Administrativní podpora v oblasti administrace dotačních žádostí
Předmětem veřejné zakázky je zajištění externích kapacit na služby, jejich předmětem bude administrativní podpora v oblasti administrace dotačních žádosti.
Poskytování poradenských služeb v oblasti dotací
Účelem je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem na poskytování poradenských služeb v oblasti dotací dle potřeb zadavatele v období let 2020 - 2024 (po dobu čtyř let od nabytí účinnosti rámcové dohody).
Komplexní dopracování dokumentace žádosti velkého projektu a získání souhlasu Evropské komise
Předmětem veřejné zakázky je dopracování dokumentace k projektu „Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje“ a schválení projektu ze strany Evropské komise. Práce spočívají ve zpracování, dopracování a konečné úpravě dokumentace žádosti o podporu včetně relevantních příloh pro posouzení velkého projektu. ...
Zajištění a administrace dotace na akci Vodovod, kanalizace a ČOV v obci Košátky
Inženýrské činnosti směřující k získání podpory na výše uvedenou akci
Poptávám dotace na lesní traktor
Potřebuji vyřídit dotace na lesní traktor s hyd. rukou. Děkuji.
Poskytnutí služeb v rámci dotačního projektu
Dodávka služeb dvou externích poradců/expertů
Poskytnutí služeb v rámci dotačního projektu
Dodávka služeb externího experta.
Podpora odborů MHMP při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy
Základním účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na komplexní a systematické poradenské služby při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy, přičemž rámcová smlouva bude uzavřena se 4 uchazeči a zejména půjde o maximální využití Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V druhé řadě o využití dalších programů ESI fondů(OP ...