Výběr poskytovatelů služeb na zajištění kontrol zakázek realizovaných žadateli a příjemci dotací
Předmětem je zajištění služeb externích dodavatelůpro provádění kontrol zadávacích a výběrových řízení realizovaných žadateli a příjemci dotací z OP PIK v letech 2021 - 2023, a to na základě rámcové dohody uzavřené se zadavatelem.
RUK - OPP - Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování odborné a administrativní podpory při zpracování a administraci žádostí o podporu výhradně z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), popř. z Recovery and Resilience Facility (RRF), prioritně z operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) a dále z dalších operačních programů, ...
Poptávám dotační poradenství
Potřebuji poradit s dotacemi na rodinný dům. Výměna kotle, zateplení a užití dešťové vody.
Služby dotačního managementu evropských fondů pro projekty v oblasti IT
Předmětem veřejné zakázky jsou specializované služby spočívající zejména v poskytování služeb v oblasti dotačního managementu evropských fondů pro projekty v oblasti IT a poskytování odborné podpory při dohledu nad administrací projektů financovaných z EU fondů souvisejících s dodávkami nových informačních systémů veřejné správy.
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2021
Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování ...
Komplexní a systematická projektová a procesní podpora při přípravě a realizaci dotačních projektů
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v komplexní a systematické projektové a procesní podpoře při přípravě a realizaci dotačních projektů zadavatele a poskytování služeb s tím spojených. V rámci plnění veřejné zakázky dojde k maximálnímu využití: • Operačního programu Praha - pól růstu ČR, • národních ...
Poskytování poradenských služeb v oblasti dotací II
Účelem této veřejné zakázky je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem na poskytování zadávací dokumentací specifikovaných poradenských služeb v oblasti dotací, dle potřeb zadavatele v období let 2020 - 2024.
Administrativní podpora v oblasti administrace dotačních žádostí
Předmětem veřejné zakázky je zajištění externích kapacit na služby, jejich předmětem bude administrativní podpora v oblasti administrace dotačních žádosti.
Poskytování poradenských služeb v oblasti dotací
Účelem je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem na poskytování poradenských služeb v oblasti dotací dle potřeb zadavatele v období let 2020 - 2024 (po dobu čtyř let od nabytí účinnosti rámcové dohody).
Komplexní dopracování dokumentace žádosti velkého projektu a získání souhlasu Evropské komise
Předmětem veřejné zakázky je dopracování dokumentace k projektu „Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje“ a schválení projektu ze strany Evropské komise. Práce spočívají ve zpracování, dopracování a konečné úpravě dokumentace žádosti o podporu včetně relevantních příloh pro posouzení velkého projektu. ...
Zajištění a administrace dotace na akci Vodovod, kanalizace a ČOV v obci Košátky
Inženýrské činnosti směřující k získání podpory na výše uvedenou akci
Poptávám dotace na lesní traktor
Potřebuji vyřídit dotace na lesní traktor s hyd. rukou. Děkuji.
Poskytnutí služeb v rámci dotačního projektu
Dodávka služeb dvou externích poradců/expertů
Poskytnutí služeb v rámci dotačního projektu
Dodávka služeb externího experta.
Podpora odborů MHMP při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy
Základním účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na komplexní a systematické poradenské služby při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy, přičemž rámcová smlouva bude uzavřena se 4 uchazeči a zejména půjde o maximální využití Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V druhé řadě o využití dalších programů ESI fondů(OP ...
Poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU a ČR pro ČEPS, a.s.
Poradenství v oblasti čerpání dotačních fondů EU a ČR
Poptávám zajištění kotlíkové dotace
Poptávám kompletní vyřízení a realizaci - kotlíková dotace 2017 Moravskoslezský kraj, výměna kotle na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel.
Poptáváme zpracování žádosti o dotaci v sociální oblasti
Hledáme zpracovatele Žádosti o dotaci, cca 2 mio, pro výzvu č. 024 "Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny"
Zpracování dotačních projektů a související poradenství
Předmětem zakázky je odborné poradenství v oblasti přípravy a zpracování dotačních projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Pro tyto projekty zadavatel plánuje využít fondy EU (např. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Praha – pól růstu ČR), komunitární programy pro vědu a výzkum (např. Horizont 2020) a národních ...
Poptávám dotaci na strojní vybavení
Poptávám dotaci na strojní vybavení. Provozuji malou kompostárnu a potřebuji strojní vybavení. Děkuji
Zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb na „Zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města v programovém období 2014 - 2020“. Projekty budou financovány z Operačních programů dotačního období 2014 – 2020, především z Integrovaného regionálního operačního programu, OP Životního prostředí, OP ...
Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
Předmětem Veřejné zakázky je dle níže uvedených požadavků Zadavatele: • Zpracování zadávacích podmínek v souladu se ZVZ a/případně pravidly závaznými pro projekty kofinancované z ESIF (dále jen „Pravidla ESIF“); • Administrace a realizace odpovídajícího způsobu zadávacího řízení dle ZVZ; • Řádné ukončení zadávacího řízení včetně zkompletování ...
Zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb na „Zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města v programovém období 2014 - 2020“. Projekty budou financovány z Operačních programů dotačního období 2014 – 2020, především z Integrovaného regionálního operačního programu, OP Životního prostředí, OP ...
Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
Předmětem Veřejné zakázky je dle níže uvedených požadavků Zadavatele: • Zpracování zadávacích podmínek v souladu se ZVZ a/případně pravidly závaznými pro projekty kofinancované z ESIF (dále jen „Pravidla ESIF“); • Administrace a realizace odpovídajícího způsobu zadávacího řízení dle ZVZ; • Řádné ukončení zadávacího řízení včetně zkompletování ...
FSV UK - Poskytování poradenských služeb v oblasti získávání finančních prostředků
Předmětem plnění Zakázky je poskytování poradenství v oblasti získávání dotací v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména pak Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, příprava žádostí o finanční podporu, poskytování služeb dotačního managementu a ...