Individuální psychologické poradenství pro Královéhradecký kraj 2023 - 2027
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenské činnosti (individuálního psychologického poradenství) dle § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace.
Mediácia ako odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodinách
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk.
Komplexní přístup k prevenci a potírání obchodování s dětmi
Předmětem veřejné zakázky je komplexní přístup k řešení problematiky obchodování s dětmi, který spočívá ve vypracování studie, vytvoření metodiky identifikace a poskytnutí pomoci dětským obětem obchodování s lidmi, vzdělávacího programu k identifikaci a poskytnutí pomoci dětským obětem obchodování s lidmi a alespoň jednoho typového preventivního ...
Služby duševného zdravia
Predmetom zákazky sú konzultácie s odborníkom v oblasti psychológie a psychiatrie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v RÁMCOVEJ DOHODE ktorá tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov.
Zajištění sociálních služeb pro krajany přesídlené dle usnesení vlády
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sociálních a asistenčních služeb souvisejících s přesídlením českých krajanů do ČR, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 8. prosince 2014 č. 1014, kterým vláda schválila zásady politiky vlády ve vztahu k přesídlování českých krajanů ze zahraničí a usnesení vlády ze dne 11. září 2017 č. 647/V.
Zajištění sociální služby - Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ (dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 32 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané ...
Zajištění sociální služby - Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ (dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové ...
Zajištění sociální služby - Osobní asistence v Libereckém kraji
2.3.1. Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Osobní asistence“ (dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 5 prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané ...
Pilotní ověření v rámci  projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, hlavní město Praha
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center a zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude poskytovat v pravidelném intervalu, který činí 6 měsíců v rámci zpráv o ...
Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu
Předmětem veřejné zakázky je získání návrhu řešení projektového záměru, jehož cílem je podpořit rozvoj mechanizmu pro komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb v Moldavsku (v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR), a to prostřednictvím budování kapacit místních aktérů v oblasti plánování komunitních služeb formou veřejného ...
Zajištění sociální služby - Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociálních služby „Podpora samostatného bydlení“ (dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové ...
Zajištění sociální služby - Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ (dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a §32 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové ...
Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Osobní asistence“ (dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 5 prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové ...
Poskytovanie sociálnych služieb
Poskytovanie sociálnych služieb v Meste Svätý Jur v súlade s Všeobecne záväzným nariadením Mesta Svätý Jur číslo 1/2014 zverejnenom na webovej stránke verejného obstarávateľa: http://www.svatyjur.sk/content/vseobecne-zavazne-nariadenia a v súlade s prílohou č. 2 týchto súťažných podkladov.
Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi
Predmetom zákazky je poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi počas 24 hodín nepretržite na území Slovenskej republiky, pomoc mužom, ženám a deťom pri ich návrate do bežného života, v začlenení sa do spoločnosti, úspešný vstup a zotrvanie na trhu práce, podpora vo výchove a vzdelávaní detí, a to maximálne 24 obetiam ...
Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu neurčitou, jejímž předmětem je: a) zajištění svým zaměstnancům pracujícím na veřejné zakázce (4.1.2.c) v případě potřeby sociální bydlení. Uchazeč dále zajistí pro tyto zaměstnance komplexní rodinnou pomoc v rámci komunitního centra zajišťujícího doučování ...
Zajištění sociálních služeb pro krajany přesídlené dle Usnesení vlády č. 1014/2014 v roce 2017
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sociálních a asistenčních služeb souvisejících s repatriací českých krajanů do ČR, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 8. prosince 2014 č. 1014, kterým vláda schválila zásady politiky vlády ve vztahu k přesídlování českých krajanů ze zahraničí. Jedná se o zajištění asistenci žádajícím osobám v místě ...
Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti
Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Nastavit proces plánování sociálních služeb města Trutnova. • Zpracovat komunitní plán sociálních služeb pro území města Trutnova • Připravit systémovou změnu ve Stacionáři pro zdravotně oslabené a tělesně postižené • Zvýšit povědomí veřejnosti o ...
Zlepšení dostupnosti sociálních služeb na území Broumovska
Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Zjednodušit a zpřehlednit přístupnost k informacím o dostupnosti sociálních služeb na Broumovsku. • Nastavit spolupráci sociálních pracovníků a sociálních služeb při zprostředkovávání služeb a předávání informací o neuspokojených potřebách. • ...
Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti
ředmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Nastavení a zajištění udržitelného procesu realizační fáze plánování sociálních služeb. • Nastavení spolupráce sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a činnosti města v oblasti sociálně právní ochraně dětí. • Vytvoření strategie na ...
Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti
Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Realizovat proces plánování sociálních služeb se zahrnutím služeb obsluhující region z jiných území. • Vytvořit plán sociálních služeb pro období 2018 – 2020 se zahrnutím služeb obsluhující region z jiných území. • Posílit orientaci odborné ...
Zajištění dostupnosti sociálních služeb a rozvoj poskytovaných sociálních služeb
Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Zajistit osobám žijícím ve správním území města Jičín potřebné sociální služby. • Vytvořit střednědobý plán sociálních služeb na období 2019-2021.
Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti
Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Zajistit analytické podklady pro řízení sítě sociálních služeb na území města. • Zmapovat počet volných bytových jednotek ve městě a případnou možnost spolupráce s komerčním sektorem a soukromými vlastníky bytů. • Prohloubit znalosti všech ...
Podpora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje místního partnerství v sociální oblasti
Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Vyhodnotit Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Kostelec nad Orlicí 2015 – 2017. • Vytvořit Plán rozvoje sociálních služeb města Kostelec nad Orlicí na období 2018 – 2020. • Zvýšit informační a psychologickou dostupnost sociálních ...
Podpora procesu realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2017 – 2019
Předmětem zakázky bude závazek je závazek dodavatele spočívající v zajištění činností s cílem • Nastavit realizační fázi procesu plánování sociálních služeb • Zpracovat Akční plány na roky 2017, 2018, 2019, které budou vycházet z aktuálního Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2017 – 2019 pro území obce s rozšířenou ...