Poradenství a realizace mezinárodního výběrového řízení na postoupení pohledávky ČEB, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je odborné poradenství, organizace a realizace otevřeného mezinárodního výběrového řízení na úplatné bezregresní postoupení pohledávky banky / zadavatele.
Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 - Zlín 2030
Předmětem veřejné zakázky je zpracování nového strategického dokumentu „Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – Zlín 2030“. Předmět této veřejné zakázky bude realizován jako dílčí aktivita projektu „Zpracování strategických dokumentů klíčových pro rozvoj statutárního města Zlína“, registrační číslo ...
Poskytování podpory při organizaci a řízení Restrukturalizačního plánu - Nová pošta 2022+
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ("RD") s 5 dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních 5 nejlépe hodnocených místech. RD bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání finančního limitu RD, dle toho, která skutečnost nastane dříve. Předmětem RD bude stanovení právního rámce pro poskytování ...
Supervize pro pracovníky Probační a mediační služby
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace supervizí pro pracovníky zadavatele, tj. probační úředníky, probační asistenty, vedoucí středisek, regionální vedoucí.
Vzdělávání Krajské hospodářské komory Zlínského kraje - Měkké a manažerské dovednosti
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pro členy zadavatele v této oblasti: MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
Plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vypracovanie diela Plánu udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej aj len dokument alebo dielo). Plán udržateľnej mobility predstavuje strategický plán vytváraný s cieľom naplniť potreby mobility ľudí v mestách a regiónoch a na zvýšenie kvality ich života. Plán udržateľnej mobility ...
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+
Predmetom zákazky je vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ (ďalej aj PHSR ŽSK) v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho rozvoja, zákonom č. 302/2001 Z.z o samospráve a vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a za primeraného použitia Metodiky a ...
Vypracovanie koncepčného dokumentu - Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík
Predmetom zákazky je vypracovanie koncepčného dokumentu Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Banskobystrického samosprávneho kraja. Dokument zanalyzuje a zhodnotí východiskovú situáciu v oblasti SMART princípov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), vyhodnotí silné a slabé stránky BBSK, zmapuje existujúce a možné ...
Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb
Predmetom zákazky je súhrnný strategický dokument z oblasti regionálneho rozvoja v Košickom samosprávnom kraji zameraný na rozvoj územia s názvom "Koncepcia uplatnenia SMART politík v rozvoji Košického samosprávneho kraja 2020+ (ďalej len" KUSKSK 2020+ ") a spracovanie pilotných projektových zámerov s významným uplatnením prvkov konceptu SMART.
Strategické dokumenty statutárního města Karviné
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů pro statutární město Karviná, a to zejména strategického plánu ekonomického rozvoje města, plánu udržitelné městské mobility a plánu koncepce zeleně.Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části podle § 101 ZZVZ. Zadavatel rozdělil zakázku na části, a to: 1. část veřejné ...
Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV - manažer projektu
Zadavatel hledá dodavatele, který pro něho zajistí soubor inženýrských služeb, včetně souvisejícího poradenství, spojených s přípravou, realizací a vyhodnocením vodohospodářského Projektu s názvem „Žďár nad Sázavou – modernizace a intenzifikace ČOV“ (dále též jen „Projekt“).
Inovujeme vzděláním
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit v oblastech měkkých a manažerských dovedností, obecného IT vzdělávání, účetních, ekonomických a právních kurzů.
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti NS SR  a
Verejny obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalejlen NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačny audit a zabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Vysledkom bude optimalizácia a ...
Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce
Predmetom zákazky je optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce (NIP) a inšpektorátov práce (IP) s napojením na nadväzujúcu elektronizáciu služieb. V rámci predmetu zákazky budú realizované aktivity pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR), ktorých obsahom bude mapovanie a analýza administratívnych procesov výkonu ...
Poradenské a transakční služby při vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.
Poradenské a transakční služby při vstupu strategického partnera do dceřiné společnosti zadavatele, společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Specializované služby v oblasti odborných konzultací a v oblasti kontroly kvality
Předmětem veřejné zakázky je zajištění specializovaných služeb v rámci Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností verze 2.
Vzdělání pro zaměstnance podniků sdružených v Zorieta z.s. v rámci ČR
Předmětem veřejné zakázky Předmětem výběrového řízení je zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance partnerských organizací společnosti Zorieta, z. s. v tematických celcích: • Měkké a manažerské dovednosti • Účetní, ekonomické a právní • Obecné a IT dovednosti
Zabezpečení odborných služeb spočívajících v zajištění zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu
Předmětem veřejné zakázky je výběr poradce, který bude poskytovat služby související se zastoupením Moravskoslezského kraje v orgánech a institucích Evropské unie v Bruselu (především v kabinetech komisařů Evropské komise a na generálních ředitelstvích - DG REGIO, DG ENER, DG MOVE, DG CLIMA, DG RTD). Součástí služeb poskytovaných poradcem bude ...
Administrace vybraných výběrových řízení Statutárního města Kladno
Předmětem plnění veřejné zakázky je administrace vybraných výběrových řízení Statutárního města Kladno v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Účelem VZ je naplňovaní povinností provádět vyhodnocení programu Interreg V-A Česká republika – Polsko na základě čl. 116 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních, Metodického pokynu Národního orgánu pro koordinaci pro evaluace v programovém období 2014–2020 a schváleného evaluačního plánu ...
Poradenské služby
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování poradenských služeb pro Zadavatele, a to v oblasti: a) management consulting; strategické poradenství; podpora managementu Zadavatele při vytváření strategické agendy Zadavatele; podpory při řízení ...
Poskytování odborných poradenských služeb pro MSP
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele služeb odborného podnikatelského poradenství (dále také jako „Poradce“).Služby poradenství budou poskytovány od účinnosti Smlouvy nejpozději do 30.9.2021. Plnění bude provádět dodavatel (Poradce) po obdržení objednávky (písemné výzvy k poskytnutí plnění) zaslané Zadavatelem, a to v závislosti ...
Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva
Predmetom zákazky je Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva zameraná na riešenie hlavných okruhov problémov, ako sú financovanie, personálny rozvoj, zlepšenie procesov, ale napríklad aj vzdelávanie verejnosti. Predmetom tejto zákazky je obstaranie odborných kapacít pre zabezpečenie riadnej realizácie uvedenej zákazky verejným ...
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti
Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačný audit a zabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Výsledkom bude optimalizácia a zvýšenie ...
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027
Predmetom plnenia diela je v zmysle návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) Ex-ante hodnotenie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP) pre obdobie 2021 ...