Podpora pracovníků formou supervize
Předmětem zakázky je poskytnutí vysoce specializovaných a konkrétně zaměřených služeb, které budou poskytovány dle této zadávací dokumentace a na základě spolupráce a pokynů zadavatele za účelem naplnění cílů projektu. Jedná se o manažerské supervize, týmové supervize a měření pracovního klima.
Služby řízení komunikace
Cílem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování odborných poradenských služeb pro řízení komunikace zadavatele. Plnění této veřejné zakázky bude využito pro komunikaci implementace, provozu a údržby nových nebo existujících informačních systémů zadavatele, jejichž prostřednictvím bude zřizovatel a jeho podřízené organizace ...
Špecialista pre verejné obstarávanie pre projekt: Kreatívne centrum Nitra
Príprava a realizácia procesu verejného obstarávania pre projekt: Kreatívne centrum Nitra s kódom ITMS NFP302030ADT3 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu(ďalej ako IROP). Prioritná os 3 IROP v rámci aktivity č. 1: Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím ...
Odborné konzultační služby v oblasti metodiky správy majetku a technologie BIM
Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytnutí konzultačních a poradenských služeb v oblasti metodiky hospodaření (nakládání, správy a údržby) s majetkem a metody Building Information Management (BIM) k jednotlivým fázím inovačního projektu s názvem „Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb hlavního města Prahy (ASIMS)“, který ...
Komplexní a systematická projektová a procesní podpora při přípravě a realizaci dotačních projektů
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v komplexní a systematické projektové a procesní podpoře při přípravě a realizaci dotačních projektů zadavatele a poskytování služeb s tím spojených. V rámci plnění veřejné zakázky dojde k maximálnímu využití: • Operačního programu Praha - pól růstu ČR, • národních ...
Hloubková analýza nákladů České televize za účelem racionalizace procesů a řízení hospodárnosti
Předmětem veřejné zakázky je analýza využívání personálních, technických a dalších výrobních kapacit v České televizi, vypracování doporučení směrem k racionalizaci procesů a zlepšení řízení hospodárnosti a efektivnosti. Předmětem je i asistence při následné implementaci doporučených postupů. Takto vymezený předmět se týká České televize jako ...
Zabezpečení klíčových výstupů projektu II - Rozvoj dobrovolnictví v ČR
Vytvoření doporučeného obsahu vzdělávání pracovníků dobrovolnických center, dobrovolnických organizací a dobrovolníků včetně realizace jejich pilotního profesního vzdělávání a školení. Vzdělávání zaměstnanců dobrovolnických center a školení dobrovolníků. Evaluace pilotního ověření regionálních dobrovolnických center včetně ...
Rámcová dohoda na zajištění komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení dle ZZVZ včetně případných souvisejících právních služeb (zejména zastoupení zadavatele v případě přezkumného řízení u orgánu dohledu, zastoupení zadavatele v soudním řízení, budou-li potřebné), a právního poradenství v oblasti veřejného ...
Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického kraje
Provedení aktualizace dokumentu Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje (z roku 2010) a navržení Akčního plánu Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 ZD.
Společný rozvoj lidského potenciálu členů asociace
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů ASOCIACE VZDĚLÁVÁNÍ v oblastech: - Obecné IT - Měkké a manažerské dovednosti
Zabezpečení odborných služeb k implementaci Programu rozvoje města Karviná - Karviná všemi deseti
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr poradce, který bude poskytovat služby pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet poskytovat vzájemně provázané expertní činnosti cíleně realizované k naplnění Programu rozvoje města Karviná - „Karviná všemi deseti“ a zajišťovat komplexní služby související s prosazováním a vyjednávám zájmů statutárního města ...
Rámcová dohoda o poskytování konzultačních a poradenských služeb, služeb znaleckých a souvisejících
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti řízení projektů, služeb znaleckých, konzultačních služeb finančních, služeb řízení ochrany osobních údajů a služeb jiných souvisejících
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+
Predmetom zákazky je vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ (ďalej aj PHSR ŽSK) v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho rozvoja, zákonom č. 302/2001 Z.z o samospráve a vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a za primeraného použitia Metodiky a ...
Zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města
Poskytování služeb na zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města v programovém období 2014 - 2020 a 2021 - 2027. Projekty budou financovány z různých Operačních programů (dále jen OP) programového období 2014 - 2020 nebo 2021 - 2027, především z Integrovaného regionálního operačního programu, OP Životního ...
Engineering and Consulting Services for the Nuclear Power Plants Projects
The Subject Matter of the Public Contract is to provide Consulting services on the basis of Individual Agreements concluded under the Framework Agreement. During the execution of the Framework Agreement, the Supplier shall provide Consulting services to the Owner in the field of nuclear power plant (hereinafter “NPP”) projects in the areas as ...
Poskytování poradenských služeb v oblasti dotací
Účelem je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem na poskytování poradenských služeb v oblasti dotací dle potřeb zadavatele v období let 2020 - 2024 (po dobu čtyř let od nabytí účinnosti rámcové dohody).
Služby podpory a realizácie verejného obstarávania
Predmetom zákazky sú služby podpory a realizácie verejného obstarávania.
Procesný a organizačný audit v Národnej banke Slovenska
Predmetom zákazky je: - zhotovenie projektu procesného a organizačného auditu (redizajn, procesná optimalizácia) v Národnej banke Slovenska a - poskytovanie služieb podpory implementácie výsledkov procesného a organizačného auditu.
Poptáváme převzetí zadlužené firmy
Poptáváme převzetí zadlužené firmy. Dluhy ve výši ca 200 000 Kč. Oslovíme nejlevnější nabídku. Na nabídky bez uvedení konkrétní (maximální) částky nebude reagováno.
Poskytnutie služieb pre investičné projekty ZSSK
Predmetom zákazky je na základe požiadaviek a pokynov obstarávateľa, za dohodnutých podmienok, poskytovanie konzultačných a poradenských služieb, súvisiacich s realizáciou projektov financovaných z vlastných zdrojov, realizáciou projektov financovaných z dotačných mechanizmov v rámci rôznych Operačných programov Programového obdobia 2014 - 2020 a ...
Zprostředkování nákupu emisních povolenek
Předmětem plnění veřejné zakázky je zprostředkování a jednorázový nákup emisních povolenek skleníkových plynů typu CO2 (emise) – EUA kredity, a to v množství 7 000 ks, pro potřeby zadavatele.
Poradenství a realizace mezinárodního výběrového řízení na postoupení pohledávky ČEB, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je odborné poradenství, organizace a realizace otevřeného mezinárodního výběrového řízení na úplatné bezregresní postoupení pohledávky banky / zadavatele.
Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 - Zlín 2030
Předmětem veřejné zakázky je zpracování nového strategického dokumentu „Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – Zlín 2030“. Předmět této veřejné zakázky bude realizován jako dílčí aktivita projektu „Zpracování strategických dokumentů klíčových pro rozvoj statutárního města Zlína“, registrační číslo ...
Poskytování podpory při organizaci a řízení Restrukturalizačního plánu - Nová pošta 2022+
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ("RD") s 5 dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních 5 nejlépe hodnocených místech. RD bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání finančního limitu RD, dle toho, která skutečnost nastane dříve. Předmětem RD bude stanovení právního rámce pro poskytování ...
Supervize pro pracovníky Probační a mediační služby
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace supervizí pro pracovníky zadavatele, tj. probační úředníky, probační asistenty, vedoucí středisek, regionální vedoucí.