Komplexný proces verejného obstarávania
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 6 tejto výzvy.
Služby Business analýz 2023 - 2026
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se třemi účastníky, je poskytování odborných externích poradenských služeb (čerpání služeb Business Analytik - Datový analytik a Business Analytik - Digitalizační Architekt). Na základě rámcové dohody bude pak ...
Poptáváme poradenství v oblasti GDPR
Dobrý den, potřebovali bychom poradce - konzultanta v oblasti GDPR ve vztahu zaměstnancům i odběratelům. Jsme společnost vyrábějící stavební materiály a zaměstnávající cca 300 zaměstnanců. Zajímala by nás celková časová a finanční náročnost.
Rámcová dohoda na konzultační služby
Předmětem VZ bude uzavření rámcových dohod na služby v oblasti: cenotvrorby a výkaznictví, digitalizace, strategie a procesní dokumentace.
Ekonomické poradenství pro DPP
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování poradenských služeb pro zadavatele, zejména pak v oblastech (i) ekonomiky, (ii) efektivity nákladů, (iii) nastavení procesů a jejich implementace a (iv) jiných projektových službách, a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody, který je obsažen v ...
Transformácia podporných služieb
Predmetom zákazky je realizácia projektu, ktorého cieľom je zlepšenie/transformácia a optimalizácia fungovania podporných procesov a činností verejného obstarávateľa v týchto procesných oblastiach: finančné účtovníctvo a výkazníctvo, informačné a komunikačné technológie, sekretárske služby, plánovanie/kontroling a organizácia, právne poradenstvo, ...
Poradenská činnost a služby zaměřené na zvýšení intenzity inovačních aktivit
Poradenská činnost a služby zaměřené na zvýšení intenzity inovačních aktivit, zejména na realizaci nových technologií a konkurence schopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení podmínek pro rozvoj inovačních firem a získání konkurenční výhody.
Poskytování služeb ekonomicko-technického poradenství
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb ekonomicko-technického poradenství, které bude spočívat ve zpracování podkladových analýz a komplexní podpoře Zadavatele v souvislosti s přípravou, projednáním a přijetím celostátní koncepce provozu mýtného systému v České republice („koncepce SEM“). Bližší informace naleznete v čl. 2 Zadávací ...
Výběr externího poradce k zavedení ČSN ISO 37001 v podmínkách Magistrátu hl. m. Prahy
Poskytnutí poradenských služeb spočívajících v provedení komplexního zavedení systému protikorupčního managementu dle normy ČSN ISO 37001 zahrnující GAP analýzu, analýzu rizik, zavedení procesů vztahujících se k opatřením rizik a procesů požadovaných normou ČSN ISO 37001 včetně vytvoření požadované dokumentace v součinnosti se zadavatelem a ...
Hodnotiace správy – konzultačné služby pre MSP
Predmetom zákazky je spracovanie hodnotiacich správ formou konzultačných služieb pre malé a stredné podniky (MSP) etablované na území Slovenskej republiky mimo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), vypracovanie odporúčaní na posilnenie ich postavenia v dodávateľskom reťazci, resp. vstup do reťazca nadnárodnej spoločnosti za účelom ...
Podpora restrukturalizace České pošty 2022+
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s pěti dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních pěti nejlépe hodnocených místech. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 30 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody, nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v odst. 3.3 rámcové dohody (dále také jen „smlouva“). Předmětem ...
Vypracovanie metodiky komerčného využitia R&D infraštruktúry získanej z verejných zdrojov
Predmetom zákazky je vypracovanie metodiky komerčného využitia vedecko-výskumnej infraštruktúry, získanej z verejných zdrojov pre verejné vysoké školy, v rámci integrácie ich činností v oblasti technologického transferu (CNIC), nad rámec povolenej 20 % pomocnej kapacity.
Manažer BIM Jihomoravského kraje
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou prostřednictvím jednotlivých realizačních smluv zadávány veřejné zakázky na služby Manažera BIM. Manažer BIM bude poskytovat konzultační služby pro úspěšnou implementaci procesu BIM v organizaci zadavatele ...
Odborné služby P3O kanceláře - Portfolio a program management
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, je poskytování odborných externích poradenských služeb (čerpání služeb odborného realizačního týmu složeného z Portfolia manažera, Programového manažera a Programového manažera - specialisty). Na ...
Metodická podpora programu reformy interoperability ve zdravotnictví
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování metodických a konzultačních služeb v oblasti přípravy programu reformy interoperability ve zdravotnictví dle specifikace předmětu plnění uvedené v přílohách zadávací dokumentace.
Poskytování technicko-obchodních služeb v Bangladéšské lidové republice
Poskytování technicko- obchodních služeb v Bangladéšské lidové republice, a to jak přímo, tak prostřednictvím své pobočky/kanceláře v Bangladéšské lidové republice.
Externí supervize pro zaměstnance Úřadu práce České republiky
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na zajištění skupinové externí supervize pro zaměstnance Úřadu práce České republiky (dále jen ÚP ČR) na úseku nepojistných sociálních dávek (dále jen „NSD“) a úseku zaměstnanosti (dále jen „ZAM“) v rámci celé České republiky. Zadávací řízení je v souladu s § 35 ...
Poskytování technicko-obchodních služeb v Etiopské federativní demokratické republice II
Poskytování technicko-obchodních služeb v Etiopské federativní demokratické republice II. (2021)
Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Prešovského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou aktivít A - D projektu SMART PSK - kvalitnejšia budúcnosť, AKTIVITA 1 tohto dokumentu, podaktivity 1.1 (A), 1.2.(B)1.3.(C), 1.4.(D). Obsahom dodávaných služieb podaktivity 1.1. je vypracovanie strategického dokumentu Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných ...
Zajišťování služby koučinku
Předmětem této zakázky je zajištění koučinku vybraných zaměstnanců za účelem jejich rozvoje v souladu s cíli organizace a cíli osobnostního rozvoje jednotlivých zaměstnanců dle kompetenčního modelu. Účelem koučinku je podpořit hledání individuálních řešení a rozvoj člověka ve zvolené oblasti. Kouč společně s koučovaným hledá řešení a jejich vztah ...
Monitoring podnikateľského prostredia v oblasti zhodnotenia a vývoja MSP
Predmetom zákazky je monitorovanie podnikateľského prostredia v SR vrátane porovnania s ostatnými vybranými krajinami EÚ prostredníctvom realizácie tematických analýz k problematike podnikania MSP. Slovak Business Agency (ďalej SBA) ako prijímateľ realizuje národný projekt Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu ...
Podpora pracovníků formou supervize II
Předmětem zakázky je poskytnutí vysoce specializovaných a konkrétně zaměřených služeb, které budou poskytovány dle této zadávací dokumentace a na základě spolupráce a pokynů zadavatele za účelem naplnění cílů projektu. Jedná se o týmové supervize a měření pracovního klima v organizacích poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina.
Strategické a manažerské poradenství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování strategického a manažerského poradenství s jedním dodavatelem.
Podpora zavedenia manažmentu údajov do organizácie – Data Governance
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb pre projekt Efektívny manažment údajov Sociálnej poisťovne časť Podpora zavedenia manažmentu údajov do organizácie Data Governance (DG MUSP), ktoré budú realizované formou podprojektu v súlade s internou metodikou Sociálnej poisťovne, ktorá vychádza zo štandardu PRINCE2 v súlade s platnou legislatívou, ...
Rámcová dohoda o poskytování poradenských služeb při aplikaci standardů ČAS
Předmětem veřejné zakázky je poskytování poradenských služeb představující nezávislé a technické poradenství při pokročilé aplikaci smluvních standardů ČAS při provádění stavebních prací a poskytování služeb se zaměřením na standardy ČAS, nástroje BIM a dalších instrumentů vedoucích k dosažení kvality a efektivního vynakládání veřejných prostředků.