Poradenské služby

Poradenské služby

Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování poradenských služeb pro Zadavatele, a to v oblasti: a) management consulting; strategické poradenství; podpora managementu Zadavatele při vytváření strategické agendy Zadavatele; podpory při řízení ...

Efektivní veřejná správa - KA-4: Zajišťování ochrany měkkých cílů pro období 2018-2023

Efektivní veřejná správa - KA-4: Zajišťování ochrany měkkých cílů pro období 2018-2023

Předmětem veřejné zakázky je vypracovat strategický řídící dokument Statutárního města Plzně - Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně „Zajišťování ochrany měkkých cílů na období 2018 – 2023“, který tvoří součást výsledků řešení projektu „Efektivní veřejná správa města Plzně – Strategický plán SCP a ...

Vypracování zkouškových otázek podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Vypracování zkouškových otázek podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Předmětem veřejné zakázky je: a) zpracování souboru zkouškových otázek v rozsahu 1500 (1200 + 300 rezervních) zk. otázek a 100 (80 + 20 rezervních) případových studií (dále vše také jako „soubor zkouškových otázek“) v souladu s § 58 odst. 1 zák. č. 170/2018 Sb., o distr. pojištění a zajištění (dále jen „zákon o distribuci“), a v souladu s návrhem ...

Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020

Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020

Predmetom zákazky je Externe hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020.

Efektivní veřejná správa - KA-1: Strategie Smart City Plzeň - opakování

Efektivní veřejná správa - KA-1: Strategie Smart City Plzeň - opakování

Strategie bude zahrnovat všechna hlavní témata konceptu Smart City: • SMART Economy - chytré hospodářství, • SMART People - chytří lidé, • SMART Governance - chytrá správa, • SMART Mobility - chytrá mobilita, • SMART Environment - chytré životní prostředí, • SMART Living - chytré bydlení.

Zabezpečenie realizácie aktivít v rámci národného projektu - Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Zabezpečenie realizácie aktivít v rámci národného projektu - Optimalizácia procesov vo verejnej ...

Aktivita 3: Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia organizácií verejnej správy, Predpokladaný rozsah činností je audit existujúcich procesných modelov a posúdenie efektívnosti nastavenia procesov v organizácii, poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu, resp. jeho jednotlivých častí, revízia ...

Projektový manažer pro projekt Portál MOJE daně

Projektový manažer pro projekt Portál MOJE daně

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb externího projektového manažera pro vedení projektu „Portál MOJE daně“. Poskytované služby projektového manažera budou zahrnovat zejména řízení projektu dle zadání a smluvních vztahů ve schválených termínech, rozsahu a zdrojích, včetně řízení změn a řízení rizik.

Podporné činnosti pre projekt DAPhNE

Podporné činnosti pre projekt DAPhNE

Predmetom zákazky je poskytovanie podporných činností pre projekt DAPhNE pozostávajúcich zo (i) zabezpečenia národného dokumentu a národného workshopu ohľadom schém štátnej pomoci pre projekt DAPhNE; (ii) zabezpečenia národného dokumentu a národného workshopu ohľadom stavu legislatívy týkajúcej sa prístavov pre projekt DAPhNE; a (iii) vytvorenia ...

Konzultačné a poradenské služby pri mapovaní, analýze a návrhu ekonomických procesov

Konzultačné a poradenské služby pri mapovaní, analýze a návrhu ekonomických procesov

Predmetom zákazky je poskytnutie konzultačných a poradenských služieb pri zmapovaní a katalogizácii as is stavu výkonu ekonomických procesov štátu a ich pokrytia informačnými systémami, spracovanie detailných procesných máp, návrh unifikovaných a optimalizovaných ekonomických procesov s vyčlenením procesov vhodných na pokrytie Centrálnym ...

Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat

Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat

Předmětem veřejné zakázky jsou služby a dodávky (služby jsou přitom převládající), které přispějí k vytvoření plnohodnotného efektivního a závazného rámce pro vznik a fungování národní infrastruktury prostorových informací v Moldavsku. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a Příloze č. 3 ...

Poskytnutí manažerských služeb sloužících k zajištění výzkumného programu

Poskytnutí manažerských služeb sloužících k zajištění výzkumného programu

Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování manažerských služeb, jejichž předmětem bude zajištění realizace experimentů v PVP Bukov a optimálního využití PVP Bukov.

Poradenské služby - nastavenie procesov

Poradenské služby - nastavenie procesov

Predmetom zákazky je najmä: - poskytovanie odborných poradenských služieb vrátane konzultačných služieb, asistencie a koučingu pre pracovníkov verejného obstarávateľa pri: -výkone auditu existujúceho procesného modelu verejného obstarávateľa a posúdení efektívnosti nastavenia procesov v organizácii -optimalizácii procesného modelu (až na úroveň ...

Poskytování komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje při EU

Poskytování komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje při EU

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb Libereckému kraji v oblasti zastupování kraje při EU. Cílem poskytování služeb zastoupení by měla být participace na činnosti institucí Evropské unie, získávání a výměna informací, zkušeností a kontaktů se zahraničními regiony, zapojení Libereckého kraje do projektů EU na ...

Extený manažment

Extený manažment

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného z Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020 (Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020), v rámci projektu INSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (Integrované, zelené a zdravé stratégie cestovného ruchu).

Poskytování administrativních služeb

Poskytování administrativních služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích objednávek spočívajících v: a) zajišťování tuzemských i zahraničních cestovních, ubytovacích a dalších služeb pro zaměstnance Zadavatele, zejména: zajištění letecké, autobusové, vlakové či jiné přepravy osob, zajištění ...

Zajištění kancelářských prostor a souvisejících služeb v destinaci Singapur

Zajištění kancelářských prostor a souvisejících služeb v destinaci Singapur

Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí organizaci matchmakingové akce pro podporu rozvoje mezinárodního působení českých inovativních firem formou setkání firem (Účastníků KA) s potenciálními investory či strategickými partnery, zajistí služby mentora, matchmakingový servis a hodnotitelské služby. Jedná se tedy o ...

Externý manažment

Externý manažment

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného z Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020 (Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020), v rámci projektu INSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (Integrované, zelené a zdravé stratégie cestovného ruchu).

Analýza účinnosti zákona o státní službě

Analýza účinnosti zákona o státní službě

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhodnocení dosavadní účinnosti právní úpravy v oblasti státní služby, vycházející především ze zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění předpisů účinných ke dni 1. 8. 2017, a naplňování základních cílů a principů stanovených pro oblast státní služby, a to v souladu se specifickým cílem 4.1 ...

Vzdělávací služby pro členy CAFIN II

Vzdělávací služby pro členy CAFIN II

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby. Konkrétně se jedná o vzdělávací služby – zajištění a realizaci vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členů České asociace pro finanční řízení rozdělených do dvou okruhů: 1. MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI 2. ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY

Evaluace systémových projektů podpořených z PO 3 OP VVV II

Evaluace systémových projektů podpořených z PO 3 OP VVV II

Předmětem veřejné zakázky je realizace pravidelného hodnocení vybraných individuálních projektů systémových podaných do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v prioritní ose 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání). Veřejná zakázka je rozdělena na tři části.

Implementace nařízení REACH a CLP

Implementace nařízení REACH a CLP

Předmětem plnění zakázky jsou především služby zahrnující činnosti vedoucí k posílení kapacit gruzínské vlády v oblasti řádného řízení chemických látek při zohlednění relevantních nařízení Evropské unie REACH a CLP.

Právně-procesně-technické poradenství související s aplikací nařízení GDPR

Právně-procesně-technické poradenství související s aplikací nařízení GDPR

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provedení komplexní právně-procesně-technické analýzy, na základě které bude zjištěno jaké osobní údaje, na kterých místech, za jakým účelem a v jakém rozsahu zadavatel zpracovává. Tato právněprocesně-technická analýza by měla dále zhodnotit, do jaké míry jsou stávající procesy ...

Poskytnutí služeb v rámci dotačního projektu

Poskytnutí služeb v rámci dotačního projektu

Dodávka služeb dvou externích poradců/expertů

Vzdělávání k rozvoji

Vzdělávání k rozvoji

Předmětem tohoto výběrového řízení je vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých společnostech (členů klastru), v níže uvedených dovednostech a odborných kurzech. Jedná se o tyto okruhy: 1. Manažerské a měkké dovednosti 2. Obecné IT 3. Technické a jiné odborné kurzy 4. Účetní, ekonomické a právní kurzy 5. Cizí jazyky Veškeré podrobnosti o ...

Poradenstvo a konzultačné služby pri poskytovaní podporných služieb

Poradenstvo a konzultačné služby pri poskytovaní podporných služieb

Poradenstvo a konzultačné služby pri poskytovaní podporných služieb.

(záznamy 1/25 z 1072)  strana 1 / 43