Rozšírenie MŠ Nesluša

Rozšírenie MŠ Nesluša

Predmetom zákazky je rozšírenie materskej školy v obci Nesluša s. č. 1000 a novostavba detského ihriska a multiihriska na parcelách 434/1, 434/3, 436,437 Nesluša okr. Kysucké nové Mesto. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Rekonstrukce multifunkčního hřiště pro obec Chlumětín I. etapa

Rekonstrukce multifunkčního hřiště pro obec Chlumětín I. etapa

Rekonstrukce a rozšíření části multifunkčního plochy umístěné v kulturně-sportovním areálu. Plnění spočívá ve výstavbě asfaltové plochy, dětského dopravního hřiště, volejbalového hřiště, plochy s hracími prvky pro děti a ve s tím souvisejících činnostech a plněních.

Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10

Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajišťování činností spojených se správou 93 dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území Městské části Prahy 10.

Novostavba športovej haly v obci Skalité

Novostavba športovej haly v obci Skalité

Predmetom zákazky je novostavba športovej haly a jej napojenie na technické vybavenie územia. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky: - likvidáciu odpadu zabezpečí uchádzač na vlastné náklady, - uchádzač bude realizovať stavebné práce podľa záväzného harmonogramu prác, ktorý je povinný predložiť vo svojej ponuke a ktorý ...

Obnova Lobezského parku

Obnova Lobezského parku

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Obnova Lobezského parku“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. úpravu parkových komunikací a zpevněných ploch 2. drobná parková architektura (odpočívadlo, vyhlídkové molo, posedové zídky ...

Revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš

Revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš

Jedná se o revitalizaci sídliště mezi ulicemi Příbramská a Mikulášská. Vytvoření obytné zóny, zkapacitnění parkovacích stání, vytvoření nového parkourového hřiště a komunikací pro pěší. S uvedenými dispozičními úpravami souvisí úprava veřejného osvětlení a dešťová kanalizace.

Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře

Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně nad rámec běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť a vyvážení odpadkových košů Dílčí část 2 - Údržba a opravy mobiliáře a herních prvků, drobné stavební úpravy Dílčí část 3 - Údržba vodních prvků a zařízení

Hledáme dodavatele vybavení pro fotbalové stadiony v Bahrajnu

Hledáme dodavatele vybavení pro fotbalové stadiony v Bahrajnu

Hľadáme dodávateľov interiérového vybavenia, osvetlenie, ozvučenie, vybavenie šatní, sedadla do hľadiska, zavlažovacie techniky na trávnik a iné pre výstavbu futbalových štadiónov v Bahrajne . Financie BD SBLC, jednanie B2B.

Bikesharing v Ostravě

Bikesharing v Ostravě

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vybudování systému veřejného sdílení jízdních kol, tzv. bikesharingu a jeho provozování v Ostravě po dobu 3 let. Doba provozování může být ze strany zadavatele prodloužena o 1 rok za podmínek uvedených v čl. XII. odst. 3 Požadavků na obsah smlouvy (příloha č. 1 zadávacích podmínek).

Račice – startovní bloky 2

Račice – startovní bloky 2

Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže provést kompletní dodávku nových startovních bloků pro veslařskou a kanoistickou závodní dráhu v areálu sportovního centra v Račicích včetně příslušenství v rozsahu dle specifikace tvořící přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je ...

Poptávám plynové náboje

Poptávám plynové náboje

Poptávám plynové náboje, pepř. Kal. 8 mm.

Poptávám rukavice VÖLKL CLASSIC

Poptávám rukavice VÖLKL CLASSIC

Poptávám rukavice VÖLKL CLASSIC.

Sportovní výstroj

Sportovní výstroj

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky sportovní výstroje.

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Banská Belá

Revitalizácia verejných priestranstiev obce Banská Belá

Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejných priestranstiev a miestnych komunikácií, mosta, riešenie verejnej zelene a novostavby verejnej zhromažďovacej plochy (námestia) ; parkoviska a detského ihriska. Rozsah prác je vyšpecifikovaný v súťažných podkladoch.

Praha, Ruzyně - rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu

Praha, Ruzyně - rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu

Předmětem plnění veřejné zakázky (rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu) je provedení stavby ve vojenském areálu kasáren Ruzyně, Praha 6 dle zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby a vydaného stavebního povolení za podmínek stanovených v Návrhu smlouvy o dílo a Zadávacích podmínek.

Údržba a opravy detských a športových ihrísk vo vlastníctve mesta Trnava

Údržba a opravy detských a športových ihrísk vo vlastníctve mesta Trnava

Predmetom zákazky je údržbou a opravami zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť ihrísk v zmysle normy STN EN 1176-7. Súčasti ihrísk sú: hracie a cvičebné prvky a zariadenia, oplotenie, dopadové plochy, spevnené plochy, pieskoviská, chodníky a cestičky, informačné tabule.

Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež

Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež

Predmetom zákazky je novostavba oblúkovej haly v Obci Slovenská Ľupča, ktorá bude slúžiť pre potreby ZŠ ako florbalové stredisko.

Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši

Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši rekonštrukcia a prístavba severnej tribúny a vstupu, rekonštrukcia západnej tribúny a vstupu, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia a prístavba južnej tribúny a vstupu, rekonštrukcia ľadovej plochy, preložka plynovodu, vnútorné silnoprúdové, slaboprúdové rozvody, ...

Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom

Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom

Predmetom verejného obstarávania je nájsť zhotoviteľa pre revitalizáciu sídliska. Riešený objekt je umiestnený v meste Dubnica nad Váhom. Miesto stavby : sídlisko Pod Hájom, Dubnica nad Váhom, V rámci projektu, ktorý vypracovala projektantka Ing.arch.Marcela Masaryková, budú vykonané stavebné práce, ktoré sú popísané v projektovej dokumentácií ...

Poptávám opravu kulečníkového stolu

Poptávám opravu kulečníkového stolu

Poptávám opravu kulečníku, prasklá deska a poškozený potah.

Nákup střeliva pro krátké kulové zbraně

Nákup střeliva pro krátké kulové zbraně

Předmětem veřejné zakázky je nákup střeliva pro krátké kulové zbraně.

Nákup střeliva pro malorážné zbraně

Nákup střeliva pro malorážné zbraně

Předmětem veřejné zakázky je nákup střeliva pro malorážné zbraně.

Nákup střeliva pro brokové zbraně

Nákup střeliva pro brokové zbraně

Předmětem veřejné zakázky je nákup střeliva pro brokové zbraně.

Sportovní oděvy, rukavice, batohy, Pákistán

Sportovní oděvy, rukavice, batohy, Pákistán

Jsme výrobci sportovního oblečení, sportovních rukavic a batohů. Prosím navštivte nás na www.tophawkind.net a kontaktujte nás s případnými dotazy.

Časť 1: Náboje do brokových zbraní

Časť 1: Náboje do brokových zbraní

Predmetom tejto zákazky je dodávka munície do ručných strelných zbraní - náboje do brokových zbraní (náboje kalibru 12/70 jednotná olovená strela 32 g - 40 000 ks, náboje kalibru 12/70 hromadná strela olovené broky 3,2-3,7 g - 380 000 ks, náboje kalibru 12/70 hromadná strela olovené broky 8,3-8,7 g - 5 000 ks, náboje kalibru 12/70 špeciálna ...

(záznamy 1/25 z 3002)  strana 1 / 121