Obstaranie športovo-lyžiarskeho materiálu potrebného pri pretekoch v alpskom lyžovaní
Výsledkom obstarávania je zakúpenie športového materiálu, ktorý výrazne priblíži hravou a súťaživou formou lyžovanie pre deti a mládež, a to vo všetkých regiónoch Slovenska. Vďaka tejto realizácii sa nám podarí dostať viacej deti na zabezpečený svah/trať. Práve týmto spôsobom dosiahneme zvýšenie životnej úrovne aj v menej rozvinutých regiónoch. ...
Vybavenie komunitného centra Slavkovce
Zákazka sa delí na 5 samostatných častí: 1.Nábytok 2.Biela technika 3.Kuchynské potreby 4.Čierna technika 5.Športové vybavenie Bližšie informácie týkajúce sa najmä opisu predmetu zákazky, požiadaviek na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy pre každú časť predmetu zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
Servis a opravy potápačského výstroja a techniky
časť 1Predmetom zákazky sú servisné úkony a opravy potápačského výstroja a techniky pre potreby potápačských skupín, ktorými disponuje Policajný zbor. Potápačský výstroj a technika je nevyhnutne potrebná pre zabezpečenie výkonu potápačskej činnosti v súlade s N MV č.16/2004 o organizácii a výkone potápačskej činnosti v Policajnom zbore na rok ...
Doplnenie štátnych hmotných rezerv - pohotovostných zásob
Predmetom zákazky je zriadenie DNS na zadávanie zákaziek na doplnenie štátnych hmotných rezerv - pohotovostných zásob v zmysle uznesení Vlády SR č. 522/2022 a 720/2022, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania najmä v rozsahu skupiny 33100000-1 Zdravotnícke vybavenie; 33700000-7 Predmety osobnej ...
22-104 Stanový modul - 14 souprav
Předmětem VZ je nákup 14 souprav stanových modulů, které jsou určeny pro vytvoření nouzového ubytování osob postižených mimořádnými událostmi velkého rozsahu, případně pro vytvoření logistického zázemí jednotkám HZS nebo vybudování asistenčního centra pomoci za mimořádných událostí nebo krizových situací.
Spací pytle
Předmětem VZ je pořízení 3 500 ks nových spacích pytlů do zásob pro humanitární pomoc, které budou bezplatně poskytnuty osobám vážně materiálně postiženým při vyhlášení krizového stavu nebo mimořádné události.
Snowboardový a freestylový areál Boží Dar - zasněžování a kabelové rozvody
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie zasněžování a instalace souvisejících kabelových rozvodů dle technické specifikace, která je přílohou č. 3 ZD
Dodávka cvičebních pomůcek pro LF OSU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cvičebních pomůcek pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366 dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
UK FTVS - Přístrojové vybavení warm-up zóny a tělocvičny pro studenty se specifickými potřebami
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení warm-up zóny a tělocvičny pro studenty se specifickými potřebami.
Běžkařský a lyžařský trenažér pro nádražní halu
Dodávka běžkařského a lyžařského trenažéru pro nádražní halu včetně montáže, servisu a vybavení.
EYOF2022_dodanie náradia a náčinia pre atletiku
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a to športové náradie a náčinie pre atletiku, v rozsahu podľa Prílohy č. 2_Návrh uchadzača na plnenie kritéria/technická špecifikácia, vrátane zaškolenia personálu verejného obstarávateľa pre vybrané náradie, náčinie, ktoré bude umiestnené v rámci atletického štadióna SNP Banská Bystrica.
UK FTVS - Přístrojové vybavení warm-up zóny a tělocvičny pro studenty se specifickými potřebami
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení warm-up zóny a tělocvičny pro studenty se specifickými potřebami (dále jen „UK FTVS“; dále jen „Vybavení“). Vybavení bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která je tvořena souborem dokumentů (Karty pro jednotlivé přístroje s technickými ...
Klzisko zo syntetického ľadu
Predmetom zákazky Klzisko zo syntetického ľadu je dodanie hnuteľných vecí (klziska s príslušenstvom) a ich uvedenie do prevádzky v rozsahu Opisu predmetu zákazky a Kúpnej zmluvy.
Telovýchovné - tréningové vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka telovýchovného - tréningového vybavenia pre Centrum aktívneho starnutia, Fakulta telesnej výchovy a športu UK.
ČAS - ochranné klece a soupravy pro skok o tyči a pro skok do výšky - II
Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky. Předmětem plnění části 1 VZ je dodávka a instalace 1 ks ochranné klece pro hod diskem a 5 ks ochranných klecí pro hod kladivem v určených místech plnění. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem části 1 VZ, ...
Potápačský výstroj
Predmetom tejto zákazky je dodávka potápačského výstroja, ktorý musí byť zameraný na plnenie špecifických činností, ako je vyhľadávanie, zásah, zadokumentovanie, zneškodnenie, alebo ničenie nástražného výbušného systému umiestneného pod vodou a zároveň musí spĺňať podmienky pre nalodenie a následné bojové činnosti pri obsadzovaní lodí, prieskumu ...
UK FTVS - Přístrojové vybavení warm-up zóny a tělocvičny pro studenty se specifickými potřebami
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení warm-up zóny a tělocvičny pro studenty se specifickými potřebami (dále jen „UK FTVS“; dále jen „Vybavení“). Vybavení bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která je tvořena souborem dokumentů (Karty pro jednotlivé přístroje s technickými ...
Uzavřený potápěčský okruh
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 8 ks souprav uzavřených potápěčských okruhů včetně příslušenství, v jakosti podle ČSN a dalších souvisejících obecně platných právních a technických předpisů, zhotovených podle technické dokumentace výrobce a podle specifikace uvedené v příloze č. 2 „Specifikace předmětu plnění“ zadávací ...
Revízie a servis potápačského materiálu pre potreby Policajného zboru
Predmetom zákazky sú revízie a servis potápačského materiálu pre potreby Policajného zboru, opravy potápačského materiálu pre potreby Policajného zboru, servisné činnosti na potápačskú výstroj pre potreby Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR.
Pronájem a zajištění provozu dvou mobilních ledových kluzišť a zázemí
Zadávací dokumentací se rozumí dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů podle ustanovení § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ je ...
Pořízení vybavení pro atletické disciplíny a zdravotní zabezpečení
Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky. Předmětem plnění části 1 VZ je dodávka a instalace 12 ks ochranných klecí pro hod kladivem a diskem v určených místech plnění, části 1 VZ, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace (dále též „ZD“) - Technická specifikace. Předmětem ...
Pořízení hmotných investic – Soubor padákové techniky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku Souborů padákové techniky dle technické specifikace.
Kanoistické trenažéry
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks kanoistických trenažérů z důvodu zlepšení nabídky posilovacích zařízení ve vybavení posiloven a pro zvýšení tréninkových možností jednotlivých oddílů.
Sportovní vybavení pro Hradní stráž II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení z důvodu doplnění vybavení posilovny Hradní stráže a navýšení kapacity sportovních možností pro rozvoj silových schopností příslušníků Hradní stráže. Předmět je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou ...
Modernizace Lanové Dráhy Zbojník v lyžařském areálu Bílá, Beskydy, Česká republika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka díla „Modernizace Lanové Dráhy Zbojník v lyžařském areálu Bílá, Beskydy, Česká republika“ v následujícím rozsahu: - zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb., - odkoupení a demontáže současné lanové dráhy, - dodávky, montáže, ...