Poptávám posudek důstojnického tesáku RAD
Poptávám posudek ohledně originálnosti u německého důstojnického tesáku RAD. Cenu respektuji, tesák osobně přivezu nebo zašlu.
Poptávám brokové náboje
Dobrý den, prosím o informaci, je možné prostřednictvím zásilkové služby objednat brokové náboje ZNC SHOTS 30 V08001X2 pro brokovou hlaveň 12/76, děkuji.
Modernizácia atletického oválu v areáli ZŠ Pankúchova a basketbalových ihrísk v areáli ZŠ Holíčska
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií pozri časť B.2 súťažných podkladov.
Rekonštrukcia športovo oddychového areálu pre rozvoj pohybových a voľnočasových aktivít
Účelom stavby Rekonštrukcia športovo oddychového areálu pre rozvoj pohybových a voľnočasových aktivít - Veľká Hradná je vybudovanie a obnova športovíska v areáli nachádzajúcom sa v obci Veľká Hradná. Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad, zefektívniť tréningový proces športovcov a doplniť nové športové vyžitie pre obyvateľov obce, ...
Elektrické rybolovné zariadenia s príslušenstvom
Predmetom zákazky je nákup elektrických rybolovných zariadení (3 ks s benzínovým agregátom určených na lov rýb v hlbších tokoch do 1,5 m a 6 ks batériových určených na lov rýb na plytších tokoch do 1 m) s príslušenstvom (podberáky, bezpečnostné dielektrické rukavice, polarozačné okuliare). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v ...
Kombinované preliezkové zostavy Lesopark Vrakuňa
Predmetom zákazky je dodanie a montáž dvoch certifikovaných bezúdržbových preliezkových kombinovaných zostáv (ďalej ako zostavy) do Lesoparku vo Vrakuni v časti vstupu od Hradskej ulice. Materiál dodaných zostáv oceľová nosná konštrukcia s antikoróznou úpravou (napr. žiarové pozinkovanie a následne komaxitová farba) alebo nosná konštrukcia z ...
Zásahová výbuška
Predmetom zákazky je dodanie špecializovaného tovaru troch typov zásahových výbušiek. Technické parametre druhov výbušiek sú uvedené v jednotlivých častiach technickej špecifikácie vo zverejnenej výzve na predkladanie ponúk. A-Časť . Zásahová výbuška ZV-6 akustická s pákovým zapaľovačom B-Časť . Zásahová výbuška P2-CS slzotvorná s pákovým ...
Vybudovanie Cvička v Lesoparku
Predmetom zákazky je vybudovanie cvičiska na cvičenie v exteriéri od realizácie dopadovej plochy až po dodanie a osadenie požadovaných prvkov, zostáv a pomôcok na cvičenie. Nevyhnutné zemné práce zabezpečia vybudovanie dopadovej plochy s rozmermi 15,70 m x 12,50 m, ktorá bude zasadená do rastlého rovinatého terénu, ohraničená drevenými hranolmi ...
Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA pre obec Dolný Hričov
Predmetom je výber dodávateľa na nasledovné práce : Výstavba detského ihriska RODINKA pre obec Dolný Hričov Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu-výmeru a projektovej dokumentácie uvedených v dokumentoch zákazky..
Údržba detského ihriska v správe MČ Bratislava – Karlova Ves, bezúdržbová herná zostava
Predmetom zákazky je údržba a výmena zastaranej, poškodenej hernej zostavy a nevyhovujúcej dopadovej plochy, oprava a vyčistenie plochy v okolí hernej zostavy na DI Nad Lúčkami Beniakova, s dopadovou plochou.
Obstaranie športovo-lyžiarskeho materiálu potrebného pri pretekoch v alpskom lyžovaní
Výsledkom obstarávania je zakúpenie športového materiálu, ktorý výrazne priblíži hravou a súťaživou formou lyžovanie pre deti a mládež, a to vo všetkých regiónoch Slovenska. Vďaka tejto realizácii sa nám podarí dostať viacej deti na zabezpečený svah/trať. Práve týmto spôsobom dosiahneme zvýšenie životnej úrovne aj v menej rozvinutých regiónoch. ...
Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – RODINKA
Predložený projekt rieši rekonštrukciu a prípravné práce v rámci detského ihriska na ul. Haburská v meste Bratislava, mestskej časti Bratislava-Ružinov, parc. registra C 15641/66 a 15641/1291, kat. územie Ružinov, LV 8090. Súčasný stav ihriska si vyžaduje komplexnú modernizáciu herných prvkov, ale aj novú koncepciu riešenia, ktorá reflektuje ...
Poptáváme vodní herní prvek na zahradu mateřské školy
Dobrý den, prosím o zaslání nabídky vodního herního prvku na zahradu mateřské školy včetně ceny. Rozměr cca 180 x 100 cm. Děkuji.
Dodávka a montáž pumptrackových dráh
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom : Dodávka a montáž pumptrackových dráh. Dodávka a montáž dvoch modulárnych pumptrackových dráh, ktoré je možné využiť k pohybu jazdcov po dráhe na kolesovom športovom náčiní ako bicykel, freestyle kolobežka, long-board, alebo in-line korčule. Špecifikácia modulárnych pumptrackových ...
Rekonštrukcia a modernizácia workoutového ihriska Jarovce
rekonštrukcia workoutového ihriska pre rekreáciu verejnosti. úprava povrchu, dodávka športového zariadenia a jeho montáž.
Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi
Predmetom zákazky je Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi. Predmetná revitalizácia riešeného územia pozostáva predovšetkým z riešenia spevnených plôch, rekonštrukcie verejného osvetlenia, dodávky a montáže detských ihrísk, drobnej architektúry a mestského mobiliáru a sadových úprav. Uvedené úpravy výrazne prispejú k ...
Úprava športového areálu Pod kopcom časť C - etapa II
Predmetom zákazky je vybudovanie časti oddychovej zóny športového areálu Pod kopcom na parcele registra C-KN 998/3 a E-KN 1466/2 v kat. úz Moldava nad Bodvou. Projekt rieši realizáciu dvoch drevených chatiek pod lesom, ktoré sa budú využívať na grilovačky, oslavy, pre možnosť oddychu a posedenia turistov, návštevníkov areálu. Chatky budú mať ...
Obnova multifunkčného ihriska ZŠ Nejedlého, Bratislava-Dúbravka
Predmetom zákazky je obnova multifunkčného ihriska v reáli ZŠ Nejedlého v MČ Bratislava-Dúbravka. Bližšie uvedené vo Výzve.
Vybavenie komunitného centra Slavkovce
Zákazka sa delí na 5 samostatných častí: 1.Nábytok 2.Biela technika 3.Kuchynské potreby 4.Čierna technika 5.Športové vybavenie Bližšie informácie týkajúce sa najmä opisu predmetu zákazky, požiadaviek na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy pre každú časť predmetu zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
Škola v prírode 4. ročník ZŠ
Predmetom zákazky je zabezpečenie školy v prírode pre žiakov 4. ročníka ZŠ. Bližšie informácie sú uvedené v dokumentoch zákazky.
Inkluzívne detské ihrisko RODINKA
Predmetom zákazky je realizácia detského ihriska a mobiliáru určeného pre všetky vekové kategórie. Súčasťou ihriska je aj mobiliár ako infotabuľa, lavičky a kôš. Viac informácii o zákazke je uvedených v dokumentoch zákazky.
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova, Nitra
Zhotovenie diela Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova, Nitra: Riešený areál sa nachádza na sídlisku Diely Nitra na rohu ulíc Popradská a Kmeťova. Parcela sa nachádza vo svahovitom teréne. Na okolí sa nachádzajú objekty bytových a rodinných domov. Navrhované objekty. -SO 1 Prestavba porastov drevín -SO 2-1 Work outdoorové ihrisko -SO ...
MŠ Teplická Detské ihrisko
Predmetom zákazky je dodávka a montáž prvkov detského ihriska pre novostavbu MŠ Teplická, v rozsahu diela presne špecifikovaného verejným obstarávateľom vo výkaz výmer, ako aj prílohe ,,Opis špecifikácia prvkov,, a v návrhu Kúpnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. Predmetná zákazka je financovaná zo zdrojov EÚ a vlastných zdrojov ...
Servis a opravy potápačského výstroja a techniky
časť 1Predmetom zákazky sú servisné úkony a opravy potápačského výstroja a techniky pre potreby potápačských skupín, ktorými disponuje Policajný zbor. Potápačský výstroj a technika je nevyhnutne potrebná pre zabezpečenie výkonu potápačskej činnosti v súlade s N MV č.16/2004 o organizácii a výkone potápačskej činnosti v Policajnom zbore na rok ...