Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina pre rok 2020. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Obstaranie automatickej požičovne mestských bicyklov
Predmetom tejto zákazky je dodanie (1. časť) a prevádzka (2. časť) komplexného funkčného systému automatickej požičovne mestských bicyklov tzv. bike-sharing. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Náboj netoxický
Zabezpečenie nábojov a ručných zbraní s príslušenstvom pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (celkom 9 častí) : Časť 1- Náboj netoxický; Časť 2 - Náboj akustický a vzduchový; Časť 3 - Projektil; Časť 4 - Náboj do samopalu; Časť 5 - Zbraň nesmrtiaca; Časť 6 - Zbraň akustická a vzduchová; Časť 7 - Náboj značkovací; Časť 8 - Konverzná súprava ...
Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno - Vinohrady
Předmětem veřejné zakázky je celoroční zajištění komplexní údržby veřejných ploch v Městské části Brno – Vinohrady. Pod pojmem celoroční komplexní údržba se rozumí -údržba zpevněných ploch a chodníků a údržba ploch parků, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona dělena na 2 části. (Část1 - ...
RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa
Jedná se o revitalizaci části sídliště Závodu míru v Pardubicích, která je vymezena na severu páteřní komunikací ul. nábřeží Závodu míru, na západě areálem ZŠ Závodu míru, z jihu areálem objektu jeslí a MŠ včetně a od východu plochou mezi sousedícími objekty č.p. 1856 a 1955. Jedná se o provedení stavebních úprav komunikací, parkovacích stání, ...
Prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce
Predmetom zákazky je prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce v rozsahu Objekt: SO - 01 Prístavba Materskej školy: Architotechnické stavebné riešenie, Zdravo-technika, Ústredné kúrenie, Vetranie s rekuperáciou tepla, Elektroinštalácia, Bleskozvod, Objekt: SO - 02 Vodovodná prípojka, Objekt: SO - 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, Objekt: SO - 04 ...
Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja
Predmetom zákazky je nákup hokejok pre hráčov a brankárov ľadového hokeja
Dodanie a inštalácia chladiaceho roštu s technickým príslušenstvom a mantinelmi
Ťažiskovým predmetom zákazky je dodanie, nainštalovanie a sprevádzkovanie Multifunkčnej športovej plochy (MŠP) s technickým zázemím v 20 vybratých obciach v rámci SR (v jednom kraji dodanie MŠP do 2-3 obcí), ktorá sa delí na dve časti (10xMŠP + 10xMŠP). Osobitnou treťou časťou predmetu zákazky je dodanie rolby - zariadenie na úpravu ľadu ku každej ...
Karimatka 2008
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky karimatek 2008.
Rámcová dohoda na náboje 4,6 x 30 mm na období 2020 - 2021
1.640.000 ks nábojů ( 1.600.000 ks FMJ a 40.000 AP) na období 2020 - 2021
Pytel na prádlo
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ust. § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky pytle na prádlo.
Modernizace Lanové Dráhy Zbojník v lyžařském areálu Bílá, Beskydy, Česká republika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka díla „Modernizace Lanové Dráhy Zbojník v lyžařském areálu Bílá, Beskydy, Česká republika“ v následujícím rozsahu: - zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb., - odkoupení a demontáže současné lanové dráhy, - dodávky, montáže, ...
Nadstavba a stavebné úpravy materských škôl v Žiline
Predmetom zákazky je: NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKÝCH ŠKÔL V ŽILINE 1.Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline 2.Revitalizácia detského ihriska Materskej školy Závodie v Žiline 3.Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline 4.Revitalizácia detského ihriska Materskej školy Suvorovova v ...
Výstavba detského ihriska v  Kolárove
Predmetom zákazky je výstavba tematického detského ihriska v meste Kolárovo s tematikou gotického hradu z mesta Tata formou detského ihriska. Detské ihrisko bude mať dopadový povrch z liatej gumy. Kovové časti herných prvkov budú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným ...
Vybíjacie zariadenie
Časť 1 - Vybíjacie zariadenie (určené na bezpečné vybíjanie strelných zbraní (pištoľ, samopal, dlhé zbrane, brokovnica) max. do kalibru strely .338 Lapua Magnum) Časť 2 - Zachytávač na ručné zbrane (určené na zachytenie krátkej zbrane pri jej vytiahnutí neoprávnenou osobou)
Rôzne podoby vody - Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva
Riešené objekty SO 01 Multimodálna stanica SO 02 - Nabíjacia stanica E-biky SO 03 Sprístupnenie Jarabinského prielomu
Dodávka bicyklov, staníc/stojanov a príslušenstva pre zabezpečenie služby zdieľaných bicyklov
Predmetom zákazky je dodanie špeciálne upravených bicyklov a staníc/stojanov (vrátane všetkých súčastí, príslušenstva, softwaru, licencie a dopravy na miesto plnenia), ktoré budú slúžiť na poskytnutie služby zdieľaných bicyklov na území mesta Lučenec. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B. Opis predmetu zákazky týchto ...
Poptávám žárovku 3,6 V
Poptávám žárovičku - LED 3,6 V do dobíjecí baterky s paralyzérem (může být i silnější, NE slabší). Děkuji.
Novostavba mateřské školy Pampeliška – herní prvky
dodávka a montáž herních prvků pro mateřskou školu Pampeliška
Sportovní vybavení pro ASC DUKLA - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení z důvodu zlepšení nabídky posilovacích zařízení ve vybavení posiloven a pro zvýšení tréninkových možností jednotlivých oddílů. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 samostatných částí.
Sportovní vybavení pro Hradní stráž - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení z důvodu doplnění vybavení posilovny Hradní stráže a navýšení kapacity sportovních možností pro rozvoj silových schopností příslušníků Hradní stráže. Předmět je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou ...
Sportovní vybavení pro Agenturu služeb - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení (18 ks) z důvodu obnovy a doplnění tělovýchovného materiálu Agentury služeb nezbytného pro zabezpečení činnosti posiloven a tělocvičen. Předmět je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v ...
Sportovní vybavení pro Univerzitu obrany - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení (21 ks) z důvodu modernizace technického vybavení infrastruktury tělovýchovných zařízení, zkvalitnění výchovy a rozšíření možností sportovnho vyžití. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré ...
Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce
Predmetom zákazky je regenerácia medziblokového priestoru na ulici Jána Švermu v meste Michalovce, ktorá má prispieť k vytvoreniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií, tak pre detí ako aj dospelých. Je navrhnuté vybudovanie nových spevnených plôch, fitnes zóny, multifunkčného ihriska, detského ...
Rámcová dohoda na dodávky – Ruční termovizní záznamové zařízení
11 ks binokulárních ručních termovizních záznamových zařízení