Uzavřený potápěčský okruh
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 8 ks souprav uzavřených potápěčských okruhů včetně příslušenství, v jakosti podle ČSN a dalších souvisejících obecně platných právních a technických předpisů, zhotovených podle technické dokumentace výrobce a podle specifikace uvedené v příloze č. 2 „Specifikace předmětu plnění“ zadávací ...
Dodávka a montáž bezpečnostních mantinelů včetně ochranných plexiskel a příslušenství
Dodávka a montáž bezpečnostních (elastických) mantinelů včetně ochranných plexiskel a příslušenství hráčských prostor včetně montáže a dopravy.
Detské jasle Komárno – výstavba zariadenia služieb rodinného a pracovného života
Predmetom zákazky je vybudovanie nových detských jaslí pre deti vo veku od 1 do 3 rokov v obci Komárno. Zákazka sa delí na časti: časť č. 1 Vlastný objekt a stavebno technická úprava areálu časť č. 2 SO-07.3 Detské ihrisko, časť č. 3 Schodisková plošina. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 SP: Opis predmetu zákazky a v ...
Revitalizácia vnútrobloku - vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín
Cieľom projektovej dokumentácie je komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru s cieľom zhodnotnenia urbanizovaného životného prostredia a zlepšenia environmentálnych aspektov. Zároveň ide tiež o podporu budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. Výsledkom navrhovanej revitalizácie má byť systémová obnova a tvorba ...
Regenerace sídliště Fifejdy II - VII. etapa, část B + XI. etapa, část B
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje a propojuje již realizované části „A“ VII. a XI. etapy. Lokalita řešeného území se nachází kolem ulic Ahepjukova a Gen. Janouška. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel sídliště. Projektová ...
Projekt komplexní rekonstrukce zahrady pro environmentální vzdělávání - MŠ Sluníčko Milovice
Předmětem zakázky je doplnění do stávající zahrady u mateřské školy nové prvky, které napomohou plnit cíle enviromentálního vzdělávání a dalších dětských dovedností. Součástí předmětu zakázky je realizace navržených úprav, kvůli kterým vznikne prostor určený k pobytu a hře dětí a dospělých. Cílem projektu je vytvořit u mateřské školky Sluníčko v ...
Sportovní hala Dětmarovice
Konkrétně dojde k vybudování objektu haly, jejího vybavení a zpevněných ploch pro parkování vozidel. Hlavní využití stavby je pro sportovní vyžití obyvatel obce, hala je navržena pro většinu sálových sportů, házenou, volejbal, basketbal, florbal, florbal atd. Povrch podlahy v hale je uzpůsoben na tyto sporty. Dále se v hale bude nacházet lezecká ...
Dodání a montáž LED obrazovek vč. řízení - stadion Štruncovy sady
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna 2 informačních LED panelů včetně řízení, distribuce a systému výsledkového servisu na fotbalovém stadionu v Městském sportovním areálu Štruncovy sady v Plzni. Součástí dodání je server výsledkového a řídícího systému. Server bude poskytovat obrazový výstup pro oba zobrazovače, bude připojen ke ...
Rekonštrukcia hľadiska – dodávka a montáž sedadiel
Predmetom zákazky je dodanie a montáž sedačiek v zimnom štadióne v Prešove, podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov v členení: Kategória A je základné sedadlo,Kategória B je nadštandard sedadlo,Kategória C je VIP sedadlo
Sportovní hala Lysá nad Labem
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení novostavby sportovní haly s názvem "SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM", a to dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a představuje zároveň technické podmínky veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 92 ZZVZ. Konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v ...
Revízie a servis potápačského materiálu pre potreby Policajného zboru
Predmetom zákazky sú revízie a servis potápačského materiálu pre potreby Policajného zboru, opravy potápačského materiálu pre potreby Policajného zboru, servisné činnosti na potápačskú výstroj pre potreby Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR.
Rámcová dohoda na dodávky nábojů 9x19 mm na období 2021 - 2023
náboje 9x19 mm v celkovém objemu 47.820.000 ks
Poptáváme realizaci multifunkčního hřiště
Jednalo by se o multifunkční hřiště, rozměr 25 x 14,5 m, včetně ochranných sítí, celková výška 3 metry – certifikováno TUV. Konstrukce vyrobena z ocelových profilů žárově zinkovaných. Dřevěné výplně mantinelů vyrobeny ze severského dřeva, tlakově impregnované (hnědý odstín). Výška mantinelů 95 cm a na horní straně zakončeny ocelovým madlem. Mezi ...
Cafeteria systém pro čerpání zaměstnaneckých benefitů z FKSP
Předmětem veřejné zakázky se rozumí poskytnutí služeb v oblastí kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Povodí Moravy s.p. prostřednictvím systému Cafeteria v rámci příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb poskytovaných zaměstnavatelem, v plném souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých ...
Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou(Nov)
Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe nového objektu detských jaslí "na zelenej lúke" bez inžinierskych sieti. Predmet zákazky je rozdelený na stavebné objekty, samostatné funkčne a fakturačne nezávislé na sebe, spojené do jedného verejného obstarávania bez možnosti predkladania ponúk na každý SO samostatne resp. kombinovane. Spojené VO ...
Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou
Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe nového objektu na zelenej lúke bez inžinierskych sieti. Predmet zákazky je rozdelený na 3 SO-stavebné objekty, samostatné funkčne a fakturačne nezávislé na sebe, spojené do jedného verejného obstarávania bez možnosti predkladania ponúk na každý SO samostatne resp. kombinovane. Spojené VO pozostáva ...
Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina pre roky 2021, 2022 a 2023. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Ľadová plocha -  lokalita starý JUH
Stavba je vzhľadom na rozsah prác členená na samostatné stavebné objekty: SO 01 Hlavný objekt ľadová plocha SO 02 a) Hygienické vybavenie - WC b) Technické vybavenie garáž, sklad športových potrieb c) Zdravotechnika d) Ústredné vykurovanie e) Elektroinštalácie SO 03 Workoutové - fitness ihrisko SO 04 Preložka výtvarného diela SO 05 ...
Pronájem a zajištění provozu dvou mobilních ledových kluzišť a zázemí
Zadávací dokumentací se rozumí dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů podle ustanovení § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ je ...
Obnova rekreační oblasti Vrbického jezera II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, zabudování a umístění plovoucích objektů na břeh Vrbického jezera. Předmět zakázky je členěn na stavební a plovoucí objekty: SO 02 Úprava břehů + Gabiony, betonové kotvící bloky SO 03 Úprava ploch - štěrkový chodníček PO 01 Plovoucí marina, PO 02 Plovoucí plovárna, PO 03 Plovoucí distanční molo pro plavce ...
Dodávka sportovního zařízení víceúčelové sportovní haly Areál sportovních nadějí
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka sportovního zařízení víceúčelové sportovní haly. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: 1. část veřejné zakázky - dodávka sportovního zařízení gymnastické sportovní haly a 2. část veřejné zakázky - dodávka sportovního zařízení atletické sportovní haly.
Poptávám mlhoviště do MŠ
Poptávám mlhoviště do MŠ, které se dá na zimu demontovat a uschovat.
Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám - stany, spacáky a karimatky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky stanů, spacáků, karimatek a alumatek zapojeným partnerským organizacím projektu, a to včetně dopravy na určená místa plnění za účelem zajištění potřeb osob bez domova jakožto jedné z cílových skupin projektu OP PMP „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II.
Sedadlá a svetelná tabuľa pre ŠH v Topoľčanoch
Predmetom zákazky je dodanie a montáž sedadiel a svetelnej tabule do Športovej haly v Topoľčanoch v zmysle špecifikácie uvedenej v časti B.1 Súťažných podkladov.