Mestský park v Karlovej Vsi (2)

Mestský park v Karlovej Vsi (2)

Predmetom zákazky je zriadenie mestského parku pre účely vytvorenia malej oddychovej zóny v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na parcele č. 910/13, pozdĺž hlavnej komunikácie Karloveská medzi objektmi čerpacej stanice pohonných hmôt, poisťovne a rodinnými domami. Revitalizáciou pozemku, ktorý v súčasnosti nie je oplotený, zastavaný a ani ...

Revitalizácia detského ihriska na Toplianskej ulici v Bardejove

Revitalizácia detského ihriska na Toplianskej ulici v Bardejove

Plocha detského ihriska je riešená za účelom jeho úpravy a obnovy a skvalitnenia a vytvorenia kvalitnejšieho prostredia.Predmetom riešenia je nové pôdorysné usporiadanie komunikácií pre chodcov, úprava a rekonštrukcia existujúcich povrchov, rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, riešenie fontány a prípojok k nej, verejné osvetlenie a doplnenie ...

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Riešené územie sa nachádza vo vnútrobloku bytových domov v centrálnej časti mesta Krompachy. Projekt má za cieľ regeneráciu v súčasnosti nedostatočne riešeného územia s úmyslom vytvoriť kvalitné zázemie pre obyvateľov bytových domov. Plocha revitalizovaného územia:2742,00 m Novo navrhované komunikácie pre peších:176,20 m Projekt sa skladá zo 4 ...

Stavební úpravy v areálech Aquapark a Letního koupaliště Sletiště II

Stavební úpravy v areálech Aquapark a Letního koupaliště Sletiště II

Předmětem plnění je demontáž starých a montáž nových tobogánů včetně stavební úpravy tobogánové věže a dojezdu tobogánu v objektu Aquaparku a dále rekonstrukce bazénové nádrže a výměna stávajících tobogánů v areálu Letního koupaliště Sletiště za demontované tobogány z objektu Aquaparku v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

CULTPLAY - Interaktívne tematické parky - Inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva

CULTPLAY - Interaktívne tematické parky - Inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva

Predmetom zákazky je spracovanie projektu pre stavebné povolenie s tematikou renesančného opevnenia mesta Nové Zámky formou detského ihriska. Cieľom je prilákať návštevníkov z regiónu a pútavou formou hry priblížiť deťom, ale aj ich rodičom a príbuzným, históriu mesta Nové Zámky. Riešené územie sa nachádza v juho - východnej časti mesta Nové ...

Venkovní areál Plavecké haly Klíše

Venkovní areál Plavecké haly Klíše

Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je rekonstrukce venkovní části Plaveckého areálu Klíše tak, aby bylo vytvořeno pro návštěvníky zajímavé a koncepčně moderní rekreační zařízení navazující přímo na krytou plaveckou halu. Rekonstrukce zahrnuje rekonstrukci stávajících venkovních bazénů včetně okolních ploch s doplněním atraktivních prvků pro ...

Výzva na predkladanie ponúk Športová výbava - Na vode a po skalách po Slovensku

Výzva na predkladanie ponúk Športová výbava - Na vode a po skalách po Slovensku

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie dodania tovaru zákazka s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je nákup športovej výbavy podľa prílohy č.1. (Špecifikácia predmetu zákazky). Výsledkom obstarávania bude objednávka na športovú výbavu.

Rekonštrukcia detského ihriska - lesopark Chrasť, exteriér, picia fontána

Rekonštrukcia detského ihriska - lesopark Chrasť, exteriér, picia fontána

Predmet podlimitnej zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zákazka na uskutočnenie prác, terénne úpravy, oprava chodníkov a oplotenia, realizáciu vegetačných úprav, ošetrenie drevín, založenie trávnika a dodávku a ...

Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa

Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa

Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti: 1.časť: Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa- Stavebné práce. 2.časť: Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa- Obnova detských ihrísk a viacúčelových plôch pre pohybové aktivity - prvky detského ihriska. 3.časť: ...

Dodání šermířských planší

Dodání šermířských planší

Dodání šermířských planší dle specifikace výzvy.

Školní multifunkční hřiště pro školní mládež a volnočasové aktivity dětí a mládeže na Kamechách

Školní multifunkční hřiště pro školní mládež a volnočasové aktivity dětí a mládeže na Kamechách

Předmětem plnění veřejné zakázky je úplné a komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle smlouvy, projektu a povolení. Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: 1) Provedení stavby podle stavebního povolení a projektu; 2) Dopracování realizační projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, ...

Herné a agility prvky

Herné a agility prvky

Predmetom zákazky je dodanie zariadení ihrísk, hojdačiek, kolotočov

Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru

Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktorých obsahom je predovšetkým zabezpečenie opráv a údržby detských ihrísk v majetku mesta Žilina, zabezpečenie opráv a údržby prístreškov MHD, lavičiek. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany

Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných ...

ZŠ s MŠ Gorkého - športový areál - revitalizácia

ZŠ s MŠ Gorkého - športový areál - revitalizácia

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v uzavretom areáli základnej školy s materskou školou ktorá bude pozostávať z vybudovania nového športového areálu s objektom správcu. Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby ZŠ s MŠ Gorkého športový areál - PD spracovanej spoločnosťou moravcik-schroner, s.r.o., ...

Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563

Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563

Předmětem veřejné zakázky je úprava dětského hřiště a herních prvků, vybavení objektu MŠ nábytkem a dodávka gastrotechnologie. Předmět veřejné zakázky je přitom dále rozdělen na 3 samostatné části v souladu s § 35 zákona. Rozdělení předmětu veřejné zakázky je následující: Část A – Úprava dětského hřiště a herních prvků Část B – Vybavení ...

Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ a MŠ Jakubany

Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ a MŠ Jakubany

Predmetom projektu je prístavba a stavebná úprava telocvične základnej a materskej školy. Stavebná úprava pozostáva z vymení podlahy telocvične rozšírenie hracej plochy, výmeny osvetlenia a úpravy kúrenia. Vytvorenie bezbariérového vstupu do základnej školy exteriérovou bezbariérovou rampou.

Obnova športového areálu ZŠ Tbiliská

Obnova športového areálu ZŠ Tbiliská

Predmetom zákazky je realizácia projektu OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU ZŠ TBILISKÁ. Priestorové členenie areálu zostane z veľkej časti zachované. Areál bude doplnený o malé ihrisko s gumeným liatym povrchom pre vybíjanú, prehadzovanú a volejbal na ploche v súčasnosti určenej pre vrhy guľou. Ostatné funkcie ostávajú zachovalé, s prípadnými miernymi ...

Dodávka rolby

Dodávka rolby

Dodávka rolby pro úpravu ledové plochy pro ZS v Hradci Králové, záruční a pozáruční servis

Prístavba telocvične k CZŠ s MŠ sv. FAUSTÍNY DLHÁ LÚKA

Prístavba telocvične k CZŠ s MŠ sv. FAUSTÍNY DLHÁ LÚKA

Do školského areálu je navrhnutý objekt telocvične so zázemím, ktorý má kapacitne zabezpečiť potreby školy pre vyučovanie telesnej výchovy a organizáciu malých školských podujatí. Taktiež by mal vo večerných hodinách slúžiť na prenájom športovcom. Úlohou projektu bude aj kultivácia areálu školy na južnej strane pozemku vytvorením ihrísk a ...

Centrum funkčného tréningu

Centrum funkčného tréningu

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác v rámci vybudovania centra funkčného tréningu v obci v rozsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer a týchto súťažných podkladov. Uchádzač zabezpečí v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer uskutočnenie stavebných prác s dodávkou požadovaného tovaru (materiálu) a poskytnutia služieb ...

Tréningové futbalové ihriská s umelou trávou II

Tréningové futbalové ihriská s umelou trávou II

Realizácia diela Výstavba 4 futbalových ihrísk s umelou trávou vrátane vybudovania umelého osvetlenia a oplotenia.

SZĽH infra - hokejové strelnice

SZĽH infra - hokejové strelnice

Predmetom zákazky je dodanie a osadenie hokejových strelníc.

Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská – opakované zadání

Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská – opakované zadání

Hlavní město Praha – kód NUTS CZ010, Městská část Praha 14 – kód ZÚJ 547361

Areál vodních sportů Vimperk - dostavba bazénu

Areál vodních sportů Vimperk - dostavba bazénu

Jedná se o stavbu občanské vybavenosti. Objekt bude sloužit jako krytý bazén s wellness. V 1.PP bude umístěno zázemí pro areál letních sportů. Objekt bazénu bude řešen kompletně nově v návaznosti na 1. etapu. Prostorově bude objekt podobný původnímu řešení, dojde především ke změně dispozice a ke změně funkčního využití 1.PP, ve kterém bude nově ...

(záznamy 1/25 z 1647)  strana 1 / 66