Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka sportovního vybavení

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka sportovního vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení pro Univerzitu Karlovu, Farmaceutickou fakultu a Lékařskou fakultu v Hradci Králové Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 – technickou specifikací s výkazem výměr.

Nákup rolby na úpravu ledové plochy pro KV Arenu

Nákup rolby na úpravu ledové plochy pro KV Arenu

Dodání - prodej rolby na úpravu ledové plochy pro KV Arenu s.r.o.

Zhotovenie stavby - Tréningová hala

Zhotovenie stavby - Tréningová hala

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacej projektovej a inžinierskej činnosti v zmysle súťažných podkladov

Revitalizácia detského ihriska Miletičova v mestskej časti Bratislava-Ružinov

Revitalizácia detského ihriska Miletičova v mestskej časti Bratislava-Ružinov

Predmetom zákazky je kompletná revitalizácia detského ihriska Miletičova v mestskej časti BratislavaRužinov v súlade s normami STN EN 1176 a STN EN 1177.

Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy: lokalita Lázeňský vrch, lokalita Lesopark

Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy: lokalita Lázeňský vrch, lokalita Lesopark

Oprava, zřízení, zpevnění lesních pěšin, instalace herních prvků, cvičební a naučných prvků, mobiliáře, arboristické asanační práce, výsadba zeleně, zřízení schodiště, povalového chodníku a vyhlídkové plošiny.

Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská - stavebné práce

Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská - stavebné práce

Predmetom projektu sú stavebno-technické úpravy existujúceho objektu a jeho adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania a stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detského ihríska v uzavretom areály s možnosťou celoročnej prevádzky vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, obstaranie materiálno-technického vybavenia ...

Prístavba materskej školy v Obci Široké

Prístavba materskej školy v Obci Široké

Predmetom zákazky je: 1. Objekt prístavby materskej školy SO 101, jednopodlažný, prisadený k existujúcemu objektu materskej školy spojovacou chodbou so samostatným vchodom do areálu materskej školy s detským ihriskom. Obstavaný priestor: 984,50 m3 , zastavaná plocha: 220,50 m2 , úžitková plocha: 177,29 m2 . 2. Zateplenie pôvodnej časti objektu ...

Rekonštrukcia športového areálu ZŠ R. Jašíka v Partizánskom

Rekonštrukcia športového areálu ZŠ R. Jašíka v Partizánskom

Hlavným cieľom riešenia je zmodernizovať súčasnú športovú plochu v areáli ZŠ R. Jašíka v Partizánskom. Účelom výstavby je nahradiť a doplniť nevyhovujúce hracie plochy, hracími plochami a plochami pre atletiku zodpovedajúcich parametrov s kvalitným a moderným povrchom, tak aby vyhovovali súčasným požiadavkám. Projekt stavebných úprav bude riešiť ...

Výstavba tenisové haly

Výstavba tenisové haly

Předmětem zakázky je výstavba tenisové haly v souladu s projektovou dokumentací umístěnou na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/tj-jiskra-zruc-nad-sazavou-z-s

Športovisko - areál Základnej školy Komenského

Športovisko - areál Základnej školy Komenského

Predmetom zákazky je rekonštrukcia atletického oválu pre bežecké disciplíny s vybavením pre skok do diaľky, skok do výšky a vrh guľou, realizácia dvoch multifunkčných ihrísk a realizácia detského ihriska a fitnes ihriska v areáli ZŠ Komenského. Rozmery ihrísk: - multifunkčné ihrisko s mantinelmi a zapustenými bránkami pre futbal, tenis a ...

Výstavba tribúny a rekonštrukcia šatní na futbal. ihrisku, obce Rišňovce

Výstavba tribúny a rekonštrukcia šatní na futbal. ihrisku, obce Rišňovce

Predmetom zákazky je výstavba tribúny a rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku obce Rišňovce. Objekt je navrhnutý ako jednopodlažný pre štyri futbalové mužstvá, s predsadenou 4-radovou futbalovou tribúnou s kapacitou 208 miest na sedenie. V objekte sú okrem šatní s hygienickým zázemím pre hráčov navrhnuté aj miestnosti pre trénerov a rozhodcov, ...

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce

Predmetom zákazky je regenerácia medziblokového priestoru na ulici Jána Švermu v meste Michalovce, ktorá má prispieť k vytvoreniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií, tak detí ako aj dospelých. Je navrhnuté vybudovanie nových spevnených plôch, fitnes zóny, multifunkčného ihriska, detského pohybového ...

Rekonštrukcia športového areálu - ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica

Rekonštrukcia športového areálu - ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii športového areálu ZŠ J.G. Tajovského 12, Banská Bystrica podľa predloženej projektovej dokumentácie, výkazu výmer v rozsahu rozpočtovaných stavebných objektov: SO 01-Viacúčelové ihrisko a bežecký ovál SO 02 Fitnes a workout zóna Podrobné riešenie je spracované v projektovej ...

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 1. etapa - 2.část

Regenerace panelového sídliště Struhlovsko 1. etapa - 2.část

Veřejná zakázka zahrnuje zejména stavební úpravu části stávající komunikace, zřízení nových a stavební úpravy stávajících chodníků, zřízení nových a stavební úpravy stávajících parkovacích stání, zřízení sportovního a dětského hřiště, zřízení nových kontejnerových stání, zřízení veřejného osvětlení, instalaci a dodávku mobiliáře, revitalizaci ...

Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna

Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna

Predmet zákazky s názvom Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba futbalového štadióna Stavba č.2 je realizovanie rekonštrukcie, modernizácie a výstavby areálu futbalového štadióna v Michalovciach na základe projektu, rozpočtu a výkazu výmer projekčnej kancelárie RAHAR s.r.o., Grófa Antala Sztárayho 5/6259 Michalovce, zodpovedný projektant Ing. ...

Hokejbalová hala - zmena dokončenej stavby, prístavba k tribúne futbalového ihriska

Hokejbalová hala - zmena dokončenej stavby, prístavba k tribúne futbalového ihriska

Predmetná zákazka rieši novostavbu športovej haly prioritne pre hokejbal so zázemím v meste Spišská Belá. Osadenie stavby je pri mestskom futbalovom ihrisku, v južnej časti mesta. Navrhované osadenie stavby je v súlade so schváleným územným plánom Mesta Spišská Belá a podľa územného plánu nadväzuje na plánovanú novú zástavbu južným a východným ...

Rekonštrukcie detského ihriska – lesopark Chrasť

Rekonštrukcie detského ihriska – lesopark Chrasť

Účelom stavby: je rekonštrukcia centrálnej časti lesoparku, ktorá je ohradená a predstavuje hlavné zázemie pre všetkých návštevníkov parku. Nachádza sa tu detské ihrisko 0 6 rokov , Lanovka, Trampolína, ktoré je potrebné rekonštruovať.

Bowling

Bowling

Predmetom zákazky je obstaranie a dodanie technológie dvoch bowlingových dráh s bezlakovou technológiou stavačov s príslušenstvom, jej inštalácia, spustenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

Poptávám lavice s věšáky pro sportovní halu

Poptávám lavice s věšáky pro sportovní halu

Poptávám lavice s věšáky pro sportovní halu. Jednalo by se o 21ks v délce 2000 mm, 20 ks 1600 mm a 8 ks 1200 mm.

Sportovní hala Světlá nad Sázavou

Sportovní hala Světlá nad Sázavou

Předmětem veřejné zakázky je novostavba sportovní haly v zastavěné části města Světlá nad Sázavou. Stavba haly je situována na části součas. venkovního hřiště ZŠ Lánecká. Objekt sportovní haly se zázemím lze rozčlenit do tří částí. První z nich je vlastní sportovní hala půdorysného rozměru cca 31,6 m x 47,3 m (modulově 9 x 5,20 m). Světlá výška ...

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline

Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí, pričom uchádzač môže ponuku predložiť na jednu alebo obe časti predmetu zákazky. Predmetom zákazky sú stavebné práce: 1.Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline 2.Revitalizácia detského ihriska Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...

Dodávka vybavení projektu PROSIT v Plzni

Dodávka vybavení projektu PROSIT v Plzni

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávek pro projekt „PROSIT v Plzni“ v obci a k. ú. Plzeň v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, které je rozděleno na 4 části: Část 1 - Školící pomůcky a zařízení Část 2 - IT vybavení Část 3 - Nábytek Část 4 – Vybavení pro venkovní hřiště

Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský Brod

Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský Brod

Projekt řeší rekonstrukci strojovny zimního stadionu, především inovace technologie chlazení, včetně úpravy trubního vedení s napojením na ledovou plochu. Realizací dojde k podstatnému snížení množství chladícího média (kapalného čpavku) v zařízení a na komplexní systém zajištění bezpečnosti provozu strojovny jak z požárního hlediska, tak z ...

Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje

Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje

Předmětným zadávacím řízením je veřejná zakázka zadávána na zhotovení díla „Výstavba fotbalového hřiště Lysolaje“. Území navrhovaných úprav se nachází v prostoru bývalé pískovny. Řešené plochy jsou nyní porostlé nálety a slouží jako příležitostná černá skládka. Provedením navržených úprav dojde k revitalizaci stávajícího nevyužívaného území. Bude ...

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ v Handlovej". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky sú stavebné práce a to v priestoroch objektu MŠ Dimitrovova a v priestoroch objektu ZŠ Morovnianska cesta. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu ...

(záznamy 1/25 z 1620)  strana 1 / 65