ZŠ s MŠ Gorkého - športový areál - revitalizácia

ZŠ s MŠ Gorkého - športový areál - revitalizácia

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v uzavretom areáli základnej školy s materskou školou ktorá bude pozostávať z vybudovania nového športového areálu s objektom správcu. Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby ZŠ s MŠ Gorkého športový areál - PD spracovanej spoločnosťou moravcik-schroner, s.r.o., ...

Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563

Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563

Předmětem veřejné zakázky je úprava dětského hřiště a herních prvků, vybavení objektu MŠ nábytkem a dodávka gastrotechnologie. Předmět veřejné zakázky je přitom dále rozdělen na 3 samostatné části v souladu s § 35 zákona. Rozdělení předmětu veřejné zakázky je následující: Část A – Úprava dětského hřiště a herních prvků Část B – Vybavení ...

Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ a MŠ Jakubany

Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ a MŠ Jakubany

Predmetom projektu je prístavba a stavebná úprava telocvične základnej a materskej školy. Stavebná úprava pozostáva z vymení podlahy telocvične rozšírenie hracej plochy, výmeny osvetlenia a úpravy kúrenia. Vytvorenie bezbariérového vstupu do základnej školy exteriérovou bezbariérovou rampou.

Obnova športového areálu ZŠ Tbiliská

Obnova športového areálu ZŠ Tbiliská

Predmetom zákazky je realizácia projektu OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU ZŠ TBILISKÁ. Priestorové členenie areálu zostane z veľkej časti zachované. Areál bude doplnený o malé ihrisko s gumeným liatym povrchom pre vybíjanú, prehadzovanú a volejbal na ploche v súčasnosti určenej pre vrhy guľou. Ostatné funkcie ostávajú zachovalé, s prípadnými miernymi ...

Dodávka rolby

Dodávka rolby

Dodávka rolby pro úpravu ledové plochy pro ZS v Hradci Králové, záruční a pozáruční servis

Prístavba telocvične k CZŠ s MŠ sv. FAUSTÍNY DLHÁ LÚKA

Prístavba telocvične k CZŠ s MŠ sv. FAUSTÍNY DLHÁ LÚKA

Do školského areálu je navrhnutý objekt telocvične so zázemím, ktorý má kapacitne zabezpečiť potreby školy pre vyučovanie telesnej výchovy a organizáciu malých školských podujatí. Taktiež by mal vo večerných hodinách slúžiť na prenájom športovcom. Úlohou projektu bude aj kultivácia areálu školy na južnej strane pozemku vytvorením ihrísk a ...

Centrum funkčného tréningu

Centrum funkčného tréningu

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác v rámci vybudovania centra funkčného tréningu v obci v rozsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer a týchto súťažných podkladov. Uchádzač zabezpečí v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer uskutočnenie stavebných prác s dodávkou požadovaného tovaru (materiálu) a poskytnutia služieb ...

Tréningové futbalové ihriská s umelou trávou II

Tréningové futbalové ihriská s umelou trávou II

Realizácia diela Výstavba 4 futbalových ihrísk s umelou trávou vrátane vybudovania umelého osvetlenia a oplotenia.

SZĽH infra - hokejové strelnice

SZĽH infra - hokejové strelnice

Predmetom zákazky je dodanie a osadenie hokejových strelníc.

Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská – opakované zadání

Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská – opakované zadání

Hlavní město Praha – kód NUTS CZ010, Městská část Praha 14 – kód ZÚJ 547361

Areál vodních sportů Vimperk - dostavba bazénu

Areál vodních sportů Vimperk - dostavba bazénu

Jedná se o stavbu občanské vybavenosti. Objekt bude sloužit jako krytý bazén s wellness. V 1.PP bude umístěno zázemí pro areál letních sportů. Objekt bazénu bude řešen kompletně nově v návaznosti na 1. etapu. Prostorově bude objekt podobný původnímu řešení, dojde především ke změně dispozice a ke změně funkčního využití 1.PP, ve kterém bude nově ...

Sportovní vybavení pro Univerzitu obrany

Sportovní vybavení pro Univerzitu obrany

Dodávka sportovního vybavení z důvodu modernizace technického vybavení infrastruktury tělovýchovných zařízení, zkvalitnění výuky tělesné výchovy a rozšíření možností sportovního vyžití.

Sportovní hala Nové Město na Moravě

Sportovní hala Nové Město na Moravě

Demolice stávajícího Tělovýchovného střediska a následná výstavba nové sportovní haly

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka sportovního vybavení

Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka sportovního vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení pro Univerzitu Karlovu, Farmaceutickou fakultu a Lékařskou fakultu v Hradci Králové Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 – technickou specifikací s výkazem výměr.

Nákup rolby na úpravu ledové plochy pro KV Arenu

Nákup rolby na úpravu ledové plochy pro KV Arenu

Dodání - prodej rolby na úpravu ledové plochy pro KV Arenu s.r.o.

Zhotovenie stavby - Tréningová hala

Zhotovenie stavby - Tréningová hala

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacej projektovej a inžinierskej činnosti v zmysle súťažných podkladov

Revitalizácia detského ihriska Miletičova v mestskej časti Bratislava-Ružinov

Revitalizácia detského ihriska Miletičova v mestskej časti Bratislava-Ružinov

Predmetom zákazky je kompletná revitalizácia detského ihriska Miletičova v mestskej časti BratislavaRužinov v súlade s normami STN EN 1176 a STN EN 1177.

Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy: lokalita Lázeňský vrch, lokalita Lesopark

Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy: lokalita Lázeňský vrch, lokalita Lesopark

Oprava, zřízení, zpevnění lesních pěšin, instalace herních prvků, cvičební a naučných prvků, mobiliáře, arboristické asanační práce, výsadba zeleně, zřízení schodiště, povalového chodníku a vyhlídkové plošiny.

Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská - stavebné práce

Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská - stavebné práce

Predmetom projektu sú stavebno-technické úpravy existujúceho objektu a jeho adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania a stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detského ihríska v uzavretom areály s možnosťou celoročnej prevádzky vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, obstaranie materiálno-technického vybavenia ...

Prístavba materskej školy v Obci Široké

Prístavba materskej školy v Obci Široké

Predmetom zákazky je: 1. Objekt prístavby materskej školy SO 101, jednopodlažný, prisadený k existujúcemu objektu materskej školy spojovacou chodbou so samostatným vchodom do areálu materskej školy s detským ihriskom. Obstavaný priestor: 984,50 m3 , zastavaná plocha: 220,50 m2 , úžitková plocha: 177,29 m2 . 2. Zateplenie pôvodnej časti objektu ...

Rekonštrukcia športového areálu ZŠ R. Jašíka v Partizánskom

Rekonštrukcia športového areálu ZŠ R. Jašíka v Partizánskom

Hlavným cieľom riešenia je zmodernizovať súčasnú športovú plochu v areáli ZŠ R. Jašíka v Partizánskom. Účelom výstavby je nahradiť a doplniť nevyhovujúce hracie plochy, hracími plochami a plochami pre atletiku zodpovedajúcich parametrov s kvalitným a moderným povrchom, tak aby vyhovovali súčasným požiadavkám. Projekt stavebných úprav bude riešiť ...

Výstavba tenisové haly

Výstavba tenisové haly

Předmětem zakázky je výstavba tenisové haly v souladu s projektovou dokumentací umístěnou na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/tj-jiskra-zruc-nad-sazavou-z-s

Športovisko - areál Základnej školy Komenského

Športovisko - areál Základnej školy Komenského

Predmetom zákazky je rekonštrukcia atletického oválu pre bežecké disciplíny s vybavením pre skok do diaľky, skok do výšky a vrh guľou, realizácia dvoch multifunkčných ihrísk a realizácia detského ihriska a fitnes ihriska v areáli ZŠ Komenského. Rozmery ihrísk: - multifunkčné ihrisko s mantinelmi a zapustenými bránkami pre futbal, tenis a ...

Výstavba tribúny a rekonštrukcia šatní na futbal. ihrisku, obce Rišňovce

Výstavba tribúny a rekonštrukcia šatní na futbal. ihrisku, obce Rišňovce

Predmetom zákazky je výstavba tribúny a rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku obce Rišňovce. Objekt je navrhnutý ako jednopodlažný pre štyri futbalové mužstvá, s predsadenou 4-radovou futbalovou tribúnou s kapacitou 208 miest na sedenie. V objekte sú okrem šatní s hygienickým zázemím pre hráčov navrhnuté aj miestnosti pre trénerov a rozhodcov, ...

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce

Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce

Predmetom zákazky je regenerácia medziblokového priestoru na ulici Jána Švermu v meste Michalovce, ktorá má prispieť k vytvoreniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií, tak detí ako aj dospelých. Je navrhnuté vybudovanie nových spevnených plôch, fitnes zóny, multifunkčného ihriska, detského pohybového ...

(záznamy 1/25 z 1633)  strana 1 / 66