Modernizácia atletického oválu v areáli ZŠ Pankúchova a basketbalových ihrísk v areáli ZŠ Holíčska
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií pozri časť B.2 súťažných podkladov.
Rekonštrukcia športovo oddychového areálu pre rozvoj pohybových a voľnočasových aktivít
Účelom stavby Rekonštrukcia športovo oddychového areálu pre rozvoj pohybových a voľnočasových aktivít - Veľká Hradná je vybudovanie a obnova športovíska v areáli nachádzajúcom sa v obci Veľká Hradná. Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad, zefektívniť tréningový proces športovcov a doplniť nové športové vyžitie pre obyvateľov obce, ...
Kombinované preliezkové zostavy Lesopark Vrakuňa
Predmetom zákazky je dodanie a montáž dvoch certifikovaných bezúdržbových preliezkových kombinovaných zostáv (ďalej ako zostavy) do Lesoparku vo Vrakuni v časti vstupu od Hradskej ulice. Materiál dodaných zostáv oceľová nosná konštrukcia s antikoróznou úpravou (napr. žiarové pozinkovanie a následne komaxitová farba) alebo nosná konštrukcia z ...
Vybudovanie Cvička v Lesoparku
Predmetom zákazky je vybudovanie cvičiska na cvičenie v exteriéri od realizácie dopadovej plochy až po dodanie a osadenie požadovaných prvkov, zostáv a pomôcok na cvičenie. Nevyhnutné zemné práce zabezpečia vybudovanie dopadovej plochy s rozmermi 15,70 m x 12,50 m, ktorá bude zasadená do rastlého rovinatého terénu, ohraničená drevenými hranolmi ...
Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA pre obec Dolný Hričov
Predmetom je výber dodávateľa na nasledovné práce : Výstavba detského ihriska RODINKA pre obec Dolný Hričov Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu-výmeru a projektovej dokumentácie uvedených v dokumentoch zákazky..
Údržba detského ihriska v správe MČ Bratislava – Karlova Ves, bezúdržbová herná zostava
Predmetom zákazky je údržba a výmena zastaranej, poškodenej hernej zostavy a nevyhovujúcej dopadovej plochy, oprava a vyčistenie plochy v okolí hernej zostavy na DI Nad Lúčkami Beniakova, s dopadovou plochou.
Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – RODINKA
Predložený projekt rieši rekonštrukciu a prípravné práce v rámci detského ihriska na ul. Haburská v meste Bratislava, mestskej časti Bratislava-Ružinov, parc. registra C 15641/66 a 15641/1291, kat. územie Ružinov, LV 8090. Súčasný stav ihriska si vyžaduje komplexnú modernizáciu herných prvkov, ale aj novú koncepciu riešenia, ktorá reflektuje ...
Poptáváme vodní herní prvek na zahradu mateřské školy
Dobrý den, prosím o zaslání nabídky vodního herního prvku na zahradu mateřské školy včetně ceny. Rozměr cca 180 x 100 cm. Děkuji.
Dodávka a montáž pumptrackových dráh
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom : Dodávka a montáž pumptrackových dráh. Dodávka a montáž dvoch modulárnych pumptrackových dráh, ktoré je možné využiť k pohybu jazdcov po dráhe na kolesovom športovom náčiní ako bicykel, freestyle kolobežka, long-board, alebo in-line korčule. Špecifikácia modulárnych pumptrackových ...
Rekonštrukcia a modernizácia workoutového ihriska Jarovce
rekonštrukcia workoutového ihriska pre rekreáciu verejnosti. úprava povrchu, dodávka športového zariadenia a jeho montáž.
Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi
Predmetom zákazky je Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi. Predmetná revitalizácia riešeného územia pozostáva predovšetkým z riešenia spevnených plôch, rekonštrukcie verejného osvetlenia, dodávky a montáže detských ihrísk, drobnej architektúry a mestského mobiliáru a sadových úprav. Uvedené úpravy výrazne prispejú k ...
Úprava športového areálu Pod kopcom časť C - etapa II
Predmetom zákazky je vybudovanie časti oddychovej zóny športového areálu Pod kopcom na parcele registra C-KN 998/3 a E-KN 1466/2 v kat. úz Moldava nad Bodvou. Projekt rieši realizáciu dvoch drevených chatiek pod lesom, ktoré sa budú využívať na grilovačky, oslavy, pre možnosť oddychu a posedenia turistov, návštevníkov areálu. Chatky budú mať ...
Obnova multifunkčného ihriska ZŠ Nejedlého, Bratislava-Dúbravka
Predmetom zákazky je obnova multifunkčného ihriska v reáli ZŠ Nejedlého v MČ Bratislava-Dúbravka. Bližšie uvedené vo Výzve.
Inkluzívne detské ihrisko RODINKA
Predmetom zákazky je realizácia detského ihriska a mobiliáru určeného pre všetky vekové kategórie. Súčasťou ihriska je aj mobiliár ako infotabuľa, lavičky a kôš. Viac informácii o zákazke je uvedených v dokumentoch zákazky.
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova, Nitra
Zhotovenie diela Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova, Nitra: Riešený areál sa nachádza na sídlisku Diely Nitra na rohu ulíc Popradská a Kmeťova. Parcela sa nachádza vo svahovitom teréne. Na okolí sa nachádzajú objekty bytových a rodinných domov. Navrhované objekty. -SO 1 Prestavba porastov drevín -SO 2-1 Work outdoorové ihrisko -SO ...
MŠ Teplická Detské ihrisko
Predmetom zákazky je dodávka a montáž prvkov detského ihriska pre novostavbu MŠ Teplická, v rozsahu diela presne špecifikovaného verejným obstarávateľom vo výkaz výmer, ako aj prílohe ,,Opis špecifikácia prvkov,, a v návrhu Kúpnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. Predmetná zákazka je financovaná zo zdrojov EÚ a vlastných zdrojov ...
herny prvok vonkajšieho detskeho ihriska-hasičske auto
Dopravný prostriedok - Hasiči Dopravný prostriedok Hasiči je ideálny tematický prvok pre rozvoj detskej fantázie a tímovej spolupráce, vďaka čomu je vhodný aj pre najmenšie deti. Otočný volant spolu s tematickými prvkami zintenzívňuje pocit z hry. Oceľová konštrukcia je odolná voči poveternostným vplyvom vďaka žiarovému zinkovaniu a lakovaniu ...
Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa - prvky detského ihriska
Predmetom zákazky je obstaranie prvkov drobnej architektúry a detského ihriska v rámci rekonštrukcie, revitalizácie vnútroblokových priestorov v meste Stará Ľubovňa.
Vybavenie športoviska
Predmetom zákazky je dodanie športového vybavenia do telocvične podľa špecifikácie a za podmienok uvedených v Súťažných podkladoch.
Obnova športovej infraštruktúry ZŠ Biskupická Podunajské Biskupice
Plánovaným invetičným zámerom je modernizácia debarierizovanej športovej infraštruktúry a jej sprístupnenie nie len pre znevýhodnené deti, mládež avšak aj pre žiakov ZŠ, pre aktívnych športovcov združených v športových kluboch, a pre širokú verejnosť. V rámci projektu a v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie je navrhnutá: a) ...
Výstavba detského ihriska RODINKA
Stavba sa skladá zo samostatných konštrukčných prvkov, ktoré tvoria jeden celok detského ihriska: - Infotabuľa - Lavička - Smetný kôš - Hojdačka hniezdo - Reťazové hojdačky pre 4 deti - Pieskovisko čln - Loď Nina - Kolotoč Detské ihrisko tvorí vybavenosť pre voľnočasové aktivity detí a rodičov. Zostava ihriska obsahuje aj ...
Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34 I. etapa
Predmetom zákazky je revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34 I. etapa v súlade s touto výzvou, súťažnými podkladmi a ich prílohami. Stavebné objekty : SO 101 Prvky urbárneho designu SO 201 Stavebná oprava komunikačnej siete SO 301 Prestavba porastov drevín SO 101 Prvky urbárneho designu Zostavy ...
Výmena palubovej podlahy, mobilných tribún a sedačiek v športovej hale
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy športovej haly - výmena palubovej podlahy a mobilných tribún. Stavebné úpravy budú realizované v zmysle projektovej dokumentácie VÝMENA PALUBOVEJ PODLAHY A MOBILNÝCH TRIBÚN V ŠPORTOVEJ HALE, ktorú vypracovala spoločnosť FVA, s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, hlavný projektanti: Ing. Mgr. art. Ľubomír ...
Detské inkluzívne ihrisko Rodinka - KVP
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a osadenie herných prvkov na plochu pôvodného detského ihriska, čím sa vytvorí nové detské ihrisko s inkluzívnymi prvkami pre všetky vekové kategórie.