Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre projekt: Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany, v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch. Zákazka je delená na dve časti: 1. časť: MŠ Podhorany, stavebná časť 2. časť: MŠ Podhorany, ihrisko Jestvujuca budova MŠ ako aj park sú aj Národnou ...
Sháním skluzavku na zahradu
Dobrý den, poptávám skluzavku pro dceru na zahradu, z výšky cca 5 metrů. Prosím o nabídku a cenovou relaci. Děkuji.
Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Predmetom verejného obstarávania Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je regenerácia okolia Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne primárne prostredníctvom dopĺňania ekostabilizačných funkcií zelene, dopĺňanie detských ihrísk a športovísk, výmenou povrchov spevnených plôch a celkové definovanie ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník, 9. mája – vstup
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník, 9. mája vstup". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise ...
Detské ihrisko - Tokajská ulica
Predmetom zákazky je Revitalizácia detských ihrísk v rozsahu podľa priloženej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.
Snowboardový a freestylový areál Boží Dar - zasněžování a kabelové rozvody
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie zasněžování a instalace souvisejících kabelových rozvodů dle technické specifikace, která je přílohou č. 3 ZD
Snowboardový a freestylový areál Boží Dar - Air matrace
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a zprovoznění air matrace instalace dle technické specifikace, která je přílohou č. 3 ZD.
Dodávka a montáž herních prvků do 24 objektů MŠ a ZŠ
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž herních prvků a související činnosti spočívající v přípravě ploch pro umístění herních prvků a následně odvoz a likvidace přebytečných hmot. Součástí plnění je zprovoznění prvků, provedení revizí a zajištění dalších podmínek pro jejich uvedení do provozu.
Centrální polytechnické dílny, Svět dětí - interaktivní hřiště
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace interaktivních herních prvků do prostoru objektu Centrálních polytechnických dílen v areálu Winternitzových mlýnů situovaných mezi ulicemi Na Ležánkách a Mezi Mosty v Pardubicích. Dodané herní prvky budou sloužit pro reálnou ukázku pokusu či ukázky týkající principu hydrauliky, dynama, ...
Obnova detského ihriska Pečnianska, Bratislava – Petržalka – 1. etapa
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií: Pozri časť B.2 súťažných podkladov
Poptáváme realizaci pocitového chodníku
Poptáváme realizaci pocitového chodníku. Dobrý den , v příštím školním roce bych chtěl obohatit zahradu MŠ o pocitový chodník . tímto bych se chtěla informovat na cenu chodníku vč. montáže. Děkuji. S pozdravem Michaela Novotná Mš U Rybiček Neratovice
Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš
Predmetom zákazky výber zhotoviteľa diela pre vybudovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš v zmysle položkového rozpočtu a projektovej dokumentácie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch. Zákazka sa pozostáva z 3 časti: - Športová zóna, časť č. 1 - Parčík oddychu a športu vo Veľkom Lapáši, časť č. 2 - Parčík oddychu a športu vo ...
Pořízení sněžné rolby  na údržbu lyžařských běžeckých tras
Předmětem zakázky je pořízení sněžné rolby za účelem údržby lyžařských běžeckých tras.
Nový plavecký bazén - Písek III
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě objektu vnitřního bazénu, venkovního koupaliště a venkovních ploch ve městě Písek. Dále budou zhotoveny venkovní šatny, hygienické a provozní zázemí. Součástí plnění jsou i terénní úpravy, parkoviště, obslužné komunikace a připojení na technickou infrastrukturu. Předmět plnění ...
Rekonštrukcia budovy ul. Štúrova 15 na objekt materskej školy a detských jaslí Želiezovce
Rekonštrukcia a prestavba budovy na objekt materskej školy a detských jaslí vrátane zníženia energetickej náročnosti budovy a vybudovanie nového detského ihriska zvlášť pre materskú školu a zvlášť pre detské jasle, rekonštrukcia oplotenia celého areálu objektu. Vyhlasovateľ nevyužil prípravné trhové konzultácie v súlade s § 25 Požaduje sa ...
Prestavba bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave
Predmetom zákazky je uskutočnenie prestavby bývalej školy na materskú školu, v obci Most pri Bratislave. Časť 1 SO 01 - Materská škola Časť 2 SO 02 - Sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie Časť 3 SO 03 - Spevnené plochy Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch B 1 opis predmetu zákazky.
Volnočasový areál Chodov - Bílá voda
Předmětem plnění je výstavba volnočasového areálu s komunikacemi pro cyklisty, inline brusle příp. skateboard a dále výstavba parkoviště pro návštěvníky. Cílem prací je výstavba volnočasového areálu, který bude sloužit široké veřejnosti k odpočinku a sportovnímu vyžití, parkoviště bude sloužit pro návštěvníky volnočasového areálu i pro ...
Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosovova, Košice
Stavebné práce - stavebné úpravy pozostávajú z regenerácie jestvujúcej a výsadby novej zelene /trvalkové záhony/, realizácie vodozádržných opatrení na zachytávanie dažďovej vody v záujmovom území, zriadení štrkových chodníkov, obnovenia a doplnenia detských ihrísk a športovísk, vyčlenenia venčoviska pre psov, výmeny jestvujúcich svietidiel ...
Pořízení rolby na úpravu běžeckých tratí - Harrachov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rolby na úpravu běžeckých tratí.
Sadovnícko – architektonická revitalizácia vnútrobloku Jasuschova – Bauverova na sídlisku KVP
Stavebné práce pozostávajú z objektov: Sadové úpravy, Vodopriepustné plochy, Prvky technického vybavenia. Ide o výsadbu rôznych prvkov zelene, výsadbu drevín, doplnenie vhodného mobiliáru, športových plôch a herných prvkov a rovnako aj zrekonštruovanie a vybudovanie komunikácií v rámci vnútrobloku.
Obnova detského ihriska Haanova
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií: Pozri časť B.2 súťažných podkladov
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár pozostávajúcich z dodania zariadenia ihrísk, mestského mobiliáru spolu s jeho inštaláciou, údržba zelene v danom priestore a vybudovaním hracích plôch a javiska v rozsahu dodávok, služieb a prác bližšie špecifikovaných súťažnými podkladmi k ...
Zahrada u MŠ, Hrušky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky prvků a řešení (např. herní prvky pro děti, venkovní mobiliář, sadové úpravy, závlahový systém, související stavební práce) vedoucích k obnově zahrady u Mateřské školy v obci Hrušky. Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak přílohou č. 1 Projektová dokumentace, kterou vypracovala Ing. ...
Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa – stavebné práce
Predmetom zákazky je komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru s cieľom zhodnotenia urbanizovaného životného prostredia a zlepšenia environmentálnych aspektov. Zároveň ide tiež o podporu budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. Výsledkom navrhovanej revitalizácie má byť systémová obnova a tvorba zelene, ...
Multifunkční celoroční sportoviště se zimním kluzištěm Slatinice
Předmětem této veřejné zakázky je zřízení multifunkčního hřiště s letním i zimním provozem, včetně dodávky technologie a doprovodných provozů a souvisejících stavebních úprav. Tato veřejná zakázka předpokládá plnění v podobě dodávek technologického zařízení (technologie vlnovcového potrubí, strojovny chlazení, provozních kapalin, speciálního ...