Úprava športového areálu Pod kopcom časť C - etapa II
Predmetom zákazky je vybudovanie časti oddychovej zóny športového areálu Pod kopcom na parcele registra C-KN 998/3 a E-KN 1466/2 v kat. úz Moldava nad Bodvou. Projekt rieši realizáciu dvoch drevených chatiek pod lesom, ktoré sa budú využívať na grilovačky, oslavy, pre možnosť oddychu a posedenia turistov, návštevníkov areálu. Chatky budú mať ...
Obnova multifunkčného ihriska ZŠ Nejedlého, Bratislava-Dúbravka
Predmetom zákazky je obnova multifunkčného ihriska v reáli ZŠ Nejedlého v MČ Bratislava-Dúbravka. Bližšie uvedené vo Výzve.
Inkluzívne detské ihrisko RODINKA
Predmetom zákazky je realizácia detského ihriska a mobiliáru určeného pre všetky vekové kategórie. Súčasťou ihriska je aj mobiliár ako infotabuľa, lavičky a kôš. Viac informácii o zákazke je uvedených v dokumentoch zákazky.
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova, Nitra
Zhotovenie diela Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova, Nitra: Riešený areál sa nachádza na sídlisku Diely Nitra na rohu ulíc Popradská a Kmeťova. Parcela sa nachádza vo svahovitom teréne. Na okolí sa nachádzajú objekty bytových a rodinných domov. Navrhované objekty. -SO 1 Prestavba porastov drevín -SO 2-1 Work outdoorové ihrisko -SO ...
MŠ Teplická Detské ihrisko
Predmetom zákazky je dodávka a montáž prvkov detského ihriska pre novostavbu MŠ Teplická, v rozsahu diela presne špecifikovaného verejným obstarávateľom vo výkaz výmer, ako aj prílohe ,,Opis špecifikácia prvkov,, a v návrhu Kúpnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. Predmetná zákazka je financovaná zo zdrojov EÚ a vlastných zdrojov ...
herny prvok vonkajšieho detskeho ihriska-hasičske auto
Dopravný prostriedok - Hasiči Dopravný prostriedok Hasiči je ideálny tematický prvok pre rozvoj detskej fantázie a tímovej spolupráce, vďaka čomu je vhodný aj pre najmenšie deti. Otočný volant spolu s tematickými prvkami zintenzívňuje pocit z hry. Oceľová konštrukcia je odolná voči poveternostným vplyvom vďaka žiarovému zinkovaniu a lakovaniu ...
Revitalizácia sídliskového vnútrobloku v meste Stará Ľubovňa - prvky detského ihriska
Predmetom zákazky je obstaranie prvkov drobnej architektúry a detského ihriska v rámci rekonštrukcie, revitalizácie vnútroblokových priestorov v meste Stará Ľubovňa.
Vybavenie športoviska
Predmetom zákazky je dodanie športového vybavenia do telocvične podľa špecifikácie a za podmienok uvedených v Súťažných podkladoch.
Obnova športovej infraštruktúry ZŠ Biskupická Podunajské Biskupice
Plánovaným invetičným zámerom je modernizácia debarierizovanej športovej infraštruktúry a jej sprístupnenie nie len pre znevýhodnené deti, mládež avšak aj pre žiakov ZŠ, pre aktívnych športovcov združených v športových kluboch, a pre širokú verejnosť. V rámci projektu a v zmysle realizačnej projektovej dokumentácie je navrhnutá: a) ...
Výstavba detského ihriska RODINKA
Stavba sa skladá zo samostatných konštrukčných prvkov, ktoré tvoria jeden celok detského ihriska: - Infotabuľa - Lavička - Smetný kôš - Hojdačka hniezdo - Reťazové hojdačky pre 4 deti - Pieskovisko čln - Loď Nina - Kolotoč Detské ihrisko tvorí vybavenosť pre voľnočasové aktivity detí a rodičov. Zostava ihriska obsahuje aj ...
Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34 I. etapa
Predmetom zákazky je revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34 I. etapa v súlade s touto výzvou, súťažnými podkladmi a ich prílohami. Stavebné objekty : SO 101 Prvky urbárneho designu SO 201 Stavebná oprava komunikačnej siete SO 301 Prestavba porastov drevín SO 101 Prvky urbárneho designu Zostavy ...
Výmena palubovej podlahy, mobilných tribún a sedačiek v športovej hale
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy športovej haly - výmena palubovej podlahy a mobilných tribún. Stavebné úpravy budú realizované v zmysle projektovej dokumentácie VÝMENA PALUBOVEJ PODLAHY A MOBILNÝCH TRIBÚN V ŠPORTOVEJ HALE, ktorú vypracovala spoločnosť FVA, s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, hlavný projektanti: Ing. Mgr. art. Ľubomír ...
Detské inkluzívne ihrisko Rodinka - KVP
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a osadenie herných prvkov na plochu pôvodného detského ihriska, čím sa vytvorí nové detské ihrisko s inkluzívnymi prvkami pre všetky vekové kategórie.
Mobilné klzisko
Predmetom zákazky je dodanie nového nerepasovaného mobilného klziska s možnosťou prevádzkovania do vonkajšej teploty až + 10 až +12 °C na slnku v mesiacoch november - marec pre potreby projektu Mesta Gbely s názvom "Športom k lepšiemu zdraviu pre všetkých". Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto dodania tovaru, zaistenie tovarov pred poškodením, ...
Futbalový areál OŠK Chorvátsky Grob - Vybavenie športového areálu
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia ihriska. Popis predmetu obstarania : 1.Futbalové bránky stabilné: 2.Futbalové bránky mobilné 7,32 x 2,44 m a 5,00 m 3.Futbalové striedačky stabilné 4.Futbalové striedačky mobilné 5.Rohové zástavky 6.Značkovacie body do trávnika 7.Oznamovacia výsledková tabuľa 8.Traktorová kosačka s ...
Inkluzívne detské ihrisko Rodinka
Predmetom zákazky je realizácia detského ihriska a mobiliáru určeného pre všetky vekové kategórie. Cieľom tejto iniciatívy je podporiť fantáziu a socializáciu detí. Detské ihrisko tvorí vybavenosť pre voľnočasové aktivity detí a rodičov. Zostava ihriska obsahuje aj inkluzívne prvky, čím ponúka možnosť trávenia času pri hre s rovesníkmi aj deťom s ...
Realizácia herných prvkov a mobiliáru
Predmetom zákazky je dodávka a montáž detských herných prvkov, fitnes prvkov, odpočinkových plôch so sedením s príslušným mobiliárom.
Obnova MŠ na Fedinovej č.7, Bratislava – II. etapa AREÁL
Dodanie certifikovaných herných prvky a zariadení s montážou (napríklad hĺbenie jám a betonárske práce základové pätky pre herné prvky), vrátane dopravy a vybudovanie dopadovej plochu zo zatrávňovacích rohoží a ich zatrávnenie pod vybrané herné prvky, ktoré nie sú zakreslené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie pre detské ihrisko v areáli ...
Trampolína pre ihrisko Ožvoldíkova, Bratislava-Dúbravka
Predmetom zákazky je dodanie a osadenie zemnej trampolíny na detské ihrisko na ul. Ožvoldíkova Bratislava-Dúbravka spolu s bezpečnostným povrchom z liatej gumy EPDM v špecifikovanom rozmere, farebnosti a kvalite. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Výzve.
Výstavba detského ihriska RODINKA Podolínec
Jedná sa o výstavbu detského ihriska. Výstavbu spevnených plôch, dodávku a montáž hracích prvkov.
Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související služby a dodávky spočívající v realizaci projektu s názvem „Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka“. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala firma Studený architekti, s. r. o., Slovenská republika, a INTERPLAN-CZ, s. r. o. Purkyňova 79a, 612 ...
Výstavba multifunkčného ihriska v obci Lendak
Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska na parcelách KN-E 3705/1 a KN-E 3705/2 v k. ú. Lendak. Multifunkčné ihrisko je viacúčelové ihrisko s povrchom z akrylátu o rozmere hracej plochy 40 x 20 m umiestnenej na stabilizovanej pláni a spevnenej ploche o rozmere 60 x 25 m, ktorá je stabilizovaná systémom oporných gravitačných múrov. ...