Výstavba telocvične - ZŠ Dr.  Jozefa Dérera v  Malackách
Predmetom zákazky je prístavba telocvične a šatní s hygienickým zázemím, spolu so stavebnými úpravami v rámci existujúceho objektu základnej školy, ktoré vyplývajú z realizácie prepojenia existujúceho objektu s novonavrhovanými prístavbami a so zriadením časti hygienického zázemia v existujúcich priestoroch.
Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku
Predmetom zákazky je jeden logický celok: Logický celok č. 1: Trampolínová zostava - 1 kpl. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Plastový dětský nábytek, Německo
V současné době plánuji svou vlastní společnost v oblasti venkovního dětského nábytku z vysoce kvalitního plastu. Chtěls bych vytvořit celou produktovou řadu s následujícími produkty: -hrací domky -skluzavky -pískoviště -sedací sestavy V případě zájmu se budu těšit na odpověď. S přátelským pozdravem Stefanie Bartosch
Dodanie stroja na úpravu ľadu
Cieľom dodávateľa je dodanie stroja na úpravu ľadu- rolby.
Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly - interiér
Dodávka prvků interiérů do sportovních šaten a kanceláří, dodávka zařízení tělocvičny a posilovny, vše včetně montáže.
Výstavba detského ihriska v Kolárove
Predmetom zákazky je výstavba tematického detského ihriska v meste Kolárovo s tematikou gotického hradu z mesta Tata formou detského ihriska. Detské ihrisko bude mať dopadový povrch z liatej gumy. Kovové časti herných prvkov budú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným ...
Multifunkčné detské ihrisko
Tematické detské ihrisko je inšpirované históriu partnerského mesta Komárom. Dominantný herný prvok je tvarovou replikou starej renesančnej pevnosti. V štylizovanej podobe je premietnutý systém opevnenia s vodnou priekopou aj do dopadového povrchu z liatej gumy. Pevnosť je zasadená do starého parku so vzrastlými stromami, takže aj v horúcich ...
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa
Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, vo vnútroblokovom priestore bytových domov . V území sa nachádza vzrástla zeleň a kroviny, návrh rešpektuje vzrástlu zeleň, tak aby nedošlo k výrubu zdravých stromov. Obnovovaná plocha je verejne prístupná bez oplotenia. Terén pozemku má mierny sklon. Údržbu plochy zabezpečuje ...
Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín - Juh
Predmetom zákazky sú stavebné práce, dodávka tovaru a poskytnutie služieb na Vnútrobloku Východná ulica na Sídlisku Juh a rieši komplexnú úpravu verejného priestranstva s novým komunikačným riešením a vybavením vnútrobloku. Stavba pozostáva zo stavebných objektov : SO 01 Spevnené plochy chodník SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Prekládka ...
Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica ". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1. Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky ...
Poptávám zastínění pískoviště
Poptávám zastínění pískoviště o rozměrech 2,92 x 5m s instalací. Prosím o cenovou nabídku.
Dodanie stroja na úpravu ľadu
Cieľom verejného obstarávateľa je výber dodávateľa stroja na úpravu ľadu
Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa
Předmětem stavby je regenerace veřejných ploch panelového sídliště, jež byly dosud využívány jako komunikace vozidlové a komunikace pro pěší, současně dochází k jejich reorganizaci. SO 01 Komunikace a parkovací stání SO 02 Chodníky Chodník k autobusové zastávce na ulici Novoveská Stavba zpevněné plochy pro odstavení kontejnerů Senior ...
Novostavba telocvične
Predmetom zákazky je výstavba nového objektu telocvične pri základnej škole v Rovinke (SO 01 novostavba telocvične) na parcelách č.: 1781/1, 1783/6, 1783/7, 1784/14. Dispozične bude objekt prepojený s existujúcou budovou školy prostredníctvom veľkorysého preskleného vstupného priestoru. Zo vstupného priestoru sú priamo prístupné šatne a strojovňa. ...
Výstavba nové mateřské školy Hejnice
Předmětem veřejné zakázky výstavba nového objektu mateřské školy ve stávajícím areálu mateřské školy v Hejnicích v Nádražní ulici. Nový objekt bude vybudován v místě stávajícího jednopodlažního objektu sloužícího v současné době jako mateřská škola a částečně jako městská knihovna (st.p.č. 735), který bude v rámci stavby odstraněn. Součástí ...
Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Rugby klubu Petrovice, z. s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci sportovního areálu Spolku, který se nachází při jihovýchodním okraji hlavního města Prahy v údolí potoka Botič mezi městskými částmi Petrovice, Křeslice a Jižní Město, přičemž tato lokalita je součástí přírodního parku Botič – Milíčov nacházejícího se v ...
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Predmetom zákazky sú stavebné práce rozdelené na dve časti podľa špecifikácie uvedenej v týchto súťažných podkladoch. Cieľom rozšírenia MŠ je zväčšenie kapacity predškolského zariadenia z terajšieho stavu. Rozšírením kapacity MŠ sa rozumie rekonštrukcia pavilónu P2 a hospodárskeho pavilónu a dostavba nového pavilónu a stavebno-technické úpravy ...
Vybavení oddychové zóny
Předmětem je dodávka a montáž prvků oddychové zóny na p. č. 221, 223 a 233 v k. ú. Butoves.
Rekonštrukcia historického parku kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej
a.Vybudovanie polyfunkčného parkového domu ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE : zastavaná plocha - 58,76 m2, zastavaná plocha prístupová terasa 40,67 m2, obostavaný objem 264,42m3 Polyfunkčný parkový dom je jednoduchý pozdĺžny jednopodlažný nepodpivničený objekt so sedlovou strechou. Dispozične je rozdelený na dve časti oddelené chodbičkou. V prednej ...
Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové–Lutyni – 2. část
1. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby – „Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni“. Stavba je rozdělena na tyto dvě stavební etapy: ČÁST 1 - zájmové území se nachází východně od ul. Adamusova a je ohraničeno ul. Dětmarovická, v okolí byt. domů č.p. 1246 – 1253 ČÁST 2 - zájmové území se nachází západně od ul. ...
Budovanie prvkov zelenej  infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
Projekt zahŕňa tri územia v meste Spišské Vlachy. Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a ...
Pořízení rolby
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu stroje na úpravu ledové plochy - rolby dle požadované technické specifikace, včetně dopravy, předvedení a zprovoznění v místě plnění.
Novostavba mateřské školy Michalovice – herní prvky
dodávka a montáž herních prvků pro mateřskou školu Michalovice
Dodávka rolby na úpravu ľadu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru konkrétne jedného ks rolby pre úpravu ľadovej plochy s príslušenstvom a to v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
Rekonstrukce technologie zimního stadionu ve Studénce
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách stávající ledové plochy, včetně bezprostředního okolí ledové plochy, osazení nových mantinelů a prostor hráčských a trestných lavic. Dále pak stavební úpravy technologického kanálu, strojovny chlazení a rozvodny, ...