Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno - Vinohrady
Předmětem veřejné zakázky je celoroční zajištění komplexní údržby veřejných ploch v Městské části Brno – Vinohrady. Pod pojmem celoroční komplexní údržba se rozumí -údržba zpevněných ploch a chodníků a údržba ploch parků, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona dělena na 2 části. (Část1 - ...
RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa
Jedná se o revitalizaci části sídliště Závodu míru v Pardubicích, která je vymezena na severu páteřní komunikací ul. nábřeží Závodu míru, na západě areálem ZŠ Závodu míru, z jihu areálem objektu jeslí a MŠ včetně a od východu plochou mezi sousedícími objekty č.p. 1856 a 1955. Jedná se o provedení stavebních úprav komunikací, parkovacích stání, ...
Prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce
Predmetom zákazky je prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce v rozsahu Objekt: SO - 01 Prístavba Materskej školy: Architotechnické stavebné riešenie, Zdravo-technika, Ústredné kúrenie, Vetranie s rekuperáciou tepla, Elektroinštalácia, Bleskozvod, Objekt: SO - 02 Vodovodná prípojka, Objekt: SO - 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, Objekt: SO - 04 ...
Dodanie a inštalácia chladiaceho roštu s technickým príslušenstvom a mantinelmi
Ťažiskovým predmetom zákazky je dodanie, nainštalovanie a sprevádzkovanie Multifunkčnej športovej plochy (MŠP) s technickým zázemím v 20 vybratých obciach v rámci SR (v jednom kraji dodanie MŠP do 2-3 obcí), ktorá sa delí na dve časti (10xMŠP + 10xMŠP). Osobitnou treťou časťou predmetu zákazky je dodanie rolby - zariadenie na úpravu ľadu ku každej ...
Modernizace Lanové Dráhy Zbojník v lyžařském areálu Bílá, Beskydy, Česká republika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka díla „Modernizace Lanové Dráhy Zbojník v lyžařském areálu Bílá, Beskydy, Česká republika“ v následujícím rozsahu: - zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb., - odkoupení a demontáže současné lanové dráhy, - dodávky, montáže, ...
Nadstavba a stavebné úpravy materských škôl v Žiline
Predmetom zákazky je: NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKÝCH ŠKÔL V ŽILINE 1.Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline 2.Revitalizácia detského ihriska Materskej školy Závodie v Žiline 3.Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline 4.Revitalizácia detského ihriska Materskej školy Suvorovova v ...
Výstavba detského ihriska v  Kolárove
Predmetom zákazky je výstavba tematického detského ihriska v meste Kolárovo s tematikou gotického hradu z mesta Tata formou detského ihriska. Detské ihrisko bude mať dopadový povrch z liatej gumy. Kovové časti herných prvkov budú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným ...
Rôzne podoby vody - Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva
Riešené objekty SO 01 Multimodálna stanica SO 02 - Nabíjacia stanica E-biky SO 03 Sprístupnenie Jarabinského prielomu
Novostavba mateřské školy Pampeliška – herní prvky
dodávka a montáž herních prvků pro mateřskou školu Pampeliška
Sportovní vybavení pro ASC DUKLA - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení z důvodu zlepšení nabídky posilovacích zařízení ve vybavení posiloven a pro zvýšení tréninkových možností jednotlivých oddílů. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 samostatných částí.
Sportovní vybavení pro Hradní stráž - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení z důvodu doplnění vybavení posilovny Hradní stráže a navýšení kapacity sportovních možností pro rozvoj silových schopností příslušníků Hradní stráže. Předmět je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou ...
Sportovní vybavení pro Agenturu služeb - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení (18 ks) z důvodu obnovy a doplnění tělovýchovného materiálu Agentury služeb nezbytného pro zabezpečení činnosti posiloven a tělocvičen. Předmět je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v ...
Sportovní vybavení pro Univerzitu obrany - 2019
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sportovního vybavení (21 ks) z důvodu modernizace technického vybavení infrastruktury tělovýchovných zařízení, zkvalitnění výchovy a rozšíření možností sportovnho vyžití. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré ...
Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce
Predmetom zákazky je regenerácia medziblokového priestoru na ulici Jána Švermu v meste Michalovce, ktorá má prispieť k vytvoreniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií, tak pre detí ako aj dospelých. Je navrhnuté vybudovanie nových spevnených plôch, fitnes zóny, multifunkčného ihriska, detského ...
ČAS - pořízení vybavení pro atletické disciplíny
Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky. Předmětem plnění části 1 VZ je dodávka a instalace 4 ks ochranných klecí pro hod diskem a 8 ks ochranných klecí pro hod diskem a kladivem v určených místech plnění. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem ...
Pořízení vybavení pro atletické disciplíny
Předmětem plnění části 1 VZ je dodávka a instalace 4 ks ochranných klecí pro hod diskem a 8 ks ochranných klecí pro hod diskem a kladivem v určených místech plnění. Místa plnění, podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem části 1 VZ, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 (Technická specifikace) zadávací ...
Výstavba telocvične - ZŠ Dr.  Jozefa Dérera v  Malackách
Predmetom zákazky je prístavba telocvične a šatní s hygienickým zázemím, spolu so stavebnými úpravami v rámci existujúceho objektu základnej školy, ktoré vyplývajú z realizácie prepojenia existujúceho objektu s novonavrhovanými prístavbami a so zriadením časti hygienického zázemia v existujúcich priestoroch.
Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku
Predmetom zákazky je jeden logický celok: Logický celok č. 1: Trampolínová zostava - 1 kpl. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Plastový dětský nábytek, Německo
V současné době plánuji svou vlastní společnost v oblasti venkovního dětského nábytku z vysoce kvalitního plastu. Chtěls bych vytvořit celou produktovou řadu s následujícími produkty: -hrací domky -skluzavky -pískoviště -sedací sestavy V případě zájmu se budu těšit na odpověď. S přátelským pozdravem Stefanie Bartosch
Dodanie stroja na úpravu ľadu
Cieľom dodávateľa je dodanie stroja na úpravu ľadu- rolby.
Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly - interiér
Dodávka prvků interiérů do sportovních šaten a kanceláří, dodávka zařízení tělocvičny a posilovny, vše včetně montáže.
Výstavba detského ihriska v Kolárove
Predmetom zákazky je výstavba tematického detského ihriska v meste Kolárovo s tematikou gotického hradu z mesta Tata formou detského ihriska. Detské ihrisko bude mať dopadový povrch z liatej gumy. Kovové časti herných prvkov budú z vysoko kvalitnej, tepelne spracovanej ocele zinkovanej ponorom, prekryté kvalitným práškovo nanášaným farebným ...
Multifunkčné detské ihrisko
Tematické detské ihrisko je inšpirované históriu partnerského mesta Komárom. Dominantný herný prvok je tvarovou replikou starej renesančnej pevnosti. V štylizovanej podobe je premietnutý systém opevnenia s vodnou priekopou aj do dopadového povrchu z liatej gumy. Pevnosť je zasadená do starého parku so vzrastlými stromami, takže aj v horúcich ...
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa
Riešené územie sa nachádza v zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa, vo vnútroblokovom priestore bytových domov . V území sa nachádza vzrástla zeleň a kroviny, návrh rešpektuje vzrástlu zeleň, tak aby nedošlo k výrubu zdravých stromov. Obnovovaná plocha je verejne prístupná bez oplotenia. Terén pozemku má mierny sklon. Údržbu plochy zabezpečuje ...
Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín - Juh
Predmetom zákazky sú stavebné práce, dodávka tovaru a poskytnutie služieb na Vnútrobloku Východná ulica na Sídlisku Juh a rieši komplexnú úpravu verejného priestranstva s novým komunikačným riešením a vybavením vnútrobloku. Stavba pozostáva zo stavebných objektov : SO 01 Spevnené plochy chodník SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Prekládka ...