Zahrada u MŠ, Hrušky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky prvků a řešení (např. herní prvky pro děti, venkovní mobiliář, sadové úpravy, závlahový systém, související stavební práce) vedoucích k obnově zahrady u Mateřské školy v obci Hrušky. Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak přílohou č. 1 Projektová dokumentace, kterou vypracovala Ing. ...
Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa – stavebné práce
Predmetom zákazky je komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru s cieľom zhodnotenia urbanizovaného životného prostredia a zlepšenia environmentálnych aspektov. Zároveň ide tiež o podporu budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. Výsledkom navrhovanej revitalizácie má byť systémová obnova a tvorba zelene, ...
Multifunkční celoroční sportoviště se zimním kluzištěm Slatinice
Předmětem této veřejné zakázky je zřízení multifunkčního hřiště s letním i zimním provozem, včetně dodávky technologie a doprovodných provozů a souvisejících stavebních úprav. Tato veřejná zakázka předpokládá plnění v podobě dodávek technologického zařízení (technologie vlnovcového potrubí, strojovny chlazení, provozních kapalin, speciálního ...
III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně.
Dodanie, osadenie a montáž certifikovaných herných prvkov
Predmetom zákazky je dodanie, osadenie a montáž certifikovaných herných prvkov (detských hracích prvkov v zmysle normy EN 1176, fitness a workout prvkov v zmysle normy EN 16 630, parkúr EN 168 99) vrátane certifikovaných povrchov tlmiacich náraz (v zmysle noriem EN 1176 a EN 1177) v jednotlivých mestských častiach mesta Martin. Dobudovanie ihrísk ...
Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár pozostávajúcich z dodania zariadenia ihrísk, mestského mobiliáru spolu s jeho inštaláciou, údržba zelene v danom priestore a vybudovaním hracích plôch a javiska v rozsahu dodávok, služieb a prác bližšie špecifikovaných súťažnými podkladmi k ...
Stavebné práce
Predmetom zákazky Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom je revitalizácia priestoru existujúceho vnútrobloku na sídlisku Pod Hájom v Dubnici nad Váhom podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ZAAR TRNAVA s.r.o. Revitalizáciou sa zhodnotí kvalita celého priestoru a vytvorí sa nový režim fungovania vnútrobloku. Stavba ...
Vybudování multifunkčního a workoutového hřiště v obci Břvany
Dojde k vybudování?venkovního multifunkčního hřiště, venkovního workoutového hřiště se zabudovanými cvičebními prvky, skladu s opláštěním z pozinkovaného plechu pro bezpečné?uložení?sportovního náčiní, přístupového zpevněného chodníku vč. schodiště, osvětlení?hřiště a okolí?LED svítidly, systému vsakování?dešťové vody a k pořízení?souvisejícího ...
Revitalizácia medzi blokových priestorov ľavá strana nam. sv. Martina Lipany_2022
Predmetom stavebných prác je revitalizácia medzi blokových priestorov a výmenu starých detských zostáv, ktoré nespĺňajú normové kritéria. Revitalizácia medzi blokových priestorov zahŕňa sadovnícke úpravy, prepojenie medzi blokových priestorov, nové detské zostavy, lavičky, koše a pod. Účelom je vytvorenie pekného a funkčného medzi blokového ...
Revitalizácia vnútrobloku na ulici Novosady, Detva
Predmetom zákazky je revitalizácia medziblokových priestorov na ulici Novosady v Detve. Tá bude zahŕňať výmenu starých detských zostáv, sadovnícke úpravy, prepojenie medziblokových priestorov, fontánka pre pitnú vodu, lavičky, koše , výmena stožiarov verejného osvetlenia, výmena el. vedenia verejného osvetlenia a doplnenie kamerového systému. ...
Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci - Detské ihriská
Zákazka je realizovaná v rámci projektu Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci, ktorý rieši revitalizáciu vnútroblokov Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci s akcentom na skvalitnenie životného prostredia, s dôrazom na zeleň, športoviská, detské ihriská (sú predmetom tejto výzvy), inžinierske siete, potrebné ...
Dodávka interiérového vybavení nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku interiérového vybavení nového kampusu na Černé louce - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví.
Elektrická akumulační rolba na úpravu ledové plochy zimního stadionu, Světlá nad Sázavou
Předmětem plnění je dodávka 1 ks elektrické akumulační rolby na úpravu ledové plochy ve Sportovním centru Pěšinky, na adrese Pěšinky 971, 582 91 Světlá n. S.
Dodanie detských hracích prvkov a rekonštrukcia detského ihriska Bachova
Predmetom zákazky je dodanie detských hracích prvkov a s tým súvisiaca rekonštrukcia detského ihriska Bachova. Všetky práce na zákazke budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie, ktorej autorom je Ateliér FS, s.r.o., Hviezdoslavova 106, 026 01 Vyšný Kubín a zodpovedným projektantom je Ing. Václav First, a ktorá je neoddeliteľnou prílohou ...
Modernizácia osvetlenia futbalového štadióna MŠK Žilina II
Modernizácia osvetlenia hlavnej hracej plochy futbalového štadiónu MŠK Žilina bude pozostávať z výmeny hlavného osvetlenia na osvetľovacích stožiaroch a doplnení osvetlenia v hornej časti tribún.
Revitalizácia vnútrobloku Pádivec: stavebné práce
Predmetom zákazky Revitalizácia vnútrobloku Pádivec je revitalizácia vnútrobloku ohraničeného ulicami Pádivého, Opatovská a Ivana Krasku a to v zmysle projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Kvitnúce záhrady, s.r.o. V rámci architektonického riešenia je priestor rozdelený na 6 hlavných zón Záhradka, Voda, Pre najmenších, Zvuk, ...
Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu Zámutov
Projekt stavby rieši rekonštrukciu a prístavbu kultúrneho domu v obci Zámutov. Navrhované je rekonštruovať existujúcu budovu a rozšíriť jej funkcionalitu prístavbou školskej jedálne s kuchyňou a prístavbou obecného úradu. Prístavby budú fungovať aj samostatne nezávisle na KD avšak budú zároveň prepojené. Ďalej je navrhované dovybavenie areálu ...
Výstavba materskej školy a detské ihrisko - 2022
Predmetom zákazky je výstavba materskej školy v Obci Radnovce podľa projektovej dokumentácie Ing. Peter Csank, Adresa : Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota, IČO : 41306465. Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby spočíva v piatich stavebných objektoch: SO-01 Vlastný objekt SO-02 Vonkajší vodovod a požiarna ...
3D bludiště a dětské hřiště Aš - Park na Příkopech
Vybudování lanového parku a dětského hřiště v prostoru při ulici Na Příkopech.
Detské ihrisko na Potočnej ulici v Piešťanoch
Predmetom zákazky je komplexná revitalizácia plochy detského ihriska na Potočnej ulici v Piešťanoch vrátane dodávky a montáže prvkov detského ihriska s tematikou indiánskej dediny, ktorá historicky dodržiava koncept pôvodného ihriska v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou ving s.r.o., 9. mája 14, 974 01 Banská Bystrica s ...
Dodávka cvičebních pomůcek pro LF OSU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cvičebních pomůcek pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366 dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dodávka vybavení interiéru
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka vybavení interiéru vč. souvisejících činností uvedených v příloze č. 2 - kupní smlouvě.
Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci - Detské ihriská
Zákazka je realizovaná v rámci projektu Revitalizácia vnútrobloku Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci, ktorý rieši revitalizáciu vnútroblokov Podzámska ul. a Michalská ul. v Hlohovci s akcentom na skvalitnenie životného prostredia, s dôrazom na zeleň, športoviská, detské ihriská (sú predmetom tejto výzvy), inžinierske siete, potrebné ...
Živé srdce Černovic - Revitalizace parku na ulici Řehořova
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplné, řádné a bezvadné zhotovení stavby Živé srdce Černovice - Revitalizace parku na ulici Řehořova v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Nákup rolby na úpravu ľadovej plochy
Predmetom zákazky je nákup novej, nepoužitej rolby na úpravu ľadovej plochy a jej dodávka na miesto určenia. Technické a obchodné požiadavky sú podrobne popísané v súťažných podkladoch.