Novostavba MŠ Teplická -Stavba MŠ
Predmetom súťaže sú stavebné objekty SO 01 Objekt MŠ, SO 02 napojenie vodovodu, SO 03 Napojenie kanalizácie, SO 04 - Napojenie elektro (vrátane preložky VN), SO 05 - Oplotenie. (Stavebné objekty SO 06 Detské ihriská, SO 07 Areálová zeleň, SO 08 Komunikácie a spevnené plochy sú predmetom inej súťaže. Je potrebné počítať pri výstavbe s ...
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-II.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici II. etapa, ktorá sa skladá z troch častí: -Časť A. Stavebné práce -Časť B. Obnova a výsadba zelene -Časť C. Detské ihriská a športové prvky Predmetom je realizácia stavebných prác na regenerácii vnútrobloku ...
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-I.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici I. etapa, ktorá sa skladá z troch častí: -Časť A. Stavebné práce -Časť B. Obnova a výsadba zelene -Časť C. Detské ihriská a športové prvky Predmetom je realizácia stavebných prác na regenerácii vnútrobloku ...
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova, Nitra
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Riešeným územím projektu REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ KMEŤOVA, NITRA je plocha verejnej zelene obytného súboru Diely v Nitre. Riešené územie je plochou verejnej zelene obytného súboru, kde sú už zrealizované voľnočasové aktivity podľa predošlých ...
Projekt TreBuCHET - Mobiliár
Predmetom zákazky je dodanie a rozmiestnenie mobiliáru do priestoru Čerešňového sadu v Trenčíne. V tomto priestore, ktorý momentálne slúži ako oddychový priestor bez bližšieho špecifického určenia, sa navrhujú aktivity, ktoré by umožnili jeho nielen občasné, ale aj dlhodobé zmysluplné využitie a náplň nielen pre obyvateľov mesta Trenčín, ale aj ...
Vybavení oddychové zóny 2020
Předmětem je dodávka a montáž prvků oddychové zóny na p. č. 221, 223 a 233 v k. ú. Butoves.
Ľadová plocha - Obecné športové a oddychové centrum
Predmetom zákazky je dodanie a montáž technológie chladenia ľadovej plochy , dobudovanie technologickej dosky pod ľadovú plochu, dodanie a montáž mantinelov pre hokej v Obecnom športovom a oddychovom centre v Obci Široké.
Multifunkčné detské ihrisko
Tematické detské ihrisko je inšpirované históriu partnerského mesta Komárom. Dominantný herný prvok je tvarovou replikou starej renesančnej pevnosti. V štylizovanej podobe je premietnutý systém opevnenia s vodnou priekopou aj do dopadového povrchu z liatej gumy. Pevnosť je zasadená do starého parku so vzrastlými stromami, takže aj v horúcich ...
Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci Revitalizácie, rekonštrukcie a vybavenia existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva Zimného štadióna Banská Bystrica. Objektová skladba: SO-01 Prestavba Západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia SO-02 Ošetrenie a náter strešného povrchu haly A ...
Revitalizácia vnútrobloku vedľa hotela Magnus, Trenčín
Ideovým zámerom pre vyhotovenie tohto projektu je komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru s cieľom skvalitnenia urbanizovaného životného prostredia, zlepšenia environmentálnych aspektov a podpory budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. Výsledkom navrhovanej revitalizácie má byť systémová obnova a tvorba ...
Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - Výstavba materskej školy v Selciach
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác "Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY v Selciach". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov. Predmet ...
Športovo-rekreačný areál v meste Revúca
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacej projektovej a inžinierskej činnosti. V rámci stavebných prác bude vybudovaný športovo-rekreačný areál, ktorý bude pozostávať z dvoch celkov a to dobudovanie športovo-rekreačného areálu a vybudovanie viacúčelovej športovej haly. V ďalších častiach súťažných podkladov budú tieto ...
Poptávám řetězy na houpací hračky do školky
Mám dotaz ohledně řetězu na houpací hračky do školky. Potřeboval bych dodat 8 kusů řetězu o síle oka cca 8 mm a délce 90 cm. Řetězy potřebuji na houpací koně ze dřeva na zahradu školky. Měly by být potaženy bužírkou (kvůli bezpečnosti). V tom případě je jedno, jaká budou oka. Ty současné jsou již probroušené a bužírka se na některých místech ...
Pořízení vybavení pro atletické disciplíny a zdravotní zabezpečení
Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky. Předmětem plnění části 1 VZ je dodávka a instalace 12 ks ochranných klecí pro hod kladivem a diskem v určených místech plnění, části 1 VZ, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace (dále též „ZD“) - Technická specifikace. Předmětem ...
Mobilní sportovní povrchy pro potřeby florbalové reprezentace a talentované mládeže
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 14 ks mobilních sportovních povrchů pro florbal dle technické specifikace v příloze č. 1 zadávací dokumentace na místo plnění dle zadávací dokumentace, a to včetně dopravy a složení na místě plnění. Realizace zakázky je podmíněna přidělením dotace MŠMT.
Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Belanská štvrť
Stavba rieši revitalizáciu vnútrobloku sídliska Belanská štvrť v Liptovkom Hrádku s akcentom na skvalitnenie životného prostredia, s dôrazom na zeleň, športoviská, detské ihriská, inžinierske siete, potrebné komunikácie a iné plochy. Samotná stavba sa skladá z niekoľkých vzájomne previazaných prevádzkových celkov: - Sadové úpravy-zeleň - ...
Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice
Veřejná zakázka zahrnuje novostavbu mateřské školky, která bude mít tvar jednoduchého kvádru zasazeného do svažitého terénu. Jedná se o dvoupodlažní novostavbu mateřské školy, včetně souvisejícího kancelářského a sociálního zázemí, provozu kuchyně, příjezdové komunikace, zahrady s herními prvky, oplocení, zeleň a parkoviště.
Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice
Veřejná zakázka zahrnuje novostavbu mateřské školy, která bude mít tvar jednoduchého kvádru zasazeného do svažitého terénu. Jedná se o dvoupodlažní novostavbu mateřské školy, včetně souvisejícího kancelářského a sociálního zázemí, provozu kuchyně, příjezdové komunikace, zahrady s herními prvky, oplocení, zeleň a parkoviště.
Kanoistické trenažéry
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks kanoistických trenažérů z důvodu zlepšení nabídky posilovacích zařízení ve vybavení posiloven a pro zvýšení tréninkových možností jednotlivých oddílů.
Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Kroměříž
Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie chlazení a stavební úpravy stávající ledové plochy včetně jejího bezprostředního okolí a osázení nových mantinelů. Ke stavebnímu objektu nebude prováděna přístavba ani nástavba k původní stavbě. Stavební činnosti zahrnují drobné stavební úpravy a práce související s výměnou technologie chlazení. ...
Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy, domovské prístavisko pre výletnú loď
Predmetom zákazky je dodanie tovaru vrátane montáže pre projekt Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy, domovské prístavisko pre výletnú loď a 12 ks typizovaných prístavísk pre výletnú loď a rekreačné plavidlá podľa dokumentácie pre povolenie umiestnenia plávajúceho zariadenia. Predmetom zákazky je aj certifikácia a schválenie ...
Brána Beskyd I
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je stavba dětského hřiště a polyfunkčního objektu, který bude sloužit k bydlení a jako pohostinské zařízení. V rámci této stavby dojde ke změně kapacit a tvarů zpevněných ploch a komunikací v předmětné lokalitě. Stavba zahrnuje výstavbu celkem 32 parkovacích míst. Polyfunkční objekt bude ...
Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov
Předmětem veřejné zakázky je výstavba tělocvičny gymnázia Benešov a spojovacího krčku dle projektové dokumentace. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také „PD“), která je součástí této zadávací dokumentace. Vybraný účastník bude povinen postupovat dle vydaných rozhodnutí správních orgánů, které souvisejí ...
Revitalizácia vnútrobloku sídlisko Stred, Revúca
Cieľom revitalizácie vnútrobloku je zveľadenie spoločného priestoru, zvýšenie jeho estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax, obnovou verejnej zelene, obnovou mestského a parkového mobiliáru, rekonštrukciou existujúcich chodníkov a trás pre peších, obnovou plôch pre pohybové aktivity detí, mládeže a ...
MV - Praha 7, Stromovka - Bobový trenažér
Jedná se o dodávku a montáž demontovatelné ocelové konstrukce bobového trenažéru dle dokumentace pro provedení montáže. Objekt bude využíván jako tréninkový trenažér startů bobových závodníkům. Ocelová konstrukce je navržena jako demontovatelná.