Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Predmetom zákazky sú stavebné práce rozdelené na dve časti podľa špecifikácie uvedenej v týchto súťažných podkladoch. Cieľom rozšírenia MŠ je zväčšenie kapacity predškolského zariadenia z terajšieho stavu. Rozšírením kapacity MŠ sa rozumie rekonštrukcia pavilónu P2 a hospodárskeho pavilónu a dostavba nového pavilónu a stavebno-technické úpravy ...
Vybavení oddychové zóny
Předmětem je dodávka a montáž prvků oddychové zóny na p. č. 221, 223 a 233 v k. ú. Butoves.
Rekonštrukcia historického parku kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej
a.Vybudovanie polyfunkčného parkového domu ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE : zastavaná plocha - 58,76 m2, zastavaná plocha prístupová terasa 40,67 m2, obostavaný objem 264,42m3 Polyfunkčný parkový dom je jednoduchý pozdĺžny jednopodlažný nepodpivničený objekt so sedlovou strechou. Dispozične je rozdelený na dve časti oddelené chodbičkou. V prednej ...
Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové–Lutyni – 2. část
1. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby – „Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni“. Stavba je rozdělena na tyto dvě stavební etapy: ČÁST 1 - zájmové území se nachází východně od ul. Adamusova a je ohraničeno ul. Dětmarovická, v okolí byt. domů č.p. 1246 – 1253 ČÁST 2 - zájmové území se nachází západně od ul. ...
Budovanie prvkov zelenej  infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
Projekt zahŕňa tri územia v meste Spišské Vlachy. Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a ...
Pořízení rolby
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu stroje na úpravu ledové plochy - rolby dle požadované technické specifikace, včetně dopravy, předvedení a zprovoznění v místě plnění.
Novostavba mateřské školy Michalovice – herní prvky
dodávka a montáž herních prvků pro mateřskou školu Michalovice
Dodávka rolby na úpravu ľadu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru konkrétne jedného ks rolby pre úpravu ľadovej plochy s príslušenstvom a to v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
Rekonstrukce technologie zimního stadionu ve Studénce
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách stávající ledové plochy, včetně bezprostředního okolí ledové plochy, osazení nových mantinelů a prostor hráčských a trestných lavic. Dále pak stavební úpravy technologického kanálu, strojovny chlazení a rozvodny, ...
Zajištění ledových ploch na území MČ Praha 5
3.2. Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je: v části A: zajištění dodávky mobilního ledového kluziště o rozměrech 16x24 m, montáže před zahájením zimní sezony v roce 2018-2019 a zajištění provozu kluziště po dobu 4 let (tj. 4 zimních sezon), přičemž seznam částí kluziště, ...
Poptáváme dveře do vlhkého prostředí
Poptáváme cenovou nabídku na dveře do mokra (klasické zárubně, barva bílá): - 60 cm pravé 3x - 70 cm levé 1x - 70 cm pravé 1x
Mestský park v Karlovej Vsi (2)
Predmetom zákazky je zriadenie mestského parku pre účely vytvorenia malej oddychovej zóny v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na parcele č. 910/13, pozdĺž hlavnej komunikácie Karloveská medzi objektmi čerpacej stanice pohonných hmôt, poisťovne a rodinnými domami. Revitalizáciou pozemku, ktorý v súčasnosti nie je oplotený, zastavaný a ani ...
Revitalizácia detského ihriska na Toplianskej ulici v Bardejove
Plocha detského ihriska je riešená za účelom jeho úpravy a obnovy a skvalitnenia a vytvorenia kvalitnejšieho prostredia.Predmetom riešenia je nové pôdorysné usporiadanie komunikácií pre chodcov, úprava a rekonštrukcia existujúcich povrchov, rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, riešenie fontány a prípojok k nej, verejné osvetlenie a doplnenie ...
Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy
Riešené územie sa nachádza vo vnútrobloku bytových domov v centrálnej časti mesta Krompachy. Projekt má za cieľ regeneráciu v súčasnosti nedostatočne riešeného územia s úmyslom vytvoriť kvalitné zázemie pre obyvateľov bytových domov. Plocha revitalizovaného územia:2742,00 m Novo navrhované komunikácie pre peších:176,20 m Projekt sa skladá zo 4 ...
Stavební úpravy v areálech Aquapark a Letního koupaliště Sletiště II
Předmětem plnění je demontáž starých a montáž nových tobogánů včetně stavební úpravy tobogánové věže a dojezdu tobogánu v objektu Aquaparku a dále rekonstrukce bazénové nádrže a výměna stávajících tobogánů v areálu Letního koupaliště Sletiště za demontované tobogány z objektu Aquaparku v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
CULTPLAY - Interaktívne tematické parky - Inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva
Predmetom zákazky je spracovanie projektu pre stavebné povolenie s tematikou renesančného opevnenia mesta Nové Zámky formou detského ihriska. Cieľom je prilákať návštevníkov z regiónu a pútavou formou hry priblížiť deťom, ale aj ich rodičom a príbuzným, históriu mesta Nové Zámky. Riešené územie sa nachádza v juho - východnej časti mesta Nové ...
Venkovní areál Plavecké haly Klíše
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je rekonstrukce venkovní části Plaveckého areálu Klíše tak, aby bylo vytvořeno pro návštěvníky zajímavé a koncepčně moderní rekreační zařízení navazující přímo na krytou plaveckou halu. Rekonstrukce zahrnuje rekonstrukci stávajících venkovních bazénů včetně okolních ploch s doplněním atraktivních prvků pro ...
Výzva na predkladanie ponúk Športová výbava - Na vode a po skalách po Slovensku
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie dodania tovaru zákazka s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je nákup športovej výbavy podľa prílohy č.1. (Špecifikácia predmetu zákazky). Výsledkom obstarávania bude objednávka na športovú výbavu.
Rekonštrukcia detského ihriska - lesopark Chrasť, exteriér, picia fontána
Predmet podlimitnej zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zákazka na uskutočnenie prác, terénne úpravy, oprava chodníkov a oplotenia, realizáciu vegetačných úprav, ošetrenie drevín, založenie trávnika a dodávku a ...
Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa
Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti: 1.časť: Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa- Stavebné práce. 2.časť: Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa- Obnova detských ihrísk a viacúčelových plôch pre pohybové aktivity - prvky detského ihriska. 3.časť: ...
Dodání šermířských planší
Dodání šermířských planší dle specifikace výzvy.
Školní multifunkční hřiště pro školní mládež a volnočasové aktivity dětí a mládeže na Kamechách
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplné a komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle smlouvy, projektu a povolení. Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: 1) Provedení stavby podle stavebního povolení a projektu; 2) Dopracování realizační projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, ...
Herné a agility prvky
Predmetom zákazky je dodanie zariadení ihrísk, hojdačiek, kolotočov
Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktorých obsahom je predovšetkým zabezpečenie opráv a údržby detských ihrísk v majetku mesta Žilina, zabezpečenie opráv a údržby prístreškov MHD, lavičiek. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných ...