Zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ v Bojniciach

Zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ v Bojniciach

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii budovy MsÚ v Bojniciach, ktorých výsledkom bude zníženie energetickej náročnosti objektu. Rekonštrukčné práce pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa budovy, výmeny výplní okenných otvorov a otvorov zasklených stien, rekonštrukcie vykurovania, výmeny osvetlenia, inštalácie fotovoltaických ...

Instalace fotovoltaického systému

Instalace fotovoltaického systému

Realizace fotovoltaického systému o výkonu 29,43 kW na stávající střeše přístavby haly dle Projektové dokumentace. Vyrobená elektřina bude spotřebovávána na místě a přebytky budou odváděny do distribuční sítě. Místem instalace jsou Dráby 932, 56601 Vysoké Mýto, parcela č. 4216/84, k.ú. Vysoké Mýto 788228.

Vybudovanie zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu

Vybudovanie zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu

Predmetom postupu zadávania zákazky je dodanie technologického zariadenia - linky na mechanicko - biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, včítane súvisiacich služieb - doprava, balenie, montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obslužného personálu a kolaudácie. Zostava technologickej linky: Číslo/označenieNázov položky ...

Inštalácia Fotovoltaických panelov

Inštalácia Fotovoltaických panelov

Predmetom zákazky je dodanie a montáž fotovoltaických panelov a vyvedenie celého výkonu do vlastnej elektroinštalácie podľa priloženej dokumentácie.

Úspory energie ve společnosti PALFRIG OSTRAVA s.r.o.

Úspory energie ve společnosti PALFRIG OSTRAVA s.r.o.

Předmětem zakázky je celkem 4 částí: 1) Výměna vrat 2) Výměna stávajících zářivek za úsporné žárovky 3) Oprava a zateplení střechy panely DACH typu PLECH/PIR/PLECH o sile 60 mm s povrchovou úpravou RAL 9002/9002 včetně montáže 4) Pořízení a instalace FVE o výkonu 10 kWp na střechu výrobní haly budovy na parcele 510/5 v KÚ Stará Ves nad ...

Poptávám dodávku čističky dešťové vody

Poptávám dodávku čističky dešťové vody

Poptávám čističku deštové vody, změna deštové vody na pitnou vodu. Jedna se o chatovou oblast bez možností připojit se na vodovodní řád.

Dodávka servisu kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci

Dodávka servisu kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci

Předmětem veřejné zakázky je dodávka servisu 2 ks kogeneračních jednotek pro Home Credit Arenu v Liberci. Základní vymezení rozsahu plnění předmětu této veřejné zakázky zahrnuje zejména následující: a) obnovu kogeneračních jednotek v rozsahu specifikovaném v Projektové dokumentaci a Položkovém rozpočtu a v souladu technickým řešením požadovaným ...

Modernizácia administratívnej budovy Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu

Modernizácia administratívnej budovy Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu

Predmetom zákazky je modernizácia administratívnej budovy Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín pozostávajúca z: 1. zateplenie obvodových stien a strechy 2. výmeny výplní otvorov (okná a dvere), 3. výmena osvetlenia za LED 4. inštalácia tepelného čerpadla 5. inštalácia slnečných ...

Svidník - MŠ na Ul. 8. mája – zateplenie

Svidník - MŠ na Ul. 8. mája – zateplenie

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ na Ul. 8. mája, Svidník na úroveň ultranízko a nízkoenergetickej budovy. Realizovanými opatreniami (7 opatrení na zníženie spotreby energie) bude výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, meranie, riadenie a regulácia spotreby energie, ...

Hledáme dodavatele technologie reverzní osmózy

Hledáme dodavatele technologie reverzní osmózy

Pre arabskú spoločnosť v Bahrajne hľadáme dodávateľov technologie pre výstavbu reverznej osmozovej vody. Dôležite sú Vaše skúsenosti a know how. Jednanie formou B2B. Kontrakt na 4-5 rokov, 33 mil €. Banková Garancia - BD or SBLC. For the Arab society in Bahrain we are looking for suppliers of technology for the construction of a reverse osmosis ...

Materiálové zhodnotenie nevyužitého, nie nebezpečného odpadu na ekologické palivá

Materiálové zhodnotenie nevyužitého, nie nebezpečného odpadu na ekologické palivá

Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia: Materiálové zhodnotenie nevyužitého, nie nebezpečného odpadu na ekologické palivá (1 celok) Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Poptáváme realizaci fotovoltaické elektrárny pro arabský trh

Poptáváme realizaci fotovoltaické elektrárny pro arabský trh

Hľadáme firmu na projektovanie a postavenie slnečnej 100MW elektrárne pre arabský trh. BD SBLC komunikácia B2B.

16-029 Olomouc Holice - rekonstrukce budovy D

16-029 Olomouc Holice - rekonstrukce budovy D

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v rekonstrukci budovy, která zahrnuje výměnu oken, dveří, zateplení obvodového pláště, přístavbu nákladního výtahu, nové veškeré instalace, přestavbu vnitřních dispozic, 1. - 3. podlaží skladovací plochy, 4. podlaží administrativní část, serverovnu, nové EPS, EZS, úpravu vrátnice, ...

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: 1. Zateplenie kontaktným zatepľovacím systém vrátane zateplenia sokla a medzistrešného priestoru. 2. Výmena výplní otvorov na fasáde. 3. ...

Inovácia procesu výroby betónových produktov v MRA betón, s. r. o.

Inovácia procesu výroby betónových produktov v MRA betón, s. r. o.

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia recyklačného zariadenia na zvyškový betón na troch rôznych miestach Ilava, Považská Bystrica a Púchov, podrobne v súťažných podkladoch.

Výběrové řízení na Zřízení FTV elektrárny na objektu výrobní a skladové haly ENIKA Nová Paka

Výběrové řízení na Zřízení FTV elektrárny na objektu výrobní a skladové haly ENIKA Nová Paka

Předmětem poptávky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny pro účely vlastní spotřeby el. energie společnosti ENIKA. CZ s.r.o.

Zberové vozidlo s rotačným lisovaním a zberné nádoby

Zberové vozidlo s rotačným lisovaním a zberné nádoby

Technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Zákazka je rozdelená na 2 časti: 1. Zberové vozidlo s rotačným lisovaním a zberné nádoby. 2. Technológia na zvoz a spracovanie BRO.

Zateplenie materskej školy - Vrbová nad Váhom

Zateplenie materskej školy - Vrbová nad Váhom

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Materskej školy v obci Vrbová nad Váhom s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy. Ako zdroj tepla pre vykurovanie bude slúžiť plynový kondenzačný kotol. Ďalším zdrojom tepla na ohrev vody a podporu vykurovania bude solárna energia získavaná pomocou vákuových slnečných kolektorov umiestnených na ...

Komplexná obnova objektu č. 48 – Sociálno-prevádzková budova

Komplexná obnova objektu č. 48 – Sociálno-prevádzková budova

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: -zateplenie fasády a strechy, -výmena strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov, -inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a ...

Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytovňou Santovka

Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytovňou Santovka

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: -zateplenie fasády a strechy, -výmena strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov, -inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a ...

Dodávka center obnovitelných zdrojů energie

Dodávka center obnovitelných zdrojů energie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 center obnovitelných zdrojů energie, včetně jejich montáže a zaškolení personálu zadavatele. Účelem veřejné zakázky je modernizace technického vybavení středních odborných škol, tak, aby odpovídalo moderním technologiím a postupům využívaným v praxi, a zvýšení kvality výuky s cílem zvýšení uplatnitelnosti ...

Stredisko nízkoteplotnej recyklácie nie nebezpečných odpadov

Stredisko nízkoteplotnej recyklácie nie nebezpečných odpadov

Predmetom zákazky je dodanie strediska nízkoteplotnej recyklácie nebezpečných odpadov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Rekonštrukcia administratívnej budovy v Kláštore pod Znievom

Rekonštrukcia administratívnej budovy v Kláštore pod Znievom

Predmetom zákazky je rekonštrukcia administratívnej budovy v Kláštore pod Znievom. Stavebné práce budú pozostávať z nasledovných činností: - zateplenie podlahy a obvodových stien budovy, - výmena vnútorných rozvodov elektrickej energie, svietidiel, vody a kanalizácie - inštalácia fotovoltaických panelov s hybridným systémom na akumuláciu ...

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín pozostávajúce z nasledovných činností bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer: Objekt materskej školy SO 01 - 1Zateplenie obvodového plášťa SO 01 - 2Zateplenie strechy SO 01 - 3Výmena výplňových konštrukcií SO 02Ostatné ...

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna

Předmětem zakázky jsou stavební práce a dodávka fotovoltaické elektrárny 29,5 kWp pro zajištění energetických úspor objektu.

(záznamy 1/25 z 557)  strana 1 / 23