Zníženie energetickej náročnosti v budove Pivovar KARPAT - Fotovoltaika
Predmetom kúpy je fotovoltaické zariadenie (FVZ) pre vlastnú spotrebu s reguláciou prebytkov do vlastnej spotreby s celkovým výkonom 99,96kWp. Súčasťou zariadenia je diagnostický software pre vzdialenú správu. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Mobilná drvička stavebnej sutiny
Predmetom zákazky je dodanie mobilnej drvičky stavebnej sutiny, ktorá je bližšie špecifikovaná v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
Zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek dle technické specifikace.
Vyšný Žipov – zberný dvor – stavebná časť
Predmetom zákazky je vybudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a to vybudovaním stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad, vybudovaním zberného dvora na umiestnenie zberných nádob za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu. Navrhovaný zberný dvor bude tvorený spevnenou plochou s osadeným ...
Technologická linka pro třídění primárně separovaného odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové technologické linky pro třídění primárně separovaného odpadu v areálu stávající skládky. Součástí plnění vedle zhotovení a dodávky linky (strojů, zařízení, systémů a dalších věcí tvořících technologii vč. příslušenství) je i doprava na místo montáže, montáž, zpracování projektové dokumentace ...
Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - realizace stavby
Předmětem zakázky je zhotovení stavby spočívající v komplexním zateplení obvodového pláště budovy, které zahrnuje výměnu oken včetně doplnění stínící techniky, výměnu dveří a lehkého obvodového pláště, zateplení fasády a střechy a úpravu otopného systému. Součástí předmětu zakázky je rovněž demontáž a likvidace panelů obsahujících azbest. Dále je ...
Zařízení na výrobu paliva z odpadů Želivec
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Zařízení na výrobu paliva z odpadů Želivec“ CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007773. Dodávky pro projekt jsou Mobilní hvězdicové síto se vzduchovým třídičem a Kolový nakladač s příslušenstvím.
Dodávka fotovoltaického systému 20 kWp s akumulací
Dodávka a instalace fotovoltaického systému včetně akumulace energie o výkonu 20 kWp. Instalace je projektována na střechu hlavní provozní haly.
Výstavba zdroja vykurovania na báze OZE
Pre jednotlivé objekty sú navrhované obnoviteľné zdroje energie OZE tepelné čerpadlá vzduch/voda, ktoré budú slúžiť pre účely vykurovania objektov. V prípade objektu Administratívnej budovy je navrhované aj aktívne chladenie vybraných priestorov reverzibilnými tepelnými čerpadlami (2ks). Ostatné objekty budú vykurované 8 ks tepelných čerpadiel bez ...
Zpracování odpadního tepla z mrazících boxů
Předmětem výběrového řízení je: generální dodavatel technického řešení pro zpracování tepla z mrazících boxů umístěných v pekárenském provozu.
Poptávám opravu solárního systému
Poptávám opravu solárního systému (výměna vadných ventylů na střeše), Otrokovice.
Zařízení na čištění biometanu ZD Bělčice
Provedení stavebních, montážních a souvisejících prací spočívajících v rozšíření stávající bioplynové stanice zadavatele o zařízení na úpravu bioplynu na CNG, zásobníky na CNG a plničku, která bude zajišťovat prodej vyčištěného bioplynu odběratelům – např. do tlakových nádob nebo do CNG automobilů
Drvič a štiepkovač na spracovanie drevného odpadu
Predmetom zákazky je modernizácia výrobnej linky určenej na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (drevnej piliny) zakúpením štyroch technologických zariadení: 1. Drvič a štiepkovač na spracovanie drevného odpadu 2. Kogeneračná jednotka a pásová sušička dreveného odpadu 3. Peletovací lis 4. Paletizačný robot a ovinovačka naplnených ...
Inštalácia fotovoltaických panelov
Predmetom zákazky je dodanie a montáž fotovoltaických panelov a vyvedenie celého výkonu do vlastnej elektroinštalácie podľa priloženej dokumentácie.
Recyklácia odpadových fólií – pracia linka
Predmetom zákazky je recyklácia odpadových fólií - pracia linka. Linka bude riešená ako sústava navzájom prepojených strojov a zariadení, ktoré zabezpečia vypranie odpadovej fólie, vysušenie, pomletie a zrecyklovanie do výstupnej formy aglomerátu pre ďalšie finálne spracovanie. Vstupnou surovinou bude lisovaná, triedená fólia LDPE, LLDPE a ...
Linka, dodanie tovarov pre stredisko separovaného zberu
Predmetom zákazky je dodanie tovarov pre stredisko separovaného zberu.Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Zařízení na zpracování odpadů, Itálie
Hledám zařízení na úpravu (zpracování) odpadů CER 191204 (plast a pryž) v České republice.
Nákup technologických zariadení na zvýšenie efektivity spracovania nebezpečných odpadov
Predmetom zákazky je nákup súboru technologických zariadení pre projekt s názvom Nákup technologických zariadení na zvýšenie efektivity spracovania nebezpečných odpadov. Súbor technologických zariadení bude slúžiť na spracovanie vyradených chladiacich, mraziacich a klimatizačných zariadení po skončení ich životnosti. Súbor zariadení pozostáva z ...
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa - ČOV Písek
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nové stavby s využitím semimobilní kontejnerové technologie, umístěné na upravené ploše kalového hospodářství ČOV. V zařízení bude likvidováno 3 580 až 3 900 t/rok strojně odvodněného kalu z ČOV Písek, pro spoluspalování bude využito 250 - 700 t/rok biomasy, převážně ve formě dřevní štěpky. Součástí ...
Zariadenia pre kompostáreň v obci Veľké Ludince
Predmetom zákazky sú zariadenia pre zberný dvor v obci Veľké Ludince. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C.
Zariadenia pre kompostáreň v obci Kuraľany
Predmetom zákazky sú zariadenia pre zberný dvor v obci Kuraľany. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Zariadenia pre kompostáreň v obci Farná
Predmetom zákazky sú zariadenia pre zberný dvor v obci Farná. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného odpadu obce Oravský Podzámok
Predmetom zákazky je technológia zberného dvora v obci Oravský Podzámok, ktorá pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov.
Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce v západní Bosně
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a instalace technologií a provedení dalších souvisejících služeb pro zajištění elektrické energie a ohřevu vody menšinovým navrátilcům v Bosně a Hercegovině. V rámci plnění této veřejné zakázky bude dodáno a nainstalováno celkem 40 solárních systémů na dodávky elektrické energie a ohřev vody.