Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa

Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa

Předmětem veřejné zakázky je realizace opatření (stavebních objektů) v lokalitě Hlučínského jezera a jeho okolí, jejichž cílem je zejm. zajištění protipovodňové ochrany řešeného území a s tím související zajištění ochrany osob a majetku, to vše s dopadem rovněž na ostravskou aglomeraci, a jeho vyčlenění z aktivní zóny záplavového území.

Geologická úloha - sanácia geologického prostredia - Devínska cesta

Geologická úloha - sanácia geologického prostredia - Devínska cesta

Predmetom zákazky je sanácia geologického prostredia - skalný odrez s dĺžkou 185,5 m, ktorý sa nachádza na Devínskej ceste, v mestskej časti Karlova Ves. V priestore skalného odrezu došlo dňa 5.4.2017 v ranných hodinách k skalnému zrúteniu. Na základe obhliadky miesta skalného zrútenia a po vykonaní nevyhnutných opatrení na zamedzenie jeho ...

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite KK / Kežmarok - bývalé kasárne

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite KK / Kežmarok - bývalé kasárne

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 3 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Špecifickými ...

Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „PROJEKT SANACE, DS PHM UNIPETROL RPA, s.r.o. – Bartošovice, Projektová dokumentace opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“, včetně příloh, zpracované společností Biodegradace s.r.o. v lednu 2011 a aktualizované v ...

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice s cieľom rozšírenia kapacity a navýšenia počtu žiakov predškolského zariadenia. Navýšenie si vyžaduje sprevádzkovanie dvoch nových tried v samostatnej budove materskej školy na 2.NP v súčasnosti len čiastočne využitom. Rekonštrukcia materskej školy pozostáva zo ...

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ČEZ Korporátní služby s.r.o.

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ČEZ Korporátní služby s.r.o.

Předmětem plnění je soubor projekčních, legislativních, technických, laboratorních a vyhodnocovacích prací, včetně sledu a řízení, potřebných k sanaci saturované zóny znečištěné chlorovanými alifatickými uhlovodíky podle projektové dokumentace „Nápravná opatření ve společnosti ČEZ Korporátní služby, s. r. o. v lokalitě Karlovy Vary – Tuhnice“ ...

FARMAK Olomouc - III. etapa sanačních prací

FARMAK Olomouc - III. etapa sanačních prací

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Olomouc – FARMAK, a.s. III. etapa“, zpracované v listopadu 2017 společností GEOtest, a.s., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je odstranění ohnisek znečištění v areálu společnosti FARMAK, a.s. Konkrétně se jedná o odstranění staré chemické kanalizace ...

PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území

PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je kácení dřevin a sanace území v Průmyslové zóně Mošnov na pozemku p. č. 822/47, 822/51, 822/66 a 822/73 v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, a to v souladu s „Dendrologickým posouzením včetně přípravy pro kácení v lokalitě PZ Mošnov část p.č. 822/47, 822/73, 822/51“ a s „Dendrologickým posouzením včetně přípravy ...

II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o.

II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „NOVÝ JIČÍN – VISTEON, Projekt sanace“ ze září 2014 a jejího „Dodatku č. 1 sanace II. etapa Nový Jičín – VISTEON“ z října 2014, zpracované společností G-Consult, spol. s r.o. Předmětem plnění je odstranění závadného stavu spočívajícího v kontaminaci ...

Sanační opatření v areálu Nová Praga

Sanační opatření v areálu Nová Praga

Předmětem plnění zakázky je sanace kontaminovaných stavebních konstrukcí, zemin a podzemní vody na pozemcích Praga Centrum a.s. Vzhledem k různým typům znečištění a různým kontaminovaným médiím je plánováno několik typů sanačního zásahů, které budou realizovány v průběhu a po demolici nekontaminovaných nadzemních částí objektů. S ohledem na ...

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Předmětem díla jsou stavební práce v objektu odloučeného pracoviště SPŠ Hronov ve Vrchlického ulici. Jedná se o úpravy budovy školy- rekonstrukce stávajících odborných učeben, kompletní sanaci vlhkosti zdiva v 1. NP nerezovými plechy vč. omítek, kompletní rekonstrukci ploché střechy vč. nosné části, nový přístup do objektu z ulice, rekonstrukci ...

Obnova fasády – zámek Plumlov - sanace vlhkosti a úprava prostranství

Obnova fasády – zámek Plumlov - sanace vlhkosti a úprava prostranství

Předmětem veřejné zakázky je sanace vlhkosti obvodových konstrukcí průčelí stěny zámku v Plumlově (objekt SO 02) a vyspádování terénu nádvoří zámku směrem od objektu dle požadavku sanačních opatření (objekt SO 03). Na základě vyhodnocení finančních možností investora byl projekt sanace rozdělen do postupných, technologicky navazujících ...

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice s cieľom rozšírenia kapacity a navýšenia počtu žiakov predškolského zariadenia. Navýšenie si vyžaduje sprevádzkovanie dvoch nových tried v samostatnej budove materskej školy na 2.NP v súčasnosti len čiastočne využitom. Rekonštrukcia materskej školy pozostáva zo ...

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite Komárno - Harčáš

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite Komárno - Harčáš

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 5 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Stredisko na zhodnocovanie stavebných odpadov - Brzotín - stavebné práce

Stredisko na zhodnocovanie stavebných odpadov - Brzotín - stavebné práce

Predmetom zákazky je vybudovanie strediska na zhodnocovanie stavebných odpadov v obci Brzotín.

Rekultivace areálu Plavící jámy č. 5/2

Rekultivace areálu Plavící jámy č. 5/2

Předmětem plnění je stabilizace sesuvných projevů v lokalitě Plavící jámy č. 5/2, v k.ú. Orlová. Rekultivační práce budou spočívat v terénních úpravách v ploše celého areálu. Terénní úpravy rovněž zahrnují vytvoření dvou samostatných sanačních zón – Zóny I a II, které plynule navazují na současný terén a zajistí stabilitu celého území. Součástí ...

Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Sanace ČS PHM Pardubice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Pardubice společnosti BENZINA s.r.o., zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě čerpací stanice ...

Palác Ľubomirských - obnova objektu, rekonštrukcia

Palác Ľubomirských - obnova objektu, rekonštrukcia

Predmetom zákazky je PALÁC ĽUBOMIRSKÝCH- obnova objektu- rekonštrukcia v rozsahu: - realizácie kompletného interiéru stavby paláca, vrátane sanácie vlhkosti, reštaurátorských prác a nových rozvodov inžinierskych sietí; - kompletná výmena elektrických vnútroareálových káblových rozvodov vrátane hlavného rozvádzača v podbrání paláca; - ...

Rekultivace skládky HANTÁLY - I. etapa

Rekultivace skládky HANTÁLY - I. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dokončení rekultivace I. etapy stávající skládky firmy Hantály a.s. podle PROJEKTU. Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a soupisu prací a ve výkazu výměr. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací ...

VELAMOS, a.s. lokalita Zlaté Hory - odstranění staré ekologické zátěže

VELAMOS, a.s. lokalita Zlaté Hory - odstranění staré ekologické zátěže

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace sanace na lokalitě Zlaté Hory společnosti Velamos, a.s.“, zpracované v listopadu 2016 společností EKOSYSTEM spol. s r.o., která je přílohou č. 3 této ZD. Předmětem plnění je dekontaminace podzemní vody znečištěné ...

Poptávám vysoušení vlhkého zdiva historické budovy

Poptávám vysoušení vlhkého zdiva historické budovy

Poptávám cenovou nabídku na vysušení historické budovy z poloviny 18. století metodou elektroosmózy. Budova má půdorys cca 240 m2 a nachází se v obci Řásná u Telče, prohlídka možná v období od 2.7. do 8.7. po dohodě. Předem děkuji za odpověď, S pozdravem, Viliam Grácz

Sektor VIII - etapa I. a II.

Sektor VIII - etapa I. a II.

Předmětem plnění VZ je realizace stavebních prací vedoucích k odstranění starých ekologických zátěží (SEZ) v odpovědnosti státu po těžbě ropy a zemního plynu na jižní Moravě. SEZ jsou v této VZ staré ropoplynové sondy, které byly v minulosti nevhodně nebo nedostatečně zlikvidovány a způsob jejich zajištění neodpovídá současným báňským předpisům. ...

Poptávám odčerpání vody ze sklepa

Poptávám odčerpání vody ze sklepa

Poptávám odčerpání vody ze sklepa a podepření zdiva v domě z konce 19.století. Lokalita obec Břasy. Jedná se o rizikovou práci, vody je v domě cca 200+ m3.

Skládka technického komunálneho odpadu

Skládka technického komunálneho odpadu

Zákazka rieši návrh výstavby II. etapy skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, v katastrálnom území mesta Zlaté Moravce a vykonanie uzatvorenia a rekultivácie povrchu telesa I. etapy skládky odpadov. Územie rozšírenia skládky je rovnako ako už vybudované časti skládky odpadov súčasťou oploteného areálu určeného pre nakladanie s ...

Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín

Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice - Semtín“, zpracované v červenci 2016 společností Ekosystém, spol. s r.o., se sídlem Podkovářská 6, 190 00 Praha 9, IČ: 44 85 18 04, která je přílohou č. 3 ZD. ...

(záznamy 1/25 z 650)  strana 1 / 26