Dodávky domků ochran
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek domků ochran s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu domků ochran zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 06/2022 - 06/2028
PD a AD - pro okresy Teplice a Ústí nad Labem
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v ...
PD a AD - pro okresy Teplice a Ústí nad Labem
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v ...
PD a AD - pro okresy Teplice a Ústí nad Labem
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v ...
VD Kryry - předprojektová příprava - generální projektant
Předmětem veřejné zakázky je předprojektová příprava vodního díla Kryry. Jedná se o návrh technického řešení a zajištění potřebných podkladů. Jedná se o studie, posudky, hydrotechnický návrh konstrukcí, matematický model navrhovaných objektů, specifikaci požadavků na další průzkumy a další související činnosti, včetně geodetického zaměření a ...
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo, Bratislava
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava. Účelom rekonštrukcie je modernizácia a zhospodárnenie prevádzky odovzdávacej stanice tepla (ďalej len OST) a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Zariadenie OST je fyzicky, morálne opotrebované a počas predchádzajúcej vykurovacej sezóny ...
Výměna ZTI Vratislavova 33/2, Praha 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem: „Výměna ZTI Vratislavova 33/2, Praha 2“. Předmětem veřejné zakázky je provedení nových rozvodů ZTI, úpravu rozvodů elektroinstalace a drobné dispoziční úpravy vybraných prostorů uvnitř objektu. Úpravy nezasahují do vnějšího pláště domu a nezasahují ani do ...
Výmena osvetlenia na hlavnej a tréningovej ľadovej ploche v  mestskom zimnom štadióne v Trnave
Predmetom zákazky je výmena svietidiel v hlavnej a tréningovej ľadovej ploche a ich napojenie na elektrickú energiu vrátane spôsobu ovládania. Súčasťou prác bude aj výmena rozvádzačov. Podrobnejší opis predmetu zákazky je dostupný v technickej správe a v ostatnej projektovej dokumentácii.
Rekonstrukce 5. Základní školy Jindřichův Hradec, Vajgar 692
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace ve všech pavilonech 5. základní školy, a to jak silnoproudu, tak slaboproudu a dále výměna stávajících montovaných vnitřních příček z ezalitových desek obsahujících azbestová vlákna a provedení souvisejících úprav zařizovacích předmětů, rozvodů vody a kanalizace na pavilonech učeben U1, U2 ...
Brod nad Tichou - ČOV a splašková kanalizace
Předmětem zakázky je výstavba nové čistírny odpadních vod a tlakové kanalizace v obci včetně částí přípojek na veřejném pozemku.
Systémy záložního napájení - výstavba
Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro provedení rekonstrukce a modernizace stávajících silových energetických rozvodů, distribučních skříní, jisticích, ovládacích a monitorovacích prvků a zařízení hlavních provozních budov letištních stanovišť leteckých provozních služeb a systémů letištní ...
Hrušov HCHZ - Projekt sanace
Účelem této veřejné zakázky je provedení sanace kontaminované zeminy a/nebo jiného materiálu, vyčištění prostoru od ekologicky závadného znečištění a provedení zejména takových geologických Geotechnických opatření a zemních prací, aby lokalita splňovala příslušné hygienické požadavky a byla připravena k výstavbě průmyslových objektů dle dále ...
Provádění pravidelných elektrorevizí a profylaktických kontrol na čerpacích stanicích EuroOil
Rámcová dohoda bude upravovat veškeré podmínky týkající se předmětu plnění spočívajícího v provedení činností shrnutých pod názvem „Provádění pravidelných elektrorevizí a profylaktických kontrol na čerpacích stanicích EuroOil a na čerpacích stanicích určených zadavatelem“, v síti veřejných čerpacích stanic Eurooil a na čerpacích stanicích ...
Dynamický nákupní systém pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení - projektová činnost
Jedná se o dynamický nákupní systém na poskytování služeb projektové a inženýrské činnosti pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy.
Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice, část 2 Vlčkovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Vlčkovice (část 2), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. ...
Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice, část 1 Těchonín
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Těchonín (část 1), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. ...
Servis elektrických slaboproudých systémů, elektra a hromosvodů
Předmět veřejné zakázky spočívá v provádění revizí a servisních prací týkajících se elektrických slaboproudých systémů, elektrických přístrojů a hromosvodů.
Elektromontážní práce na zařízeních veřejného osvětlení ve správě zadavatele
Elektromontážní práce na zařízeních veřejného osvětlení ve správě zadavatele
Poptávám opravu sedlové střechy
Poptávám opravu sedlové střechy - plocha 200m2. Výměna současné krytiy za asfaltový šindel, dékla krovu 10m, délka střechy 10m, výška hřebene 10m plus další opravy které budou nutné. Obec Kožlí, PSČ 58293.
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava. Účelom rekonštrukcie je modernizácia a zhospodárnenie prevádzky odovzdávacej stanice tepla (ďalej len OST) a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Zariadenie OST je fyzicky, morálne opotrebované a počas predchádzajúcej vykurovacej ...
Odvlhčenie suterénu a adaptácia suterénnych priestorov budovy na Nám. J. Herdu 2 v Trnave – I. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou suterénnych priestorov objektu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, nachádzajúcom sa na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničnej stanici
Predmetom zákazky s názvom "Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničnej stanici Kamenica nad Cirochou" je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v ŽST Kamenica nad Cirochou. Dôvodom rekonštrukcie je súčasný ...
NPÚ, Státní zámek Sychrov - realizace stavebních prací při obnově střešního pláště východního křídla
Předmětem veřejné zakázky je kompletní obnova a oprava celého střešního pláště východního křídla zámku Sychrov včetně obou sousedících věží a souvisejících objektů. Veškerá břidlicová krytina ze zámku a věže bude opatrně sejmuta a uložena pro další použití, bude odstraněn i starý záklop a všechny klempířské prvky. Tyto stavební prvky budou ...
Obec Medzianky - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami mimo vodného toku
Predmetom zákazky sú stavebné práce opatrenia, úpravy, aby protipovodňový ochranný rigol, za predpokladu priebežnej údržby (čistenia), spĺňal svoju funkciou, a aby boli zabezpečené preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami mimo vodného toku v obci Medzianky. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou.
Rekonstrukce kotelny na koleji VŠCHT Praha - Volha
Předmětem veřejné zakázky je kompletní modernizace kotelny na vysokoškolské koleji Volha spočívající ve výměně stávajících kotlů, rozvodů plynů, zařízení pro MaR a veškerého ostatního vybavení kotelny a strojovny z důvodu jejich fyzického a morálního zastarání (kotelna již nevyhovuje platným emisním normám).