Poptáváme odbahnění rybníka
Poptáváme odbahnění rybníka.Potřebujeme odbahnit rybník o velikosti 35 x 25 m. Postavit kamennou zeď z rovnaného kamene v délce 25 m a výška asi 1,50 m. Jedná se asi o 500 m3 přemístění hlíny asi do vzdálenosti 30 m. Mám prosbu můžete mi udělat cenovou nabídku, praskla nám hráz a máme rybník bez vody což přes zimu není dobré. S ...
Chodníky Trnava
Predmetom zákazky je spracovanie samostatných projektových dokumentácií pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou a následná realizácia chodníkov v Trnave na Seredskej ulici od č. domu 158 po č. 176 a k divadlu DISK na Kopánke. Po odovzdaní projektovej dokumentácie oboch chodníkov verejný obstarávateľ zabezpečí inžiniering stavieb a po ...
VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II
Předmět veřejné zakázky je provedení inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumných prací (IGP) pro výběr varianty a přípravu stavby „VD Skalička“ v souladu se Zadáním zpracovaným společností SG Geotechnika a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, březen 2019 (dále jen „zadání“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i ...
Rekonstrukce plynových kotelen v Brně - Židenicích
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení rekonstrukce vybraných kotelen v Židenicích.
Malířské a lakýrnické práce II
Předmětem této veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody (dále jen „Dohoda“) mezi zadavatelem a maximálně 4 dodavateli, kteří budou realizovat malířské a lakýrnické práce v prostorách objektů Kanceláře Poslanecké sněmovny a prostor v nájmu dle aktuálních potřeb zadavatele.
Chodník Mokra Hora - Jehnice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba chodníku podél komunikace III/37918 ul. Blanenská v úseku Mokrá Hora – Jehnice.
Ožďany - kanalizácia
V súčasnosti je v časti obce vybudovaná splašková kanalizácia . Vody z obce sú privádzané na obecnú ČOV. Nakoľko OV je kapacitne postačujúca pre celú obec, rozhodol sa investor dobudovať kanalizáciu do celej obce. Navrhovaná kanalizácia sa napojí na existujúce zberače v obci. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej ...
Poptávám rekonstrukci střechy na bytovém domě
Poptávám: rekonstrukci střechy na bytovém domě o velikosti cca 300m2. Realizace rok 2020 Místo Krnov
Trenčín, MS - rekonštrukcia striech - skladiská munície - R
Predmetom zákazky je rekonštrukcia striech muničných skladov. Cieľom rekonštrukcie je zabezpečenie novej strešnej krytiny, demontáž a výmena klampiarskych a zámočníckych prvkov, demontáž a spätná montáž bleskozvodu, odstránenie betónových stĺpov, odstránenie a osadenie nového požiarneho rebríka.
Poptávám realizaci asfaltového povrchu u rodinného domu
Poptávám asfaltový povrch u rodinného domu s napojením na místní komunikaci (asfaltová). Podklad částečně připraven. Velikost asfaltového povrchu cca 200 m2.
Poskytování energetických služeb metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb zajištěn návrh, příprava, realizace, financování a vyhodnocování úsporných opatření. Ke splácení nákladů na realizaci budou v maximální možné míře použity úspory ...
Provádění revizí elektrických zařízení včetně hromosvodů
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění periodických a výchozích revizí elektrických instalací, elektrických spotřebičů pevně připojených včetně hromosvodů, revize elektrického připojení vybraných zdravotnických prostředků pevně připojených do elektrické instalace (vč. zdravotnických prostředků s napájením medicinálních plynů), prováděné v ...
Příbram na Moravě - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Příbram na Moravě v délce cca 5 996 m, z toho cca 4 683 m kanalizačních stok, cca 224 m výtlaku a cca 1 089 m odboček pro domovní přípojky, 1 ks ČS a výstavba nové ČOV pro 700 EO. Bližší podrobnosti v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
Demolácia výškovej budovy na Námestí SNP v Partizánskom
Predmetom zákazky je demolácia výškovej budovy vrátane prípravných projektových prác /zabezpečenie projektovej dokumentácie pre búracie povolenie/, vybavenia potrebných povolení /búracie povolenie, povolenia dopravných obmedzení počas demolácie/, vypratania budovy od nábytku a ďalších zariaďovacích predmetov, odpojenia a odstránenia všetkých ...
Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - Zateplení střech sálů a teras
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na objektu Spa Hotelu Thermal v Karlových Varech, spočívající v v zateplení střech sálů a teras v úrovni A-patra a 1. patra a hotelové střechy věže.
Hodnotenie a manažment povodňových rizík - aktualizácia 2021
Predmetom verejného obstarávania je najmä vypracovanie máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňového rizika čiastkových povodí v rámci aktualizácie 2021.
Zajištění pronájmu, montáže, demontáže včetně revize a oprav vánočního osvětlení pro hl. m. Prahu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou komplexní služby zabezpečení slavnostního - vánočního osvětlení v lokacích stanovených zadavatelem a spočívající v pronájmu, montáži, provedení revizí, provozování a demontáži slavnostního vánočního osvětlení.
Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
Predmetom zákazky sú stavebné práce Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla, prevádzka Levice
Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa výstavby, modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla v Leviciach. Ide o nasledovné stavby: Stavba č.1 s názvom : Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na Lúkach, Stavba č.2 s názvom : Úprava HVN CVS - ul. Vajanského, Levice a Stavba č.3 s názvom : Rekonštrukcia okruhu OS 82, Levice Rozsah stavieb ...
Březí - IS k RD, ul. Lipová a Topolová
Předmětem veřejné zakázky je provedení realizačních prací na výstavbě sítí technické infrastruktury v obci Březí, okres Břeclav, kraj Jihomoravský
Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Prakovce – výmena strechy
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Obecného úradu v Prakovciach, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce PRAKOVCE parcelné číslo 1006/104 okres GELNICA. Projektová dokumentácia časť ASR navrhuje obnovu jestvujúceho objektu znížením energetickej náročnosti prevádzky zateplením strechy. Zateplením sa nezmení charakter objektu, ale ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jarohněvice
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jarohněvice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.
Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie
Predmetom obstarávania je zmena zdroja tepla využívajúceho aerotermálnu energiu pre objekt Základnej školy v Slovenskej Kajni. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Spracovanie projektovej dokumentácie bez komplexnej inžinierskej činnosti
Predmetom tejto zákazky je vypracovanie viacstupňovej projektovej dokumentácie (dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav/udržiavacích prác , dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej iba PD) pre projektované elektrické zariadenia.
Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.