Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi
Veřejná zakázka je součástí projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Gruzii s názvem „Rehabilitace areálu bývalé rafinérie v Batumi“, jehož záměrem je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a populace v oblasti bývalé ropné rafinérie v přístavu v Batumi. Předmětem plnění veřejné zakázky je identifikace zdrojů ...
Provádění elektro revizí pro Finanční správu ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění revizí elektrozařízení, které spočívají v souhrnu úkonů, zejména v prohlídce, měření a zkoušení elektrozařízení, tak aby bylo zajištěno ověření stavu elektrozařízení z hlediska zajištění jeho bezpečného provozu. Tyto revize musí probíhat v zákonných lhůtách dle příslušných právních předpisů a ...
Fotovoltaický systém na objektu Domažlice
Instalace a kompletace fotovoltaické elektrárny včetně bateriového systému, včetně potřebné úpravy odběrného místa pro plnou funkci systému a s tím související administrativní a koordinační práce
Francouzská 32
Předmětem veřejné zakázky je oprava fasády a výměna oken, oprava společných prostor a elektroinstalací, oprava ZTI, realizace půdní vestavby, včetně výtahu a úprava vnitřního dvoru.
Chlazení a klimatizace objektů v MNO II
Výměna a doplnění nových 120 klimatizačních jednotek v různých objektech Městské nemocnice Ostravy.
Fotovoltaický systém na objektu v Aši
Instalace a kompletace fotovoltaické elektrárny včetně bateriového systému, včetně potřebné úpravy odběrného místa pro plnou funkci systému a s tím související administrativní a koordinační práce
KoPÚ Stonařov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Stonařov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nová Říše, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Poptávám zateplení střechy
Potřeboval bych na novostavbě na Podkopné Lhotě zateplit pěnou asi 210 m2 střechy. Jaká by byla cena?
Revitalizace a snížení energetické náročnosti objektu Dům s pečovatelskou službou, Tyršovo náměstí
Předmět plnění zahrnuje revitalizaci a snížení energetické náročnosti budovy Dům s pečovatelskou službou, v Sezemicích, řeší zateplení objektu kontaktním kompozitním zateplovacím systémem, výměnu okenních a dveřních otvorů a zateplení podlahy podkroví, volného půdního prostoru s návazností na ostatní práce, které budou v rámci zateplení dotčeny, ...
Poptávám opravu střechy
Poptávám opravu střechy. Domek je starý 13 let jedná se o sedlovou střechu. Na jedné straně domu nám začalo zatékat a zatéká po celé délce do obou pokojů.
Komplexní pozemková úprava Bochovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bochovice a na části katastrálního území Horní Heřmanice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...
Rekonštrukcia so zateplením strešného plášťa ZŠ Podzámska a bleskozvod
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy v Základnej škole Podzámska 35, Hlohovec spočívajúca vo vybudovaní nového strešného plášťa, odvodnenia striech pomocou strešných vpustí a výmene a modernizácii bleskozvodu. Objekty stavby: Zateplenie strechy Stavba č. 1: Rekonštrukcia strechy so zateplením ZŠ Podzámska 35, Hlohovec SO-01 Základná ...
Poptáváme projekci a realizaci kanalizačního potrubí
Chtěli bychom naprojektovat a zrealizovat kanalizační potrubí DN 50 od šachtice kde vtéká voda z úpravny vody (filtrace). Toto potrubí potřebujeme napojit na splaškovou kanalizaci (zřejmě protlakem). Zároveň potřebujeme mít možnost tuto vodu laboratorně monitorovat a měřit její množství. Délka úseku je vzdušnou čarou cca 100m a jde přez železniční ...
Pořízení a konsolidace dat ZPS a dopravní infrastruktury včetně potřebných podkladů k mapování
Pořízení dat Základní prostorové situace (ZPS) a dat Dopravní infrastruktury (DI) na vystavěném území okresů Plzeň-sever, Tachov (oblast III), včetně potřebných dokladů, pro Digitální technickou mapu (DTM) Plzeňského kraje. Předmět VZ zahrnuje následující činnosti dodavatele: • Konsolidace a domapování existujících dat Účelové mapy povrchové ...
Pořízení a konsolidace dat ZPS a dopravní infrastruktury včetně potřebných podkladů k mapování
Pořízení dat Základní prostorové situace (ZPS) a dat Dopravní infrastruktury (DI) na vystavěném území okresů Rokycany, Plzeň-město, Plzeň-jih (oblast I), včetně potřebných dokladů, pro Digitální technickou mapu (DTM) Plzeňského kraje. Předmět VZ zahrnuje následující činnosti dodavatele: • Konsolidace a domapování existujících dat Účelové mapy ...
Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy
K rekonstrukci stávajících chodníků podél komunikací dojde v zastavěné části obce Hřibojedy. Díky chodníkům dochází k oddělení pěší a automobilové dopravy, čímž se zvýší bezpečnost provozu. S ohledem na charakter chodníků není zavedeno staničení. K údržbě chodníků dojde v délce 744 m. Šírka chodníků je proměnná a bude odpovídat současnému stavu. ...
Pořízení a konsolidace dat ZPS a dopravní infrastruktury včetně potřebných podkladů k mapování
Pořízení dat Základní prostorové situace (ZPS) a dat Dopravní infrastruktury (DI) na vystavěném území okresů Domažlice, Klatovy (oblast II), včetně potřebných dokladů, pro Digitální technickou mapu (DTM) Plzeňského kraje. Předmět VZ zahrnuje následující činnosti dodavatele: • Konsolidace a domapování existujících dat Účelové mapy povrchové ...
ACCORD - Zateplenie pavilónov – fasády
Rekonštrukčné práce na zateplení fasád a výmene okien pre fakulty PRIF UK a FMFI v Bratislave. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
Cyklotrasa Družstevná - Radlinského,Malacky
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavby Cyklotrasa Družstevná - Radlinského v meste Malacky a úprava križovatky.
Odkanalizování obce Olšany
Předmětem veřejné zakázky je vybudování 4322,6 m dlouhé nové splaškové kanalizace spolu s výstavbou odbočných kusů pro napojení objektů na kanalizace v obci Olšany a Olšany U Nádraží, nové čistírny odpadních vod s kapacitou 250 EO a čerpací stanice. Dále vodovodní přípojka pro ČOV a obslužná komunikace se sjezdem ze stávající komunikace a čerpací ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chornice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížov u Chotěboře
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Střížov u Chotěboře, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů ...
Opravy bytových jednotek - 18. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 12 volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v osmi bytových domech, a to v č.p. 97 ul. K Rozvodně, č.p. 163 ul. Ohrazenická, č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 381 ul. Gagarinova, vchod č.p. 431 a 432 ul. Brožíkova, č.p. 447 ul. Sedláčkova, č.p. 826 ul. Bartoňova a č.p. 1835 ul. ...
Bečva, Přerov - PPO nad jezem - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a všechny související dodávky a služby nutné pro dokončení předmětu zakázky. Stavební práce spočívají zejména ve vybudování protipovodňové ochrany v intravilánu města Přerova v lokalitě nad jezem Přerov ř.km 11,413 až po lokalitu U tenisu ř.km 14,300 na povodňové průtoky do Q50.