Poptávám opravu povrchu podlahy v denní místnosti na porážce
Poptávám opravu povrchu podlahy v denní místnosti na porážce. Plocha podlahy v denní místnosti na porážce je 344 cm x 714 cm. Stěrka (litá podlaha) by měla být protiskluzná, chemicky i mechanicky odolná a certifikována pro nepřímý styk s potravinami.
Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj – II.etapa
Predmetom zákazky je Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj etapa č. 2. Práce musia prebiehať bezvýpadkovým spôsobom, so zabezpečením dočasného náhradného zdroja napájania, bez obmedzenia prevádzky NSP a bez ohrozenia života a zdravia pacientov nemocnice.
UV955/2016 Rekonstrukce kotelny v objektu školy - Střední škola, základní škola a mateřská škola
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Holečkova Praha 5. Jedná se o výměnu zdroje tepla - stávající zdroj tepla v podobě tří stacionárních plynových kotlů DeDietrich 350-14 o celkovém součtovém výkonu 780 kW bude nahrazen třemi novými stacionárními plynovými kondenzačními kotli na zemní plyn o součtovém výkonu 675 kW, a to ...
KNL - Výstavba objektu pro PET/CT
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového objektu, který bude sloužit zdravotnickým účelům, a to pro potřeby centra Nukleární medicíny. Nový objekt bude stát v areálu Krajské nemocnice Liberec, na místě stávajícího kancelářského objektu s označením R, který byl v minulosti využíván jako ředitelství nemocnice. Součástí předmětu veřejné zakázky ...
Pokládka podlah a podlahových krytin
• Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona uzavřené se 3 uchazeči. Plnění bude probíhat postupem dle § 134 zákona, tj. bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody průběžně po dobu 4 let trvání rámcové dohody. Způsob výběru konkrétního dodavatele u jednotlivých objednávek je blíže ...
Kanalizace a ČOV Borušov
Předmětem veřejné zakázky je novostavba kanalizace a čistírny odpadních vod, včetně doprovodných staveb.
Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplné, řádné a bezvadné zhotovení stavby Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu.
Rašeliniště Horní Borková - projekt revitalizace, registrační číslo projektu
obnova vodního režimu aktivního rašeliniště a tvorba vhodných životních podmínek chráněným druhům, zejména tetřívku obecnému (kácení dřevin, zemní práce, stavba přehrádek, tvorba haťového záhozu, transfery vegetace a doplňkové práce)
Domov seniorů v Lomnici nad Popelkou
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby "Domov seniorů v Lomnici nad Popelkou". Podrobná specifikace je obsažena v ZD a jejích přílohách. Součástí předmětu plnění je dále: (i) zajištění geodetické činnosti v průběhu provádění stavebních prací, (ii) ...
Rekonstrukce výměníkové stanice VS3 ve FN Plzeň BVN
Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů včetně řídicího systému výměníkové stanice VS3 FN Plzeň v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Realizace zakázky je rozdělena dle členění projektové dokumentace, ale tyto části tvoří jeden ucelený funkční celek, proto dodavatelé nemohou podat nabídku na jednotlivé části, ale ...
Velké Opatovice - Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Hliníky pro výstavbu RD
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení, komunikace, výstavba čerpací stanice a přípojky plynovodu v lokalitě „Hliníky“ ve Velkých Opatovicích a rekonstrukce kanalizační ČS včetně kanalizačního výtlaku v lokalitě „Pod Dubím“ ve Velkých Opatovicích.
Pořízení nové kotelny na centrální vytápění biomasou pro společnost Autocentrum RK cb s.r.o.
Předmětem plnění je komplexní dodávka „na klíč“, vč. souvisejících prací, stavebních úprav a dodávek dle výkazu výměr a projektové dokumentace, která bude zahrnovat stavební část, venkovní rozvody a OPS, tgl. kotelny, osazení kotelny kotlem o výkonu 250kW umožňujícímu spalovat celé balíky rostlinné biomasy bez nutnosti předchozího rozdružení nebo ...
TYN - kompenzace a obnova ŘS (P.0499), stavebně-montážní práce
TYN - kompenzace a obnova ŘS (P.0499), stavebně-montážní práce
Výmena a oprava balkónových zábradlí VB A a VB B VM Ľ. Štúra Mlyny UK
Predmetom zákazky je výmena a oprava balkónových zábradlí výškových blokov A a B vo VM Ľ. Štúra Mlyny UK Bratislava. Podrobné informácie sú k dispozícií v súťažných podkladoch a v ich prílohách, ktoré sú dostupné na stiahnutie na webovej adrese https://www.evoservis.sk/uniba/prehled_zakazek.php a na profile verejného obstarávateľa ...
Servisní podpora technologií řídicího systému energetiky Datového centra a příslušných rozvoden
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních řídicího systému energetiky a příslušných rozvoden pro vysoké a nízké napětí datového centra Zadavatele.
Rekonstrukce distribuční transformovny na depu Kačerov
Předmětem Veřejné zakázky je rekonstrukce distribuční transformovny (DT) na depu Kačerov jako technologie a dále související VZT, kabelová vedení 22 kV, silové rozvody, řídicí systémy, vytápění, ZTI, osvětlení, EPS a stavební úpravy celé DT. Detailní informace o předmětu Veřejné zakázky obsahuje tato zadávací dokumentace, zejména však projektová ...
Servisní podpora technologií Datového centra pro MaR, VZT a chlazení
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních pro měření a regulaci, vzduchotechniky a chlazení datového centra Zadavatele.
Brno, Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Tichého s následnou obnovou komunikačních ploch. Stávající kanalizace z roku 1933 bude rekonstruována v profilu DN 300 délky 336,0 m a v profilu DN 400 délky 35,2 m. S kanalizační stokou bude provedena rovněž rekonstrukce kanalizačních přípojek v počtu 27 ks a v ...
Brno, Babická - výstavba splaškové kanalizace 2. a 3. etapa
Předmětem díla je provedení výstavby splaškové kanalizace profilu DN 300 v celkové délce 699,67 m. Konkrétně se jedná o vybudování nových splaškových stok „A“ a „B“ v délkách 583,72 m a dl. 115,95 m. Obě stoky budou profilu DN 300. Stoka „A“ se napojí na již vybudovanou kanalizační šachtu Š5 a dále bude vedena nezpevněným terénem v oblasti ...
Rouchovany obytná lokalita Za Plachovýma
Stavba řeší přípravu území pro budoucí umísťování objektů rodinných domků. Součástí technického řešení je: dopravní infrastruktura, technická infrastruktura: dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, STL plynovod, VO
Zateplení objektů Kutná Hora - OPŽP
Provedení stavby v rozsahu prováděcí projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Sanace ekologické zátěže - Velký Šenov
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb, jejichž hlavním účelem jsou sanační práce vedoucí k eliminaci ekologické zátěže a možnosti kontaminace životního prostředí, zahrnující kompletní likvidaci nádrží na LTO a příslušenství, včetně odtěžby kontaminovaných zemin v areálu společnosti WHALLEY a.s. ve Velkém Šenově.
Dodávka elektroinstalačního materiálu a související elektroinstalační práce
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců na dodávky elektroinstalačního materiálu a prací spojených s těmito dodávkami pro potřeby servisu a údržby zařízení veřejného osvětlení a městského kamerového systému.
Výkopové a zemné práce III
Predmetom obstarávania je uskutočňovanie výkopových a zemných prác
Dům přírody Bílých Karpat  stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajících objektů na pozemcích p.č. st. 74 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. st. 75 (zastavěná plocha a nádvoří) a samotná příprava pozemku p.č. 1298 (zahrada), p.č. st. 70 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 46 (zahrada) a úpravy veřejného prostranství p.č. 1010/1 (ostatní plocha), p.č.1010/3 (ostatní ...