Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok
Stavba rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti a bezbariérový prístup do objektu, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti. V rámci stavby sa budú riešiť nasledovné práce: -zateplenie celého obvodového plášťa KZS ETICS -demontáž a spätná montáž časti vonkajších rozvodov plynu vedených po ...
Krajská knižnica Ľ. Štúra - Rekonštrukcia fasády budovy a odvlhčenie časti suterénu
Jedná sa o stavebné práce na rekonštrukcii fasády budovy, odvlhčenie časti suterénu, odstránenie uvoľnených a zvetraných plôch fasádnej omietky, vybúranie soklovej primurovky z betónu a z plných tehál, vybúranie betónovej primurovky na vonkajšej strane suterénnej steny v anglických dvorcoch, obnova 100% plochy vonkajších omietok, reštaurátorská ...
Odvlhčenie suterénu a adaptácia suterénnych priestorov budovy na Nám. J. Herdu 2 v Trnave – I. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou suterénnych priestorov objektu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, nachádzajúcom sa na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Realizace úspor energie - Albertinum Žamberk - budova údržby, LDN a Albertova vila
Předmětem veřejné zakázky Realizace úspor energie - Albertinum Žamberk - budova údržby, LDN a Albertova vila je realizace energetických opatření vyplývajících z energetických auditů, sanace/sanace vlhkosti v nezbytném rozsahu, dále rekonstrukce říms, balkónů, okapů, antén, hromosvodů, osvětlení, elektroinstalace, přístřešků, zábradlí, žebříků a ...
Výmena fasádnych parapetov SjF
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Strojníckej fakulty, ktoré sa týkajú výmeny (rekonštrukcia) parapetnej časti a sanácia stĺpikovej fasády na uličnej a dvorovej strane hlavnej budovy Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorá je v zlom technickom stave a nevyhovuje z hľadiska tepelno-technického posúdenia obvodovej konštrukcie.
Sanace opatření a oprava škod nároží Objektu B Kramářovy vily, Gogolova 212/1, Praha 1
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele sanaci a opravu nároží objektu B Kramářovy vily včetně opravy jeho staticky narušených základových konstrukcí, opravy vjezdové brány do areálu a provedení opravy stávající části kanalizace, dle vypracované dokumentace pro výběr zhotovitele, a to v rozsahu a za podmínek ...
Rekonstrukce chlazení zimního stadionu Slaný
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové technologie chlazení, která umožní minimalizovat množství nebezpečné látky - chladiva (čpavku) ze současných 5000 kg na nové množství 1750 kg. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou následující činnosti: ? Úprava stávajících základů pro nové kompresory ? Ocelová konstrukce vč. obslužné plošiny pod ...
Poptávám podřezání vlhkého zdiva
Poptávám podřezání vlhkého zdiva na rodinném domku ve Zlíně.
Sanace ekologické zátěže - Velký Šenov
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb, jejichž hlavním účelem jsou sanační práce vedoucí k eliminaci ekologické zátěže a možnosti kontaminace životního prostředí, zahrnující kompletní likvidaci nádrží na LTO a příslušenství, včetně odtěžby kontaminovaných zemin v areálu společnosti WHALLEY a.s. ve Velkém Šenově.
Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28, Havířov - Podlesí
Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavebních úprav bytového domu na ul. Jurije Gagarina 22/1508, 24/1507, 26/1506 a 28/1506, Havířov-Podlesí. Jedná se o změnu dokončené stavby stávajícího objektu bytového domu. Projekt řeší energetické úspory objektu, a to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem a zateplení ...
Ohrazenický potok, Ohrazenice, obnova koryta
Oprava průtočného profilu koryta a oprava opevnění v ř. km 0,360 -3,540, spočívající v sanaci a stabilizaci narušených břehů toku kamennými záhozy, odstranění nánosů, sanaci poškozených parapetů či betonových povrchů nábřežních zdí, stabilizaci dna balvanitou úpravou a rekonstrukce nábřežních zdí v podobě nových železobetonových opěrných zdí, ...
Rekonstrukce fasády SO 590/01 CHÚV Demineralizace
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace stávajícího obvodového pláště objektu SO 590/01 CHÚV Demineralizace, vytvoření nového lehkého obvodového pláště a provedení s tím souvisejících prací, včetně výměny anebo repase výplní otvorů v sanované fasádě.
SEZ, Sanace saturované a nesaturované zóny kontaminované ropnými látkami DNT, Severočeské doly a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace saturované a nesaturované zóny kontaminované NEL DNT, Severočeské doly a.s.“, zpracované 12/2019 společností INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je v severní části lokality (auto-váha) odstranění kontaminovaných ...
Hrušov - HCHZ - Projekt sanace
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou sanační práce prováděné v lokalitě Ostrava-Hrušov.
Sanácia lodžií VB - bloky A a B
Predmetom zákazky je sanácia lodžií výškových blokov A a B vo VM Ľ. Štúra Mlyny UK Bratislava. Podrobné informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch a v ich prílohách, ktoré sú dostupné na stiahnutie na webovej adrese https://www.evoservis.sk/uniba/prehled_zakazek.php.
Obnova poutního areálu v Římově za účelem zvýšení návštěvnosti památky - stavební úpravy kaplí
Stav. úpravy 25 kaplí pašijové cesty v Římově. Navržené úpravy počítají se sanací vlhkosti u všech kaplí, která bude spočívat v injektáži na bázi silanů těsně nad úrovní terénu, která zabrání dalšímu poškozování spodních částí staveb i fresek vlhkostí a solemi. S tímto opatřením je spojen návrh na oklepání soklových částí většinou nepůvodních ...
SEZ - AERO Vodochody, a.s. - sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „AERO Vodochody a.s. - sanace ohnisek starých ekologických zátěží“, zpracované v březnu 2020 společností EKOSYSTEM spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
SEZ KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace I. etapy sanačních prací včetně doprůzkumu na lokalitě KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., Projekt I. etapy sanace“, zpracované společností AQUA ENVIRO s.r.o. v září 2019.
Sanace suterénu a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Dykova 12, Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení sanace suterénních prostor a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Diplomatického servisu na adrese: Dykova 12, Praha 10.
Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald vč. rekonstrukce a přístavby k objektu
rekonstrukce budovy mateřské školy, přístavba výtahu, zateplení objektu, úprava a doplnění přilehlých zpevněných ploch, úprava oplocení sanace spodní stavby budovy
Revitalizace území staré skládky v k.ú. Mezná u Hřenska
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená podle projektové dokumentace a soupisu prací - úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále ...
Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení administrativní budovy a provedení sanace základové konstrukce. 1. Snížení energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p. V rámci stavebních úprav dojde k zateplení vymezené části řešeného objektu, tj. zateplení fasády v delší části objektu a dále zateplení ...
Poptávám sanaci vlhkého zdiva
Poptávám dodavatele sanace vlhkého zdiva. Dům je řadový, stáří odhadnuto na cca 120 let. Zdivo je smíšené, základy kamenné. Tloušťka základového zdiva cca 100cm, zdivo nad úrovní terénu venkovní a část vnitřního cca 60-70cm, část vnitřního zdiva cca 40cm. Termín předpokládané realizace do konce července 2020, nebo dle dohody.
SEZ, Sanace objektu mořírna společnosti ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace v prostoru objektu mořírna“, zpracované v říjnu 2019 společností EPS biotechnology, s.r.o. včetně dokumentace pro stavební povolení, zpracované dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění Vyhlášky č. 405/2017 Sb. ...
SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., sanace nesaturované zóny I. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Sanace v areálu Koksovny Jan Šverma společnosti OKK Koksovny, a.s. - sanace nesaturované zóny I. ETAPA, zpracované společností G-Consult v červnu 2019, která je přílohou č. 3 ZD.