OH Latorice – oprava telesa ľavobrežnej ochrannej hrádze hkm 7,200 – 10,000

OH Latorice – oprava telesa ľavobrežnej ochrannej hrádze hkm 7,200 – 10,000

Predmetom zákazky je utesnenie podzákladia ľavobrežnej Latorickej hrádze v úsekoch s priepustným podložím, v ktorých sa počas povodne vyskytujú priesaky. Jedná sa o realizáciu podzemnej tesniacej steny (ďalej len "PTS") metódou prúdovej injektáže v týchto 4 úsekoch: hkm 7,200 7,300 v dĺžke 100 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 10,0 m v šírke ...

Havarijní odstranění usazenin a opravy odvodňovacích systémů, okr. CV+LN

Havarijní odstranění usazenin a opravy odvodňovacích systémů, okr. CV+LN

Zakázka řeší odstranění několikaletých nánosů usazenin komplexním vyčištěním a opravou odvodňovacích systémů v oblasti Chomutov a Louny. Součástí prací je obnova poškozené a degradované dlažby, kamenného dláždění, dlažebních kostek, jejich spárování po vyčištění potrubí a příkopů od nánosů včetně odstranění náletové vegetace a vysvahování rigolů.

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice

Předmětem zadávacího řízení je provedení sanace staré ekologické zátěže na lokalitě „ICEC Šlapanice“ ve vlastnictví Města Šlapanice. Předmět zadávacího řízení je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace a závazným stanoviskem MŽP čj. MZP/2018/750/3 ze dne 30.1.2018, které je ...

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti EUTECH akciová společnost ve Šternberku

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti EUTECH akciová společnost ve Šternberku

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „ŠTERNBERK – EUTECH a. s. stará ekologická zátěž“, zpracované v prosinci 2007 a aktualizované v únoru 2018 společností G-Consult, spol. s r. o., IČ: 64616886, Ostrava, která je přílohou č. 3 ZD.

Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti  UNIPETROL, a.s. Litvínov

Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov“, zpracované společností AECOM CZ s. r. o. v únoru 2018, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je ochranné sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod přitékajících z prostoru ...

Odstranění kontaminace - Stibůrkovská jezera

Odstranění kontaminace - Stibůrkovská jezera

Veřejná zakázka je zaměřena na sanaci vody a zemin v lokalitě přírodní rezervace Stibůrkovská jezera u břehu meandru, kde byl průzkumem prostorově vymezen rozsah kontaminace ropnými látkami v okolí starého reliktu po těžbě ropy. Cílem realizace veřejné zakázky je odstranění staré ekologické zátěže a ochránění cenného ekosystému lokality do ...

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce III.

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce III.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 504 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za účelem změny v užívání bývalého internátu na školící zařízení s učebnami a dílnami pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Jedná se o dvoupodlažní zděný, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou ...

Sanace zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 83

Sanace zdravotního střediska na ul. Dlouhá třída 83

Předmětem této veřejné zakázky je sanace zdravotního střediska v ulici Dlouhá třída 1134/83, Havířov – Podlesí.

Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti

Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projekt sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památka v tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“, zpracované v listopadu 2016 společností TALPA, s.r.o. Součástí této projektové dokumentace je také ...

Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a

Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a

Předmětem plnění je vybudování hydraulického ochranného systému na skládce K4a pro zachycení silně kontaminovaných podzemních vod z prostoru popelových skládek UNIPETROL, a.s. východně od průmyslového areálu Chempark Záluží. Hydraulický ochranný systém bude tvořit linie 9 čerpacích širokoprofilových vrtů a výtlačné potrubí pro odvedení čerpaných ...

Asanácia objektu v areáli ZŠ s MŠ M. Gorkého v Trnave

Asanácia objektu v areáli ZŠ s MŠ M. Gorkého v Trnave

Asanácia nevyužívaného objektu, pôvodne slúžiaceho ako školský byt, nachádzajúceho sa v areáli školy na zabezpečenie priestoru (príprava územia) pre budúcu výstavbu objektu materskej školy v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie Asanácia objektu v areáli ZŠ M. Gorkého v Trnave spoločnosťou MS projekt, s.r.o. Piešťany v 05/2018. Predmetom ...

Energetické úspory v budovách FN Brno

Energetické úspory v budovách FN Brno

Předmětem je komplexní sanace obvodového pláště pavilonů A, B, C, D, D1, E a F v areálu Fakultní nemocnice v Brně v Bohunicích. Cílem stavebních úprav je snížení energetické náročnosti budovy prostřednictvím energeticky výhodnějšího pláště budovy. Soubor budov A-F (budova s č.p. 340) je zapsán pod č. rejstříku ÚSKP 48234/7-7549 od roku 1988 jako ...

Sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH bývalé ČKD Trakce

Sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH bývalé ČKD Trakce

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „KOLBENOVA CITY DEVELOPMENT, a.s., Aktualizace projektové dokumentace sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH (dříve ČKD Trakce)“, zpracované v říjnu 2017 společností EMSA – Ekosystem spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Dalšími ...

Zajištění odstraňování graffiti v Městské části Praha 3

Zajištění odstraňování graffiti v Městské části Praha 3

Předmětem veřejné zakázky je realizace programu „ANTIGRAFFITI“ na nemovitých věcech ve vlastnictví Městské části Prahy 3, které jsou ve správě zadavatele. Cílem programu je náprava následků vandalismu, k němuž dochází ze strany třetích osob ve formě poškozování nemovitých věcí tzv. graffiti, tedy nanášením barev, často ve formě spreje nebo fixy na ...

Sanace areálu bývalého ACHP Lhenice - 2. etapa

Sanace areálu bývalého ACHP Lhenice - 2. etapa

Předmětem veřejné zakázky je odstranění zbývajících odpadů po ukončení 1. etapy prací. V rámci 2. etapy dojde kromě vymístění zbývajících odpadů a odpadních vod s obsahem PCB, také k odstranění kontaminovaných zemin a k sanaci požární nádrže. Práce budou provedeny dle Dokumentace pro výběr zhotovitele „Sanace areálu bývalého ACHP Lhenice – 2. ...

Rekultivace skládky TKO Kalovská - Předkláštěří

Rekultivace skládky TKO Kalovská - Předkláštěří

Předmětem veřejné zakázky je rekultivace staré skládky TKO v rozsahu stavebních objektů. Objekt 001 Technická rekultivace Objekt 002 Sběrná jímka a drén inf vod Objekt 003 Zpevněné plochy - cesta rekultivace Objekt 004 Odplynění skládky Objekt 005 Biologická rekultivace Objekt 006 Oplocení rekultivace Objekt 007 Monitoring Součástí ...

Rekultivace Radovesice XIII. – II. etapa

Rekultivace Radovesice XIII. – II. etapa

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace Radovesice XIII – II. etapa“, zpracované v lednu 2015 společností Báňské projekty Teplice a.s. (nyní B-PROJEKTY Teplice, s.r.o.).

Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany

Sanační zásah na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany

Předmětem plnění zakázky je sanační zásah vedoucí k nápravě staré ekologické zátěže na podzemních vodách přímo ohrožující jímací území v Dubanech na Hané a Hrdibořicích a zasahující na území CHOPAV „Kvartér řeky Moravy“ v souladu s „Projektovou dokumentací sanačního zásahu na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce ...

Rekonštrukcia Účelového zariadenia Ždiar

Rekonštrukcia Účelového zariadenia Ždiar

Predmetom zákazky je rekonštrukcia interiérov jednotlivých rekreačných objektov (chata č.1; chata č.2; chata č.4) a nevyhnutná sanácia priečelových plôch a krytiny striech rekreačných objektov Účelového zariadenia Ždiar (ďalej len účelové zariadenie). Súčasťou rekonštrukcie je aj rekonštrukcia parkoviska a chodníkov, pripojenie nového vonkajšieho ...

Sanačné opatrenia na zabránenie zosuvu násypového svahu na R1

Sanačné opatrenia na zabránenie zosuvu násypového svahu na R1

Obsahom stavebných prác je riešenie sanácie, vodnou eróziou poškodeného násypového svahu na rýchlostnej ceste R1 v km 32,000 - 32,250 vpravo a stavebno-technické opatrenia na odvedenie dažďových vôd z koruny pozemnej komunikácie. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa

Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa

Předmětem veřejné zakázky je realizace opatření (stavebních objektů) v lokalitě Hlučínského jezera a jeho okolí, jejichž cílem je zejm. zajištění protipovodňové ochrany řešeného území a s tím související zajištění ochrany osob a majetku, to vše s dopadem rovněž na ostravskou aglomeraci, a jeho vyčlenění z aktivní zóny záplavového území.

Geologická úloha - sanácia geologického prostredia - Devínska cesta

Geologická úloha - sanácia geologického prostredia - Devínska cesta

Predmetom zákazky je sanácia geologického prostredia - skalný odrez s dĺžkou 185,5 m, ktorý sa nachádza na Devínskej ceste, v mestskej časti Karlova Ves. V priestore skalného odrezu došlo dňa 5.4.2017 v ranných hodinách k skalnému zrúteniu. Na základe obhliadky miesta skalného zrútenia a po vykonaní nevyhnutných opatrení na zamedzenie jeho ...

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite KK / Kežmarok - bývalé kasárne

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite KK / Kežmarok - bývalé kasárne

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 3 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Špecifickými ...

Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „PROJEKT SANACE, DS PHM UNIPETROL RPA, s.r.o. – Bartošovice, Projektová dokumentace opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“, včetně příloh, zpracované společností Biodegradace s.r.o. v lednu 2011 a aktualizované v ...

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice s cieľom rozšírenia kapacity a navýšenia počtu žiakov predškolského zariadenia. Navýšenie si vyžaduje sprevádzkovanie dvoch nových tried v samostatnej budove materskej školy na 2.NP v súčasnosti len čiastočne využitom. Rekonštrukcia materskej školy pozostáva zo ...

(záznamy 1/25 z 670)  strana 1 / 27