Horné Srnie, Revitalizácia budovy starej školy
Predmet zákazky je definovaný v zmysle Projektu stavby "Horné Srnie, Revitalizácia budovy starej školy", ktorý vyhotovila PROJART, spol. s r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica v júni 2021, zák. č. 2018/21. Jedná sa o revitalizáciu budovy formou zateplenia obvodového plášťa a stropu nad 2 NP vekovo najstaršej budovy Základnej školy v ...
Sanácia strešnej krytiny
Rozsah predmetu zákazky je riešený v odbornom posudku k sanácií strešnej krytiny ZŠ, ktorý spracoval Ing. Peter Kotry, Lužianky a v projekte Sanácia strešnej krytiny, ktorú vypracoval Ing. Jaroslav Franta a SLK PROJEKT s.r.o.. Bližšie informácie sú uvedené v podkladoch k verejnému obstarávaniu.
Injektáž trhlín vo vystužených blokoch sekundárneho ostenia tunelov Branisko a Bôrik
Predmet zákazky bude realizovaný v nasledovných prevádzkovaných tuneloch: -tunel Bôrik, diaľnica D1, v úseku cesty Mengusovce Jánovce, v správe Strediska správy a údržby diaľnic 9 Mengusovce, 059 36 Mengusovce (ďalej len SSÚD 9 Mengusovce); -tunel Branisko, diaľnica D1, v úseku cesty Beharovce Fričovce, v správe Strediska správy a údržby ...
Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie – II. etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác - obnova časti okenných a dverných výplní uličných a dvorových fasád, reštaurovanie uličných a dvorových fasád vrátane všetkých atikových štítov, ukončujúcich fasády a odstránenie vlhkosti spodnej stavby, nehnuteľnosti Gymnázium Šrobárova 1, Košice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou v rozsahu ...
Stavebná obnova Kláštora hieronymitánov v Štiavnických Baniach
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: Stavebná obnova Kláštora hieronymitánov v Štiavnických Baniach Zákazka rieši stavebnú obnovu barokového kláštora rádu Hieronymitánov, postaveného v prvej pol.18. storočia. Kláštor je vedený v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok - NKP č. v ÚZPF : 1267/1 NKP. Objekt bude slúžiť ako ...
Materská škola Cajlanská v Pezinku – sanácia vlhkosti interiéru
Predmetom zákazky je sanácia vlhkosti interiérových stien sanačnými omietkami, vymaľovanie interiéru celého objektu a murárske práce (vysprávky povrchu stien a podlahy po rekonštrukcii poškodených častí vodovodného a plynového potrubia). Na sanovaných častiach stien je už otlčená vnútorná omietka až po tehlové murivo. Bližšia špecifikácia ...
Sanácia oporného múru na ceste III/2256 v intraviláne obce Komjatná
Predmetom zákazky je sanácia oporného múru na ceste III/2256 v intraviláne obce Komjatná.
Dobšiná – Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom
Predmetom zákazky je sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom , podľa vypracovanej štúdie uskutočniteľnosti, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Lysá pod Makytou
Vymení sa jedno pôvodné drevené okno za nové plastové z izolačným trojsklom. Obvodové murivo sa zabezpečí proti vzlínajúcej vlhkosti injektážou, v okolí sokla sa zrealizuje drenáž ktorá sa napojí na dažďovú kanalizáciu. Sanácia vlhkosti muriva je nevyhnutná . V prípade , že by sa nerealizovala, došlo by v budúcnosti k poškodeniu tepelnej izolácie ...
Sanácia pilierov mosta M1928 nad diaľnicou D1
Predmetom zákazky je sanácia pilierov mosta III-502002-004A-M1928 nad diaľnicou D1. Diagnostika vykonaná na pilieroch mosta preukázala silnú hĺbkovú chloritovú koróziu výstuže, preto je nevyhnutná ich sanácia. Sanácia spočíva v očistení a odstránení rozpadnutej krycej vrstvy a obnažení skorodovanej výstuže. Výstuž sa po očistení natrie sanačným ...
F923 rekonstrukce fasád objektů ETE II, část A
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace stávajícího obvodového pláště stavebních objektů SO 630/01 (provozní budova-laboratoře), 630/02 (provozní budova-šatny), 630/03 (provozní budova-jídelna), SO 529/01 (ústřední elektrická dorozna), provedení lehkého provětrávaného opláštění (LOP) určeného stavebního objektu se zateplením, výměnou nebo ...
Přístavba objektu Domova U Anežky - Luštěnice
Předmětem veřejné zakázky je přístavba jídelny s kuchyní a společenských prostor, včetně sanace vlhkosti původní budovy a rozšíření domova o jedno patro s 18 ti novými lůžky pro klienty.
Uzatvorenie, rekultivácia a príprava na monitorovanie skládky odpadov Židová
Uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a príprava na monitorovanie po uzavretí skládky ako celku. Presná špecifikácia v projektovej dokumentácii. Zákazka realizovaná v systéme IS EVO V rámci prípravy súťažných podkladov neboli využité trhové konzultácie v súlade s § 25
Sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov
Predmetom zákazky je sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov. V rámci uvedenej zákazky sa bude realizovať sanácia nelegálnych skládok v obci z lokalít s prítomnosťou MRK. Realizáciou dôjde k zníženiu množstva nelegálne uloženého odpadu v katastrálnom území obce Jasov. Sanáciou skládok obec dosiahne zlepšenie stavu životného prostredia v obci a ...
SEZ - sanace v bývalém areálu PÉROVNY - HOSTIVAŘ, nyní ve vlastnictví společnosti LOGICOR
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Aktualizace projektové dokumentace sanace ve společnosti PÉROVNA Hostivař s.r.o., zpracované společností EMSA ekologické služby, spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD a dle doplnění projektové dokumentace s názvem Upřesnění Aktualizované projektové ...
SEZ, sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti RÝCHOLKA s.r.o. Choustníkovo Hradiště
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Úprava a aktualizace projektu sanace v areálu společnosti RÝCHOLKA s.r.o. Choustníkovo Hradiště“, červen 2022, která je přílohou č. 3. ZD. Předmětem plnění jsou sanační práce spočívající zejména v dekontaminaci zemin a podzemních vod znečištěných ropnými ...
Výmena fasádnych parapetov – uličná časť
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Strojníckej fakulty, ktoré sa týkajú výmeny (rekonštrukcia) parapetnej časti a sanácia stĺpikovej fasády na uličnej časti ako aj visutých auditórií hlavnej budovy Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorá je v zlom technickom stave a nevyhovuje z hľadiska tepelno-technického posúdenia obvodovej ...
SEZ - Sanace DS PHM Bartošovice společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - ohnisko vně DS PHM
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. - ohnisko vně DS PHM“, zpracované v červenci 2021, společností EUROGAS a.s., Sirotčí1145/7, 703 00 Ostrava, která je přílohou č. 3 ZD.
SEZ, sanační práce v zemědělském areálu Pavla Maxy v Chlumu u Třeboně
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „SEZ, zemědělský areál Pavla Maxy v Chlumu u Třeboně“, zpracované společností KHSanace s.r.o., v květnu 2022, která je přílohou č. ZD.
Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Dolní Haltýř, Zatáčka u bývalého lomu
Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení havarijních úseků svahových deformací nad cestami v Lánské oboře, a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby.
VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je částečná rekonstrukce objektu ubytovny v areálu Vzdělávacího zařízení Smilovice v rozsahu: - rekonstrukce a zateplení střešního pláště, - výměna výplní otvorů v obálce budovy, - zateplení obvodového pláště, - sanace balkonů, - zhotovení základové desky a akustické stěny pro umístění tepelných čerpadel, - ...
Realizace sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu ALPH Čáslav
Předmětem veřejné zakázky je průběžná realizace technické sanace v prostorách areálu ALPH Čáslav.
Oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně včetně sanace vnitřních povrchů, v oblasti G6B
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně včetně sanace vnitřních povrchů, v části obce Bolevec, lokalitě Bolevec, v oblasti G6B a ulice U Jam. Opravou se rozumí zejména výměna hydroizolací tělesa kolektoru včetně sanace vnitřních povrchů a oprava kovových prvků vstupního a ventilačního domečku. V rámci ...
Poptávám stavební firmu
Hladam stavebnu firmu na vymenu izolacie steny rodinneho domu po havarii vodovodneho potrubia. Dlzka 10m ,hlbka 2m. Vykopove prace,sanacia steny,nova izolacia. + dalsie stavebne prace
Údržba a obsluha jam včetně souvisejících prací
Předmětem plnění je provedení sanačních prací v jámách a zajištění hornické a strojní údržby (objemy dle znaleckého posudku, denní a týdenní prohlídky, údržba výztuže a výstroje jámy, sledování pohybu výstroje jám apod.), jakož i práce související s odstraňováním závažných událostí a nebezpečných stavů v dole.