Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba
Predmetom zákazky je realizácia Projekt Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba" rieši rekultiváciu skládky Veterná Poruba
Sanace nosných konstrukcí parkingu
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Sanácia banského diela - Voznická dedičná štôlňa
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu geologického prostredia a sanáciu environmentálnych záťaží, spojených s banskou činnosťou v rozsahu: - projekt a realizácia doplnkového inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a prieskumu životného prostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou s ...
SEZ, ochranné sanační čerpání na lokalitě Břeclav - Poštorná společnosti Fosfa a. s.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ochranné sanační čerpání na lokalitě Břeclav – Poštorná společnosti Fosfa a.s.“, zpracované v červnu 2019 společností Aquatest (Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČ: 44794843), která je přílohou č. 3 ZD.
Odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé rafinerie OSTRAMO v Ostravě - 2. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace 2. etapy sanačního zásahu v areálu bývalé rafinerie OSTRAMO v Ostravě. Areál bývalé rafinérie OSTRAMO se nachází na území statutárního města Ostrava. Podstatná část lokality je umístěna na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, katastrální území Přívoz (713767). Pouze malá část (necelých 5% ...
Sanácia zosuvu na ceste II/554 Trhovište
Predmetom postupu zadávania zákazky je sanácia zosuvu krajnice cestného telesa po ľavej strane a oprava nevyhovujúceho stavu vozovky v danom úseku cesty II/554, ako aj oprava odvodnenia komunikácie.
SEZ, innogy Energie, s.r.o. – lokalita Kokonín
Předmětem plnění je realizace sanace horninového prostředí a stavebních konstrukcí spočívající v odstranění primárního zdroje znečištění (dehtové jímky) na pozemku p.č. 302/1, k. ú. Kokonín a sanaci lokálních ohnisek (zemina či navážka) na pozemku p.č. 1022 (původně 302/2) v místě bývalého plynojemu a na pozemku p.č. 260/3, vše k. ú. Kokonín“
SEZ - Sanace areálu společnosti MOIS s.r.o. v Chomutově
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Aktualizovaná projektová dokumentace sanace v areálu společnosti MOIS s. r. o. v Chomutově zpracované v říjnu 2018 společností Speciální stavby Most spol. s r. o.
Sanácia zosuvu na ceste II/566 Podhoroď – Ruský Hrabovec
Predmetom zákazky je sanácia zosuvu múra výtokového čela priepustu po pravej strane a oprava vozovky v danom úseku cesty II/566, ako aj oprava odvodnenia komunikácie.
Sanační opatření proti vlhkosti objektu Letenská 525/15, Praha 1
Provedení stavebních prací spočívajících v zajištění sanačních opatření proti vlhkosti objektu Letenská 525/15 (budovy A, B, C, D), Praha 1, a to v rozsahu a postupem podle Přílohy č. 3 ZD - Výkazu výměr a Přílohy č. 7 ZD Dokumentace pro provádění stavby.
Sanace kontaminace – Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace kontaminovaného podloží a spodních vod
VS Vlčia Dolina – doplňujúca injektáž, pravostranné zaviazanie – výber zhotoviteľa
Predmetom zákazky je vykonanie doplňujúcej injektáže pravostranného zaviazania, ktoré má zaistiť zlepšenie priesakových pomerov, ktoré sú v posledných rokoch hodnotené v podloží blokov 10 až 15 ako neuspokojivé. Sanačné práce predstavujú realizáciu injekčných vrtov z revíznej chodby a priestoru pravobrežného zaviazania, resp. návodnej päty ...
Opěrná zeď u Letenského tunelu, Praha 7
Předmětem plnění je rekonstrukce opěrných zdí Letenského tunelu u severního portálu, který je v havarijním stavu. Opěrné zdi jsou navrženy jako masivní tížné z betonu v délce 136 m. Bude provedeno odstranění havarijního stavu částí opěrné zdi, odstraněny zídky u ul. Milady Horákové a nahrazeny novými ŽB zdmi s integrovanou římsou. Dojde k sanaci ...
SEZ – Sanace ČS PHM Vysoké Mýto, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Doprůzkum a projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Vysoké Mýto společnosti BENZINA, s.r.o. – veřejná zakázka malého rozsahu - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SANACE.“, zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. v září 2018, která je ...
Sanace areálu bývalých Humpoleckých strojíren – část PETRA PLAST s. r. o.
Předmětem veřejné zakázky je realizace nápravných opatření k odstranění kontaminovaných zemin a sanaci povrchových vod na zájmové lokalitě bývalého areálu Humpoleckých strojíren – část PETRA plast s.r.o.
SEZ, MORA MORAVIA, s.r.o. – lokalita Šternberk
Hlavním cílem sanačního zásahu je provést sanaci znečištěných staveb a podzemních vod až do souladu s limity stanovenými v rozhodnutí ČIŽP. Konkrétně se jedná o konzervaci haly automatárny formou nové podlahy, doplněné o dobudování systému čerpacích a zasakovacích HG objektů a vybudování aplikačních a provzdušňovacích vrtů pro intenzifikaci ...
Sanace obytného domu na ul. Mánesova 44 – 48, Havířov – Město
Jedná se o sanaci obytného domu o 4 nadzemních podlažích se zastřešením plochou střechou. Zateplení bude provedeno z kontaktního certifikovaného zateplovacího systému. Jako izolant bude použit EPS. V rámci zateplení budou vyměněny stávající venkovní parapety oken včetně mříží. Vstupní dveře do objektu budou vyměněny za nové hliníkové. Celá střecha ...
Oravský hrad – sanácia vnútorného brala pod Citadelou
Predmetom zákazky Oravský hrad sanácia vnútorného brala pod Citadelou je sanácia vnútorného skalného brala pod Citadelou na Oravskom hrade. Jedná sa o zastabilizovanie hradného brala tak, aby bol umožnený bezpečný pohyb návštevníkom a zamestnancom Oravského múzea v objekte Oravského hradu v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie ...
Údržba - sanácia škár na vozovkách diaľnic a komunikácií v správe NDS
Stavebné práce, ktorými sa zrealizuje vyčistenie škár a utesnenie pružnou tesniacou zálievkou, výmena konštrukcie vozovky za pružnú vrstvu prenášajúcu namáhanie súvrstvia ťahom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117- II. stavba
Předmětem zakázky je realizace nutných zabezpečovacích stavebních prací po sesuvu svahů na území obce Dolní Věstonice v roce 2014 a dále částečně realizovaných a nedokončených terénních úprav, zemních a stavebních prací. Zájmové území se nachází v úseku silnice III/42117 v provozním staničení cca km 14.880 až 15.410 v k.ú. Dolní Věstonice. Stavba ...
SEZ - Sanace ČS PHM Ostrava - Muglinovská, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Předmětem plnění je provádění prací vedoucích k odstranění identifikované staré ekologické zátěže, tj. odstranění ohnisek znečištění ropnými látkami v samotném areálu čerpací stanice PHM BENZINA v Ostravě, Muglinovské ulici. Jedná se o saturovanou a nesaturovanou zónu horninového prostředí. Nápravná opatření budou zahájena přípravnými pracemi. ...
Sanace staré ekologické zátěže v areálu bývalého podniku Kovoplast
Předmětem veřejné zakázky je realizace sanačních prací v lokalitě bývalého podniku Kovoplast a v sousedním intravilánu města Nový Bydžov, jejichž výsledkem musí být především odstranění části kontaminovaných zemin tak, aby se eliminovalo vymývání polutantů do podzemních vod, a dále snížení kontaminace CLET v podzemní vodě tak, aby nedocházelo ke ...
Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117- I. stavba
Předmětem zakázky je realizace nutných zabezpečovacích stavebních prací po sesuvu svahů na území obce Dolní Věstonice v roce 2014 a dále částečně realizovaných a nedokončených terénních úprav, zemních a stavebních prací. Zájmové území se nachází v úseku silnice III/42117 v provozním staničení cca km 14.880 až 15.410 v k.ú. Dolní Věstonice. Stavba ...
Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave
Predmetom zákazky je sanácia časti lávky na Starohájskej ulici v Trnave, stavebného objektu SO 08 Ramena lávky smerom ku schodisku na Tehelnej ulici a SO 09 Ramena lávky pri objekte Polície. Podrobnejšie sú informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Strojníckej fakulty, ktoré sa týkajú výmeny (rekonštrukcia) parapetnej časti a sanácia stĺpikovej fasády na uličnej a dvorovej strane hlavnej budovy Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorá je v zlom technickom stave a nevyhovuje z hľadiska tepelno-technického posúdenia obvodovej konštrukcie.