Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 - 3,900
Predmetom zákazky je sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 3,900. Cesta III/2410 sprístupňuje obec Špania Dolina ako dôležité turistické a kultúrne centrum zapísané v zozname pamiatkových rezervácií SR ako pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva. Predmetom stavby je stabilizácia telesa cesty a rekonštrukcia ...
D10 - sanace svahu a zvýšení bezpečnosti provozu v km 46-44B, levá strana
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby "D10 - sanace svahu a výstavba opěrné zdi pro zvýšení bezpečnosti provozu v km 46-44B, levá strana", včetně propojení připojovacího a odbočovacího pruhu D10.
Bariérový múr ÚVTOS Košice-Šaca - Sanácia južnej časti
Objekt bariérového múru je súčasťou ÚVTOS v Košiciach - Šaci. Bariérový múr ohraničuje priestor vymedzený na samotný výkon trestu. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na južnej časti bariérového múru, ktorý je hraničným múrom susediacim s areálom stredného odborného učilišťa hutníckeho. Účelom stavebných prác je odstránenie porúch, ...
SEZ - Supervize sanace včetně koordinátora BOZP, lokalita DS PHM Česká Ves u Jeseníku
Předmětem plnění je zajištění supervizního dohledu včetně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nad realizací sanačních prací prováděných v rámci veřejné zakázky na služby „SEZ - Sanace areálu DS PHM BENZINA ...
Poptávám konzultaci ohledně zemní vlhkosti
Poptávám konzultaci ohledně zemní vlhkosti. Dobrý den, ráda bych Vás požádala o prohlídku , konzultaci ohledně zemní vlhkosti, vlhké zdi u země ve svém domě. Momentálně jsou v domě nějaké stavební úpravy a všude nepořádek, takže kdyby to šlo co nejdříve, byla bych Vám vděčná. Děkuji Eva Bendová
SEZ, Sanační práce na lokalitě LAVAT, a. s., v Chotuticích
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Chotutice - LAVAT, Sklad barev a kapalin, Aktualizace projektové dokumentace sanačního zásahu, zpracované v červnu 2021 společností GEOtest, a. s., která je přílohou č. 3 ZD.
SEZ - ORLEN Unipetrol a.s. Kralupy nad Vltavou - Sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „UNIPETROL, a.s., Kralupy nad Vltavou - Sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E - Aktualizovaný projekt“, zpracované společností MEGA a.s. v červnu 2021, která je přílohou č. 3 ZD.
Envirocentrum Konrádovce
Predmetom zákazky je: Časť č. 1: Celková rekonštrukcia budovy, zmeny pre dosiahnutie lepšej energetickej účinnosti budovy. Výmena strešnej a stropnej konštrukcie, výmena strešnej krytiny, zateplenie fasády a stropu. Vybudovanie drenážneho systému, odizolovanie proti zemnej a podzemnej vlhkosti a zateplenie základov. Vybudovanie plnohodnotných ...
SEZ - Sanace saturované zóny oblasti SP8, společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace saturované zóny pro oblast SP-8 společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. - revize č. I“, zpracované společností DEKONTA, a.s. v září 2021 (aktualizace listopad 2021) Předmětem plnění je provedení prací vedoucích k odstranění staré ...
Celková rekonstrukce objektu v Olomouci
Celková rekonstrukce objektu v Olomouci, spočívá zejména v těchto pracích: • sanace vlhkého zdiva • povrchová úprava schodišťových stupňů a podest • provedení nad krokevní izolace • výměny nášlapných vrstev • nové keramické obklady • opravy vnitřních omítek • opravy vnější omítky • výplně otvorů budou kompletně opatřeny novou povrchovou ...
Sanácia obvodových múrov a rekonštrukcia anglických dvorcov na objekte Školského internátu
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie Sanácia obvodových múrov a rekonštrukcia anglických dvorcov na objekte Školského internátu, ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen, na základe projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) vyhotovenou ...
Ochranné sanační čerpání v areálu Teva Czech Industries s.r.o. Opava-Komárov
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění ochranného sanačního čerpání, které naváže na aktuálně realizované sanační čerpání a monitoring, které budou ukončeny v červenci 2022, a bude probíhat od 1. 8. 2022 po dobu 3 let nebo do doby předání lokality dodavateli, který bude vybrán k realizaci dokončení sanace lokality, podle toho, která ...
Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Šimáčkova 23, 25
Předmětem veřejné zakázky je změna dokončené stavby stávajícího objektu bytového domu. Projekt řeší energetické úspory objektu a to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, 1.podzemního podlaží a zateplení podlahy půdy. Bude realizována sanace suterénů (svislá izolace, položení drenážních trubek pro budoucí napojení na ...
I/64 Prievidza – most 067
V rámci rekonštrukcie mosta sa vykoná sanácia nosnej konštrukcie, výmena mostného zvršku a mostného vybavenia t.j. vybuduje sa spriahajúca doska, izolačné vrstvy, rímsy, odvodnenie, bezpečnostné zariadenia, mostné závery a prechodové oblasti.
Komunitní dům v obci Věžky, 2022
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího hospodářského objektu na nový komunitní dům v obci Věžky. Komunitní dům je navržen jako dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou. V rámci stavebních prací budou provedeny demoliční práce na části objektu na pozemku par. č. 110, rekonstrukci obvodového zdiva, střešního krovu, prací na pokládce nové ...
Ochranná retenční nádrž Lichnov II - Sanace průsaků
Předmětem plnění je provedení sanačních opatření pro omezení průsaků podložím zemní hráze (SO 01) vodního díla Ochranná retenční nádrž Lichnov II (ORN Lichnov II), zejména na pravé straně od sdruženého objektu dotěsněním podloží, tj. provedením sanačního opatření před návodní patou hráze, spočívající v provedení zářezu až pod úroveň skalního ...
UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, spočívající v realizaci stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v zateplení obálky budovy ubytovacího zařízení včetně výměny vnějších výplní otvorů včetně sanace svislé hydroizolace soklové části u terénu, povrchových úprav v exteriéru a trhlin v obvodovém plášti a dále stavební ...
Sanácia tribúny, betónových stupňov pre stojacich divákov na futbalovom štadióne v Piešťanoch
Predmetom zákazky je sanácia tribúny, betónových stupňov pre stojacich divákov - prevýšeného oválu na futbalovom štadióne v Piešťanoch v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej len PD) vypracovanej spoločnosťou BEVVA s.r.o., Ovocná 2844/12, 917 08 Trnava s dátumom spracovania 04/2021 - zodpovedný projektant Ing. Martin Wagner, autorizácia č.5643*11 ...
Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie. Rozsah prác: -zabezpečenie hradných múrov je vyčistenie povrchov, dna studňovej veže a priľahlých konštrukcií -zabezpečenie tuhosti nárožných pieskovcových väzieb -oprava a sanácia poškodeného muriva -preškárovanie trhlín a škár -sanácia hradného brala ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Cerovo
V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté úpravy: a, - kompletné zateplenie obvodových stien objektu b, - výmena výplní otvorov c, - výmena okapového chodníka d, - výmena klampiarskych výrobkov súvisiacich s prácami pri zateplení budovy e, - kompletná rekonštrukcia a zateplenie strechy f, - injektáž obvodových stien prízemia ...
Kláštor minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku - obnova
Predmetom zákazky je realizácia stavebných, sanačných a reštaurátorských prác na obnove stredovekej kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v samostatných prílohách týchto súťažných podkladov.
Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
116_JZ_Oprava budovy F1, včetně sanací objektu Oprava zahrnuje pouze interiérovou část objektu, výjimku tvoří umístění venkovních klimatizačních jednotek a nasávání a výdech požárního větrání chráněné únikové cesty. Exteriér objektu (fasáda, okna, střešní plášť a výtah) prošel v roce 2012 opravou. V interiéru jsou navrženy nové skladby podlah, ...
Rekonstrukce Duncan; zhotovitel
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu Duncan. Rekonstrukce zahrnuje především sanaci vlhkých suterénních prostor, zateplení budovy, rekonstrukci technického zařízení budovy. Dále bude upraveno i dispoziční řešení dle současných standardů pro ubytovací zařízení
GLP - Hrušov - sanace
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou sanační práce prováděné v lokalitě Ostrava-Hrušov.
Stavební úpravy bytového domu - Ouvalova 392 - III. vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy č.p. 392 v ul. Ouvalova 9 v k.ú. Slaný. V rámci stavby bude provedena kompletní rekonstrukce bytového domu. Bude provedena výměna krovu vč. pokládky nové střešní krytiny. Dále budou odstraněny konstrukce podlah a podhledů. Budou zbourány přístavky v zadní části domu. Dojde k celkové sanaci a opravě ...