VS Vlčia Dolina – doplňujúca injektáž, pravostranné zaviazanie – výber zhotoviteľa
Predmetom zákazky je vykonanie doplňujúcej injektáže pravostranného zaviazania, ktoré má zaistiť zlepšenie priesakových pomerov, ktoré sú v posledných rokoch hodnotené v podloží blokov 10 až 15 ako neuspokojivé. Sanačné práce predstavujú realizáciu injekčných vrtov z revíznej chodby a priestoru pravobrežného zaviazania, resp. návodnej päty ...
Opěrná zeď u Letenského tunelu, Praha 7
Předmětem plnění je rekonstrukce opěrných zdí Letenského tunelu u severního portálu, který je v havarijním stavu. Opěrné zdi jsou navrženy jako masivní tížné z betonu v délce 136 m. Bude provedeno odstranění havarijního stavu částí opěrné zdi, odstraněny zídky u ul. Milady Horákové a nahrazeny novými ŽB zdmi s integrovanou římsou. Dojde k sanaci ...
SEZ – Sanace ČS PHM Vysoké Mýto, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Doprůzkum a projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Vysoké Mýto společnosti BENZINA, s.r.o. – veřejná zakázka malého rozsahu - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SANACE.“, zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. v září 2018, která je ...
Sanace areálu bývalých Humpoleckých strojíren – část PETRA PLAST s. r. o.
Předmětem veřejné zakázky je realizace nápravných opatření k odstranění kontaminovaných zemin a sanaci povrchových vod na zájmové lokalitě bývalého areálu Humpoleckých strojíren – část PETRA plast s.r.o.
SEZ, MORA MORAVIA, s.r.o. – lokalita Šternberk
Hlavním cílem sanačního zásahu je provést sanaci znečištěných staveb a podzemních vod až do souladu s limity stanovenými v rozhodnutí ČIŽP. Konkrétně se jedná o konzervaci haly automatárny formou nové podlahy, doplněné o dobudování systému čerpacích a zasakovacích HG objektů a vybudování aplikačních a provzdušňovacích vrtů pro intenzifikaci ...
Sanace obytného domu na ul. Mánesova 44 – 48, Havířov – Město
Jedná se o sanaci obytného domu o 4 nadzemních podlažích se zastřešením plochou střechou. Zateplení bude provedeno z kontaktního certifikovaného zateplovacího systému. Jako izolant bude použit EPS. V rámci zateplení budou vyměněny stávající venkovní parapety oken včetně mříží. Vstupní dveře do objektu budou vyměněny za nové hliníkové. Celá střecha ...
Oravský hrad – sanácia vnútorného brala pod Citadelou
Predmetom zákazky Oravský hrad sanácia vnútorného brala pod Citadelou je sanácia vnútorného skalného brala pod Citadelou na Oravskom hrade. Jedná sa o zastabilizovanie hradného brala tak, aby bol umožnený bezpečný pohyb návštevníkom a zamestnancom Oravského múzea v objekte Oravského hradu v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie ...
Údržba - sanácia škár na vozovkách diaľnic a komunikácií v správe NDS
Stavebné práce, ktorými sa zrealizuje vyčistenie škár a utesnenie pružnou tesniacou zálievkou, výmena konštrukcie vozovky za pružnú vrstvu prenášajúcu namáhanie súvrstvia ťahom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117- II. stavba
Předmětem zakázky je realizace nutných zabezpečovacích stavebních prací po sesuvu svahů na území obce Dolní Věstonice v roce 2014 a dále částečně realizovaných a nedokončených terénních úprav, zemních a stavebních prací. Zájmové území se nachází v úseku silnice III/42117 v provozním staničení cca km 14.880 až 15.410 v k.ú. Dolní Věstonice. Stavba ...
SEZ - Sanace ČS PHM Ostrava - Muglinovská, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Předmětem plnění je provádění prací vedoucích k odstranění identifikované staré ekologické zátěže, tj. odstranění ohnisek znečištění ropnými látkami v samotném areálu čerpací stanice PHM BENZINA v Ostravě, Muglinovské ulici. Jedná se o saturovanou a nesaturovanou zónu horninového prostředí. Nápravná opatření budou zahájena přípravnými pracemi. ...
Sanace staré ekologické zátěže v areálu bývalého podniku Kovoplast
Předmětem veřejné zakázky je realizace sanačních prací v lokalitě bývalého podniku Kovoplast a v sousedním intravilánu města Nový Bydžov, jejichž výsledkem musí být především odstranění části kontaminovaných zemin tak, aby se eliminovalo vymývání polutantů do podzemních vod, a dále snížení kontaminace CLET v podzemní vodě tak, aby nedocházelo ke ...
Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117- I. stavba
Předmětem zakázky je realizace nutných zabezpečovacích stavebních prací po sesuvu svahů na území obce Dolní Věstonice v roce 2014 a dále částečně realizovaných a nedokončených terénních úprav, zemních a stavebních prací. Zájmové území se nachází v úseku silnice III/42117 v provozním staničení cca km 14.880 až 15.410 v k.ú. Dolní Věstonice. Stavba ...
Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave
Predmetom zákazky je sanácia časti lávky na Starohájskej ulici v Trnave, stavebného objektu SO 08 Ramena lávky smerom ku schodisku na Tehelnej ulici a SO 09 Ramena lávky pri objekte Polície. Podrobnejšie sú informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Strojníckej fakulty, ktoré sa týkajú výmeny (rekonštrukcia) parapetnej časti a sanácia stĺpikovej fasády na uličnej a dvorovej strane hlavnej budovy Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorá je v zlom technickom stave a nevyhovuje z hľadiska tepelno-technického posúdenia obvodovej konštrukcie.
FN Brno – PDM, objekt L – zajištění základové spáry II
Předmětem zadávacího řízení je zajištění havarijního stavu objektu L, PDM. Etapa 1 zahrnuje podchycení budovy zpevněním základů pomocí mikropilot a postupným podezděním základů, včetně nutných stavebních úprav v 1.PP , a to v rozsahu a podle projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s názvem akce: Zajištění výrazně prosedající ...
Sanace Zdravotního střediska na ul. Budovatelů, Havířov - Suchá
Předmětem této veřejné zakázky je sanace zdravotního střediska v ul. Budovatelů 991/20b, Havířov - Suchá.
SEZ - ArcelorMittal Ostrava a.s., Spalovna - Dehtová laguna
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace sanace s názvem „ArcelorMittal Ostrava a.s., závod Frýdek-Místek - Dehtová laguna“, zpracované pro stavební část v Brně 10/2018 a pro sanační část v Brně 12/2018, společností GEOtest, a.s., která je přílohou č. 3 ZD. Součástí této projektové dokumentace sanace ...
Sanácia environmentálnej záťaže na lokalitách PE 001 / Bošany
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Špecifickými cieľmi zákazky sú: - pre vybrané lokality získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného ...
Obnova sekundárnej ochrany betónu ostenia tunela Bôrik
Predmetom zákazky je realizácia obnovy sekundárnej ochrany betónu ostenia v tuneli Bôrik s cieľom odstránenia narušených povrchových častí, spomalenia ďalšej degradácie, zabezpečenia protikoróznej ochrany výstuže , predĺženia životnosti a obnovenia estetického vzhľadu ostenia tunela. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis ...
SEZ - Sanace DS PHM Točník u Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – část areál DS
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „DS PHM TOČNÍK U KLATOV, ČÁST: „AREÁL DS PHM“, k. ú. Točník u Klatov – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SANACE“, zpracované společností CHEMCOMEX, a.s. v březnu 2018 (aktualizace č. 1, září 2018).
Rekultivace bývalé skládky U Dubu, Černošice
Předmětem veřejné zakázky je rekultivace bývalé skládky „U Dubu“ Černošice, jejímž cílem je uvedení plochy skládky do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí při eliminaci negativních dopadů skládky na okolí. Hlavním účelem stavby je zabránit případné dotaci tělesa skládky srážkovou vodou a tím zabezpečení materiálu skládky před ...
SEZ, sanace nesaturované zóny v areálu mopas a.s. Holešov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace sanace nesaturované zóny v areálu společnosti mopas a.s.“, zpracované v listopadu 2018 společností ENVIprojekt CZECH s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117 – nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je realizace nutných zabezpečovacích stavebních prací po sesuvu svahů na území obce Dolní Věstonice v roce 2014 a dále částečně realizovaných a nedokončených terénních úprav, zemních a stavebních prací. Zájmové území se nachází v úseku silnice III/42117 v provozním staničení cca km 14.880 až 15.410 v k.ú. obce Dolní ...
SEZ - Sanace DS PHM Liberec - Rochlice, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace v areálu bývalého DS PHM Liberec-Rochlice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod“, včetně příloh, zpracované v lednu 2018 společností ENVIREX HOLDING, a.s. (aktualizace srpen 2018). Předmětem plnění je ...
II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy – úsek 01, 03 a 07
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stabilizaci skalního svahu a potenciálního skalního řícení na třech úsecích silnice II/252 v Královéhradeckém kraji, a to v úseku č. 1, 3 a 7 a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb. Dodavatel dále zajistí příslušné prvky publicity předmětného projektu spočívající v zajištění ...