SEZ, Sanace objektu mořírna společnosti ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace v prostoru objektu mořírna“, zpracované v říjnu 2019 společností EPS biotechnology, s.r.o. včetně dokumentace pro stavební povolení, zpracované dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění Vyhlášky č. 405/2017 Sb. ...
SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., sanace nesaturované zóny I. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Sanace v areálu Koksovny Jan Šverma společnosti OKK Koksovny, a.s. - sanace nesaturované zóny I. ETAPA, zpracované společností G-Consult v červnu 2019, která je přílohou č. 3 ZD.
AERO Vodochody AEROSPACE, a.s. – Sanace rybníčku V Březí
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „AERO Vodochody AEROSPACE a.s. – sanace rybníčku V Březí“, zpracované v únoru 2018 společností EKOSYSTEM spol. s r.o. Dalšími dokumenty upřesňující a vymezující předmět plnění jsou: - rozhodnutí ČIŽP OI Praha č.j. 41/OOV/0635999.11/07/PJC ze dne ...
Sanace studny, Rakousko
Poptávám sanaci studny.
Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov – Podlesí – opakované řízení
Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavebních úprav bytového domu na ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov – Podlesí.Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Rekultivácia plôch
Predmetom zákazky je vyčistenie plôch od drevín a krov, likvidáciu pňov a všetkých zvyškov vyťažených stromov, horľavého materiálu a ťažbového odpadu, ako aj likvidáciu nežiaducich nárastov drevín, plevelných rastlín a ostatnej krovitej, trávnatej a vyššej bylinnej vegetácie, a to rekultiváciou plôch prostredníctvom úpravy terénu pôdnou frézou. Za ...
Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite Bratislava - Ružinov - Čierny les
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Špecifickými cieľmi zákazky sú: - pre vybrané lokality získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného ...
Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta: Uzavretie a rekultivácia – plocha 2 II.
Predmet zákazky a rozsah stavebných prác je riešený v projektovej dokumentácii s názvom "Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta: Uzavretia a rekultivácia plocha 2", ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Cieľom je zhotovenie uzatváracích a rekultivačných vrstiev telesa skládky spolu s ozelenením, odplynením telesa skládky a rozvodmi ...
Sanace obytného domu ul. 1. máje 959/2, Havířov - Město
Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavebních úprav stávajícího objektu bytového domu ul. 1. Máje v obci Havířov – Město.
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt Hámričky
Predmetom zákazky je poskytnutie služby pre vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá predstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba
Predmetom zákazky je realizácia Projekt Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba" rieši rekultiváciu skládky Veterná Poruba
Sanace nosných konstrukcí parkingu
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Sanácia banského diela - Voznická dedičná štôlňa
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu geologického prostredia a sanáciu environmentálnych záťaží, spojených s banskou činnosťou v rozsahu: - projekt a realizácia doplnkového inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a prieskumu životného prostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou s ...
SEZ, ochranné sanační čerpání na lokalitě Břeclav - Poštorná společnosti Fosfa a. s.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ochranné sanační čerpání na lokalitě Břeclav – Poštorná společnosti Fosfa a.s.“, zpracované v červnu 2019 společností Aquatest (Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČ: 44794843), která je přílohou č. 3 ZD.
Odstranění staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé rafinerie OSTRAMO v Ostravě - 2. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace 2. etapy sanačního zásahu v areálu bývalé rafinerie OSTRAMO v Ostravě. Areál bývalé rafinérie OSTRAMO se nachází na území statutárního města Ostrava. Podstatná část lokality je umístěna na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, katastrální území Přívoz (713767). Pouze malá část (necelých 5% ...
Sanácia zosuvu na ceste II/554 Trhovište
Predmetom postupu zadávania zákazky je sanácia zosuvu krajnice cestného telesa po ľavej strane a oprava nevyhovujúceho stavu vozovky v danom úseku cesty II/554, ako aj oprava odvodnenia komunikácie.
SEZ, innogy Energie, s.r.o. – lokalita Kokonín
Předmětem plnění je realizace sanace horninového prostředí a stavebních konstrukcí spočívající v odstranění primárního zdroje znečištění (dehtové jímky) na pozemku p.č. 302/1, k. ú. Kokonín a sanaci lokálních ohnisek (zemina či navážka) na pozemku p.č. 1022 (původně 302/2) v místě bývalého plynojemu a na pozemku p.č. 260/3, vše k. ú. Kokonín“
SEZ - Sanace areálu společnosti MOIS s.r.o. v Chomutově
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Aktualizovaná projektová dokumentace sanace v areálu společnosti MOIS s. r. o. v Chomutově zpracované v říjnu 2018 společností Speciální stavby Most spol. s r. o.
Sanácia zosuvu na ceste II/566 Podhoroď – Ruský Hrabovec
Predmetom zákazky je sanácia zosuvu múra výtokového čela priepustu po pravej strane a oprava vozovky v danom úseku cesty II/566, ako aj oprava odvodnenia komunikácie.
Sanační opatření proti vlhkosti objektu Letenská 525/15, Praha 1
Provedení stavebních prací spočívajících v zajištění sanačních opatření proti vlhkosti objektu Letenská 525/15 (budovy A, B, C, D), Praha 1, a to v rozsahu a postupem podle Přílohy č. 3 ZD - Výkazu výměr a Přílohy č. 7 ZD Dokumentace pro provádění stavby.
Sanace kontaminace – Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace kontaminovaného podloží a spodních vod
VS Vlčia Dolina – doplňujúca injektáž, pravostranné zaviazanie – výber zhotoviteľa
Predmetom zákazky je vykonanie doplňujúcej injektáže pravostranného zaviazania, ktoré má zaistiť zlepšenie priesakových pomerov, ktoré sú v posledných rokoch hodnotené v podloží blokov 10 až 15 ako neuspokojivé. Sanačné práce predstavujú realizáciu injekčných vrtov z revíznej chodby a priestoru pravobrežného zaviazania, resp. návodnej päty ...
Opěrná zeď u Letenského tunelu, Praha 7
Předmětem plnění je rekonstrukce opěrných zdí Letenského tunelu u severního portálu, který je v havarijním stavu. Opěrné zdi jsou navrženy jako masivní tížné z betonu v délce 136 m. Bude provedeno odstranění havarijního stavu částí opěrné zdi, odstraněny zídky u ul. Milady Horákové a nahrazeny novými ŽB zdmi s integrovanou římsou. Dojde k sanaci ...
SEZ – Sanace ČS PHM Vysoké Mýto, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Doprůzkum a projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Vysoké Mýto společnosti BENZINA, s.r.o. – veřejná zakázka malého rozsahu - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SANACE.“, zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. v září 2018, která je ...
Sanace areálu bývalých Humpoleckých strojíren – část PETRA PLAST s. r. o.
Předmětem veřejné zakázky je realizace nápravných opatření k odstranění kontaminovaných zemin a sanaci povrchových vod na zájmové lokalitě bývalého areálu Humpoleckých strojíren – část PETRA plast s.r.o.