V424 - modernizace  (P.0472), stavebně - montážní práce
V424 - modernizace (P.0472), stavebně-montážní práce Část 1 - V424 - modernizace - TR SOK - st. č. 81, I. Etapa Část 2 - V424 - modernizace - st. č. 81 - st. č. 171, II. Etapa
I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina, zemní práce pro ZAV
Jedná se o provedení zemních prací pro realizaci záchranného archeologického výzkumu. Zakázka zahrnuje vytýčení obvodu staveniště a veškerých stávajících inženýrských sítí, sejmutí kulturních vrstev dle projektu PDPS Valbek 09/2018, v části trasy v sondážních rýhách š. 2m, v části trasy celoplošně, oddělené uložení sejmutých vrstev na ...
FN Motol - Zajištění instalatérský prací - havárie, opravy a údržba
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění instalatérských prací pro zadavatele
Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD Lipovec
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikace v obci Lipovec, Jihomoravský kraj.
Poptáváme položení VVN kabelu
Předmětem poptávky je položení VVN kabelu o délce cca 330 m dle projektové dokumentace, včetně osazení srovnávacích ochran. Vše je popsáno v PD. Místo realizace Dolní Benešov. Termínem zhotovení je II.polovina roku 2021 v návaznosti na podmínky připojení.
Poptávám stavební a truhlářské práce
Hledám řemeslníky na opravy omítek stěn, kladení zámkové dlažby, a jiné stavební a taky truhlářské práce na rekonstrukci domu. Možnost ubytování. Položky jednotlivých výměrů dodám na ocenění. Nabídnete cenu. Rozhoduje kvalita a dodržování dohody a cena. Okr. Benešov. Bližší informace dodám. Termín dle dohody. Materiál mohu dodat. Jsem investor.
Poptávám rekonstrukci bytu
Hledám řemeslníka-y, sehranou partu anebo firmu pro základní rekonstrukci bytu 2+1 v Pardubicích (původní stav). Jen standardní materiály, žádné hogo-fogo a luxus. Plastová okna již jsou, parkety v dobrém stavu - lehká renovace, topení i teplá voda jsou dálkové (bojler tedy nebude), pouze nátěr radiátorů. Půdorys: 51 m2, zvýšené přízemí, Zelené ...
Sanácia lodžií VB - bloky A a B
Predmetom zákazky je sanácia lodžií výškových blokov A a B vo VM Ľ. Štúra Mlyny UK Bratislava. Podrobné informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch a v ich prílohách, ktoré sú dostupné na stiahnutie na webovej adrese https://www.evoservis.sk/uniba/prehled_zakazek.php.
Výstavba mestskej cyklotrasy - prepojenie s mestskou časťou Liptovská Ondrašová
Výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Výstavba mestskej cyklotrasy - prepojenie s mestskou časťou Liptovská Ondrašová. SO 01 CYKLOPEŠÍ CHODNÍK v km 3 243 11 - 4,080 00 Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Poptávám studnařské práce
Hledám pracovníky na opravu studně která je asi 10 hluboká, kopaná a následné vyčištění a dezinfekci. Okr. Benešov. Nabídnete přibližnou cenu.
Poptávám opravu plynového topení
Poptávám opravu plynového topení WAW.
ZTV pro 10 RD - Jeřišno
Novostavba veřejné infrastruktury pro nově navržené parcely rodinných domů v obci Jeřišno. Jedná se o vybudovaní inženýrských sítí jednotné kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení. V neposlední řadě také vybudování příjezdové komunikace k parcelám včetně vjezdu na jednotlivé parcely. Dále bude vybudována výhybna a ...
428 - Rekonstrukce EO FK1 v EHO
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektrostatického odlučovače fluidního kotle č. 1 v Elektrárně Hodonín , za účelem zajištění splnění emisních limitů TZL dle BREF pro r. 2020. Nedílnou součástí předmětu zakázky je mj. i provedení rekonstrukce souvisejícího VN transformátoru, zpracování požadované dokumentace, uvedení zařízení do ...
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce systému vytápění, chlazení
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění: - podmínek k vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace k rekonstrukci systému vytápění, chlazení, silnoproudé elektroinstalace a měření a regulace v objektu Letenská 525/15 (budova A, B, C, D), Praha 1 a zajištění výkonu související inženýrské činnosti a následného autorského dozoru. - ...
Zníženie energetickej náročnosti budov Môj domov ZSS Topoľčany - elektroinštalácia
Predmetom zákazky je uskutočnenie prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: Zníženie energetickej náročnosti budov Môj domov ZSS Topoľčany elektroinštalácia. V objektoch Zariadenia sociálnych služieb Môj Domov je inštalovaná elektroinštalácia, ktorá je už zastaralá, vyhotovená v sieti TN-C hliníkových vodičov, ktoré starnú a na spojoch ...
Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti
• podrobný průzkum horninového prostředí a podzemních vod; • analýza rizik pro populaci a ekosystémy; • studie proveditelnosti sanačního zásahu; • na základě odsouhlasené varianty studie proveditelnosti zpracování projektová dokumentace sanačního zásahu směřujícímu k odstranění ekologických zátěží z areálu transformátorové stanice 400/110/35 kV ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rašovice, Budiměřice, Dymokury a Černá Hora
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Rašovice, Budiměřice, Dymokury a Černá Hora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Brno, Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce dešťové kanalizace a vodovodu v ulici Chaloupky, od č.o. 3 a po č.o. 15. Dešťová kanalizace bude rekonstruována v profilu DN 500 a v délce 92,8 m, vodovodní řad v profilu DN 100 a v délce 109,4 m. Současně budou rekonstruovány přípojky dešťové kanalizace v počtu 11 ks v celkové délce 61 m, ...
Údržba veřejného osvětlení na území města Šumperka
Předmětem plnění je provádění údržby veřejného osvětlení komunikací, chodníků a ostatních ploch a údržbu zařízení světelných křižovatek a provozování pohotovostní služby na území města Šumperka.
V520 a V5522 - výměna vedení II
Předmětem sektorové veřejné zakázky (dále také veřejná zakázka nebo zakázka) je zhotovení stavby spočívající: - v rekonstrukci stávajícího 110 kV vedení 5522 Moravské Budějovice - Telč v délce 32,932 km. Původní vedení se demontuje v úseku stožár č. 26 - Rz Telč. Demontováno bude celkem 199 ks stožárů a ve stejné trase budou vybudovány stožáry ...
Kanalizace a vodovod Větrov
Předmětem veřejné zakázky (budoucího plnění) je novostavba výtlačné kanalizace, domovních přípojek, domovních čerpacích stanic a vodovodu včetně vodovodních přípojek.
Rybník Milovy - revitalizace
Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce vodní nádrže, při které dojde k odbahnění a revitalizaci toku s vytvořením litorálního pásma s tůněmi a vytvoření několika samostatných tůní v návazné části toku.
Geodetické služby spojené s vyhotovením geometrického plánu
Táto zákazka je rozdelená na dve samostatné časti: Časť predmetu zákazky č. 1 Geodetické služby spojené s vyhotovením geometrického plánu, grafickej identifikácie, vytýčením hraníc pozemkov, zameranie adresného bodu a skutočného stavu užívania pozemkov. Priebežné vyhotovenie a dodanie geodetických prác podľa jednotlivých objednávok služieb, ...
Poptávám zhotovení betonové desky pod bazén
Poptávám zhotovení betonové desky pod bazén cca 6x4x0.1m.
Stavebné úpravy pre nakladanie s BRKO - Združenie obcí Holeška
Predmetom zákazky je vybudovanie spevnenej plochy pre dobudovanie systému zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov /BRO/ a realizácia inžinierskych sietí.