Regulační plynová technika pro místnost 424 včetně instalace a revize v ÚJF Řež
Předmětem plnění je: kompletní instalace rozvodů laboratorních plynů v nově vznikající laboratoři v ÚJF Řež (místnost 424), tj. dopravy a dodávky materiálu, montáže potrubních rozvodů (včetně přemostění místnosti žlabem) a regulační techniky, profuků potrubí, tlakových zkoušek a revize dle norem ČSN. Předmět plnění dále tvoří: a) protokolární ...
Zhotovenie atypických prvkov – vitrín a mobilného pultu, závesného systému
Predmetom zákazky je zhotovenie atypických prvkov vitrín a mobilného pultu, závesného systému a inštalačných prvkov podľa projektu nová stála expozícia v Thurzom dome na 2. a 3. nadzemnom podlaží, v celkom počte sklenené vitríny 90ks, závesný systém 113 ks, mobilný pult 1ks. Vitríny pre uloženie zbierkových predmetov sú podľa projektu rozdelené ...
KoPÚ Mšeno
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Mšeno včetně částí k. ú. Libovice a Sedlec u Mšena, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Mokřad U Dvora, Božice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování soustavy tůní pro zvýšení biologické rozmanitosti území chudého na drobné vodní a mokřadní plochy. Mokřad je určen pro naplnění cílů podpory ochrany přírody, především podpory a zvyšování biodiverzity, zejména pro vodní rostliny, obojživelníky, vodní bezobratlé a měkkýše.
Komplexní pozemkové úpravy Malá Zdobnice
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Malá Zdobnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Drobné stavebně montážní práce
Předmětem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 161 ZZVZ jsou plánované drobné stavebně montážní práce spojené s údržbou elektrických sítí nn, vn a vvn a elektrických sítí. zejména o následující drobné stavebně montážní činnosti: stavební práce a zemní práce, elektro - montážní práce, klempířské, tesařské, truhlářské ...
NKP SZ Telč - Výroba, dodání a montáž výstavního fundusu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výstavního fundusu pro stálé expozice ve 2.NP Jižního paláce a v 1. a 2.NP sýpky pivovaru v současné době rekonstruovaného objektu SZ Telč dle zpracované projektové dokumentace. Dodávka výstavního fundusu zahrnuje: a) výrobu výstavního fundusu, vitrín a skleněných prvků, (dále jen „fundus“ nebo ...
II. Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád –  ochrana intravilánu krajského mesta
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, na základe ktorých bude zabezpečená protipovodňová ochrana mesta Košice - stavebné práce budú realizované na toku Hornád v rkm 140,575-142,517. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov, ktorých bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch. SO 16 Prípravné práce SO 16.3.1. ...
Dynamický nákupní systém pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení
Jedná se o dynamický nákupní systém na realizace stavebně-montážních prací pro Projekt Modernizace sítě veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy.
Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT
Objekt mestských kúpeľov bol daný do užívania v 70 tých rokoch a vyžaduje komplexnú obnovu. Stavba rieši havarijný stav a nie je ovplyvnená okolitou výstavbou. Prestavba nemá okrem bežných sprievodných javov ako hluk, prašnosť, manipulácia s odpadom a stavebným materiálom, priamy negatívny vplyv na okolie. V tejto etape rekonštrukcie objektu ...
Nátěr oken a dveří, Rakousko
Poptávám natřít dřevěná okna a vchodové dveře v celém domě (přízemí a horní patro).
D55, 5509 Moravský Písek - Bzenec, přípravné práce a kácení dřevin
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení skrývek ornice, včetně jejího skládkování a ošetřování, na pozemcích k.ú. Moravský Písek a Bzenec před zahájením stavby D55, 5509 Moravský Písek - Bzenec. V zakázce je zahrnuta i zemní práce pro účely záchranného archeologického průzkumu, který proběhne před samotným zahájením stavby dálnice D55, ...
Přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu
Předmětem veřejné zakázky je přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu, výměna oken, výměna vnitřních zdravotních instalací a vestavba nového elektrického trakčního osobo-nákladního výtahu do prostoru zrcadla stávajícího schodiště. Architektonické řešení objektu zůstává stávající, bez vlivu na celkový vzhled ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělá u Malont
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělá u Malont, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velké Strážné
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Velké Strážné, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Domašov u Šternberka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Domašov u Šternberka, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů ...
Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny a vytápění objektu, výměna vnějších otvorů/oken - ve většině případů jde o repase, protože škola je národní kulturní památkou, zateplení střech, sanace šaten proti vnikání zemní vlhkosti, vzduchotechnika.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tichá
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Tichá, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešná u Pelhřimova a v k.ú. Plevnice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Olešná u Pelhřimova a Plevnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby ...
Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s. - Demolice stávajících budov 18, 19
Předmětem zakázky je demolice objektu SO08 - Demolice stávající budovy 18 a objektu SO09 - Demolice stávající budovy 19, které mají v areálu nemocnice technickou funkci.
KoPÚ Roudníky a KoPÚ Suché
Předmět díla: vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Roudníky a k.ú. Zalužany u Vyklic a v části k.ú. Vyklice a části k.ú. Lochočice a návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suché a v části k.ú. Kvítkov u Modlan a části k.ú. Lochočice (dále jen "KoPÚ"), včetně veškerých nezbytných geodetických činností určených pro obnovu ...
Zateplenie zdravotného strediska Podhájska
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: ZATEPLENIE ZDRAVOTNÉHO STREDISKA PODHÁJSKA
Odkanalizování obce Babí
Předmětem VZ je stavba řešící odkanalizování nemovitostí obce Babí a části nemovitostí v k. ú. Horní Staré Město. Podrobný popis stavby je uveden v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Odkanalizování obce Babí (místní část města Trutnov)“.
KoPÚ v k.ú. Postřekov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Postřekov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby ...
Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi
Veřejná zakázka je součástí projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Gruzii s názvem „Rehabilitace areálu bývalé rafinérie v Batumi“, jehož záměrem je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a populace v oblasti bývalé ropné rafinérie v přístavu v Batumi. Předmětem plnění veřejné zakázky je identifikace zdrojů ...