Komplexná obnova strechy Kostola sv. Jána Krstiteľa v Jasove
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a obnova strechy kostola sv. Jána Krstiteľa v Jasove. Strecha je sedlová s rôznym sklonom strešných rovín, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od 45° do 55°. Severná časť krovu je ukončená valbou, južná časť je ukončená štítovou stenou v nadväznosti na priečelie kaplnky odkiaľ sa nachádza aj vstup do priestoru ...
Sanace v areálu bývalé společnosti Sara Lee Czech Republic a.s. a areálu bývalého Kazeto Přerov s.p.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizovaná projektová dokumentace sanace v areálu bývalé společnosti Sara Lee Czech Republic a.s. a areálu bývalého Kazeto Přerov s.p. v Praze Vysočanech“, zpracované 16. března 2020 společností KHSanace s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Poptávám dodavatele epoxidových podlah
Poptávám dodavatele epoxidových podlah. Provize jistá. Pro více informací mě prosím kontaktujte.
Rozšíření trolejbusových  tratí v Teplicích - stavba 4
Předmětem veřejné zakázky je vy?stavba nové kontejnerové měnírny (včetně technologií) v areálu stávající měnírny MR2 Riegrova, základové desky pro kontejnerovou měnírnu, zpevnění příjezdovy?ch ploch a úpravu oplocení. Trasa trakčních kabelů z nové měnírny MR 2 ke stávajícím trasám, kde budou nové kabely naspojkovány na stávající, provede vlastník ...
Školní sklad FLD a trafostanice - II.
Předmětem plnění je vybudování nového školního skladu FLD a trafostanice včetně terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, komunikace a chodníků, přeložky sítí, přípojky elektrického vedení a datové sítě.
Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve. Konkrétne stavebné práce budú elektromontáže, elektroinštalácie úpravy povrchov a podlahy, opravu nadväzujúcich a doplnkových konštrukcií, ostatné konštrukčné práce, tepelné izolácie, ústredné kúrenie a nátery. Podrobný opis predmetu zákazky je ...
Infrastruktura do  ZŠ Volyně
Předmětem plnění v části 1 VZ je vybudování nových rozvodů strukturované kabeláže v budově prvního stupně ZŠ, ulice Školní č. p. 278 a v budově druhého stupně ZŠ, ulice Školní č. p. 300. Součástí plnění v části 1 VZ je dále zajištění vnitřní konektivity školy spočívající v dodávce řešení pro budoucí dobudování nebo kompletně nové vybudování LAN ...
Zpracování geometrických plánů, pasportů a další geodetické služby
Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na části ve smyslu § 101 ZZVZ. Část A Geodetické plány a pasporty staveb; Část B Geodetické práce na tramvajových tratích; Část C Geodetické práce pro fungování správce ochranného pásma metra a pro provoz a službu Stavby a tratě.
D3 0312/I, 0312/II, SSÚD Kaplice - realizace představebního HG monitoringu
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění představebního hydrogeologického monitoringu (povrchových a podzemních vod), staveb D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla, D3 SSÚD Kaplice, D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště, st. hranice. Zpracování hydrogeologického monitoringu je součástí požadavků Závazného stanoviska EIA vydaného MŽP dne 14. 01. ...
Revitalizace Labiště pod Černou, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010613
revitalizace mrtvého ramene Labe - Labiště pod Černou spočívající v odtěžení sedimentu, opevnění nátoku do ramene a v nejnutnějších vegetačních úpravách a revitalizace mrtvého ramene Mělického Labiště spočívající v odtěžení sedimentu, vybudování odvodňovací laguny, zkapacitnění propustku a v kácení nepůvodních dřevin
Poptáváme rekonstrukci dvou vstupních schodišť
Poptáváme opravu/rekonstrukci dvou vstupních schodišť do panelového domu na Radotínské ulici v Bílovci v majetku společenství vlastníků (v případě zájmu zašleme fotografie). Důvodem poškození stávající dlažby je špatně provedený podklad, dochází k němu zejména při stěhování těžšího nábytku.
SZ Uherčice,Starý zámek,I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je záchrana unikátních historických interiérů, zejména štukové výzdoby, maleb, podlah. Součástí veřejné zakázky je také statické zajištění stropů, elektroinstalace a stavební zapravení oken, včetně výroby nebo repase historických oken a dveří a vytvoření nových tapet, inspirovanými dle historické fotografie. Nedílnou ...
Multifunkčné vysokošpecializované pracovisko Liptovský Hrádok
Predmetom tejto zákazky je vykonanie/uskutočnenie/realizácia stavebných prác na stavbe Multifunkčné vysokošpecializované pracovisko Liptovský Hrádok, s miestom plnenia Liptovský Hrádok (okres Liptovský Mikuláš, katastrálne územie Liptovský Hrádok), parcela registra "C", č. 1039/7, evidované na liste vlastníctva č.213, v areáli Horskej záchrannej ...
Pilotní projekt JPÚ Ruda u Nového Strašecí
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování pilotního projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Ruda u Nového Strašecí (dále jen „JPÚ“) a vyhodnocení navržených prvků plánu společných zařízení z pohledu nových principů pozemkových úprav a vymezení základních postupů pro novou metodiku k provádění pozemkových úprav, ...
Poptávám provedení kanalizační přípojky
Poptávám provedení kanalizační přípojky. Vzdálenost od jímky ke kanalizaci 5 m. v písku. Mám projektovou dokumentaci a podanou žádost o stavební povolení. Místo přípojky - Sadská. Děkuji. Miroslav Fišer
Poptávám provedení servisní prohlídky u plynového kotle
Poptávám provedení servisní prohlídky u plynového kotle VIADRUS. Sdělte také předběžnou cenu. Děkuji.
Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na realizaci stavby s názvem: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10. Výstavba je navržena v areálu stávající mateřské školy, přičemž budou postaveny nové pavilony na nezastavěné části areálu mateřské školy, a zároveň proběhne demolice stávající školky a výstavba nového pavilonu na ...
Poptáváme podlahářské práce
Požadujeme výměnu PVC v jedné sušárně panelového domu, která má rozměry 382 x 333 cm. Tedy kompletní dodávka materiálu a prací. Nemovitost se nahází na Praze 5.
Nábytek dřevěný (vz. 85 a 2003) 2021-2024
dodávka dřevěného nábytku vz. 85 a 2003
II/110 Sázava most ev.č. 110-008
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostního objektu ev.č. 110-008, výstavba provizorního přemostění a výstavba mostu nového ev.č. 110-008. Jedná se o čtyřpolový most z předpjatých nosníků I73. Most je kolmý. Délka přemostění 106,7m. Nosníky jsou uloženy na ocelová ložiska. Opěry i pilíře jsou ze železového betonu a jsou ...
D1 Čištění kanalizace a čištění štěrbinových žlabů - SSÚD 22 Mankovice a SSÚD 23 Ostrava
čištění kanalizace a štěrbinových žlabů v úseku dálnice ve správě SSÚD 22 Mankovice a SSÚD 23 Ostrava
V 00476 - nájem, obnova, provoz a správa veřejného osvětlení obce Velké Losiny
Předmětem veřejné zakázky je nájem, obnova, provoz a správa veřejného osvětlení obce Velké Losiny, zahrnující činnosti uvedené v zadávací dokumentaci
Chemické čištění zařízení pro topné a chladící medium
Provedení chemického čištění zařízení pro distribuci a přenos topného media s cílem snížit energetickou náročnost na vytápění a chlazení určených prostor v areálu Pražského hradu, včetně provedení následného energetického auditu.
Poskytování servisních služeb, PBTK a elektrorevize
1. část, PBTK, elektrorevize Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb spočívajících v provádění: 1) periodických bezpečnostně technických kontrol (dále jen „PBTK“) dle pokynu SÚKL a zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, 2) pravidelné elektrorevize zdrojových napájecích jednotek ...
RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě; Zpracování dokumentace
Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby "RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě"v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy, včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a vypracování ...