Modernizace zapalovacích a stabilizačních hořáků K5 a K6
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce celkem 8 ks zapalovacích a stabilizačních hořáků kotlů K5 a K6 v Teplárně Trmice, včetně zhotovení nového přívodního plynového potrubí od redukční stanice k uvedeným hořákům. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě samostatná dílčí plnění (dále DP): DP 1 - rekonstrukce 4 ks hořáků na kotli K6 DP 2 - ...
Instalace a rozšíření hlavních rozvodů pro centrální chlazení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace hlavních rozvodů pro centrální chlazení, doplnění koncových prvků a odsávání na objekt A1 a M1.
Bariérový múr ÚVTOS Košice-Šaca - Sanácia južnej časti
Objekt bariérového múru je súčasťou ÚVTOS v Košiciach - Šaci. Bariérový múr ohraničuje priestor vymedzený na samotný výkon trestu. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na južnej časti bariérového múru, ktorý je hraničným múrom susediacim s areálom stredného odborného učilišťa hutníckeho. Účelom stavebných prác je odstránenie porúch, ...
Oravský hrad – obnova fasád
Predmetom zákazky je obnova fasád objektu Archívnej veže ( Bašta III.) a Administratívneho traktu v areáli Oravského hradu z dôvodu poškodenia exteriérových omietok a následného zatekania do konštrukcie kamenných múrov.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pravíkov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Pravíkov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Opravy Zimního stadionu Luďka Čajky: Etapa č. 2 _ stavební práce v exteriéru haly ZS
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce jsou nezbytné stavební úpravy objektu Zimního stadionu Luďka Čajky (ZSLČ) pro zajištění provozu budovy: oprava střešních krytin, hromosvodu, oprava okenních pásů, oprava beztmelého zasklení okenních pásů na východní a západní straně objektu a další drobné opravy.
Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín
Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín
Modernizácia hľadiska a rozšírenie pódia Domu umenia Fatra Žilina 03.
Predmetom tejto časti zákazky je modernizácia hľadiska a s tým spojené stavebné úpravy. Bude sa realizovať vybúrania podlahy v koncertnej sále, realizácia novej podlahy, vybúrania časti hľadiska, rozšírenie pódia, prebrúsenie existujúcej podlahy pódia a rozšírenie hľadiska.
ŠD UKF Brezový háj - exteriérová úprava plôch areálu
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác súvisiacich s terénnymi úpravami, výstavbou nových komunikačných plôch, sadovými úpravami, výstavbou objektov malej architektúry, rekonštrukciou existujúcich chodníkov v areáli a doplnenie súvisiacich inžinierskych sietí. Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Chrenová v Nitre na ul. ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice
KoPÚ v k.ú. Bratřice zahrnují celkem 526 ha, mezi neřešené pozemky je zahrnuto několik stavebních parcel a pozemků s nimi funkčně souvisejících. Rozsáhlý lesní komplex, který se nachází na severu v k.ú. Bratřice, je zařazen mimo obvod pozemkových úprav. Ostatní drobné lesní pozemky jsou zahrnuty do pozemkových úprav a budou zahrnuty jako pozemky ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatovice u Rajhradu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Opatovice u Rajhradu na základě žádostí vlastníků pozemků podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů s cílem prostorově a funkčně uspořádat vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, ...
SEZ - Supervize sanace včetně koordinátora BOZP, lokalita DS PHM Česká Ves u Jeseníku
Předmětem plnění je zajištění supervizního dohledu včetně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nad realizací sanačních prací prováděných v rámci veřejné zakázky na služby „SEZ - Sanace areálu DS PHM BENZINA ...
Poptávám skleněné tabulky z tvrzeného skla
Poptáváme 2 ks skleněné tabulky z tvrzeného skla, s rozměry 120x80 mm, tloušťka 4,8 mm, obroušené hrany. Děkuji
Udržovací práce, výměna kotlů a technologie kotelny, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy
Předmětem VZ je rekonstrukce/oprava plynové kotelny. V rámci plnění bude provedena výměna kotlů, expanzních nádob,komínů a částečně rozvodů vytápění v kotelně a ve strojovně.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kyjovice
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kyjovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
KoPÚ Mnichov u Lučního Chvojna
Předmětem díla je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Mnichov u Lučního Chvojna a v části k. ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, včetně veškerých nezbytných geodetických činností určených pro obnovu operátu katastru nemovitostí, dále vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledku KoPÚ do katastru nemovitostí včetně DKM. Výměra ...
Rekonstrukce akutní péče Masarykovy nemocnice Rakovník
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího 2. NP, 3. NP a střechy (4. NP) na operační sály a JIP v budově nemocnice zadavatele na adrese Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník, to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Ve 2. NP vzniknou prostory JIP s 11 lůžky a nezbytným zázemím tj. sesternami, přípravnami, sklady, ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Sačurov využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objekte ZŠ Sačurov v obci Sačurov.
Periodické revize elektroinstalací 2023 - 206
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je provedení periodických revizí elektroinstalací ve stavebních objektech MO spravovaných AHNM dle platných ČSN a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu.
Poptávám skleněné posuvné dveře
Poptávám skleněné posuvné dveře. Dobrý den potřebovala bych vyrobit skleněné posuvné dveře, které by vyjížděli zpoza zrcadla /zrcadlo by bylo hned před nimi/. Zrcadlo bych chtěla od země až do stropu šířka dveří je 94cm, bylo by to nějakým způsobem možné? A jaká by byla konečná hloubka tedy vzdálenost zrcadla od zdi? Moc děkuji.
Komplexní pozemkové úpravy Mnichov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Mnichov a navazujících částech sousedících katastrálních území Katovice a Krty u Strakonic, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby ...
SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická
Provedení stavebních prací v rámci stavební akce „SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická“. Jedná se o demolici stávajícího objektu, na jehož místě vznikne budova dílen, učeben a jejich zázemí o třech nadzemních podlažích.
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Řetenice u Stach
Zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Řetenice u Stach, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM.
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrbov u Lhenic
Zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hrbov u Lhenic, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM.
Výstavba inženýrských sítí - lokalita rodinných domů p. p. č. 55 v k. ú. Senice
Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě dopravní a technické infrastruktury pro budoucí výstavbu 14 rodinných domů v obci Senice. Jedná se o výstavbu gravitační dešťové kanalizace, splaškové tlakové kanalizace včetně přípojek, výstavbu vodovodu včetně přípojek, plynovodu včetně přípojek, veřejného osvětlení a zpevněných ploch ...