Rekonštrukcia objektu Koniareň – Holíčsky zámok –  III.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu zákazky s názvom Rekonštrukcia objektu Koniareň Holíčsky zámok III. etapa a podkladov zverejnených v profile verejného obstarávateľa. Stavebné práce pozostávajú z objektov: 01-2 - Zdravotechnika 01-3 - Elektroinštalácia 02-1 - Architektonicko-stavebné ...
Výškové práce na strediskách STaRZ
Predmetom tejto zákazky je obstaranie hodinových sadzieb výškových prác a niektorých úkonov zabezpečovaných výškovými prácami na strediskách STaRZ, ide najmä o tieto výškové práce: -montáž a demontáž ochranných sietí na zimných štadiónoch -montáž a demontáž tieniacich plachiet na konštrukciách -odstraňovanie snehu zo striech -odstraňovanie ...
Poptávám řezaní venkovní dlažby
Poptávám nacenenění řezu venkovní dlažby, tloušťka 2cm, délka 2x 60cm. Předem děkuji.
Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie – II. etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác - obnova časti okenných a dverných výplní uličných a dvorových fasád, reštaurovanie uličných a dvorových fasád vrátane všetkých atikových štítov, ukončujúcich fasády a odstránenie vlhkosti spodnej stavby, nehnuteľnosti Gymnázium Šrobárova 1, Košice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou v rozsahu ...
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v katastrálnom území obce Ostrá Lúka
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v katastrálnom území obce Ostrá Lúka". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D týchto súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom ...
Rekonštrukcia plynovej kotolne v materskej škole
Rekonštrukcia plynovej kotolne. Zákazka na dodávku a práce súvisiace s výmenou a opravou odberného plynového zariadenia a vykurovania v polyfunkčnej budove obce (odberné plynové zariadenie - vybúranie a zamurovanie otvoru, odvoz a doprava sutiny, skladovanie materiálu: dodávka a skúška potrubia z PVC: dodávka a montáž neutralizačnej jednotky, ...
Maľovanie interiérových priestorov v ŠD A. Bernoláka
Predmetom zákazky je maľovanie interiérov, stien a stropov v priestoroch ŠD A. Bernoláka
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď
Projekt je zameraný na výstavbu nového športového areálu so zameraním na raketové športy, konkrétne tenis. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Projekt obsahuje stavebné práce na stav. objektoch: SO01 Búracie práce a výruby, SO02 Komunikácie a spevnené plochy, SO03 Tenisové kurty, SO04 Sadové úpravy, SO05 Areálové rozvody NN ...
Poptávám opravu stropu podesty na schodišti
Poptávám opravu stropu podesty na schodišti v RD - Brno Bystrc
Pump Track v parku pod Juhom
Projekt je zameraný na stavbu bicyklovej dráhy typu pumptrack. Dráha sa skladá principiálne z terénnych vĺn a klopených zákrut. Terénne vlny budú rôzneho tvaru, výšky a rôznej vzdialenosti medzi jednotlivými vlnami. Správne rozmiestnenie a návrh tvaru vĺn je kľúčové pre výsledný charakter dráhy. Terénne vlny sú umiestnené hlavne v priamom smere. ...
Malacky, LKM – b.  č. 08 (kotolňa) – generálna oprava plyn. kotla
Predmetom zákazky je generálna oprava plynového kotla.
Komplexné zateplenie budov a striech Zariadenia sociálnych služieb AMBRA, Lučenec
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác komplexné zateplenie budov a striech Zariadenia sociálnych služieb AMBRA v Lučenci.
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre – interiérové vybavenie
Predmetom zákazky je interiérové vybavenie- výroba a dodanie nábytku pre Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. Predmetom zákazky je výroba nábytku na mieru doplneného bežne dostupným sériovo vyrábaným nábytkom v súlade s projektom interiéru.
Oprava chaty Vyšné Ružbachy
SO 01 1PP + exteriér -obnova vonkajších spevnených plôch a odvodňovacieho žľabu v ich okolí -Výmena okien v garáži -úprava stien, podláh a stropu v garáži SO 02 1NP -rekonštrukcia hygienickej bunky (kúpeľňa a samostatné WC) -výmena kuchynskej linky a spotrebičov -výmena svietidiel, radiátorov a el. boilera v kúpeľni a wc -výmena svietidiel ...
Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D týchto súťažných podkladov. Bližšie ...
Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D týchto súťažných podkladov. Bližšie ...
Stavebná obnova Kláštora hieronymitánov v Štiavnických Baniach
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: Stavebná obnova Kláštora hieronymitánov v Štiavnických Baniach Zákazka rieši stavebnú obnovu barokového kláštora rádu Hieronymitánov, postaveného v prvej pol.18. storočia. Kláštor je vedený v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok - NKP č. v ÚZPF : 1267/1 NKP. Objekt bude slúžiť ako ...
Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany a elokovaného pracoviska Nitriansky Hrádok". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D ...
Materská škola Cajlanská v Pezinku – sanácia vlhkosti interiéru
Predmetom zákazky je sanácia vlhkosti interiérových stien sanačnými omietkami, vymaľovanie interiéru celého objektu a murárske práce (vysprávky povrchu stien a podlahy po rekonštrukcii poškodených častí vodovodného a plynového potrubia). Na sanovaných častiach stien je už otlčená vnútorná omietka až po tehlové murivo. Bližšia špecifikácia ...
Oprava kúpeľne  a podláh
Predmetom zákazky je rekonštrukcia -oprava kúpeľne a podláh v zariadení CSS Park Čadca.
Rekonštrukcia oporného múru a inštalácia bezpečnostného zariadenia v k.ú. Vysoká  nad Kysucou
Predmetom zákazky je rekonštrukcia oporného múru zosilnením a podchytením päty múru, mikropilótami, osadením horninových kotiev, obetonávkou, vystužením podložia geodoskou, odvodnením rubu oporného múru. Na novej rímse budú osadené záchytné bezpečnostné zariadenia. V rámci tejto stavby bude zrekonštruovaný aj priepust a dotknutý úsek vozovky cesty ...
Poptávám ruční výkop bazénku
Poptávám ruční vykopání prostoru pro bazének na zahradě (cca 6 kubíků), možné pak i betonování (základová deska, ztracené bednění). Malé Žernoseky, zahrádkářská kolonie.
Sanácia oporného múru na ceste III/2256 v intraviláne obce Komjatná
Predmetom zákazky je sanácia oporného múru na ceste III/2256 v intraviláne obce Komjatná.
Inštalácia klimatizačného zariadenia v objekte FR SR, Mierová 23, Bratislava
Inštalácia klimatizačného zariadenia v objekte FR SR, Mierová 23, Bratislava
Servisná prehliadka a údržba vzduchotechniky v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov
Predmetom zákazky je poskytnúť verejnému obstarávateľovi servis a údržbu vzduchotechniky, v rámci ktorého bude verejný obstarávateľ na základe individuálnych objednávok objednávať čistenie žalúzií a mriežok, čistenie a dezinfekcia fancoilov, výmena filtrov, dezinfekcia vzduchovej jednotky, čistenie a prepláchnutie výmenníka vzduchotechnickej ...