Dodávky scény a kostýmů pro Hudební divadlo v Karlíně v r. 2020 až 2023
Předmětem plnění nadlimitní rámcové dohody na veřejnou zakázku „Dodávky scény a kostýmů pro Hudební divadlo v Karlíně v r. 2020 až 2023“ jsou postupné dodávky scény a kostýmů pro Hudební divadlo v Karlíně po dobu trvání rámcové dohody 4 roky. Předmět plnění je podrobně specifikován v Obchodních podmínkách v příloze č. 28.3 zadávací dokumentace a v ...
Zdroje chladu – opravy a servisní práce
Předmětem veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy za účelem zajištění a provádění kontrolní a servisní činnosti na 6 chladicích zařízeních značky TRANE ve strojovnách v sídle zadavatele (IKEM), spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných zařízení, umístěných v sídle zadavatele, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 5 mil. Kč ...
Průzkumné práce
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky jejichž předmětem bude zejména: a) zajištění přípravy a realizaci akcí zadavatele z hlediska průzkumů a diagnostiky vodovodní a kanalizační sítě, b) projektování a provádění geologického, geotechnického ...
Zpřesňování polohy tras distribučních sítí vn ČEZ Distribuce, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v přípravě podkladů, vytýčení zařízení v terénu, geodetickém zaměření a zapracování podkladů do TE GIS v rozsahu a dle podmínek uvedených v ustanovení 5. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA Smlouvy a v předání elektronických výstupů a papírových výtisků ...
Provádění revizí elektrických zařízení včetně hromosvodů
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění periodických a výchozích revizí elektrických instalací, elektrických spotřebičů pevně připojených včetně hromosvodů, revize elektrického připojení vybraných zdravotnických prostředků pevně připojených do elektrické instalace (vč. zdravotnických prostředků s napájením medicinálních plynů).
Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Obnova iluzivní malby II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace pro provedení stavby – iluzivní malba s názvem „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku“, zpracované Ing. arch. Liborem Sommerem, autorizovaným architektem ČKA č. 02515, Zoubkova 2195/5, Praha 5 Smíchov, 150 00, IČO: ...
Legerova, U Divadla – oprava chodníků, Praha 1
Předmětem plnění je výměna konstrukčních vrstev chodníků v ulici U Divadla a v ulici Legerova, v úseku Vinohradská – U Divadla. Výměna konstrukčních vrstev bude provedena v maximální tl. 580 mm, kryt chodníků bude z vápencové mozaiky a ze žulové dlažby, vjezdy budou ze žulové dlažby o rozměrech 15x15x12 cm.
SV Vyškov - větev Ivanovická
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodních řadů z tvárné litiny DN 200 v délce cca 4 092 m včetně související přeložky výtlačného řadu TLT DN 150 v délce 50 m a bezpečnostního přelivu PVC-U 250 x 7,3 mm v délce 65 m. Součástí plnění je také zkapacitnění vodojemu Ivanovice z 1x650 m3 na 2x 550 m3. Smyslem stavby je zajištění centrálního ...
Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj - etapa č.1
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a rozšírenie hlavného rozvádzača, úprava s rozvodov NN a s tým súvisiace stavebné úpravy Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizácia Trakovice – dostavba 4. a 5. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce Kanalizácia Trakovice dostavba 4. a 5. etapa, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba
Predmetom zákazky je realizácia Projekt Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba" rieši rekultiváciu skládky Veterná Poruba
OZ Šaštín
Vyhotovenie geometrických plánov pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddelenie pozemkov a stavieb, na zriadenie vecného bremena, polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, geodetické práce súvisiace s vytýčením pozemkov a stavieb, a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov, vrátane ich ...
Tlaková splašková kanalizace a ČOV Budislav
Předmětem plnění je výstavba nové tlakové splaškové kanalizace a ČOV v obci Budislav (k. ú. Budislav u Litomyšle). ČOV je navržena na kapacitu 600 EO. Pro objekt ČOV je navržen areál, příjezdová komunikace, odtok z ČOV s výústním objektem, vodovodní přípojka a přípojka NN. Tlaková kanalizace je navržena prakticky na celém území obce Budislav, kde ...
D55, 5506 Napajedla - Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice - Staré Město
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce nezbytné k provedení skrývek ornice, včetně jejího skládkování a ošetřování. Dále práce nutné pro provedení záchranného archeologického výzkumu před zahájením stavby D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město.
Technická infrastruktura ve městě Ždírec nad Doubravou
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudování technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů ve městě Ždírec nad Doubravou.
Komplexní pozemková úprava Huntířov a Komplexní pozemková úprava Kocléřov
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav, kdy jedna KoPÚ bude v části katastrálního území Huntířov a druhá v části katastrálního území Kocléřov s navazující částí katastrálního území Huntířov a s navazující částí katastrálního území Záboří u Dvora Králové, včetně ...
Obec Lešany - ČOV a stoková síť
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod v obci Lešany. Stoková síť bude tvořena novými úseky splaškové gravitační kanalizace, tlakové splaškové kanalizace o celkové délce 4 003,0 m a kanalizačními přípojkami o celkové délce 632,5 m. ČOV je navržena na 500 EO.
Ochranná nádrž Padelky
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre realizáciu Ochrannej nádrže Padelky. Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO č. 101 Hrádza SO č. 102 Združený funkčný objekt SO č. 103 Úprava toku nad hrádzou SO č. 104 Úprava toku pod hrádzou SO č. 105 Prístupová cesta SO č. 106 Zemník Realizácia zákazky bude podľa ...
Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové
Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba objektu odlehčovací služby s 35 lůžky napojená na stávající dopravní komunikace a inženýrské sítě. Podmiňující investicí je demolice stávajícího nevyužívaného bytového objektu domu č.p. 1039 na ploše stavby, odstranění dvou nepoužívaných studní a pro přípojku telekomunikačního vedení zřízení ...
Sanace nosných konstrukcí parkingu
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Vodovod Krupín
Předmětem je výstavba vodovodního řadu, který řeší zásobování objektů v obci Miřetice konkrétně v osadě Krupín a Krupínské Paseky pitnou vodou.
ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina
vybudování nové splaškové kanalizace v obci Šebrov-Kateřina zaústěné do nové čistírny odpadních vod - kanalizační stoky dl. 4 791,0 m, odbočení pro kanalizační přípojky 272 ks, čerpací stanice vč. kabelové přípojky NN, čistírna odpadních vod pro 970 EO
Sanácia banského diela - Nová štôlňa
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu geologického prostredia a sanáciu environmentálnych záťaží, spojených s banskou činnosťou v rozsahu: - projekt a realizácia doplnkového inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a prieskumu životného prostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou s ...
Sanácia banského diela - Voznická dedičná štôlňa
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu geologického prostredia a sanáciu environmentálnych záťaží, spojených s banskou činnosťou v rozsahu: - projekt a realizácia doplnkového inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a prieskumu životného prostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou s ...
Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to stavby ,,Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci". Cílem veřejné zakázky je demolice stávajících objektů a výstavba tří nových objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace ve městě Jihlava.