Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Dobročkov a Želnava
Záměrem předmětné nadlimitní veřejné zakázky na služby dělené na části je v části 1. veřejné zakázky zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dobročkov, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM a v části 2. veřejné zakázky zpracování ...
Zpracování restaurátorského průzkumu a záměru repase vnitřních dveří Strakovy akademie
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských průzkumů a záměrů repase: vnitřních dveří 1.NP–3.NP a části 1.PP Strakovy akademie, spojovacích dveří v chodbách včetně vnitřních oken do atria, včetně dodání dokumentace pro výběr zhotovitele a vstupních vrat Hrzánského paláce včetně dodání dokumentace pro výběr zhotovitele.
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dívčice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dívčice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Poptávám pokrývačské a klempířské práce
Poptávám spolehlivou firmu k zateplení střechy novostavby izolací Steico a položení střešní krytiny Poptávám nadkrokevní zateplení střechy novostavby izolací Steico ve 2 vrstvách o celkové síle 28 cm. Popis: jedná se o sedlovou střechu cca 260 m2.Následné zalaťování zabudování střešních oken, klempířské práce oplechování 2 komínů, žlaby aj. ...
Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020
Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 soupisem položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v ...
ZTV pro RD Pelhřimov - Skrýšov
Jedná se o vybudování ZTV pro 40 parcel pro rodinné domy v lokalitě místní části Pelhřimova – Skrýšov. ZTV bude realizováno dle zpracované PD od projekční kanceláře Studio A s.r.o. a rozvody optiky od Electrosun s.r.o.. Bude vybudována kanalizace splašková, dešťová, vodovod, plynovod, komunikace, VO, rozvody optického kabelu.
Rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte MAGNÓLIA, ZSS Hurbanovo
Zámerom je rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte zariadenia "Magnólia", ZSS Hurbanovo. V tomto objekte sa nachádza hlavná budova, prístavba a hospodárska časť. Táto projektová dokumentácia rieši novú elektroinštaláciu v pôvodnej (hlavnej) budove v 1.NP, 2.NP a 3.NP, taktiež je v tejto časti zahrnutá jedáleň. V prístavbe sa rieši nová ...
Poptávám posuvné zastřešení terasy
Poptávám posuvné zastřešení terasy.
Komplexní pozemkové úpravy Orličky
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) Orličky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude ...
Servis UPS a klimatizací MR Barrandov, MR Hlubočepy, MR Radlická, Centrální dispečink Na Bojišti
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu záložních napájecích zdrojů (dále jen „UPS“) a klimatizačních a chladicích zařízení, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele. Povinností vybraného dodavatele bude provádět servis UPS a klimatizací v měnírnách Zadavatele. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 ...
Zateplení a výměna zdroje tepla v budově ZŠ a Vzduchotechnika v budově ZŠ
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy objektu základní školy č.p. 964 ve městě Smržovka. Stávající objekt bude rekonstruován. Zateplení a výměna zdroje tepla: V rámci zakázky dojde k zateplení obálky budovy, opravě stávající hydroizolace 1PP, přístavbě výtahové šachty a budou provedeny nové ocel. markýzy na hlavními vstupy do školy – ochrana ...
Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová-Lutyně, 2. část
Jedná se o zateplení fasád stávající stavby, výměna dosud nevyměněných otvorových výplní a opravu a zateplení stávajících střech včetně pokládky nové hydroizolace. Součástí stavebních prací budou rovněž nezbytné úpravy souvisejících stavebních konstrukcí a bude provedena nová hromosvodová soustava včetně výchozí revize. Rekonstrukce bude ...
Revize technologických celků RP Brno
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků Ústředí
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Hradec Králové
je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených tlakových zařízení, ...
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa
- stavba komunikací, veřejného osvětlení, splaškové a děšťové kanalizace - rekonstrukce vodovodu - výstavba parkoviště - pokládka metroplolitní sítě
Souvislá údržba části MK - ul. Hornická, Dubňany
Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace a chodníku, které jsou značně poškozeny. Trasa komunikace je navržena, jako obousměrná komunikace šířky cca 6,00 m, s oboustranným příčným sklonem s odtokem dešťové vody do stávajících uličních dešťových vpustí. Vpusti jsou napojeny do stávající dešťové kanalizace. Nejprve budou provedeny ...
Kolejové konstrukce pro opravy a rekonstrukce tramvajových tratí 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolejových konstrukcí pro opravy a rekonstrukce tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba nové dopravní infrastruktury (dvoupruhové obousměrné komunikace), vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu, přípojky NN a veřejného osvětlení. Zadavatel si však vyhrazuje právo neuskutečnit realizaci přípojek a chodníků.
IS a komunikace pro výstavbu RD v obci Sedlejov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci technické infrastruktury pro nové rodinné domy v obci Sedlejov, jedná se o komunikace, chodníky, vodovod, přeložky vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, provedení plynovodu a veřejného osvětlení. Předmětem veřejné zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech ...
Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic
Předmětem veřejné zakázky je výstavba oddílné splaškové kanalizace - gravitační kanalizace v délce 1528 m, výtlačné potrubí v délce 1929 m a 2 přečerpávací stanice – v obci Mělice, části obce Lohenice s převedením do kanalizačního systému města Přelouče včetně výstavby kanalizačních přípojek, skládajících se z veřejné a soukromé části.
Poptáváme přesné řezání betonu
Poptáváme přesné řezání betonu (otvorů v betonové násypce včetně čedičového vyložení) síla cca 300mm, v Zemianských Kostolanech v SK. Ideální je ověřené použití techniky HILTI nebo podobné profesionální techniky. Termín bude dohodnut po kontaktu s provádějící společností.
Obnova severného priečelia hlavnej haly Zimného štadióna
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na Obnove severného priečelia hlavnej haly Zimného štadióna vo Zvolene. Obnova severného priečelia predstavuje výmenu strešnej krytiny na severnej strmej časti strechy. Strmosť strechy (odklon o 21° od zvislice) je taká významná, že túto časť strechy je možné považovať za priečelie. Plošné rozmery ...
Debarierizácia strediska Domadice - JESEŇ ŽIVOTA, ZSS Levice
Predmetom verejného obstarávania sú nasledovné práce: Búracie práce sa týkajú vybúrania určených priečok. Demontované budú určené otvorové konštrukcie v obvodovom plášti budovy. V interiéri budú odstránené určené dverné konštrukcie a všetky povrchové úpravy (nášľapné vrstvy podláh, obklady stien. Omietky budú celoplošne vyspravené. Demontované ...
ZŠ Mikulova 159, rekonstrukce školní výdejny stravy
Předmětem veřejné zakázky je modernizace a rozšíření (navýšení) kapacity gastroprovozu. Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávající výdejny stravy, souvisejících provozů a zázemí výdejny stravy základní školy Mikulova 1594, 149 00 Praha 4, s navýšením kapacity výdeje stravy a mytí stolního nádobí stávajícího gastroprovozu na cca 800 jídel ...