Vstřikovací prototypové formy

Vstřikovací prototypové formy

Dodání sady prototypových vstřikovacích forem.

Rekonštrukcia haly CHUB – Hnúšťa

Rekonštrukcia haly CHUB – Hnúšťa

Všeobecný popis prác v riešenom objekte: Búracie práce - Odstránenie nasvetlíkov - Odstránenie obvodových panelov - Zväčšenie otvorov - Odstránenie priečok - Odstránenie časti podlahy - Odstránenie časti strechy - Demontáž zámočníckych výrobkov a nepotrených konštrukcií - Vybúranie nepotrebných stavebných konštrukcií v objekte haly Nové ...

Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice: kotelna

Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice: kotelna

Realizace stavby „Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích“ v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve věcném rozsahu a technickém řešení daném projektovou dokumentací pro provádění stavby, zak. č. 803-17, kterou zpracoval Ing. Radim Prouza, IČO: 14605945, Bohumínská 789/63, 710 00 Ostrava, v září 2017.

Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových priestorov – SO 01

Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových priestorov – SO 01

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy. Ide najmä o nasledovné činnosti: SO 01 Zateplenie obvodového plášťa SO 01 Zateplenie strešného plášťa SO 01 Výmena otvorových konštrukcií SO 01 Ústredné vykurovanie SO 01 Plynofikácia SO 01 Elektroinštalácia - Bleskozvod a uzemnenie SO 01 ...

II/369 Horní Lipová opěrná zeď

II/369 Horní Lipová opěrná zeď

Stavba se nachází v extravilánu těsně přiléhajícímu k okraji obce Lipová-lázně. Zeď je navržena jako betonová tížná konstrukce s kamenným obkladem, se skloněnou lícní stranou ve spádu 5:1 a svislou rubovou stranou. Zeď bude ukončená železobetonovou římsou, do níž bude osazené svodidlové zábradlí bez svislé výplně. K výškovým úpravám stávající ...

Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba

Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba

Predmetom stavby je realizácia chodníka pozdĺž južného okraja cesty III/018202 v úseku od konca obce pri vjazde ku kameňolomu po križovatku s miestnou obslužnou komunikáciou. Rozsah stavby určil objednávateľ. V súčasnosti sa chodník v predmetnom úseku nenachádza, chodci používajú okraj cesty, čo spôsobuje kolízie chodcov najmä s nákladnou ...

Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry

Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry

Predmetom zákazky je vybudovanie infraštruktúry na Školskej ulici v Komjaticiach pozostávajúcej zo stavebných objektov : SO 002 Rozšírenie distribučnej siete vodovodu vrátane prípojok, SO 003 Gravitačná splašková kanalizácia vrátane prípojok, SO 007 NN prípojky, SO 008 Verejné osvetlenie, SO 009 Rozšírenie distribučnej siete plynovodu ...

Rekonštrukcia strechy na budove SOŠ  - Szakközépiskola, Šahy

Rekonštrukcia strechy na budove SOŠ - Szakközépiskola, Šahy

Objekt sa slúži ako školská budova. Konštrukčný systém je pozdĺžna stenová sústava, steny sú z tehlového muriva, stropy sú železobetónové, krov drevený, krytina škridlová. Výplne vonkajších otvorov sú drevené s dvojitým zasklením. Na objekte školy sa rieši výmena krytiny a zosilnenie konštrukcie krovu a zároveň ochrana konštrukcie a zlepšenie ...

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Stavebné úpravy zahŕňajú: -zateplenie strešnej konštrukcie -zateplenie obvodového plášťa -vykurovanie hybridným tepelným čerpadlom -nové dispozičné riešenie hygienických zariadení, zmena umiestnenia zdravotechnických rozvodov a výmena zariaďovacích predmetov -oprava omietok a podlahových konštrukcií -výmena okien a dverí, montáž ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebusice a Hospozín

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebusice a Hospozín

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Třebusice a katastrálním území Hospozín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...

Pozáručný servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení

Pozáručný servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení

Pravidelný pozáručný servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení, výmena filtrov, opravy, odstránenie porúch, vykonávanie odborných prehliadok, vypracováva hlásenie o úniku fluorovaných skleníkových plynov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš, PD

I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš, PD

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), autorský dozor (AD),vytyčovacie práce (VP).

Šicí dílna, Polsko

Šicí dílna, Polsko

Dobrý den, máme zájem o spuštění šicí dílny v Ostravě nebo v nejbližším okolí. Potřebujeme pronajmout obchodní prostory o rozloze cca 200m2. Máme také zájem o zaměstnance - švadleny, krejčí.

Väzba a údržba periodík a brožovaných tlačí

Väzba a údržba periodík a brožovaných tlačí

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pevnej priemyselnej väzby periodík a brožovaných tlačí a oprava a údržba pôvodných poškodených väzieb formou preväzby periodík a brožovaných tlačí určených na trvalé uchovávanie v depozitoch. Ďalšie podrobnosti sú v prílohe č.1 Súťažných podkladov.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy v areáli Kubík v Sučanoch (VO2)

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy v areáli Kubík v Sučanoch (VO2)

Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti budovy - dodatočné zateplenie obvodového plášťa a stropu, výmenu okenných výplní, dvier a vrát, ako aj výmenu kotla pre ústredné vykurovanie a výmenu svietidiel v budove. Jedná sa o priemyselnú budovu na výrobu truhiel. Podrobná technická špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných ...

Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha

Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha

Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha“ je zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě tratí (dále jen „ST“) ST Hradec Králové, ST Pardubice, ST Praha-západ, ST Praha-východ, ST ...

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Jílové – II.etapa

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Jílové – II.etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna stávajících výbojkových svítidel veřejného osvětlení (VO) za nová svítidla LED v počtu 745 ks ve městě Jílové, a to v souladu s technickou dokumentaci a technickými podmínkami, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Výstavba a zajištění dokumentace opěrné zdi

Výstavba a zajištění dokumentace opěrné zdi

Poptávám výstavbu a zajištění dokumentace opěrné zdi, rozměr 3m x 12m x 3m (tvar U), výška cca 3,5m. Lokalita: Praha Stodůlky, Přeučilov.

Poptávám podlahový korek

Poptávám podlahový korek

Poptávám podlahový korek, cca 15m2. Slovensko.

Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ M. Gorkého v Trnave

Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ M. Gorkého v Trnave

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii realizačný projekt stavby Základná škola M. Gorkého v Trnave rekonštrukcia strechy telocvične, spracovanej projektantami Ing. Marián Petráš a Ing. Jozef Ušák, Trnava v 05/2015. Predmetom stavebnej časti projektu je rekonštrukcia striech na oboch telocvičniach v rozsahu vytvorenie novej ...

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce III.

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce III.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 504 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za účelem změny v užívání bývalého internátu na školící zařízení s učebnami a dílnami pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Jedná se o dvoupodlažní zděný, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou ...

Akvárium, Rakousko

Akvárium, Rakousko

Potřeboval bych akvárium 50x50x30cm (délka, šířka, výška). Můžete prosím zhotovit a kolik by stálo? S přátelským pozdravem Roman

Sklo, Rakousko

Sklo, Rakousko

Poptávám sklo kuchyňskou stěnu 220 x 60, prosím o uvedení ceny.

Zníženie energetickej náročnosti haly H1

Zníženie energetickej náročnosti haly H1

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti haly H1: - Zateplenie obvodového plášťa - Zateplenie strešného plášťa a výmena strešnej krytiny - Výmena otvorových konštrukcií - Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích systémov - Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia - Meranie, riadenie a regulácie ...

Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření

Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření

Předmětem veřejné zakázky je realizace řešení protikorozních opatření ocelové konstrukce, očištění a penetrace betonového opláštění. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Modernizace ústředního autobusového nádraží Zvonařka“ vypracované v červnu 2018 společností K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 ...

(záznamy 1/25 z 20550)  strana 1 / 822