SEZ - Sanace DS PHM Liberec - Rochlice, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace v areálu bývalého DS PHM Liberec-Rochlice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod“, včetně příloh, zpracované v lednu 2018 společností ENVIREX HOLDING, a.s. (aktualizace srpen 2018). Předmětem plnění je ...
II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy – úsek 01, 03 a 07
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stabilizaci skalního svahu a potenciálního skalního řícení na třech úsecích silnice II/252 v Královéhradeckém kraji, a to v úseku č. 1, 3 a 7 a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb. Dodavatel dále zajistí příslušné prvky publicity předmětného projektu spočívající v zajištění ...
Stavební obnova zámku Týnec
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a restaurátorské práce v rozsahu stanoveném dokumentací pro provádění stavby (dále i DPS), spočívající ve stavební obnově nemovité národní kulturní památky zámku Týnec v předpokládané hodnotě VZ 92 624 181,-Kč bez DPH. Součástí obnovy památky jsou i jedinečné umělecké malby vnitřních prostor, které jsou ...
Vikářská ulice - oprava fasád a střech objektů č.p. 37 a 40, stavební úpravy objektu Vikárka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je památková obnova vnějšího pláště objektů č.p. 37 a č.p.40 a dále celková památková obnova objektu zvaného Vikárka, tj. souboru objektů č.p. 38, 39, 40 a 198 ve Vikářské ulici v areálu Pražského hradu. Bližší specifikaci předmětu plnění uvádí Zadávací dokumentace.
Přestupní terminál Šumperk
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě dopravního terminálu Šumperk, který bude obsahovat demolici stávajících objektů v prostoru budoucích parkovacích ploch, parkoviště pro osobní automobily a autobusy, komunikace, chodníky, parkovací věže pro bicykly, autobusové nádraží a související inženýrské sítě.
Stavebné práce podľa požiadaviek obstarávateľa na roky 2019 - 2023
stavebné práce, bežná stavebná údržba najmä murárske práce, elektroinštalačné práce, plynoinštalačné práce, obkladanie stien a dlážok, práce na rozvodoch vody a kanalizácie, stolárske a zámočnícke práce, oprava striech, cestných šácht, asfaltovanie, atď.
Bražec - kanalizace
Celá akce zahrnuje výstavbu tlakové kanalizace pro obec Bražec zavedenou výtlakem do kanalizačního systému města Bochov. SO 01 Tlaková kanalizace v obci větev A - PE 63x5,8 mm délka 338,5 m větev A1 - PE 63x5,8 mm délka 197,0 m větev A2 - PE 63x5,8 mm délka 114,0 m celkem délka 649,50 m SO ...
Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a dvou nových mechanicko-biologických čistíren odpadních vod (ČOV) v obcích Jankov (350 EO) a Holašovice (250 EO). Pro objekty ČOV budou realizovány přípojky vodovodu a NN. Součástí stavby gravitační splaškové kanalizace bude realizace veřejných částí domovních přípojek a obnova komunikací ...
Poptáváme truhláře pro práci v zahraničí
Sháníme 4-5 truhlářů pro výrobu obednění strojních zařízení a robotů ve Španělsku. Práce by byla přibližně na 2 měsíce v březnu a dubnu 2019. Ubytování a doprava zajištěny. Potřebujeme pracovníky se zkušenostmi v tomto oboru.
Poptávám vyřízení dotace na výměnu kotle
Poptávám vyřízení dotace na výměnu kotle.
IDU - výměna střešní krytiny Menhartovského paláce
Předmětem VZ je zhotovení díla - výměna střešní krytiny na budově Menhartovského paláce č.p. 595, Štupartská 12, Celetná 17, Praha 1 - Staré město.
FN Motol – revizní činnosti elektro 2019 - 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění odborných revizních činností elektrorozvodů (elektrorevize), hromosvodů, plynových rozvodů, komínů – spalinových cest po dobu 24 měsíců v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, ode dne účinnosti Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem nejpozději do 31. 12. 2020.
Most ev.č. 44417-4, Paseka
Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice a výstavba nového mostu ev.č. 44417-4 přes potok Tepličku na silnici III/44417 mezi obcemi Paseka a Huzová. Most se nachází na katastrálním území Paseka u Šternberka a leží v extravilánu obce. Bude odstraněna stávající nosná konstrukce a spodní stavba. Nový most je navržen jako přesypaný z vlnitých ...
NPÚ, SZ Velké Losiny restaurování parketových podlah a nábytku
Předmětem veřejné zakázky je restaurování parketových podlah na Státním zámku Velké Losiny – místnost s tapiseriemi, sál s rodovou galerií, knihovna, rytířský sál, a restaurování 2 kusů knihovních skříní VL 242, VL 243 z mobiliárního fondu zámku – movitá kulturní památka mobiliární fond zámku Velké Losiny, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 67980/38-7619.
Splašková kanalizace Bohdalice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v délce cca 4 513,5 m v obci Bodhalice – Pavlovice místní části Bohdalice. Bližší podrobnosti jsou v projektové zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
Poptávám výrobu vchodové branky
Poptávám zhotovení vchodové branky na zahradu, (739 41, Staříč).
954 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část, zemní práce pro záchranný archeologický výzkum
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou zemní práce pro záchranný archeologický výzkum a pyrotechnický průzkum, tyto práce jsou vyvolány plánovanou výstavbou úseku silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část. Zemní práce budou prováděny v koordinaci a na základě požadavku a pro zajištění potřeb zhotovitele záchranného archeologického ...
Poptávám vložkování komínu
Hledáme dostupnou firmu, která nám vyvložkuje komín dlouhý 7,5 m, průměr 150x150 mm.
Poptávám pokrývačské práce
Poptávám pokrývačské práce, oprava nebo výměnu střešní krytiny (malý sklon) cca 14 m2 na zahradní chatce rodinného domku v Kutné Hoře-Purkyňova 496, (nyní bonnský šindel - lepenka). Případně rekonstrukci střechy za účelem dosažení vyššího sklon.
Poptávám vyčištění vodovodního potrubí v RD
Poptávám vyčištění vodovodního pozinkovaného potrubí v rodinném domě (teplá a studená voda) zaneseno vodním kamenem.
Obnova varhan v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi
Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorská rekonstrukce varhanního stroje, restaurování polychromie, figurální a plastické výzdoby třídílné varhanní skříně a rekonstrukce dřevěné podlahy kruchty. Původní barokní nástroj postavil v r. 1772 Josef Streussel. Ten byl nahrazen pneumatickým strojem Bohumila Paštiky, skříň positivu s původními ...
Hala na skladování potravin - zeleniny
Jde o demolici stávajícího objektu bývalého kravína a to včetně likvidaci suti. Stavbu nové ocelové konstrukce, opláštění PUR panely včetně sedlové střechy, novou podlahu, izolaci tepelnou i proti vlhkosti, elektroinstalaci, vzduchotechniku, nátěry, kanalizaci- odvod dešťové vody. okapy, hromosvody a vrata.
Hodinové sazby elektromontážních a zemních prací
Realizace liniových staveb NN/VN a DTS, včetně případného zajištění optické infrastruktury s tím související a poskytování související plnění, veřejnoprávní projednání a zřízení VB (včetně zajištění všech souvisejících kroků, zejména uzavření příslušné smlouvy (SoVB/Kupní smlouvy), opatření geometrického plánu, vklad do KN, výplata náhrad atd.), a ...
Geodetické služby 2019 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je poskytování souboru služeb obecného geodetického charakteru, které zahrnují zejména: - Zaměření na trasách ropovodu a CTR (opravy vad izolace, opravy vad na ropovodech, vytyčení průseků apod.) - Zaměření kritických oblasti (krytí vodních toků, pasportizace) - Pozemkové služby, podklady pro řešení vlastnických ...
Hledám technika na kontrolu bytu
Hledám technika na kontrolu bytu, v jakém stavu byt je po technické stránce.