Poptávám vodoinstalatérské práce
Hledám firmu, která je schopna udělat nové odpady vody v rodinném domku (dvojdomek).
Šestajovice - Stavební úpravy domu č.p. 13 Šestajovice
Tento projekt řeší vnitřní a areálové rozvody vody a kanalizace ve dvojici bytových domu A a B. Na stavebním pozemku se nyní nachází jeden bytový vysloužilý dum s komerčními prostory, který bude po výstavbě nového BD A zbourán a místo nej bude, na stejném místě, vystaven druhý podobný dum B. Nové objekty jsou navrženy čtyřpodlažní, bez ...
Kanalizace Újezd
Předmětem veřejné zakázky je vybudování splaškové kanalizace obce Újezd v návaznosti na splaškovou kanalizaci v obci Záluží, ze které bude vyčištěná voda zaústěna do stávající vodoteče Stroupinský potok. Kanalizace je převážně navržena jako gravitační, pouze některé lokality budou řešeny pomocí výtlaků kanalizace a to s ohledem na nedostatek ...
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nové Mesto nad Váhom
Technické riešenie projektu vychádzalo zo zadania mesta zrealizovať komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia, pri ktorej budú v maximálnej možnej miere využité technické poznatky z oblasti úspor, hospodárnosti prevádzky a údržby verejného osvetlenia.
Rekonstrukce operačních sálů - Nemocnice Kadaň
Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci-“REKONSTRUKCE OPERAČNÍCH SÁLŮ-NEMOCNICE KADAŇ“. Zadavatel si v souladu s ustanovením §222, odst. 2 a § 100, odst. 1, z.č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění vyhrazuje právo změny závazku v níže uvedené výši formou rozpočtové ...
Projektová dokumentace: Dostavba severní části MFA a rekonstrukce systému chlazení a vzduchotechniky
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na realizaci projektu „Dostavba severní části MFA a rekonstrukce systému chlazení a vzduchotechniky“ v rozsahu: a) projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně výkonu investorsko-inženýrské činnosti v rozsahu zajištění ...
Poptávám rekonstrukci střechy
Poptávám rekonstrukci sedlové střechy o ploše 200m2. Zaizolování střechy, výměna folie, oplechování, oprava podbití atd. Jako novou krytinu použít plechové profily. Obec Kožlí, PSČ 58293.
Radenín - čistírna odpadních vod, kanalizační sběrač sever, tlaková kanalizace západ
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je realizace čistírny odpadních vod, kanalizačního sběrače sever, tlakové kanalizace západ, kanalizačního sběrače jih, kanalizačních propojů a kanalizačních přípojek.
Zajištění svahu II/317 Borohrádek
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Zajištění svahu II/317 Borohrádek“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
NKP klášter Kladruby - výroba replik a kopií historického mobiliáře
Předmětem zakázky je výrobu kopií historického mobiliáře a nákup provozního mobiliáře na nově budované prohlídkové trasy v klášteře Kladruby
Modernizace napájecí sítě trolejbusové dopravy v Českých Budějovicích - modernizace tří měníren
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Modernizace napájecí sítě trolejbusové dopravy v Českých Budějovicích - modernizace tří měníren napájejících el. proudem trakční síť trolejbusů “. Modernizace tří měníren (dále také jen pod označením „MR1“, „MR2“ a „MR3“) se týká dodávek a montáže jejich střídavé i stejnosměrné technologie, ...
Cisterciácký klášter Plasy - Restaurování historických mobiliárních předmětů
Předmětem zakázky jsou restaurátorské práce na předmětech historického mobiliáře kláštera. Tyto restaurátorské práce na historickém mobiliáři zámku jsou součástí realizace celkové obnovy kláštera Plasy, stavby podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 3.1., pod registračním číslem projektu ...
Dodávky domků ochran
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek domků ochran s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu domků ochran zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 06/2022 - 06/2028
PD a AD - pro okresy Teplice a Ústí nad Labem
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v ...
PD a AD - pro okresy Teplice a Ústí nad Labem
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v ...
PD a AD - pro okresy Teplice a Ústí nad Labem
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění vypracování projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci prvků plánů společných zařízení na základě schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Radejčín, Habrovany u Řehlovic, Řehlovice a Stadice (Část 1), v ...
VD Kryry - předprojektová příprava - generální projektant
Předmětem veřejné zakázky je předprojektová příprava vodního díla Kryry. Jedná se o návrh technického řešení a zajištění potřebných podkladů. Jedná se o studie, posudky, hydrotechnický návrh konstrukcí, matematický model navrhovaných objektů, specifikaci požadavků na další průzkumy a další související činnosti, včetně geodetického zaměření a ...
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo, Bratislava
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava. Účelom rekonštrukcie je modernizácia a zhospodárnenie prevádzky odovzdávacej stanice tepla (ďalej len OST) a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Zariadenie OST je fyzicky, morálne opotrebované a počas predchádzajúcej vykurovacej sezóny ...
Výměna ZTI Vratislavova 33/2, Praha 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem: „Výměna ZTI Vratislavova 33/2, Praha 2“. Předmětem veřejné zakázky je provedení nových rozvodů ZTI, úpravu rozvodů elektroinstalace a drobné dispoziční úpravy vybraných prostorů uvnitř objektu. Úpravy nezasahují do vnějšího pláště domu a nezasahují ani do ...
Výmena osvetlenia na hlavnej a tréningovej ľadovej ploche v  mestskom zimnom štadióne v Trnave
Predmetom zákazky je výmena svietidiel v hlavnej a tréningovej ľadovej ploche a ich napojenie na elektrickú energiu vrátane spôsobu ovládania. Súčasťou prác bude aj výmena rozvádzačov. Podrobnejší opis predmetu zákazky je dostupný v technickej správe a v ostatnej projektovej dokumentácii.
Rekonstrukce 5. Základní školy Jindřichův Hradec, Vajgar 692
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace ve všech pavilonech 5. základní školy, a to jak silnoproudu, tak slaboproudu a dále výměna stávajících montovaných vnitřních příček z ezalitových desek obsahujících azbestová vlákna a provedení souvisejících úprav zařizovacích předmětů, rozvodů vody a kanalizace na pavilonech učeben U1, U2 ...
Brod nad Tichou - ČOV a splašková kanalizace
Předmětem zakázky je výstavba nové čistírny odpadních vod a tlakové kanalizace v obci včetně částí přípojek na veřejném pozemku.
Systémy záložního napájení - výstavba
Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro provedení rekonstrukce a modernizace stávajících silových energetických rozvodů, distribučních skříní, jisticích, ovládacích a monitorovacích prvků a zařízení hlavních provozních budov letištních stanovišť leteckých provozních služeb a systémů letištní ...
Hrušov HCHZ - Projekt sanace
Účelem této veřejné zakázky je provedení sanace kontaminované zeminy a/nebo jiného materiálu, vyčištění prostoru od ekologicky závadného znečištění a provedení zejména takových geologických Geotechnických opatření a zemních prací, aby lokalita splňovala příslušné hygienické požadavky a byla připravena k výstavbě průmyslových objektů dle dále ...
Provádění pravidelných elektrorevizí a profylaktických kontrol na čerpacích stanicích EuroOil
Rámcová dohoda bude upravovat veškeré podmínky týkající se předmětu plnění spočívajícího v provedení činností shrnutých pod názvem „Provádění pravidelných elektrorevizí a profylaktických kontrol na čerpacích stanicích EuroOil a na čerpacích stanicích určených zadavatelem“, v síti veřejných čerpacích stanic Eurooil a na čerpacích stanicích ...