Rekonštrukcia Michalskej veže
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných, montážnych, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác pamiatkovej obnovy na historickom pamiatkovo chránenom objekte Michalskej veže. Objekt Michalskej veže je národná kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZPF SR pod číslom 120/1, s názvom NKP: veža bránová Michalská veža. Nachádza sa na exponovanom mieste ...
Rekonštrukcia frekvenčných meničov na elektrokompresoroch umiestnených na KS01
Predmetom zákazky je rekonštrukica frekvenčných meničov na elektrokompresoroch umiestnených na Kompresorovej stanici KS01 Veľké Kapušany v rámci projektu výstavby VTL plynovodu SK-PL
Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28, Havířov - Podlesí
Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavebních úprav bytového domu na ul. Jurije Gagarina 22/1508, 24/1507, 26/1506 a 28/1506, Havířov-Podlesí. Jedná se o změnu dokončené stavby stávajícího objektu bytového domu. Projekt řeší energetické úspory objektu, a to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem a zateplení ...
MVN Slepotice, obnova vodního díla
Odstranění nánosů z MVN Slepotice v objemu cca 21 218 m3. Těžení sedimentu bude probíhat za vypuštěného stavu nádrže, vytěžený sediment lze uložit na pozemky ZPF, zhotovitel v rámci realizace zajistí vlastní způsob využití nebo likvidace vytěžených sedimentů v souladu s platnými právními předpisy včetně zajištění potřebných podkladů, dokladů a ...
Ohrazenický potok, Ohrazenice, obnova koryta
Oprava průtočného profilu koryta a oprava opevnění v ř. km 0,360 -3,540, spočívající v sanaci a stabilizaci narušených břehů toku kamennými záhozy, odstranění nánosů, sanaci poškozených parapetů či betonových povrchů nábřežních zdí, stabilizaci dna balvanitou úpravou a rekonstrukce nábřežních zdí v podobě nových železobetonových opěrných zdí, ...
Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
Předmětem zakázky je vybudování nového komunitního centra v místní části města Boskovice - v Hrádkově. Součástí předmětu zakázky je též odstranění původního objektu. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá s využitím obnoviteľných zdrojov
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Oprava řízení VS budov M, K, D1, WP, C
Předmětem veřejné zakázky je kompletní výměna řízení výměníkových stanic, silových části rozvaděčů, software, dle požadavků popsaných v technické zprávě.
Odstranění závad na zdrojových napájecích jednotkách-budovy A, M3
Předmětem veřejné zakázky je provedení oprav dle pokynů výrobce nebo výrobcem autorizovanou osobou u zdrojových napájecích jednotek.
Provádění pravidelného servisu a revizí systému ohřevu a chlazení v objektech IVC
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného servisu a revizí vzduchotechnického, klimatizačního systému, sytému vytápění, systému řízení MaR, výměníkové stanice a údržby filtrů vodních ohřevů VZT v objektech Integrovaného výjezdového centra Třinec, Ostrava-Jih a Nošovice. Uvedené systémy jsou v současné době v záruční lhůtě. ...
Oprava stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice na D0
Jedná se o sanaci závad na stavební a technologické části tunelů Lochkov a Cholupice na D0. Předmětem veřejné zakázky je oprava zejména protipožárních uzávěrů, vzduchotechniky hlavního větrání tunelů, nouzového osvětlení a SOS skříní
Realizace biocentra LBC 89 Padělky
Konkrétním předmětem veřejné zakázky je vytvoření tůně napájené srážkovou vodou a provedení výsadeb krajinné zeleně a zatravnění. Jedná se o dva samostatné stavební objekty: SO-01 Tůň SO-02 Vegetační úpravy Součástí SO-01 Tůň jsou i terénní úpravy v okolí vodního prvku, součástí SO-02 Vegetační úpravy je ptačí pozorovatelna umístěná v blízkosti ...
Reštaurovanie a rekonštrukcia exteriéru kaštieľa Arboréta Mlyňany – 1. časť objekt hlavnej budovy
Predmetom zákazky je Reštaurovanie a rekonštrukcia exteriéru kaštieľa Arboréta Mlyňany 1. časť objekt hlavnej budovy kaštieľa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při povrchových úpravách skříní kolejových vozidel
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při úpravách povrchů kolejových vozidel včetně dodávek materiálů potřebných pro realizaci. Materiály potřebnými pro realizaci se rozumí zejména barvy, laky, tužidla, plniče, spotřební materiál a všechny další materiály potřebné pro realizaci prací v požadované kvalitě. ...
Rekonštrukcia elektroinštalácie
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia svetelnej, zásuvkovej inštalácie a trás pre počítačovú sieť a realizácia hlasovej signalizácie požiaru (HSP)pre stavbu Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice, budova učební a budova vedenia školy, určeným v rozsahu zodpovedajúcemu predloženej Projektovej dokumentácie pre stavbu Obchodná ...
Reštaurovanie malieb, organu a kríža – Zubrohlava
Predmetom zákazky je reštaurovanie malieb, organu a kamenného kríža v Zubrohlave. Zákazka je rozdelená na 3 časti z dôvodu umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Komplexná obnova strechy Kostola sv. Jána Krstiteľa v Jasove
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a obnova strechy kostola sv. Jána Krstiteľa v Jasove. Strecha je sedlová s rôznym sklonom strešných rovín, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od 45° do 55°. Severná časť krovu je ukončená valbou, južná časť je ukončená štítovou stenou v nadväznosti na priečelie kaplnky odkiaľ sa nachádza aj vstup do priestoru ...
Sanace v areálu bývalé společnosti Sara Lee Czech Republic a.s. a areálu bývalého Kazeto Přerov s.p.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizovaná projektová dokumentace sanace v areálu bývalé společnosti Sara Lee Czech Republic a.s. a areálu bývalého Kazeto Přerov s.p. v Praze Vysočanech“, zpracované 16. března 2020 společností KHSanace s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Povrchové broušení, Německo
Hledáme poskytovatele služeb v oblasti povrchového broušení seřizovacích desek / strojírenství. Kontaktujte mě ohledně toho. S pozdravem Franz Sigl
Poptávám dodavatele epoxidových podlah
Poptávám dodavatele epoxidových podlah. Provize jistá. Pro více informací mě prosím kontaktujte.
Rozšíření trolejbusových  tratí v Teplicích - stavba 4
Předmětem veřejné zakázky je vy?stavba nové kontejnerové měnírny (včetně technologií) v areálu stávající měnírny MR2 Riegrova, základové desky pro kontejnerovou měnírnu, zpevnění příjezdovy?ch ploch a úpravu oplocení. Trasa trakčních kabelů z nové měnírny MR 2 ke stávajícím trasám, kde budou nové kabely naspojkovány na stávající, provede vlastník ...
Školní sklad FLD a trafostanice - II.
Předmětem plnění je vybudování nového školního skladu FLD a trafostanice včetně terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, komunikace a chodníků, přeložky sítí, přípojky elektrického vedení a datové sítě.
Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve. Konkrétne stavebné práce budú elektromontáže, elektroinštalácie úpravy povrchov a podlahy, opravu nadväzujúcich a doplnkových konštrukcií, ostatné konštrukčné práce, tepelné izolácie, ústredné kúrenie a nátery. Podrobný opis predmetu zákazky je ...
Dílo pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému, umělecká instalace ve veřejném prostoru Prahy 10
Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné ...
Infrastruktura do  ZŠ Volyně
Předmětem plnění v části 1 VZ je vybudování nových rozvodů strukturované kabeláže v budově prvního stupně ZŠ, ulice Školní č. p. 278 a v budově druhého stupně ZŠ, ulice Školní č. p. 300. Součástí plnění v části 1 VZ je dále zajištění vnitřní konektivity školy spočívající v dodávce řešení pro budoucí dobudování nebo kompletně nové vybudování LAN ...