Rekonštrukcia chodníka v obci Liesek pri štátnej ceste II/520
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho chodníka pre peších pozdĺž miestnej komunikácie - štátnej ceste II/520 v Liesku ulica Oravická.
IKEM Praha – rozšíření energocentra
Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího energocentra prostřednictvím výstavby nového objektu energocentra v areálu zadavatele na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, na pozemku parc. č. 2261/5, katastrální území Krč, obec Praha, navazujícího na stávající energocentrum zadavatele a dodávka transformátorů a náhradních zdrojů dle ...
Komplexná rekonštrukcia strechy na objektoch v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Komplexná rekonštrukcia striech Bloku A, B, C Átrium, C 1, E, F, G, I, J, K a T komplexu budov Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len UNB), pracovisko Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Dolní Újezd, Bořkov - kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba jednotné kanalizace v místní části Bořkov a Kabátoves. Jsou navrženy nové i rekonstruované gravitační stoky i odbočky pro přípojky. Celkem je navrženo cca 2 656 m kanalizace, z toho cca 415 m odboček pro domovní přípojky, ostatní stoky. Předmětem plnění je i výstavba souvisejících uličních vpustí včetně ...
Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec
Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec Masarykova 460/3, p.o., která spočívá v provedení oprav tesařských konstrukcí nahrazením degradovaných poškozených prvků krovu (sloupky, pásky, zhlaví vazných trámů apod.) novým řezivem shodných průřezů a opracování nebo příložkami z ocelových U-profilů. Dále ve výměně ...
Rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia v obci Matúškovo
Predmetom zákazky je rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia o nové technológie vrátane doplnenia prvkov SMART City technológií. Za týmto účelom dodávateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nainštaluje v priestoroch obce vlastnú osvetľovaciu sústavu a iné potrebné technológie na základe požiadaviek stanovených obcou. ...
Bohuňovice – dostavba kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je odvádění splaškových odpadních vod z předmětných lokalit na území obce Bohuňovice, tj. vybudování splaškové kanalizace. V jedné z lokalit se navíc jedná také o zajištění zásobování pitnou vodou. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu ...
Malířské práce pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému, ve kterém budou realizovány jednotlivé veřejné zakázky na malířské a natěračské práce v objektech zadavatele dle požadavků jednotlivých oddělení, respektive harmonogramu podle termínů uzavření oddělení a provozů v průběhu roku. Předmět konkrétní veřejné zakázky zadávané ...
Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín
Předmětem plnění je výměna střešní krytiny stadionu. Nosná vrstva nové střechy bude trapézový plech 135/310/0,75 pozink. plech bude opatřen na spodní straně (interiérové) polyuretanovým nátěrem. Na vrchní straně (pod parozábranou) syntetickým nátěrem. Plech bude připevněn k novým ocelovým tenkostěnným vazničkám typu „Z“ . Na trapézový plech bude ...
Choceň – Uhersko, BC
Předmětem veřejné zakázky je provedení geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) pro stavbu s názvem „Choceň – Uhersko, BC“ včetně závěrečné zprávy v rozsahu určeném zadávací dokumentací.
Restaurování Glorietu v Růžové zahradě
• část A – restaurování architektury Glorietu • část B – restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě nabídku lze podat i pouze k jedné části Termín pro prohlídku místa plnění byl stanoven na 28.1.2020 v 10:00 hodin. Sraz u vchodu do Růžové zahradě. Parkujte v podzámčí!
Komplexní geotechnický monitoring a pasportizace pro stavbu: Provozní úsek I.D pražského metra
3.2 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce a činnosti spojené s provedením geotechnického monitoringu raženého díla při realizaci stavby: „Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác – Olbrachtova - stavební část“ (dále jen „Stavba“) a dále pak pasportizace stavu budov, sítí a objektů se Stavbou souvisejících. Blíže viz ZD a její ...
Nový areál služeb města Špindlerův Mlýn
Odstranění (demolice), některých objektů v areálu služeb města Špindlerův Mlýn. Nová stavba objektů areálu služeb města Špindlerův Mlýn. Předmět veřejné zakázky zahrnuje také nákladní dopravu, zemní práce, drobné stavební práce a opravy komunikací. Nový objekt (SO-01) obsahuje garáže pro nákladní auta a vozy údržby, dílny a administrativní blok.
Obnova žárového nástřiku výparníku bloku A, B, C, D
Předmětem veřejné zakázky je provedení žárového nástřiku výparníku bloku A, B, C a D včetně provedení speciální přípravy povrchu ploch (tryskáním). Nedílnou součástí předmětu zakázky je zpracování požadované dokumentace, provedení všech zkoušek a likvidace odpadů
Sanace studny, Rakousko
Poptávám sanaci studny.
Biel – Rozšírenie tlakovej kanalizácie na ul. Hlavná – Železničná
Predmetom zákazky je výstavba splaškovej kanalizácie s odvedením splaškových vôd do jestvujúcej tlakovej kanalizácie zriadenej v rámci stavby Biel tlaková kanalizácia Presskan a ČOV VVS a. s. a do navrhovanej parciálnej časti uvedenej v stavebných objektoch. Primárnym recipientom bude postavená tlaková kanalizácia v rámci uvedenej stavby. Čerpadlá ...
Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízii vzduchotechnických zariadení
Predmetom zákazky je prevádzka, zabezpečenie, skúšky, servis, opravy a údržba vzduchotechnických zariadení, klimatizačných zariadení a ich súčastí, zdrojov nepretržitého napájania UPS, dochádzkových terminálov a ovládania vstupnej brány v objektoch Slovenskej národnej knižnice. Podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných ...
OÚ Geča – zníženie energetickej náročnosti budovy II
Predmet zákazky je obnova budovy. Murovaná budova je obdĺžnikového tvaru v základných rozmeroch pôdorysu cca 36,0 x 15,5m. Budova má tri nadzemné podlažia a je čiastočne podpivničená, zastrešená šikmou strechou. Obnova budovy spočíva v celkovom zateplení (fasáda, strop na suterénom, strecha, výmena pôvodných výplňových konštrukcií). V rámci ...
Realizace energetických úspor v objektech města O/Lutyně, objekt čp. 762 – MŠ Kpt. Jaroše
Jedná se o zateplení obvodových stěn stávající stavby, výměnu dřevěných oken za plastové, zateplení střech, provedení nového hromosvodu, odstranění a opravu teras, opravu venkovních zídek, provedení vzduchotechnických jednotek v hernách. Rekonstrukce bude probíhat na těchto objektech: SO 01 – Výměna otvorových výplní a dveří SO 02 – Zateplení ...
Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov – Podlesí – opakované řízení
Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavebních úprav bytového domu na ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov – Podlesí.Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Vodovod Količín
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu v Holešové - místní část Količín. Bližší popisy stavebního řešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, která tvoří součást zadávacích podmínek.
Rekonstrukce LAN
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v: a) drobných opravách stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; b) úpravách a drobném rozvoji stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; c) rekonstrukcích stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; d) budování nových LAN a ...
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a v nebytových prostorech
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace energetických úspor v pavilonu U2-C a ve spojovací chodbě U2-D – U2-C a v nebytových prostorách označených U2-1391 a U2-1392 v areálu Základní školy Mládí 726 v Orlové-Lutyni. realizace energetických úspor ...
ZTV pro RD Pelhřimov - Skrýšov
Jedná se o vybudování ZTV pro 40 parcel pro rodinné domy v lokalitě místní části Pelhřimova – Skrýšov. ZTV bude realizováno dle zpracované PD od projekční kanceláře Studio A s.r.o. a rozvody optiky od Electrosun s.r.o.. Bude vybudována kanalizace splašková, dešťová, vodovod, plynovod, komunikace, VO, rozvody optického kabelu.
Zajištění servisní činnosti, elektrorevizí a preventivních bezpečnostně technických kontrol
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní činnosti, elektrorevizí a preventivních bezpečnostně technických kontrol u rozvodů medicinálních plynů a zařízení s tím souvisejících.