Poptávám renovaci parket
Dobrý den, poptávám renovaci parket (broušení a lakování) - 60m2 a pokládku nových parket - 17m2. 11.5 M2 současný podklad škvára a dřevěné desky. 5,5m2 současný podklad beton. Dejvice, Rooseveltova. Děkuji za nabídky.
Poptávám rekonstrukci půdy v rodinném domě
Poptávám: Stavební práce - rekonstrukce půdy v RD, zateplení celé půdy, sádrokarton, vytvoření 2 - 3 místností Lokalita: Roudnice nad Labem
Poptávám geodetické práce
Dobrý den, potřebují vyměřit část lesa v katastru Veverské Knínice - č.pozemku 1006/6.
Poptávám demontáž a montáž chodníku
Dobrý den, demontáž a montáž chodníku ve Štěrboholích do minimálního sklonu, rozbourání podkladu plus nový, sem tam usadit obrubník, malá práce, asi 20m2, odpovídá šířce jedné parcely. Volejte nebo i orientační cena písemně.
Poptávám nerezové poklopy na šachtu vrtů
Dobrý den, poptávám nerezové poklopy na šachtu vrtů. Odvětrané s možností uzamknout, s odolnosti proti zatékání při dešti/přesah nebo lem./ Velikost otvoru v betonovém víku šachty je - 2 ks 95x95 cm - 2 ks 75x75 cm Děkuji za cenovou nabídku . Komárek
Poptávám kalkulaci podlahového vytápění
Dobrý den, mám zájem o nezávaznou kalkulaci na podlahové topení, které je napojeno na tepelné čerpadlo vzduch-voda, podlahová plocha cca 65m2.
Poptávám opravu litinového zábradlí v činžovním domě
Dobrý den, potřeboval bych opravu zábradlí v činžovním domu na Praze 1. Zábradlí je litinové a je vytrženo nebo spíše vylomeno z podlahy. Pokud máte kapacity na tuto opravu a takové opravy děláte, prosím reakci a zaslání či zavolání termínu prohlídky. Děkuji
Vodozádržné opatrenia mesta Kežmarok
Predmetom verejného obstarávania je výber zhotoviteľa na stavebné práce súvisiace s riešením ôsmych vodozádržných opatrení v meste Kežmarok. Predmet zákazky s názvom Vodozáadržné opatrenia v meste Kežmarok je detailne popísaný v Prílohe č. E.1 a E.2. Súťažných podkladov a rozsah zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou a predmetom zmluvy ...
Oprava rozvodov ÚK a vody v objekte Výučba 2 a vyregulovanie sústavy ÚK
Predmetom tejto výzvy je záväzok zhotoviteľa vykonať opravu ústredného kúrenia, vody a vyregulovania sústavy ústredného kúrenia na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Poptávám výrobu nábytku na míru, Německo
Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde gerne anfragen, ob Sie Maß-Möbel herstellen und nach Deutschland (nahe Frankfurt am Main) würden. Ich interessiere mich für zwei Maßschränke – Skizzen füge ich im Anhang bei. Die Schränke sollen bündig mit der Wand im Haus enden. Würden Sie solche Schränke produzieren und falls ja, könnten Sie hierfür ...
Poptávám realizaci fotovoltaické elektrárny
76314 Zlín-Štípa. Podmínkou pro výběr dodavatele je dodržení podmínek pro poskytnutí dotace. Zájemci nechť se hlásí na mail nebo tel. Parametry FVE jsou v příloze. Stanovisko stavebního a památkového úřadu viz příloha. Rozhodnutí o poskytnutí dotace viz příloha
Poptávám výkop jámy pro uložení plastové nádrže na dešťovou vodu
Dobrý den, sháním firmu na vykopání jámy pro uložení plastové nádrže na dešťovou vodu. Jedná se o demontáž stávající netěsné nádrže tvořené betonovými skružemi o průměru 1 m hlubokou cca 2,5 m a její nahrazení plastovou nádrží sudového tvaru o průměru cca 1,8 m. Odvoz vykopané zeminy je vítán. Nádrž se nachází na dvorku RD v Chrlicích přístupném ...
Krajská knižnica v Žiline - stavebné úpravy objektu, riešenie nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie
Predmetom zákazky KRAJSKÁ KNIŽNICA V ŽILINE - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU, RIEŠENIE NEVYHOVUJÚCEHO STAVU ELEKTROINŠTALÁCIE A ZVÝŠENIE EHB - II. ETAPA REALIZÁCIE 1. POSCHODIE, 1. ČASŤ je rekonštrukcia 1 poschodia knižnice a to najmä: výmena elektroinštalácie, výmena svietidiel, rekonštrukcia internetovej siete, stavebné úpravy nevyhnutne súvisiace s ...
SOŠ pedagogická, Turčianske Teplice - oprava strechy, žlabov a zvodov budovy školy
Predmetom zákazky je oprava strechy, výmena žľabov a zvodov na budove školy. Podrobné informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch zákazky..
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Predmetom zákazky je výstavby a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves. Jedná sa o výstavbu dvoch nových cyklistických trialov SO-01 Cyklistický trail trasa č. 1 (celková dĺžka 1000m) a SO-02 Cyklistický trail trasa č. 2 (celková dĺžka 2300m) na parcele C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves, ktoré budú ...
Spišská Nová Ves OÚ, rekonštrukcia kotolne
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kotolne v objekte OÚ Spišská Nová Ves na Markušovskej ulici č. 1 v Spišskej Novej Vsi v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Geodetické zmapovanie územia mesta Trebišov
Súčasťou projektu bude aj geodetické zmapovanie územia mesta, priestorovej polohy objektov a pasportizácie. Všetky získané dáta musia byť vytvorené v štandardnom formáte pre účely automatického importu do ISVS Centrálna GIS platforma na integráciu priestorových dát. Dodávateľ udelí v zmysle zmluvy územne a časovo neobmedzenú licenciu pre ...
Obnova Národnej kultúrnej pamiatky Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore – stavebná obnova
Predmetom tejto zákazky a obstarávania je stavebná obnova objektov kláštora, a to objektov E & F. Hlavným cieľom stavebnej obnovy týchto objektov kláštora je predovšetkým renovovať zničené a poškodené strechy objektov čiastočne, ale niekde aj v plnom rozsahu (krytina, vikiere, klampiarske prvky, podbíjanie rímsy, bleskozvod a pod.). Obnovované ...
Poprad Kvetnica, MS, b. č. 13 – oprava a náter plechovej strešnej krytiny, náter okien
Predmetom zákazky: je oprava budovy. Je potrebné v interiéri vybúranie podláh a vybetónovanie nových podláh z drátkobetónu, hrúbky daného zaťaženia podlahy. Zároveň je potrebná oprava vnútorných omietok a malieb. Očistenie a náter drevených okien a vybúranie prechodových dverí spolu so zárubňami. Na budove z exteriéru je potrebné očistenie a nový ...
Búranie HB Bukovina
Predmetom je vykonanie búracích prác - hospodárska budova Bukovina - Lesy SR, š.p.,OZ Tríbeč, LS Žarnovica. Práce budú vykonané v zmysle Projektu búracích prác SO-01 Hospodárska budova a v zmysle Rozpočtu demolačných prác Bližšie informácie ako sú uložené v sekcii ,,Dokumenty zákazky.
Servis a údržba plynových a tlakových zariadení - Dodanie a montáž plynových kotlov
Predmetom zákazky bude dodanie a montáž plynových kotlov v celkovom počte 2 ks.
Návrh, realizácia a dodanie umeleckých diel – Cena za vedu a techniku
Predmetom zákazky je návrh, realizácia a dodanie jedinečných umeleckých diel, ktoré budú odovzdávané ako ocenenia pri príležitosti udeľovania Ceny za vedu a techniku za rok 2023.
Oprava strešného plášťa krytej plavárne Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je oprava strešného plášťa na budove krytej plavárne v Liptovskom Mikuláši. Podrobná špecifikácia je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk, projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Rekonštrukcia školského internátu
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na vnútornom vodovode a vnútornej kanalizácii (stupačiek) v zmysle výkazu výmer a súvisiacej dokumentácie.
Geodetické služby
Predmetom plánovaného výberu dodávateľa je zameranie a vyhotovenie technicko geodetickej dokumentácie v rozsahu: - porealizačné zameranie VVN, VN, NN elektrického vedenia, optického vedenia a vedenia verejného osvetlenia, nadzemného a podzemného v analógovej a digitálnej forme - Spracovanie dgn - pozdĺžny profil VVN, VN elektrického vedenia ...