Učením rosteme
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Vzdělávání zaměstnanců členů Plastikářského klastru
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit dle zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části: 1. Obecné IT (dále jen „část 1“) 2. Měkké a manažerské dovednosti (dále jen „část 2“) 3. Jazykové vzdělávání (dále jen „část 3“) 4. Technické a jiné odborné kurzy (dále jen „část 4“)
Průmyslový výzkum a experimentální vývoj malého městského elektromobilu a nástrojů pro jeho výrobu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby spojené s vytvořením konstrukčních plánů a dodávka zařízení pro malosériovou výrobu malého městského elektromobilu.
Vzdělání je cesta k úspěchu
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Vzdělávání členů JHK - IT kurzy
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání v uzavřených skupinových kurzech pro zaměstnance společností, které jsou členy Jihočeské hospodářské komory (Jhk) v oblasti IT dovedností. V rámci projektu zadavatel požaduje proškolení minimálně 460 osob (zaměstnanců členských firem Jhk) na některém ze vzdělávacích kurzů, uvedených v příloze č.1 této ...
Výuka cizích jazyků II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výuky jazyků pro pracovníky zadavatele při splnění následujících požadavků zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Splnění požadavků bude zadavatel posuzovat v rámci posuzování nabídek.
Vývoj portálového frézovacího stroje
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb vývoje portálového frézovacího stroje. Předmět veřejné zakázky je ve smyslu § 35 rozdělen na 2 části: Část I. – Vývoj portálového frézovacího stroje Část II. – Vývoj frézovacích hlav a zkušební a zabíhací stolice Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
Náboženská radikalizace – standardy a procesy radikalizace osob a jejich identifikace
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací na řešení projektu bezpečnostního výzkumu v rámci Programu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., projektu zaměřeného na: Výzkum, analýzu a predikci fenoménu náboženské radikalizace v České republice jako jednoho z kriminogenních a sociálně patologických ...
Včasná identifikace nízkých koncentrací radioaktivního aerosolu na území České republiky
Vývoj nové rychlé metodiky pro automatizované zjištění a spektrometrickou identifikaci i velmi nízkých koncentrací radioaktivního aerosolu a to na úrovni jednotky mBq/m3 (MDA) na území České republiky s výrazným zvýšením citlivosti detekce a časové identifikace příchodu kontaminace, která zpřesní – společně s výpočtem trajektorií vzdušných mas – ...
Administrativní činnosti základních škol
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Vývoj sady výcvikových vzorků omamných, psychotropních látek a prekurzorů s omezenou zneužitelností
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření standardizované sady vzorků, která umožní výcvik psů na čisté cílové substance a zároveň umožní kontrolované kolísání intenzity cílového pachu. V rámci projektu dojde k ověřování možností využití absorpčních nosičů drog pro snížení rizik zneužití drog, ohrožení zdraví psů a snížení vtištění nežádoucích ...
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – TDS a BOZP
Předmětem zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci stavební akce Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově.
Společná cesta k růstu II
Předmětem tohoto výběrového řízení je vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých společnostech ( členů firem), v níže uvedených dovednostech a odborných kurzech. Zadavatel umožňuje dílčí plnění v níže uvedených okruzích/částí. Jedná se o tyto okruhy: 1. Manažerské a měkké dovednosti; 2. Jazykové vzdělávání; 3. Účetní, ekonomické; 4 Obecné ...
Vyhodnocení rizika a návrh opatření pro prevenci vzniku a šíření přírodních požárů
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací na řešení projektu bezpečnostního výzkumu v rámci Programu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., projektu zaměřeného na: Vývoj a ověření metodiky a nástrojů pro komplexní posouzení a snížení bezpečnostního rizika vzniku přírodních požárů v okolí ...
Algoritmy pro ztotožňování entit užívaných PČR
Předmětem výzkumné potřeby bude vývoj algoritmů,metod a technik, které umožní pravděpodobnostní ztotožnění entit evidovaných při výkonu policejních činností (fyzická osoba, právnická osoba, vozidlo, adresa,bankovní účet, telefonní číslo, droga, chemická látka, zbraň apod.). Toto povede ke zkvalitnění, zrychlení azefektivnění policejních ...
Příprava referenčních vzorků materiálů a změření jejich základních resonančních vlastností II
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb umožňujících studium vývoje mikrostruktury materiálů (hořčíkové, titanové slitiny, intermetalika a jiné) na základě bezkontaktního měření okamžitých mechanických vlastností během mechanického namáhání. Zadavatel požaduje provedení následujících činností, které zároveň představují minimální ...
Asociace českých nábytkářů - společná cesta vzdělávání
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit.
Dlouhodobá jazyková výuka pro zaměstnance ČNB
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výuky anglického, německého, francouzského, italského a českého jazyka pro zaměstnance zadavatele ve skupinových, individuálních a blended kurzech, dále zajištění testování dosažené úrovně jazykových znalostí a dovedností formou jazykového auditu, zprostředkování e-learningu jako alternativního způsobu výuky ...
Systém pro analýzu řeči
Vývoj systému poskytujícího efektivní automatizovanou analýzu zvukových dat, obsahujících lidskou řeč, které se vyskytují při zpracování odposlechů telekomunikačního provozu dle § 88 trestního řádu, zejména z moderních pevných i mobilních komunikačních sítí typu VoIP.
Systém pro analýzu obrazových dat – optimalizace nasazení do podmínek letiště Václava Havla Praha
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací na řešení projektu bezpečnostního výzkumu v rámci Programu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., Veřejnou zakázkou je realizován dílčí cíl Programu „Ochrana před závažnou kriminalitou“, který je zaměřený na vybudování v rámci bezpečnostního systému ...
Vývoj přenosného biodetekčního zařízení
Předmětem veřejné zakázky je vývoj přenosného biodetekčního zařízení, které umožní detekovat širokou škálu chemických a biologických látek přímo v terénu, navíc v krátkém čase a s vysokou specifitou a citlivostí.
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování - 4. část
Předmětem veřejné zakázky je provedení kvantitativních sběrů dat formou dotazníkových šetření pro potřeby analýzy sociálně vyloučených lokalit. Cílovou skupinou výběrových šetření v sociálně vyloučených lokalitách jsou zástupci/obyvatelé sociálně vyloučených lokalit ve věku 15 let a starší. Cílem kvantitativního sběru dat ve vyloučených ...
Hospodárnější užívání vod v průmyslu a energetice ČR
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu, který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy „BETA2“.
Zajištění TDS a BOZP stavební akce Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl“.
Podnikové vzdělávání
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit dle zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 6 částí: Část A – Obecné IT Část B – Měkké a manažerské dovednosti Část C – Jazykové vzdělávání Část D – Účetní, ekonomické a právní subjekty Část E – Technické a jiné odborné vzdělávání I Část ...