Laboratoř pro emisní testy EMI
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem bez obnovení soutěže na provádění služby laboratoře elektromagnetických emisí, měření elektrických veličin a modifikaci parametrů desek plošných spojů. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. .
Dlouhodobá jazyková výuka pro zaměstnance ČNB
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výuky anglického, německého, francouzského, italského a českého jazyka pro zaměstnance zadavatele ve skupinových, individuálních prezenčních a online kurzech, dále zajištění testování dosažené úrovně jazykových znalostí a dovedností formou jazykového auditu, zprostředkování e-learningu jako alternativního ...
Poptávám kurz obsluha jeřábu a VZV
Poptávám kurz jeřábu a VZV plus cenu děkuji.
Odborné vzdelávanie IVS
Vzdelávanie v oblasti odbornej spôsobilosti, odborná príprava a overenie vedomostí. Podrobný opis, cieľ a počet kurzov je uvedený v súťažných podkladoch: Opis predmetu zákazky, Cenník jednotlivých školení, Zmluvné podmienky.
Služby na úseku OPP, BOZP, PZS a CO
Predmetom tohto verejného obstarávania je zabezpečenie spracovania, vedenia a aktualizácie dokumentácie a záznamov o plánovaných a zrealizovaných úkonoch ako aj prístup k nim na úseku OPP, BOZP, PZS (pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 1 a 2) a na úseku CO (iba školenia). Úplný opis je uvedený vo výzve na predloženie ...
Školenia v oblasti Governance
Predmetom zákazky je dodanie odborných školení v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti v nasledovných kategóriách: školenia v oblasti Governance maximálne 600 školení, technické školenia maximálne 715 školení.
Zavedenie systému riadenia ISO 27001 – externý certifikačný audit
Predmetom bude záväzok poskytovateľa nestranne zistiť, či objednávateľ v súlade so žiadosťou o certifikáciu informačnej bezpečnosti spĺňa podmienky a kritériá normy ISO/IEC 27001:2013 pre získanie certifikátu informačnej bezpečnosti a v prípade kladného výsledku sa poskytovateľ zaväzuje vydať objednávateľovi certifikát zhody (ďalej ako ...
Zajištění výkonu koordinátora BOZP v přípravné fázi staveb
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS bude zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo ...
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekty a akce EPC II
Předmětem této Veřejné zakázky jsou služby spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) a činnost koordinátora BOZP před a po dobu realizace stavebních prací pro zadavatele v rámci realizace projektů a akcí EPC II uvedených v přílohách Rámcové dohody.
Nový materiál z odpadu v praxi
Jedná se o dodání služeb - smluvní výzkum a materiálu
Vývoj celostátní sbírky mechanoskopických stop s využitím 3D technologie
Veřejnou zakázkou je realizován dílčí cíl Programu „Analytická podpora, standardy, evaluace a inovace v bezpečnostní politice i praxi a v krizovém řízení“. Jedná se o podporu realizace výzkumných aktivit za účelem získání nových nebo výrazně zdokonalených postupů, regulačních mechanismů, dozorových nástrojů, dovedností a schopností nebo ...
Poptávám kurz kuchařky pro MŠ
Poptávám kurz kuchařky pro MŠ.
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění ...
Zmluvný výskum videotechnológie a poskytovanie veľkých objemov dát pre výskumnú platformu CVTI SR
Predmet zákazky je rozdelený na štyri logické vzájomne previazané oblasti. Všetky sú úzko naviazané na inštaláciu a prevádzkovanie videotechnológie v mestskom prostredí. V rámci služby dodávateľ: a)nainštaluje a bude prevádzkovať video technológiu a z nej poskytovať dáta do centrálnej platformy, b)poskytne otvorený video management systém pre ...
D35 Ostrov - Vysoké Mýto, ZAV
Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) v připravovaném úseku stavby dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto a to v celé ploše trvalého záboru. Tyto práce je třeba realizovat před samotným zahájením stavby na základě znění zákona 20/1987 Sb., Zákon o státní památkové péči. Součástí zakázky jsou terénní práce s ...
Koordinace BOZP při přípravě a realizaci staveb
- koordinace BOZP při přípravě a realizaci staveb dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. 309/2006 Sb.“), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění ...
Kontinuální obsahová analýza zpravodajství, publicistiky a diskuzí včetně aspektů vyváženosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je: • Provedení kontinuální obsahové komentované analýzy zpravodajství zadavatele ve srovnání s TV Nova, TV Prima a Českým rozhlasem. • Provedení kontinuální obsahové komentované analýzy publicistiky a diskuzí zadavatele. • Provedení analýz, prezentací a dalších služeb na základě ad hoc požadavků zadavatele ...
Akreditované vzdělávací programy pro Úřad práce ČR - EFES
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění akreditovaných vzdělávacích programů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen „vzdělávací programy“) pro zaměstnance Úřadu práce ČR. Jedná se o vzdělávací programy (kurzy) v rámci zajištění tzv. dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v ...
Odborné vzdelávanie
Vzdelávanie v oblasti odbornej spôsobilosti, odborná príprava a overenie vedomostí. Podrobný opis, cieľ a počet kurzov je uvedený v súťažných podkladoch: Opis predmetu zákazky, Cenník jednotlivých školení, Zmluvné podmienky.
Výběr dodavatele na dodávku Zboží  materiálu a poskytnutí služby smluvního Výzkumu a Vývoje
Periferní a produkční prvky prototypu linka - zboží a materiál - smluvní Výzkum a Vývoj
Drakové konstrukční práce a tvorba příslušných technických podkladů pro certifikační dokumentaci
Provedení drakových konstrukčních prací a tvorby příslušné technické certifikační dokumentace. Bližší informace jsou uvedeny v čl. 2 zadávací dokumentace.
Podpora rozvoje gramotností a polytechnického vzdělávání pro projekt iKAP II - Inovace ve vzdělávání
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vytvoření a realizaci modulového vzdělávacího programu a interaktivních workshopů na podporu rozvoje čtenářské, jazykové a digitální gramotnosti pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení v rámci projektu iKAP II - Inovace ve vzdělávání, reg. č. ...
RUK - OPP - Výzkumná agentura na kvantitativní dotazníkové šetření pro projekt CEDMO NPO
Předmětem plnění této veřejné zakázky je sběr dat v opakovaných vlnách pomocí dotazníkového šetření na panelu respondentů (tedy na stejném souboru osob představujícím reprezentativní vzorek populace), následné vytvoření vyčištěného datového souboru obsahujícího sebraná data pro potřeby projektu s názvem Podpora na zvýšení dopadů, inovací a ...
Inovační vouchery
Činnosti spojené s realizací inovačních voucherů: - Návrh a ověření struktury software pro ovládání měřící techniky - Vývoj originálního měřícího zařízení pro stanovení PMx - Vývoj kalibračního systému pro validaci měřících zařízení
Teoretické a praktické školení techniků údržby letadel Beech B300 2023-2026
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení teoretické a praktické výuky pro techniky údržby letadel na letadlech typu Beech 300 King Air Series (P&WC PT6) ve výcvikové organizaci schválené podle přílohy IV části-147 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, ...