Poptávám poradenství při zavádění nového výrobku na trh
Dobrý den, rád bych uvedl na trh nový výrobek na zkoušení těsnosti motorů - minikompresor s regulací tlaku a podtlaku (-0,5-1 bar). Nevím jestli je třeba nějakého schvalování, certifikace atd. Dokážete mi s tím pomoci? Zdravím M.Černý
Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TIRDERU104 s názvem „Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem ...
SZ Lednice,zámek a zámecký park, výkon TDS, BOZP a dozoru nad obnovou zeleně
Předmětem veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností osoby vykonávající činnost stavebního dozoru stavebníka na staveništi, dále pak výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností na pozici koordinátora BOZP na staveništi a rovněž výkon všech nezbytných a obvyklých činností spojených s ...
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, činnost koordinátora BOZP
Zajištění činnosti koordinátora BOZP při přípravě realizace a vlastní realizaci stavby dle požadavků § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a §4 a §5 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 7/2008 verze 5.0., plně v souladu s dokumentem „ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY ZÁVAZNÉ NA STAVBÁCH ŘSD ČR“
Školení LETDS pro správce sítě na LZ, CRC, IATCC a C2L
Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělávání technického personálu letištních stanovišť letových provozních služeb (LSLPS).
Kanalizace a ČOV Krumvíř - TDI a BOZP
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci projektu s názvem „Kanalizace a ČOV Krumvíř“.
Dynamický nákupní systém pro výkon TDS a BOZP
Předmětem Zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému („DNS“) s názvem „Dynamický nákupní systém pro výkon TDS a BOZP“. Cílem zavedení DNS je disponovat okruhem 10 skupin dodavatelů služeb technického dozoru stavebníka („TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“), kteří budou schopni v reakci na aktuální ...
Poskytnutí kvalifikované služby ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí
Předmětem veřejné zakázky je dodání služby, a to kvalifikované služby ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí a časových razítek.
Moravská Třebová - hala - budovy č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce
Předmětem plnění VZ: zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení vodoprávního úřadu ke zřízení vodního díla a stavebního povolení pro stavbu; zpracování dokumentace pro provádění stavby; zajištění autorského dozoru; zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru ...
Krytý bazén Znojmo - Louka - TDI a BOZP
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci stavby díla s názvem „Krytý bazén Znojmo - Louka“, jehož předmětem je výstavba nového krytého bazénu Znojmo Louka, umístěného v areálu městské plovárny pod Louckým klášterem. Součástí díla jsou také přístupové chodníky, rozšíření parkoviště a kácení ...
Vypracovanie odborného posudku
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1)Vypracovanie odborného posudku 2) Vypracovanie vybraných častí stratégie Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo na obe časti predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Vývoj komunikačního asistenta s využitím umělé inteligence v oblasti průmyslového vlastnictví
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TITDUPV027 s názvem „Vývoj komunikačního asistenta s využitím umělé inteligence v oblasti průmyslového vlastnictví“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a ...
Komplexní nastavení podmínek pro vznik a provozování energetických komunit v podmínkách ČR
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Vytvoření strategie udržitelného stavebnictví ČR do roku 2050
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Smluvní výzkum a související poradenství/konzultační služby při vývoji SW a HW
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním poskytovatelem smluvního výzkumu a služeb poradenství při vývoji software a hardware včetně příslušenství a souvisejících komponent, které v této chvíli zadavatel vyvíjí.
Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých ...
Provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace: rámcová smlouva 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení exkavačních a dokumentačních prací v souvislosti s prováděním záchranných archeologických výzkumů na základě rámcové smlouvy se třemi dodavateli. Zadavatel uzavře příslušnou rámcovou smlouvu se 3 dodavateli, kteří se na základě hodnocení nabídek umístí na prvních třech místech. V případě, že nebude ...
OP VVV Sinofonní příhraničí/2021 - Sběr empirických dat metodou CAWI II.
Předmětem veřejné zakázky je realizace sběru empirických dat standardizovaným elektronickým dotazníkovým šetřením CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Výzkum je zaměřen na zjišťování názoru na otázky zahraniční politiky a postojů k významným státům světové politiky. Šetření se zaměří na zjišťování postojů populací 15 států: Japonsko, ...
UK-FF - KREAS: Externí analýzy a odběry pro archeologické účely
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace a odborné vyhodnocení analýz pro archeologické účely expedic v Bulharsku, Severní Makedonii, Turecku a Uzbekistánu. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na dvanáct částí. Předmětem tohoto zadávacího řízení jsou části 1 - 8 veřejné zakázky. Bližší specifikace předmětu plnění, ...
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavebních prací s názvem - ,,Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové" Hodnota stavebních prací je 229,270,670,00 Kč bez DPH.
Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach mesta Bratislava
Predmetom zákazky sú prieskumy a analýza dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta Bratislava, t. j. pasportizácia územia, dopravné prieskumy dopravy v pokoji a vyhodnotenie analýzy dopravy v pokoji. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. a v prílohe č. 3 súťažných podkladov.
Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých ...
Vývoj hi-tech technologie magnetronového pokovování do dutin substrátů
Předmětem zakázky je vývoj hi-tech technologie magnetronového pokovování do dutin substrátů. Výstupem bude Souhrnná zpráva, která bude obsahovat souhrn vývojové činnosti a návrh a ověření metodiky hi-tech technologie pokovování do dutin substrátů.
SMART MMR
Dodavatel v rámci veřejné zakázky vytvoří dokumenty strategického charakteru vč. zpracování dílčích procesů a jejich optimalizaci. Dále bude provádět školení a workshopy pro zaměstnance zadavatele v oblasti strategického řízení a řízení kvality, tak aby byly do přípravy dokumentů zapojeny zainteresované strany/příslušné útvary zadavatele.
Vývoj nových nano vrstev pro ochranu povrchů skleněných a kovových dílů
Předmětem zakázky je vývoj nových nano vrstev pro ochranu povrchů skleněných a kovových dílů. Výstupem bude Souhrnná zpráva, která bude obsahovat souhrn vývojové činnosti a metodiku technologie povrchové úpravy mechanické a chemické ochrany ploch skleněných a kovových dílů.