Vývoj a konstrukce universálního nosiče nástaveb ZEBRA – Elektrické svazky
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje universálního užitkového nosiče výměnných nástaveb s alternativním pohonem ZEBRA. V rámci veřejné zakázky bude řešen vývoj a konstrukce sestav elektroinstalace elektrických svazků pro rám a kabinu s cílem vytvořit dlouhodobě využitelnou a pružně ...
Výzkum vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Sběr a verifikace diagnostických dat kolejového roštu prostřednictvím videoinspekčního systému
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem na poskytování služeb spojených se sběrem diagnostických dat, která jsou klíčovým podkladem pro hodnocení vad železničních tratí (dále také jako „služby“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územ pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn územního plánu hl. m. Prahy vlny 09 a 10_II. Konkrétně předmět veřejné zakázky zahrnuje následujících 11 změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy: 2998/09, 3032/09, 3034/10, 3044/10, 3057/10, 3058/10, 3088/10, 3098/10, 3101/10, ...
Kaleidoskop podnikového vzdělávání II. - Jazykové vzdělávání
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společností, které jsou členy Okresní hospodářské komory Liberec, formou kurzů připravených na míru, a to v oblasti jazykového vzdělávání. V rámci veřejné zakázky dojde k proškolení cca 25000 osobohodin (60 minut).
Vzdělávání členů v KHK v PK
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále také jen „smlouva) s jedním účastníkem pro každou část této veřejné zakázky. Smlouvy na realizaci dílčích veřejných zakázek (dále jen „dílčí smlouvy o dílo“) zadávané na základě této rámcové dohody budou uzavírány postupem podle § 134 zákona, tzn. podle podmínek stanovených v rámcové ...
Vzdělávací služby pro členy CAFIN III
Cílem celého projektu je zajištění a realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členů České asociace pro finanční řízení.Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů.
Studie NPR Lednické rybníky
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo, a to samostatně v každé ze 2 částí, na které je veřejná zakázka rozdělena. Předmětem veřejné zakázky je realizace studie v národní přírodní rezervaci Lednické rybníky, a to v rozsahu klíčové aktivity 1 Bilanční studie a analýza sedimentů v NPR Lednické ...
Vzdělávání v projektu Cesta k rozvoji
Předmětem veřejné zakázky je realizace školení, v pěti oblastech uvedených níže. Zadavatel předpokládá proškolení cca 42.900 osobohodin, tj. celkem cca 538 školících dnů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu. Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb, a to jak formou firemních, ...
Vzdělávání v projektu Vzděláváním k rozvoji
Předmětem veřejné zakázky je realizace školení, v pěti oblastech uvedených níže. Zadavatel předpokládá proškolení cca 80.025 osobohodin, tj. celkem cca 1000 školících dnů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu. Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb, a to jak formou firemních, ...
Vzdělávání v projektu AutoSAP - Podpora autoprůmyslu 2
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance členů Sdružení automobilového průmyslu formou kurzů připravených na míru. Zadavatel předpokládá proškolení cca 69.350 osobohodin, tj. celkem cca 866 školících dnů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu. Zakázka je ...
Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu sléváren ČR – Informační systém pro plánování a řízení
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem jsou služby spočívající v odborném vzdělávání zaměstnanců zadavatele. Předmět zakázky bude plněn na základě smlouvy uzavřené mezi vybraným dodavatelem a zadavatelem dle závazného návrhu v příloze č. 2 ZD. Účastník nabídne takové plnění, které ...
Vzdělávání v chemickém průmyslu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Vzdělávací aktivity Grémium Alarm
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Hospodárnější užívání vod v průmyslu a energetice ČR
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu, který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy „BETA2“.
Revitalizace městských obytných celků sídlištního typu
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Vzdělávání členů Regionální hospodářské komory Brno II
Zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společností, které jsou členy Regionální hospodářské komory Brno. V rámci projektu dojde ke zhruba 5500 účastem na vzdělávacích kurzech zaměstnanci členských firem, přičemž velká část těchto osob bude tvořena zaměstnanci strojírenských a výrobních firem.
Vzdělávání k rozvoji členských podniků Svazu strojírenské technologie
Předmětem je realizace vzdělávacích aktivit a projektového řízení
Expertní služby - Aplikace ALLIGARD s.r.o. II
Předmětem zakázky jsou expertní služby. Zakázka je rozdělena na 5 částí, je umožněno dílčí plnění: 1) Infrastruktura – výstavby silnic, tunelů, letišť 2) Infrastruktura - všeobecné stavebnictví, sanace staveb 3) Ochrana proti zemětřesení 4) Výzkum metod vydávajících signály 5) Protipožární ochrana
FN Plzeň - Specializační vzdělávání sester II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění teoretických modulů specializačního vzdělávání všeobecných sester v níže uvedených oborech po dobu 4 let. Část VZ Obory specializačního vzdělávání/ název části počet sester za 4 roky předpokládaná hodnota Část 1 Intenzivní péče v pediatrii 6 132.600,- Část 2 Ošetřovatelská péče v ...
Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj VIII
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky ...
Vzdělávání v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
Předmětem veřejné zakázky je zajistit další profesní vzdělávání pracovníků správních úřadů, právnických osob a podnikajících fyzických osob zapojených do systému hospodářských opatření pro krizové stavy (dále také „HOPKS“) formou kurzů na základě povinnosti Správy státních hmotných rezerv vyplývající z: - § 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 241/2000 ...
Vzděláváním k rozvoji českého tradičního obchodu
Realizace školení a jejich organizace
Smlouva na poskytování odborných a konzultačních služeb pro systémovou integraci v IS VZP ČR
Předmětem plnění je poskytování odborných a konzultačních služeb pro systémovou integraci v IS VZP ČR. Předmět plnění je rozdělen do dvou částí, a to na: a) Jednorázově poskytnuté odborné a konzultační služby, které zahrnují: • odborné posouzení Standardů IS VZP – NIS vč. jejich příloh; • návrh technické specifikace pro veřejnou zakázku na ...
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, ZAV
Provedení záchranného archeologického výzkumu - terénních prací, dokumentace a ochrany nálezového fondu a provedení hodnocení.