Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ: Vzdělávací kurz technický modul
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytnutí služby, a to vzdělávacího kurzu technický modul v rozsahu, množství a termínech blíže specifikovaných Smlouvou o provedení vzdělávacího kurzu (dále též „Smlouva“); technický modul dále označován jako Kurz. Předmět plnění této části veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentu ...
Studie odtokových poměrů v povodí Kocáby - ORP Příbram, Dobříš, Černošice
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení povodňového nebezpečí na majetku a lidských životech v povodí toku Kocába a analyzovat území jako celek, identifikovat důsledky velkých vod, ale zejména určit příčiny, které mohou být jednak ve způsobu hospodaření v ploše povodí (velikost a tvar pozemků, způsobu hospodaření, osevní postupy atd.), dále ve ...
Studie odtokových poměrů v povodí Bakovského potoka - území Slánsko - Velvarsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení povodňového nebezpečí na majetku a lidských životech v povodí Bakovského potoka a analyzovat území jako celek, identifikovat důsledky velkých vod, ale zejména určit příčiny, které mohou být jednak ve způsobu hospodaření v ploše povodí (velikost a tvar pozemků, způsobu hospodaření, osevní postupy atd.), ...
Studie odtokových poměrů v povodí Zákolanského potoka - území Kladensko - Kralupsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení povodňového nebezpečí na majetku a lidských životech v povodí Zákolanského potoka a analyzovat území jako celek, identifikovat důsledky velkých vod, ale zejména určit příčiny, které mohou být jednak ve způsobu hospodaření v ploše povodí (velikost a tvar pozemků, způsobu hospodaření, osevní postupy atd.), ...
Společný rozvoj lidského potenciálu členů asociace
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů ASOCIACE VZDĚLÁVÁNÍ v oblastech: - Obecné IT - Měkké a manažerské dovednosti
K znalostní prosperitě 3 - Specializované IT
Bližší specifikace předmětu Veřejné zakázky - technické podmínky, jsou uvedeny v Příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění této Zadávací dokumentace.
I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina, ZAV
Záchranný archeologický výzkum zahrnuje: Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV), a to terénních částí, zahrnující začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání; o zpracování záchranného archeologického výzkumu zahrnující laboratorní ošetření ...
Systém dopravní statistiky a výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
Předmětem veřejné zakázky je zpracování statistických údajů o dopravním sektoru (železniční, vnitrozemská vodní, letecká doprava, MHD a autobusová doprava a zajištění výběrového statistického šetření vozidel v silniční nákladní dopravě).
Zajištění certifikačního procesu adiktologických služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je organizačně technické zajištění procesu certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb. Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb je posouzení a formální uznání, že poskytovatel adiktologických služeb odpovídá stanoveným odborným kritériím způsobilosti pro poskytování adiktologických ...
Vzděláváním k rozvoji Vysočiny II
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby poskytované za účelem dalšího vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v hospodářské komoře s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí. Aktivitami projektu jsou otevřené i uzavřené kurzy zaměřené na celé portfolio podporované oblasti, ...
Informace o pracovních a mzdových podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách v letech 2021-2023
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v pravidelném monitorování podnikových kolektivních smluv a kolektivních smluv vyššího stupně v České republice v letech 2021-2023, a to formou výběrového statistického šetření. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje sběr strukturovaných dat od respondentů tohoto zjišťování a jejich ...
Rámcová dohoda na Dopravní průzkumy na sledované síti hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody 3 účastníky bez obnovení soutěže na dodání dat z přidělených dopravních průzkumů příslušného rozsahu na křižovatkách a profilech pražské komunikační sítě dle aktuálních potřeb zadavatele. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 - Specifikace předmětu plnění a ve vzoru Rámcové ...
Výzkum distribuce objemové aktivity radonu v bytovém fondu ČR pro účely koncepční práce
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Manažérske vzdelávania riadiacich pracovníkov
Predmetom zákazky je manažérske vzdelávanie formou interaktívnych workshopov rozdelených do nasledovných modulov: Modul 1)Manažérska rola Modul 2)Manažérska komunikácia Modul 3)Osobná efektivita Modul 4)Vedenie tímu Modul 5)Rozhodovanie a riešenie problémov Pre zabezpečenie reálnych potrieb účastníkov (riadiacich pracovníkov rezortu ...
Výzkum a vývoj lékařských přístrojů nové generace
Předmětná nadlimitní veřejná zakázka na služby je zadávána v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření Kupní smlouvy pro část 1 VZ a Smlouvy o poskytování služeb pro část 2 VZ s jedním účastníkem zadávacího řízení v každé části VZ: Část 1 VZ: Nákup materiálu a vývojových kitů - zahrnuje nákup materiálu a ...
KB - vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
Předmětem veřejné zakázky je vzdělávání a školení zaměstnanců zadavatele v oblasti kybernetické bezpečnosti, které je určeno pro rozdílné skupiny zaměstnanců zadavatele. Podrobněji je popis předmětu plnění veřejné zakázky popsán a vyspecifikován v příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy - Předmět plnění (závazný návrh smlouvy je přílohou č. 4 ...
Jazykové vzdělávání pro zaměstnance Státního zemědělského intervenčního fondu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a provádění výuky cizích jazyků pro zaměstnance zadavatele ve skupinových kurzech a kurzech individuální výuky. Cílem zakázky je zvýšení jazykových kompetencí zaměstnanců zadavatele se zaměřením na praktické využití jazyka v profesním kontextu a přípravu na standardizované jazykové zkoušky dle ...
Zmluvný výskum v oblasti biomedicínskeho výskumu
Predmetom zákazky je príprava, zahájenie a vykonanie zmluvého výskumu v oblasti biomedicínskeho výskumu zameraný na a) kontrolnú skupinu jedincov (1 000 jedincov) b) pacientov s diagnózov kolorektálneho karcinómu (200 jedincov) c) členov rodín s lynchovým syndrónom (200 jedincov) Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto ...
Školení v projektu Neformální vzdělávání v Junáku
Zajištění a realizace vzdělávacích akcí - dále jen "školení" dle příloh č. 2 a 3 tohoto Oznámení. Pro části A1-A6 se zajištěním a realizací rozumí dodání školicího personálu i organizační a administrativní zajištění průběhu každého školení, včetně místa realizace, kde všichni účastníci budou vysláni zadavatelem (školení na klíč). Pro části ...
Tematické zisťovanie - Finančná začlenenosť marginalizovaných Rómov
Verejný obstarávateľ v rámci Národného projektu obstaráva 4 kvalitatívne tematické zisťovania zamerané na životné podmienky príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, vychádzajúce z aktivít akčného plánu Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.
Diagnostika a hodnocení kvality kolejového lože pomocí georadaru
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
TDS, BOZP a dotační management pro stavbu základní školy na Komenského náměstí, Říčany
činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a činnost dotačního managementu při realizaci stavby Základní škola na Komenského náměstí, Říčany
Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj IX
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky ...
Vzdělávání v projektu Vzděláváním k rozvoji
Předmětem veřejné zakázky je realizace školení, v pěti oblastech uvedených níže. Zadavatel předpokládá proškolení cca 80.025 osobohodin, tj. celkem cca 1.243 školících dnů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu. Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 5 ...
Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP pro Úřad vlády ČR
Předmětem celé VZ je zajišťování veškerých činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami. VZ je rozdělena na 2 části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části VZ je zajišťování ...