Vývojové práce v rámci projektu - Výzkum a vývoj metod kontroly a monitoringu napjatosti
Předmětem je dílo skládající se z výzkumných, vývojových prací a realizaci pilotních měření v oblasti monitorování stavebních objektů, a to jak při jejich výstavbě, tak i následně při jejich provozu po dobu účinnosti Smlouvy. CPV kódy: 73210000-7 Poradenství v oblasti výzkumu 73220000-0 Poradenství v oblasti vývoje
Poptávám kurz rétoriky či řečnictví
Poptávám kurz rétoriky či řečnictví. Jak vystupovat na veřejnosti. Při nejlepším v Ústí nad Labem a jeho okolí.
Poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je zajištění zpracování a vyhodnocování satelitních dat a monitoring zemědělských plodin a aktivit prostřednictvím automatizovaných algoritmů využívajících satelitní data (SAMAS). Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci pro druhou fázi zadávacího ...
Zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu koordinátora BOZP (dále jen „BOZP“), při realizaci stavby Rekonstrukce pavilonů v areálu Thomayerovy nemocnice jejíž hodnota činí 365 000 000,- Kč bez DPH.
Radiouhlíkové datování archeologických materiálů
Předmětem plnění veřejné zakázky je radiouhlíkové datování archeologických materiálů prostřednictvím AMS metody a s tím související měření stabilních izotopů ?15N a ?13C metodou IRMS včetně odborné interpretace naměřených výsledků.
I/35 Lešná - Palačov, Záchranný archeologický výzkum
Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu na území připravované stavby I/35 Lešná-Palačov. Součástí zakázky je také zpracování analýzy C14, mikromorfologie, fosfátu, dendrochronologie, atd. Dále je zahrnuta strojní mechanizace pro dočištění ploch související s provedením archeologického výzkumu. Výstupem zakázky bude ...
Služby poradců a expertů - Redrock Construction s.r.o.
Zadavatel realizuje projekt ADWATEC: Pokročilá technologie výroby konstrukčních desek z komunálního odpadu. Předmětem projektu je výzkum a vývoj nových plošných stavebních prvků (desek), které budou tvořeny tuhým komunálním odpadem modifikovaných speciálními pojivy, plnivy přísadami a příměsemi. Předmětem veřejné zakázky jsou služby Smluvního ...
Kurz cizích jazyků - EURES ČR II
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a dodavatelem na zajištění jazykových kurzů (zajištění administrátora kurzu příslušných lektorů) pro zaměstnance Úřadu práce České republiky, kteří prohlubování jazykových znalostí potřebují k výkonu odborné práce. Kurzy budou realizovány v hlavních evropských jazycích (EN, ...
Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je rozvoj Digitální technické mapy Karlovarského kraje spočívající především v pořízení dat ve vymezeném území, pořízení obecních, krajských a veřejných sítí dopravní a technické infrastruktury a rozvoj IS DTM Karlovarského kraje, včetně podpůrných softwarových nástrojů. Tato veřejná zakázka bude ...
Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště
Předmětem plnění veřejné zakázky je získání zpřesnění technického řešení HÚ v souvislosti s inženýrskými bariérami a technickým designem úložiště. Součástí předmětu plnění je odvození a verifikace prostředků (modelů) umožňujících jejich modifikaci na základě následně získaných poznatků z charakterizace zkoumaných lokalit. S řešením souvisí také ...
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění ...
Stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny; předstihový záchranný archeolog
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení předstihového záchranného archeologického výzkumu na místě stavby
Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ: Vzdělávací kurz Správa sbírkových fondů a depositářů
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytnutí služby, a to vzdělávacího kurzu Správa sbírkových fondů a depositářů v rozsahu, množství a termínech blíže specifikovaných Smlouvou o provedení vzdělávacího kurzu. Předmět plnění této části veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentu Specifikace předmětu a v závazném návrhu smlouvy.
Dynamický nákupní systém - školení v oblasti komunikačních a informačních systémů
Předmětem dílčích VZ zadávaných v DNS bude pořízení školení v oblasti komunikačních a informačních systémů.
Dodávky materiálů pro konstrukci prototypu nové výrobní linky a surovin pro výzkum a vývoj
Zadavatel realizuje projekt ADWATEC Pokročilá technologie výroby konstrukčních desek z komunálního odpadu. Předmětem projektu je výzkum a vývoj nových plošných stavebních prvků (desek), které budou min. z 90 % tvořeny tuhým komunálním odpadem, a specializované výrobní linky. Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na ...
Zmluvný výskum
Predmetom zákazky je obstaranie služby Zmluvný výskum. Predmetom zmluvného výskumu je stanovenie antibakteriálnej aktivity vzoriek chemikálii a rastlinných extraktov podľa metódy EUCAST (zodpovedá metóde podľa ISO 20776-1). Podrobnosti sú uvedené v časti B súťažných podkladov.
Rekvalifikace pro Prahu 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky ...
Zajištění vzdělávání zaměstnanců ČSSZ
služby spojené s komplexním zajištěním a realizací kurzů pro prezenční/online formu vzdělávání zaměstnanců Zadavatele v oblastech odpovídajících jejich odbornému zaměření a pracovní činnosti
Softwarový nástroj pro srovnání nabídek dodavatelů elektřiny a plynu
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Komplexní implementace systémů technické ochrany a systémů elektrické požární signalizace
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních implementací STO a EPS v objektech ve vlastnictví či užívání zadavatele a zajištění výkonu činností projektového manažera, činností BOZP, PO a OŽP, případně činností stavbyvedoucího dle požadavku a jménem zadavatele
Suchý, Žďárná - ČOV a kanalizace - TDI a BOZP
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci stavby díla s názvem „Suchý, Žďárná - ČOV a kanalizace“, jehož předmětem je vybudování nové oddílné, splaškové kanalizace v obcích Suchý a Žďárná, kanalizační přivaděč z obce Suchý do kanalizace obce Žďárná a společná nová ČOV pro obě obce.
Rámcová dohoda na zajištění vzdělávání a certifikace v oblasti projektového managementu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování vzdělávání na míru zadavateli, které bude pokrývat přípravný kurz Projektového managementu vč. certifikační zkoušky pro zaměstnance zadavatele, a to ve dvou úrovních - základní a pokročilé.
Rámcová dohoda na zajištění vzdělávání zaměstnanců agentury CzechInvest formou videokurzů
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, se kterým zadavatel uzavře rámcovou dohodu na poskytování vzdělávání zaměstnanců zadavatele online/digitální formou (videokurzy) minimálně v oblastech vymezených v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení § 101 zákona rozdělena na 9 samostatných částí.
Zabezpečenie trvalých a analytických činností v oblasti elektronických komunikácií
Predmetom zákazky je zabezpečenie činností, ktoré Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) vyplývajú zo zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, z plnenia úloh súvisiacich s poskytovaním štatistických informácií štátnym orgánom a medzinárodným organizáciám, ďalej spracovanie Národnej tabuľky frekvenčného ...
Poptávám kurz na výškové práce
Poptávám kurz na výškové práce třídy 1,2. Děkuji za odpověď Bouzek