Alternatívny letecký výcvik pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách
Predmetom zákazky je dodanie služby Alternatívny letecký výcvik pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách. Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb pro zadavatele, a to provedení základní analýzy, dekompozice a katalogizace procesů městského úřadu, jeho služeb a dalších prvků jeho architektury a optimalizace vybraných procesů, se zaměřením na proces Řízení portfolií, programů a projektů.
Prostředek pro snížení nebo eliminaci rozptýlení CBRN látek do okolního prostředí
Veřejná zakázka na službu v oblasti výzkumu a vývoji výzkumné potřeby odborného gesotra, Policejní prezidium, Policie České republiky, schválena k realizaci ministrem vnitra při naplňování cílů Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 SecPro SECurity PROcurement s předmětem veřejné zakázky: Řešení metodického postupu pro ...
Prieskumy zamerané na zistenie názorov verejnosti o Pláne obnovy a odolnosti SR
Predmetom zákazky je uskutočňovanie prieskumov verejnej mienky zamerané na zistenie názorov verejnosti o Pláne obnovy a odolnosti SR, výsledkom ktorých bude vytvorenie a dodanie autorských diel, poskytnutie bezodplatnej výhradnej licencie na použitie diel. Predpokladaný počet prieskumov: 9. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe ...
Komplexní přístup k prevenci a potírání obchodování s dětmi
Předmětem veřejné zakázky je komplexní přístup k řešení problematiky obchodování s dětmi, který spočívá ve vypracování studie, vytvoření metodiky identifikace a poskytnutí pomoci dětským obětem obchodování s lidmi, vzdělávacího programu k identifikaci a poskytnutí pomoci dětským obětem obchodování s lidmi a alespoň jednoho typového preventivního ...
Provádění výuky a výcviku ve školeních pro zkušební komisaře II.
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v provádění dílčích činností v rámci zdokonalovacího školení zkušebních komisařů dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 247/2000 Sb.“).
Generálna oprava evakuačnej siete AirTep
Predmetom zákazky je generálna oprava evakuačnej siete AirTep (ďalej ako AirTep alebo produkt) je nevyhnutná na opätovné vydanie certifikátu o letovej spôsobilosti s platnosťou ďalších 5 rokov alebo na 1000 nových cyklov pre potreby Hasičského a záchranného zboru.
Teoretické a praktické školení techniků údržby letadel Beech B300 2022-2025
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení teoretické a praktické výuky pro techniky údržby letadel na letadlech typu Beech 300 King Air Series (P&WC PT6) ve výcvikové organizaci schválené podle přílohy IV části-147 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, ...
Certifikácia lesov podľa schémy SFCS-PEFC
Predmetom zákazky je vykonanie auditov v certifikačnej schéme PEFC podľa technických dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (TD SFCS 1002:2014, TD SFCS 1003:2014 a TD SFCS 1005:2014 a ich neskorších revízií) na území Slovenskej republiky v štyroch vytvorených regiónoch (Stred, Sever, Východ a Západ) na jeden certifikačný cyklus 5 rokov.
Návrh metodiky hodnocení těžké havárie výzkumného reaktoru
Zvýšení bezpečnosti státu pro případ potenciální radiační havárie výzkumného reaktoru LVR-15 (Centrum výzkumu Řež) a rozpracování metodiky analýzy těžké havárie spojené s tavením aktivní zóny reaktoru (tzv. DEC-B).
Děti a domácí násilí - výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc dětem
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Analýza využiteľnosti technológií BL44, 100 a DBL 44/2
Predmetom zákazky je vypracovanie analýzy ďalšej využiteľnosti bitumenačných liniek PS44, PS100 a DBL PS44/2 inštalovaných v SO809 a najmä posúdenie potreby ich zachovania a prípadného opätovného sprevádzkovania z pohľadu predpokladanej tvorby KRAO a sorbentov v nasledujúcom období a celosvetových trendov v oblasti nakladania s uvedenými druhmi ...
Kolonizace nanonosičů půdními a dalšími mikroorganismy pro potravinářské a zemědělské aplikace
Smluvní výzkum zaměřený na cílenou kolonizaci nosičů z nanomateriálů pro technologické, analytické a konzervační aplikace. Konkrétně se jedná o využití vhodných referenčních taxonů, které v podobě své biomasy budou konfrontované s povrchem vyvinutých materiálů, kde se bude zjišťovat jejich schopnost nebo nemožnost vytvořit na nich stabilní ...
Realizácia nápravných opatrení z PHJB JZ RÚ RAO a MSVP
Predmetom zákazky je nezávislé overenie analýz bezpečnosti jadrového zariadenia (ďalej JZ) Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov (ďalej RÚ RAO), vypracovanie aktualizácie a návrh nového vydania predprevádzkovej bezpečnostnej správy (ďalej PpBS) JZ RÚ RAO v zmysle platnej legislatívy SR, znenia nápravných opatrení z PHJB, požiadaviek a ...
Výskum rodovo podmieneného násilia na Slovensku
Predmetom zákazky je získať údaje o problematike násilia na ženách v rámci celoeurópskeho zberu takýchto dát za účelom porovnávania vzniku, existencie a pretrvávania tohto fenoménu v EÚ. Zákazka bude pozostávať z realizácie štatistického zisťovania na tému rodovo podmienené násilie. Preferovanou metódou zberu sú osobné pohovory, ale je možné ich ...
Posílení a rozvoj nástrojů, schopností a dovedností pro zajištění efektivního řízení odezvy
Zvyšování bezpečnosti státu v případě vzniku radiační mimořádné události (RMU) zejména pak radiační havárie (RH). V cílech projektu je zohledněn také nově schválený Národní radiační havarijní plán a požadavky z něj vyplývající - zejména pak pro řešení střední a pozdní fáze RH. Stěžejním cílem projektu je zvýšení jak úrovně připravenosti ...
Studie proveditelnosti projektu MUSEum+
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie proveditelnosti a logického rámce projektu MUSEum+, která prokáže reálnost a udržitelnost připravovaného projektu revitalizace a komplexní transformace vysokých pecí VP4 a VP6 na novou funkci muzea, při respektování památkové hodnoty objektů v areálu Dolní oblasti Vítkovic.
Profilace drogových zásilek a kurýrů
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací na řešení projektu bezpečnostního výzkumu zaměřeného na vývoj algoritmů, metod a technik, které umožní sofistikovanou profilaci poštovních zásilek se závadovým obsahem, zejména nelegálních omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů, k jehož odhalování nás ...
Návrh technologie pro mikrokogeneraci z nestandardních tuhých biopaliv
Cílem veřejné zakázky je nalézt partnera na smluvní výzkum týkající se komplexního návrhu technologie pro mikro kogeneraci z nestandardních tuhých biopaliv. Předmětem zadávacího řízení je návrh úprav technologie kogenerační jednotky WAVE. Současné zařízení je schopné spalovat standardní dřevní štěpku. Výstupem výzkumu by měla být technologie ...
Odborné konzultační služby v oblasti geostatistiky pro projekt
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí konzultačních a poradenských služeb v oblasti geostatistiky zaměřené na nastavení a fungování zobrazovacího analytického nástroje, zvolení vhodných analytických, statistických a zobrazovacích metod a zvolení vhodných způsobu exportu dat v rámci jednotlivých fází realizace inovačního projektu Jednotný ...
Pronájem prostor a občerstvení - Odborný panel
Předmětem veřejné zakázky bude uspořádání konference v hybridním modelu (prezenčně + distančně online) určené primárně ředitelům škol z celé ČR.
ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů - měkké a manažerské dovednosti
Předmětem této veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů pro tzv. měkké a manažerské dovednosti, blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, pro zaměstnance členských subjektů zadavatele.
ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů - měkké a manažerské dovednosti
Předmětem této veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů pro tzv. měkké a manažerské dovednosti, blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, pro zaměstnance členských subjektů zadavatele.
Smluvní výzkum č. 3. pro - Výzkum a vývoj modrozeleného inteligentního systému zateplení a chlazení
I. část projektu • úvodní stanovení parametrů a jednotlivých prvků modulu • spolupráce na vývoji a ověření konstrukčního řešení plastového modulu z hlediska výroby • modelování a skenování plastového modulu • konstrukční a výrobní vývoj prvků pro přichycení předního krytu modulu • konstrukční a výrobní vývoj prvků pro přichycení modulu ke ...
D6 - Petrohrad - Lubenec, zjišťovací archeologický průzkum
Provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu spočívající v zajištění souhlasů vlastníků k vstupům a pracem na dotčených pozemcích, včetně úhrady případných škod, geodetickém zaměření, odkryvu a preparace nálezových situací, v odborném vyhodnocení, ve zpracování nálezů, konzervace nálezů, laboratorní zpracování nálezů, v odborné ...