Vypracovanie odborných posudkov
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1)Vypracovanie posudkov k lokálnym nízkouhlíkovým statégiám 2) Vypracovanie vybraných častí lokálnych nízkouhlíkových stratégií Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo na obe časti predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v časti B1. Opis ...
Výuka českého jazyka pro centra na podporu integrace cizinců
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování výuky českého jazyka pro klienty Center na podporu integrace cizinců. Více viz zadávací doikumentace.
Analýza změn vodního režimu pozemků a vodních toků na území Krkonošského národního parku
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb pre celonárodné testovania na základných školách (ďalej ZŠ) a gymnáziách a stredných športových školách s osemročným vzdelávacím programom (ďalej 8-GYM) Slovenskej republiky v školskom roku 2021/2022 a v školskom roku 2022/2023 (ďalej len testovanie na ZŠ), a to predovšetkým spracovanie ...
1.Tvorba nových genotypov obilnín pre netradičné úžitkové smery a pre výrobu funkčných potravín
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb inovačného riešenia v rozsahu technickej špecifikácie a zahrňujúce: - tvorba nových genotypov obilnín (pšenice letnej, pšenice tvrdej, pšenice špaldovej, tritikale a ovsa) pre netradičné úžitkové smery (odrody s waxy škrobom, farebným zrnom, genotypy vhodné na výrobu zelenej biomasy/siláže) a pre výrobu ...
I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina, ZAV
Předmětem zakázky je záchranný archeologický výzkum (ZAV) a to terénních částí, zahrnující začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání, zpracování laboratorních ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové ...
Vliv světelného znečištění na citlivé druhy živočichů, ekosystémy a krajinný ráz
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Krajanské kurzy 2021-2025
Předmětem veřejné zakázky je zajištění jazykového a metodického kurzu výuky českého jazyka pro krajany v souladu s usnesením vlády ze dne 14. září 2020 č. 926 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v letech 2021 až 2025 (dále jen „Usnesení vlády“). Každý kurz bude probíhat jednou ročně v období od 1. července do 30. ...
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na ...
D55, 5508 Staré Město - Moravský Písek, Záchranný archeologický výzkum
Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu na území připravované stavby D55, 5508 Staré Město - Moravský Písek. Součástí zakázky je také zpracování analýzy C14, mikromorfologie, fosfátu, dendrochronologie, atd. Dále je zahrnuta strojní mechanizace pro dočištění ploch související s provedením archeologického výzkumu. ...
Zajištění vzdělávání k rozvoji členů ATOK
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o poskytnutí služeb s vybraným účastníkem zadávacího řízení v jednotlivých dílčích částech veřejné zakázky a tím zajištění realizace projektu zadavatele s názvem Vzděláváním k rozvoji členů ATOK, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010822, který je financován z finančních prostředků Evropské ...
Globálny monitor podnikania (GEM)
Slovak Business Agency (ďalej SBA) už dlhodobo realizuje výskum podnikateľského prostredia a tiež ako prijímateľ realizuje národný projekt Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je zameraný na vytvorenie podmienok na kontinuálne ...
Hedám učitele latinsko amerických tanců
Hledám učitele latinsko amerických tanců v Jihlavě. Jsme pár! Děkuji . Číhalova
Poradenské činnosti pro Kraj Vysočina
Předmětem plnění VZ je zajištění realizace poradenských činností (dále jen „PČ“) pro uchazeče a zájemce o zaměstnání (dále jen „účastníci PČ“) ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 7 částí. Účastníci zadávacího řízení mohou ve smyslu § 101 ...
PolyTechBus -  Program polytechnické výchovy pro žáky a pedagogy MŠ a ZŠ
Předmětem veřejné nadlimitní zakázky je poskytnutí specializovaných služeb realizace předepsaného programu polytechnické výchovy pro žáky a pedagogy MŠ, prvního i druhého stupně ZŠ na území Hlavního města Prahy, a to formou tzv. PolyTechBusu.
Návrh hodnocení únavové životnosti zařízení jaderných elektráren typu VVER
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Oblastní nemocnice Jičín Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii, zajištění výkonu TDS
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Oblastní nemocnice Jičín Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii.Příkazník bude provádět svou činnost každý den po celou dobu ...
Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů - III
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb k výrobě funkčních vzorků, které inovují osvětlovací systémy v oblasti dostupnosti, konektivity a efektivnosti - návrh technického řešení modulu dekorativního kovového prvku z nanovrstvy, který bude schopný vést elektrický proud.
Pilotní korozní experiment v PVP Bukov
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dlouhodobého zkušebního testování korozního chování vzorků materiálů navržených pro výrobu ukládacích obalových souborů určených k trvalému uložení VJP v hlubinném úložišti. Toto testování bude probíhat v in-situ prostředí (korozní experiment), podzemního výzkumného pracoviště Bukov. Součástí zakázky ...
Příprava bezpečnostních rozborů pro periodické hodnocení bezpečnosti provozovaných úložišť
Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava Bezpečnostních rozborů, včetně vypracování příslušné dokumentace, pro účely Periodického hodnocení bezpečnosti úložišť radioaktivního odpadu provozovaných SÚRAO (tj. ÚRAO Richard, ÚRAO Bratrství a ÚRAO Dukovany). Konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 3 zadávací ...
Zajišťování výběrového šetření zemědělské účetní datové sítě ČR (FADN ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení každoročního sledování výrobně-ekonomických informací v souboru zemědělských podnikatelů podle jednotné metodiky zemědělské účetní datové sítě (dále jen "FADN"), na základě závazné legislativy EU, pravidelné každoroční šetření a předávání těchto podnikových informací zadavateli, v předepsané formě a ...
Střihací zařízení na oddělování ozářených materiálových vzorků nové generace
Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Dílčí část 1: Výzkum a vývoj experimentálního prototypu pro ověření klíčových vlastností střihacího zařízení nové generace Etapa 1: Příprava dokumentace pro výrobu experimentálního stendu k ověření klíčových vlastností střihacího zařízení nové generace Etapa 2: Výroba experimentálního ...
Odborné vzdělávání v oblasti 3D tisk pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pro zaměstnance zadavatele, tj. pro zaměstnance Laboratoře experimentálního obrábění, Regionálního technologického institutu Západočeské univerzity v Plzni, a to v oblasti 3D tisku jak v teoretické, tak praktické rovině na stávajícím zařízení EOS M290, a to v jednotlivých dílčích etapách ...
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu
Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací včetně výkonu koordinátora BOZP včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
Cafeteria systém pro čerpání zaměstnaneckých benefitů z FKSP
Předmětem veřejné zakázky se rozumí poskytnutí služeb v oblastí kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Povodí Moravy s.p. prostřednictvím systému Cafeteria v rámci příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb poskytovaných zaměstnavatelem, v plném souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých ...