Rekvalifikace pro Středočeský kraj 2022+
Předmětem veřejné zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ vnitřně členěna do 23 částí. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ na provedení rekvalifikačních kurzů s jedním vítězným dodavatelem pro každou jednotlivou část ...
Kolonizace nanonosičů mikroorganismy pro technologické, analytické a konzervační aplikace II
Předmětem je cílená kolonizace nosičů z nanomateriálů pro technologické, analytické a konzervační formou řady variací nebo kombinací v konsorciální i axenické podobě pro vznik biotechnologických nástrojů sledující limity, přínosy, nedostatky a perspektivy dalších úprav pro dosažení optimální funkčnosti. Komplexní dokumentace, navržení a ...
UK 1. LF - Externí analýzy a služby - instrumentální a biologická analýza
Poskytování výzkumných služeb, laboratorních analýz, dle potřeb zadavatele na základě samostatných objednávek vystavených zadavatelem v průběhu platnosti a účinnosti rámcové dohody, která bude uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení s jedním dodavatelem.
Odborná školení a manažerské vzdělávání
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb odborných školení administrativních pracovníků a manažerského vzdělávání pro vedoucí pracovníky.
Medzinárodná konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA/CONTAMINATED SITES 2022
Predmetom zákazky je technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Medzinárodná konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA/CONTAMINATED SITES 2022
Zvýšení znalosti pracovníků resortu MŽP v oblasti procesů řízení informatiky a modelování
Předmětem veřejné zakázky je školení IT specialistů MŽP a resortních organizací v oblastech: Archimate 3 Foundation (L1), Archimate 3 Practitioner (L2), TOGAF 9 Foundation (L1), TOGAF 9 Certified (L2), ITIL4 Foundation Level, ISO 20000 (ITSM) Foundation, M_o_R Foundation, IT4IT Foundation, a to včetně provedení následných zkoušek a certifikace ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále též jako „VVURÚ“) pro změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též jako „ÚP“) Z 3827/00 pořizované zkráceným způsobem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Služby výzkumu pro zajištění postexkavační části archeologických výzkumů
Předmětem zakázky je závazek zhotovitele provádět pro zadavatele postexkavační části archeologických výzkumů a služby operativního průzkumu a dokumentace staveb. Plnění zahrnuje zejm.: - zpracování geodetických a fotogrammetrických dat, přípravu a digitalizaci terénní dokumentace podle pokynů zadavatele, - převod dat výzkumu do databází terénních ...
I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné, Zjišťovací záchranný archeologický průzkum
Jedná se o zjišťovací záchranný archeologický průzkum před zahájením stavby I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné.
Podpora činnosti školských poradenských zařízení, pracovišť a poradenských služeb ve školství
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v odborném a organizačním zajištění školení, mentoringu, krizové intervence, supervize školních psychologů, speciálních pedagogů, asistentů pedagoga a předcházení duševním potížím žáků v rámci projektu iKAP II - Inovace ve vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.
Smluvní výzkum pro: Výzkum a vývoj oboustranné inteligentní varné desky pro řízení tepelné úpravy
Výzkum a vývoj řídícího a komunikačního Software - software umožňuje řízení systému otáčení varné desky - automatická regulace chodu varné plotny ve spolupráci s řídící jednotkou pokličky - automatické zapnutí a vypnutí relevantních dalších spotřebičů ve spolupráci s řídící jednotkou pokličky - komunikace s mobilním telefonem pomocí řídící ...
Hodnocení a evaluace 4.0 - aplikace moderních metod NLP, AI, statistiky a data science
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TITDTACR138 s názvem Hodnocení a evaluace 4.0 - aplikace moderních metod NLP, AI, statistiky a data science, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností ...
Smluvní výzkum pro: Výzkum a vývoj oboustranné inteligentní varné desky pro řízení tepelné úpravy
Jednotlivé položky předmětu veřejné zakázky Výzkum a vývoj oboustranné inteligentní varné desky pro řízení tepelné úpravy potravin Základní varná plocha - sklokeramická plocha se 4 zónami vaření Maximální výkon sklokeramické varné plochy - 8 000W Plánované rozměry sklokeramické varné plochy - 510 x 595mm s tolerancí +-50mm - Ovládání ...
Zajištění školení ATM pro ŘLP ČR, sp - IV - Doplnění
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění školení ATM pro ŘLP ČR, sp související s ATCO (EU) 2015/340 a další ATM kurzy.
D35 Džbánov - Litomyšl, ZAV
Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) v připravovaném úseku stavby dálnice D35 Džbánov - Litomyšl v km 44,711 - 52,300. Tyto práce je potřeba realizovat před samotným zahájením stavby na základě znění zákonu 20/1987 Sb., Zákon o státní památkové péči. Součástí zakázky jsou terénní práce s prozkoumáním předmětného ...
Analýza stavu kybernetické bezpečnosti a penetrační testy
Provedení analýzy stavu kybernetické bezpečnosti a penetračních testů.
Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů
Předmětem plnění veřejné zakázky je vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů a dodávky kvalifikovaných prostředků pro vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů a kvalifikovaných elektronických pečetí pro centrálního zadavatele a organizační složky resortu Ministertsva spravedlnosti.
Vývoj a aplikace strukturovaného analytického příjmu tísňového volání s využitím umělé inteligence
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací na řešení projektu bezpečnostního výzkumu v rámci Programu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., projektu zaměřeného na vysoce automatizovaný nástroj (systém) umožňující systematizovat, zrychlit a zefektivnit operační řízení v jeho nejdůležitější fázi tj. ...
Odběr vzorků kovových potrubí a specifických konstrukcí
Předmětem plnění veřejné zakázky je odběr vzorků kovových potrubí a specifických konstrukcí v areálech 3 konkrétně určených provozovatelů soustav za účelem dalšího využití získaných vzorků k softwarovému řešení určování zbytkové životnosti kovových potrubí.
FN Brno - Rekonstrukce prostor pracoviště JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství
Předmětem veřejné zakázky je provádění činnosti technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci veřejné zakázky na stavební práce „FN Brno - Rekonstrukce prostor pracoviště Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství JIP“.
MUO, SEFO - záchranný archeologický výzkum III. etapa
a) Primární průzkum terénu u hradební stěny na parcele č. 39 a v místech navrhovaného prostupu hradební stěnou do budoucích podzemních prostor objektu SEFO - kopané sondy S1-S4 o rozměrech 1,5 x 1,5 m, hloubka cca 5 m. b) Příprava plochy budoucího staveniště, provedení skrývky povrchů včetně recentních navážek a násypů na ploše „SEFO“ bez nutnosti ...
Vývoj sorbentů pro selektivní záchyt radioizotopů - vývoj materiálu
Předmětem veřejné zakázky „Vývoj sorbentů pro selektivní záchyt radioizotopů- vývoj materiálu a postupu jeho průmyslové výroby“ je vývoj chemické látky (Sorbentu) pro záchyt specifických prvků, vyhotovení technické dokumentace popisující metodiku jeho výroby v průmyslovém, realizace demonstrační výroby dle vyvinuté metodiky v průmyslovém ...
Zajištění školení ATM pro ŘLP ČR, sp - III - Doplnění
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění školení ATM pro ŘLP ČR, sp související s ATCO (EU) 2015/340 a další ATM kurzy.