Zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance zadavatele
Předmětem plnění je zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance zadavatele v prostorách Fakultní nemocnice Ostrava.
Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ
Predmetom zákazky je vykonanie predpokladaného počtu 730 odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlom ročne a meraní terénnych parametrov in situ z 346 objektov ročne (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka, percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál, určenie ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro celoměstsky významnou změnu platného ÚP
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro celoměstsky významnou změnu platného územního plánu hl. m. Prahy č. 2531/00 Holešovice – Bubny – Zátory.
Využití mobilních spaloven při likvidaci kadáverů z oblastí mimořádných událostí
Předmětem veřejné zakázky je experimentální ověření využití mobilních spaloven kadáverů z hlediska rychlosti likvidace, provozních nákladů a bezpečnosti vzhledem k šíření nákaz a šetrnosti k životnímu prostředí a vytvoření certifikovaných metodik pro používání spaloven při neškodné likvidaci uhynulých hospodářských zvířat, živočišných produktů a ...
Alternatívny letecký výcvik pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách
Vykonanie základného a zdokonaľovacieho výcviku pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění soc. začleňování 2. část
Předmětem veř. zakázky je zejména zjištění nejvýznamnějších bariér pro vstup osob v bytové nouzi do služby azylového bydlení, struktury osob, kterým jsou služby azylových domů obvykle poskytovány (věk, pohlaví, sociální situace, zdravotní omezení atd.) včetně příčin jejich bytové nouze a důvodů pro využívání služby, zhodnocení adekvátnosti ...
Příprava a organizační zajištění XVIII. Kongresu CECC
služby a dodávky spojené s uspořádáním XVIII. Kongresu Konference evropských ústavních soudů
Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
TDS a koordinátor BOZP – realizace stavby FUD, FSI, FZS 2019/0071
TDS a koordinátor BOZP – realizace stavby FUD, FSI, FZS 2019/0071
JMK – rekvalifikační kurzy pro Jihomoravský kraj VI. 2019 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky ...
Analýzy zušlechťovaných ocelí na transmisním elektronovém mikroskopu
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávku služeb, a to na dobu určitou na 4 roky od uzavření rámcové dohody. Předmět zakázky pro jednotlivé části A – C: Část A - Analýzy na extrakčních replikách; Část B - Analýzy na tenkých foliích – standartní transmisní elektronová mikroskopie; Část C - Analýzy na tenkých ...
Výcvik riadiacich letovej prevádzky
Vykonanie základného a zdokonaľovacieho výcviku riadiacich letovej prevádzky
Vliv přípravků na ochranu rostlin na necílové druhy živočichů
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Systém pro zpracování, analýzu a vyhodnocení statistických dat ERÚ
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání postupu o způsobu řešení a vlastního řešení projektu a to formou řízení o inovačním partnerství na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích. Projekt má atributy experimentálního vývoje nebo inovace.
Jazykové vzdělávání zaměstnanců a externích zákazníků ŘLP ČR, s.p.
Předmětem plnění je poskytování služeb jazykového vzdělávání anglického jazyka (dále jen „AJ“) v odborné letecké, obchodní, technické, právní a všeobecné AJ kvalifikovanými lektory pro zaměstnance ŘLP ČR, s. p. a externí klienty zadavatele v rámci zadavatelem specifikovaných kurzů.
Školení Danese pro správce sítě na LZ, CRC, IATCC a C2L
Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělávání technického personálu letištních stanovišť letových provozních služeb (LSLPS).
Nové Lauby - zjišťovací archeologický výzkum III
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je provedení zjišťovacího archeologického výzkumu, včetně potřebných stavebních prací, v prostoru bývalého domovního bloku, vymezeného ulicemi Velkou, Pivovarskou, Muzejní a Dlouhou (dnes využíváno jako parkoviště) v centrální části města Ostravy.
Rekvalifikační kurzy pro Plzeňský kraj VI
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen VZ) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 35 zákona č. ...
Rekvalifikační kurzy pro Královéhradecký kraj 2019 – 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených s jedním nebo se dvěma dodavateli na každou část veřejné ...
Organizační zajištění Podnikatelského projektu roku, Seminářů, Workshopů, Monitorovacích výborů
Předmětem veřejné zakázky je organizační zajištění Podnikatelského projektu roku, Seminářů, Workshopů, Konferencí a Monitorovacích výborů, včetně pronájmu prostor a organizačního zajištění, cateringu, a dle specifikované potřeby rovněž také tlumočení, ubytování, dopravy, výzdoby a ostatních produkčních služeb tak, aby byla zajištěna maximální ...
JMK - Poradenské programy pro Krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Brně 2019 – 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských programů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Rekvalifikační kurzy pro Jihočeský kraj 2019-2022 I
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 18 částí. ...
Vymezení území pro Integrované teritoriální investice v ČR
Předmětem Veřejné zakázky je multikriteriální vymezení území pro Integrované teritoriální investice (dále jen „území ITI“) v České republice pro příští programové období Evropské unie (dále jen „EU“). Veřejná zakázka bude realizována postupně ve dvou fázích. V první fázi budou vybraným dodavatelem vytvořeny 2 metodiky: 1) policy metodika, 2) ...
Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov
Vykonanie základného a zdokonaľovacieho výcviku pilotov vrtuľníkov