Prieskum informovanosti o možnostiach podpory z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Predmetom zákazky je komplexná realizácia a vyhodnotenie reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky zameraného na informovanosť širokej verejnosti o možnostiach podpory z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, informatizácie, výskumu, vývoja a inovácií na území Slovenskej republiky. Prieskum ...
Výber odborných partnerov na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov regionálnych centier podpory
Predmetom zákazky je: - zabezpečenie vzdelávania budúcich zamestnancov/mentorov RCPU v mentoringu pred samotným zahájením činnosti centier v letných mesiacoch 2023 v súlade s 2. kolom výzvy: Učitelia pre 21. storočie - zabezpečenie vzdelávania mentorov RCPU z 2. kola Výzvy v mentoringu v oblasti následnej supervízie individuálnou a skupinovou ...
Nanosatelit GRBBeta a súvisiace služby
Obstaranie platformy nanosatelitu a služieb súvisiacich so stavbou, prípravou a vypustením družice na obežnú dráhu Zeme. Nanosatelit bude slúžiť na overenie technológií pre budúcu konšteláciu družíc CAMELOT na pozorovanie Gamma zábleskov.
Obstaranie komplexných služieb pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Komplexné vykonávanie činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v oblasti požiarnej ochrany a v oblasti civilnej ochrany podľa Zmluvy o poskytovaní služby BOZP, OPP, CO
Transformácia údajov -zmapovanie súčasného systému
Predmetom zákazky je identifikácia dátových entít, ich producentov, konzumentov a vzťahov pomocou existujúcich nástrojov IBM ADDI.
Hodnotenie OPII
Predmetom zákazky je vykonanie externého hodnotenia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, časť Výskum a Inovácie implementovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktoré je v gescii MŠVVaŠ. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Architektonicko - historický výskum k stavbe Prešov, Mestské opevnenie hradobný múr, parcela č. 571
Predmetom zákazky je vykonanie architektonicko-historického výskumu na predmetných úsekoch hradobných múrov, ktorý doplní chýbajúce poznatky pre prípravu obnovy predmetnej národnej kultúrnej pamiatky.
Komparatívne porovnanie národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR
Predmetom zákazky je Komparatívne porovnanie národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR /Digitálny žiak/ s modelmi používanými v členských štátoch EÚ a odporúčania pre ďalšie pokračovanie. Podrobná špecifikáciu predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Štúdia o možnej výmene údajov medzi spoločnosťou BID, a.s., spoločnosťou Verkehrsverbund Ost-Region
Predmetom zákazky je vytvorenie diela - Štúdie o možnej výmene údajov medzi spoločnosťou Bratislavská integrovaná doprava, a.s., spoločnosťou Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesellschaft m.b.H. a Trnavským samosprávnym krajom v rámci projektu Clean Mobility. Podrobný opis predmetu zákazky spolu s technickou špecifikáciou štúdie tvorí Prílohu ...
Obnova Dobóovského kaštieľa Tekovského múzea v Leviciach
Obnova Dobóovského kaštieľa Tekovského múzea v Leviciach: Zákazka sa delí na jednotlivé časti: dendrologický posudok archeologický výskum reštaurátorský výskum architektonicko - historický výskum
Zariadenie pre zber terénnych údajov pri výskume a prieskume svahových deformácií (dron)
Predmetom zákazky je obstaranie tovarov zariadenia pre zber terénnych údajov pri výskume a prieskume svahových deformácií (dron) aj s príslušenstvom, ktoré pozostáva najmä zo senzoru č. 1 (payload), senzoru č. 2 (kamera s priamym georeferencovaním kamera payload) a ich dodania so zaškolením.
Školenia a tréning v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vzdelávania (školenie) dištančnou formou za účelom zvyšovania kvalifikácie a odbornosti zamestnancov verejného obstarávateľa.
Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov - opakovaná
Predmetom zákazky je dodanie služby Alternatívny letecký výcvik pilotov vrtuľníkov. Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Zmluvný výskum za účelom vývoja prototypu dočisťovacej jednotky pre odpadovú vodu
Predmetom zákazky je zmluvný výskum za účelom vývoja prototypu dočisťovacej jednotky pre odpadovú vodu v rámci projektu Inovatívne sorbenty na báze uhlíku jako účinný spůsob dočišťovaní odpadových vod číslo projektu 3213200008; Financované z Fondov EHP a Nórska 2014-2021 program CZ-Environment
Zabezpečenie výkonu komplexných služieb a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Predmetom zákazky je výkon komplexných služieb a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi (ďalej v texte ako ,,BOZP,, a predchádzanie vzniku požiaru v oblasti ochrany pred požiarmi v ...
Zmluvný výskum: výdržové vlastnosti komponentov
Predmetom zákazky je realizácia Zmluvného výskumu pre výskumný projekt UAV Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti, v ktorých je možné predložiť ponuku aj samostatne podľa možností každého dodávateľa, a to: 1.Časť1.: Zmluvný výskum: výdržové vlastnosti komponentov a vyžarovacie charakteristiky komunikačných modulov, spoľahlivosť ...
Prieskum zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti Európskej únie
Predmetom zákazky je vykonanie prieskumu so zameraním na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti Európske únie na Slovensku na konci programového obdobia 2014-2020. Podrobný opis je uvedený v Prílohách č. 1 a 1a výzvy na predkladanie ponúk.
Zabezpečenie záchranného archeologického výskumu – I. etapa – plošný výskum
Predmetom zákazky je zabezpečenie záchranného archeologického výskumu podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice č. k. KPUKE-2022/15215-02/59700/HT zo dňa 14.07.2022, prvá etapa - plošný výskum na území stavby Strategické územie Valaliky, v katastrálnych územiach Valaliky, Geča, Čaňa, Haniska, Sokoľany, Gyňov, Trstené pri Hornáde, ...
Vytvoření standardů pro komunikaci informačního systému digitálního archivu s jeho okolím
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Zajištění činnosti koordinátora BOZP na stavbě Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu realizace stavby "Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desná ř. km 12,008 - 14,231".
Aktualizace generelu zásobování pitnou vodou na území statutárního města Jihlavy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování detailní fáze strategického dokumentu „Generelu zásobování pitnou vodou“ (dále jako „generel“), který má význam pro řešení plánovací, investiční a provozní politiky pro zásobování statutárního města Jihlavy pitnou vodou. Na základě zpracovaného generelu se budou moci určit problémové oblasti a bude se ...
Zabezpečenie záchranného archeologického výskumu – I. etapa – sondážny výskum
Predmetom zákazky je zabezpečenie záchranného archeologického výskumu: prvá etapa, predstihový archeologický sondážny výskum - kopané sondy na území stavby Strategické územie Valaliky.
Zabezpečenie skupinového jazykového vzdelávania pre príslušníkov a zamestnancov finančnej správy
Predmetom zákazky je zabezpečenie jazykového vzdelávania - Jazykové vzdelávanie príslušníkov Finančnej správy (FS), zamestnancov FS a manažmentu Finančného riaditeľstva SR, Daňového úradu, Colného úradu a Kriminálneho úradu Finančnej správy v súvislosti s aktívnym zúčastňovaním sa na medzinárodných aktivitách, reprezentovaním finančnej správy v ...
Brand base KPIs zameraný na cestovný ruch
Predmetom zákazky je zistenie vývoja znalostí, imagu, preferencií a vnímania Slovenska ako dovolenkovej destinácie medzi obyvateľmi na Slovensku a vo vybraných európskych krajinách. Cieľom prieskumu je znalosť, preferencie (nákupný košík) a vnímanie (imidž) Slovenska ako dovolenkovej destinácie medzi obyvateľmi vybraných európskych krajín. ...
Post-test reklamy zameraný na cestovný ruch
Predmet zákazky je realizovaný prieskum post-test, ktorého cieľom je zistiť efektivitu reklamnej komunikácie vo vybraných európskych krajinách. Všetky KPIs komunikácie musia byt vyhodnotené a benchmarkované v rámci konkurenčného prostredia NA KAŽDOM ZADANOM TRHU /Benchmarky z meraní za posledných 5 rokov/. Krajiny, kde sa prieskum bude realizovať: ...