Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy
Predmetom zákazky je spracovávanie štúdií, analýz a prognóz pre rozhodovaciu, koncepčnú, metodickú a legislatívnu činnosť objednávateľa, ako aj návrhy možností zefektívnenia hospodárskej politiky štátu v oblasti dopravy, v nasledovných oblastiach: 1. Oblasť- Štatistika dopravy 2. Oblasť Prognózy, prípadové, analytické, rozborové štúdie a ...
Rámcová dohoda na zajištění vzdělávání zaměstnanců agentury CzechInvest
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele/ů, se kterým/i zadavatel uzavře rámcové dohody na poskytování vzdělávání v oblasti tzv. měkkých dovedností, v oblasti mediálního tréninku, v oblasti počítačových kurzů a na poskytování konzultací metodou koučinku zaměstnanců zadavatele.
Poradenská činnost a služby zaměřené na zvýšení intenzity inovačních aktivit
Poradenská činnost a služby zaměřené na zvýšení intenzity inovačních aktivit, zejména na realizaci nových technologií a konkurence schopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení podmínek pro rozvoj inovačních firem a získání konkurenční výhody.
Sběr a verifikace diagnostických vad z dopravní cesty
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem na poskytování služeb spojených se sběrem diagnostických dat, která jsou klíčovým podkladem pro hodnocení vad dopravní cesty pro zadavatele. Podrobnosti viz zadávací dokumentace
Zajišťování služby Leadership akademie
Předmětem této zakázky je realizace vzdělávání za účelem rozvoje kompetencí u stávajících vedoucích pracovníků, a podpora a rozvoj budoucích leaderů v organizaci. Organizační struktura Technologické agentury ČR je maticová. Vedle pevné vertikální struktury členěné do sekcí, odborů, oddělení a úseků fungují i pružné horizontální prvky v podobě ...
Systémová podpora škol s vyšší koncentrací žáků z odlišného sociálně-kulturního prostředí
Předmětem této Veřejné zakázky je zvýšení kompetence pedagogů v oblasti inovativních vzdělávacích metod, a to prostřednictvím systémové intervence na vybraných základních školách na území Středočeského kraje. Do aktivit budou zapojeni nejen pedagogové, ale celé třídy (případně školy). Požadovanou službou je dodání komplexního systému služeb pro ...
D6 Hořesedly, přeložka a D6 Hořovičky, obchvat - záchranný archeologický průzkum
Jedná se o realizaci záchranného plošného archeologického průzkumu před zahájením stavby D6 Hořesedly, přeložka a D6 Hořovičky, obchvat.
Studie dopadů pandemie Covid-19 na úroveň bezpečnosti infrastruktury civilního letectví
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení a dodání analytické studie dopadů pandemie Covid-19 na bezpečnost infrastruktury civilního letectví na území České republiky a forem podpory minimální přijatelné úrovně bezpečnosti při minimálním objemu prováděných letů v horizontu dvou (2) let.
D35 Janov - Opatovec, ZAV
Předmětem zakázky je záchranný archeologický výzkum (ZAV) a to terénních částí, zahrnující začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání, zpracování laboratorních ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové ...
Akční/Implementační plán pro zpracování studie proveditelnosti řešení energeticky úsporné obce
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování demonstrátorů v rámci koncepčního dokumentu Akční/Implementační plán pro zpracování studie proveditelnosti řešení energeticky úsporné obce na území Pardubického kraje. Zadavatel požaduje zpracování Dokumentu, který obsahuje sestavení 12 demonstrátorů a organizaci workshopu (včetně tvorby a zaslání ...
Dodávka výskumu enzymatickej zmesi
Výskum má viesť k identifikácii Proteolytických, Lipolytickýh, Celulolytických, Sacharolytických enzýmov a zároveň má výskum popísať možnosti ich získavania izolácie enzýmov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Sběr dat v akvakultuře v České republice za rok 2019 a 2020
Předmět plnění veřejné zakázky je získání hospodářských dat za rok 2019 a sociálních a hospodářských dat za rok 2020 v odvětví akvakultury v České republice. Tím bude zajištěno splnění požadavků stanovených právními předpisy EU, a to konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 ze dne 17. května 2017 o vytvoření rámce Unie pro ...
Sběr dat v akvakultuře v České republice za rok 2019 a 2020
Předmět plnění veřejné zakázky je získání hospodářských dat za rok 2019 a sociálních a hospodářských dat za rok 2020 v odvětví akvakultury v České republice. Tím bude zajištěno splnění požadavků stanovených právními předpisy EU, a to konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 ze dne 17. května 2017 o vytvoření rámce Unie pro ...
Technické zhodnocení APV Věcné plánování
Předmětem VZ je technické zhodnocení APV Věcné plánování. Bližší specifikace je uvedena ve smluvních podmínkách.
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ
Předmětem této veřejné zakázky je realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogy ZŠ a SŠ ve Středočeském kraji jako součást zvýšení kvality odborného vzdělávání.
Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu
Predmetom zákazky je zmluvný výskum video technológie zameraný na zvyšovanie jej využiteľnosti a dátovej bezpečnosti v urbanizovaných územiach. Bude riešený zmluvný výskum videotechnológie vhodný do konceptu nového pojatia definovania štruktúr a parametrov systému. Dodávateľ bude na viacerých HW a SW prvkoch výskumnej infraštruktúry riešiť otázky ...
Doporučené klinické postupy v adiktologii
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Metodika hodnocení obtížnosti pracovních podmínek
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Dátová stratégia Národnej banky Slovenska
1) Zmapovanie a zhodnotenie súčasného stavu využívania dát - zberu, spracovania,ukladania, manažmentu kvality, šírenia a poskytovania údajov vrámci procesov a metodík v Národnej banke Slovenska (ďalej len NBS) jednotlivými informačnými systémami, zmapovanie požiadaviek na ich využívanie v budúcnosti a príprava návrhu celkovej stratégie NBS pre ...
Služby zajištění kohorty a socioekonomického dotazníku pro výzkumný program č. 1 projektu HAIE
Předmětem veřejné zakázky je služba zajištění kohorty pro zařazení do výzkumu vlivu znečištění ovzduší, životního cyklu a socioekonomických faktorů na zdraví osob žijících v průmyslově zatížené oblasti České republiky prováděného centrem epidemiologického výzkumu na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v rámci výzkumného programu č. 1 projektu ...
Vypracovanie odborného posudku
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1)Vypracovanie odborného posudku 2) Vypracovanie vybraných častí stratégie Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo na druhú časť predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
VOŠ a SPŠ stavební, Dušní - výstavba tělocvičny; předstihový záchranný archeologický výzkum
Předmětem plnění je provedení předstihového záchranného archeologického výzkumu na místě výstavby
Rámcová dohoda na komplexní zajištění certifikačních služeb
Předmětem této VZ je komplexní zajištění certifikačních služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na pozemních stavbách, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a v rozsahu a v souladu se zadávacími ...
Studie proveditelnosti - Energetické využití důlních plynů
Předmětem plnění je zpracování Studie proveditelnosti "Energetické využití důlních plynů" v návaznosti na 4. akční plán vlády k Usnesení vlády č. 826/2015 pro snížení nákladů na eliminaci rizik z vlivů těžby, v tomto případě zejména výstupu metanu na povrch a současně pro možnost dalšího využití důlního plynu jako energetického potenciálu ...