Vypracovanie posudkov k lokálnym nízkouhlíkovým statégiám
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1)Vypracovanie posudkov k lokálnym nízkouhlíkovým statégiám 2) Vypracovanie vybraných častí lokálnych nízkouhlíkových stratégií Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo na obe časti predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v časti B1. Opis ...
Zabezpečení klíčových výstupů projektu II - Rozvoj dobrovolnictví v ČR
Vytvoření doporučeného obsahu vzdělávání pracovníků dobrovolnických center, dobrovolnických organizací a dobrovolníků včetně realizace jejich pilotního profesního vzdělávání a školení. Vzdělávání zaměstnanců dobrovolnických center a školení dobrovolníků. Evaluace pilotního ověření regionálních dobrovolnických center včetně ...
Výzkum surovinového potenciálu strategických nerostných surovin v solankách Českého masivu
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Zajištění procesu certifikace adiktologických služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je organizačně technické zajištění procesu certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb. Certifikace odborné způsobilosti adiktologických služeb je posouzení a formální uznání, že poskytovatel adiktologických služeb odpovídá stanoveným odborným kritériím způsobilosti pro poskytování adiktologických ...
Podnikové vzdělávání ve společnosti GUMOTEX Coating, s.r.o.
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání formou poskytnutí otevřených a uzavřených kurzů, školení či seminářů (dále souhrnně označováno jen jako „kurzy“) vybraným účastníkem zadávacího řízení. Předmětem veřejné zakázky jsou také veškeré další služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích služeb.
I/33 Jaroměř - obchvat - záchranný archeologický výzkum
Záchranný archeologický výzkum na trase budoucího obchvatu města Jaroměř (silnice I/33), který zahrnuje terénní část záchranného archeologického výzkumu zahrnující začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání, zpracování záchranného archeologického výzkumu zahrnující laboratorní ...
Smluvní výzkum a související poradenství/konzultační služby při vývoji SW a HW pro projekt Chytrá Remoska
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním poskytovatelem smluvního výzkumu a služeb poradenství při vývoji software a hardware včetně příslušenství a souvisejících komponent, které v této chvíli zadavatel vyvíjí.
Omezení negativního vlivu elektromagnetického záření na strategické technologie a technologické uzly
1) Čistá místnost prosta elektromagnetického záření: matematický model elektromagnetické záření popisující pole uvnitř místnosti, průběhy polí na uhlíkové mřížce generující vlastní elektromagnetické pole a průběhy polí za mřížkou a za obvodovou stěnou místnosti, návrh uhlíkové mřížky generující vlastní regulovatelné elektromagnetické pole, ...
Obstaranie technického vybavenia
Predmetom zákazky je obstaranie technického vybavenia. Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poradenství pro Karlovarský kraj
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských programů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Poradenské programy budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním vítězným dodavatelem na každou dílčí ...
JMK - rekvalifikační kurzy pro Jihomoravský kraj VIII.
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky ...
Provedení záchranného archeologického výzkumu
Předmětem veřejné zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona "O státní památkové péči" č. 20/87 Sb. ve znění novely č. 242/92 Sb. v trase stavby: Moravia VTL Plynovod.
Vzdělávání zaměstnanců ve Středočeském kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod poskytování služeb školení formou kurzů připravených na míru, včetně vytvoření studijních materiálů (v tištěné i elektronické podobě) a zajištění distribuce těchto materiálů, pro zaměstnance fyzických a právnických osob podnikatelů, které jsou členy Krajské hospodářské komory Střední ...
Rekvalifikace pro Karlovarský kraj VI
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen VZ) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 35 zákona č. ...
Zajišťování kurzů češtiny pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou na období 2021-2023
Předmětem plnění je zajištění poskytování bezplatné výuky českého jazyka pro až 500 osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany (dále jen „oprávněná osoba“) ročně v rámci naplňování státního integračního programu (dále jen „SIP“) v zařízeních Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ“) i mimo tato ...
Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Vypracovanie odborného posudku
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1)Vypracovanie odborného posudku 2) Vypracovanie vybraných častí stratégie Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo na obe časti predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
Zmluvný výskum v oblasti lokálnej farmaceutickej výroby
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi službu - zmluvný výskum v oblasti farmaceutickej výroby: výskum optimálneho zloženia kombinácii kalciového produktu na báze kalcia ex testae ovi.
Školení měkkých a manažerských dovedností ve společnosti Zásilkovna s.r.o.
Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů.
Zajištění příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči v Jihomoravském kraji v období 2021 - 2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu a přípravy dětí žijících v rodinách osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny včetně pěstounů na přechodnou dobu, a to podle zákona č. ...
Vzdělávací služby v projektu HR4MUII na MU
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění vzdělávání pro skupiny zaměstnanců Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) v Brně s důrazem na specifika akademického prostředí. Předmětem vzdělávacích služeb je kompletní zajištění vzdělávacích aktivit, tedy řešení plánu školení, zajištění lektorů, výukových materiálů a pomůcek v oblasti ...
Návrh hodnocení únavové životnosti zařízení jaderných elektráren typu VVER se zahrnutím vlivu prostředí
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Dopravný prieskum verejnej osobnej autobusovej dopravy (VOD) v Banskobystrickom kraji jeseň 2020
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vykonanie a spracovanie prieskumu - Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy (VOD) v Banskobystrickom kraji na linkách kraja podľa špecifikácie uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a ich prílohách. Hlavným účelom spracovania dopravnej analýzy na území Banskobystrického kraja je ...
Zabezpečení klíčových výstupů projektu II - Rozvoj dobrovolnictví v ČR
Vytvoření doporučeného obsahu vzdělávání pracovníků dobrovolnických center, dobrovolnických organizací a dobrovolníků včetně realizace jejich pilotního profesního vzdělávání a školení. Vzdělávání zaměstnanců dobrovolnických center a školení dobrovolníků. Evaluace pilotního ověření regionálních dobrovolnických center včetně ...
Poptávám kurz neinvazivní laserové terapie
Jsem fyzioterapeutka a poptávám kurz neinvazivní laserové terapie. Přístroj máme, nemám s ním zkušenosti.