Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – TDS a BOZP
Předmětem zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci stavební akce Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově.
Společná cesta k růstu II
Předmětem tohoto výběrového řízení je vzdělávání zaměstnanců v jednotlivých společnostech ( členů firem), v níže uvedených dovednostech a odborných kurzech. Zadavatel umožňuje dílčí plnění v níže uvedených okruzích/částí. Jedná se o tyto okruhy: 1. Manažerské a měkké dovednosti; 2. Jazykové vzdělávání; 3. Účetní, ekonomické; 4 Obecné ...
Asociace českých nábytkářů - společná cesta vzdělávání
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit.
Dlouhodobá jazyková výuka pro zaměstnance ČNB
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výuky anglického, německého, francouzského, italského a českého jazyka pro zaměstnance zadavatele ve skupinových, individuálních a blended kurzech, dále zajištění testování dosažené úrovně jazykových znalostí a dovedností formou jazykového auditu, zprostředkování e-learningu jako alternativního způsobu výuky ...
Zajištění TDS a BOZP stavební akce Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl“.
Podnikové vzdělávání
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit dle zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 6 částí: Část A – Obecné IT Část B – Měkké a manažerské dovednosti Část C – Jazykové vzdělávání Část D – Účetní, ekonomické a právní subjekty Část E – Technické a jiné odborné vzdělávání I Část ...
Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví
Předmětem veřejné zakázky je zapojení 22 peer konzultantů do systému péče o osoby s duševním onemocněním (tj. zapojení peer konzultantů do pracovního procesu v problematice, která je jim známa), která vede k naplnění projektu „Podpora duše II“, jehož cílem je zkvalitnit a rozvíjet služby pro osoby s duševním onemocněním v Moravskoslezském ...
Jazykové vzdělávání zaměstnanců České republiky - Ministerstva zdravotnictví
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného jazykového vzdělávání a zajištění individuální nebo skupinové výuky angličtiny, němčiny a francouzštiny pro zaměstnance zadavatele, a to v rozsahu a specifikaci uvedené v přílohách zadávací dokumentace.
Vzdělávání pracovníků Centra pro regionální rozvoj České republiky v oblasti Soft Skills
Předmětem je uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem na období 4 let, kterému budou následně zadávány dílčí veřejné zakázky týkající se zajišťování vzdělávání zaměstnanců zadavatele v oblasti Soft Skills. Prostřednictvím výuky v kurzech „soft skills“ bude docházet k udržování a prohlubování úrovně praktických dovedností zaměstnanců ...
Stavíme na vědomostech
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení
Jazykové vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců MPSV
CPV:80580000-3; 80500000-9; 80000000-4 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v realizaci skupinové a individuální jazykové výuky ve všeobecných i odborných oblastech v profesním kontextu a v souladu se Služebním předpisem státního tajemníka č. 10/2016, kterým se stanoví Rámcová pravidla jazykového vzdělávání zaměstnanců MPSV. ...
Vzdělávací služby pro členy CAFIN IV
Cílem celého projektu je zajištění a realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členů České asociace pro finanční řízení.Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů.
Vzdělávání v oblasti sociální práce s osobami ohroženými ztrátou bydlení včetně problematiky dávek
CPV: 79632000-3, 80420000-4. Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření metodik pro školení pracovníků Úřadu práce ČR, pracovníků obcí a neziskového sektoru v oblasti sociální práce s osobami ohroženými ztrátou bydlení včetně problematiky dávek na bydlení. Zároveň bude vybraný dodavatel toto školení rovněž realizovat. V rámci zakázky bude ...
Zajištění Vzdělávání členů OHK Vyškov 2 - Měkké a manažerské dovednost
Vzdělávací služby - vzdělávání dospělých - zaměstnanců členských firem OHK Vyškov. Bližší specifikace uvedena v Příloha č. 1 SEZNAM KURZŮ - Vzdělávání členů OHK Vyškov 2
Zajištění Vzdělávání členů OHK Vyškov 2
Vzdělávací služby - vzdělávání dospělých - zaměstnanců členských firem OHK Vyškov. Bližší specifikace uvedena v Příloha č. 1 SEZNAM KURZŮ - Vzdělávání členů OHK Vyškov 2
Konzultační služby v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s 1 dodavatelem, a to na dobu 48 měsíců. Předmětem rámcové dohody je poskytování konzultačních služeb spočívajících ve vypracování analýz a nastavení procesů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů, týkajících se činností organizačně personálních analýz ...
Moravskoslezský automobilový klastr, z.s. - AUTOKLASTR 110
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit.
Vzdělávací kurzy pro pracovníky služeb pro osoby s duševním onemocněním v rámci klíčové aktivity 1
Předmětem veřejné zakázky je zajištění jednotlivých vzdělávacích kurzů v rámci realizace klíčové aktivity - zvýšení kvalifikace pracovníků služeb pro osoby s duševním onemocněním poskytovaných na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím zvýšení kvalifikace a kompetencí pracovníků těchto služeb v rámci projektu „Podpora duše II“. Předmět ...
Komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen BOZP, PO a OŽP) pro Olomoucký kraj a příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem. Jedná se o zajištění úkolů a povinností v oblasti BOZP, PO a OŽP daných platnými a účinnými právními ...
Inovujeme vzděláním
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit v oblastech měkkých a manažerských dovedností, obecného IT vzdělávání, účetních, ekonomických a právních kurzů.
Vzdělávání nám dává křídla
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Kaleidoskop podnikového vzdělávání II. - Jazykové vzdělávání
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společností, které jsou členy Okresní hospodářské komory Liberec, formou kurzů připravených na míru, a to v oblasti jazykového vzdělávání. V rámci veřejné zakázky dojde k proškolení cca 25000 osobohodin (60 minut).
Vzdělávání členů v KHK v PK
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále také jen „smlouva) s jedním účastníkem pro každou část této veřejné zakázky. Smlouvy na realizaci dílčích veřejných zakázek (dále jen „dílčí smlouvy o dílo“) zadávané na základě této rámcové dohody budou uzavírány postupem podle § 134 zákona, tzn. podle podmínek stanovených v rámcové ...
Vzdělávací služby pro členy CAFIN III
Cílem celého projektu je zajištění a realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členů České asociace pro finanční řízení.Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů.
Vzdělávání v projektu Cesta k rozvoji
Předmětem veřejné zakázky je realizace školení, v pěti oblastech uvedených níže. Zadavatel předpokládá proškolení cca 42.900 osobohodin, tj. celkem cca 538 školících dnů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu. Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb, a to jak formou firemních, ...