Alternatívny letecký výcvik pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách
Predmetom zákazky je dodanie služby Alternatívny letecký výcvik pilotov na ľahkých vrtuľových lietadlách. Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Komplexní přístup k prevenci a potírání obchodování s dětmi
Předmětem veřejné zakázky je komplexní přístup k řešení problematiky obchodování s dětmi, který spočívá ve vypracování studie, vytvoření metodiky identifikace a poskytnutí pomoci dětským obětem obchodování s lidmi, vzdělávacího programu k identifikaci a poskytnutí pomoci dětským obětem obchodování s lidmi a alespoň jednoho typového preventivního ...
Provádění výuky a výcviku ve školeních pro zkušební komisaře II.
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v provádění dílčích činností v rámci zdokonalovacího školení zkušebních komisařů dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 247/2000 Sb.“).
Teoretické a praktické školení techniků údržby letadel Beech B300 2022-2025
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení teoretické a praktické výuky pro techniky údržby letadel na letadlech typu Beech 300 King Air Series (P&WC PT6) ve výcvikové organizaci schválené podle přílohy IV části-147 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, ...
Pronájem prostor a občerstvení - Odborný panel
Předmětem veřejné zakázky bude uspořádání konference v hybridním modelu (prezenčně + distančně online) určené primárně ředitelům škol z celé ČR.
ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů - měkké a manažerské dovednosti
Předmětem této veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů pro tzv. měkké a manažerské dovednosti, blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, pro zaměstnance členských subjektů zadavatele.
ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů - měkké a manažerské dovednosti
Předmětem této veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů pro tzv. měkké a manažerské dovednosti, blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, pro zaměstnance členských subjektů zadavatele.
Vzdělávání zaměstnanců ve Středočeském kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb školení formou kurzů připravených na míru, včetně vytvoření studijních materiálů (v tištěné i elektronické podobě) a zajištění distribuce těchto materiálů, pro zaměstnance fyzických a právnických osob podnikatelů, které jsou členy Krajské hospodářské komory Střední Čechy. Veřejná zakázka je v ...
Interaktívne vzdelávanie pre rozvoj mäkkých zručností
Predmetom zákazky je zabezpečenie realizácie prevádzkového vzdelávania pre rozvoj mäkkých zručností, ktoré sa zameriava na osobnostný rozvoj zamestnancov rezortu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej ako MS SR) v oblasti komunikačných zručností, zvládania stresu a záťažových situácií, ako aj špecificky náročnej písomnej a ...
Rámcová dohoda na Odborné vzdělávání zaměstnanců NÚKIB v oblasti kybernetické bezpečnosti
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude zajištění vysoce odborných a úzce specializovaných školení v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem proškolit zaměstnance zadavatele zabývající se problematikou kybernetické bezpečnosti.
Rekvalifikace pro Karlovarský kraj VII
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona č. ...
Poptáváme přezkoušení zaměstnance
Poptáváme přezkoušení našeho zaměstnance z vyhl. 50/1978 Sb., 25.04.2022 až 26.04.2022, děkuji zdravím Relligová.
Revalidační školení na letadle Beechcraft Super KingAir 350 model B300 2022-2025
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení revalidačního školení/přezkoušení typové kvalifikace dle čl. FCL.740.A nařízení Komise 1178/2011, pro 6 pilotů zadavatele během čtyř (4) let zakončených závěrečnou zkouškou podle pravidel EASA opravňující piloty létat vícepilotní lety s modelem Beechcraft Super King Air 350 B300 z levého a pravého ...
Poptávám průkaz na VZV
Mám zájem o VZV průkaz. Prosím Vás o informace k získání oprávnění a cenu. Děkuji Kristýna Bohumínská
Vzdělávání zaměstnanců členských firem Národního strojírenského klastru
Vzdělávání zaměstnanců členů klastru v otevřených a uzavřených kurzech následujícího obsahu: Obecné kurzy IT Ekonomické a účetní kurzy Jazykové kurzy Měkké manažerské dovednosti Technické kurzy
Technický dozor investora pro akci MU - Studentské centrum UKB
Předmětem veřejné zakázky jsou služby technického dozoru investora v souvislosti s vybudováním Studentského centra v lokalitě Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích. Služby budou zahrnovat zejména kontrolní, poradenskou, manažerskou či administrativní činnost, která je obvykle spojena s výkonem investorských inženýrských činností. Součástí služeb ...
Poradenské činnosti pro Středočeský kraj 2022+
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poradenských činností dle § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace. Poradenství bude realizováno na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část ...
Zajišťování kurzů základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a realizace kurzů základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie pro až 500 oprávněných osob ročně v maximálním počtu až 125 kurzů v zařízeních Správy uprchlických zařízení (dále jen „IAS“) i mimo ně. V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v zadávacích podmínkách.
Zajištění jazykové výuky pro zaměstnance CRR ČR na období 2/2022 - 2/2026
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, kterému budou následně zadávány dílčí veřejné zakázky spočívající v jazykovém vzdělávání zaměstnanců zadavatele v anglickém, německém, polském a českém jazyce; součástí plnění bude i dodávka učebnic pro účastníky jednotlivých kurzů. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací ...
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP Zámek a Panský dům Litomyšl
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících ve výkonu technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu realizace stavby na objektech národní kulturní památky - Státního zámku Litomyšl a objektu Panský dům Litomyšl. Oba objekty jsou nemovitými kulturními památkami, národními ...
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ - část A - rovné příležitosti  ve vzdělávání
Předmětem této veřejné zakázky je realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogy ZŠ a SŠ ve Středočeském kraji jako součást zvýšení kvality odborného vzdělávání. Podrobné informace o předmětu plnění veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky.
OL - Rekvalifikační kurzy pro Olomoucký kraj III
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen "VZ") je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou ...
JMK - rekvalifikační kurzy pro Jihomoravský kraj IX.  2021 - 2025
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky ...
Jazykové vzdělávání pracovníků Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Zaměstnanost
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění jazykového vzdělávání zaměstnanců zadavatele kvalifikovanými lektory dodavatele, a to v individuálních a skupinových kurzech v souladu s požadavky zadavatele. Zajištěno bude studium jazyka anglického, německého a francouzského ve všeobecných i odborných oblastech a v celém spektru jazykových ...
ATM training provision for ANS CR - II - Replenishment
The subject of this public contract is to provide ATM training for ANS CR related to ATCO (EU) 2015/340 andother ATM courses.