SZ Lednice,zámek a zámecký park, výkon TDS, BOZP a dozoru nad obnovou zeleně
Předmětem veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností osoby vykonávající činnost stavebního dozoru stavebníka na staveništi, dále pak výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností na pozici koordinátora BOZP na staveništi a rovněž výkon všech nezbytných a obvyklých činností spojených s ...
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, činnost koordinátora BOZP
Zajištění činnosti koordinátora BOZP při přípravě realizace a vlastní realizaci stavby dle požadavků § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a §4 a §5 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 7/2008 verze 5.0., plně v souladu s dokumentem „ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY ZÁVAZNÉ NA STAVBÁCH ŘSD ČR“
Školení LETDS pro správce sítě na LZ, CRC, IATCC a C2L
Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělávání technického personálu letištních stanovišť letových provozních služeb (LSLPS).
Kanalizace a ČOV Krumvíř - TDI a BOZP
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci projektu s názvem „Kanalizace a ČOV Krumvíř“.
Dynamický nákupní systém pro výkon TDS a BOZP
Předmětem Zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému („DNS“) s názvem „Dynamický nákupní systém pro výkon TDS a BOZP“. Cílem zavedení DNS je disponovat okruhem 10 skupin dodavatelů služeb technického dozoru stavebníka („TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“), kteří budou schopni v reakci na aktuální ...
Moravská Třebová - hala - budovy č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce
Předmětem plnění VZ: zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení vodoprávního úřadu ke zřízení vodního díla a stavebního povolení pro stavbu; zpracování dokumentace pro provádění stavby; zajištění autorského dozoru; zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru ...
Krytý bazén Znojmo - Louka - TDI a BOZP
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci stavby díla s názvem „Krytý bazén Znojmo - Louka“, jehož předmětem je výstavba nového krytého bazénu Znojmo Louka, umístěného v areálu městské plovárny pod Louckým klášterem. Součástí díla jsou také přístupové chodníky, rozšíření parkoviště a kácení ...
Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých ...
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavebních prací s názvem - ,,Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové" Hodnota stavebních prací je 229,270,670,00 Kč bez DPH.
Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých ...
SMART MMR
Dodavatel v rámci veřejné zakázky vytvoří dokumenty strategického charakteru vč. zpracování dílčích procesů a jejich optimalizaci. Dále bude provádět školení a workshopy pro zaměstnance zadavatele v oblasti strategického řízení a řízení kvality, tak aby byly do přípravy dokumentů zapojeny zainteresované strany/příslušné útvary zadavatele.
ATM training provision for ANS CR
The subject of this public contract is to provide ATM training for ANS CR related to ATCO (EU) 2015/340 and other ATM courses.
ATM training provision for ANS CR
The subject of this public contract is to provide ATM training for ANS CR related to ATCO (EU) 2015/340 and other ATM courses.
Zajištění jazykové výuky pro zaměstnance Ministerstva zemědělství pro období 09/2021 - 08/2024
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a provádění výuky anglického (AJ), německého (NJ), francouzského (FJ), ruského (RJ), španělského (ŠpJ) a italského (IJ) jazyka pro zaměstnance Ministerstva zemědělství ve skupinových kurzech a v kurzech individuální výuky pro období 09/2021 - 08/2024 kvalifikovanými lektory dodavatele.
Provádění výuky a výcviku ve školeních pro zkušební komisaře
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v provádění dílčích činností v rámci základního a zdokonalovacího školení zkušebních komisařů dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 247/2000 ...
SZ Lysice - obnova zámecké zahrady - TDI a koordinátor BOZP
Předmětem je poskytnutí služeb spočívající ve výkonu činnosti osoby provádějící stavební dozor pro stavební práce a pro zahradnické činnosti (obě dohromady taky TDS) a koordinátora BOZP na staveništi během realizace obnovy zahradnictví a zahrady SZ Lysice.
ATM training provision for ANS CR
The subject of this public contract is to provide ATM training for ANS CR related to ATCO (EU) 2015/340 and other ATM courses.
Výuka českého jazyka pro Centra na podporu integrace cizinců realizovaná v rámci projektu AMIF/27/01
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování výuky českého jazyka pro klienty Center na podporu integrace cizinců. Více viz zadávací doikumentace.
Výuka českého jazyka pro centra na podporu integrace cizinců
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování výuky českého jazyka pro klienty Center na podporu integrace cizinců. Více viz zadávací doikumentace.
Krajanské kurzy 2021-2025
Předmětem veřejné zakázky je zajištění jazykového a metodického kurzu výuky českého jazyka pro krajany v souladu s usnesením vlády ze dne 14. září 2020 č. 926 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v letech 2021 až 2025 (dále jen „Usnesení vlády“). Každý kurz bude probíhat jednou ročně v období od 1. července do 30. ...
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na ...
Zajištění vzdělávání k rozvoji členů ATOK
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o poskytnutí služeb s vybraným účastníkem zadávacího řízení v jednotlivých dílčích částech veřejné zakázky a tím zajištění realizace projektu zadavatele s názvem Vzděláváním k rozvoji členů ATOK, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010822, který je financován z finančních prostředků Evropské ...
Hedám učitele latinsko amerických tanců
Hledám učitele latinsko amerických tanců v Jihlavě. Jsme pár! Děkuji . Číhalova
Poradenské činnosti pro Kraj Vysočina
Předmětem plnění VZ je zajištění realizace poradenských činností (dále jen „PČ“) pro uchazeče a zájemce o zaměstnání (dále jen „účastníci PČ“) ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 7 částí. Účastníci zadávacího řízení mohou ve smyslu § 101 ...
PolyTechBus -  Program polytechnické výchovy pro žáky a pedagogy MŠ a ZŠ
Předmětem veřejné nadlimitní zakázky je poskytnutí specializovaných služeb realizace předepsaného programu polytechnické výchovy pro žáky a pedagogy MŠ, prvního i druhého stupně ZŠ na území Hlavního města Prahy, a to formou tzv. PolyTechBusu.