Krajanské kurzy 2021-2025
Předmětem veřejné zakázky je zajištění jazykového a metodického kurzu výuky českého jazyka pro krajany v souladu s usnesením vlády ze dne 14. září 2020 č. 926 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v letech 2021 až 2025 (dále jen „Usnesení vlády“). Každý kurz bude probíhat jednou ročně v období od 1. července do 30. ...
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na ...
Zajištění vzdělávání k rozvoji členů ATOK
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o poskytnutí služeb s vybraným účastníkem zadávacího řízení v jednotlivých dílčích částech veřejné zakázky a tím zajištění realizace projektu zadavatele s názvem Vzděláváním k rozvoji členů ATOK, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010822, který je financován z finančních prostředků Evropské ...
Hedám učitele latinsko amerických tanců
Hledám učitele latinsko amerických tanců v Jihlavě. Jsme pár! Děkuji . Číhalova
Poradenské činnosti pro Kraj Vysočina
Předmětem plnění VZ je zajištění realizace poradenských činností (dále jen „PČ“) pro uchazeče a zájemce o zaměstnání (dále jen „účastníci PČ“) ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 7 částí. Účastníci zadávacího řízení mohou ve smyslu § 101 ...
PolyTechBus -  Program polytechnické výchovy pro žáky a pedagogy MŠ a ZŠ
Předmětem veřejné nadlimitní zakázky je poskytnutí specializovaných služeb realizace předepsaného programu polytechnické výchovy pro žáky a pedagogy MŠ, prvního i druhého stupně ZŠ na území Hlavního města Prahy, a to formou tzv. PolyTechBusu.
Oblastní nemocnice Jičín Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii, zajištění výkonu TDS
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Oblastní nemocnice Jičín Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii.Příkazník bude provádět svou činnost každý den po celou dobu ...
Odborné vzdělávání v oblasti 3D tisk pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pro zaměstnance zadavatele, tj. pro zaměstnance Laboratoře experimentálního obrábění, Regionálního technologického institutu Západočeské univerzity v Plzni, a to v oblasti 3D tisku jak v teoretické, tak praktické rovině na stávajícím zařízení EOS M290, a to v jednotlivých dílčích etapách ...
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu
Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací včetně výkonu koordinátora BOZP včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
Cafeteria systém pro čerpání zaměstnaneckých benefitů z FKSP
Předmětem veřejné zakázky se rozumí poskytnutí služeb v oblastí kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Povodí Moravy s.p. prostřednictvím systému Cafeteria v rámci příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb poskytovaných zaměstnavatelem, v plném souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých ...
Zajištění tuzemské jazykové výuky pro roky 2021 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výuky anglického a německého jazyka pro zaměstnance Energetického regulačního úřadu pro roky 2021 - 2022. Jedná se o 48 jazykových kurzů (z toho 36 individuálních kurzů a 12 skupinových kurzů). Výuka bude probíhat na pracovištích úřadu v Jihlavě, Praze a Ostravě, případně na žádost zadavatele formou on-line ...
Vzdělávání zaměstnanců pro zvýšení kvality v BestDrive
Předmětem veřejné zakázky na služby je v rámci realizace projektu „Vzdělávání zaměstnanců pro zvýšení kvality v BestDrive, reg. číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013093“ zajištění profesního vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností (pro část 1) a vzdělávání v oblasti technických dovedností (pro část 2). Bližší informace v Zadávací ...
Část 2 - Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP pro Úřad vlády ČR
Předmětem celé VZ je zajišťování veškerých činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami. VZ je rozdělena na 2 části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části veřejné zakázky (tj. části 2) je zajišťování ...
Část 1 - Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany pro Úřad vlády ČR
Předmětem celé VZ je zajišťování veškerých činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami. VZ je rozdělena na 2 části, které budou zadávány v samostatných zad. řízeních. Předmětem této části VZ, tj. části 1, je zajišťování veškeré činnosti ...
SEZ - Supervize I. etapy sanace včetně koordinátora BOZP - lokality Koksovny Jan Šverma
Předmětem plnění je provádění supervizní činnosti a koordinace BOZP v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. - zákoníkem práce po dobu realizace veřejné zakázky „SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., sanace nesatruované zóny I. etapa“.
Poptávám kurz grafického designu
Hledám kurzy grafického designu.
Zabezpečení klíčových výstupů projektu II - Rozvoj dobrovolnictví v ČR
Vytvoření doporučeného obsahu vzdělávání pracovníků dobrovolnických center, dobrovolnických organizací a dobrovolníků včetně realizace jejich pilotního profesního vzdělávání a školení. Vzdělávání zaměstnanců dobrovolnických center a školení dobrovolníků. Evaluace pilotního ověření regionálních dobrovolnických center včetně ...
Podnikové vzdělávání ve společnosti GUMOTEX Coating, s.r.o.
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání formou poskytnutí otevřených a uzavřených kurzů, školení či seminářů (dále souhrnně označováno jen jako „kurzy“) vybraným účastníkem zadávacího řízení. Předmětem veřejné zakázky jsou také veškeré další služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích služeb.
Poradenství pro Karlovarský kraj
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských programů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Poradenské programy budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním vítězným dodavatelem na každou dílčí ...
JMK - rekvalifikační kurzy pro Jihomoravský kraj VIII.
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky ...
Vzdělávání zaměstnanců ve Středočeském kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod poskytování služeb školení formou kurzů připravených na míru, včetně vytvoření studijních materiálů (v tištěné i elektronické podobě) a zajištění distribuce těchto materiálů, pro zaměstnance fyzických a právnických osob podnikatelů, které jsou členy Krajské hospodářské komory Střední ...
Rekvalifikace pro Karlovarský kraj VI
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen VZ) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 35 zákona č. ...
Zajišťování kurzů češtiny pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou na období 2021-2023
Předmětem plnění je zajištění poskytování bezplatné výuky českého jazyka pro až 500 osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany (dále jen „oprávněná osoba“) ročně v rámci naplňování státního integračního programu (dále jen „SIP“) v zařízeních Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ“) i mimo tato ...
Školení měkkých a manažerských dovedností ve společnosti Zásilkovna s.r.o.
Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů.
Zajištění příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči v Jihomoravském kraji v období 2021 - 2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu a přípravy dětí žijících v rodinách osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny včetně pěstounů na přechodnou dobu, a to podle zákona č. ...