Rámcová dohoda na zajištění vzdělávání zaměstnanců agentury CzechInvest
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele/ů, se kterým/i zadavatel uzavře rámcové dohody na poskytování vzdělávání v oblasti tzv. měkkých dovedností, v oblasti mediálního tréninku, v oblasti počítačových kurzů a na poskytování konzultací metodou koučinku zaměstnanců zadavatele.
Zajišťování služby Leadership akademie
Předmětem této zakázky je realizace vzdělávání za účelem rozvoje kompetencí u stávajících vedoucích pracovníků, a podpora a rozvoj budoucích leaderů v organizaci. Organizační struktura Technologické agentury ČR je maticová. Vedle pevné vertikální struktury členěné do sekcí, odborů, oddělení a úseků fungují i pružné horizontální prvky v podobě ...
Systémová podpora škol s vyšší koncentrací žáků z odlišného sociálně-kulturního prostředí
Předmětem této Veřejné zakázky je zvýšení kompetence pedagogů v oblasti inovativních vzdělávacích metod, a to prostřednictvím systémové intervence na vybraných základních školách na území Středočeského kraje. Do aktivit budou zapojeni nejen pedagogové, ale celé třídy (případně školy). Požadovanou službou je dodání komplexního systému služeb pro ...
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ
Předmětem této veřejné zakázky je realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogy ZŠ a SŠ ve Středočeském kraji jako součást zvýšení kvality odborného vzdělávání.
Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na pozemních stavbách, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a v rozsahu a v souladu se zadávacími ...
Výběr dodavatele služeb v oblasti BOZP a výkonu požární ochrany
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění prací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a provádění výkonu požární ochrany (dále jen „PO“), a to v následujícím rozsahu: a) Činnost technika BOZP b) Činnost osoby OZO v oboru PO c) Provádění odborných školení a revizí objektů a zařízení d) Zadavatel dále požaduje ...
Poptávám vzdělávací kurz
Poptávám základní kurz ADR plus cisternové přepravy tříd 3,4.1,4.2,6.1,8,9.Zavolejte mi prosím na uvedené telefonní číslo.Předem děkuji S pozdravem Ladislav Maček.
SAKO Brno, a.s. - Dotřiďovací linka - TDI a koordinátor BOZP
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci stavby s názvem „Dotřiďovací linka“ (příloha č. 3 ZD), jejímž předmětem je zhotovení nové haly pro automatickou dotřiďovací linku a dohled nad instalací (tj. montáž a umístění) technologie do této haly, určené primárně ke zpracování plastu a papíru.
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu 11 - výkon funkce TDS
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného technického dozoru stavby („TDS“) a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“) při přípravě a realizaci akce „Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu č. 11“. Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména: Činnosti TDS v průběhu projektové přípravy - kontrola ...
Poptávám obnovení vyhlášky
Poptávám obnovení vyhlášky 50 § 6. Lubomír Druhan
Tvorba vzdělávacích programů a vzdělávání lektorů v oblasti digitálních kompetencí
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení je: vytvoření vzdělávacích programů a vzdělávání lektorů v rámci projektu Systémové prostředí k prohlubování kompetencí.
Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) - Praha-Letiště Václava Havla (mimo) (v režimu BIM)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) - Praha-Letiště Václava Havla (mimo)“ je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy ...
SZ Lednice,zámek a zámecký park, výkon TDS, BOZP a dozoru nad obnovou zeleně
Předmětem veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností osoby vykonávající činnost stavebního dozoru stavebníka na staveništi, dále pak výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností na pozici koordinátora BOZP na staveništi a rovněž výkon všech nezbytných a obvyklých činností spojených s ...
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží, činnost koordinátora BOZP
Zajištění činnosti koordinátora BOZP při přípravě realizace a vlastní realizaci stavby dle požadavků § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a §4 a §5 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 7/2008 verze 5.0., plně v souladu s dokumentem „ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY ZÁVAZNÉ NA STAVBÁCH ŘSD ČR“
Školení LETDS pro správce sítě na LZ, CRC, IATCC a C2L
Předmětem VZ je pořízení školení, které zabezpečí odborné vzdělávání technického personálu letištních stanovišť letových provozních služeb (LSLPS).
Kanalizace a ČOV Krumvíř - TDI a BOZP
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci projektu s názvem „Kanalizace a ČOV Krumvíř“.
Dynamický nákupní systém pro výkon TDS a BOZP
Předmětem Zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému („DNS“) s názvem „Dynamický nákupní systém pro výkon TDS a BOZP“. Cílem zavedení DNS je disponovat okruhem 10 skupin dodavatelů služeb technického dozoru stavebníka („TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“), kteří budou schopni v reakci na aktuální ...
Moravská Třebová - hala - budovy č. 05 a tělocvična, budova č. 68 - rekonstrukce
Předmětem plnění VZ: zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení vodoprávního úřadu ke zřízení vodního díla a stavebního povolení pro stavbu; zpracování dokumentace pro provádění stavby; zajištění autorského dozoru; zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru ...
Krytý bazén Znojmo - Louka - TDI a BOZP
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci stavby díla s názvem „Krytý bazén Znojmo - Louka“, jehož předmětem je výstavba nového krytého bazénu Znojmo Louka, umístěného v areálu městské plovárny pod Louckým klášterem. Součástí díla jsou také přístupové chodníky, rozšíření parkoviště a kácení ...
Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých ...
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavebních prací s názvem - ,,Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové" Hodnota stavebních prací je 229,270,670,00 Kč bez DPH.
Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. - DNS
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých ...
SMART MMR
Dodavatel v rámci veřejné zakázky vytvoří dokumenty strategického charakteru vč. zpracování dílčích procesů a jejich optimalizaci. Dále bude provádět školení a workshopy pro zaměstnance zadavatele v oblasti strategického řízení a řízení kvality, tak aby byly do přípravy dokumentů zapojeny zainteresované strany/příslušné útvary zadavatele.
ATM training provision for ANS CR
The subject of this public contract is to provide ATM training for ANS CR related to ATCO (EU) 2015/340 and other ATM courses.
ATM training provision for ANS CR
The subject of this public contract is to provide ATM training for ANS CR related to ATCO (EU) 2015/340 and other ATM courses.