Poptávám kurz rétoriky či řečnictví
Poptávám kurz rétoriky či řečnictví. Jak vystupovat na veřejnosti. Při nejlepším v Ústí nad Labem a jeho okolí.
Zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu koordinátora BOZP (dále jen „BOZP“), při realizaci stavby Rekonstrukce pavilonů v areálu Thomayerovy nemocnice jejíž hodnota činí 365 000 000,- Kč bez DPH.
Kurz cizích jazyků - EURES ČR II
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a dodavatelem na zajištění jazykových kurzů (zajištění administrátora kurzu příslušných lektorů) pro zaměstnance Úřadu práce České republiky, kteří prohlubování jazykových znalostí potřebují k výkonu odborné práce. Kurzy budou realizovány v hlavních evropských jazycích (EN, ...
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění ...
Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ: Vzdělávací kurz Správa sbírkových fondů a depositářů
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytnutí služby, a to vzdělávacího kurzu Správa sbírkových fondů a depositářů v rozsahu, množství a termínech blíže specifikovaných Smlouvou o provedení vzdělávacího kurzu. Předmět plnění této části veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentu Specifikace předmětu a v závazném návrhu smlouvy.
Dynamický nákupní systém - školení v oblasti komunikačních a informačních systémů
Předmětem dílčích VZ zadávaných v DNS bude pořízení školení v oblasti komunikačních a informačních systémů.
Rekvalifikace pro Prahu 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky ...
Zajištění vzdělávání zaměstnanců ČSSZ
služby spojené s komplexním zajištěním a realizací kurzů pro prezenční/online formu vzdělávání zaměstnanců Zadavatele v oblastech odpovídajících jejich odbornému zaměření a pracovní činnosti
Komplexní implementace systémů technické ochrany a systémů elektrické požární signalizace
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních implementací STO a EPS v objektech ve vlastnictví či užívání zadavatele a zajištění výkonu činností projektového manažera, činností BOZP, PO a OŽP, případně činností stavbyvedoucího dle požadavku a jménem zadavatele
Suchý, Žďárná - ČOV a kanalizace - TDI a BOZP
Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci stavby díla s názvem „Suchý, Žďárná - ČOV a kanalizace“, jehož předmětem je vybudování nové oddílné, splaškové kanalizace v obcích Suchý a Žďárná, kanalizační přivaděč z obce Suchý do kanalizace obce Žďárná a společná nová ČOV pro obě obce.
Rámcová dohoda na zajištění vzdělávání a certifikace v oblasti projektového managementu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování vzdělávání na míru zadavateli, které bude pokrývat přípravný kurz Projektového managementu vč. certifikační zkoušky pro zaměstnance zadavatele, a to ve dvou úrovních - základní a pokročilé.
Rámcová dohoda na zajištění vzdělávání zaměstnanců agentury CzechInvest formou videokurzů
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, se kterým zadavatel uzavře rámcovou dohodu na poskytování vzdělávání zaměstnanců zadavatele online/digitální formou (videokurzy) minimálně v oblastech vymezených v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení § 101 zákona rozdělena na 9 samostatných částí.
Poptávám kurz na výškové práce
Poptávám kurz na výškové práce třídy 1,2. Děkuji za odpověď Bouzek
Poradenské činnosti pro Plzeňský kraj IV
Předmětem plnění VZ je zajištění poradenských činností dle § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace Poradenské činnosti jsou zaměřené na vyhledávání zaměstnání a na další aktivity směřující k pracovnímu uplatnění fyzických ...
Návrh na vyhlášení veřejné zakázky na technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení ...
PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3. stavba - Správce stavby
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výkon Správce stavby a koordinátora BOZP, při přípravě, zhotovení a vyhodnocení stavby s názvem „PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3. stavba (rekonstrukce F1)".
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavební akci II/298 Opočno, obchvat - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení ...
Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj X
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky ...
Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality - CAF
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: Časť 1: Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality - CAF Časť 2: Vzdelávanie zamestnacov SMART PSK Bližšie informácie o predmete obidvoch častí zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
Společný depozitář v Pelhřimově - projektová dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky vypracování projektové dokumentace na odstranění stavby, pro povolení stavby a pro provádění stavby a dále vykonávání činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi výstavby, autorského dozoru po dobu výstavby a další činnosti v rozsahu dle závazného návrhu smlouvy na veřejnou zakázku.
Systém vzdělávání pro implementační strukturu EU fondů - odborné kurzy
Předmětem veřejné zakázky (dále rovněž „VZ“) je technicko-organizační a lektorské zajištění odborných vzdělávacích akcí a administrativní podpora systému vzdělávání v aplikacích monitorovacího systému období 2014-2020 i 2021-2027 (dále jen „MS“). S účastníkem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, bude uzavřena rámcová dohoda. Plnění ...
Kvalifikační kurz pro Osoby odpovědné za dodržování právních předpisů dle nařízení EU 2017/745
Předmětem veřejné zakázky je pro Zadavatele odborně a organizačně zajistit realizaci tříletého kvalifikačního vzdělávacího kurzu „Osoby odpovědné za dodržování právních předpisů“ dle nařízení EU 2017/745 (dále jen „MDR“) a nařízení EU 2017/746 (dále jen „IVDR“) v počtu 1 x 30 účastníků a zajistit vytvoření sbírky všech MDCG dokumentů dle MDR a ...
Zajišťování služby koučinku
Předmětem této zakázky je zajištění koučinku vybraných zaměstnanců za účelem jejich rozvoje v souladu s cíli organizace a cíli osobnostního rozvoje jednotlivých zaměstnanců dle kompetenčního modelu. Účelem koučinku je podpořit hledání individuálních řešení a rozvoj člověka ve zvolené oblasti. Kouč společně s koučovaným hledá řešení a jejich vztah ...
Instructor of theoretical and practical training with specialization in Aerodrome Control Instrument
The subject of this Agreement is the provision of ATM training for the Client according to COMMISSION REGULATION (EU) 2015/340 of 20 February 2015 laying down technical requirements and administrative procedures relating to air traffic controllers' licences and certificates pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of ...
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové - stavební práce“ a dále v rámci ...