Vzdělávání zaměstnanců členů Moravského leteckého klastru
Předmětem zakázky je vzdělávání zaměstnanců členských organizací zadavatele zapojených do projektu podle jejich aktuálních potřeb.
Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ: Vzdělávací kurz technický modul
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytnutí služby, a to vzdělávacího kurzu technický modul v rozsahu, množství a termínech blíže specifikovaných Smlouvou o provedení vzdělávacího kurzu (dále též „Smlouva“); technický modul dále označován jako Kurz. Předmět plnění této části veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentu ...
Společný rozvoj lidského potenciálu členů asociace
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů ASOCIACE VZDĚLÁVÁNÍ v oblastech: - Obecné IT - Měkké a manažerské dovednosti
K znalostní prosperitě 3 - Specializované IT
Bližší specifikace předmětu Veřejné zakázky - technické podmínky, jsou uvedeny v Příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění této Zadávací dokumentace.
Vzděláváním k rozvoji Vysočiny II
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby poskytované za účelem dalšího vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v hospodářské komoře s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí. Aktivitami projektu jsou otevřené i uzavřené kurzy zaměřené na celé portfolio podporované oblasti, ...
Manažérske vzdelávania riadiacich pracovníkov
Predmetom zákazky je manažérske vzdelávanie formou interaktívnych workshopov rozdelených do nasledovných modulov: Modul 1)Manažérska rola Modul 2)Manažérska komunikácia Modul 3)Osobná efektivita Modul 4)Vedenie tímu Modul 5)Rozhodovanie a riešenie problémov Pre zabezpečenie reálnych potrieb účastníkov (riadiacich pracovníkov rezortu ...
KB - vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
Předmětem veřejné zakázky je vzdělávání a školení zaměstnanců zadavatele v oblasti kybernetické bezpečnosti, které je určeno pro rozdílné skupiny zaměstnanců zadavatele. Podrobněji je popis předmětu plnění veřejné zakázky popsán a vyspecifikován v příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy - Předmět plnění (závazný návrh smlouvy je přílohou č. 4 ...
Jazykové vzdělávání pro zaměstnance Státního zemědělského intervenčního fondu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění a provádění výuky cizích jazyků pro zaměstnance zadavatele ve skupinových kurzech a kurzech individuální výuky. Cílem zakázky je zvýšení jazykových kompetencí zaměstnanců zadavatele se zaměřením na praktické využití jazyka v profesním kontextu a přípravu na standardizované jazykové zkoušky dle ...
Školení v projektu Neformální vzdělávání v Junáku
Zajištění a realizace vzdělávacích akcí - dále jen "školení" dle příloh č. 2 a 3 tohoto Oznámení. Pro části A1-A6 se zajištěním a realizací rozumí dodání školicího personálu i organizační a administrativní zajištění průběhu každého školení, včetně místa realizace, kde všichni účastníci budou vysláni zadavatelem (školení na klíč). Pro části ...
TDS, BOZP a dotační management pro stavbu základní školy na Komenského náměstí, Říčany
činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a činnost dotačního managementu při realizaci stavby Základní škola na Komenského náměstí, Říčany
Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj IX
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky ...
Vzdělávání v projektu Vzděláváním k rozvoji
Předmětem veřejné zakázky je realizace školení, v pěti oblastech uvedených níže. Zadavatel předpokládá proškolení cca 80.025 osobohodin, tj. celkem cca 1.243 školících dnů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu. Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 5 ...
Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP pro Úřad vlády ČR
Předmětem celé VZ je zajišťování veškerých činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami. VZ je rozdělena na 2 části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části VZ je zajišťování ...
Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji včetně související technické pomoci (dále jen „Rámcová dohoda“); zmiňuje-li se v této zadávací dokumentaci Rámcová dohoda , míní se tím Rámcová dohoda včetně veškerých ...
Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany pro Úřad vlády ČR
Předmětem celé VZ je zajišťování veškerých činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami. VZ je rozdělena na 2 části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části veřejné zakázky, tj. části 1, je ...
Vzdělávání v projektu AutoSAP - Podpora autoprůmyslu 2
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance členů Sdružení automobilového průmyslu formou kurzů připravených na míru. Zadavatel předpokládá proškolení cca 69.350 osobohodin. Zakázka je rozdělena na 5 částí.
Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ: Vzdělávací kurz rozvoj měkkých dovedností
Jedná se o část nadlimitní veřejné zakázky na služby, spočívající v odborném vzdělávání pracovníků NPÚ, s názvem „Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ“. Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytnutí služby, a to vzdělávacího kurzu Rozvoj měkkých dovedností v rozsahu, množství a termínech blíže specifikovaných Smlouvou o ...
Výcvikový systém operátorů FLIR - nákup
Nákup výcvikového zařízení, určeného pro syntetický výcvik leteckého personálu, zejména operátorů optoelektronického systému FLIR Star SAFIRE III. Dále zajištění iniciačního výcvikového kurzu v používání zařízení pro minimálně dva operátory instruktory a zajištění servisní podpory v letech 2020 až 2024.
Výuka anglického jazyka v budovách Ministerstva financí
Předmětem plnění Veřejné zakázky je výuka anglického jazyka zaměstnanců Zadavatele, která bude realizovaná ve vyučovacích blocích, kde „1 vyučovací blok“ = 90 minut (2x 45 minut vyučovací hodina). Zadavatel předpokládá výuku v tomto rozsahu: A) Individuální výuka: - 7 zaměstnanců, rozsah 1 vyučovací blok týdně. B) Skupinová výuka (každá ...
Poradenské činnosti pro Královéhradecký kraj 2020 - 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských činností pro uchazeče a zájemce o zaměstnání ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance FNO
Předmětem plnění je zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance zadavatele v prostorách FNO. Rozsah předmětu plnění, včetně rozsahu výukových hodin, je blíže specifikován v cenové tabulce v zadávací dokumentaci.
Zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 2020 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je zajištění jazykové výuky k získání a udržení jazykové kvalifikace pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí (dále jen "MŽP"), složení standardizované jazykové zkoušky na vybraných služebních/pracovních místech, složení jazykového auditu ve smyslu jazykové kvalifikace v návaznosti na předsednictví ČR v Radě EU v ...
Čeština pro cizince se zaměřením na trh práce II
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace bude realizována na základě Rámcové dohody uzavřené pouze s jedním dodavatelem (specifikované v kapitole 2 - Základní ...
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod - zajištění TDS a BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod - stavební práce“ a dále v rámci souvisejících ...