Zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance FNO
Předmětem plnění je zajištění pravidelné skupinové a individuální výuky anglického jazyka pro zaměstnance zadavatele v prostorách FNO. Rozsah předmětu plnění, včetně rozsahu výukových hodin, je blíže specifikován v cenové tabulce v zadávací dokumentaci.
Zajištění výuky cizích jazyků pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí 2020 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je zajištění jazykové výuky k získání a udržení jazykové kvalifikace pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí (dále jen "MŽP"), složení standardizované jazykové zkoušky na vybraných služebních/pracovních místech, složení jazykového auditu ve smyslu jazykové kvalifikace v návaznosti na předsednictví ČR v Radě EU v ...
Čeština pro cizince se zaměřením na trh práce II
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace bude realizována na základě Rámcové dohody uzavřené pouze s jedním dodavatelem (specifikované v kapitole 2 - Základní ...
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod - zajištění TDS a BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod - stavební práce“ a dále v rámci souvisejících ...
Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR - Pardubický kraj VII
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je ...
Školení v oblasti ICT a nákup speciálního SW
Předmětem VZ je nákup speciálního SW pro oblast fotogrammetrie a realizace školení v oblasti ICT.
Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49, Praha 1  TDS a BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci rekonstrukce a dostavby budov FF UK na ulici Opletalova 47, 49, Praha 1.
ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů
Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů, blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, pro zaměstnance členských subjektů zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 a § 101 ZZVZ rozdělena na 5 částí, a to: Část 1 - Obecné IT Část 2 - Měkké a manažerské dovednosti Část 3 - Jazykové vzdělávání Část 4 ...
Rekonstrukce vozovny Slovany - Koordinátor BOZP
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při realizaci stavby s názvem: „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 - stavební práce“ a dále v ...
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem - stavební práce.“
Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ
Zadavatel realizuje vzdělávací projekt s názvem Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0_0.0_15_025_0009399, realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), spolufinancovaný z prostředků EU a státního rozpočtu České republiky, v ...
Vzdělávání zaměstnanců NÚKIB v oblasti IT, projektového a jiného řízení
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace vzdělávacích odborných kurzů v oblasti IT včetně dodání studijních materiálů a certifikace o absolvování daného kurzu po absolvování kurzu. Místem plnění je Brno nebo/a Praha. zadavtel rozdělil zadávací řízení na 8 částí.
Zajištění jazykových kurzů pro zaměstnance státní organizace Správy železnic
Předmětem veřejné zakázky je poskytování a zabezpečení výuky anglického, německého a francouzského jazyka zaměstnancům (dále též „posluchači či uchazeči“) Zadavatele v jazykových kurzech. Zadavatel předpokládá, že po dobu trvání předmětu veřejné zakázky se jazykových kurzů zúčastní 200-300 zaměstnanců rozdělených do 80-120 jazykových kurzů, které ...
Vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK Přerov II - Svářečské kurzy
Předmětem zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit v oblasti svářečských kurzů dle zadávací dokumentace.
Podnikové vzdělávání II
Předmětem zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit v oblasti Účetní, ekonomické a právní subjekty dle zadávací dokumentace.
Zajišťování služby Leadership akademie
Předmětem této zakázky je realizace vzdělávání za účelem rozvoje kompetencí u stávajících vedoucích pracovníků, a podpora a rozvoj budoucích leaderů v organizaci. Vzdělávací akce budou zaměřeny na práci s týmem, hodnocení, motivaci, zvládání stresových situací, řízení projektů, pokročilé techniky vyjednávání a řízení jednání. Smlouva bude ...
Další vzdělávání zaměstnanců členů KHK Pardubického kraje
Zadavatel vyhlásil Veřejnou zakázku na služby v režimu otevřeného nadlimitního řízení s názvem „Další vzdělávání zaměstnanců členů KHK Pardubického kraje“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Dílčí část 1 - IT dovednosti Dílčí část 2 - Měkké a manažerské dovednosti Dílčí část 3 - Jazykové vzdělávání Dílčí část 4 - ...
Zajištění vzdělávání pro členy AOBP II – Jazykové vzdělávání
Zajištění vzdělávání formou poskytnutí otevřených a uzavřených kurzů, školení či seminářů (dále souhrnně označováno jen jako „kurzy“) vybraným účastníkem zadávacího řízení partnerům zadavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou také veškeré další služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích služeb. Vzdělávání bude poskytnuto v oblasti: ...
Rekvalifikační kurzy pro Kraj Vysočina II
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky ...
GŘ EU – Vzdělávací programy v rámci projektu Zvyšování úrovně připravenosti vězeňského personálu
Příprava a realizace vzdělávacích programů, které zahrnuje prezenční vzdělávání a v případě vybraných kurzů, také e-learningové vzdělávání. Zakázka je rozdělena na 5 částí, přičemž pouze na 3 může dodavatel podat nabídku v tomto zadávacím řízení.
Vzdělávání členů JHK 2 - účetní, ekonomické a právní kurzy
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání v uzavřených skupinových kurzech pro zaměstnance společností, které jsou členy Jihočeské hospodářské komory (Jhk) v oblasti účetních, právních a ekonomických dovedností. V rámci projektu zadavatel požaduje proškolení přibližně 93 osob (zaměstnanců členských firem Jhk) na některém ze vzdělávacích kurzů, ...
Asociace pro rozvoj infrastruktury - vzdělávání
Účelem této veřejné zakázky s názvem je uzavření rámcové dohody k zajištění vzdělávání dle potřeb zadavatele s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže) a uzavření smlouvy k zajištění projektového řízení a administrace projektu. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, nabídku je možné podat pro jednu či obě ...
Vzdelávanie v odborných metódach na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine
Predmetom zákazky je akreditované vzdelávanie zamestnancov ÚPSVR a CDaR - mediátor. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.