Rekvalifikace pro Středočeský kraj 2022+
Předmětem veřejné zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ vnitřně členěna do 23 částí. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ na provedení rekvalifikačních kurzů s jedním vítězným dodavatelem pro každou jednotlivou část ...
Odborná školení a manažerské vzdělávání
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb odborných školení administrativních pracovníků a manažerského vzdělávání pro vedoucí pracovníky.
Medzinárodná konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA/CONTAMINATED SITES 2022
Predmetom zákazky je technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Medzinárodná konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA/CONTAMINATED SITES 2022
Zvýšení znalosti pracovníků resortu MŽP v oblasti procesů řízení informatiky a modelování
Předmětem veřejné zakázky je školení IT specialistů MŽP a resortních organizací v oblastech: Archimate 3 Foundation (L1), Archimate 3 Practitioner (L2), TOGAF 9 Foundation (L1), TOGAF 9 Certified (L2), ITIL4 Foundation Level, ISO 20000 (ITSM) Foundation, M_o_R Foundation, IT4IT Foundation, a to včetně provedení následných zkoušek a certifikace ...
Podpora činnosti školských poradenských zařízení, pracovišť a poradenských služeb ve školství
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v odborném a organizačním zajištění školení, mentoringu, krizové intervence, supervize školních psychologů, speciálních pedagogů, asistentů pedagoga a předcházení duševním potížím žáků v rámci projektu iKAP II - Inovace ve vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.
Zajištění školení ATM pro ŘLP ČR, sp - IV - Doplnění
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění školení ATM pro ŘLP ČR, sp související s ATCO (EU) 2015/340 a další ATM kurzy.
FN Brno - Rekonstrukce prostor pracoviště JIP Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství
Předmětem veřejné zakázky je provádění činnosti technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci veřejné zakázky na stavební práce „FN Brno - Rekonstrukce prostor pracoviště Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství JIP“.
Zajištění školení ATM pro ŘLP ČR, sp - III - Doplnění
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění školení ATM pro ŘLP ČR, sp související s ATCO (EU) 2015/340 a další ATM kurzy.
Rekvalifikace pro Středočeský kraj 2022+ ŘP
Předmětem veřejné zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ vnitřně členěna do 39 částí. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ na provedení rekvalifikačních kurzů s jedním vítězným dodavatelem pro každou jednotlivou část ...
Vzděláváním k rozvoji Vysočiny II - jazykové vzdělávání
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby poskytované za účelem dalšího vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v hospodářské komoře s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí. Zadavatel předpokládá realizaci vzdělávacích kurzů o počtu maximálně 12 osob a min. 6 osob na ...
Služby školení a vzdělávání
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb školení a vzdělávání, a to odborná školení administrativních pracovníků, manažerské vzdělávání pro vedoucí pracovníky a vzdělávání v oblastech nastavení vnitřního hodnocení vědy a výzkumu.
Školení v oblasti ICT a tvorba instruktážních videospotů
Realizace školení v oblasti ICT a výroba instruktážních videospotů v rámci projektu "Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II"
Výkon činnosti koordinátora BOZP pro realizaci stavby pro akci - Rekonstrukce KD Slavie
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb ...
Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR - Pardubický kraj IX
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 35 ...
Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ: Vzdělávací kurz Správa sbírkových fondů a depositářů
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytnutí služby, a to vzdělávacího kurzu Správa sbírkových fondů a depositářů v rozsahu, množství a termínech blíže specifikovaných Smlouvou o provedení vzdělávacího kurzu. Předmět plnění této části veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentu Specifikace předmětu a v závazném návrhu smlouvy.
Jazykové vzdělávání pro zaměstnance API 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy o poskytování jazykových služeb mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, na jejímž základě bude poskytována výuka cizích jazyků zaměstnancům zadavatele formou individuální nebo skupinové výuky a podpůrných služeb. Součástí předmětu plnění je rovněž dodávka výukových materiálů.
PolyTechBus iKAP 2
Předmětem veřejné nadlimitní zakázky je poskytnutí specializovaných služeb realizace předepsaného programu polytechnické výchovy pro žáky a pedagogy MŠ, prvního i druhého stupně ZŠ na území Hlavního města Prahy, a to formou tzv. PolyTechBusu.
Zajištění služeb v oblasti PO a BOZP
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti požární ochrany („PO“) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („BOZP“) pro provozovny/pracoviště zadavatele (jedná se o provozovny/pracoviště zadavatele ve správě odboru služeb, celkem 20 provozoven/pracovišť) v rozsahu plnění povinností zadavatele na úseku PO a BOZP ...
Revalidační školení na letadle Beechcraft Super KingAir 350 model B300 2022-2025
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení revalidačního školení/přezkoušení typové kvalifikace dlečl. FCL.740.A nařízení Komise 1178/2011, pro 6 pilotů zadavatele během čtyř (4) let zakončených závěrečnouzkouškou podle pravidel EASA opravňující piloty létat vícepilotní lety s modelem Beechcraft Super King Air350 B300 z levého a pravého ...
Rámcová dohoda na zajištění vzdělávání a certifikace v oblasti projektového managementu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování vzdělávání na míru zadavateli, které bude pokrývat přípravný kurz Projektového managementu vč. certifikační zkoušky pro zaměstnance zadavatele, a to ve dvou úrovních - základní a pokročilé.
Jazykové vzdělávání zaměstnanců
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody o poskytování služeb jazykové výuky mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou (48 měsíců), na jejímž základě bude poskytována výuka cizích jazyků zaměstnancům zadavatele formou individuální nebo skupinové výuky, příprava a realizace jazykových testů a souvisejících služeb.
Vzdělávání zaměstnanců ve Středočeském kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb školení formou kurzů připravených na míru, včetně vytvoření studijních materiálů (v tištěné i elektronické podobě) a zajištění distribuce těchto materiálů, pro zaměstnance fyzických a právnických osob podnikatelů, které jsou členy Krajské hospodářské komory Střední Čechy. Veřejná zakázka je v ...
IKT vzdelávanie
Predmetom zákazky je vzdelávanie zamestnacov v oblasti Informačno komunikačných technológií ukončené vystavením osvedčenia o absolvovaní a pri niektorých školeniach aj certifikačnou skúškou v zmysle podrobnej špecifikácie uvedenej v opise kurzu.