Výskum vplyvu fyzikálno metalurgických charakteristík inovatívnych materiálov na úžitkové vlastnosti

Výskum vplyvu fyzikálno metalurgických charakteristík inovatívnych materiálov na úžitkové vlastnosti

KolArms, s.r.o. ako výrobca ručných a v budúcnosti aj lafetovaných zbraní sa mieni zaradiť na trhu ručných a ľahkých lafetovaných zbraní medzi spoľahlivých a operatívnych dodávateľov nielen pre potreby rôznych ozbrojených zložiek, ale aj špeciálnych zložiek so špecifickými požiadavkami na výzbroj. Cieľom projektu je rozšíriť dostatočne efektívny a ...

Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině

Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich vo vypracovaní plánu udržateľnej mobility a jeho implementácie a monitoringu. Komplexný strategický dokument v oblasti dopravy vrátane nemotorovej dopravy Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín, bude účinne riešiť dopravné problémy a rôznorodé požiadavky aktérov ...

Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde

Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde

Predmetom zákazky je monitorovanie a hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov na úrovni opatrení a jednotlivých operácii podľa konkrétnej priority PRV SR 2014-2020. Oblasti zamerania monitorovania a hodnotenia sú územia vysokej prírodnej hodnoty (HNV). HNV sú územia s vysokým zastúpením druhov a biotopov, ktoré sú významné z hľadiska ...

Implementácia akčného plánu udržateľného energetického rozvoja Hlavného mesta Slovenskej republiky

Implementácia akčného plánu udržateľného energetického rozvoja Hlavného mesta Slovenskej republiky

Hlavné mesto je účastníkom celoeurópskej iniciatívy a v nadväznosti na uvedenú skutočnosť, je Hlavné mesto poverené v súlade s pokynmi a v intenciách dokumentu Dohovor primátorov a starostov aplikovať na podmienky Hlavného mesta a zabezpečiť realizáciu: -energetický audit, -spracovaním energetických štúdií, -energetická analýza, -podklady pre ...

Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1

Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1

Předmětem Projektu je nalézt nové inovativní řešení svozu odpadu z firemních provozoven na Praze 1, které zajistí optimalizaci svozu odpadů od samotného nahlášení jejich vzniku až po jejich konečný svoz. Projekt bude realizován v rámci centra hl. m. Prahy s využitím nízkoemisních, nízkouhlíkových a bezhlučných vozidel, přičemž nebude představovat ...

Vyhodnocení postupů šetrných k životnímu prostředí v rámci PRV

Vyhodnocení postupů šetrných k životnímu prostředí v rámci PRV

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhodnocení postupů šetrných k životnímu prostředí v rámci PRV – dopady opatření ekologického zemědělství a podopatření integrované produkce vůči klasickému konvenčnímu hospodaření z hlediska kvality půdy a vody, biologické aktivity v půdě a omezení vodní eroze v podmínkách České republiky na vybraných ...

Rekonstrukce ŽST Jaroměř

Rekonstrukce ŽST Jaroměř

Předmětem veřejné zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) na území s archeologickými nálezy, které bude dotčeno stavební činností. Výsledkem výzkumu bude soubor artefaktů (movitých nálezů) a nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu), která detailně dokumentuje a interpretuje archeologické situace nenávratně ...

Monitorovanie životného prostredia v súvislosti so stavbami – vypracovanie hodnotiacej správy

Monitorovanie životného prostredia v súvislosti so stavbami – vypracovanie hodnotiacej správy

Vypracovanie hodnotiacich správ (Národné ročné správy za roky 2017, 2018, 2019, Spoločné výročné správy za roky 2017, 2018, 2019) na základe analýzy a vyhodnotenia získaných databáz údajov z monitorovania životného prostredia v oblasti vplyvu Vodného diela Gabčíkovo (ďalej len ,,databázy údajov). Databázy údajov z monitorovania, ktoré budú ...

Testovanie fungicídnej účinnosti rastlinných extraktov v simulovaných podmienkach

Testovanie fungicídnej účinnosti rastlinných extraktov v simulovaných podmienkach

Predmetom zákazky je poskytnutie služby testovania fungicídnej účinnosti rastlinných extraktov v simulovaných a reálnych podmienkach. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Predmetom I. časti predmetu zákazky je testovanie fungicídnej účinnosti vybraných rastlinných extraktov v simulovaných prírodných podmienkach v skleníkoch alebo ...

Analýza potřeb a předpokladů pro řízení konceptu Smart Cities ve Středočeském kraji

Analýza potřeb a předpokladů pro řízení konceptu Smart Cities ve Středočeském kraji

Středočeské inovační centrum, spolek jakožto partner projektu Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji realizuje činnosti v modulu Mapování. Součástí tohoto modulu v rámci projektu je provedení analýzy konceptu Smart Cities a jeho možné aplikace v podmínkách Středočeského kraje. Cílem veřejné zakázky je pořízení analytického podkladu vč. ...

Vývoj nových metod a způsobů evaluace programů účelové podpory TA ČR a jejich pilotní ověření

Vývoj nových metod a způsobů evaluace programů účelové podpory TA ČR a jejich pilotní ověření

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TIRDTACR701 s názvem „Vývoj nových metod a způsobů evaluace programů účelové podpory TAČR a jejich pilotní ověření“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a ...

Zajištění studií pro projekt HAIE

Zajištění studií pro projekt HAIE

Předmětem veřejné zakázky je provedení níže uvedených typů analýz. Detailní přehled analyzovaných skupin látek je podrobněji specifikován v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Služby poradců a expertů pro zařízení určená do potravinářských provozů

Služby poradců a expertů pro zařízení určená do potravinářských provozů

1. Služby poradců a expertů v oblasti vývoje a výroby kompletní nové elektroinstalace ke zmáselňovači nejvyšší výkonové řady. 2. Služby poradců a expertů v oblasti složitějších konstrukčních řešení v rámci jednotlivých technologických uzlů zmáselňovače nejvyšší výkonové řady.

ZEENO - Výskum a vývoj - poskytnutie služby

ZEENO - Výskum a vývoj - poskytnutie služby

Predmetom zákazky je poskytnutie služby výskumu - ZEENO. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Domácí a příjezdový cestovní ruch –  tracking 2019 - 2021

Domácí a příjezdový cestovní ruch – tracking 2019 - 2021

Realizace plošného šetření k získání zpětné vazby od návštěvníků ČR i domácích turistů. Předmět VZ bude zajišťován formou dotazníkového šetření v turisticky atraktivních lokalitách podle jednotlivých krajů a turistických regionů.

Simulácia, modelovanie, vývoj algoritmov a aplikácie pre produkciu inovovaných výrobkov

Simulácia, modelovanie, vývoj algoritmov a aplikácie pre produkciu inovovaných výrobkov

Predmetom zákazky je poskytovanie činností v oblasti počítačového modelovania, simulácie a vývoja nových produktov, predovšetkým v kategórii oválneho potrubia a rôznych tvaroviek. Výsledkom bude vytvorenie plnohodnotnej databázy informácií viazaných k potrubným rozvodom vo VZT a softwarových aplikácií, ktoré budú kompatibilné; a niektoré ich ...

Pozorování mikrostruktury materiálů rastrovacím a transmisním elektronovým mikroskopem

Pozorování mikrostruktury materiálů rastrovacím a transmisním elektronovým mikroskopem

Předmětem Veřejné zakázky je poskytnutí Služeb umožňujících studium vývoje mikrostruktury modelových materiálů (hořčík, titan, intermetalika a jiné) během mechanického namáhání. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 3 ZZVZ požaduje, aby předmět této Veřejné zakázky byl plněn prostřednictvím technického vybavení uvedeného v článku 6.6.1 Zadávací ...

Vytvorenie podporných nástrojov pre riadenie a hodnotenie mimoriadnych udalostí

Vytvorenie podporných nástrojov pre riadenie a hodnotenie mimoriadnych udalostí

Predmetom zákazky je vytvorenie podporných nástrojov pre riadenie a hodnotenie mimoriadnych udalostí a realizácia súvisiacich služieb. Zákazka bude pozostávať z realizácie nasledujúcich služieb: - vypracovanie analýzy, ktorá bude pozostávať z definovania požiadaviek (funkčných aj nefunkčných) na rozsah a obsah spracovávaných údajov a informácií, ...

Návrh a ověření podmínek pro nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi GNSS systémů

Návrh a ověření podmínek pro nasazování bezpečných vlakových lokátorů na bázi GNSS systémů

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...

Sledování stavu zátěže zemědělských půd, rostlin a povrchových vod rizikovými látkami

Sledování stavu zátěže zemědělských půd, rostlin a povrchových vod rizikovými látkami

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění monitoringu půd, rostlin a povrchových vod s vazbou na potravní řetězec, včetně vyhodnocení a statistického, mapového a grafického zpracování získaných výsledků.

Databáza subjektov vyšetrovaných protokolom MRI lumbosakrálnej chrbtice s popisom a súvisiace služby

Databáza subjektov vyšetrovaných protokolom MRI lumbosakrálnej chrbtice s popisom a súvisiace služby

Predmetom zákazky je nákup databázy anonymných subjektov vyšetrovaných štandardným protokolom MRI lumbosakrálnej chrbtice s popisom. Služby na dodanie štandardného vyšetrovacieho protokolu MRI lumbosakrálnej chrbtice s popisom desiatich sledovaných subjektov s opakovaným vyšetrovacím protokolom MRI lumbosakrálnej chrbtice. Predmetom tejto ...

Služby výzkumu pro zajištění postexkavační části archeologických výzkumů

Služby výzkumu pro zajištění postexkavační části archeologických výzkumů

Předmětem veřejné zakázky je provádění postexkavační části archeologických výzkumů zadavatele a operativního průzkumu a dokumentace staveb na území hlavního města Prahy.

Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury Káraný – část umělá infiltrace

Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury Káraný – část umělá infiltrace

Potřebou zadavatele – provozovatele vodárenské infrastruktury ve vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., je zajišťovat odborné a specializované služby nutné pro řádný, plynulý a bezpečný provoz této infrastruktury v souladu s provozním řádem, rozhodnutími správních úřadů a s požadavky příslušných zákonů a jejich prováděcích ...

Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury Káraný – část umělá infiltrace

Služby spojené se zajištěním provozu vodárenské infrastruktury Káraný – část umělá infiltrace

Potřebou zadavatele – provozovatele vodárenské infrastruktury ve vlastnictví společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s., je zajišťovat odborné a specializované služby nutné pro řádný, plynulý a bezpečný provoz této infrastruktury v souladu s provozním řádem, rozhodnutími správních úřadů a s požadavky příslušných zákonů a jejich prováděcích ...

(záznamy 1/25 z 974)  strana 1 / 39