Vývoj a konstrukce universálního nosiče nástaveb ZEBRA – Elektrické svazky
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje universálního užitkového nosiče výměnných nástaveb s alternativním pohonem ZEBRA. V rámci veřejné zakázky bude řešen vývoj a konstrukce sestav elektroinstalace elektrických svazků pro rám a kabinu s cílem vytvořit dlouhodobě využitelnou a pružně ...
Výzkum vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Sběr a verifikace diagnostických dat kolejového roštu prostřednictvím videoinspekčního systému
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem na poskytování služeb spojených se sběrem diagnostických dat, která jsou klíčovým podkladem pro hodnocení vad železničních tratí (dále také jako „služby“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územ pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn územního plánu hl. m. Prahy vlny 09 a 10_II. Konkrétně předmět veřejné zakázky zahrnuje následujících 11 změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy: 2998/09, 3032/09, 3034/10, 3044/10, 3057/10, 3058/10, 3088/10, 3098/10, 3101/10, ...
Studie NPR Lednické rybníky
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo, a to samostatně v každé ze 2 částí, na které je veřejná zakázka rozdělena. Předmětem veřejné zakázky je realizace studie v národní přírodní rezervaci Lednické rybníky, a to v rozsahu klíčové aktivity 1 Bilanční studie a analýza sedimentů v NPR Lednické ...
Hospodárnější užívání vod v průmyslu a energetice ČR
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu, který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy „BETA2“.
Revitalizace městských obytných celků sídlištního typu
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Expertní služby - Aplikace ALLIGARD s.r.o. II
Předmětem zakázky jsou expertní služby. Zakázka je rozdělena na 5 částí, je umožněno dílčí plnění: 1) Infrastruktura – výstavby silnic, tunelů, letišť 2) Infrastruktura - všeobecné stavebnictví, sanace staveb 3) Ochrana proti zemětřesení 4) Výzkum metod vydávajících signály 5) Protipožární ochrana
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, ZAV
Provedení záchranného archeologického výzkumu - terénních prací, dokumentace a ochrany nálezového fondu a provedení hodnocení.
Informační systém o průměrném výdělku za roky 2020 až 2023
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je pravidelné monitorování, shromažďování, zpracování a publikace údajů o výši a struktuře výdělků zaměstnanců v České republice a o jejich odpracované a neodpracované době formou statistického šetření a zajištění veškerých činností a výstupů v rámci dodavatelem vytvořeným a ...
Výzkum a vývoj telemedícínského systému pro vybrané skupiny pacientů – návrh expertního systému
Diagnostický expertní systém včetně návrhu algoritmů pro vyhodnocení kvalit prokrvení v definovaných částech těla, včasná detekce poruch prokrvení na periferii a detekce endotheliální dysfunkce na bázi snímání termokamerou (viz zadávací dokumentace)
Zefektivnění a standardizace postupů ošetřujícího a posudkového lékaře
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu (dle specifikace níže), který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec dle přílohy č. 2. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro ...
Vývoj a implementácia inovatívnych produktov pre podporu využitia virtuálnej reality v priemysle
Predmetom zákazky je vytvorenie a dodanie virtuálno-reálneho systému v priemysle s fokusáciou na progresívne systémy zmiešanej reality využitím najnovších techník efektívnej komunikácie medzi človekom a strojom, t.i. vytvorenia dokonalej simulácie v prostredí tesne viazanej interakcie človek-výpočtový systém na školenie zamestnancov ...
Evaluace systémového projektu SYPO
Předmětem veřejné zakázky je realizace pravidelného hodnocení individuálního projektu systémového „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (dále jen „IPs SYPO“ nebo „SYPO“) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a ...
Nové Lauby - záchranný archeologický výzkum
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu, včetně potřebných stavebních prací, v prostoru bývalého domovního bloku, vymezeného ulicemi Velkou, Pivovarskou, Muzejní a Dlouhou (dnes využíváno jako parkoviště) v centrální části města Ostravy.
Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave
Predmetom zákazky je nastavenie strategického smerovania inteligentnej mobility na Slovensku spolu s vypracovaním nosnej Stratégie a Akčného plánu, vytvorenie regulácie pre zavádzanie inovácií v inteligentnej doprave, podpora pri testovaní vybraných pilotných projektov (Proofs of concept) a ich implementácia do praxe. Súčasťou predmetu zákazky je ...
Technologické zdroje znečišťování ovzduší - stanovení ochranných zón a modelových nástrojů
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu (dle specifikace níže), který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec dle přílohy č. 2. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro ...
Výzkum možností využití uzavíraných hlubinných dolů v ČR pro energetické účely
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Poradenství v souvislosti s přípravou odborných podkladů pro budoucí prohlášení o shodě
Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku na služby v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „PORADENSTVÍ V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU ODBORNÝCH PODKLADŮ PRO BUDOUCÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A JEJÍHO VLIVU NA ZAŘÍZENÍ“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část A) – Zpracování studie zaměřené na bezpečnost, spolehlivost provozu a analýzu ...
Služby pro projekt Transfer faktor - vývoj a výzkum nové lékové formy
Zadavatel se v rámci své činnosti zaměřuje mimo jiné i na problematiku specifických imunomodulátorů. Hledá řešení, jak za pomoci optimalizovaného sytému technologických postupů vyvinout a uvést na evropský a globální trh zcela novou generaci imunobiologického přípravku ze skupiny transferfaktorů s výrazně vylepšenými užitnými vlastnosti. Cílem ...
Zvýšení bezpečnostní rezervy aplikací strategie IVMR pro VVER 1000
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ
Predmetom zákazky je vykonanie predpokladaného počtu 730 odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlom ročne a meraní terénnych parametrov in situ z 346 objektov ročne (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka, percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál, určenie ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro celoměstsky významnou změnu platného ÚP
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro celoměstsky významnou změnu platného územního plánu hl. m. Prahy č. 2531/00 Holešovice – Bubny – Zátory.
Využití mobilních spaloven při likvidaci kadáverů z oblastí mimořádných událostí
Předmětem veřejné zakázky je experimentální ověření využití mobilních spaloven kadáverů z hlediska rychlosti likvidace, provozních nákladů a bezpečnosti vzhledem k šíření nákaz a šetrnosti k životnímu prostředí a vytvoření certifikovaných metodik pro používání spaloven při neškodné likvidaci uhynulých hospodářských zvířat, živočišných produktů a ...
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění soc. začleňování 2. část
Předmětem veř. zakázky je zejména zjištění nejvýznamnějších bariér pro vstup osob v bytové nouzi do služby azylového bydlení, struktury osob, kterým jsou služby azylových domů obvykle poskytovány (věk, pohlaví, sociální situace, zdravotní omezení atd.) včetně příčin jejich bytové nouze a důvodů pro využívání služby, zhodnocení adekvátnosti ...