Zmluvný výskum detekčnej technológie so zameraním na video detekciu
Predmetom zákazky je zmluvný výskum video technológie zameraný na zvyšovanie jej využiteľnosti a dátovej bezpečnosti v urbanizovaných územiach. Bude riešený zmluvný výskum videotechnológie vhodný do konceptu nového pojatia definovania štruktúr a parametrov systému. Dodávateľ bude na viacerých HW a SW prvkoch výskumnej infraštruktúry riešiť otázky ...
Vypracovanie koncepčného dokumentu Koncepcia uplatnenia SMART princípov
Predmetom zákazky je vypracovanie koncepčného dokumentu Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Banskobystrického samosprávneho kraja. Dokument zanalyzuje a zhodnotí východiskovú situáciu v oblasti SMART princípov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (ďalej aj BBSK), vyhodnotí silné a slabé stránky BBSK, zmapuje ...
Experti v zemědělském sektoru pro projekt delegované spolupráce EU v Bosně a Hercegovině
Předmětem plnění veřejné zakázky je konzultační a odborná činnost v rámci projektu delegované spolupráce EU v Bosně a Hercegovině s názvem “European Union Support to Agriculture Competitiveness and Rural Development in Bosnia and Herzegovina: EU4AGRI”. Celkový kontext projektu je podrobně rozpracován v příloze č. 6 zadávací dokumentace - Popis ...
Smluvní výzkum a konzultační služby pro Kuchyňskou digestoř s funkcí ozonace
I. etapa: Úvodní stanovení parametrů výzkumu a vývoje klíčových komponentů - podrobná specifikace elektronické části a software a legislativních a technických požadavků - vývoj a testování řídícího a komunikačního software II. etapa: Výzkum a vývoj prototypů digestoře, řídícího a komunikačního software - vývoj a testování ...
Materiál pro Výzkum a vývoj zařízení na přepracování másla - REWORKER
Předmětem zakázky je dodávka materiálu. Podrobný seznam materiálu je uveden v příloze č. 4 Podrobný seznam materiálu této Zadávací dokumentace.
Služby poradců a expertů pro zařízení na přepracování másla - REWORKER
Předmětem zakázky jsou služby poradců a expertů v oblasti vývoje a výroby kompletní nové elektroinstalace zařízení pro přepracování másla reworker a služby poradců a expertů v oblasti složitějších konstrukčních řešení v rámci jednotlivých technologických uzlů zařízení pro přepracování másla reworker.
I/16 Nová Paka - obchvat, záchranný archeologický výzkum
Záchranný archeologický výzkum na trase budoucího obchvatu města Nová Paka (silnice I/16), který zahrnuje terénní část záchranného archeologického výzkumu zahrnující začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání, zpracování záchranného archeologického výzkumu zahrnující laboratorní ...
Výzkum a vývoj termojehliček pro použití v různých lékařských oborech
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou kompletní služby zahrnující výzkum a vývoj termojehliček pro použití v různých lékařských oborech, které spočívají ve výzkumu a vývoji elektroniky v přístrojích, vývoji strojní konstrukce, návrhu designu prototypu, testování, provedení klinické studie a zkoušek a zajištění nezbytné sterility.
Vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky pri  spúšťaní 3. bloku
Predmetom zákazky je vedecko-technická podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej ako ÚJD SR alebo len úrad) a jeho rozhodovacích procesov v jednotlivých etapách neaktívnych skúšok zariadení a systémov 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, závod 3. a 4. blok elektrárne Mochovce (ďalej len MO34) a spúšťania 3. a 4. bloku ...
Vývoj barevné dekorativní nano vrstvy
Předmětem je rozšíření barevného spektra dekorativních povlaků na různé materiály podkladů (sklo, plast, kov) za pomoci magnetronového naprašování nano vrstev v reaktivní plazmě. Tyto nové barevné povlaky, které budou přesně definované, bude možno použít na nové technologické postupy, např. nanovrstvy typu polopropustná zrcadla nebo polopropustné ...
Vývoj dekorativních tenkých vrstev s proměnlivou tloušťkou s různými optickými vlastnostmi
Předmětem zakázky je vývoj dekorativních tenkých vrstev s proměnlivou tloušťkou, s různými optickými vlastnostmi na jedné ploše substrátu. Řešení problematiky proměnlivé tloušťky vrstvy v různých místech substrátu při vakuovém nanášení tenkých vrstev. Předmětem bude návrh metodiky nanášení vrstev s řízenou proměnlivou tloušťkou. Dále návrh ...
Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TIRDERU104 s názvem „Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem ...
Vypracovanie odborného posudku
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1)Vypracovanie odborného posudku 2) Vypracovanie vybraných častí stratégie Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo na obe časti predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Vývoj komunikačního asistenta s využitím umělé inteligence v oblasti průmyslového vlastnictví
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TITDUPV027 s názvem „Vývoj komunikačního asistenta s využitím umělé inteligence v oblasti průmyslového vlastnictví“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a ...
Komplexní nastavení podmínek pro vznik a provozování energetických komunit v podmínkách ČR
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Vytvoření strategie udržitelného stavebnictví ČR do roku 2050
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Smluvní výzkum a související poradenství/konzultační služby při vývoji SW a HW
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním poskytovatelem smluvního výzkumu a služeb poradenství při vývoji software a hardware včetně příslušenství a souvisejících komponent, které v této chvíli zadavatel vyvíjí.
Provádění archeologických výkopových prací a zajištění příslušné dokumentace: rámcová smlouva 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení exkavačních a dokumentačních prací v souvislosti s prováděním záchranných archeologických výzkumů na základě rámcové smlouvy se třemi dodavateli. Zadavatel uzavře příslušnou rámcovou smlouvu se 3 dodavateli, kteří se na základě hodnocení nabídek umístí na prvních třech místech. V případě, že nebude ...
OP VVV Sinofonní příhraničí/2021 - Sběr empirických dat metodou CAWI II.
Předmětem veřejné zakázky je realizace sběru empirických dat standardizovaným elektronickým dotazníkovým šetřením CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Výzkum je zaměřen na zjišťování názoru na otázky zahraniční politiky a postojů k významným státům světové politiky. Šetření se zaměří na zjišťování postojů populací 15 států: Japonsko, ...
UK-FF - KREAS: Externí analýzy a odběry pro archeologické účely
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace a odborné vyhodnocení analýz pro archeologické účely expedic v Bulharsku, Severní Makedonii, Turecku a Uzbekistánu. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na dvanáct částí. Předmětem tohoto zadávacího řízení jsou části 1 - 8 veřejné zakázky. Bližší specifikace předmětu plnění, ...
Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo viacerých zónach mesta Bratislava
Predmetom zákazky sú prieskumy a analýza dopravy v pokoji vo viacerých zónach hlavného mesta Bratislava, t. j. pasportizácia územia, dopravné prieskumy dopravy v pokoji a vyhodnotenie analýzy dopravy v pokoji. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. a v prílohe č. 3 súťažných podkladov.
Vývoj hi-tech technologie magnetronového pokovování do dutin substrátů
Předmětem zakázky je vývoj hi-tech technologie magnetronového pokovování do dutin substrátů. Výstupem bude Souhrnná zpráva, která bude obsahovat souhrn vývojové činnosti a návrh a ověření metodiky hi-tech technologie pokovování do dutin substrátů.
Vývoj nových nano vrstev pro ochranu povrchů skleněných a kovových dílů
Předmětem zakázky je vývoj nových nano vrstev pro ochranu povrchů skleněných a kovových dílů. Výstupem bude Souhrnná zpráva, která bude obsahovat souhrn vývojové činnosti a metodiku technologie povrchové úpravy mechanické a chemické ochrany ploch skleněných a kovových dílů.
DNS na odborné archeologické služby v rámci záchranných archeologických výzkumů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu trvání v tomto DNS budou na odborné archeologické služby v rámci záchranných archeologických výzkumů, tj. jde zejm. o práce ve smyslu památkového zákona (č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění) a Úmluvě o ochraně archeologického dědictví v Evropě (tj. např. stanovování odborné ...
II/385 Čebín obchvat, archeologický výzkum
Předmětem veřejné zakázky je předstihový archeologický výzkum, záchranný archeologický výzkum a archeologický dohled v rámci provádění stavby II/385 Čebín obchvat.