Služby výzkumu pro zajištění technické podpory archeologických výzkumů a služby operativního průzkumu
Předmětem veřejné zakázky je provádění technické podpory archeologických výzkumů zadavatele a operativního průzkumu a dokumentace staveb na území Libereckého kraje. Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě zadavatele a dodavatele může být místo plnění v jiném kraji.
Vliv složení leteckého petroleje a způsob skladování na jeho užitné vlastnosti
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu, který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec dle přílohy č. 2 ZD. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy ...
Výzkum perspektivních minerálních plniv a křemenných surovin v Českém masivu, jejich úpravy a využití
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - záchranný archeologický výzkum
Předmětem plnění je záchranný archeologický výzkum v souvislosti s plánovaným propojením silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť, z důvodu předpokládané přítomnosti rozsáhlých archeologických poměrů v dané lokalitě. V místech s pozitivně zjištěnými nálezy dochází ke zvýšené náročnosti archeologických prací a proto je nutné provést v souladu se zákonem č. ...
Snižování negativního vlivu elektromagnetického záření na strategické technologie
1)Část 1.„Čistá“ místnost prosta elektromagnetického záření matematický model elektromagnetické záření 2) Část 2. Filtr určený k omezení balastního elektromagnetického záření na vysílačích GSM signálu, zajištění kompletní vysílací sestavy pro vysílání GSM signálu (formou pronájmu či koupě), matematický model elektromagnetické záření
Služby výzkumu pro zajištění postexkavační části archeologických výzkumů
Účelem této VZ je vybrat dodavatele k uzavření smlouvy o dílo, na jejímž základě budou realizovány služby postexkavační části archeologického výzkumu, operativního průzkumu a dokumentace staveb. Smlouva o dílo bude uzavřena na dobu určitou - tj. 24 kalendářních měsíců a bude upravovat podmínky jednotlivých dílčích služeb po dobu platnosti ...
Zmluvný výskum v oblasti lokálnej farmaceutickej výroby
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi službu - zmluvný výskum v oblasti farmaceutickej výroby: výskum optimálneho zloženia kombinácii kalciového produktu na báze kalcia ex testae ovi.
Studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha - Hradec Králové - Wroclaw
Předmětem je vypracování "STUDIE PROVEDITELNOSTI RS 5 VRT Praha - Hradec Králové - Wroclaw v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 3 písm. c) Zvláštní technické podmínky Návrhu Smlouvy o dílo.
I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat, záchranný archeologický výzkum
Záchranný archeologický výzkum na trase budoucího obchvatu města Doudleby nad Orlicí (silnice I/11), který zahrnuje terénní část záchranného archeologického výzkumu zahrnující začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání, zpracování záchranného archeologického výzkumu zahrnující ...
D6 Krupá, přeložka - záchranný archeologický průzkum
Předmětem zakázky je realizace záchranného plošného archeologického průzkumu před zahájením stavby D6 Krupá, přeložka.
Vypracovanie posudkov k lokálnym nízkouhlíkovým statégiám
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1)Vypracovanie posudkov k lokálnym nízkouhlíkovým statégiám 2) Vypracovanie vybraných častí lokálnych nízkouhlíkových stratégií Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo na obe časti predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v časti B1. Opis ...
Výzkum surovinového potenciálu strategických nerostných surovin v solankách Českého masivu
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
I/33 Jaroměř - obchvat - záchranný archeologický výzkum
Záchranný archeologický výzkum na trase budoucího obchvatu města Jaroměř (silnice I/33), který zahrnuje terénní část záchranného archeologického výzkumu zahrnující začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání, zpracování záchranného archeologického výzkumu zahrnující laboratorní ...
Smluvní výzkum a související poradenství/konzultační služby při vývoji SW a HW pro projekt Chytrá Remoska
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním poskytovatelem smluvního výzkumu a služeb poradenství při vývoji software a hardware včetně příslušenství a souvisejících komponent, které v této chvíli zadavatel vyvíjí.
Omezení negativního vlivu elektromagnetického záření na strategické technologie a technologické uzly
1) Čistá místnost prosta elektromagnetického záření: matematický model elektromagnetické záření popisující pole uvnitř místnosti, průběhy polí na uhlíkové mřížce generující vlastní elektromagnetické pole a průběhy polí za mřížkou a za obvodovou stěnou místnosti, návrh uhlíkové mřížky generující vlastní regulovatelné elektromagnetické pole, ...
Obstaranie technického vybavenia
Predmetom zákazky je obstaranie technického vybavenia. Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Provedení záchranného archeologického výzkumu
Předmětem veřejné zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona "O státní památkové péči" č. 20/87 Sb. ve znění novely č. 242/92 Sb. v trase stavby: Moravia VTL Plynovod.
Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Vypracovanie odborného posudku
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1)Vypracovanie odborného posudku 2) Vypracovanie vybraných častí stratégie Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo na obe časti predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
Zmluvný výskum v oblasti lokálnej farmaceutickej výroby
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi službu - zmluvný výskum v oblasti farmaceutickej výroby: výskum optimálneho zloženia kombinácii kalciového produktu na báze kalcia ex testae ovi.
Návrh hodnocení únavové životnosti zařízení jaderných elektráren typu VVER se zahrnutím vlivu prostředí
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Dopravný prieskum verejnej osobnej autobusovej dopravy (VOD) v Banskobystrickom kraji jeseň 2020
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vykonanie a spracovanie prieskumu - Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy (VOD) v Banskobystrickom kraji na linkách kraja podľa špecifikácie uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a ich prílohách. Hlavným účelom spracovania dopravnej analýzy na území Banskobystrického kraja je ...
Technická podpora přejímání staveb na železniční infrastruktuře
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Zpracování analýz stávajícího nastavení a potřeb dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních
Účelem plnění veřejné zakázky je: 1. Realizace průzkumů a analýza aktuálního nastavení (včetně zpracování analytických materiálů) a potřeb dobrovolnictví v lůžkových zdravotních službách v ČR 2. Zpracování analýzy a následné zpracování analytických materiálů mapujících dopad zadavatelem inovovaného nastavení a potřeby dalšího rozvoje ...
Studie odtokových poměrů v povodí Kocáby - ORP Příbram, Dobříš, Černošice
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení povodňového nebezpečí na majetku a lidských životech v povodí toku Kocába a analyzovat území jako celek, identifikovat důsledky velkých vod, ale zejména určit příčiny, které mohou být jednak ve způsobu hospodaření v ploše povodí (velikost a tvar pozemků, způsobu hospodaření, osevní postupy atd.), dále ve ...