Výzkum o příjmech, výdajích a remitencích cizinců žijících v ČR
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Zpřesnění stanovení změn tíhového zrychlení v Základní geodynamické síti
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Územní studie terminálu VRT a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování „Územní studie umístění dopravního terminálu vysokorychlostní tratě Brno - Vídeňská“ a „Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních podmínkách (příloha dokumentace zadávacího řízení)
Vývoj speciálního průlomového pyrotechnického prostředku
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací na řešení projektu bezpečnostního výzkumu v rámci projektu zaměřeného na provádění zákroků a výcviky k těmto zákrokům, při kterých je nutné vytvořit násilný vstup, průlom, pomocí různých technik jako jsou například beranidla, páčidla, hydraulické systémy atd.
Měření úspěšnosti a efektivity programů a projektů prevence kriminality
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací na řešení projektu bezpečnostního výzkumu v rámci Programu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV, projektu zaměřeného na rozvoj systému prevence kriminality v České republice zejména v oblasti jeho efektivního a úspěšného fungování, jeho schopnosti tuto efektivitu a ...
Řešení bezpečnostních rizik digitalizace procesu vstupu cizince na území ČR
Veřejná zakázka na službu v oblasti výzkumu a vývoji výzkumné potřeby odborného gesotra, Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, schválena k realizaci ministrem vnitra při naplňování cílů Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 SecPro SECurity PROcurement s předmětem veřejné zakázky: Výzkum a vývoj možností ...
Prieskumy o Pláne obnovy a odolnosti SR
Predmetom zákazky je uskutočňovanie prieskumov verejnej mienky zamerané na zistenie názorov verejnosti o Pláne obnovy a odolnosti SR, výsledkom ktorých bude vytvorenie a dodanie autorských diel, poskytnutie bezodplatnej výhradnej licencie na použitie diel. Predpokladaný počet prieskumov: 9. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v ...
Kolonizace nanonosičů mikroorganismy pro technologické, analytické a konzervační aplikace
Předmětem je cílená kolonizace nosičů z nanomateriálů pro technologické, analytické a konzervační formou řady variací nebo kombinací v konsorciální i axenické podobě pro vznik biotechnologických nástrojů sledující limity, přínosy, nedostatky a perspektivy dalších úprav pro dosažení optimální funkčnosti. Komplexní dokumentace, navržení a ...
Nitrátová směrnice - monitoring vod na období 2022 - 2025
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nastavení provázaného monitoringu k vyhodnocení účinnosti jednotlivých opatření akčního programu a zajištění podkladů k naplnění závazku vůči EK ve smyslu hodnocení výsledku implementace evropské směrnice. Veškeré služby a související činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, jsou vymezeny v ...
Výběrové šetření výskytu duševních onemocnění, čerpání zdravotních služeb
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb týkajících se provedení výběrového šetření výskytu duševních onemocnění, čerpání zdravotních služeb a postojů k duševním onemocněním v souvislosti s pandemií COVID-19.
Návrh systému pro sledování přímých nákladů vzniklých jízdou vlaku
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb pro zadavatele, a to provedení základní analýzy, dekompozice a katalogizace procesů městského úřadu, jeho služeb a dalších prvků jeho architektury a optimalizace vybraných procesů, se zaměřením na proces Řízení portfolií, programů a projektů.
Prostředek pro snížení nebo eliminaci rozptýlení CBRN látek do okolního prostředí
Veřejná zakázka na službu v oblasti výzkumu a vývoji výzkumné potřeby odborného gesotra, Policejní prezidium, Policie České republiky, schválena k realizaci ministrem vnitra při naplňování cílů Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 SecPro SECurity PROcurement s předmětem veřejné zakázky: Řešení metodického postupu pro ...
Prieskumy zamerané na zistenie názorov verejnosti o Pláne obnovy a odolnosti SR
Predmetom zákazky je uskutočňovanie prieskumov verejnej mienky zamerané na zistenie názorov verejnosti o Pláne obnovy a odolnosti SR, výsledkom ktorých bude vytvorenie a dodanie autorských diel, poskytnutie bezodplatnej výhradnej licencie na použitie diel. Predpokladaný počet prieskumov: 9. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe ...
Návrh metodiky hodnocení těžké havárie výzkumného reaktoru
Zvýšení bezpečnosti státu pro případ potenciální radiační havárie výzkumného reaktoru LVR-15 (Centrum výzkumu Řež) a rozpracování metodiky analýzy těžké havárie spojené s tavením aktivní zóny reaktoru (tzv. DEC-B).
Děti a domácí násilí - výzkum potřebnosti služeb specializovaných na pomoc dětem
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Analýza využiteľnosti technológií BL44, 100 a DBL 44/2
Predmetom zákazky je vypracovanie analýzy ďalšej využiteľnosti bitumenačných liniek PS44, PS100 a DBL PS44/2 inštalovaných v SO809 a najmä posúdenie potreby ich zachovania a prípadného opätovného sprevádzkovania z pohľadu predpokladanej tvorby KRAO a sorbentov v nasledujúcom období a celosvetových trendov v oblasti nakladania s uvedenými druhmi ...
Kolonizace nanonosičů půdními a dalšími mikroorganismy pro potravinářské a zemědělské aplikace
Smluvní výzkum zaměřený na cílenou kolonizaci nosičů z nanomateriálů pro technologické, analytické a konzervační aplikace. Konkrétně se jedná o využití vhodných referenčních taxonů, které v podobě své biomasy budou konfrontované s povrchem vyvinutých materiálů, kde se bude zjišťovat jejich schopnost nebo nemožnost vytvořit na nich stabilní ...
Realizácia nápravných opatrení z PHJB JZ RÚ RAO a MSVP
Predmetom zákazky je nezávislé overenie analýz bezpečnosti jadrového zariadenia (ďalej JZ) Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov (ďalej RÚ RAO), vypracovanie aktualizácie a návrh nového vydania predprevádzkovej bezpečnostnej správy (ďalej PpBS) JZ RÚ RAO v zmysle platnej legislatívy SR, znenia nápravných opatrení z PHJB, požiadaviek a ...
Výskum rodovo podmieneného násilia na Slovensku
Predmetom zákazky je získať údaje o problematike násilia na ženách v rámci celoeurópskeho zberu takýchto dát za účelom porovnávania vzniku, existencie a pretrvávania tohto fenoménu v EÚ. Zákazka bude pozostávať z realizácie štatistického zisťovania na tému rodovo podmienené násilie. Preferovanou metódou zberu sú osobné pohovory, ale je možné ich ...
Posílení a rozvoj nástrojů, schopností a dovedností pro zajištění efektivního řízení odezvy
Zvyšování bezpečnosti státu v případě vzniku radiační mimořádné události (RMU) zejména pak radiační havárie (RH). V cílech projektu je zohledněn také nově schválený Národní radiační havarijní plán a požadavky z něj vyplývající - zejména pak pro řešení střední a pozdní fáze RH. Stěžejním cílem projektu je zvýšení jak úrovně připravenosti ...
Studie proveditelnosti projektu MUSEum+
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie proveditelnosti a logického rámce projektu MUSEum+, která prokáže reálnost a udržitelnost připravovaného projektu revitalizace a komplexní transformace vysokých pecí VP4 a VP6 na novou funkci muzea, při respektování památkové hodnoty objektů v areálu Dolní oblasti Vítkovic.
Profilace drogových zásilek a kurýrů
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací na řešení projektu bezpečnostního výzkumu zaměřeného na vývoj algoritmů, metod a technik, které umožní sofistikovanou profilaci poštovních zásilek se závadovým obsahem, zejména nelegálních omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů, k jehož odhalování nás ...
Návrh technologie pro mikrokogeneraci z nestandardních tuhých biopaliv
Cílem veřejné zakázky je nalézt partnera na smluvní výzkum týkající se komplexního návrhu technologie pro mikro kogeneraci z nestandardních tuhých biopaliv. Předmětem zadávacího řízení je návrh úprav technologie kogenerační jednotky WAVE. Současné zařízení je schopné spalovat standardní dřevní štěpku. Výstupem výzkumu by měla být technologie ...
Odborné konzultační služby v oblasti geostatistiky pro projekt
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí konzultačních a poradenských služeb v oblasti geostatistiky zaměřené na nastavení a fungování zobrazovacího analytického nástroje, zvolení vhodných analytických, statistických a zobrazovacích metod a zvolení vhodných způsobu exportu dat v rámci jednotlivých fází realizace inovačního projektu Jednotný ...