DNS na odborné archeologické služby v rámci záchranných archeologických výzkumů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu trvání v tomto DNS budou na odborné archeologické služby v rámci záchranných archeologických výzkumů, tj. jde zejm. o práce ve smyslu památkového zákona (č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění) a Úmluvě o ochraně archeologického dědictví v Evropě (tj. např. stanovování odborné ...
II/385 Čebín obchvat, archeologický výzkum
Předmětem veřejné zakázky je předstihový archeologický výzkum, záchranný archeologický výzkum a archeologický dohled v rámci provádění stavby II/385 Čebín obchvat.
Analýza a vyhodnocení možností vytváření a plošného rozšiřování přírodního stanoviště 3270 soustavy
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu, který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec dle přílohy č. 2. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy ...
Rámcová dohoda pro výzkum implementace strategických dokumentů vzdělávací politiky
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TIRDMSMT015 s názvem „Rámcová dohoda pro výzkum implementace strategických dokumentů vzdělávací politiky“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností ...
Vývoj dekorativních tenkých vrstev s proměnlivou tloušťkou s různými optickými vlastnostmi
Předmětem zakázky je vývoj dekorativních tenkých vrstev s proměnlivou tloušťkou, s různými optickými vlastnostmi na jedné ploše substrátu. Výstupem bude Souhrnná zpráva, která bude obsahovat návrh receptur technologického postupu na vytváření opakovatelných barevných povrchů a jejich kombinací.
Vývoj barevné dekorativní nano vrstvy
Předmětem je rozšíření barevného spektra dekorativních povlaků na různé materiály podkladů (sklo, plast, kov) za pomoci magnetronového naprašování nano vrstev v reaktivní plazmě. Výstupem bude Souhrnná zpráva, která bude obsahovat návrh receptur technologického postupu na možné vytváření opakovatelných barevných povrchů a jejich kombinací.
I/36 Časy - Holice, ZAV
Předmětem zakázky je záchranný archeologický výzkum (ZAV) a to terénních částí, zahrnující začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání, zpracování laboratorních ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové ...
Transformace geodat do vertikálního souřadnicového systému EGM-96
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Výplně a ostatní inženýrské komponenty HÚ
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provedení: a) výzkumu a vývoje výplní ukládacích vrtů a tunelů, b) výzkumu a vývoje výplní ukládacích komor vysoce aktivních odpadů a středně aktivních odpadů, c) výzkumu a vývoje ostatních inženýrských komponent. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky, jakož ...
Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení technického řešení hlubinného úložiště
Tato veřejná zakázka navazuje na veřejnou zakázku realizovanou zadavatelem pod názvem „Výzkumná podpora pro hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště“, ev. č. VZ Z2013-0121, která byla realizována v letech 2014 až 2020. Zadavatel, v návaznosti na tuto veřejnou zakázku, má zájem prohloubit dále znalosti potřebné pro hodnocení dlouhodobé bezpečnosti ...
Analýza potřeb klíčových aktérů v oblasti zaměstnávání cizinců v Jihomoravském kraji
Předmětem veřejné zakázky je zpracování analýzy potřeb klíčových aktérů v oblasti zaměstnávání cizinců v JMK. Analýza bude zpracována nejen s využitím kvantitativních metod, ale především s využitím široké škály kvalitativních metod, jako jsou např. etnografie, případové studie, terénní šetření, focus group, kvalitativní rozhovory se všemi aktéry, ...
Vypracovanie odborného posudku  NAEC nízkouhlíkové stratégie
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1)Vypracovanie odbroného posudku NAEC nízkouhlíkové statégie 2) Vypracovanie vybraných častí nízkouhlíkových stratégií - NAEC Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo na obe časti predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v časti B1. Opis ...
Vypracovanie odborných posudkov
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1)Vypracovanie posudkov k lokálnym nízkouhlíkovým statégiám 2) Vypracovanie vybraných častí lokálnych nízkouhlíkových stratégií Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo na obe časti predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v časti B1. Opis ...
Analýza změn vodního režimu pozemků a vodních toků na území Krkonošského národního parku
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb pre celonárodné testovania na základných školách (ďalej ZŠ) a gymnáziách a stredných športových školách s osemročným vzdelávacím programom (ďalej 8-GYM) Slovenskej republiky v školskom roku 2021/2022 a v školskom roku 2022/2023 (ďalej len testovanie na ZŠ), a to predovšetkým spracovanie ...
1.Tvorba nových genotypov obilnín pre netradičné úžitkové smery a pre výrobu funkčných potravín
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb inovačného riešenia v rozsahu technickej špecifikácie a zahrňujúce: - tvorba nových genotypov obilnín (pšenice letnej, pšenice tvrdej, pšenice špaldovej, tritikale a ovsa) pre netradičné úžitkové smery (odrody s waxy škrobom, farebným zrnom, genotypy vhodné na výrobu zelenej biomasy/siláže) a pre výrobu ...
I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina, ZAV
Předmětem zakázky je záchranný archeologický výzkum (ZAV) a to terénních částí, zahrnující začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání, zpracování laboratorních ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové ...
Vliv světelného znečištění na citlivé druhy živočichů, ekosystémy a krajinný ráz
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
D55, 5508 Staré Město - Moravský Písek, Záchranný archeologický výzkum
Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu na území připravované stavby D55, 5508 Staré Město - Moravský Písek. Součástí zakázky je také zpracování analýzy C14, mikromorfologie, fosfátu, dendrochronologie, atd. Dále je zahrnuta strojní mechanizace pro dočištění ploch související s provedením archeologického výzkumu. ...
Globálny monitor podnikania (GEM)
Slovak Business Agency (ďalej SBA) už dlhodobo realizuje výskum podnikateľského prostredia a tiež ako prijímateľ realizuje národný projekt Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je zameraný na vytvorenie podmienok na kontinuálne ...
Návrh hodnocení únavové životnosti zařízení jaderných elektráren typu VVER
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů - III
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb k výrobě funkčních vzorků, které inovují osvětlovací systémy v oblasti dostupnosti, konektivity a efektivnosti - návrh technického řešení modulu dekorativního kovového prvku z nanovrstvy, který bude schopný vést elektrický proud.
Pilotní korozní experiment v PVP Bukov
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dlouhodobého zkušebního testování korozního chování vzorků materiálů navržených pro výrobu ukládacích obalových souborů určených k trvalému uložení VJP v hlubinném úložišti. Toto testování bude probíhat v in-situ prostředí (korozní experiment), podzemního výzkumného pracoviště Bukov. Součástí zakázky ...
Příprava bezpečnostních rozborů pro periodické hodnocení bezpečnosti provozovaných úložišť
Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava Bezpečnostních rozborů, včetně vypracování příslušné dokumentace, pro účely Periodického hodnocení bezpečnosti úložišť radioaktivního odpadu provozovaných SÚRAO (tj. ÚRAO Richard, ÚRAO Bratrství a ÚRAO Dukovany). Konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 3 zadávací ...
Zajišťování výběrového šetření zemědělské účetní datové sítě ČR (FADN ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení každoročního sledování výrobně-ekonomických informací v souboru zemědělských podnikatelů podle jednotné metodiky zemědělské účetní datové sítě (dále jen "FADN"), na základě závazné legislativy EU, pravidelné každoroční šetření a předávání těchto podnikových informací zadavateli, v předepsané formě a ...