Zmluvný výskum
Zmluvný výskum: na základe zadefinovaného výberu bakteriofágov založenie seed lot systémov, založenie stabilitných skúšok, stanovenie identity - pozostávajúce z kompletnej sekvencie genómu, charakterizácie kmeňov (sekvenovanie DNA sekvencií), genotypizácie (založenej na RAPD-PCR) a príprava bakteriofágov pre účely testovania vo vodnom roztoku. ...
954 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část, záchranný archeologický výzkum
Provedení záchranného archeologického výzkumu stavby obchvatu Opavy - stavba „I/11 Opava, severní obchvat -západní část“.
Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Rozbory krve
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění rozborů krve pro výzkum vlivu znečištění ovzduší na zdraví člověka, prováděný Centrem diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v rámci výzkumného programu č. 4, projektu Healthy Aging in Industrial Environment HAIE. Služba bude hrazena z projektu OP VVV Healthy ...
Smluvní výzkum
Předmětem plnění veřejné zakázky je smluvní výzkum pro níže uvedené výzkumné celky: 1) výzkum algoritmů pro zpracování dat a výzkum datového workflow telemedicínského systému pro prevenci a detekci rizikových stavů pacientů trpících neurodegenerativními onemocněními, zejména Alzheimerovou chorobou 2) výzkum algoritmů pro zpracování dat a výzkum ...
CDF simulace proudění spalin v kotli Vyncke spalujícím RDF palivo
Cílem projektu je odhadnout vliv provozních parametrů a geometrických vlastností kotle na spalovací proces prostřednictvím pokročilého simulačního CFD programu.
Nasazení tunelovací metody ražení pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu, který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy „BETA2“.
Vypracovanie analýz pre potreby SŠHR SR
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie analýz pre potreby Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Požadované služby pozostávajú z viacerých parciálnych na seba nadväzujúcich a vzájomne súvisiacich činností, ktorých spoločným cieľom je vypracovanie analytických výstupov a to hlavne čiastkových a komplexných expertíz, ...
Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu
Predmetom zákazky je vypracovanie Štúdie realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu. Štúdia realizovateľnosti má nadviazať na už existujúcu "Stratégiu rozvoja pútnickej cesty na poľsko-slovenskom pohraničí" a komplexne zmapovať celé oprávnené územie v rámci Slovenskej republiky vrátane analýzy dopytu a vypracovať spoločné cezhraničné štandardy v ...
Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu
Obecné parametry plnění zakázky platné pro každou část Hlavním cílem projektu „Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu“ (dále „Katalog“) je definovat postup a podmínky pro optimální výběr úseků pozemních komunikací v intravilánu a extravilánu pro následné testování systémů autonomních silničních vozidel v ...
Zmluvný výskum pre vytvorenie metodiky a testovanie riešenia hydrostimulačnej modifikácie osiva
Predmetom zákazky je zabezpečenie výskumu v zmysle nižšie uvedeného opisu. Predmet zmluvného výskumu: Predmetom obstarávaného výskumu je služba, ktorú tvoria analytické a metodologické práce v rámci nižšie definovaného zamerania a rozsahu. Súvislosť požadovaných výskumných prác s výskumným projektom objednávateľa: Zmluvný výskum, popísaný ...
Zmluvný výskum fyzikálnych podmienok spracovania mosadze novej generácie
Predmetom zákazky je Zmluvný výskum fyzikálnych podmienok spracovania mosadze novej generácie v podmienkach spoločnosti SLOVARM, a.s. a Zmluvný výskum pre kyber-fyzikálne riadenie procesov v podmienkach spoločnosti SLOVARM, a.s. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Zákazka je rozdelená na dve časti.
Dodávka zmluvného výskumu použitia neurónových sietí v priemysle
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti výskumu, ktorých cieľom je vytvorenie platformy na zabezpečenie kontinuálneho vyhodnocovania produkčných, fyzikálnych a iných hodnôt a parametrov, ktoré generuje produkčná linka, ich spracovanie a následná analýza. Výskum v danej oblasti bude zameraný najmä na hľadanie a definovanie ich ...
AMS measurement of 14C graphites
The subject matter of this Public Contract is AMS measurement of 14C in graphites prepared in the CRL laboratory during the RAMSES project ("Services"). Although the Contracting Authority assumes approx. a number of 5 – 70 graphite samples per month to be submitted to the Supplier for measurement, the exact number will depend mainly on the current ...
Zmluvný výskum, ktorého výsledkom bude dodávka komunikačných modulov, hardwéru a softwéru
Predmetom obstarávania je vznik modulov zabezpečujúcich prenos informácií medzi nabíjacou stanicou, užívateľským rozhraním a cloudovou službou pri zabezpečení kompatibility s ďalšími modulmi sústavy a riadiacej jednotky.Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti hlavního města Prahy
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zpracování „Analýzy oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti hlavního města Prahy včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodních toků Rokytky a Botič“ v rozsahu dle zpracované dokumentace vypracované v 07/2017. Plnění zahrnuje, mimo jiné, i tato plnění: Analýzy ...
Dodávka výskumu enzymatickej zmesi
Výskum má viesť k identifikácii Proteolytických, Lipolytickýh, Celulolytických, Sacharolytických enzýmov a zároveň má výskum popísať možnosti ich získavania izolácie enzýmov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Dodávka výskumu pre projekt - Priemyselný výskum povlakov pre komponenty ložiskového reduktora
Predmetom zákazky je Dodávka výskumu pre projekt Priemyselný výskum povlakov pre komponenty ložiskového reduktora na prenos výkonu s cieľom vyvinúť a aplikovať do praxe povlaky pre komponenty ložiskového reduktora v členení 1/ Dodávka výskumu pre dodanie samomazného povlaku a 2/Dodávka výskumu pre povlak z nízkym trením do prevodoviek pre vysoko ...
Externé testovanie výstupov projektu
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb zmluvného výskumu, t.j testovania protilátok určených pre vyšetrenie bioptického materiálu nevyhnutných pre realizáciu výskumno-vývojovej časti projektu s názvom: Podpora výskumných a inovačných aktivít v spoločnostiach ZTS VVÚ Košice, a.s. a DB Biotech, a.s., financovaného z Operačného programu Výskum a ...
Monitoring a mapování letounů na území NP, CHKO, PO a EVL: 2019 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je monitoring a mapování zvláště chráněných a evropsky významných druhů letounů na území NP, CHKO, PO a EVL v letech 2019 - 2023. Jedná se o pokračování dlouhodobého projektu, který byl zahájen již v 50. letech minulého století a získaná data tak zásadně přispějí k řešení problematiky dlouhodobých změn rozšíření a ...
Monitoring druhů ptáků přílohy I směrnice o ptácích v ptačích oblastech 2019-2023
Předmětem je sběr aktuálních dat o rozšíření vybraných druhů ptáků přílohy I směrnice o ptácích 2009/147/ES (dále jen „druhy přílohy I“) v ptačích oblastech (dále jen „PO“) v letech 2019–2023, které probíhá formou terénního šetření. Monitoring navazuje na předchozí uskutečněné monitoringy druhů přílohy I směrnice o ptácích v PO v letech 2005–2007, ...
Monitoring a mapování ryb 2019-2023
Dílo je součástí projektu Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice (Registrační číslo projektu EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005239). Realizace díla navazuje na dlouhodobé sledování evropsky významných druhů (EVD) ryb a prohloubí ...
Náplň systému SVPM
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby dle § 14 odst. 2 ZZVZ s názvem „Náplň systému SVPM“ je: 1. Stanovení seznamu vlastností nezbytných pro jejich návrh a použití do staveb v ČR, a to pro potřebu vyhlášky o vlastnostech stavebních výrobků (prováděcí předpis k připravovanému novému zákonu o stavebních výrobcích a jejich použití do ...
Vypracovanie programu starostlivosti o hlavátku podunajskú
Predmetom zákazky je vypracovanie programu starostlivosti o ohrozený druh európskeho významu, hlavátku podunajskú (Hucho hucho).
Metagenomic analysis
The subject of the performance of the procurement is analysis of amplicon of delivered 400 pcs of samples of the subfamily Scolytinae (total DNA). The subject of performance is narrowly defined in the award criteria, especially in the purchase contract which is the attachment No. 1 of procurement documentation and technical specification and ...