Vymezení území pro Integrované teritoriální investice v ČR
Předmětem Veřejné zakázky je multikriteriální vymezení území pro Integrované teritoriální investice (dále jen „území ITI“) v České republice pro příští programové období Evropské unie (dále jen „EU“). Veřejná zakázka bude realizována postupně ve dvou fázích. V první fázi budou vybraným dodavatelem vytvořeny 2 metodiky: 1) policy metodika, 2) ...
Optimalizované postupy pro plánování a verifikaci při léčebné aplikaci radionuklidů
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu (dle specifikace níže), který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec dle přílohy č. 2. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro ...
Zajištění dat a kohorty pro výzkumný program P1
Předmětem veřejné zakázky je zajištění těchto služeb: 1) zajištění osobních dat o zdravotním stavu a dotazníkových dat účastníků kohortové studie středního věku (4 000 účastníků) 2) zajištění odběru vzorků žilní krve u části účastníků kohortové studie středního věku (400 účastníků) 3) zajištění anonymizovaných dat o zdravotním stavu účastníků ...
Smluvní výzkum II
Předmětem plnění veřejné zakázky je smluvní výzkum pro níže uvedené výzkumné celky: 1) výzkum algoritmů pro zpracování dat a výzkum datového workflow telemedicínského systému pro prevenci a detekci rizikových stavů pacientů trpících neurodegenerativními onemocněními, zejména Alzheimerovou chorobou 2) výzkum algoritmů pro zpracování dat a výzkum ...
Experimentální vývoj programového aparátu pro automatizaci tvorby státního mapového díla
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání postupu o způsobu řešení a vlastního řešení projektu a to formou řízení o inovačním partnerství na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích. Projekt má atributy experimentálního vývoje nebo inovace.
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO
Predmetom zákazky je vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia RÚ RAO (ďalej len JZ), ktorého prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, ...
Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2020
Na vybraných úsecích dálniční a silniční sítě ČR budou provedeny dopravní průzkumy podle zadaných sčítacích termínů (od poloviny dubna do konce října 2020) s cílem získat data pro výpočty RPDI (roční průměr denních intenzit) dvanácti kategorií vozidel, ukazatelů variací silniční dopravy, dopravních výkonů a dalších dopravně inženýrských ukazatelů ...
Zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku
Predmetom zákazky je zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku formou reprezentatívnych výskumov verejnej mienky a formou fokusových skupín a ich vyhodnotenie.
Polní experiment v řepařské výrobní oblasti
Předmětem zakázky je provádění činností na polním experimentu dle příkazů objednatele. Polní experiment spočívá v pěstování zemědělských plodin a meziplodin na zkušebních plochách. Užívací vztah k výzkumným plochám zajistí účastník na své náklady. Předmětem zakázky je i výkon jiných činností spočívajících ve vytváření předpokladů pro provedení ...
Zmluvný výskum
Zmluvný výskum: na základe zadefinovaného výberu bakteriofágov založenie seed lot systémov, založenie stabilitných skúšok, stanovenie identity - pozostávajúce z kompletnej sekvencie genómu, charakterizácie kmeňov (sekvenovanie DNA sekvencií), genotypizácie (založenej na RAPD-PCR) a príprava bakteriofágov pre účely testovania vo vodnom roztoku. ...
954 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část, záchranný archeologický výzkum
Provedení záchranného archeologického výzkumu stavby obchvatu Opavy - stavba „I/11 Opava, severní obchvat -západní část“.
Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Rozbory krve
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění rozborů krve pro výzkum vlivu znečištění ovzduší na zdraví člověka, prováděný Centrem diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v rámci výzkumného programu č. 4, projektu Healthy Aging in Industrial Environment HAIE. Služba bude hrazena z projektu OP VVV Healthy ...
Smluvní výzkum
Předmětem plnění veřejné zakázky je smluvní výzkum pro níže uvedené výzkumné celky: 1) výzkum algoritmů pro zpracování dat a výzkum datového workflow telemedicínského systému pro prevenci a detekci rizikových stavů pacientů trpících neurodegenerativními onemocněními, zejména Alzheimerovou chorobou 2) výzkum algoritmů pro zpracování dat a výzkum ...
CDF simulace proudění spalin v kotli Vyncke spalujícím RDF palivo
Cílem projektu je odhadnout vliv provozních parametrů a geometrických vlastností kotle na spalovací proces prostřednictvím pokročilého simulačního CFD programu.
Nasazení tunelovací metody ražení pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu, který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy „BETA2“.
Vypracovanie analýz pre potreby SŠHR SR
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie analýz pre potreby Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Požadované služby pozostávajú z viacerých parciálnych na seba nadväzujúcich a vzájomne súvisiacich činností, ktorých spoločným cieľom je vypracovanie analytických výstupov a to hlavne čiastkových a komplexných expertíz, ...
Štúdia realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu
Predmetom zákazky je vypracovanie Štúdie realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu. Štúdia realizovateľnosti má nadviazať na už existujúcu "Stratégiu rozvoja pútnickej cesty na poľsko-slovenskom pohraničí" a komplexne zmapovať celé oprávnené územie v rámci Slovenskej republiky vrátane analýzy dopytu a vypracovať spoločné cezhraničné štandardy v ...
Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu
Obecné parametry plnění zakázky platné pro každou část Hlavním cílem projektu „Katalog testovacích oblastí pro autonomní vozidla v běžném silničním provozu“ (dále „Katalog“) je definovat postup a podmínky pro optimální výběr úseků pozemních komunikací v intravilánu a extravilánu pro následné testování systémů autonomních silničních vozidel v ...
Zmluvný výskum pre vytvorenie metodiky a testovanie riešenia hydrostimulačnej modifikácie osiva
Predmetom zákazky je zabezpečenie výskumu v zmysle nižšie uvedeného opisu. Predmet zmluvného výskumu: Predmetom obstarávaného výskumu je služba, ktorú tvoria analytické a metodologické práce v rámci nižšie definovaného zamerania a rozsahu. Súvislosť požadovaných výskumných prác s výskumným projektom objednávateľa: Zmluvný výskum, popísaný ...
Zmluvný výskum fyzikálnych podmienok spracovania mosadze novej generácie
Predmetom zákazky je Zmluvný výskum fyzikálnych podmienok spracovania mosadze novej generácie v podmienkach spoločnosti SLOVARM, a.s. a Zmluvný výskum pre kyber-fyzikálne riadenie procesov v podmienkach spoločnosti SLOVARM, a.s. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Zákazka je rozdelená na dve časti.
Dodávka zmluvného výskumu použitia neurónových sietí v priemysle
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti výskumu, ktorých cieľom je vytvorenie platformy na zabezpečenie kontinuálneho vyhodnocovania produkčných, fyzikálnych a iných hodnôt a parametrov, ktoré generuje produkčná linka, ich spracovanie a následná analýza. Výskum v danej oblasti bude zameraný najmä na hľadanie a definovanie ich ...
AMS measurement of 14C graphites
The subject matter of this Public Contract is AMS measurement of 14C in graphites prepared in the CRL laboratory during the RAMSES project ("Services"). Although the Contracting Authority assumes approx. a number of 5 – 70 graphite samples per month to be submitted to the Supplier for measurement, the exact number will depend mainly on the current ...
Zmluvný výskum, ktorého výsledkom bude dodávka komunikačných modulov, hardwéru a softwéru
Predmetom obstarávania je vznik modulov zabezpečujúcich prenos informácií medzi nabíjacou stanicou, užívateľským rozhraním a cloudovou službou pri zabezpečení kompatibility s ďalšími modulmi sústavy a riadiacej jednotky.Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti hlavního města Prahy
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zpracování „Analýzy oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti hlavního města Prahy včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodních toků Rokytky a Botič“ v rozsahu dle zpracované dokumentace vypracované v 07/2017. Plnění zahrnuje, mimo jiné, i tato plnění: Analýzy ...