Návrh strategického rámce vysokoškolského vzdělávání pro sektor automotive
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
I/55 Břeclav, obchvat - pyrotechnický průzkum, sondážní a ověřovací práce
Předmětem plnění je realizace stavebních prací, které spočívají v provedení sondážních a ověřovacích prací - pyrotechnickém průzkumu pro potřebu samotné stavby a provedení záchranného archeologického průzkumu stavby I/55 Břeclav, obchvat
Tvorba nových genotypov obilnín s požadovanými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi parametrami
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb inovačného riešenia v rozsahu technickej špecifikácie, zahrňujúce: -tvorbu nových genotypov a novošľachtencov poľnohospodárskych plodín vhodných pre ekologické poľnohospodárstvo, -tvorbu nových odrôd kukurice a plodových zelenín s požadovanými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi parametrami adaptabilnými na ...
Smluvní výzkum č.1 pro Výzkum a vývoj modrozeleného inteligentního systému zateplení a chlazení
I. část projektu • úvodní stanovení parametrů systému a jednotlivých prvků konstrukce • vývoj a ověření funkčnosti modulárního přichycení pro modul • zkoumání a vyhodnocení materiálu pro konstrukci: Dřevo/Ocel a jejich výhody a nevýhody pro tento systém • analýza konstrukčních řešení pro haly a průmyslové budovy • statická analýza stavu ...
Smluvní výzkum č.2 pro Výzkum a vývoj modrozeleného inteligentního systému zateplení a chlazení
I. část projektu • úvodní stanovení parametrů systému a jednotlivých prvků modulu • výsledky testování konstrukce modulu v závislosti na různých typech zavlažovacích systémů a testování dopravy živin • vývoj řešení uchycení vertikální závlahy • výpočet objemu a kapacit zavlažovacího systému • výpočet objemu potřebných zabudovaných nádrží v ...
Vývoj a zajištění výpočetních modulů pro kmitočtové plánování a vyhodnocování rozsahu pokrytí
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti vývojové, technické i netechnické podpory SW Radiolab včetně souvisejících aplikací, modulů, databázových a webových systémů, včetně výpočtů pokrytí, a údržba a rozvoj stávajících informačních internetových stránek s výpočtem pokrytí sítěmi 4G a 5G.
Rámcová dohoda k zajištění exkavačních prací na záchranných archeologických výzkumech
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcový dohod bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a dvěma dodavateli v každé části zadávacího řízení, na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod budou exkavační práce na záchranných archeologických výzkumech ...
Technologická obměna 2022 - IT analýza a vývoj
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování externích analytických, vývojových a testovacích služeb.
OP VVV Sinofonní příhraničí/2021 - Sběr empirických dat metodou CAWI V
Předmětem veřejné zakázky je realizace sběru empirických dat standardizovaným elektronickým dotazníkovým šetřením CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Výzkum je zaměřen na zjišťování názoru na otázky zahraniční politiky a postojů k významným státům světové politiky.
Zajištění využitelnosti dat z BIM modelů pro rozvoj Národní infrastruktury pro prostorové informace
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech 2022+
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech na 3 roky. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni účastníci, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání ...
Štúdia zhodnotenia bezpečnostných prvkov odkaliska Špania Dolina - nové a možnosti recyklácie
Predmetom zákazky je zhodnotenie bezpečnostných prvkov odkaliska "Špania Dolina nové" a možnosti recyklácie uložených banských odpadov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zistenie vplyvu nadmernej mechanickej záťaže pri havarijných a núdzových situáciách
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb v súvislosti so zistením vplyvu nadmernej mechanickej záťaže pri havarijných a núdzových situáciách na prepravovaný náklad Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zistenie vplyvu transportu biologického materiálu za pomoci bezpilotných lietajúcich prostriedkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb v súvislosti so zistením vplyvu transportu biologického materiálu za pomoci bezpilotných lietajúcich prostriedkov na samotný biologický materiál. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Sběr a verifikace diagnostických vad z dopravní cesty
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem na poskytování služeb spojených se sběrem diagnostických dat, která jsou klíčovým podkladem pro hodnocení vad dopravní cesty pro zadavatele. Podrobnosti viz zadávací dokumentace
Bleskové a rychlé výzkumy pro potřeby zpravodajství
Předmětem veřejné zakázky je realizace bleskových a rychlých výzkumů metodou CATI, nebo kombinací CATI a CAWI metod dle programových potřeb zadavatele, a to vždy na výběrovém souboru N=1000.
Vývojové práce v rámci projektu - Výzkum a vývoj metod kontroly a monitoringu napjatosti
Předmětem je dílo skládající se z výzkumných, vývojových prací a realizaci pilotních měření v oblasti monitorování stavebních objektů, a to jak při jejich výstavbě, tak i následně při jejich provozu po dobu účinnosti Smlouvy. CPV kódy: 73210000-7 Poradenství v oblasti výzkumu 73220000-0 Poradenství v oblasti vývoje
Poskytování služeb analýzy a zpracování satelitních a dalších dat
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je zajištění zpracování a vyhodnocování satelitních dat a monitoring zemědělských plodin a aktivit prostřednictvím automatizovaných algoritmů využívajících satelitní data (SAMAS). Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci pro druhou fázi zadávacího ...
Radiouhlíkové datování archeologických materiálů
Předmětem plnění veřejné zakázky je radiouhlíkové datování archeologických materiálů prostřednictvím AMS metody a s tím související měření stabilních izotopů ?15N a ?13C metodou IRMS včetně odborné interpretace naměřených výsledků.
I/35 Lešná - Palačov, Záchranný archeologický výzkum
Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu na území připravované stavby I/35 Lešná-Palačov. Součástí zakázky je také zpracování analýzy C14, mikromorfologie, fosfátu, dendrochronologie, atd. Dále je zahrnuta strojní mechanizace pro dočištění ploch související s provedením archeologického výzkumu. Výstupem zakázky bude ...
Služby poradců a expertů - Redrock Construction s.r.o.
Zadavatel realizuje projekt ADWATEC: Pokročilá technologie výroby konstrukčních desek z komunálního odpadu. Předmětem projektu je výzkum a vývoj nových plošných stavebních prvků (desek), které budou tvořeny tuhým komunálním odpadem modifikovaných speciálními pojivy, plnivy přísadami a příměsemi. Předmětem veřejné zakázky jsou služby Smluvního ...
Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje (DTM) a rozvoj informačního systému IS DTM
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je rozvoj Digitální technické mapy Karlovarského kraje spočívající především v pořízení dat ve vymezeném území, pořízení obecních, krajských a veřejných sítí dopravní a technické infrastruktury a rozvoj IS DTM Karlovarského kraje, včetně podpůrných softwarových nástrojů. Tato veřejná zakázka bude ...
Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště
Předmětem plnění veřejné zakázky je získání zpřesnění technického řešení HÚ v souvislosti s inženýrskými bariérami a technickým designem úložiště. Součástí předmětu plnění je odvození a verifikace prostředků (modelů) umožňujících jejich modifikaci na základě následně získaných poznatků z charakterizace zkoumaných lokalit. S řešením souvisí také ...
Stavba č. 43010 VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, P1 - výstavba tělocvičny; předstihový záchranný archeolog
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení předstihového záchranného archeologického výzkumu na místě stavby
Dodávky materiálů pro konstrukci prototypu nové výrobní linky a surovin pro výzkum a vývoj
Zadavatel realizuje projekt ADWATEC Pokročilá technologie výroby konstrukčních desek z komunálního odpadu. Předmětem projektu je výzkum a vývoj nových plošných stavebních prvků (desek), které budou min. z 90 % tvořeny tuhým komunálním odpadem, a specializované výrobní linky. Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na ...