Pomocné archeologické práce - Rimavská Sobota
Predmetom zákazky je dodanie pomocných archeologických prác kopáčske práce, pomocné dokumentačné práce, umývanie nálezov a pod.) na archeologický výskum, ktoré budú vykonávať pracovníci víťaznej spoločnosti. Pracovníci dodávateľskej spoločnosti budú počas výkonu prác spadať pod jej správu. Predpokladaná doba realizácie výskumu je od 3 max 5 ...
Pomocné archeologické práce - Valaliky Košice
Predmetom zákazky je dodanie pomocných archeologických prác kopáčske práce, pomocné dokumentačné práce, umývanie nálezov a pod.) na archeologický výskum, ktoré budú vykonávať pracovníci víťaznej spoločnosti. Pracovníci dodávateľskej spoločnosti budú počas výkonu prác spadať pod jej správu. Predpokladaná doba realizácie výskumu je od 3 max 5 ...
Pokročilá fenotypizácia genotypov rastlín v rámci projektu APVV
Predmetom zákazky je realizácia fenotypovania a skríningu genotypov pšenice v laboratórnych podmienkach v rámci laboratórneho nádobového pokusu s vybranými genotypmi rastlín. Analýza bude realizovaná počas obdobia v rozsahu 1 - 2 mesiacov (v závislosti od zrelosti rastlín) s využitím automatických vysoko objemových fenotypizačných systémov. V ...
Poskytnutie služieb súvisiacich s pyrotechnickým prieskumom
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb súvisiacich s vykonávaním pyrotechnického prieskumu na lokalitách pripravovaných priemyselných parkov verejným obstarávateľom. Podrobná špecifikácia k predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej v Profile verejného obstarávateľa.
Štatistické zisťovania a agregátne štatistiky o vývoji na trhu práce pre roky 2022 - 2023
Predmetom zákazky je systematické sledovanie, monitorovanie, zber a vyhodnocovanie údajov z rezortných štatistických zisťovaní na základe vyhlášok, ktorými Štatistický úrad SR každoročne vydáva zmeny a doplnenia Programu štátnych štatistických zisťovaní na príslušné roky v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších ...
Štúdia uskutočniteľnosti k projektu Centrálny register hospodárskych zvierat
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu Centrálny register hospodárskych zvierat a odbornej časti dokumentácie k pripravovanému verejnému obstarávaniu (ďalej len VO).
DPIA pre Informačný systém Centrálny register účtov
Analýza a vypracovanie Posúdenia vplyvu na ochranu údajov (ďalej len DPIA) v zmysle čl. 35 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecne nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle ...
Aktualizácia Manažment plánu lokality UNESCO: Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky
2. etapa aktualizácie manažment plánu bude vychádzať z prieskumov, diskusií a výsledkov analytickej časti uvedeného dokumentu a bude zameraná na praktické riešenie problémov v lokalite svetového dedičstva UNESCO Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí. 2. etapa sa bude zaoberať realizáciou návrhovej časti a obsah ...
Prieskum informovanosti o možnostiach podpory z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Predmetom zákazky je komplexná realizácia a vyhodnotenie reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky zameraného na informovanosť širokej verejnosti o možnostiach podpory z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, informatizácie, výskumu, vývoja a inovácií na území Slovenskej republiky. Prieskum ...
Nanosatelit GRBBeta a súvisiace služby
Obstaranie platformy nanosatelitu a služieb súvisiacich so stavbou, prípravou a vypustením družice na obežnú dráhu Zeme. Nanosatelit bude slúžiť na overenie technológií pre budúcu konšteláciu družíc CAMELOT na pozorovanie Gamma zábleskov.
Transformácia údajov -zmapovanie súčasného systému
Predmetom zákazky je identifikácia dátových entít, ich producentov, konzumentov a vzťahov pomocou existujúcich nástrojov IBM ADDI.
Hodnotenie OPII
Predmetom zákazky je vykonanie externého hodnotenia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, časť Výskum a Inovácie implementovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktoré je v gescii MŠVVaŠ. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Architektonicko - historický výskum k stavbe Prešov, Mestské opevnenie hradobný múr, parcela č. 571
Predmetom zákazky je vykonanie architektonicko-historického výskumu na predmetných úsekoch hradobných múrov, ktorý doplní chýbajúce poznatky pre prípravu obnovy predmetnej národnej kultúrnej pamiatky.
Komparatívne porovnanie národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR
Predmetom zákazky je Komparatívne porovnanie národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR /Digitálny žiak/ s modelmi používanými v členských štátoch EÚ a odporúčania pre ďalšie pokračovanie. Podrobná špecifikáciu predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Štúdia o možnej výmene údajov medzi spoločnosťou BID, a.s., spoločnosťou Verkehrsverbund Ost-Region
Predmetom zákazky je vytvorenie diela - Štúdie o možnej výmene údajov medzi spoločnosťou Bratislavská integrovaná doprava, a.s., spoločnosťou Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Gesellschaft m.b.H. a Trnavským samosprávnym krajom v rámci projektu Clean Mobility. Podrobný opis predmetu zákazky spolu s technickou špecifikáciou štúdie tvorí Prílohu ...
Obnova Dobóovského kaštieľa Tekovského múzea v Leviciach
Obnova Dobóovského kaštieľa Tekovského múzea v Leviciach: Zákazka sa delí na jednotlivé časti: dendrologický posudok archeologický výskum reštaurátorský výskum architektonicko - historický výskum
Zariadenie pre zber terénnych údajov pri výskume a prieskume svahových deformácií (dron)
Predmetom zákazky je obstaranie tovarov zariadenia pre zber terénnych údajov pri výskume a prieskume svahových deformácií (dron) aj s príslušenstvom, ktoré pozostáva najmä zo senzoru č. 1 (payload), senzoru č. 2 (kamera s priamym georeferencovaním kamera payload) a ich dodania so zaškolením.
Zmluvný výskum za účelom vývoja prototypu dočisťovacej jednotky pre odpadovú vodu
Predmetom zákazky je zmluvný výskum za účelom vývoja prototypu dočisťovacej jednotky pre odpadovú vodu v rámci projektu Inovatívne sorbenty na báze uhlíku jako účinný spůsob dočišťovaní odpadových vod číslo projektu 3213200008; Financované z Fondov EHP a Nórska 2014-2021 program CZ-Environment
Zmluvný výskum: výdržové vlastnosti komponentov
Predmetom zákazky je realizácia Zmluvného výskumu pre výskumný projekt UAV Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti, v ktorých je možné predložiť ponuku aj samostatne podľa možností každého dodávateľa, a to: 1.Časť1.: Zmluvný výskum: výdržové vlastnosti komponentov a vyžarovacie charakteristiky komunikačných modulov, spoľahlivosť ...
Prieskum zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti Európskej únie
Predmetom zákazky je vykonanie prieskumu so zameraním na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti Európske únie na Slovensku na konci programového obdobia 2014-2020. Podrobný opis je uvedený v Prílohách č. 1 a 1a výzvy na predkladanie ponúk.
Zabezpečenie záchranného archeologického výskumu – I. etapa – plošný výskum
Predmetom zákazky je zabezpečenie záchranného archeologického výskumu podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice č. k. KPUKE-2022/15215-02/59700/HT zo dňa 14.07.2022, prvá etapa - plošný výskum na území stavby Strategické územie Valaliky, v katastrálnych územiach Valaliky, Geča, Čaňa, Haniska, Sokoľany, Gyňov, Trstené pri Hornáde, ...
Vytvoření standardů pro komunikaci informačního systému digitálního archivu s jeho okolím
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Aktualizace generelu zásobování pitnou vodou na území statutárního města Jihlavy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování detailní fáze strategického dokumentu „Generelu zásobování pitnou vodou“ (dále jako „generel“), který má význam pro řešení plánovací, investiční a provozní politiky pro zásobování statutárního města Jihlavy pitnou vodou. Na základě zpracovaného generelu se budou moci určit problémové oblasti a bude se ...
Zabezpečenie záchranného archeologického výskumu – I. etapa – sondážny výskum
Predmetom zákazky je zabezpečenie záchranného archeologického výskumu: prvá etapa, predstihový archeologický sondážny výskum - kopané sondy na území stavby Strategické územie Valaliky.
Brand base KPIs zameraný na cestovný ruch
Predmetom zákazky je zistenie vývoja znalostí, imagu, preferencií a vnímania Slovenska ako dovolenkovej destinácie medzi obyvateľmi na Slovensku a vo vybraných európskych krajinách. Cieľom prieskumu je znalosť, preferencie (nákupný košík) a vnímanie (imidž) Slovenska ako dovolenkovej destinácie medzi obyvateľmi vybraných európskych krajín. ...