Provádění archeogeofyzikálních průzkumů

Provádění archeogeofyzikálních průzkumů

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude provádění archeogeofyzikálních průzkumů v rozsahu a dle skutečných potřeb zadavatele.

Výzkum a vývoj nových typů syntetických podlahovin vyšších užitných vlastností

Výzkum a vývoj nových typů syntetických podlahovin vyšších užitných vlastností

Předmětem výběrového řízení jsou: Laboratorní rozbory (zkoušky a analýzy) Předmětem laboratorních zkoušek a analýz bude průběžné testování nově vyvíjených materiálů a jejich modifikací aplikovaných na základní nosnou matrici podlahovinového systému. Nákup výsledků vědecké práce jiných subjektů Předmětem bude odborná spolupráce a součinnost ...

Zber dát

Zber dát

Zber dát ESS 9 v rámci projektu European Social Survey sa uskutoční hlavným dotazníkom, mobilnou aplikáciou a kartami podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch, v návrhu zmluvných podmienok metódou TAPI resp. CAPI.

Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice

Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu s názvem „Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou ...

Výzkum obsahů Be, Ge, Ga a In v odkalištích popílků ze spalování uhlí na území ČR

Výzkum obsahů Be, Ge, Ga a In v odkalištích popílků ze spalování uhlí na území ČR

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...

Zber dát ESS 9

Zber dát ESS 9

Zber dát ESS 9 v rámci projektu European Social Survey sa uskutoční hlavným dotazníkom, mobilnou aplikáciou a kartami podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch, v návrhu zmluvných podmienok metódou TAPI resp. CAPI.

Programovacie služby softvérového riešenia na mieru

Programovacie služby softvérového riešenia na mieru

Predmetom zákazky je vývoj softvéru na mieru, jeho implementácia a marketingové aktivity.

NaSaPO - Národní sada prostorových objektů

NaSaPO - Národní sada prostorových objektů

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání postupu o způsobu řešení a vlastního řešení projektu a to formou řízení o inovačním partnerství na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích. Projekt má atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace.

Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla

Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu s názvem „Výzkum a vývoj programového aparátu pro generalizaci státního mapového díla“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou ...

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava

Informačný systém sčítania obyvateľov, domov a bytov, časť územná príprava má za cieľ poskytnúť integrované riešenie pre zber, aktualizáciu, správu a poskytovanie dát územnej prípravy (ÚP) sčítania obyvateľov, domov a bytov (SOBD). Tieto dáta bude tvoriť maximálna množina všetkých obývaných a obývateľných objektov - obydlí (rodinné domy, bytové ...

Ověřovací zkoušky a podpora pilotního provozu

Ověřovací zkoušky a podpora pilotního provozu

Předmětem plnění je provedení ověřovacích zkoušek a podpora pilotního provozu. 4.4. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: Část A zakázky: CIIRC Osobní zdravotní systém pro podporu léčby diabetiků Část B zakázky: FBMI Osobní asistenční a dohledový systém Část C zakázky: FBMI Telemedicínský systém pro efektivní léčbu dětských pacientů s ...

Výsledková evaluace specifických cílů OP PIK

Výsledková evaluace specifických cílů OP PIK

Předmětem veřejné zakázky je zhodnocení toho, zda bylo skutečně dosaženo plánovaných výsledků níže uvedených specifických cílů spadajících pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Výskum vplyvu fyzikálno metalurgických charakteristík inovatívnych materiálov na úžitkové vlastnosti

Výskum vplyvu fyzikálno metalurgických charakteristík inovatívnych materiálov na úžitkové vlastnosti

KolArms, s.r.o. ako výrobca ručných a v budúcnosti aj lafetovaných zbraní sa mieni zaradiť na trhu ručných a ľahkých lafetovaných zbraní medzi spoľahlivých a operatívnych dodávateľov nielen pre potreby rôznych ozbrojených zložiek, ale aj špeciálnych zložiek so špecifickými požiadavkami na výzbroj. Cieľom projektu je rozšíriť dostatočne efektívny a ...

Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině

Potenciál využití suchých nádrží v rámci hospodaření s vodou v krajině

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich vo vypracovaní plánu udržateľnej mobility a jeho implementácie a monitoringu. Komplexný strategický dokument v oblasti dopravy vrátane nemotorovej dopravy Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín, bude účinne riešiť dopravné problémy a rôznorodé požiadavky aktérov ...

Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde

Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde

Predmetom zákazky je monitorovanie a hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov na úrovni opatrení a jednotlivých operácii podľa konkrétnej priority PRV SR 2014-2020. Oblasti zamerania monitorovania a hodnotenia sú územia vysokej prírodnej hodnoty (HNV). HNV sú územia s vysokým zastúpením druhov a biotopov, ktoré sú významné z hľadiska ...

Implementácia akčného plánu udržateľného energetického rozvoja Hlavného mesta Slovenskej republiky

Implementácia akčného plánu udržateľného energetického rozvoja Hlavného mesta Slovenskej republiky

Hlavné mesto je účastníkom celoeurópskej iniciatívy a v nadväznosti na uvedenú skutočnosť, je Hlavné mesto poverené v súlade s pokynmi a v intenciách dokumentu Dohovor primátorov a starostov aplikovať na podmienky Hlavného mesta a zabezpečiť realizáciu: -energetický audit, -spracovaním energetických štúdií, -energetická analýza, -podklady pre ...

Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1

Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1

Předmětem Projektu je nalézt nové inovativní řešení svozu odpadu z firemních provozoven na Praze 1, které zajistí optimalizaci svozu odpadů od samotného nahlášení jejich vzniku až po jejich konečný svoz. Projekt bude realizován v rámci centra hl. m. Prahy s využitím nízkoemisních, nízkouhlíkových a bezhlučných vozidel, přičemž nebude představovat ...

Vyhodnocení postupů šetrných k životnímu prostředí v rámci PRV

Vyhodnocení postupů šetrných k životnímu prostředí v rámci PRV

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhodnocení postupů šetrných k životnímu prostředí v rámci PRV – dopady opatření ekologického zemědělství a podopatření integrované produkce vůči klasickému konvenčnímu hospodaření z hlediska kvality půdy a vody, biologické aktivity v půdě a omezení vodní eroze v podmínkách České republiky na vybraných ...

Rekonstrukce ŽST Jaroměř

Rekonstrukce ŽST Jaroměř

Předmětem veřejné zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) na území s archeologickými nálezy, které bude dotčeno stavební činností. Výsledkem výzkumu bude soubor artefaktů (movitých nálezů) a nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu), která detailně dokumentuje a interpretuje archeologické situace nenávratně ...

Monitorovanie životného prostredia v súvislosti so stavbami – vypracovanie hodnotiacej správy

Monitorovanie životného prostredia v súvislosti so stavbami – vypracovanie hodnotiacej správy

Vypracovanie hodnotiacich správ (Národné ročné správy za roky 2017, 2018, 2019, Spoločné výročné správy za roky 2017, 2018, 2019) na základe analýzy a vyhodnotenia získaných databáz údajov z monitorovania životného prostredia v oblasti vplyvu Vodného diela Gabčíkovo (ďalej len ,,databázy údajov). Databázy údajov z monitorovania, ktoré budú ...

Testovanie fungicídnej účinnosti rastlinných extraktov v simulovaných podmienkach

Testovanie fungicídnej účinnosti rastlinných extraktov v simulovaných podmienkach

Predmetom zákazky je poskytnutie služby testovania fungicídnej účinnosti rastlinných extraktov v simulovaných a reálnych podmienkach. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Predmetom I. časti predmetu zákazky je testovanie fungicídnej účinnosti vybraných rastlinných extraktov v simulovaných prírodných podmienkach v skleníkoch alebo ...

Analýza potřeb a předpokladů pro řízení konceptu Smart Cities ve Středočeském kraji

Analýza potřeb a předpokladů pro řízení konceptu Smart Cities ve Středočeském kraji

Středočeské inovační centrum, spolek jakožto partner projektu Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji realizuje činnosti v modulu Mapování. Součástí tohoto modulu v rámci projektu je provedení analýzy konceptu Smart Cities a jeho možné aplikace v podmínkách Středočeského kraje. Cílem veřejné zakázky je pořízení analytického podkladu vč. ...

Vývoj nových metod a způsobů evaluace programů účelové podpory TA ČR a jejich pilotní ověření

Vývoj nových metod a způsobů evaluace programů účelové podpory TA ČR a jejich pilotní ověření

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TIRDTACR701 s názvem „Vývoj nových metod a způsobů evaluace programů účelové podpory TAČR a jejich pilotní ověření“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a ...

Zajištění studií pro projekt HAIE

Zajištění studií pro projekt HAIE

Předmětem veřejné zakázky je provedení níže uvedených typů analýz. Detailní přehled analyzovaných skupin látek je podrobněji specifikován v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

(záznamy 1/25 z 986)  strana 1 / 40