Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ
Predmetom zákazky je vykonanie predpokladaného počtu 730 odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlom ročne a meraní terénnych parametrov in situ z 346 objektov ročne (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka, percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál, určenie ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro celoměstsky významnou změnu platného ÚP
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro celoměstsky významnou změnu platného územního plánu hl. m. Prahy č. 2531/00 Holešovice – Bubny – Zátory.
Využití mobilních spaloven při likvidaci kadáverů z oblastí mimořádných událostí
Předmětem veřejné zakázky je experimentální ověření využití mobilních spaloven kadáverů z hlediska rychlosti likvidace, provozních nákladů a bezpečnosti vzhledem k šíření nákaz a šetrnosti k životnímu prostředí a vytvoření certifikovaných metodik pro používání spaloven při neškodné likvidaci uhynulých hospodářských zvířat, živočišných produktů a ...
Tematické a průřezové výzkumy pro projekt: Systémové zajištění soc. začleňování 2. část
Předmětem veř. zakázky je zejména zjištění nejvýznamnějších bariér pro vstup osob v bytové nouzi do služby azylového bydlení, struktury osob, kterým jsou služby azylových domů obvykle poskytovány (věk, pohlaví, sociální situace, zdravotní omezení atd.) včetně příčin jejich bytové nouze a důvodů pro využívání služby, zhodnocení adekvátnosti ...
Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Analýzy zušlechťovaných ocelí na transmisním elektronovém mikroskopu
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávku služeb, a to na dobu určitou na 4 roky od uzavření rámcové dohody. Předmět zakázky pro jednotlivé části A – C: Část A - Analýzy na extrakčních replikách; Část B - Analýzy na tenkých foliích – standartní transmisní elektronová mikroskopie; Část C - Analýzy na tenkých ...
Vliv přípravků na ochranu rostlin na necílové druhy živočichů
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Systém pro zpracování, analýzu a vyhodnocení statistických dat ERÚ
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání postupu o způsobu řešení a vlastního řešení projektu a to formou řízení o inovačním partnerství na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích. Projekt má atributy experimentálního vývoje nebo inovace.
Nové Lauby - zjišťovací archeologický výzkum III
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je provedení zjišťovacího archeologického výzkumu, včetně potřebných stavebních prací, v prostoru bývalého domovního bloku, vymezeného ulicemi Velkou, Pivovarskou, Muzejní a Dlouhou (dnes využíváno jako parkoviště) v centrální části města Ostravy.
Vymezení území pro Integrované teritoriální investice v ČR
Předmětem Veřejné zakázky je multikriteriální vymezení území pro Integrované teritoriální investice (dále jen „území ITI“) v České republice pro příští programové období Evropské unie (dále jen „EU“). Veřejná zakázka bude realizována postupně ve dvou fázích. V první fázi budou vybraným dodavatelem vytvořeny 2 metodiky: 1) policy metodika, 2) ...
Optimalizované postupy pro plánování a verifikaci při léčebné aplikaci radionuklidů
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu (dle specifikace níže), který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec dle přílohy č. 2. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro ...
Zajištění dat a kohorty pro výzkumný program P1
Předmětem veřejné zakázky je zajištění těchto služeb: 1) zajištění osobních dat o zdravotním stavu a dotazníkových dat účastníků kohortové studie středního věku (4 000 účastníků) 2) zajištění odběru vzorků žilní krve u části účastníků kohortové studie středního věku (400 účastníků) 3) zajištění anonymizovaných dat o zdravotním stavu účastníků ...
Smluvní výzkum II
Předmětem plnění veřejné zakázky je smluvní výzkum pro níže uvedené výzkumné celky: 1) výzkum algoritmů pro zpracování dat a výzkum datového workflow telemedicínského systému pro prevenci a detekci rizikových stavů pacientů trpících neurodegenerativními onemocněními, zejména Alzheimerovou chorobou 2) výzkum algoritmů pro zpracování dat a výzkum ...
Experimentální vývoj programového aparátu pro automatizaci tvorby státního mapového díla
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání postupu o způsobu řešení a vlastního řešení projektu a to formou řízení o inovačním partnerství na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích. Projekt má atributy experimentálního vývoje nebo inovace.
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO
Predmetom zákazky je vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia RÚ RAO (ďalej len JZ), ktorého prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, ...
Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2020
Na vybraných úsecích dálniční a silniční sítě ČR budou provedeny dopravní průzkumy podle zadaných sčítacích termínů (od poloviny dubna do konce října 2020) s cílem získat data pro výpočty RPDI (roční průměr denních intenzit) dvanácti kategorií vozidel, ukazatelů variací silniční dopravy, dopravních výkonů a dalších dopravně inženýrských ukazatelů ...
Zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku
Predmetom zákazky je zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku formou reprezentatívnych výskumov verejnej mienky a formou fokusových skupín a ich vyhodnotenie.
Polní experiment v řepařské výrobní oblasti
Předmětem zakázky je provádění činností na polním experimentu dle příkazů objednatele. Polní experiment spočívá v pěstování zemědělských plodin a meziplodin na zkušebních plochách. Užívací vztah k výzkumným plochám zajistí účastník na své náklady. Předmětem zakázky je i výkon jiných činností spočívajících ve vytváření předpokladů pro provedení ...
Zmluvný výskum
Zmluvný výskum: na základe zadefinovaného výberu bakteriofágov založenie seed lot systémov, založenie stabilitných skúšok, stanovenie identity - pozostávajúce z kompletnej sekvencie genómu, charakterizácie kmeňov (sekvenovanie DNA sekvencií), genotypizácie (založenej na RAPD-PCR) a príprava bakteriofágov pre účely testovania vo vodnom roztoku. ...
954 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část, záchranný archeologický výzkum
Provedení záchranného archeologického výzkumu stavby obchvatu Opavy - stavba „I/11 Opava, severní obchvat -západní část“.
Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Rozbory krve
Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění rozborů krve pro výzkum vlivu znečištění ovzduší na zdraví člověka, prováděný Centrem diagnostiky lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v rámci výzkumného programu č. 4, projektu Healthy Aging in Industrial Environment HAIE. Služba bude hrazena z projektu OP VVV Healthy ...
Smluvní výzkum
Předmětem plnění veřejné zakázky je smluvní výzkum pro níže uvedené výzkumné celky: 1) výzkum algoritmů pro zpracování dat a výzkum datového workflow telemedicínského systému pro prevenci a detekci rizikových stavů pacientů trpících neurodegenerativními onemocněními, zejména Alzheimerovou chorobou 2) výzkum algoritmů pro zpracování dat a výzkum ...
CDF simulace proudění spalin v kotli Vyncke spalujícím RDF palivo
Cílem projektu je odhadnout vliv provozních parametrů a geometrických vlastností kotle na spalovací proces prostřednictvím pokročilého simulačního CFD programu.
Nasazení tunelovací metody ražení pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu, který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy „BETA2“.