Domácí a příjezdový cestovní ruch - tracking 2022-2024
Realizace plošného šetření k získání zpětné vazby od zahraničních i domácích návštěvníků ČR (výletníků i turistů). Předmět VZ bude zajišťován formou dotazníkového šetření v turisticky atraktivních lokalitách podle jednotlivých krajů a turistických oblastí. Součástí výzkumu je kapitola věnovaná spokojenosti a názorům místních obyvatel (rezidentů).
Odborné a konzultační služby OPPR JESSUS
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí konzultačních a poradenských služeb v rámci projektu Jednotný přístup k ekonomickým informacím pro správu a udržitelný rozvoj města s minimalizovanými nároky na údržbu (JESSUS), který byl podpořen v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, jenž je podpořen Evropskými strukturálními a ...
Poptáváme sběr dat
Poptávám cenovou nabídku na projekt s následujícími parametry: - 600 respondentů na území Prahy 14 - Kvóty reprezentativní pro P14 na pohlaví, věk a dle katastrálních území (Kyje, Hostavice, Černý most, Hloubětín) - Sběr dat zhruba březen/duben 2022 - Z naší strany dodáme dotazník a data si hodláme zanalyzovat sami, jedná se tedy pouze o ...
OP VVV Sinofonní příhraničí/2021 - Sběr empirických dat metodou CAWI IV
Předmětem veřejné zakázky je realizace sběru empirických dat standardizovaným elektronickým dotazníkovým šetřením CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Šetření se zaměří na zjišťování společensko-kulturních a spotřebitelských postojů populací Čínské lidové republiky (ČLR) a Zvláštní administrativní oblasti ČLR Hongkongu (HK).
OP VVV Sinofonní příhraničí/2021 - Sběr empirických dat metodou CAWI III
Předmětem veřejné zakázky je realizace sběru empirických dat standardizovaným elektronickým dotazníkovým šetřením CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Výzkum je zaměřen na zjišťování názoru na otázky zahraniční politiky a postojů k významným státům světové politiky. Šetření se zaměří na zjišťování postojů populací 15 států: Japonsko, ...
Vývoj konstruktu s nanovlákennou vrstvou vytvořenou pomocí technologie AC zvlákňování
Hlavním cílem plnění veřejní zakázky je realizovat vývoj za účelem zásadních inovací AC zvlákňovací technologie pro přípravu polymerních lineárních a plošných kompozitních nanostruktur s ohledem na zpracování nových materiálů a přípravu nových produktů, zejména z oblasti kosmetických a biomedicínských přípravků, textilních výrobků, filtračních a ...
Výplně a ostatní inženýrské komponenty HÚ
Jedná se o ucelený projekt zabývající se problematikou inženýrských bariér - výplní, zátek a konstrukčních komponent v hlubinném úložišti, jak v části ukládání VJP, tak i v části ukládání ostatních RAO. Předmětem veřejné zakázky není ukládací obalový soubor. Projekt je rozdělen do 15 dílčích úkolů, které jsou dále specifikovány v zadávací ...
Služby poradců a expertů - SMART TECHNIK a.s.
Zadavatel realizuje projekt ADWATEC: Pokročilá technologie výroby konstrukčních desek z komunálního odpadu. Předmětem projektu je výzkum a vývoj nových plošných stavebních prvků (desek), které budou minimálně z 90 % tvořeny tuhým komunálním odpadem. Předmětem veřejné zakázky jsou služby Smluvního výzkumu v rámci předkládaného projektu zahrnující ...
Zmluvný výskum - Pangenomika pre personalizovaný klinický manažment infikovaných osôb
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v súvislosti so zmluvným výskumom v oblasti pangenomiky pre personalizovaný klinický manažment infikovaných osôb na základe identifikovaného virálneho genómu a ľudského exómu. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Studie proveditelnosti Energetické využití důlních plynů - II
Předmětem plnění je zpracování Studie proveditelnosti "Energetické využití důlních plynů" v návaznosti na 4. akční plán vlády k Usnesení vlády č. 826/2015 pro snížení nákladů na eliminaci rizik z vlivů těžby, v tomto případě zejména výstupu metanu na povrch a současně pro možnost dalšího využití důlního plynu jako energetického potenciálu ...
Zmluvný výskum za účelom vývoja prototypu predčisťovacej a zahusťovacej jednotky
Predmetom zákazky je zmluvný výskum za účelom vývoja prototypu predčisťovacej a zahusťovacej jednotky v rámci projektu Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2). Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Hodnocení stavu, ohrožení a efektivity ochrany ptačích oblastí v rámci soustavy Natura 2000
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Program generační inovace a rozšíření digitálních služeb SSHR
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
D55, 5509 Moravský Písek - Bzenec, Záchranný archeologický výzkum
Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu na území připravované stavby D55, 5509 Moravský Písek - Bzenec. Součástí zakázky je také zpracování analýzy C14, mikromorfologie, fosfátu, dendrochronologie, atd. Dále je zahrnuta strojní mechanizace pro dočištění ploch související s provedením archeologického výzkumu. Výstupem ...
Zmluvný výskum v súvislosti s vývojom dezinfekčných nadstavieb
Predmetom zákazky sú výskumné a vývojové práce súvisiace s vývojom autonómneho dezinfekčného robota ktorý, pozostáva zo špeciálneho robotického podvozku, ktorý bude vyvinutý na základoch komerčne dostupného produktu (dodá verejný obstarávateľ) a vysoko sofistikovaného robotického ramena (ruky) so sadou nadstavieb a aplikátorov.
Služby poradců a expertů pro zařízení na přepracování másla - REWORKER
• spolupráci na výzkumu a vývoji klíčových uzlů a agregátů zařízení, • výzkum a vývoj automatizovaného řízení a regulace zařízení pro reworking, • vývoj a výzkum kompletního elektro systému a systému řízení (návrh elektroniky, regulací a ovládání celého zařízení včetně příslušenství, mj. výrobu nového ovládacího panelu s dotykovou obrazovkou, ...
Výkon a vyhodnotenie celoštátneho sčítania dopravy 2021 - 2022
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb týkajúcich sa výkonu a vyhodnotenia celoštátneho sčítania dopravy pre rok 2021-2022. Súčasťou služby je: 1.Príprava výkonu a vyhodnotenia celoštátneho sčítania dopravy pre rok 2021-2022 2.Výkon celoštátneho sčítania dopravy pre rok 2021-2022 3.Spracovanie výstupov z meraní celoštátneho sčítania dopravy ...
Systém - Výzkumy, tematické a průřezové výzkumy, OPZ, vyhlašována postupně na části
Veřejná zakázka je dělená na čtyři části. Dodavatelé mohou podat nabídku do jedné či více částí.
Štúdia: Dodatočné posúdenie vybraných MVE na rieke Hron - časť Ichtyologické prieskumy
Predmetom služby je vykonanie prieskumov a spracovanie štúdie v oblasti posúdenia vplyvov MVE na stav rýb v rieke Hron. Štúdia bude mať tri časti pozostávajúce z: a) ichtyologických prieskumov v záujmovom území, b) testovania funkčnosti rybovodov a c) vyhodnotenia výsledkov (posúdenia vplyvov MVE na rybie spoločenstvá vrátane posúdenia ...
Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy
Predmetom zákazky je spracovávanie štúdií, analýz a prognóz pre rozhodovaciu, koncepčnú, metodickú a legislatívnu činnosť objednávateľa, ako aj návrhy možností zefektívnenia hospodárskej politiky štátu v oblasti dopravy, v nasledovných oblastiach: 1. Oblasť- Štatistika dopravy 2. Oblasť Prognózy, prípadové, analytické, rozborové štúdie a ...
Poradenská činnost a služby zaměřené na zvýšení intenzity inovačních aktivit
Poradenská činnost a služby zaměřené na zvýšení intenzity inovačních aktivit, zejména na realizaci nových technologií a konkurence schopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení podmínek pro rozvoj inovačních firem a získání konkurenční výhody.
Sběr a verifikace diagnostických vad z dopravní cesty
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem na poskytování služeb spojených se sběrem diagnostických dat, která jsou klíčovým podkladem pro hodnocení vad dopravní cesty pro zadavatele. Podrobnosti viz zadávací dokumentace
D6 Hořesedly, přeložka a D6 Hořovičky, obchvat - záchranný archeologický průzkum
Jedná se o realizaci záchranného plošného archeologického průzkumu před zahájením stavby D6 Hořesedly, přeložka a D6 Hořovičky, obchvat.
Studie dopadů pandemie Covid-19 na úroveň bezpečnosti infrastruktury civilního letectví
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení a dodání analytické studie dopadů pandemie Covid-19 na bezpečnost infrastruktury civilního letectví na území České republiky a forem podpory minimální přijatelné úrovně bezpečnosti při minimálním objemu prováděných letů v horizontu dvou (2) let.
D35 Janov - Opatovec, ZAV
Předmětem zakázky je záchranný archeologický výzkum (ZAV) a to terénních částí, zahrnující začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání, zpracování laboratorních ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové ...