Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Vypracovanie odborného posudku
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1)Vypracovanie odborného posudku 2) Vypracovanie vybraných častí stratégie Predmet zákazky sa delí na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo na obe časti predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
Zmluvný výskum v oblasti lokálnej farmaceutickej výroby
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi službu - zmluvný výskum v oblasti farmaceutickej výroby: výskum optimálneho zloženia kombinácii kalciového produktu na báze kalcia ex testae ovi.
Návrh hodnocení únavové životnosti zařízení jaderných elektráren typu VVER se zahrnutím vlivu prostředí
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Dopravný prieskum verejnej osobnej autobusovej dopravy (VOD) v Banskobystrickom kraji jeseň 2020
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vykonanie a spracovanie prieskumu - Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy (VOD) v Banskobystrickom kraji na linkách kraja podľa špecifikácie uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a ich prílohách. Hlavným účelom spracovania dopravnej analýzy na území Banskobystrického kraja je ...
Technická podpora přejímání staveb na železniční infrastruktuře
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Zpracování analýz stávajícího nastavení a potřeb dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních
Účelem plnění veřejné zakázky je: 1. Realizace průzkumů a analýza aktuálního nastavení (včetně zpracování analytických materiálů) a potřeb dobrovolnictví v lůžkových zdravotních službách v ČR 2. Zpracování analýzy a následné zpracování analytických materiálů mapujících dopad zadavatelem inovovaného nastavení a potřeby dalšího rozvoje ...
Studie odtokových poměrů v povodí Kocáby - ORP Příbram, Dobříš, Černošice
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení povodňového nebezpečí na majetku a lidských životech v povodí toku Kocába a analyzovat území jako celek, identifikovat důsledky velkých vod, ale zejména určit příčiny, které mohou být jednak ve způsobu hospodaření v ploše povodí (velikost a tvar pozemků, způsobu hospodaření, osevní postupy atd.), dále ve ...
Studie odtokových poměrů v povodí Bakovského potoka - území Slánsko - Velvarsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení povodňového nebezpečí na majetku a lidských životech v povodí Bakovského potoka a analyzovat území jako celek, identifikovat důsledky velkých vod, ale zejména určit příčiny, které mohou být jednak ve způsobu hospodaření v ploše povodí (velikost a tvar pozemků, způsobu hospodaření, osevní postupy atd.), ...
Studie odtokových poměrů v povodí Zákolanského potoka - území Kladensko - Kralupsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení povodňového nebezpečí na majetku a lidských životech v povodí Zákolanského potoka a analyzovat území jako celek, identifikovat důsledky velkých vod, ale zejména určit příčiny, které mohou být jednak ve způsobu hospodaření v ploše povodí (velikost a tvar pozemků, způsobu hospodaření, osevní postupy atd.), ...
I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina, ZAV
Záchranný archeologický výzkum zahrnuje: Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV), a to terénních částí, zahrnující začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání; o zpracování záchranného archeologického výzkumu zahrnující laboratorní ošetření ...
Systém dopravní statistiky a výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
Předmětem veřejné zakázky je zpracování statistických údajů o dopravním sektoru (železniční, vnitrozemská vodní, letecká doprava, MHD a autobusová doprava a zajištění výběrového statistického šetření vozidel v silniční nákladní dopravě).
Informace o pracovních a mzdových podmínkách sjednaných v kolektivních smlouvách v letech 2021-2023
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v pravidelném monitorování podnikových kolektivních smluv a kolektivních smluv vyššího stupně v České republice v letech 2021-2023, a to formou výběrového statistického šetření. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje sběr strukturovaných dat od respondentů tohoto zjišťování a jejich ...
Rámcová dohoda na Dopravní průzkumy na sledované síti hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody 3 účastníky bez obnovení soutěže na dodání dat z přidělených dopravních průzkumů příslušného rozsahu na křižovatkách a profilech pražské komunikační sítě dle aktuálních potřeb zadavatele. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 - Specifikace předmětu plnění a ve vzoru Rámcové ...
Výzkum distribuce objemové aktivity radonu v bytovém fondu ČR pro účely koncepční práce
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Výzkum a vývoj lékařských přístrojů nové generace
Předmětná nadlimitní veřejná zakázka na služby je zadávána v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření Kupní smlouvy pro část 1 VZ a Smlouvy o poskytování služeb pro část 2 VZ s jedním účastníkem zadávacího řízení v každé části VZ: Část 1 VZ: Nákup materiálu a vývojových kitů - zahrnuje nákup materiálu a ...
Zmluvný výskum v oblasti biomedicínskeho výskumu
Predmetom zákazky je príprava, zahájenie a vykonanie zmluvého výskumu v oblasti biomedicínskeho výskumu zameraný na a) kontrolnú skupinu jedincov (1 000 jedincov) b) pacientov s diagnózov kolorektálneho karcinómu (200 jedincov) c) členov rodín s lynchovým syndrónom (200 jedincov) Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto ...
Tematické zisťovanie - Finančná začlenenosť marginalizovaných Rómov
Verejný obstarávateľ v rámci Národného projektu obstaráva 4 kvalitatívne tematické zisťovania zamerané na životné podmienky príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, vychádzajúce z aktivít akčného plánu Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.
Diagnostika a hodnocení kvality kolejového lože pomocí georadaru
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Služby výzkumu pro zajištění exkavační části archeologických výzkumů a služby operativního průzkumu
Účelem této VZ je vybrat dodavatele k uzavření smlouvy o dílo, na jejímž základě budou realizovány služby exkavační části archeologického výzkumu, operativního průzkumu a dokumentace staveb. Smlouvou o dílo v tomto zadávacím řízení je myšlena písemná smlouva mezi zadavatelem a jedním dodavatelem uzavřená na dobu určitou - tj. 24 kalendářních ...
Sběr a vyhodnocení dat pro kvalitativní výzkum gabionových staveb
Předmětem veřejné zakázky je sběr a vyhodnocení dat v oblasti gabionových staveb na území České a Slovenské republiky.
Hodnocení skladovatelnosti sladkých rop v systému SSHR
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Expertní služby, sběr a vyhodnocení dat
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr dat pro kvalitativní výzkum gabionových staveb sestávající z dílčích šetření na území České a Slovenské republiky a jejich následného vyhodnocení.
Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů - II
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb k výrobě funkčních vzorků, které inovují osvětlovací systémy v oblasti dostupnosti, konektivity a efektivnosti - návrh technického řešení modulu dekorativního kovového prvku z nanovrstvy, který bude schopný vést elektrický proud.
Časný záchyt tyreopatií v těhotenství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění screeningového procesu v gynekologických zdravotnických zařízeních s cílem otestovat možnosti zavedení systému plošného časného záchytu tyreopatií v těhotenství, který integruje informace o osobní a rodinné anamnéze, gynekologické a porodnické anamnéze, klinickém vyšetření a výsledky biochemických ...