Výběr dodavatele na dodávku Zboží  materiálu a poskytnutí služby smluvního Výzkumu a Vývoje
Periferní a produkční prvky prototypu linka - zboží a materiál - smluvní Výzkum a Vývoj
Drakové konstrukční práce a tvorba příslušných technických podkladů pro certifikační dokumentaci
Provedení drakových konstrukčních prací a tvorby příslušné technické certifikační dokumentace. Bližší informace jsou uvedeny v čl. 2 zadávací dokumentace.
RUK - OPP - Výzkumná agentura na kvantitativní dotazníkové šetření pro projekt CEDMO NPO
Předmětem plnění této veřejné zakázky je sběr dat v opakovaných vlnách pomocí dotazníkového šetření na panelu respondentů (tedy na stejném souboru osob představujícím reprezentativní vzorek populace), následné vytvoření vyčištěného datového souboru obsahujícího sebraná data pro potřeby projektu s názvem Podpora na zvýšení dopadů, inovací a ...
Inovační vouchery
Činnosti spojené s realizací inovačních voucherů: - Návrh a ověření struktury software pro ovládání měřící techniky - Vývoj originálního měřícího zařízení pro stanovení PMx - Vývoj kalibračního systému pro validaci měřících zařízení
UK 1. LF - Externí analýzy a služby - instrumentální a biologická analýza II
Poskytování výzkumných služeb, laboratorních analýz, dle potřeb zadavatele na základě samostatných objednávek vystavených zadavatelem v průběhu platnosti a účinnosti rámcové dohody, která bude uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení s jedním dodavatelem.
Aktualizácia štúdie realizovateľnosti Rýchlostná cesta  R4 štátna hranica SR/PR - Kapušany
Predmetom zákazky je aktualizácia štúdie realizovateľnosti, má za cieľ na základe aktualizovaných údajov dopravného modelu a analýzy výnosov a nákladov (ďalej len "CBA") identifikovat' problémy súčasného stavu z hľadiska bezpečnosti premávky, vplyvu na životné prostredie a kapacity cesty a križovatiek, a navrhnúť riešenia za súčasného ...
Smluvní výzkum, konzultační služby a dodávka prototypu strojní části vodíkového hybridního systému
Smluvní výzkum, konzultační služby a dodávka prototypu strojní části vodíkového hybridního systému energetického hospodářství
Služby laboratoře pro dlouhodobé životnostní testy prototypů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s poskytovatelem na provádění služby spojené s dlouhodobým testováním prototypů elektronických, mechanických a hydraulických zařízení, s cílem zjištění jejich skutečné životnosti, resp. jejich chování v průběhu životního cyklu. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Cílem zadavatele ...
Záchranný archeologický výzkum pro stavbu D1 01191.C Brno centrum - Brno jih
Předmětem je provedení záchranného archeologického průzkumu
Měření úspěšnosti a efektivity programů a projektů prevence kriminality
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací na řešení projektu bezpečnostního výzkumu v rámci Programu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV, projektu zaměřeného na rozvoj systému prevence kriminality v České republice zejména v oblasti jeho efektivního a úspěšného fungování, jeho schopnosti tuto efektivitu a ...
D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR, záchranný archeologický průzkum
Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu pro stavbu D11 1109 Trutnov státní hranice ČR PR v souladu se zák. č. 20 1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Služby laboratoře elektromagnetických emisí, měření elektrických veličin
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním poskytovatelem na provádění služby laboratoře elektromagnetických emisí, měření elektrických veličin a modifikaci parametrů desek plošných spojů. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Zadavatel v rámci grantových projektů je hlavním řešitelem projektu a vystupuje v ...
Zmluvný výskum - typ 1
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa realizovať tú časť predmetu zákazky s názvom Zmluvný výskum, v ktorej bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky SP.
Vytvoření, validizace a digitalizace postupů posuzování psychické způsobilosti
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TITDMD219 s názvem „Vytvoření, validizace a digitalizace postupů posuzování psychické způsobilosti pro výkon vybraných zaměstnání ve společnosti Správa železnic, s.o.“, který předpokládá budoucí zapojení více ...
Kolonizace nanonosičů mikroorganismy pro technologické, analytické a konzervační aplikace II
Předmětem je cílená kolonizace nosičů z nanomateriálů pro technologické, analytické a konzervační formou řady variací nebo kombinací v konsorciální i axenické podobě pro vznik biotechnologických nástrojů sledující limity, přínosy, nedostatky a perspektivy dalších úprav pro dosažení optimální funkčnosti. Komplexní dokumentace, navržení a ...
UK 1. LF - Externí analýzy a služby - instrumentální a biologická analýza
Poskytování výzkumných služeb, laboratorních analýz, dle potřeb zadavatele na základě samostatných objednávek vystavených zadavatelem v průběhu platnosti a účinnosti rámcové dohody, která bude uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení s jedním dodavatelem.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dále též jako „VVURÚ“) pro změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále též jako „ÚP“) Z 3827/00 pořizované zkráceným způsobem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.
Služby výzkumu pro zajištění postexkavační části archeologických výzkumů
Předmětem zakázky je závazek zhotovitele provádět pro zadavatele postexkavační části archeologických výzkumů a služby operativního průzkumu a dokumentace staveb. Plnění zahrnuje zejm.: - zpracování geodetických a fotogrammetrických dat, přípravu a digitalizaci terénní dokumentace podle pokynů zadavatele, - převod dat výzkumu do databází terénních ...
I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné, Zjišťovací záchranný archeologický průzkum
Jedná se o zjišťovací záchranný archeologický průzkum před zahájením stavby I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné.
Smluvní výzkum pro: Výzkum a vývoj oboustranné inteligentní varné desky pro řízení tepelné úpravy
Výzkum a vývoj řídícího a komunikačního Software - software umožňuje řízení systému otáčení varné desky - automatická regulace chodu varné plotny ve spolupráci s řídící jednotkou pokličky - automatické zapnutí a vypnutí relevantních dalších spotřebičů ve spolupráci s řídící jednotkou pokličky - komunikace s mobilním telefonem pomocí řídící ...
Hodnocení a evaluace 4.0 - aplikace moderních metod NLP, AI, statistiky a data science
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu TITDTACR138 s názvem Hodnocení a evaluace 4.0 - aplikace moderních metod NLP, AI, statistiky a data science, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností ...
Smluvní výzkum pro: Výzkum a vývoj oboustranné inteligentní varné desky pro řízení tepelné úpravy
Jednotlivé položky předmětu veřejné zakázky Výzkum a vývoj oboustranné inteligentní varné desky pro řízení tepelné úpravy potravin Základní varná plocha - sklokeramická plocha se 4 zónami vaření Maximální výkon sklokeramické varné plochy - 8 000W Plánované rozměry sklokeramické varné plochy - 510 x 595mm s tolerancí +-50mm - Ovládání ...
D35 Džbánov - Litomyšl, ZAV
Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) v připravovaném úseku stavby dálnice D35 Džbánov - Litomyšl v km 44,711 - 52,300. Tyto práce je potřeba realizovat před samotným zahájením stavby na základě znění zákonu 20/1987 Sb., Zákon o státní památkové péči. Součástí zakázky jsou terénní práce s prozkoumáním předmětného ...
Analýza stavu kybernetické bezpečnosti a penetrační testy
Provedení analýzy stavu kybernetické bezpečnosti a penetračních testů.