Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Jílové – II.etapa

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Jílové – II.etapa

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna stávajících výbojkových svítidel veřejného osvětlení (VO) za nová svítidla LED v počtu 745 ks ve městě Jílové, a to v souladu s technickou dokumentaci a technickými podmínkami, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Demolice panelového domu č.p. 100, 101,103 - obec Bečov (blok 11)

Demolice panelového domu č.p. 100, 101,103 - obec Bečov (blok 11)

Bytový dům č.p.100,101 a 103 (blok 11) se nachází v centrální části obce Bečov. Objekt se nachází na st.p.č. 269,270,271, katastrální území Bečov u Mostu. Označení katastrálního území Bečov u Mostu 601233 (okres Most). Stavební parcely jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří.Jedná se o stávající bytový dům, který je v současné době částečně ...

LT030042 Hoštka, ÚV Malešov - rekonstrukce

LT030042 Hoštka, ÚV Malešov - rekonstrukce

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci úpravny vody Malešov. Areál úpravny vody a související provozní objekty se nacházejí severně od části Malešov obce Hošťka, okres Litoměřice, v mírně svažitém terénu v nadm. výšce 225,00 – 241,00 m n.m. Hlavní provozní objekt úpravny vody se nachází v oploceném ...

Oprava nábřežních zdí VT Čepel v intravilánu obce Kleneč

Oprava nábřežních zdí VT Čepel v intravilánu obce Kleneč

Předmětem zakázky je oprava obou nábřežních zdí VT Čepel přímo v intravilánu obce Kleneč formou doplnění stávající úpravy z šedesátých let, stávajících kamenných zdí stabilizačními pasy z vodostavebního betonu a to v celém zájmovém úseku opravy a to u levého a pravého břehu včetně i tří krátkých úseků, kde bude původní zeď rozebraná a realizovaná ...

Poptávám renovaci dvířek u kuchyňské linky

Poptávám renovaci dvířek u kuchyňské linky

Poptávám renovaci dvířek u kuchyňské linky.

Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a

Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a

Předmětem plnění je vybudování hydraulického ochranného systému na skládce K4a pro zachycení silně kontaminovaných podzemních vod z prostoru popelových skládek UNIPETROL, a.s. východně od průmyslového areálu Chempark Záluží. Hydraulický ochranný systém bude tvořit linie 9 čerpacích širokoprofilových vrtů a výtlačné potrubí pro odvedení čerpaných ...

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba ČOV a gravitační splaškové kanalizace. Celková délka navržené gravitační kanalizace je 4,9 km a délka výtlačných řadů 1,08 km. Součástí předmětu plnění jsou 3 čerpací stanice a výstavba nové mechanicko - biologické ČOV pro 650 EO včetně zajištění jejího zkušebního provozu. Součástí veřejné zakázky jsou i ...

Demolice ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu

Demolice ubytovny č. p. 2335, ul. Lounská ve Varnsdorfu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - demolice stávajícího objektu a urovnání terénu pro budoucí využití (parkové úpravy). V současné době se na místě záměru nachází třípodlažní objekt s přízemní přístavbou, která je částečně podsklepená. Konstrukční systém objektu tvoří železobetonový skelet s cihelnými obvodovými stěnami. Zastřešení je ...

Modernizace zapalovacích a stabilizačních hořáků vč. přívodního plynového potrubí na kotlích K5 a K6

Modernizace zapalovacích a stabilizačních hořáků vč. přívodního plynového potrubí na kotlích K5 a K6

Předmětem veřejné zakázky je modernizace systému zapalování a stabilizace hoření kotlů K5 a K6, a to výměnou stávajících 8 ks (4 ks na K5, 4 ks na K6) mazutových zapalovacích a stabilizačních hořáků (typ Peabody Firelfly) za nové zapalovací a stabilizační hořáky spalující zemní plyn, a dále instalace nového přívodního plynového potrubí z redukční ...

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba ČOV a gravitační splaškové kanalizace. Celková délka navržené gravitační kanalizace je 4,9 km a délka výtlačných řadů 1,08 km. Součástí předmětu plnění jsou 3 čerpací stanice a výstavba nové mechanicko - biologické ČOV pro 650 EO včetně zajištění jejího zkušebního provozu. Součástí veřejné zakázky jsou i ...

Zateplení a rekontrukce střechy panelového domu č.p. 283, ul. Luční, Rumburk

Zateplení a rekontrukce střechy panelového domu č.p. 283, ul. Luční, Rumburk

Předmětem je rekonstrukce střechy panelového domu a zateplení celého panelového domu kontakním zateplovacím systémem.

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace a nové ČOV v obci Hřivice, která je navržena na 700 EO a výstavba kanalizace v místní části Touchovice, která bude napojena na novou ČOV. Celková délka kanalizace je 7,5 km, z toho je 4,1 km gravitační kanalizace, 1,8 km výtlaku a 1,6 km kanalizačních přípojek.

Demolice objektu bývalé ubytovny Pivovarská 600

Demolice objektu bývalé ubytovny Pivovarská 600

Objekt bývalé ubytovny je 16 let nevyužívaný a zdevastovaný. Jedná se o 4 podlažní podsklepenou budovu, zastavěná plocha je 712,8 m2, obestavěný prostor 7 746,12 m3. Demolice objektu bude probíhat postupným rozebíráním stavebních konstrukcí bez použití těžké techniky. Po dokončení demolice bude pozemek zbaven odpadu, terénně upraven a zatravněn.

VD Nechranice – sanace abrazí LB – III. Etapa - Inženýrskogeologický průzkum

VD Nechranice – sanace abrazí LB – III. Etapa - Inženýrskogeologický průzkum

1. Přípravné administrativní, organizační a terénní práce dle zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění včetně zpracování projektu geologických prací dle vyhlášky č. 369/2004 Sb. Projednání vstupů na pozemky, stanoviska vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody. 2. Přípravné technické práce, zajištění geofyzikálního průzkumu. Jádrové vrtání včetně ...

ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – zateplení ZŠ

ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – zateplení ZŠ

ateplení ZŠ, které zajistí snížení energetické náročnosti těchto budov, s čímž souvisí snížení nákladů na vytápění. Neopominutelný vliv bude mít navrhované zateplení i na estetický vzhled těchto objektů. Navrhované zateplení zahrnuje kompletní zateplení obvodového pláště včetně střech. V rámci zateplení střech bude provedena i obnova ...

Rekultivace Radovesice XIII. – II. etapa

Rekultivace Radovesice XIII. – II. etapa

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace Radovesice XIII – II. etapa“, zpracované v lednu 2015 společností Báňské projekty Teplice a.s. (nyní B-PROJEKTY Teplice, s.r.o.).

Rekultivace DJŠ – 13. část – západní svahy

Rekultivace DJŠ – 13. část – západní svahy

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace DJŠ, vnitřní výsypka 13. část – západní svahy“, zpracované v prosinci 2015 společností Báňské projekty Teplice a.s. (nyní B-PROJEKTY Teplice s.r.o.), Kollárova 11, 415 01 Teplice, která je přílohou č. 3 ZD. Dalším dokumentem upřesňující a ...

Dětmarovice - výstavba TR 110/22 kV - projektová dokumentace

Dětmarovice - výstavba TR 110/22 kV - projektová dokumentace

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace, vč. veškerých povolení, rozhodnutí a stanovisek (dále jen „PD“) stavby „Dětmarovice – výstavba TR 110/22 kV“ vybraným Dodavatelem. PD bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, včetně jeho aktuálních prováděcích vyhlášek. Předmětem zakázky je ...

Aquadrom Most – technologie a M+R

Aquadrom Most – technologie a M+R

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bazénové technologie včetně ústředního topení pro ohřev dětského bazénu a vzduchotechniky a výměna technologického řídícího systému M+R v objektu Aquadrom Most.

Demolice bytového domu v Mostě - blok 31

Demolice bytového domu v Mostě - blok 31

Předmětem veřejné zakázky je demolice bytového domu – bl. 31 v Mostě. Objekt bude zdemolován do úrovně 1,0 m pod terén, suterénní prostory budou zasypány inertním materiálem a celý prostor bude upraven zeminou a zatravněn.

Duchcov – demolice budovy nádraží

Duchcov – demolice budovy nádraží

Jedná se o demolici objektu nádraží v Duchcově. Bouraný objekt se nachází v obci Duchcov, nám. Legií. Půdorysné rozměry objektu jsou cca 58 x 15,5 m (vstupní střední rizalit ~18,5 m). Budova je čtyřpodlažní (střední část) s dvoupodlažními krajními křídly. Na jižní straně se nachází jednopodlažní přístavek, na severní straně je venkovní schodiště ...

Komunitní centrum Březno - výstavba nového objektu

Komunitní centrum Březno - výstavba nového objektu

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací – demolice a odstranění stavby č. p. 150 (ulice Švermova, Březno u Chomutova, na pozemcích parc. č. 338/1, 338/2, 338/5, 339/1, 339/2, 339/5, 631/5, 632/9 v k. ú. Březno u Chomutova ve vlastnictví zadavatele) a následně realizace nové stavby Komunitního centra (na pozemcích parc. č. 338/1, ...

Poptávám louhování starých dveří

Poptávám louhování starých dveří

Poptávám olouhování cca 10 ks starých dveří.

Komplexní rekonstrukce rozvodů ZTI vč. hygienických zařízení v pavilonu D, Krajská zdravotní, a.s.

Komplexní rekonstrukce rozvodů ZTI vč. hygienických zařízení v pavilonu D, Krajská zdravotní, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je projektový a inženýrský servis k investičnímu záměru na komplexní rekonstrukci rozvodů zdravotechniky pavilonu „D“ včetně rekonstrukce hygienických zařízení. Předmětem plnění bude zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zajištění inženýrské činnosti. Na základě ...

Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Předmětem plnění je celková rekonstrukce veřejného prostranství před blokem 406 v Mostě. Projekt řeší rekonstrukci parkovacích stání o celkovém počtu parkovacích míst 89 (z toho 5 pro osoby ZTP) včetně jejich odvodnění, dále řeší rekonstrukci a rozšíření stávající komunikace včetně jejího odvodnění, rekonstrukci stávajících chodníkových ploch ...

(záznamy 1/25 z 878)  strana 1 / 36