Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica –  nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším technickým ...
CNC obrábacie centrum 5 osé
Predmetom zákazky je dodávka 3 logických celkov a to: 1. CNC obrábacie centrum 5 osé - 1 ks 2. Formátovacia píla - 1 ks 3. Softformingová olepovačka - 1 ks, Predmet zákazky je rozdelený na tri časti: - Časť 1. predmetu zákazky - CNC obrábacie centrum 5 osé - Časť 2. predmetu zákazky - Formátovacia píla - Časť 3. predmetu zákazky - ...
Samostatne fungujúca sušiareň dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu
Predmetom zákazky je obstaranie samostatne fungujúcej sušiarne dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: - doprava predmetu ...
Vybavenie dielní odborného výcviku - stroje a príslušenstvo
Časť č.1 CNC frézovací stroj stolárska dielňa Časť č.2 Diagnostické a strojové vybavenie autodielne Časť č.3 Vybavenie strojárskych dielní H1 Časť č.4 Vybavenie dielní odborného výcviku Časť č.5 Strojové vybavenie a príslušenstvo strojárskych dielní Časť č.6 Pracovisko na výrobu DPS Časť č.7 Strojové vybavenie a príslušenstvo pre stolársku ...
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 24 žiakov. ...
Dodávky strojů pro obrábění
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky strojového vybavení a software podle technického zadání a výkazu výměr. Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojového vybavení - CNC strojů (soustruh, router, frézka, laser), konvenčních obráběcích strojů (stolní soustruh, stolní frézka, pásová pila na kov, stolní vrtačka), řemeslných strojů (pásová pila ...
Strojové vybavenie dielne - Logický celok č. 1: CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je rozšírenie prevázky o strojové vybavenie na výrobu drevárskych a stolárskych polotovarov a kreatívnych výrobkov, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných ...
Inovatívna technológia pre výrobu drevených konštrukčných prvkov
Predmetom zákazky je obstaranie inovatívnej technológie pre výrobu drevených konštrukčných prvkov. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - ...
Samostatne fungujúca sušiareň dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu
Predmetom zákazky je obstaranie samostatne fungujúcej sušiarne dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: - doprava predmetu ...
Modernizácia technológie na výrobu reziva - PLP, spol. s.r.o.
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č.1: Rámová píla guľatiny s elektrickým podávačom suroviny na upínací vozík - 1 ks Logický celok č.2: Rozmietacia píla s elektronickým nastavovaním rozmerov - 1 ks Logický celok č.3: Štvorstranná hobľovačka - 1 ks Logický celok č.4: Automat na štiepanie dreva - 1 ks Logický celok č.5: ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica – nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver,digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším ...
Technológie na výrobu drevnej štiepky
Dodanie obrábacích strojov na potreby opracovania mäkkého a tvrdého dreva spolu s dodaním zariadení potrebných na váženie, manipuláciu a triedenie drevnej hmoty. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Kompaktné zariadenie pre cinkovanie s príslušenstvom - technológia pre výrobu drevených polotovarov
Predmetom zákazky je inovatívna technológia pre výrobu drevených konštrukčných polotovarov - zariadenie pre výrobu nekonečného pásu polotovaru formou napájania cinkovaním.
Dodávka strojů pro přípravu dílců z masivního dřeva - rozděleno na části
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro přípravu dílců z masivního dřeva, které jsou popsány podrobně v technické specifikaci v přílohách č. 1a až 1e Výzvy k podání nabídek a v souladu s dalšími požadavky zadavatele dle zadávacích podmínek. V jednotlivých částech veřejné zakázky se jedná o: Část č. 1: kotoučové pily, Část č. 2: ...
Dodávka tovarov
Predmetom zákazky bude dodávka tovarov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP ( nenávratný finančný príspevok ) s názvom zákazky : MODERNOU PRAKTICKOU PRÍPRAVOU K ZAMESTNANOSTI s konkrétnymi špecifikáciami rozdelených do tematických častí : Časť 1 : IKT a príslušenstvo Časť 2 : Nábytok (školský ) Časť 3 : Softvér Časť 4 : Ručné náradie a elektrické ...
Budovanie inovačných kapacít spoločnosti DIZAX SK, s.r.o.
Predmetom zákazky je obstaranie technologického zariadenia vrátane príslušenstva pre drevovýrobu (olepovačka hrán).
Dodanie strojov pre stolársku dielňu SOŠ, Hnúšťa
Predmetom zákazky je dodanie strojov pre stolársku dielňu, ich montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie pracovníkov na prácu so strojmi. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP).
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti AVECAN SLOVAKIA, s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá z 3 logických celkov a to : 1. 4-osé CNC obrábacie centrum 2. CAD/CAM systém pre plánovanie, konštrukciu a prípravu výroby 3. Vertikálne CNC obrábacie centrum Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov (ďalej aj ako SP).
Podpora inovácií v spoločnosti IZOSTAV spol. s r.o.
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky zariadení slúžiacich na spracovanie dreva, spracovanie a sušenie drevého odpadu a teplovzdušného kotla na pelety.
Kompaktné zariadenie pre cinkovanie s príslušenstvom
Predmetom zákazky je inovatívna technológia pre výrobu drevených konštrukčných polotovarov - zariadenie pre výrobu nekonečného pásu polotovaru formou napájania cinkovaním.
Inovácia procesu výroby v spoločnosti HEGE s.r.o.
obstaranie inovatívnej technologie v rozsahu: 1. časť: Formátovacia píla riadená CNC 2. časť: Vertikálne vŕtacie a frézovacie CNC, Sada nástrojov 3. časť: Širokopásová brúska 4. časť: Dopravníkový uzol, Štvorstranná fréza, Dvojstranná brúsk, Kompresor 5. časť: Rámový lis
COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení
Předmětem je dodávka následujícího zařízení: Část 1 – dřevoobráběcí stroje - f1: Spodní truhlářská frézka s příslušenstvím a podavačem - f3: Dvouválcová bruska Část 2 - zařízení pro obor automechanik - f4: Čtyřsloupový zvedák pro měření geometrie - f5: Tester pro analýzu systémů vozidel Část 3 – svařovací technika - f6: Virtuální ...
Inovácia výrobného procesu hraneného reziva v spoločnosti DREVOP s.r.o. Dlhé nad Cirochou
Inovácia a modernizácia technológie na primárne spracovanie drevnej hmoty. Inštalovanie komplexného výrobného uzla na porez (dodanie automatickej porezovej linky na priemyselné spracovanie dreva), vrátane dopravníkového systému na manipuláciu pred porezom a odsávacieho zariadenia. Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava na miesto dodania a ...
Poptávám truhlářskou hoblici, ponk pro děti
Poptávám truhlářskou jednoduchou hoblici nebo ponk pro děti, 10 letou dcerku a 6-ti letého syna.
Uhlová píla na výrobu reziva pre drevené palety
Predmetom zákazky je Obstaranie pásovej píly, uhlovej píly a poloautomatickej paletovacej linky na výrobu drevených paliet. Zákazka sa delí na 3 časti: 1.Uhlová píla na výrobu reziva pre drevené palety, 2.Pásová píla na výrobu reziva pre drevené palety, 3.Poloautomatická paletovacia linka na výrobu drevených paliet. Technické špecifikácie ...