5-osé CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka 5-osé CNC obrábacie centrum.
Zrovnávačka
Predmetom zákazky je dodávka drevoobrábacích strojov. Zákazka je rozdelená na 5 častí.
Stroje a technológie
Obstaráva sa dodanie rôznych výukových pomôcok, nástrojov, zariadení a vybavenia potrebných pre rozšírenie a skvalitnenie vyučovacieho procesu na Strednej odbornej škole drevárskej, Pílska 7, Topoľčany. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti, pričom je možné predložiť ponuku / ponuky na obe časti.
Krátiaci automat
Predmetom zákazky je krátiaci automat a linka na výrobu paliet spolu s nákladmi na dodanie a montáž technológií.
Kováčska dielňa
Predmetom zákazky je dodávka tovarov pre kováčsku dielňu, hrnčiarsku dielňu, smaltovaciu dielňu, tkáčsku dielňu a drevospracujúcu dielňu. Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo na kombináciu akýchkoľvek častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky ...
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení učeben oboru vzdělání truhlář pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, p.o. (objekt SO 09) a oboru vzdělání kadeřník pro Střední školu obchodu a služeb, Teplice, p.o. (objekt SO 11).
Stroje a technológie
Obstaráva sa dodanie rôznych výukových pomôcok, nástrojov, zariadení a vybavenia potrebných pre rozšírenie a skvalitnenie vyučovacieho procesu na Strednej odbornej škole drevárskej, Pílska 7, Topoľčany. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti, pričom je možné predložiť ponuku / ponuky na obe časti.
Linka CNC
Predmet zákazky je rozdeleny na päť častí: Logicky celok č. 1: Linka CNC Logicky celok č. 2: Trojosé CNC centrum Logicky celok č. 3: Zapiľovaco vŕtací stroj Logicky celok č. 4: Vŕtaco zderovací stroj Logicky celok č. 5: Priečna prevŕtavačka Bližšiu špecifikáciu obsahuje Príloha č. 1 Súťažnych podkladov.
Materiálno technické vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.
Inovatívna uhlová linka na výrobu parkiet
Predmetom nákupu je inovatívna výrobná linka na výrobu parkiet. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
WOODTECH umelecké stolárstvo - Technické vybavenie stolárskej dielne
Výber dodávateľa na: Automatická sušiareň - 1 ks Formátovacia píla - 1 ks Dlabačka - 1 ks Kartáčovací stroj - 1 ks Centrálne vnútorné odsávanie - 1 ks Hrubkovacia fréza - 1 ks Zrovnávačka - 1 ks Kotol na biomasu + násypka - 1 ks Kompresor - 1 ks
Turniketovy lis
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Turniketový lis 2. Stroj na rezanie tvarových dielcov 3. Profilovacia fréza Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku pre jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných ...
Vybavenie stolárskej dielne vrátane príslušenstva
Dodávka: 5 osé CNC drevoobrábacie centrum s 2 osou hlavou, softvér k 5-osému CNC drevoobrábaciemu centru s 2-osou hlavou, kartáčovací stroj, hobľovačka, sušiareň reziva a multifunkčný lis .
Poptávám motor do minihoblovky
Poptávám motor do minihoblovky Proma HP-200.
Laminovací stroj na laminovanie obojstranne lepiacich pások na profily
Predmetom zákazky je dodávka zariadenia: Laminovací stroj na laminovanie obojstranne lepiacich pások na profily. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti Dalno s. r. o.
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Predmet zákazky pozostáva z jedného logického celku. Logický celok č.1 : Horizontálne CNC obrábacie centrum s narážaním kolíkov 1ks Bližší opis predmetu zákazky je obsiahnutý v časti B. 1 Súťažných podkladov a v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
Porezová linka na rezanie guľatiny
Predmetom zákazky je dodanie strojového vybavenia pre spracovanie drevnej hmoty, ktoré pozostáva z dvoch častí: 1. Porezová linka na rezanie guľatiny 2. Peletovacia linka S cieľom umožniť širšiu hospodársku súťaž je predmet zákazky rozdelený na 2 časti.
Prídavné zariadenia
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 2 časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Věznice Jiřice - dodávka materiálů pro výrobu kancelářského nábytku
Předmětem veřejné zakázky je pořízení materiálů a věcí pro výrobu kancelářského nábytku na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem
Nákup CNC výrobnej linky na spracovanie masívneho dreva ll
Predmetom zákazky je nákup technologického vybavenia v rámci projektu Drevené stavby inovatívnou technológiou. Predmetom zákazky je obstaranie CNC výrobnej linky na spracovanie masívneho dreva. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...
Širokopásmová brúska
Predmetom zákazky je dodanie strojov do stolárskej výroby a to širokopásmovej brúsky a CNC obrábacieho centra. Bližšie informácie k technickým špecifikáciam sú uvedené v súťažných podkladoch.
Širokopásmová brúska
Predmetom zákazky je dodanie strojov do stolárskej výroby a to širokopásmovej brúsky a CNC obrábacieho centra. Bližšie informácie k technickým špecifikáciam sú uvedené v súťažných podkladoch
Časť 1: Kmeňová pásová píla
Predmetom zákazky je dodanie technológie, rozdelená do troch logických celkov/ do troch častí: Časť 1: Kmeňová pásová píla Časť 2: CNC štvor-osý frézovací router Časť 3: Vákuová sušiareň na rezivo Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob ...
CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka novej, nerepasovanej technológie pre výrobu nábytku vrátane ich dopravy na miesto podľa požiadaviek, montáže, inštalácie, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenia do trvalej prevádzky a zaškolenia obsluhy osoby podľa § 8 ZVO. Zákazka sa delí na dve časti: 1.logický celok: CNC obrábacie centrum 2.logický ...