Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka technického vybavení dílen učebního oboru truhlář pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, p.o.
5-osé univerzálne CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka 2 inovatívnych technológií a to: 1. 5-osé univerzálne CNC obrábacie centrum 2. CNC vŕtacie centrum pre výrobu nábytkových dielcov Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: Časť 1. predmetu zákazky - 5-osé univerzálne CNC obrábacie centrum Časť 2. predmetu zákazky CNC vŕtacie centrum pre výrobu nábytkových ...
Výrobná linka na spracovanie drevnej hmoty
Verejné obstarávanie na obstaranie výrobnej linky na spracovanie drevnej hmoty. Bližší popis a špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov a ich príloh.
Pretlaková lakovacia a sušiaca kabína - 1 ks
Predmet zákazky sa nedelí na časti. Predmetom zákazky je dodanie tovaru drevoobrábacieho stroja - Pretlaková lakovacia a sušiaca kabína - 1 ks Podrobnú špecifikáciu predmetu verejného obstarávania Pretlaková lakovacia a sušiaca kabína - 1 ks obsahuje Príloha č. 1, ktorú uchádzač vyplní ako súčasť ponuky
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka technického vybavení dílen učebního oboru truhlář pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, p.o., včetně dopravy zařízení na určené místo, montáže, uvedení do provozu, proškolení obsluhy a návodů. Dodané zboží bude nové, nikoliv repasované. Návody k obsluze v českém jazyce a písemné technické ...
Vybavenie stolárskej dielne vrátane príslušenstva
Dodávka: 5 osé CNC drevoobrábacie centrum s 2 osou hlavou, softvér k 5-osému CNC drevoobrábaciemu centru s 2- osou hlavou, kartáčovací stroj, hobľovačka, sušiareň reziva a multifunkčný lis
5-osé CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka 5-osé CNC obrábacie centrum.
Zrovnávačka
Predmetom zákazky je dodávka drevoobrábacích strojov. Zákazka je rozdelená na 5 častí.
Stroje a technológie
Obstaráva sa dodanie rôznych výukových pomôcok, nástrojov, zariadení a vybavenia potrebných pre rozšírenie a skvalitnenie vyučovacieho procesu na Strednej odbornej škole drevárskej, Pílska 7, Topoľčany. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti, pričom je možné predložiť ponuku / ponuky na obe časti.
Krátiaci automat
Predmetom zákazky je krátiaci automat a linka na výrobu paliet spolu s nákladmi na dodanie a montáž technológií.
Kováčska dielňa
Predmetom zákazky je dodávka tovarov pre kováčsku dielňu, hrnčiarsku dielňu, smaltovaciu dielňu, tkáčsku dielňu a drevospracujúcu dielňu. Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo na kombináciu akýchkoľvek častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky ...
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení učeben oboru vzdělání truhlář pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, p.o. (objekt SO 09) a oboru vzdělání kadeřník pro Střední školu obchodu a služeb, Teplice, p.o. (objekt SO 11).
Stroje a technológie
Obstaráva sa dodanie rôznych výukových pomôcok, nástrojov, zariadení a vybavenia potrebných pre rozšírenie a skvalitnenie vyučovacieho procesu na Strednej odbornej škole drevárskej, Pílska 7, Topoľčany. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti, pričom je možné predložiť ponuku / ponuky na obe časti.
Linka CNC
Predmet zákazky je rozdeleny na päť častí: Logicky celok č. 1: Linka CNC Logicky celok č. 2: Trojosé CNC centrum Logicky celok č. 3: Zapiľovaco vŕtací stroj Logicky celok č. 4: Vŕtaco zderovací stroj Logicky celok č. 5: Priečna prevŕtavačka Bližšiu špecifikáciu obsahuje Príloha č. 1 Súťažnych podkladov.
Materiálno technické vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.
Inovatívna uhlová linka na výrobu parkiet
Predmetom nákupu je inovatívna výrobná linka na výrobu parkiet. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
WOODTECH umelecké stolárstvo - Technické vybavenie stolárskej dielne
Výber dodávateľa na: Automatická sušiareň - 1 ks Formátovacia píla - 1 ks Dlabačka - 1 ks Kartáčovací stroj - 1 ks Centrálne vnútorné odsávanie - 1 ks Hrubkovacia fréza - 1 ks Zrovnávačka - 1 ks Kotol na biomasu + násypka - 1 ks Kompresor - 1 ks
Turniketovy lis
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Turniketový lis 2. Stroj na rezanie tvarových dielcov 3. Profilovacia fréza Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku pre jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných ...
Vybavenie stolárskej dielne vrátane príslušenstva
Dodávka: 5 osé CNC drevoobrábacie centrum s 2 osou hlavou, softvér k 5-osému CNC drevoobrábaciemu centru s 2-osou hlavou, kartáčovací stroj, hobľovačka, sušiareň reziva a multifunkčný lis .
Poptávám motor do minihoblovky
Poptávám motor do minihoblovky Proma HP-200.
Laminovací stroj na laminovanie obojstranne lepiacich pások na profily
Predmetom zákazky je dodávka zariadenia: Laminovací stroj na laminovanie obojstranne lepiacich pások na profily. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti Dalno s. r. o.
Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Predmet zákazky pozostáva z jedného logického celku. Logický celok č.1 : Horizontálne CNC obrábacie centrum s narážaním kolíkov 1ks Bližší opis predmetu zákazky je obsiahnutý v časti B. 1 Súťažných podkladov a v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
Porezová linka na rezanie guľatiny
Predmetom zákazky je dodanie strojového vybavenia pre spracovanie drevnej hmoty, ktoré pozostáva z dvoch častí: 1. Porezová linka na rezanie guľatiny 2. Peletovacia linka S cieľom umožniť širšiu hospodársku súťaž je predmet zákazky rozdelený na 2 časti.
Prídavné zariadenia
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 2 časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.