Zasíťování lokality Z4 v Nasavrkách  K Hodonínu, I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je řešení lokality pro budoucí zástavbu rodinných domů v západní části obce v blízkosti centra města. Parcely určené pro výstavbu rodinných domů jsou v této etapě v majetku města a jsou dobře napojitelné ze stávající dopravní sítě a na technickou infrastrukturu.
Bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou - Cesta Osloboditeľov, Brezno
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s realizáciou bioretenčného systému s funkčnou vegetáciou Cesta Osloboditeľov, Brezno. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Celoplošná oprava Plzenecké ulice, úsek Koterovská - Slovanská
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Celoplošná oprava Plzenecké ulice, úsek Koterovská - Slovanská“ v Plzni. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Rekonstrukce komunikace 2. Odvodnění komunikace 3. Rekonstrukce vodovodu 4. Rekonstrukce kanalizace 5. Rekonstrukce ...
Kanalizace Rejta
Předmětem plnění této veřejné zakázky Stavba je výstavba kanalizace a centrální čistírny odpadních vod pro obec Rejta, která je částí města Trhové Sviny. Kontejnerová ČOV s výhledovou kapacitou 400 EO je navržena jako mechanicko-biologická v sestavě dvou kontejnerových čistíren odpadních vod 200 EO, na které bude přítok odpadních vod rozdělen v ...
UK - 2. LF - Multifunkční budova, I. Etapa
Příprava území pro budoucí výstavbu Multifunkční budovy 2. LF (zahrnuje bourací práce, skrývku zeminy a přeložky sítí).
Odstraňovanie sedimentov z SVD G - N, časť II
Predmetom zákazky s názvom "Odstraňovanie sedimentov z SVD G - N, časť II." je odstraňovanie kalov a sedimentov (ďalej spoločne ako "sedimenty" v príslušnom gramatickom tvare) z objektov Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, Stupeň Čunovo, Zdrž Hrušov v celkovom objeme 1.200.000 m3 dnových sedimentov v rastlom stave, ich spracovanie, ...
Odkanalizování a likvidace OV místních částí Savín, Nová Ves a zásobování místní části Savín
Předmět veřejné zakázky zahrnuje 3 samostatné projekční řešení (2x kanalizace a 1x vodovod), přičemž dvě musí probíhat souběžně a jsou tedy 2 samostatné části:Část 1 - Odkanalizování a likvidace OV v místní části Savín a Zásobování místní části Savín pitnou vodou; Část 2 - Odkanalizování a likvidace OV v místní části Nová Ves.
Vybudovanie zberného dvora v obci Hviezdoslavov
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na vybudovanie zberného dvora v obci Hviezdoslavov. Všetky potrebné informácie budú súčasťou súťažných podkladov a projektovej dokumentácie.
Vybudovanie zberného dvora v obci Šútovce
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na vybudovanie zberného dvora v obci Šútovce. Všetky potrebné informácie budú súčasťou súťažných podkladov a projektovej dokumentácie.
Olší nad Oslavou - novostavba splaškové kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí
Předmětem zakázky je výstavba gravitačních stok splaškové kanalizace v intravilánu místní části Olší nad Oslavou a výtlačného potrubí do místní části Mostiště. Stavba stok splaškové kanalizace bude sloužit k odvádění odpadních vod a jejich následná likvidace bude prováděna na stávající centrální městské ČOV Velké Meziříčí. Celková délka ...
Poptávám zemní a pomocné práce
Poptávám zemní a pomocné práce pro šest lidí na tři dny. Jedná se o drobné úpravy terénu, výkopové práce, přesun materiálu (cihly, kámen, zemina). Cena a doprava dle dohody. Termín - ihned.
Revitalizace lokality Knížecí Pláně
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Knížecí Pláně. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o ...
Poptávám překop silnice
Poptávám firmu na překop silnice (připojení RD k vodovodnímu řádu), k. ú. Minkovice, obec Šimonovice, 463 12. Děkuji.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je pravidelná opakovaná dodávka zemného plynu do odberných miest budovy súdu v Pezinku a budovy súdu pracoviska v Banskej Bystrici s prevzatím zodpovednosti za odchýlku s garanciou dodávky po celú dobu platnosti zmluvy.
Rekonštrukcia a obnova 43 monitorovacích objektov podzemných vôd
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a obnove 43 monitorovacích objektov podzemných vôd. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer (zadaní), ktoré tvoria Prílohu Súťažných podkladov.
Revitalizace údolní nivy s prvky PPO, k.ú. Budkov
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace údolní nivy. Součástí revitalizace je odtrubnění potoka Bihanka, obnova bývalého rybníka. Kolem revitalizovaného potoka budou vybudovány průtočné i neprůtočné vodní tůně. Nově vzniklé vodní plochy budou sloužit zejména obojživelníkům. Součástí projektu je i výsadba dřevin. Stavba je rozčleněna na ...
Dlaždičské práce a drobné opravy povrchů na TT a ostatních plochách ve správě DPP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění dlaždičských prací, asfaltérských prací, dále budou předmětem plnění veřejné zakázky bourací práce, zemní práce, zhotovení základů přístřešků, EIP panelů, laviček, pokládka obrubníků a dodání nových stavebních materiálů na tramvajových tratích a dalších zařízeních ve správě Dopravního podniku hl. ...
Kanalizace Podlesí-Petřvald, II. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace ve městě Petřvald ve Moravskoslezském kraji. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek veřejné zakázky, tj. v Projektové dokumentaci, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazném vzoru smlouvy.
Poptávám výkopové práce
Poptávám výkopové práce na zahradě RD v Pardubicích. Potřebovali bychom zjistit, kudy vede plynové potrubí. Děkuji.
D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR -zemní práce pro ZAV
Předmětem zakázky je realizace zemních prací včetně kácení zeleně pro provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) pro stavbu D11 1109 Trutnov státní hranice ČR/PR v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Jednotlivé zemní práce budou vzájemně koordinovány se zpracovatelem záchranného archeologického výzkumu.
Miroslav, Kašenec - výstavba splaškové kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace vč. nové čerpací stanice odpadních vod, kterou budou odváděny splaškové odpadní vody ze všech nemovitostí z místní části města Miroslav - Kašenec.
D35 Džbánov - Litomyšl, zemní práce pro ZAV
Provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum.
D35 Vysoké Mýto - Džbánov, zemní práce pro ZAV
Provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum.
Hrubé terénne úpravy pre Strategické územie Valaliky
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác hrubých terénnych úprav (HTÚ), vybudovanie a likvidácia dočasných staveniskových ciest, príprava projektovej dokumentácie a vykonávanie inžinierskych činností, tak ako sú podrobne vymedzené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov. Účelom a cieľom hrubých terénnych úprav je príprava ...
Vodovod Veltruby a HradišťkoI
Předmětem veřejné zakázky je stavba „Vodovod Veltruby a HradišťkoI“.