Senica-Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, 2. časť SO 02 Vodovod Rohov
Predmetom zákazky je výstavba rozvodnej vodovodnej siete vrátane prípojok v obci Rohov.
Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné práce II
Predmetom zákazky sú stavebné práce výstavba zberného dvora v intraviláne mesta Spišská Stará Ves na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Stará Ves (parcela C-KN č. 3289/2 v katastrálnom území Spišská Stará Ves). Predmetom výstavby je vybudovať na pozemku oplotený zberný dvor so spevnenou plochou pre rozmiestnenie veľkoobjemových ...
Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov II
Předmětem plnění zakázky je stavba 9 polních cest. Polní cesta HPC 1, kryt asfaltový, severní v délce úseku 131 m a jižní v délce úseku 955 m. Cesta bude doplněna výsadbou oboustranné liniové zeleně. Polní cesta VPC 2: kryt vibrovaný štěrk, délka 1947 m. Stavební objekt SO 201 - most na polní cestě VPC 2 je součástí polní cesty VPC 2. Cesta je bez ...
Kanalizace a ČOV v obci Rpety
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Rpety pro 600 EO včetně doprovodných objektů. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Kanalizace a ČOV v obci Rpety“, zpracované společností PROJEKT IV s.r.o., Bassova 98/8, PSČ 190 00, IČ: 25601172.
Malšovice - splašková kanalizace - stoka A
Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce zaměřené na výstavbu splaškové kanalizace v obci Malšovice, a to nedokončené části STOKY A (od staničení 307,3 m po staničení 512,3 m) a přípojek (K10 až K15)
Vodozádržné opatrenia v obci Čachtice
Predmetom zákazky sú stavebné práce vodozádržných opatrení
Strakonická, podchod D4, P5
Předmětem zakázky je zejména realizace podchodu pro pěší a cyklisty pod silnicí I/4, který nahradí dosavadní nevyhovující úrovňový přechod, a souvisejících stavebních prací v ulici Strakonická a v ulici Za Dálnicí v Praze-Zbraslavi včetně projektové a inženýrské činnosti (částečně metoda dodávky Design-Build).
Promenáda na Šírave
Promenáda na Šírave má riešiť novú dominantu územia na brehu Zemplínskej Šíravy medzi hotelom Glamour a Thermalparkom Šírava ako celoročne využívanú pešiu promenádu. Cieľom Promenády na Šírave je zvýšiť atraktivitu územia a prispievať k zlepšeniu služieb v danom území. Územie, na ktorom sa stavba bude nachádzať, je v miernom sklone k vodnej ...
II/296 Horní Maršov - Temný Důl, rekonstrukce propustku v km 7,270
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/296 Horní Maršov - Temný Důl, rekonstrukce propustku v km 7,270“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekonstrukce lesních cest
Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce lesních cest na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Současné povrchy lesních cest jsou mnoholetým provozem opotřebované. Dochází k rozpadu jejich povrchu. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa KRNAP plnění zakázky po částech. Celkem se jedná o 5 částí. Projektové dokumentace jednotlivých lesních ...
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou
V rámci představební přípravy (I. fáze celého záměru) budou realizovány 2 nové mostní objekty a větší množství přeložek stávajících komunikací, čímž dojde k založení částí nových mimoúrovňových křižovatek. Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí a rekultivace stavbou dotčených pozemků.
Zberný dvor v obci Domaniža
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác a budovanie centrálneho zberného dvora v obci Domaniža so zameraním na: Zberný dvor bude slúžiť na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom stavby je rozšírenie ...
Realizácia spevnených plôch pod dehydrátor
Predmetom zákazky je realizácia spevnených plôch pod dehydrátor. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Veřejná infrastruktura - obytná zóna Nová Dukla
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou nových úseků vodovodních řadů a nových úseků splaškové, jednotné a výtlačné kanalizace. Dále je předmětem prací výstavba STL plynovodů a dešťové kanalizace. Na tyto práce budou navazovat stavební práce výstavby nových komunikací a chodníků - dokončení zásypů, hutnění a příprava ...
Poptávám firmu na překop silnice
Poptávám firmu na překop silnice (připojení RD k vodovodnímu řádu), k. ú. Minkovice, obec Šimonovice, 463 12. Děkuji.
Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice, ZAV - zemní práce
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace zemních prací nezbytných pro stanovení rozsahu a následného provedení záchranného archeologického výzkumu v místě plánované realizace přeložky silnice II/322 Černá za Bory - Dašice, přičemž s přihlédnutím k předpokládanému archeologickému potenciálu dané lokality nelze přesně predikovat exaktní rozsah ...
Výstavba a rozšírenie stokovej siete Harichovce – I. etapa
Predmetom zákazky je vybudovanie a rozšírenie stokovej siete v obci Harichovce - I. etapa. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia poľných ciest v obci Snežnica
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s rekonštrukciou poľných ciest nachádzajúcich sa v extraviláne obce Snežnica. V rámci stavebných prác budú vykonané rekonštrukcie poľných ciest úsekov A, B. C, D vrátane ich povrchového odvodnenia. Rekonštrukcie poľných ciest zahŕňajú vybudovanie konštrukcie komunikácie celkovej hrúbky ...
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica, časť Hrby
Predmetom zákazky je rozšírenie existujúcej vodovodnej a kanalizačnej siete v obci, v časti kde sa výhľadovo uvažuje s výstavbou nových rodinných domov. Stavenisko sa nachádza v katastri obce Snežnica, vodovod a kanalizácia budú vedené okrajom miestnych komunikácii. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Poptávám terénní úpravy
Poptávám přibližný cenový odhad realizace terénních úprav pro karavanové stání na adrese Srní 116. Jednalo by se o terénní úpravy a přípravy pro 8 stání viz plánek - ve formě zpevněných rastrových tvarovek vysypaných zatravňovací směsí. Každé místo musí mít únosnost 5 tun viz přiložený plánek + příjezdové cesty - popis viz plánek. Dále ...
Realizace pilotních vrtů pro projekt PUSH-IT
Předmětem plnění je realizace dvou pilotních vrtů v lokalitě Litoměřice - ul. Na Vinici, areál výzkumné infrastruktury RINGEN - za účelem ověření geologických, hydrogeologických, geotermických a vrtně-technologických podmínek pro budoucí geotermální využití horninového prostředí. V rámci plnění bude realizován jeden plně jádrový vrt do cílové ...
Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088-14,231
Předmětem plnění VZ jsou stavební práce spočívající v realizaci protipovodňových opatření na řece Desné v km 12,088-14,231. Jedná se o stavbu protipovodňových opatření v délce 2,143 km umístěných na obou březích řeky Desné vč.souvisejících stavebních prací. V úseku širokých záplavových niv je záměrem zanechat co nejvíce těchto ploch pro přirozené ...
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. Etapa
- vybudování splaškové a dešťové kanalizace, - rekonstrukce stávajícího vodovodního řádu včetně provedení přeložek v místech kolizí s kanalizačním potrubím, - rekonstrukce komunikace v celé ploše.
Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1929, Horná Poruba, Dočasné paženie v krajnici cesty č. 19
Predmetom zákazky je realizácia zabezpečenia paženia steny stavebnej jamy ako časť objektu: Dočasné paženie v krajnici jestvujúcej cesty č. III/1929 I. Etapa, lokálne staničenie km 0,009 83 0,034 32, pre objekt SO 02 Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1929, stavby Horná Poruba. Bližší popis je prílohou súťažných podkladov.
Studienka, Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie, 2023
Predmetom zákazky je výstavba rozšírenia verejnej splaškovej kanalizácie v obci Studienka. Zákazka bude realizovaná v dvoch záujmových územiach: 1.Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Studienka na jej juhozápadnom okraji. Jedná sa o lokalitu resp. ulicu so samostatne stojacimi rodinnými domami. Predmetom predloženej PD je návrh ...