PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení
Předmětem veřejné zakázky dokončení rozestavěné stavby včetně odstranění škod na rozestavěné stavbě v rozsahu - výstavba inženýrských sítí (vodovod pitné a užitkové vody, dešťová a splašková kanalizace, plynovod, silové vedení, sdělovací vedení) komunikace, chodníky, vodní nádrž, veřejné osvětlení, terénní úpravy, sadové úpravy.
Hradištko, lokalita Nade Vsí: tlaková kanalizace - napojení na ČOV Pikovice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě tlakové kanalizace v obci Hradištko ve Středočeském kraji a její napojení na čistírnu odpadních vod Pikovice. Účelem stavby je odkanalizování vrcholové lokality obce Hradištko s místním názvem „Nade Vsí“. Splašky budou tlakovou kanalizací – páteřní stokou „C“ přepouštěny do ...
Výstavba vodovodu a vodojemu Stará Oleška
Předmětem veřejné zakázky je stavba vodovodu a vodojemu na území obce Huntířov - Stará Oleška. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Výstavba vodovodu a vodojemu Stará Oleška“, zpracované společností Ingreal Děčín spol. s r.o., Náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín 1, IČ: 27290964.
Klausova, Praha 5, č. akce 1011
Předmětem plnění jsou úpravy, týkající se rekonstrukce stávajícího stavu krytu vozovky, vyrovnávky vychýlených obrub a lokální opravy chodníků a opravy povrchových znaků IS, vč. uličních vpustí v ul. Klausova v Praze 5, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace. V místech, kde se vlivem neúnosnosti ...
Poptávám demolici bazénu, odvoz sutě a zahradní úpravy
Poptávám zahradní úpravy, posekat trávu a odstranit buxus, porazit a odvézt suchou broskev a odstranit a odvézt zbytky poraženého ořechu vč. drobných větví. Dále odvoz sutě a plastového odpadu. Potřebuji také zlikvidovat nadzemní bazén o průměru 4,5 m (plechový, vnitřní plachta pvc) vč. krycí plachty, podloží bazénu a odvézt zbytky. Vše je na ...
Oprava časti miestnej komunikácie Kapitulská a chodníkov v parku pod Pamätníkom SNP, Banská Bystrica
Predmetom zákazky je oprava Miestnej komunikácie od Kapitulskej ulice smerom k parkovisku (Štefánikovo nábrežie) a chodníky v parku pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici.
ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově - II. etapa výstavby - II. podetapa
Předmětem podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení je provedení základní technické vybavenosti (komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy, kontejnerová stání, kanalizace splašková a dešťová, vodovod, STL plynovod, veřejné osvětlení) pro 7 rodinných domů v lokalitě "U Unika" v Pacově. Předmětem zakázky jsou dále geodetické práce.
Praha bez bariér – I.P.Pavlova, úprava zastávek
Předmětem plnění je rekonstrukce zastávek I. P.Pavlova v Bělehradské ulici na bezbariérové. Dále dojde k rekonstrukci přilehlých chodníků, které budou z mozaikové dlažby a asfaltové vozovky. Součástí stavby je snížení nivelety tramvajové tratě a úprava odvodnění. Budou zřízeny bezbariérové přechody pro chodce.
Lokalita ZA POLIKLINIKOU - komunikace a technická infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky "LOKALITA "ZA POLIKLINIKOU" komunikace a technická infrastruktura" je ve vybudování dopravní a technické infrastruktury pro novou obytnou lokalitu zahrnující hrubé terénní úpravy, komunikace a zpevněné plochy, dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, slaboproudé rozvody, sadové ...
Bezpečné a bezbariérové chodníky v obci Brněnec – nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je realizace chodníků v obci Brněnec. Předmětné chodníky jsou umístěny podél stávajících silnic první, druhé a třetích tříd v obci Brněnec. Projekt řeší stavební úpravy stávajících chodníků (včetně odvodnění) podél níže uvedených silnic včetně autobusových zastávek mimoměstské dopravy.
Rekonštrukcia rigolov v obci Zemplínske Kopčany
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych rigolov, ktoré sú vedené súbežne s miestnou komunikáciou (pozemok par. č. 179 kú. Zemplínske Kopčany) po jej oboch stranách. Sú do nich zvedené zrážkové vody z miestnej komunikácie a chodníkov. Objektová skladba: SO 01 Rigoly
Turisticko náučný chodník Jozefa Kronera
Členenie stavby na stavebné objekty Stavba TURISTICKO NÁUČNÝ CHODNÍK JOZEFA KRONERA" , je členená na nasledovné stavebné objekty : SO 02 - Úprava pri kaplnke na Grúni SO 03 - Úprava pri kaplnke v Jelitove SO 04 - Cyklokomunikácie Za Bahanou a U Mravcov SO 06 - Značenie cykloturistickej trasy
Bzenec – zkapacitnění řadu II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je zkapacitnění výtlačného řadu „P1“, který navazuje na stavbu „Bzenec – zkapacitnění řadu I. etapa“. V této druhé etapě se bude zvyšovat kapacita další části výtlačného vodovodního řadu „P1“, a to části, ve které dochází k největším ztrátám v potrubí přivádějící pitnou vodu z ÚV Bzenec do VDJ Vracov II. Jedná se o část ...
Výstavba vodovodního řadu v obci Pňov - Předhradí
Předmětem zakázky jsou vodovodní přípojky v návaznosti na záměr výstavby veřejného vodovodu v obci Pňov – Předhradí a jejích částech.
SEZ, innogy Energie, s.r.o. – lokalita Vyškov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „ Doprůzkum a projektová dokumentace sanace na lokalitě Vyškov společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.“ z července 2016, zpracovaná společností GEOtest a.s. Projektová dokumentace obsahuje 2 části: - Projekt stavebních prací (GEOtest a.s., červenec ...
Pod Marjánkou - ZŠ, Praha 6
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba zvýšené plochy s živičným povrchem mezi přechody pro chodce, které jsou před základní školou (ZŠ). Dále bude provedeno rozšíření chodníku před ZŠ z pražské mozaiky na úkor vozovky a doplnění krátkodobého stání, které bude určeno pro návštěvníky školy. Budou realizovány úpravy odvodňovacích ...
Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117- I. stavba
Předmětem zakázky je realizace nutných zabezpečovacích stavebních prací po sesuvu svahů na území obce Dolní Věstonice v roce 2014 a dále částečně realizovaných a nedokončených terénních úprav, zemních a stavebních prací. Zájmové území se nachází v úseku silnice III/42117 v provozním staničení cca km 14.880 až 15.410 v k.ú. Dolní Věstonice. Stavba ...
Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín
Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace úseku toku řeky Vltavy v ř. km 5,6 až 10,2 funkčním propojením pobřežní nivy s korytem toku, zvýšením biodiverzity břehů a úpravou stávajících koncentračních staveb za současného zvýšení průtočnosti koryta. Průtočnost bude zajištěna zvětšením aktivní průtočné plochy posunem břehových hran, ...
Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace II
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem intenzifikace stávající čistírny odpadních vod a doplnění kanalizace v Lysicích. Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací s názvem akce „Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně ...
Poptávám realizaci základové desky pro stavbu rodinného domu
Poptávám realizaci základové desky pro stavbu rodinného domu Poptávám základovou desku pro stavbu rodinného domu. Projekt je fázi schvalování stavebního povolení. Zastavěná plocha domu je 150 m2. Plánované datum zhotovení základové desky je léto 2019. Místo výstavby - Dolní Studénky p.č. 19/16, okres Šumperk.
Přečerpávací kanalizace z obce Tlustice do kanalizační sítě města Hořovice
Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizace, která napojí otevřené výpustě na budovanou přečerpávací stanici, na kterou navazuje kanalizační přivaděč vedoucí do kanalizační sítě města Hořovice. Přečerpávací kanalizace je navržena tak, aby mohla sloužit pro celou obce Tlustice. Přečerpávací stanice je umístěná na severovýchodním okolním ...
Vrbice, Vetlá splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV v Polepech – 3. část
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Vrbice místní část Vetlá, která nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody budou odváděny přes kanalizační systém obce Vrbice na ČOV v obci Polepy. Délka kanalizace 3,2 km a délka veřejných částí kanalizačních přípojek 0,8 km.
Kanalizace obce Svatá
Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační splaškové kanalizace, kanalizačních výtlaků, čerpacích stanic odpadních vod a veřejných částí kanalizačních přípojek.
Vranov n. T. -  Oprava chodníkov a komunikácií na území mesta
Predmetom zákazky je oprava povrchov chodníkov a komunikácií na území mesta. Z technického hľadiska ide o realizáciu novej konštrukcie vrchného krytu z asfaltových zmesí, zatrávňovacej dlažby alebo betónovej dlažby s výškovým a smerovým napojením na existujúce komunikácie s výškovým upravením poklop a vpustí.
Hamry nad Sázavou - kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Hamry nad Sázavou v délce cca 14 486 m, z toho cca 8 678 m kanalizačních stok, cca 3 802 m výtlaku, cca 1 739 m odboček pro domovní přípojky, 235 m tlakové kanalizace, cca 31 m podružné tl. kanalizace a 6 ks ČS. Bližší informace jsou v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.