Kanalizace Újezd
Předmětem veřejné zakázky je vybudování splaškové kanalizace obce Újezd v návaznosti na splaškovou kanalizaci v obci Záluží, ze které bude vyčištěná voda zaústěna do stávající vodoteče Stroupinský potok. Kanalizace je převážně navržena jako gravitační, pouze některé lokality budou řešeny pomocí výtlaků kanalizace a to s ohledem na nedostatek ...
Radenín - čistírna odpadních vod, kanalizační sběrač sever, tlaková kanalizace západ
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je realizace čistírny odpadních vod, kanalizačního sběrače sever, tlakové kanalizace západ, kanalizačního sběrače jih, kanalizačních propojů a kanalizačních přípojek.
Zajištění svahu II/317 Borohrádek
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Zajištění svahu II/317 Borohrádek“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
Brod nad Tichou - ČOV a splašková kanalizace
Předmětem zakázky je výstavba nové čistírny odpadních vod a tlakové kanalizace v obci včetně částí přípojek na veřejném pozemku.
Hrušov HCHZ - Projekt sanace
Účelem této veřejné zakázky je provedení sanace kontaminované zeminy a/nebo jiného materiálu, vyčištění prostoru od ekologicky závadného znečištění a provedení zejména takových geologických Geotechnických opatření a zemních prací, aby lokalita splňovala příslušné hygienické požadavky a byla připravena k výstavbě průmyslových objektů dle dále ...
Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničnej stanici
Predmetom zákazky s názvom "Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v železničnej stanici Kamenica nad Cirochou" je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia nakladacích a vykladacích priestorov a prístupových ciest k týmto priestorom v ŽST Kamenica nad Cirochou. Dôvodom rekonštrukcie je súčasný ...
Obec Medzianky - preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami mimo vodného toku
Predmetom zákazky sú stavebné práce opatrenia, úpravy, aby protipovodňový ochranný rigol, za predpokladu priebežnej údržby (čistenia), spĺňal svoju funkciou, a aby boli zabezpečené preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami mimo vodného toku v obci Medzianky. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou.
Technická infrastruktura, Obec Křoví
Předmětem veřejné zakázky je vybudování inženýrských sítí pro plánovanou výstavbu rodinných domů
Velký Valtinov - tlaková kanalizace
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování stokové sítě v obci Velký Valtinov. Předpokládá se 7701,50m tlakového kanalizačního potrubí, které bude zakončeno na ČOV Jablonné v Podještědí. Blíže PD.
Kompostáreň Dolný Bar
Predmetom zákazky je výstavba kompostárne v rozsahu podľa osobitných príloh: Projektová dokumentácia Zadanie.
Revitalizace vodní nádrže Malá Anna, k.ú. Nové Sedlo
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „VODNÍ NÁDRŽ MALÁ ANNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY“, zpracované 02/2021 projektantem Ing. Petrem Ontkem, adresa: Závodu míru 1861, 356 01 Sokolov, IČ 64371930“, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je je odtěžba sedimentů a úprava dna vodní nádrže, dále úprava ...
Obnova MK 20 C  Etapa I
Předmětem díla veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby Infrastruktura pro R D Hrubé díly pod železnicí Osek nad Bečvou. Stavební objekty: SO 01 KOMUNIKACE SO 01.2b,1 Komunikace úsek II, část b, oddíl 1 komunikace a její odvodnění bez chodníku VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce 1.01 Zemní ...
MVN Vlčkovice, obnova vodního díla
Odstranění nánosů z MVN Vlčkovice v objemu cca 11 074 m3. Těžení sedimentu bude probíhat za vypuštěného stavu nádrže, vytěžený sediment bude uložen na sousední pozemky ZPF. Předmětem plnění je dále rekonstrukce vodního díla spočívající v utěsnění tělesa hráze a rekonstrukci bezpečnostního přelivu a spodní výpusti.
Kanalizace a vodovod, Tůně, Pomezí nad Ohří
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na projektu s názvem "Kanalizace a vodovod, Tůně (Pomezí nad Ohří)“ dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Polder Čechy
Stavba bude členená na stavebné objekty: SO 101 Hrádza poldra bude budovaná, ako homogénna zemná hrádza dĺžky 203 m, so sklonom návodného a vzdušného svahu 1 : 3, spevnenie svahov zahumusovaním a zatrávnením SO 102 Združený funkčný objekt bude umiestnený v telese hrádze a bude zabezpečovať bezpečné prevedenie povodňového prietoku aj pri ...
Rekonstrukce lesních cest a mostu
Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce lesních cest a mostu na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Současné povrchy lesních cest jsou mnoholetým provozem opotřebované. Dochází k rozpadu asfaltového povrchu. Projektové dokumentace jednotlivých lesních lest a mostu obsahují přesný popis požadavků na celkové řešení všech částí. Přesný popis ...
Uzavretie a rekultivácia skládka Žabany - II. etapa
V rámci uzavretia a rekultivácie skládky nie nebezpečného odpadu - II. etapa je potrebné zrealizovať: - odkop odpadu pre vytvorenie svahov - dotvarovanie plochy skládky (svahov a pláne) do požadovaného tvaru - rozprestretie vyrovnávacej vrstvy zeminy - uloženie odplyňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy - rozprestretie prvej tesniacej ...
Kanalizace Podlesí - I. Etapa
Předmětem zakázky je novostavba splaškové kanalizace, která řeší napojení stávající i výhledové zástavby v místní části Podlesí na stávající kanalizační sběrač ve městě Petřvald.
Revitalizace toku Potůček
Předmětem veřejné zakázky je z realizace Projektu spočívající v revitalizaci části vodního toku Potůček včetně napojení slepých ramen v k. ú. Cvrčovice. V rámci realizace dojde k revitalizaci vodního toku Potůček.
Výstavba podzemních kontejnerů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení výkopových prací, základových konstrukcí, zásypů a finálních povrchů v rámci výstavby podzemních kontejnerů v ulici Zámečnická, na nám. Sukovo a na nám Českých bratří v rámci projektu „Podzemní kontejnerová stání"
Úlibice, protipovodňová ochrana
Řešený úsek je situován v zastavěné části obce Úlibice
Splašková kanalizace Ježník - III. a IV. úsek
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Splašková kanalizace Ježník - III. a IV. etapa v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovenou projekční kanceláří citovanou v čl. 1 odst. 3 zadávací ...