Poptávám demontáž a montáž chodníku
Dobrý den, demontáž a montáž chodníku ve Štěrboholích do minimálního sklonu, rozbourání podkladu plus nový, sem tam usadit obrubník, malá práce, asi 20m2, odpovídá šířce jedné parcely. Volejte nebo i orientační cena písemně.
Vodozádržné opatrenia mesta Kežmarok
Predmetom verejného obstarávania je výber zhotoviteľa na stavebné práce súvisiace s riešením ôsmych vodozádržných opatrení v meste Kežmarok. Predmet zákazky s názvom Vodozáadržné opatrenia v meste Kežmarok je detailne popísaný v Prílohe č. E.1 a E.2. Súťažných podkladov a rozsah zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou a predmetom zmluvy ...
Poptávám výkop jámy pro uložení plastové nádrže na dešťovou vodu
Dobrý den, sháním firmu na vykopání jámy pro uložení plastové nádrže na dešťovou vodu. Jedná se o demontáž stávající netěsné nádrže tvořené betonovými skružemi o průměru 1 m hlubokou cca 2,5 m a její nahrazení plastovou nádrží sudového tvaru o průměru cca 1,8 m. Odvoz vykopané zeminy je vítán. Nádrž se nachází na dvorku RD v Chrlicích přístupném ...
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Predmetom zákazky je výstavby a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves. Jedná sa o výstavbu dvoch nových cyklistických trialov SO-01 Cyklistický trail trasa č. 1 (celková dĺžka 1000m) a SO-02 Cyklistický trail trasa č. 2 (celková dĺžka 2300m) na parcele C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves, ktoré budú ...
Stojiská polopodzemných kontajnerov Trenčín
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby stojísk polopodzemných kontajnerov v Meste Trenčín spojený s výsadbou krov na stojisku S5 Mateja Bela 21 v počte 25 kusov. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v opise predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu č. 9, vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 - 6 a v priloženej projektovej ...
Hrubé terénne úpravy pre priemyselný park v Rimavskej Sobote
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác pre stavebný objekt SO 01 Hrubé terénne úpravy (HTÚ) - I. Etapa. Príprava územia tak, aby bolo budúce stavenisko pripravené pre koncového klienta zo zachovanými nasledovnými okrajovými podmienkami a) pracovná plocha v úrovni: - 0,600 = 215,400 m n.m., (0,000 = 216,000 m n.m.), b) požadovaný modul ...
Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2
Predmetom zákazky je vybudovanie miestnych komunikácií, chodníkov a požadovaných inžinierskych sieti, ktoré zabezpečia dopravné napojenie a prístup pre jestvujúcu resp. plánovanú výstavbu rodinných domov IBV Panský kruh Vetva J, C2.
Hrubé terénne úpravy pre Strategické územie Valaliky – II. etapa - Plochy 4 a 10
Účelom a cieľom hrubých terénnych úprav je príprava záujmového územia tak, aby bolo budúce stavenisko pripravené pre investora na výstavbu výrobného závodu, v zmysle definovaných požiadaviek (únosnosť na povrchu a v podloží, dovolené sadanie, povrch pláne. atď.) pre finálnu úroveň 0,000. Rekapitulácia okrajových podmienok pre spracovanie ...
Oprava lesnej cesty Brôtová penetračným makadamom
Oprava lesnej cesty pozostávajúca z : Náter dvojvrstvový asfaltový s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,70 kg/m2 1 900 m2 Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený, z kamen. hrubého z asfaltu hr. 90 mm 1 900 m2 Verejný obstarávateľ potrebuje zrealizovať danú zákazku najneskôr do 31.7.2023
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v katastrálnom území obce Ostrá Lúka
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v katastrálnom území obce Ostrá Lúka". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D týchto súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom ...
Pump Track v parku pod Juhom
Projekt je zameraný na stavbu bicyklovej dráhy typu pumptrack. Dráha sa skladá principiálne z terénnych vĺn a klopených zákrut. Terénne vlny budú rôzneho tvaru, výšky a rôznej vzdialenosti medzi jednotlivými vlnami. Správne rozmiestnenie a návrh tvaru vĺn je kľúčové pre výsledný charakter dráhy. Terénne vlny sú umiestnené hlavne v priamom smere. ...
Rekonštrukcia oporného múru a inštalácia bezpečnostného zariadenia v k.ú. Vysoká  nad Kysucou
Predmetom zákazky je rekonštrukcia oporného múru zosilnením a podchytením päty múru, mikropilótami, osadením horninových kotiev, obetonávkou, vystužením podložia geodoskou, odvodnením rubu oporného múru. Na novej rímse budú osadené záchytné bezpečnostné zariadenia. V rámci tejto stavby bude zrekonštruovaný aj priepust a dotknutý úsek vozovky cesty ...
Poptávám ruční výkop bazénku
Poptávám ruční vykopání prostoru pro bazének na zahradě (cca 6 kubíků), možné pak i betonování (základová deska, ztracené bednění). Malé Žernoseky, zahrádkářská kolonie.
Služby mechanizačnými prostriedkami
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Služby mechanizačnými prostriedkami, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín, ktoré sú uvedené vyššie. Bližšie vymedzenie predmetu zákazky: Predmetom ...
Dodávka zemného plynu pre Základná škola, Kvačany 227 na obdobie od 1.6.2023 do 31.12.2025
Dodávka zemného plynu pre Základná škola, Kvačany 227 na obdobie od 1.6.2023 do 31.12.2025.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...
ZŠ Hollého-oprava oplotenia a vstupnej brány od železničnej stanice Ul.M.Rázusa
Predmetom zákazky sú búracie, výkopové, izolačné práce, výstavba oplotenia z betónových tvárnic, zhotovenie vonkajších omietok. Dodanie a montáž koľajovej posuvnej brány a jednokrídlovej kovovej bránky Presnejšie rozdelenie prác viď Príloha č. 2 Výkaz výmer_ zadanie. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Žabany – Skládka na nie nebezpečný odpad – Rozšírenie, III. etapa
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Žabany Skládka na nie nebezpečný odpad Rozšírenie, III. etapa v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou súťažných podkladov. Rozsah stavebných prác je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo, ako aj prílohu týchto súťažných podkladov. Podmienky ...
SK-7-23_výstavba prevádzkových plôch na triedenie komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je vybudovanie spevnených plôch, oporných múrov, oplotenia a úložných priestorov s prístreškami a inžinierskymi sieťami na triedenie komunálneho odpadu. Zákazka realizovaná v e-platforme IS EVO Podľa § 25 neboli využité trhové konzultácie
Stavebné práce  Triedený zber
Vybudovanie zberného dvora v obci Spišská Teplica pozostáva z troch stavebných objektov: SO 01 oplotenie- bude tvoriť hranice zberného dvora. Oplotenie bude mať betónové základy. Samotné oplotenie bude z pletiva a z betónových panelov. Oplotenie ohradí plochu 1200m. SO 02 unimobunka: bude zakúpená ako hotový výrobok a postavená na betónových ...
Intenzifikácia zhodnocovania BRO v Kompostárni Krakovany: Stavba
Predmetom zákazky sú stavebné práce v rámci projektu: Intenzifikácia zhodnocovania BRO v Kompostárni Krakovany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce - II. etapa
Predmetom obstarávania je Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce - II. etapa. Jedná sa o výstavbu miestnych komunikácií a peších komunikácií v hornej i dolnej osade. Budú zabezpečovať prístup k plánovaným resp. jestvujúcim rodinným domom. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Zberný dvor v obci Beluša – stavebné práce
Predmetom zákazky je realizácia stavby Zberný dvor v obci Beluša stavebné práce. Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.
Poptává odstranění spodní vody ve sklepě
Dobrý den, poptávám odstranění spodní vody v mém sklepě. Děkuji za vaši odpověď na můj požadavek.
Výstavba kompostoviska v meste Strážske
Predmetom zákazky je výstavba kompostoviska. Kompostovisko je vymedzená plocha ohraničená navrhovaným oplotením , s navrhovaným vjazdom cez uzamykateľnú bránu ktorého povrch je navrhovaný z hladeného betónu ) a obslužná plocha navrhovaná z ťaženého kameniva vymedzeného betónovými obrubníkmi .Pre obsluhu kompostoviska bude pri vstupe osadená ...