Rekonstrukce turistických chodníků 2019
Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce turistických chodníků na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Jedná se o rekonstrukce 4 stávajících chodníků, které jsou ve špatném technickém stavu a tím nutí návštěvníky sešlapávat okolí chodníků, které neúměrně rozšiřují a ničí okolní biotop.
Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
SEZ – Sanace ČS PHM Vysoké Mýto, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Doprůzkum a projektová dokumentace sanace na lokalitě ČS PHM Vysoké Mýto společnosti BENZINA, s.r.o. – veřejná zakázka malého rozsahu - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SANACE.“, zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. v září 2018, která je ...
VD Hubenov, přivaděče – rekonstrukce, Jedlovský přivaděč
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci Jedlovského přivaděče, a to metodou Relining, tzn. vkládáním potrubí menšího vnějšího průměru do sanovaného stávajícího potrubí. Bezvýkopová technologie bude provedena v celé délce trasy na stávajícím betonovém potrubí DN 500 – 700 a ocelovém potrubí DN 500. Součástí stavby ...
ČOV Nové Hamry, splašková kanalizace Nové Hamry - I. etapa, část kanalizace
Celá akce zahrnuje výstavbu tlakové kanalizace pro obec Nové Hamry.
Vodovod Příčovy
Předmětem zakázky je vybudování vodovodu Příčovy, které spočívá v připojení obce na vodovodní systém města Sedlčany. Zdrojem pro vodovod Příčovy bude vodojem Dublovice, který je napojený na přiváděcí řad Benešov – Sedlčany v blízkosti vodojemu Sedlčany II. Vodojem Dublovice o objemu 2 x 150 m3 je umístěn u lesní cesty na severní straně vrchu ...
Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova
Předmětem plnění veřejné zakázky „Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Sukova“ je zejména obnova vodovodu a kanalizace v zastavených částech města Čelákovice.
Splašková kanalizace a ČOV Třešť-Buková a splašková kanalizace a ČOV Třešť-Salavice
splašková kanalizace a ČOV Třešť – Salavice: výstavba kanalizace v délce 2,72 km, výstavba ČOV o kapacitě 220 EO; splašková kanalizace a ČOV Třešť – Buková: výstavba kanalizace v délce 1,07 km, výstavba ČOV o kapacitě 120 EO
Vejprty, Nové Zvolání - odkanalizování
Předmětem stavby je výstavba splaškové kanalizace tlakové o celkové délce 5 224,9m.
Litobratřice - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Litobratřice v délce cca 8 860,6 m, z toho cca 6 585,5 m kanalizačních stok, cca 941,1 m výtlaku, cca 1 334 m odboček pro domovní přípojky, 4 ks ČS a výstavba nové ČOV pro 496 EO. Bližší informace jsou v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Jelšava – vodozádržné opatrenia na Železničnej ulici a ulici Pri štadióne
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zachytením vnútorných vôd zo zrážok v časti mesta Jelšava nad Železničnou ulicou a ulicou Pri štadióne záchytným otvoreným kanálom.
Nepřevázka – VDJ, ÚV a zásobní síť
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu v obci Nepřevázka. Výstavba vodojemu o objemu 2x60 m3 s úpravnou vody a posilovací automatickou tlakovou stanicí. Délka nového vodovodu 1,15 km a přepojení stávajících vodovodních přípojek.
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Modrany
1. projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermického tepelného čerpadla zem/voda s tepelným výkonom 1x Tv-28 kW / napr. NIBE 1xTČ F1355-28-/ Tepelné čerpadlo bude využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=500 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne podľa možnosti ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v meste Sládkovičovo
Projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermických tepelných čerpadiel zem/voda s tepelným výkonom 8 x Tv-60 kW / napr. NIBE 8 x TČ F1345-60-/ Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=6800 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne podľa možnosti ...
Realizace polních cest C7 a C24 v k. ú. Doubravany, C14 v k. ú. Sovenice; C6 v k. ú. Seletice
Výstavba polních cest včetně výsadby doprovodné zeleně a souvisejících vodohospodářských opatření. Polní cesty C7 a C24 – Doubravany, C14 – Sovenice: VPC 4/20 – jednopruhová obousměrná, celkovou délkou 1,837 54 km, z části bude kolejová, z části krytem z živičných vrstev. Polní cesty C21 a C22 – Doubravany, C6 – Seletice: VPC 4/20 – jednopruhová ...
Skupinový vodovod Hořicko
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba skupinového vodovodu obsahující dva propojovací řady. Jedná se jednak o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávající ÚV Březovice do stávajícího vodojemu u prameniště „Na Bahnech“ a dále o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávajícího skupinového vodovodu Boháňka v obci Chloumek do stávajícího vodojemu v ...
Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo
Predmetom obstarávania je výstavba splaškovej kanalizačného systému v obci Trebostovo s napojením na realizovaný zberač stokového systému SKK Martin v obci Turčiansky Peter.
Nový Život - kanalizácia - 1. etapa
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby "Nový Život - kanalizácia - 1. etapa". Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Cyklochodníky Mesta Nemšová
Predmetom zákazky je vybudovanie cyklochodníka spájajúci južnú časť mesta Nemšová od cestného mosta cez rieku Vlára na Rybárskej ulici so severnou časťou, čím bude vytvorený juho-severný cyklistický koridor cez mesto Nemšova.
Koštice, Želevice - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování obce Koštice a části obce Želevice a výstavba nové ČOV, která je kapacitně navržena pro 600 EO. Výstavba nových kanalizačních stok v délce 6 km. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejné části kanalizačních přípojek v délce cca 1,2 km a zajištění zkušebního provozu ČOV.
Únanovka, ř. km 4,680 - 5,223, Těšetice, úprava koryta
kompletní provedení úpravy koryta toku v intravilánu obce (zához z lomového kamene, kamenná rovnanina a dlažba z lomového kamene)
Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta: Uzavretie a rekultivácia
Predmet zákazky a rozsah stavebných prác je riešený v projektovej dokumentácii s názvom "Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta: Uzavretia a rekultivácia plocha 2", ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Cieľom je zhotovenie uzatváracích a rekultivačných vrstiev telesa skládky spolu s ozelenením, odplynením telesa skládky a rozvodmi ...
Rekonstrukce kanalizace města Znojmo – II. etapa, SO 01 Dostavba splaškové kanalizace ul. Hradišťská
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Dolanský potok, Dolany – optimalizace toku II. etapa
provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Dolanský potok, Dolany – optimalizace toku II. etapa“, spočívající zejména v zásypu břehových výtrží, vybudování břehového opevnění kamennou rovnaninou opřenou o záhozovou patku a vybudování 12 příčných dřevěných prahů včetně přilehlého opevnění dna a břehů. ...
Skupinový vodovod Kopidlnsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba zásobního vodovodu Staňkova Lhota – Rakov, Batín a výstavba nového zásobního vodojemu Čakan o objemu 300 m3 vč. technologického vystrojení. Součástí předmětu plnění je též provedení souvisejících technologických úprav vystrojení vodojemu Staňkova Lhota a vodojemu Rakov/Batín a zřízení parkování a ...