Splašková kanalizace Mrákotín
Předmětem dokumentace je výstavba nové splaškové kanalizace v obci Mrákotín + prodloužení stoky M-3 + prodloužení odbočení z hlavních stok umístěných v komunikacích ve správě SÚS tak, aby bylo toto odbočení ukončeno mimo tuto komunikaci pomocí dočasné záslepky.
Horní Loděnice - rekonstrukce rozvodné vodovodní sítě I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajícího vodovodního řadu. Jedná se o trvalou inženýrskou stavbu, jejímž účelem je zásobování obyvatel pitnou vodou. Projektem je navržena rekonstrukce stávajícího vodovodu z LT DN 150 a LT DN100, v celkové délce 1857,2m. Vodovodní řad v km 0,000-1,0823 v délce 1082,3m je navržen z potrubí TLT DN150 a ...
Stříbro, lokalita Za Stadionem - 1. část - dopravní a technická infrastruktura
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dopravní a technické infrastruktury na severovýchodním okraji města Stříbra v prostoru jižně od Palackého ulice mezi sportovním areálem s fotbalovým hřištěm a izolovanou zástavbou v ulici K Floriánu. V rámci plnění budou realizovány tyto stavební objekty: SO 101a Úpravy na II/193, SO 101b Páteřní ...
Nové a Staré Srbice likvidace odpadních vod
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření a úprava stávající jednotné kanalizační sítě v Srbicích 2. etapa. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem Nové a Staré Srbice likvidace odpadních vod, zpracované Ing. Petr Paluška, ČKAIT: 0400386.
Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod
Projektová dokumentácia stavby rieši spôsob zásobovania pitnou vodou 4 obcí nachádzajúcich sa v severovýchodnej časti okresu Prešov - Tulčík, Záhradné, Veľký Slivník, Podhorany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Odkanalizování obce Mošnov, zhotovitel
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v obci. Navržený stokový systém "Velké Strany" bude ukončen v nové ČS1, která je situována na pravém břehu Lubiny. Výtlak z ČS1 bude zaústěn do stávající kanalizace průmyslové zóny Mošnov. Kanalizace navržena na území "Malé Strany" bude ukončena v nové ...
Novostavba chodníku podél průtahu Načeratice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Novostavba chodníku podél průtahu Načeratice v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Splašková kanalizace Kostěnice
Jedná se o výstavbu kompletní splaškové kanalizační sítě v obci Kostěnice s napojením na stávající kanalizační síť v Dašicích, která je ukončena centrální čistírnou odpadních vod. Součástí této nové splaškové sítě jsou gravitační stoky, jedna tlaková stoka včetně vedlejších řadů a domovních čerpacích stanic, centrální čerpací stanice odpadních ...
Revitalizace lokality Slučí Tah
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Slučí Tah. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněných mokřadních biotopů a zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování ...
Revitalizace lokality Nová Hůrka
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Nová Hůrka. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Součástí lokality je ...
Rozšírenie kanalizácie a vodovodu v obci Bobrov
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Rozšírenie kanalizácie a vodovodu v obci Bobrov ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
IBV Záhumnie III., IV. etapa Plavecký Mikuláš
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. a)SO 12 Prístupová komunikácia a obslužné MO 6,5/40 b)SO 13 Vodovod c)SO 14 Plynovod d)SO 16 Verejné osvetlenie e)SO 17 Dažďová kanalizácia Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v prílohách súťažných podkladov
Kanalizácia a ČOV - Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša
Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie v obciach Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša a spoločnej čistiarne odpadových vôd v obci Kráľová pri Senci.
Výkopové a zemné práce - II
Predmetom obstarávania je uskutočňovanie výkopových a zemných prác.
Háj ve Slezsku – odkanalizování a ČOV místní části Jilešovice
Předmětem projektu je výstavba kanalizace a ČOV 350 EO v obci Háj ve Slezsku.
Kovářská - Háj vodovod
Předmětem zakázky je výstavba vodovodu v celkové délce 5 742 m, který povede ze stávajícího VDJ Kovářská do VDJ Háj.
Kanalizace Velká Kraš
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace umožňujících likvidaci splaškových vod z obce Velká Kraš na čistírně odpadních - ČOV Vidnava.
Obnova přivaděče Štěpánovice - Čebín Hobas DN 1400 - I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Výstavba III. etapy skládky Suchý důl - 7. stavba
Zhotovení stavby III. etapa skládky Suchý důl - 7. stavba v k. ú. Prštné a Louky nad Dřevnicí, včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění vydání kolaudačního souhlasu stavby.
Rozšíření vodovodního řádu Babice - Bolíkovice
stavební práce - rozšíření vodovodního řádu
Obytná zóna - Draženov
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní výstavba obytné zóny v obci Draženov,která je složena z výstavby oddílné kanalizace,vodovodu, plynovodu s přípojkami, veřejného osvětlení a přípravy optické sítě a výstavby komunikací se souvisejícími pracemi.
Přeložky a opravy optických kabelů sítě CŘD a MKDS
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v: - přeložkách a opravách optických kabelů v topografické síti centrálního řízení dopravy (dále jen „CŘD“) a městského kamerového dohledového systému (dále jen „MKDS“), - realizacích oprav poškozených vedení optických kabelů, - přeložkách optických kabelů dle podmínek objednatele, - přeložkách ...
Obytná zóna - Draženov
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky je kompletní výstavba obytné zóny v obci Draženov, která je složena z výstavby oddílné kanalizace, vodovodu, plynovodu s přípojkami, veřejného osvětlení a přípravy optické sítě a výstavby komunikací se souvisejícími pracemi.
Knínický p., Veverské Knínice, revitalizační opatření
Předmětem veřejné zakázky je provedení revitalizační úpravy koryta toku spočívající zejména v odstranění náletů, a provedení směrových změn koryta vodního toku. Dále budou vybudovány 2 průtočné tůně na vodním toku (mokřady), 7 tůní mimo vodní tok, průtočný sedimentační prostor pro zachytávání splavenin a 2 tůně mimo vodní tok nad sedimentačním ...
Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk - Dvorec, I. etapa
novostavba dopravní a technické infrastruktury pro novou zástavbu rodinnými domy (příprava území, vodovod, vodovodní přípojky, přeložka vodovodu, splašková kanalizace, přípojky splaškové kanalizace, dešťová kanalizace, přípojky dešťové kanalizace, vpusti a přípojky vpustí, rozvod vedení NN, přeložka vzdušného vedení NN a VN, veřejné osvětlení, ...