Zabezpečenie svahu a priľahlej cesty a MO 2021-002 na ceste III/2021
Stavebné práce na predmet zákazky: Zabezpečenie svahu a priľahlej cesty a MO 2021-002 na ceste III/2021. Účelom navrhovaných stavebných prác je komplexná sanácia existujúceho mosta MO 2021-002 z dôvodu poškodenia konštrukcie mosta po narušení priľahlého opevnenia toku Kysuca a následnej postupujúcej deštrukcie konštrukcie mosta pri zaústení ...
Příprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domů Dobrá mysl v Hostinném  I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Dobrá mysl v Hostinném I. etapa, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii stavby s názvom Odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste, spracovanej spoločnosťou VIAPROJECT, s.r.o. Trnava v 12/2020.
Ždiar - zberný dvor
Predmetom zákazky sú stavebné práce na zbernom dvore v obci Ždiar v rozsahu: SO 01 Spevnená plocha SO 02 Prístrešok pre kontajnery a techniku SO 03 Kanalizačná prípojka splašková SO 03 Kanalizačná prípojka dažďová SO 04 Schodisko so schodišťovou plošinou Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Velká Polom dostavba kanalizace
stavební práce vybudování splaškových řadů pro zbývající část obce a jejich napojení na nově zrealizovaný kanalizační systém s čistírnou odpadních vod
Chodník podél silnice I/35 v obci Prostřední Bečva
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování nového úseku chodníku po pravé straně silnice I/35 v obci Prostřední Bečva, v úseku se začátkem za křižovatkou se silnicí II/487 na Hutisko-_Solanec po začátek stávajícího chodníku. Nově vybudovaný chodník je řešen s návazností na stávající chodník_starší asfaltový chodník po křižovatku u ...
Dostavba vodovodní sítě obce Bouzov - Hvozdečko, Kovářov
Předmětem projektu je dostavba vodovodní sítě v obecních částech Hvozdečko a Kovářov v obci Bouzov.
Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice
Výstavba komunikací, chodníků a inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení) v lokalitě bývalých kasáren, které jsou určeny k budoucí výstavbě rodinných a bytových domů. CPV:45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace, 45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí, 45316100-6 Instalace a montáž ...
Třebíč - dešťová zdrž
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení dvou dešťových zdrží vč. příslušenství. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Mašková – Zásobné a rozvodné vodovodné potrubie - Vodovodné prípojky
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Mašková Zásobné a rozvodné vodovodné potrubie E.1 Vodovodné prípojky". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Dobudovanie chodníkov v obci Boťany
Predmetom zákazky je dobudovanie chodníkov v obci Boťany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov
Předmětem plnění zakázky je stavba 9 polních cest. Polní cesta HPC 1, kryt asfaltový, severní v délce úseku 131 m a jižní v délce úseku 955 m. Cesta bude doplněna výsadbou oboustranné liniové zeleně. Polní cesta VPC 2: kryt vibrovaný štěrk, délka 1947 m. Stavební objekt SO 201 - most na polní cestě VPC 2 je součástí polní cesty VPC 2. Cesta je bez ...
Splašková kanalizace Dolní Lažany
novostavba splaškové kanalizace v obci Dolní Lažany, vybudování odboček pro domovní přípojky, novostavba čerpací stanice, opravy narušených povrchů a vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí)
Poptávám stavbu hydroizolačních kolon
Prosím o cenovou nabídku - stavba hydroizolačních kolon - Spolana Neratovice Zakládání Vrty mikro svislé nezapažené D do100mm hl přes 5 m hor. II a III m 72,000 celkem 12 ks 12,0*6,0 72,000 Dodávka a montáž mikropilot svislých D do 100 mm hl do 10 m m 72,000 celkem 12 ks 12,0*6,0 72,000
Drobné stavebně montážní práce
Předmětem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 161 ZZVZ jsou plánované drobné stavebně montážní práce spojené s údržbou elektrických sítí nn, vn a vvn a elektrických sítí. Zejména se jedná o následující drobné stavebně montážní činnosti: stavební práce a zemní práce, elektro - montážní práce, klempířské, tesařské, ...
DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech 2022+
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech na 3 roky. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni účastníci, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání ...
Výstavba spevnenej plochy a oddychovej zóny pri kultúrnom dome
Predmetom zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z realizácie spevnených plôch pre objekt altánku, amfiteátra s hľadiskom, pre priestor na nádoby na odpad, detské ihrisko ako aj zelene na okolitých plochách.
Vodovod Klučov - napojení místních částí Žhery a Skramníky
Stavba zahrnuje vybudování ATS o kapacitě 2x 2 l/s s akumulaci 30 m3 a dále přívodních a rozvodných vodovodních řadů DN 80 v celkové délce 6 600 m. Vodovodní přípojky do nemovitostí budou předmětem samostatné projektové dokumentace. Součástí stavby vodovodu Klučov (Žhery a Skramníky) budou pouze tzv. napojovací body, které tvoří navrtávací pas, ...
Připojení obcí Čerčany, Pyšely a Nespeky na SV Javorník -  Benešov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování vodovodních přivaděčů pro obce Čerčany, Pyšely, a Nespeky na SV Javorník - Benešov, blíže viz PD
Splašková kanalizace smrkový Týnec, Rabštejn
Předmětem plnění je výstavba nové oddílné splaškové kanalizace v obci Rabštejnská Lhota. Kanalizace je navržena na zastavěném území místních částí Smrkový Týnec a Rabštejn. Dále jsou předmětem plnění splaškové kanalizační přípojky od jednotlivých nemovitostí v Rabštejně a Smrkovém Týnci, které budou napojeny na gravitační splaškovou kanalizaci.
D6 Hořesedly, přeložka, D6 Hořovičky, obchvat - skrývkové práce pro ZAP
Jedná se o provedení skrývkových prací pro realizaci záchranného plošného archeologického průzkumu staveb D6 Hořesedly, přeložka a D6 Hořovičky, obchvat.
Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě nám. Svobody
Předmětem stavebních prací je celková úprava zpevněných ploch komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, pokládkou trubek HDPE, vodovodu a kanalizace vč. přípojek v řešeném území včetně vazeb na okolní nemovitosti a komunikace. Stavební práce předpokládají odstranění stávajících povrchů, dále budou provedeny stavební objekty technické ...
Obnova řadu surové vody Římov - Plav,  II. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě vodovodního řadu DN 1200 pro dopravu surové vody z vodního díla Římov do úpravny vody Plav, která je největší úpravnou vody v jižních Čechách.
Stavební úpravy cyklostezky Hvězdná
Předmětem stavebních úprav jsou zejména opravy poruch vozovky smíšené stezky pro chodce a cyklisty v úseku stezky Hvězdné Olomouce (Černovíra) po ul. Věžní ve Šternberku. Součástí jsou i opravy ve vedlejší větve vedoucí od Bohuňovic do Bělkovic-Lašťan.
Stavební úpravy stávajících chodníků a nasvětlení míst pro přecházení k.ú. Olbramovice
Předmětná veřejná zakázka řeší bezbariérovou úpravu stávajících oboustranných chodníků podél silnice III. třídy číslo 3962 v intravilánu městystu Olbramovice. Dále stavba řeší prvky, které jsou s touto bezbariérovou úpravou chodníků spojené a to jsou podélná parkovací stání a přesné vymezení dané komunikace pomocí betonových obrub. Tyto betonové ...