Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín
Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín
Výstavba inženýrských sítí - lokalita rodinných domů p. p. č. 55 v k. ú. Senice
Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě dopravní a technické infrastruktury pro budoucí výstavbu 14 rodinných domů v obci Senice. Jedná se o výstavbu gravitační dešťové kanalizace, splaškové tlakové kanalizace včetně přípojek, výstavbu vodovodu včetně přípojek, plynovodu včetně přípojek, veřejného osvětlení a zpevněných ploch ...
Žeravice  chodníky a parkovací plochy
Předmětem veřejné zakázky je výstavba a rekonstrukce chodníkových ploch a parkovacích ploch v intravilánu obce Žeravice. Dále je předmětem zakázky provedení osvětlení tří přechodů pro chodce.
Kostelec - dopravní a technická infrastruktura obytné zóny Severozápad - I. etapa
Účelem stavby je v oblasti plánové 1.etapy obytné zóny - Kostelec Severozápad vytvořit dopravní a technickou infrastrukturu pro výstavbu 21 rodinných domků - bližší informace viz PD.
Splašková kanalizace Beroun Zavadilka, 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je výkon dodavatele stavebních prací dle § 14 odst. 3 zákona pro investiční akci „Splašková kanalizace Beroun Zavadilka, 1. etapa“
Obnova Námestia SNP
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác vrátane výkonu pamiatkového archeologického výskumu a s tým súvisiacich zemných prác. Rozsah predmetu zákazky je riešený v realizačnej projektovej dokumentácii Obnova Námestia SNP, spracovanej spoločnosťou Ateliér DV s.r.o., Trnava.
Stojiská podzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad v meste Dunajská Streda
Logický celok č. 1 Stojiská podzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad v meste Dunajská Streda, pozemky v k.ú. Dunajská Streda, parcely registra C, č. 56/12 (vytvorená Geometrickým plánom č. 056/2022 zo dňa 04.02.2022), č. 2584/10 (vytvorená Geometrickým plánom č. 028/2022 zo dňa 22.01.2022), č. 2584/26 (vytvorená Geometrickým plánom č. ...
Poptávám zemní práce
Poptávám: Zemní práce - Přední Kopanina (1794 m2 zeminy) Termín: květen/červen 2022 Lokalita: Přední Kopanina (MC Praha 6) - kousek od letiště. Množství zeminy: 1794 m2 zeminy Doplňující informace: Jedná se o písčitou zeminu, s občasným výskytem rozpadající se opuky. Na spodní části pozemku je cesta. Pozemek je ve svahu který má cca ...
Úprava pozemků v Petřvaldě - lokalita U Bužkovce
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Úprava pozemků v Petřvaldě - lokalita U Bužkovce“, zpracované v 09/2019 společností ENVIprojekt CZECH s.r.o., IČO: 03581853. Předmětem plnění je terénní úprava pozemků o celkové výměře 0,7433 ha, která se nachází na katastrálním území města Petřvald u ...
Realizácia vodozádržných opatrení na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zmiernením negatívnych dôsledkov zmeny klímy v areáli SPŠT prostredníctvom realizácie vodozádržných opatrení, zachytávajúcich zrážkovú vodu pomocou realizácie 7 typov vodozádržných opatrení.
Revitalizace areálu bývalé městské plovárny
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Revitalizace areálu bývalé městské plovárny“, zpracované v květnu 2020, projektant: Jan Pavlát, Severní 1953, 415 01 Teplice, IČ 69396710, která je přílohou č. ZD. Předmětem plnění jsou zemní práce, výstavba zpevněných komunikací (mlatové cesty, hřiště, ...
D35 Hořice - Sadová, zemní práce pro ZAV
Předmětem zakázky je realizace zemních prací, kácení zeleně a provizorní oplocení pro provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) pro stavbu D35 Hořice Sadová.
IBV Kúcanka – inžinierske siete
Predmetom zákazky je výstavba verejného vodovodu, verejnej splaškovej kanalizácie, komunikácií a spevnených plôch. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Malý Šariš – zberný dvor
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v obci Malý Šariš. Zberný dvor bude slúžiť dočasnému zhromažďovaniu vytypovaných zložiek odpadu - biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov (20 02 01), drobného stavebného odpadu (20 03 08) a objemného odpadu (20 03 07).
Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí - Černovír - opakované řízení
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s vybudováním technické infrastruktury v obci Ústí nad Orlicí, v místní části Černovír, pro výstavbu veřejné splaškové kanalizace a souvisejících čerpacích stanic.
Kanalizace Tišice I. etapa, 1. část
Předmětem plnění veřejné zakázky „Kanalizace Tišice I. etapa, 1. část“ je zejména provedení stavby, jejímž předmětem je odvedení splaškových odpadních vod od připojených nemovitostí do stávajících větví podtlakového stokového systému v obci. Samotná stavba rozšiřuje stávající systém odkanalizování.
Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice Jih - archeologický průzkum
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související služby a dodávky pro realizaci projektu stavby s názvem „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice Jih - příprava pro archeologický průzkum - I. Etapa“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v ...
Drahotín - odkanalizování obce
Předmětem realizace je výstavba nové kanalizace v obci Drahotín, a to včetně vybudování nové ČOV.
Poptávám výkopové práce a usazení kanalizační šachty
Poptávám firmu nebo soukromníka, který provede výkopové práce a následně usazení kanalizační šachty + napojení odpadu na již připravenou kanalizaci u rodinného domu v Opavě. Délka výkopu cca 10m.
Oprava vodovodního řádu ve Vojenském újezdu Březina
Realizace stavby v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby a stavebního povolení.
Sezimovo Ústí, ulice Pod Vrbou - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Sezimovo Ústí - ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ spočívající zejména rekonstrukci stávající kanalizace a přeložky vodovodu v ul. Pod Vrbou a přilehlých nepojmenovaných ulicích, včetně domovních přípojek. Součástí realizace je i rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Pod ...
Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
Jestvujúci areál kompostárne bioodpadov sa nachádza v katastri mesta Senica Čáčov. Kompostáreň je situovaná severne od štátnej cesty II/500 na pozemkoch parc. č. 34208/5 a 34208/16, v katastrálnom území Senica. Je vybudovaná v areáli, ktorého oplotenie je vyhotovené na hranici pozemku 34208/16. Spevnená plocha je tvorená povrchom z cementového ...
Poptávám výstavbu základové desky rodinného domu
Poptávám výstavbu základové desky rodinného domu (dřevostavba) v Mariánských Lázních. Termín výstavby březen-duben 2022.
Revitalizace mokřadů na vybraných plochách území KRNAP  II.etapa
Předmětem této zakázky jsou zemní práce spočívající v zahrnutí nebo ve výstavbě malých i velkých přehrážek apod.
Ladná - napojení lokality Ovčačky
Předmětem veřejné zakázky stavba nové splaškové kanalizace v délce 338,7 m tak, aby se do ní výškově napojily všechny nemovitosti v ulici Ovčačky. Hloubka uložení nové stoky neumožní její gravitační přepojení do stávající kanalizace, proto je součástí stavby podzemní čerpací stanice. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci na ...