Věrovany odkanalizování lokalit č. 1, 2, 3, 4
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby splaškové kanalizace, kanalizačních odboček, přeložek vodovodu a přípojek NN pro čerpací stanice splašků. Jedná se o nová stavba. V rámci stavby bude ve všech dotčených úsecích, v souběhu s navrhovanými stokami splaškové kanalizace provedena přeložka stávajícího vodovou včetně přepojení všech ...
Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rámci akce - „Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta“ v prostoru jezera Chabařovice (Milada).
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR
Predmetom zákazky s názvom "Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a komplexných rekonštrukcií hospodárskym spôsobom" je zabezpečenie výkonov strojov (prenájom strojov vrátane obsluhy) podľa špecifikácie uvedenej v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov pri oprave a ...
Klímův rybník – havarijní stav
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle PROJEKTU, POVOLENÍ a SMLOUVY. Předmětem plnění bude spolufinancován z podpory národního programu MZe ČR 129 280 Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže.
Rekonštrukcia historického parku kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej
a.Vybudovanie polyfunkčného parkového domu ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE : zastavaná plocha - 58,76 m2, zastavaná plocha prístupová terasa 40,67 m2, obostavaný objem 264,42m3 Polyfunkčný parkový dom je jednoduchý pozdĺžny jednopodlažný nepodpivničený objekt so sedlovou strechou. Dispozične je rozdelený na dve časti oddelené chodbičkou. V prednej ...
Stavební úpravy komunikace v ulici Obrněné brigády a Valdštejnova, Cheb
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávající komunikace, chodníků, parkovacích stání a dešťové kanalizace v ulicích Obrněné brigády a Valdštejnova, Cheb. V souběhu s chráničkami veřejného osvětlení budou položeny chráničky optického kabelu.
Vodovod Jánovce - Čenčice
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rozšírením vodovodu pre časť obce Jánovce-Čenčice. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
Splašková kanalizace a ČOV Drásov
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace, která bude odvádět odpadní vody na novou čistírnu odpadních vod na východním okraji Drásova. ČOV je navržena v prostoru dle projednané změny územního plánu z roku 2016. Vzhledem k morfologii území a odlehlosti části Skalka a Cihelna budou odpadní vody z osad sváděny do čerpací stanice ...
Naučná stezka okolo rybníku Olšina
Předmětem veřejné zakázky je nová stavba - naučná turistická stezka pro pěší, která vede v současnosti nepřístupným územím na březích rybníka Olšiny.
Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava
Predmetom zákazky sú stavebné práce pod názvom: Bližšie k práci, Zdravšie v živote cyklistická doprava Navrhovaná stavba - Cyklistická komunikácia začína pred arealom priemyselného parku v obci Vígľaš a končí pri športovom areali v obci Stožok, kde sa bude napájať na existujúcu infraštruktúru cyklistických ciest. Celková dlžka navrhovaných ...
Technická infrastruktura pro výstavbu RD - Veleboř
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s vybudováním technické infrastruktury v obci Klopina – část Veleboř pro výstavbu rodinných domů.
Uničov - obnova sítí v povodí sběrače D
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části veřejného vodovodu a veřejné kanalizace ve městě Uničov, kraj Olomoucký, v ulicích J. z Poděbrad, U Stadionu, Vladislavova a Přemyslova. Vlastník veřejných sítí vodovodu a kanalizace Vodohospodářská společnost Olomouc a.s. v těchto ulicích vytipoval úseky vodovodu a kanalizace, které jsou již na ...
Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117 – nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je realizace nutných zabezpečovacích stavebních prací po sesuvu svahů na území obce Dolní Věstonice v roce 2014 a dále částečně realizovaných a nedokončených terénních úprav, zemních a stavebních prací. Zájmové území se nachází v úseku silnice III/42117 v provozním staničení cca km 14.880 až 15.410 v k.ú. obce Dolní ...
Odkanalizování obce Horka II
Předmětem veřejné zakázky je výstavba tlakové kanalizace a ČOV pro obec Horka II.
Protipovodňová opatření II. B etapa - související investice
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují stavební úpravy komunikací a chodníků v ulicích Nábřeží a Blahoslavova, výstavbu nové cyklostezky na levém břehu řeky Moravy, související přeložky inženýrských sítí (vodovod, plynovod, veřejné osvětlení) a demolici stávajícího mostku přes řeku Bystřici. Bližší specifikace předmětu ...
Bražec - kanalizace
Celá akce zahrnuje výstavbu tlakové kanalizace pro obec Bražec zavedenou výtlakem do kanalizačního systému města Bochov. SO 01 Tlaková kanalizace v obci větev A - PE 63x5,8 mm délka 338,5 m větev A1 - PE 63x5,8 mm délka 197,0 m větev A2 - PE 63x5,8 mm délka 114,0 m celkem délka 649,50 m SO ...
Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a dvou nových mechanicko-biologických čistíren odpadních vod (ČOV) v obcích Jankov (350 EO) a Holašovice (250 EO). Pro objekty ČOV budou realizovány přípojky vodovodu a NN. Součástí stavby gravitační splaškové kanalizace bude realizace veřejných částí domovních přípojek a obnova komunikací ...
Splašková kanalizace Bohdalice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v délce cca 4 513,5 m v obci Bodhalice – Pavlovice místní části Bohdalice. Bližší podrobnosti jsou v projektové zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
954 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část, zemní práce pro záchranný archeologický výzkum
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou zemní práce pro záchranný archeologický výzkum a pyrotechnický průzkum, tyto práce jsou vyvolány plánovanou výstavbou úseku silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část. Zemní práce budou prováděny v koordinaci a na základě požadavku a pro zajištění potřeb zhotovitele záchranného archeologického ...
Hodinové sazby elektromontážních a zemních prací
Realizace liniových staveb NN/VN a DTS, včetně případného zajištění optické infrastruktury s tím související a poskytování související plnění, veřejnoprávní projednání a zřízení VB (včetně zajištění všech souvisejících kroků, zejména uzavření příslušné smlouvy (SoVB/Kupní smlouvy), opatření geometrického plánu, vklad do KN, výplata náhrad atd.), a ...
Rekonstrukce chodníků, zastávek a přechodu pro chodce v Běrunicích
Předmětné chodníky jsou umístěny podél stávajících silnic třetích tříd v obci Běrunice. Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků, zastávek mimoměstské hromadné dopravy a přechodu pro chodce podél silnic III/32819 a 32820.
Poptávám výstavbu sklípku
Poptávám sklípek 4 x 3, uprostřed rozdělený, metr zakopaný a zbytek zahrnutý. Dva vchody.
Otvovice, kanalizace 2. stavba - nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je vybudování 2. stavby splaškové kanalizace v obci Otvovice.
Oprava rybníka pod školou a oprava MVN Volfartice
Předmětem plnění veřejné zakázky je odbahnění a rekonstrukce 2 vodních nádrží: rybníku pod školou a MVN Volfartice.
Kanalizace Horní Třešňovec
Předmětem plnění je vybudování splaškové kanalizace v celkové délce 6 439 m v obci Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický, za účelem odvedení odpadních splaškových vod. Navržená kanalizace bude zaústěna do kanalizačního systému obce Dolní Třešňovec (vybudován v roce 2015), čímž budou splaškové odpadní vody svedeny až na čistírnu ...