Chodníky Pohranice

Chodníky Pohranice

Rekonštrukcia chodníkov v obci podľa vypracovanej projektovej dokumentácie - viď. súťažné podklady.

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Riešené územie sa nachádza vo vnútrobloku bytových domov v centrálnej časti mesta Krompachy. Projekt má za cieľ regeneráciu v súčasnosti nedostatočne riešeného územia s úmyslom vytvoriť kvalitné zázemie pre obyvateľov bytových domov. Plocha revitalizovaného územia:2742,00 m Novo navrhované komunikácie pre peších:176,20 m Projekt sa skladá zo 4 ...

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka, Zvolen

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka, Zvolen

Predmetom zákazky sú stavebné práce na 1. Etape revitalizácie ulice Hrnčiarskej, úpravu otočky pred vstupom do školy na východnej strane vrátane rampy pre imobilných, rozšírenie a prestavbu detského ihriska s doplnením ihrísk pre väčšie deti a dospelých - exteriérový fitnes program a sadové úpravy zelených plôch v riešenom území na ulici Bystrický ...

Prekládka IS a spevnené plochy Podhora

Prekládka IS a spevnené plochy Podhora

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k prekládke inžinierskych sietí z par. č. KN C 157/1 na ulici Podhora a vydláždenie časti ulice Podhora pred predmetným pozemkom v rozsahu podľa časti B: Opis predmetu zákazky, projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Rekultivace odvalu Urx

Rekultivace odvalu Urx

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace odvalu Urx“, zpracované v 10/2017 (arch. č. mk-2017-14-10) Ing. Miroslavem Knápkem, která je přílohou č. 3 ZD. Cílem připravované sanačně - rekultivační zakázky je především zpřístupnění plochy bývalého odvalu. Zájmové území odvalu Urx se ...

Cyklostezka přes Radovesickou výsypku

Cyklostezka přes Radovesickou výsypku

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“, zpracované v září 2017 společností B-PROJEKTY Teplice s.r.o., Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je výstavba dvoupruhové obousměrné cyklostezky s živičným povrchem mezi ...

Zaječice - splašková kanalizace

Zaječice - splašková kanalizace

vybudování splaškové kanalizace v obci Zaječice s napojením na kanalizaci v obci Orel a odvedením odpadních vod na centrální ČOV v Chrudimi

Protipovodňové opatrenia v obci Kalša

Protipovodňové opatrenia v obci Kalša

Predmetom zákazky sú stavebné práce protipovodňové opatrenia v obci Kalša na vodnom toku Trebeľa. Rozsah zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou a predmetom uvedeným v návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Súťažných podkladov.

Lesná cesta Vrstevnicová, novostavba

Lesná cesta Vrstevnicová, novostavba

Lesná cesta Vrstevnicová, novostavba Plánovaná trasa novostavby lesnej cesty Vrstevnicová sa nachádza v severovýchodnej časti Považského Inovca. Svojimi návrhovými prvkami zodpovedá triede a kategórii lesnej cesty 2L 4,0/30 tj. s voľnou šírkou koruny cesty 4,0 m na priamom úseku a s rozšírením v smerových oblúkoch pre rázvor náprav 9m. Šírka ...

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti EUTECH akciová společnost ve Šternberku

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti EUTECH akciová společnost ve Šternberku

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „ŠTERNBERK – EUTECH a. s. stará ekologická zátěž“, zpracované v prosinci 2007 a aktualizované v únoru 2018 společností G-Consult, spol. s r. o., IČ: 64616886, Ostrava, která je přílohou č. 3 ZD.

Rekonštrukcia historického parku a kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej

Rekonštrukcia historického parku a kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej

a.Vybudovanie polyfunkčného parkového domu ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE : zastavaná plocha - 58,76 m2, zastavaná plocha prístupová terasa 40,67 m2, obostavaný objem 264,42m3 Polyfunkčný parkový dom je jednoduchý pozdĺžny jednopodlažný nepodpivničený objekt so sedlovou strechou. Dispozične je rozdelený na dve časti oddelené chodbičkou. V prednej ...

Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora

Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora

výstavba tlakových a gravitačních kanalizačních stok a sběrných čerpacích stanic, přestavba stávající ČOV Malešov a Chlístovice na čerpací stanici, vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu

Výstavba chodníku Doubravice I. a II. etapa

Výstavba chodníku Doubravice I. a II. etapa

Součástí jsou následující stavební objekty: SO 101 - Chodník SO 102 - Lávky SO 301 - Dešťová kanalizace SO 302 - Přeložka vodovodu SO 401 - Veřejné osvětlení

Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku - stavební část

Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku - stavební část

Realizace protipovodňových úprav koryta toku Třebovka v ř. km 12,151 – 23,788 spočívající ve výstavbě souboru liniových opatření, která mají zvýšit kapacitu koryta. Toho bude dosaženo úpravou a opevněním koryta toku, dále také výstavbou zemních hrází a železobetonových ochranných zdí včetně prvků mobilního hrazení. Součástí akce jsou vynucené ...

PPO Počátecký potok – Počátky

PPO Počátecký potok – Počátky

Investiční akce – návrh protipovodňového opatření je zaměřen na intravilány obcí, kde je zapotřebí provést výstavbu suchého poldru, úpravu (zkapacitnění) koryta, sanace nátrží, zkapacitnění mostků a lávek, odstranění nevhodných mostních propustků a odlehčovací objekt včetně průtočného mokřadu. Projekční návrh řešení musí plnit funkci ...

Rekonštrukcia detského ihriska - lesopark Chrasť, exteriér, picia fontána

Rekonštrukcia detského ihriska - lesopark Chrasť, exteriér, picia fontána

Predmet podlimitnej zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zákazka na uskutočnenie prác, terénne úpravy, oprava chodníkov a oplotenia, realizáciu vegetačných úprav, ošetrenie drevín, založenie trávnika a dodávku a ...

Splašková kanalizace v obci Studnice

Splašková kanalizace v obci Studnice

stoky splaškové kanalizace, čerpací stanice a výtlak splaškových vod s ovládacím kabelem, krátký úsek dešťové kanalizace, veřejná část splaškových kanalizačních přípojek a havarijní vodovodní propoj

Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku

Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku

Začiatok plánovaného úseku protipovodňových opatrení v suchom koryte v k.ú. Tešmák je v mieste križovania koryta s priepustom a miestnou komunikáciou v spodnej časti záhradkárskej lokality. Trasa pokračuje pozdĺž miestnej prístupovej komunikácie severným smerom až po koniec úpravy v km 0,356. V mieste plánovanej úpravy koryta ohrozuje pri ...

Zhromaždenie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Levice

Zhromaždenie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Levice

Predmetom zákazky sú stavebné práce k zhromažďovaniu dažďových vôd, ich využitie a likvidácia v objektoch základných škôl mesta Levice. Účelom projektu je zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia v areáloch jednotlivých stavebných objektov. Projekt rieši: retenčné nádrže, vsakovacie objekty a dažďové záhrady. Opatrenie ...

Cyklochodník Hrabovská dolina

Cyklochodník Hrabovská dolina

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k výstavbe cyklistického chodníka od križovatky ulica Makovického s Hrabovskou cestou po korunu hrádze vodnej nádrže na jej západnej časti v rozsahu podľa časti B: Opis predmetu zákazky, projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Revitalizácia vnútrobloky - stavebné práce

Revitalizácia vnútrobloky - stavebné práce

Jedná sa o verejné obstaranie ktoré sa týka revitalizácie vnútroblokov na sídlisku Pod vŕšky, katastrálne územie Žiar nad Hronom. Predmetom riešenia je sanácia existujúcich spevnených plôch chodníkov, návrh nových chodníkov a verejného osvetlenia.

Splašková kanalizace a ČOV Lkáň

Splašková kanalizace a ČOV Lkáň

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Lkáň.

Terénní úpravy – rekultivace bývalé skládky TKO Milín

Terénní úpravy – rekultivace bývalé skládky TKO Milín

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace terénních úprav zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v rekultivaci bývalé skládky TKO Milín. Cílem rekultivace je ...

Vodovod a splašková kanalizace v obci Libež

Vodovod a splašková kanalizace v obci Libež

vodovod, kanalizace, vodojem, čistírna odpadních vod (vodovodní řady dl. cca 6 122,9 m, kanalizační stoky dl. cca 4 837,1 m, vodojem 2x20 m³, ATS, čerpací stanice, ČOV s kapacitou 350 EO)

Vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Obyce

Vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Obyce

Vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Obyce

(záznamy 1/25 z 3323)  strana 1 / 133