Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch budovy Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou. Jedná se o rekonstrukci stávajícího parkoviště, části vnitřní kanalizace budovy KP, včetně zřizovacích předmětů v I. PP, rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace pod parkovištěm, opravu splaškové kanalizace mimo stávající parkoviště a ...
Regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce ve smyslu regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově. Jedná se zejména o opravy komunikací, zaústění uličních vpustí do stávajícího kanalizačního systému a do nově navržených vsaků. Součástí zakázky je i rekonstrukce veřejného osvětlení a ozelenění sídliště. V rámci 1. etapy bude řešena výstavba nové ...
Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce ulice Kodešova ve Frýdlantu. Veřejná zakázka je zadávána společně zadavateli Město Frýdlant, Liberecký kraj a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., a to na základě Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky uzavřené dne 3.12.2019. S ohledem na vlastnictví a s tím spojené financování je ...
Vybudovanie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Štrba – stavebné práce
Predmetom zákazky je Vybudovanie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Štrba - stavebné práce. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre túto zákazku, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. ...
Vodozádržné opatrenia v obci Oravská Lesná na prispôsobenie sa zmene klímy
Predmetom zákazky je vybudovanie vodozádržných opatrení v k.ú. obce Oravská Lesná. Lokalizácia jednotlivých stavebných objektov vrátane ich príslušenstva je na pozemkoch vo vlastníctve, resp. v nájme obce Oravská Lesná. Jedná sa o parcely číslo: KN-C:7765/11, 7765/4, 7765/5, 7765/6, 7765/9, 7909/5 a 7915/2. Riešené vodozádržné opatrenia ...
Čistá u Rakovníka - splašková kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Čistá u Rakovníka ve Středočeském kraji.
Splašková kanalizace Mrákotín
Předmětem dokumentace je výstavba nové splaškové kanalizace v obci Mrákotín + prodloužení stoky M-3 + prodloužení odbočení z hlavních stok umístěných v komunikacích ve správě SÚS tak, aby bylo toto odbočení ukončeno mimo tuto komunikaci pomocí dočasné záslepky.
Horní Loděnice - rekonstrukce rozvodné vodovodní sítě I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajícího vodovodního řadu. Jedná se o trvalou inženýrskou stavbu, jejímž účelem je zásobování obyvatel pitnou vodou. Projektem je navržena rekonstrukce stávajícího vodovodu z LT DN 150 a LT DN100, v celkové délce 1857,2m. Vodovodní řad v km 0,000-1,0823 v délce 1082,3m je navržen z potrubí TLT DN150 a ...
Stříbro, lokalita Za Stadionem - 1. část - dopravní a technická infrastruktura
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dopravní a technické infrastruktury na severovýchodním okraji města Stříbra v prostoru jižně od Palackého ulice mezi sportovním areálem s fotbalovým hřištěm a izolovanou zástavbou v ulici K Floriánu. V rámci plnění budou realizovány tyto stavební objekty: SO 101a Úpravy na II/193, SO 101b Páteřní ...
Nové a Staré Srbice likvidace odpadních vod
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření a úprava stávající jednotné kanalizační sítě v Srbicích 2. etapa. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem Nové a Staré Srbice likvidace odpadních vod, zpracované Ing. Petr Paluška, ČKAIT: 0400386.
Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod
Projektová dokumentácia stavby rieši spôsob zásobovania pitnou vodou 4 obcí nachádzajúcich sa v severovýchodnej časti okresu Prešov - Tulčík, Záhradné, Veľký Slivník, Podhorany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Odkanalizování obce Mošnov, zhotovitel
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy v obci. Navržený stokový systém "Velké Strany" bude ukončen v nové ČS1, která je situována na pravém břehu Lubiny. Výtlak z ČS1 bude zaústěn do stávající kanalizace průmyslové zóny Mošnov. Kanalizace navržena na území "Malé Strany" bude ukončena v nové ...
Novostavba chodníku podél průtahu Načeratice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Novostavba chodníku podél průtahu Načeratice v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Splašková kanalizace Kostěnice
Jedná se o výstavbu kompletní splaškové kanalizační sítě v obci Kostěnice s napojením na stávající kanalizační síť v Dašicích, která je ukončena centrální čistírnou odpadních vod. Součástí této nové splaškové sítě jsou gravitační stoky, jedna tlaková stoka včetně vedlejších řadů a domovních čerpacích stanic, centrální čerpací stanice odpadních ...
Revitalizace lokality Slučí Tah
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Slučí Tah. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněných mokřadních biotopů a zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování ...
Revitalizace lokality Nová Hůrka
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Nová Hůrka. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Součástí lokality je ...
Rozšírenie kanalizácie a vodovodu v obci Bobrov
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Rozšírenie kanalizácie a vodovodu v obci Bobrov ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
IBV Záhumnie III., IV. etapa Plavecký Mikuláš
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác. a)SO 12 Prístupová komunikácia a obslužné MO 6,5/40 b)SO 13 Vodovod c)SO 14 Plynovod d)SO 16 Verejné osvetlenie e)SO 17 Dažďová kanalizácia Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v prílohách súťažných podkladov
Kanalizácia a ČOV - Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša
Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie v obciach Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša a spoločnej čistiarne odpadových vôd v obci Kráľová pri Senci.
Výkopové a zemné práce - II
Predmetom obstarávania je uskutočňovanie výkopových a zemných prác.
Háj ve Slezsku – odkanalizování a ČOV místní části Jilešovice
Předmětem projektu je výstavba kanalizace a ČOV 350 EO v obci Háj ve Slezsku.
Kovářská - Háj vodovod
Předmětem zakázky je výstavba vodovodu v celkové délce 5 742 m, který povede ze stávajícího VDJ Kovářská do VDJ Háj.
Kanalizace Velká Kraš
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace umožňujících likvidaci splaškových vod z obce Velká Kraš na čistírně odpadních - ČOV Vidnava.
Obnova přivaděče Štěpánovice - Čebín Hobas DN 1400 - I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Výstavba III. etapy skládky Suchý důl - 7. stavba
Zhotovení stavby III. etapa skládky Suchý důl - 7. stavba v k. ú. Prštné a Louky nad Dřevnicí, včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění vydání kolaudačního souhlasu stavby.