D55, 5506 Napajedla - Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice - Staré Město
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce nezbytné k provedení skrývek ornice, včetně jejího skládkování a ošetřování. Dále práce nutné pro provedení záchranného archeologického výzkumu před zahájením stavby D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město.
Technická infrastruktura ve městě Ždírec nad Doubravou
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudování technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů ve městě Ždírec nad Doubravou.
Obec Lešany - ČOV a stoková síť
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod v obci Lešany. Stoková síť bude tvořena novými úseky splaškové gravitační kanalizace, tlakové splaškové kanalizace o celkové délce 4 003,0 m a kanalizačními přípojkami o celkové délce 632,5 m. ČOV je navržena na 500 EO.
Ochranná nádrž Padelky
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre realizáciu Ochrannej nádrže Padelky. Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO č. 101 Hrádza SO č. 102 Združený funkčný objekt SO č. 103 Úprava toku nad hrádzou SO č. 104 Úprava toku pod hrádzou SO č. 105 Prístupová cesta SO č. 106 Zemník Realizácia zákazky bude podľa ...
Vodovod Krupín
Předmětem je výstavba vodovodního řadu, který řeší zásobování objektů v obci Miřetice konkrétně v osadě Krupín a Krupínské Paseky pitnou vodou.
ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina
vybudování nové splaškové kanalizace v obci Šebrov-Kateřina zaústěné do nové čistírny odpadních vod - kanalizační stoky dl. 4 791,0 m, odbočení pro kanalizační přípojky 272 ks, čerpací stanice vč. kabelové přípojky NN, čistírna odpadních vod pro 970 EO
Jenečský potok, ř.km 0,980-1,130 - úprava koryta
Předmětem díla je úprava koryta Jenečského potoka v intravilánu obce Hostivice v délce 150 m. Jedná se o napřímení části koryta, obnova dlažeb a břehových zídek, rozdělovacího objektu a především náhrada nekapacitního propustku za silniční mostek.
Vybudovanie kanalizácie v obci Mužla
Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie v obci Mužla. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Kanalizace a ČOV Královice
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spojených s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Královice, pro odvádění splaškových odpadních vod.
Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II I. etapa, 1. část
Předmětem veřejné zakázky je vybudování dopravní a technické infrastruktury městské průmyslové oblasti, novostavba souboru staveb technické infrastruktury. Páteří celé průmyslové zóny bude středová obslužná komunikace, propojující komunikace I/19H „Novoměstská“ a III/354 21 „Jamská“ na kterou budou dopravně napojeny jednotlivé nově vznikající ...
BBP Letná a okolí, Praha 7
Předmětem plnění je bezbariérová úprava tří přechodů v Praze 7 formou vysazení chodníkových ploch a implementací hmatových prvků. Chodníkové plochy budou dlážděné z pražské mozaiky a z betonové dlažby, nové povrchy vozovky budou z asfaltového betonu. Stavebně trvale vysazené chodníkové plochy dále souvisí s realizací nových nebo posunem ...
Revitalizace mrtvého ramene Labe v k.ú. Trnávka
Projekt řeší záchranu zanikajících vodních a mokřadních biotopů mrtvého ramene o celkové délce 950 m. V lokalitě se nachází zbytky původního koryta toku Labe z velké části již bez vodní hladiny. Technická část opatření řeší odbahnění ramene. Zemina bude odtěžena, profil rozrůzněn, břehová čára rozčleněna a sklony svahů zmírněny. Po ukončení ...
Vodovod Količín
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu v Holešové - místní část Količín. Bližší popisy stavebního řešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, která tvoří součást zadávacích podmínek.
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Modrany
1. projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermického tepelného čerpadla zem/voda s tepelným výkonom 1x Tv-28 kW / napr. NIBE 1xTČ F1355-28-/ Tepelné čerpadlo bude využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=500 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Búč
1. projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermických tepelných čerpadiel zem/voda s tepelným výkonom 2x Tv-60 kW / napr. NIBE 2xTČ F1345-60-/ Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=1800 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne ...
Studánecký les - III. etapa
Provedení zpevnění vyšlapaných stezek pro pěší v celkové délce 1 546,87m a výstavba propustků v trase stezek v části Studáneckého lesa v Pardubicích. Stezka H3 - délka 1,21391 km; stezka H5 – délka 0,32996 km. Nejprve bude provedeno sejmutí povrchové vrstvy a pláň bude nejprve řádně zhutněna Edel2=45MPa. Konstrukce stezky bude provedena po ...
Vodovod Zbudovice - Schořov
Vodovod Zbudovice - Schořov bude napojen na stávající vodovodní systém Březí - Štrampouch - Žáky, v obci Březí. Stavba zahrnuje realizaci přívodních a výtlačných vodovodů v exravilánu ø 90 v délce 1 741 m, rozvodné řady v lokalitách Zbudovice a Schořov ø 90 v délce 3 366,5 m a automatickou tlakovou stanici pro Q = 4 l/s.
Kanalizácia Ižop
Navrhovaná stavba rieši výstavbu verejnej kanalizácie v meste Veľký Meder v mestskej časti Ižop.. Jedná sa o vybudovanie kanalizačných stôk, kanalizačných prečerpávacích staníc s výtlakmi a kanalizačných prípojok pre jednotlivé nehnuteľnosti. Gravitačné stoky budú vybudované z korugovaného PVC DN 315, 250 mm v celkovej dĺžke 3311,8 m. Výtlačné ...
Modlíkov - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Modlíkov v délce cca 2461 m, z toho cca 2023 m kanalizačních stok, cca 438 m odboček pro domovní přípojky a výstavba nové ČOV pro 176 EO. Bližší podrobnosti jsou v projektové části ZD na profilu zadavatele.
Kanalizace Tišice, III. etapa, 1. část a 2.část
Předmětem plnění veřejné zakázky „KANALIZACE TIŠICE, III. ETAPA, 1.ČÁST a 2.ČÁST“ je zejména provedení stavby, jejímž cílem je realizace podtlakové a gravitační splaškové kanalizace, vč. veřejných částí kanalizačních přípojek v obci Tišice. Kanalizace rozšiřuje stávající kanalizační síť, která již obsahuje jak podtlakovou stanici, tak i čistírnu ...
Rekonstrukce závlahové soustavy Stará Lysá
Jde o stavební práce představující položení podzemního potrubí v rozsahu 1080 m pro dopravu závlahové vody. Tedy práce výkopové, pokládání potrubí, svařování. Bližší údaje v ZD.
Olšava, Uherský Brod - protipovodňová ochrana města
Stavba protipovodňových opatření podél vodního toku Olšava slouží k ochraně města Uherský Brod před povodněmi, navrhována je na ochranu města před průtoky v Olšavě mezi Q20 a Q50. Jedná se o novostavbu protipovodňových opatření typu liniové hráze a ochranných zdí, součástí bubou dvě čerpací stanice s technologií.
Revitalizácia námestia I. Dobóa, Veľké Kapušany
Predmetom stavby je revitalizacia, resp. rekonstrukcia vymedzenej plochy namestia I. Doboa vo Velkych Kapusanoch s novym designom, vysoko-efektivnym technickym riesenim, ktore budu splnat poziadavky technicko-ekologickych trendov, zaroven bude splnat poziadavky kvality poskytovanych sluzieb sirokej verejnosti. Stavebné objekty sú v nasledovnom ...
Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou a odkanalizování obce Jince
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na realizaci stavby s názvem: Optimalizace a doplnění systému zásobování vodou a odkanalizování obce Jince. Stavba zahrnuje doplnění systému zásobování vodou a odkanalizování neodkanalizované části Městyse Jince, dolní části Běřína a nové odkanalizování obce Rejkovice. Stavební objekty řešené ...
Splašková kanalizace Bezděčín a intenzifikace ČOV Batelov
odkanalizování splaškových odpadních vod ze zástavby v obci Bezděčín novou splaškovou kanalizací do jímky čerpací stanice a jejich čerpání čerpací stanicí dále kanalizací splaškovou tlakovou – výtlakem z ČS do stávající kanalizace splaškové gravitační v městysi Batelov, která dále pokračuje do ČOV Batelov a intenzifikace stávající ČOV, která ...