Ostrov – rekonstrukce ubytovny K

Ostrov – rekonstrukce ubytovny K

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy a přístavba dvou evakuačních schodišť objektu „Ubytovna K“, včetně přeložek a nového napojení na inženýrské sítě. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou též zpevněné plochy nových vycházkových dvorů, strážní věž, spojovací komunikace a chodníky. Bližší podmínky předmětu veřejné zakázky ...

Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška

Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška. Jedná se o provedení a dodávku stavebních a jiných prací v členění: SO 01 – OBJEKT VÝUKY SO 02 – DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SO 03 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE Podrobně viz ZD.

Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p.  664 - 669 Horní Slavkov

Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p. 664 - 669 Horní Slavkov

Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh opravy a úpravy stávajících komunikací, chodníků a zpevněných ploch v lokalitě tvořené na severu Poštovní ulicí, na jihu Školní, na východní straně ulicí Poštovní a na západní straně ulicí Větrná a Poštovní. Lokalita u 6 bytových domů, rekonstrukce ulic Poštovní, Školní včetně přilehlých chodníků.

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia v meste Rožňava

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia v meste Rožňava

Účelom stavebných prác je vytvoriť efektívne podmienky na zhromažďovanie dažďových vôd, jej riadené využitie a likvidácia vo vybraných siedmich lokalitách mesta Rožňava.

Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom

Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác spevnených plôch v obci v rozsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer a týchto súťažných podkladov. Uchádzač zabezpečí v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer uskutočnenie stavebných prác s dodávkou požadovaného tovaru (materiálu) a poskytnutia služieb v rámci zhotovenia diela, ...

Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ

Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ

Předmětem veřejné zakázky je příprava lokality pro budoucí zástavbu pro předměstské bydlení. Zahrnuje parcelaci a přípravu území, výstavbu komunikací a zpevněných ploch, vodohospodářských objektů (splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlak splaškových vod, dešťová kanalizace, vodovodní řad), veřejného osvětlení, sdělovacího vedení, silového ...

Zhromažďovanie dažďovej vody, jej využitie a likvidácia v meste Žiar nad Hronom

Zhromažďovanie dažďovej vody, jej využitie a likvidácia v meste Žiar nad Hronom

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom v zmysle projektovej dokumentácie SO-01, SO-02, SO-03, SO-06, SO-07,SO-08, SO-09,SO-10. Predmetom projektu je riešenie zhromažďovanie dažďových vôd v nasledovných stavebných objektoch: SO-01- Základná škola Dr. Janského č.2 rieši retenčné nádrže, vsakovacie objekty a ...

Poptávám provedení zemního protlaku

Poptávám provedení zemního protlaku

Dobrý den , poptávám u Vás provedení zemního protlaku pro dešťovou kanalizaci průměr 125 mm , v obci Rokytovec okr. Mladá Boleslav - délka cca 8 m.

Kanalizace a ČOV - Záluží

Kanalizace a ČOV - Záluží

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Záluží. Celková kapacita ČOV bude v budoucnu činit 1500 EO. V rámci této veřejné zakázky bude realizována kapacita 750 EO. Splašková kanalizace bude realizována jako gravitační o celkové délce 4 515 m, z toho ...

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba ČOV a gravitační splaškové kanalizace. Celková délka navržené gravitační kanalizace je 4,9 km a délka výtlačných řadů 1,08 km. Součástí předmětu plnění jsou 3 čerpací stanice a výstavba nové mechanicko - biologické ČOV pro 650 EO včetně zajištění jejího zkušebního provozu. Součástí veřejné zakázky jsou i ...

Poptávám realizaci stavebních přípojek

Poptávám realizaci stavebních přípojek

Poptávám realizaci stavebních přípojek pro RD na hranici Brna.

Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung

Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung

Predmetom zákazky je vybudovanie cyklochodníka, verejného osvetlenia a dopravného značenia súvisiaceho cyklotrasou zo smeru Kolónia - Samsung v Meste Galanta, v súlade so stavebným povolením číslo: OSP 537/3453/2016-PE, zo dňa: 28.12.2016.

Vodovod a kanalizace Úmonín - napojení místní části Březová

Vodovod a kanalizace Úmonín - napojení místní části Březová

Výstavba vodovodu a kanalizace v místní části Březová obce Úmonín.

Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší

Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší

Předmětem veřejné zakázky je úprava vrtu A1, výstavba ATS a ČOV, vč. technického vystrojení, výstavba vodovodu a kanalizace.

ČOV a kanalizace Rataje

ČOV a kanalizace Rataje

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Rataje.

Poptávám zpevnění břehu řeky

Poptávám zpevnění břehu řeky

Poptávám zpevnění břehu řeky. Asi 15m délky a výška asi 2,5m.

Poptávám odbahnění rybníku

Poptávám odbahnění rybníku

Poptávám odbahnění rybníka s využitím dotace. Mám zájem o kontakt na firmu, která se zabývá odbahněním rybníka na základě profinancování z dotace a zpracování projektu.

Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, 3. etapa

Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV, 3. etapa

Předmětem veřejné zakázky je výstavba oddílné splaškové kanalizace v obci Libštát. Splaškové vody budou odváděny na stávající ČOV v obci Košťálov, která je dostatečně kapacitní. Součástí veřejné zakázky jsou i kanalizační přípojky.

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba ČOV a gravitační splaškové kanalizace. Celková délka navržené gravitační kanalizace je 4,9 km a délka výtlačných řadů 1,08 km. Součástí předmětu plnění jsou 3 čerpací stanice a výstavba nové mechanicko - biologické ČOV pro 650 EO včetně zajištění jejího zkušebního provozu. Součástí veřejné zakázky jsou i ...

MVN Veselá - zvýšení retence, zabezpečení díla před účinky vekých vod

MVN Veselá - zvýšení retence, zabezpečení díla před účinky vekých vod

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby - úprava opevnění návodního svahu nádrže, úprava koruny hráze, výstavba sdruženého objektu (spodní výpust a bezpečnostní přeliv), odstranění sedimentu, úprava vnitřního prostoru zátopy, doplňující úpravy (opevnění koryta za vývarem).

VD Býčkovice

VD Býčkovice

Předmětem zakázky na stavební práce je odtěžení sedimentů ze dna nádrže a jejich likvidace dle platné legislativy. Dále odstranění nevhodně rostoucích dřevin, náhradní výsadba, odstranění závlahového potrubí v prostoru sdruženého objektu včetně zaslepení nátoku do závlah a osazení zařízení k manipulaci ve sdruženém objektu. Na tomto zařízení bude ...

Studánecký les - III. etapa

Studánecký les - III. etapa

Provedení zpevnění vyšlapaných stezek pro pěší v celkové délce 1 546,87m a výstavba propustků v trase stezek v části Studáneckého lesa v Pardubicích. Stezka H3 - délka 1,21391 km; stezka H5 – délka 0,32996 km. Nejprve bude provedeno sejmutí povrchové vrstvy a pláň bude nejprve řádně zhutněna Edel2=45MPa. Konstrukce stezky bude provedena po ...

Priemyselný park Detva - Trstená, Inžinierske siete

Priemyselný park Detva - Trstená, Inžinierske siete

Hlavným dôvodom realizácie stavby je potreba mesta riešiť požiadavky na budovanie priemyselnej zóny ako aj riešenie zamestnanosti v tomto regióne. Lokalita sa svojou polohou nachádza naďaleko mesta. V lokalite sa nachádzajú inž. siete rozvodov telekomunikácii, kanalizácie, plynu a el.vedenie. Členenie stavby Členenie stavby bude ...

Parkoviště v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem

Parkoviště v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je úprava ploch v západní části hospodářského dvora Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Prostranství bezprostředně přiléhá k novostavbě provozně stravovacího objektu a nově bude sloužit především jako parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky NHK.

Novostavba chodníku v obci Halenkov

Novostavba chodníku v obci Halenkov

Předmětem veřejné zakázky je novostavba chodníku v obci Halenkov včetně realizace veřejného osvětlení.

(záznamy 1/25 z 3291)  strana 1 / 132