Kanalizace a ČOV obce Ledce

Kanalizace a ČOV obce Ledce

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizačních stok, výtlačných řadů, elektropřípojek, přípojky vodovodu k ČOV a samotné čistírny odpadních vod na území obce Ledce.

Svébohov - splašková kanalizace

Svébohov - splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Svébohov

Kňovice, Kňovičky – Kanalizace a ČOV

Kňovice, Kňovičky – Kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Kňovice.

KAPLAN/KA - Společná historie Aše a Selbu v časové ose

KAPLAN/KA - Společná historie Aše a Selbu v časové ose

Revitalizace parku, přilehlých ploch a stávajících kamenných staveb vč. vybudování související dopravní a technické infrastruktury a dále přístavba s částečnou rekonstrukcí objektu tenisového kurtu sloužící jako sociální zázemí pro návštěvníky parku a tenisového klubu.

Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lutiše

Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lutiše

Revitalizačné opatrenia na potoku Radôstka, ktorý je v rámci intravilánu obce predmetom regulácie a protipovodňových opatrení.

POLU - stoková síť, 2. část - obec Polkovice, oplocany, Lobodice

POLU - stoková síť, 2. část - obec Polkovice, oplocany, Lobodice

Předmětem veřejné zakázky výstavba kanalizace pro obec Polkovice, Oplocany, Lobodice.

Plynofikace obce Malé Přílepy

Plynofikace obce Malé Přílepy

Předmětem veřejné zakázky je vybudování - přívodního plynovodu do Malých Přílep, STL plynovodů v zastavěné části obce a veřejných částí plynovodních přípojek v rámci plynofikace obce Malé Přílepy.

Šternberk – odkanalizování místní části Chabičov

Šternberk – odkanalizování místní části Chabičov

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace, přípojek a kanalizačního výtlaku. Jedná se o novou stavbu splaškových stok včetně revizních a lomových šachet a kanalizačních přípojek. Součástí stavby bude i vybudování dvou čerpacích stanic odpadních vod a kanalizačních výtlaků. Stavbou bude vyvolána přeložka stávajícího vodovodního ...

Labská stezka č. 2 - etapa 3, Račice - Hněvice

Labská stezka č. 2 - etapa 3, Račice - Hněvice

Předmětem plnění zakázky je výstavba části cyklostezky „Labská stezka č. 2“. Třetí část etapy 3 je nedílnou součástí záměru na dokončení souvislého dálkového tahu na území kraje a řeší prodloužení kvalitní cyklistické komunikace na území obcí Račice a Štětí z Račic, až na hranici se Středočeským krajem, kde se napojuje na již vybudovanou novou ...

Havarijní odstranění usazenin a opravy odvodňovacích systémů, okr. MO+TP

Havarijní odstranění usazenin a opravy odvodňovacích systémů, okr. MO+TP

Zakázka řeší odstranění několikaletých nánosů usazenin komplexním vyčištěním a opravou odvodňovacích systémů v oblasti Most a Teplice. Součástí prací je obnova poškozené a degradované dlažby, kamenného dláždění, dlažebních kostek, jejich spárování po vyčištění potrubí a příkopů od nánosů včetně odstranění náletové vegetace a vysvahování rigolů.

Havarijní odstranění usazenin a opravy odvodňovacích systémů, okr. UL + DC + LT

Havarijní odstranění usazenin a opravy odvodňovacích systémů, okr. UL + DC + LT

Zakázka řeší odstranění nánosů usazenin komplexním vyčištěním a opravou odvodňovacích systémů v oblasti Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice. Součástí je obnova poškozené a degradované dlažby, kamenného dláždění, dlažebních kostek, jejich spárování po vyčištění potrubí a příkopů od nánosů včetně odstranění náletové vegetace a vysvahování rigolů.

Havarijní odstranění usazenin a opravy odvodňovacích systémů, okr. CV+LN

Havarijní odstranění usazenin a opravy odvodňovacích systémů, okr. CV+LN

Zakázka řeší odstranění několikaletých nánosů usazenin komplexním vyčištěním a opravou odvodňovacích systémů v oblasti Chomutov a Louny. Součástí prací je obnova poškozené a degradované dlažby, kamenného dláždění, dlažebních kostek, jejich spárování po vyčištění potrubí a příkopů od nánosů včetně odstranění náletové vegetace a vysvahování rigolů.

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonov nad Turňou

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonov nad Turňou

Predmetom zákazky sú vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonov nad Turňou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

ČOV a kanalizace Malovice a Malovičky

ČOV a kanalizace Malovice a Malovičky

Předmětem plnění je vybudování společné ČOV typu stabilizační nádrže (400 EO) s předřazeným lapákem písku, štěrbinovou nádrží a odlehčovací komorou s podchycením stávajících volných kanalizačních výustí přes odlehčovací komory, vybudované na stávajících kanalizačních řadech. ČOV je umístěna v podhrází Malovického rybníka. Propojení kanalizační ...

Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Nová Bystrica

Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Nová Bystrica

V obci Nová Bystrica okr. Čadca je navrhovaná úprava miestneho potoka za účelom ochrany obce pred povodňami. Navrhovaná úprava je rozdelená na dve ucelené časti.

Spišský Jeruzalem, SO 06 odstavná a parkovacia plocha, Spišská Kapitula

Spišský Jeruzalem, SO 06 odstavná a parkovacia plocha, Spišská Kapitula

Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Spišský Jeruzalem, SO 06 ODSTAVNÁ A PARKOVACIA PLOCHA, SPIŠSKÁ KAPITULA. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby.

Mestský úrad Leopoldov – búracie práce

Mestský úrad Leopoldov – búracie práce

Asanácia objektu prístavby MsÚ - búracie práce a práce spojené s vyprataním a uvoľnením parcely č.522 v katastri mesta Leopoldov. Odstraňovaný objekt sa nachádza na parcele č. 522 v centre mesta Leopoldov s dopravným napojením na Hlohovskú cestu. Priestor staveniska je vymedzený zo severnej a východnej strany dvorom MsÚ Leopoldov, zo strany južnej ...

Varhulíkové - revitalizace, Praha 7

Varhulíkové - revitalizace, Praha 7

Předmětem plnění je odstranění stávajících zpevněných ploch – pozůstatků po původních stavbách a zpevněných plochách. Jedná se o součást přípravných prací pro budoucí výstavbu nových cest pro pěší v zájmovém území. Jedná se o travnatou plochu s cestní sítí bez dlouhodobější údržby s pozůstatky předchozích demolovaných staveb. Předmětem prací je ...

Chodníky Pohranice

Chodníky Pohranice

Rekonštrukcia chodníkov v obci podľa vypracovanej projektovej dokumentácie - viď. súťažné podklady.

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Riešené územie sa nachádza vo vnútrobloku bytových domov v centrálnej časti mesta Krompachy. Projekt má za cieľ regeneráciu v súčasnosti nedostatočne riešeného územia s úmyslom vytvoriť kvalitné zázemie pre obyvateľov bytových domov. Plocha revitalizovaného územia:2742,00 m Novo navrhované komunikácie pre peších:176,20 m Projekt sa skladá zo 4 ...

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka, Zvolen

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka, Zvolen

Predmetom zákazky sú stavebné práce na 1. Etape revitalizácie ulice Hrnčiarskej, úpravu otočky pred vstupom do školy na východnej strane vrátane rampy pre imobilných, rozšírenie a prestavbu detského ihriska s doplnením ihrísk pre väčšie deti a dospelých - exteriérový fitnes program a sadové úpravy zelených plôch v riešenom území na ulici Bystrický ...

Prekládka IS a spevnené plochy Podhora

Prekládka IS a spevnené plochy Podhora

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k prekládke inžinierskych sietí z par. č. KN C 157/1 na ulici Podhora a vydláždenie časti ulice Podhora pred predmetným pozemkom v rozsahu podľa časti B: Opis predmetu zákazky, projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Rekultivace odvalu Urx

Rekultivace odvalu Urx

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace odvalu Urx“, zpracované v 10/2017 (arch. č. mk-2017-14-10) Ing. Miroslavem Knápkem, která je přílohou č. 3 ZD. Cílem připravované sanačně - rekultivační zakázky je především zpřístupnění plochy bývalého odvalu. Zájmové území odvalu Urx se ...

Cyklostezka přes Radovesickou výsypku

Cyklostezka přes Radovesickou výsypku

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Cyklostezka přes Radovesickou výsypku“, zpracované v září 2017 společností B-PROJEKTY Teplice s.r.o., Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je výstavba dvoupruhové obousměrné cyklostezky s živičným povrchem mezi ...

Zaječice - splašková kanalizace

Zaječice - splašková kanalizace

vybudování splaškové kanalizace v obci Zaječice s napojením na kanalizaci v obci Orel a odvedením odpadních vod na centrální ČOV v Chrudimi

(záznamy 1/25 z 3341)  strana 1 / 134