Bražec - kanalizace
Celá akce zahrnuje výstavbu tlakové kanalizace pro obec Bražec zavedenou výtlakem do kanalizačního systému města Bochov. SO 01 Tlaková kanalizace v obci větev A - PE 63x5,8 mm délka 338,5 m větev A1 - PE 63x5,8 mm délka 197,0 m větev A2 - PE 63x5,8 mm délka 114,0 m celkem délka 649,50 m SO ...
Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a dvou nových mechanicko-biologických čistíren odpadních vod (ČOV) v obcích Jankov (350 EO) a Holašovice (250 EO). Pro objekty ČOV budou realizovány přípojky vodovodu a NN. Součástí stavby gravitační splaškové kanalizace bude realizace veřejných částí domovních přípojek a obnova komunikací ...
Splašková kanalizace Bohdalice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v délce cca 4 513,5 m v obci Bodhalice – Pavlovice místní části Bohdalice. Bližší podrobnosti jsou v projektové zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
954 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část, zemní práce pro záchranný archeologický výzkum
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou zemní práce pro záchranný archeologický výzkum a pyrotechnický průzkum, tyto práce jsou vyvolány plánovanou výstavbou úseku silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část. Zemní práce budou prováděny v koordinaci a na základě požadavku a pro zajištění potřeb zhotovitele záchranného archeologického ...
Hodinové sazby elektromontážních a zemních prací
Realizace liniových staveb NN/VN a DTS, včetně případného zajištění optické infrastruktury s tím související a poskytování související plnění, veřejnoprávní projednání a zřízení VB (včetně zajištění všech souvisejících kroků, zejména uzavření příslušné smlouvy (SoVB/Kupní smlouvy), opatření geometrického plánu, vklad do KN, výplata náhrad atd.), a ...
Rekonstrukce chodníků, zastávek a přechodu pro chodce v Běrunicích
Předmětné chodníky jsou umístěny podél stávajících silnic třetích tříd v obci Běrunice. Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků, zastávek mimoměstské hromadné dopravy a přechodu pro chodce podél silnic III/32819 a 32820.
Poptávám výstavbu sklípku
Poptávám sklípek 4 x 3, uprostřed rozdělený, metr zakopaný a zbytek zahrnutý. Dva vchody.
Otvovice, kanalizace 2. stavba - nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je vybudování 2. stavby splaškové kanalizace v obci Otvovice.
Oprava rybníka pod školou a oprava MVN Volfartice
Předmětem plnění veřejné zakázky je odbahnění a rekonstrukce 2 vodních nádrží: rybníku pod školou a MVN Volfartice.
Kanalizace Horní Třešňovec
Předmětem plnění je vybudování splaškové kanalizace v celkové délce 6 439 m v obci Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický, za účelem odvedení odpadních splaškových vod. Navržená kanalizace bude zaústěna do kanalizačního systému obce Dolní Třešňovec (vybudován v roce 2015), čímž budou splaškové odpadní vody svedeny až na čistírnu ...
Odkanalizování lokality Kopaná ve Frenštátě pod Radhoštěm - 1.etapa
Jedná se o novostavbu splaškové kanalizace, která umožní připojení dalších sběračů splaškové kanalizace v dané lokalitě. Jedná se o 1. etapu realizace.
Krupina - preventívne protipovodňové opatrenia na toku Kňazov jarok
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa protipovodňnových opatrení z dôvodu zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Stavbu tvoria 4 stavebné objekty: SO 01 Úprava Kňazovho jarku v intraviláne km 0,0000,120 0,915 1,035 SO 02 Suchý polder na Kňazovom jarku č.1 v km 1,645 SO 03 Suchý polder na Kňazovom jarku č.2 v ...
BBP Ortenovo náměstí a okolí, Praha 7
Jedná se o bezbariérovou úpravu čtyř křižovatek ( formou vysazených chodníkových ploch), včetně vybudování 9 nových uličních vpustí, které budou prováděny hornickým způsobem. Chodníkové plochy budou dlážděné z pražské mozaiky a z betonové dlažby, nové povrchy vozovky budou z litého asfaltu.
Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve stavebních úpravách a změně užívání části stávajících objektů, přístavba garáže, rozšíření sjezdu z místní komunikace, úpravy příjezdové cesty a odstavné plochy na pozemku, vybudování nové splaškové kanalizace a septiku, realizace světelné ...
Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd
Predmetom sú stavebné práce (geologické dielo) spočívajúce v rekonštrukcii a obnove monitorovacích (pozorovacích) objektov podzemných vôd (prameňov) tvoriacich súčasť štátnej hydrologickej siete SHMÚ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Vranová - zásobení obce PV napojením na vodovod Jasinov z VDJ Zábludov
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vybudování nového vodovodního přivaděče pitné vody v délce cca 2 674 m z vodojemu Zábludov do vodojemu Vranová a dále stavební úpravy v areálu vodojemu Vranová. Bližší podrobnosti jsou v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Poptávám vrtné práce
Potřebuji probourat nebo pronajmout vrtnou soupravu na 23 děr v obci Ptice. Průměr 400mm a hloubka 4000mm.
Odstranění SEZ BRU2
Předmětem plnění této VZ je provedení prací za účelem opakované likvidace (relikvidace) v minulosti nedostatečně zlikvidované sondy Bruzovice 2 (BRU2). Sonda se nachází v k. ú. Bruzovice. Její ústí je lokalizováno na pozemku parc. č. 250, který je klasifikován jako orná půda. Jedná se o pozemek v intravilánu obce, v okolí pozemku je obytná ...
Kanalizace a ČOV obce Ledce
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizačních stok, výtlačných řadů, elektropřípojek, přípojky vodovodu k ČOV a samotné čistírny odpadních vod na území obce Ledce.
Svébohov - splašková kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Svébohov
Kňovice, Kňovičky – Kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Kňovice.
KAPLAN/KA - Společná historie Aše a Selbu v časové ose
Revitalizace parku, přilehlých ploch a stávajících kamenných staveb vč. vybudování související dopravní a technické infrastruktury a dále přístavba s částečnou rekonstrukcí objektu tenisového kurtu sloužící jako sociální zázemí pro návštěvníky parku a tenisového klubu.
Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lutiše
Revitalizačné opatrenia na potoku Radôstka, ktorý je v rámci intravilánu obce predmetom regulácie a protipovodňových opatrení.
POLU - stoková síť, 2. část - obec Polkovice, oplocany, Lobodice
Předmětem veřejné zakázky výstavba kanalizace pro obec Polkovice, Oplocany, Lobodice.
Plynofikace obce Malé Přílepy
Předmětem veřejné zakázky je vybudování - přívodního plynovodu do Malých Přílep, STL plynovodů v zastavěné části obce a veřejných částí plynovodních přípojek v rámci plynofikace obce Malé Přílepy.