Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Kátlovce
Predmetom zákazky je realizácia protipovodňových a protieróznych opatrení na problematických úsekoch odvodňovacích rigolov v obci Kátlovce. Stavebné práce budú realizované v trase a v rozsahu pôvodných odvodňovacích rigolov na parcelách uvedených v bode II.2.3) tejto výzvy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Vodovod Stříbrná Skalice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodovodu v obci Stříbrná Skalice.
Doplnění kanalizace Dolany, doplnění vodovodu Dolany
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou kanalizace a vodovodu v obci Dolany dle projektových dokumentací zpracovaných společností VODIS Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc, IČO: 25835815. Blíže viz zadávací dokumentace.
Příprava ploch pro výstavbu RD Hutník - II. etapa
Vybudování místních komunikací funkční skupiny D1 - komunikace se smíšeným provozem a inženýrských sítí. Stavební objekty: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy, SO 101.1 - Odvodnění komunikací a zpevněných ploch, SO 302 - Splašková kanalizace PP DN300, SO 401 - Veřejné osvětlení, metropolitní siť, SO 501 - Plynovod STL, SO 801.1, 2 03 - Sadové ...
Horní Slivno - splašková kanalizace
Projekt řeší odkanalizování obce Horní Slivno ve Středočeském kraji. Bude vybudována oddílná gravitační splašková kanalizace v materiálu kamenina a dimenzi DN 150-500 o celkové délce 4891 m s kanalizačními přípojkami, doplněná tlakovými kanalizačními přípojkami v materiálu a dimenzi PE-HD d50. Dále jsou součástí projektu 2 čerpací stanice o výkonu ...
Vodovod Boškůvky
Předmětem projektu je výstavba vodovodu (vč. přípojek) v obci Prusy-Boškůvky, konkrétně místní části Boškůvky.
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Cholina
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové splaškové kanalizace v obci Cholina a vybudování nové ČOV o kapacitě 850 EO. Celková délka nově budované kanalizace je 6 412,5 m. Součástí realizace je vybudování čerpací stanice na ČOV, vybudování 242 ks kanalizačních přípojek o celkové délce 1850,0 m, vybudování komunikací v areálu ČOV, napojení ...
I/35 Lešná - Palačov - Příprava území pro ZAV
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení skrývek ornice, včetně jejího skládkování a ošetřování před zahájením stavby I/35 Lešná - Palačov. V zakázce je zahrnuta i zemní práce pro účely záchranného archeologického průzkumu, který proběhne před samotným zahájením stavby silnice I/35 Lešná - Palačov. Součástí zakázky je i kácení stromů, ...
Vavřinec - vodovod a kanalizace s napojením na Uhlířské Janovice
Výstavba tlakové kanalizace v obci Vavřinec. Splaškové vody budou čerpány hlavní tlakovou stokou do stávající tlakové kanalizace v lokalitě Chmeliště (místní část obce Vavřinec), která je připojena do kanalizace a ČOV Uhlířské Janovice. Tlakové stoky průměru 63 - 90 mm v délce 6 687 m s DČS 131 ks. Výstavba veřejného vodovodu v obci Vavřinec, ...
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad kruhové
Predmetom zákazky je dodávka a realizácia celkovo 9 stojísk polopodzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad, z toho v rámci 1. časti zákazky 7 stojísk a v rámci 2. časti zákazky 2 stojísk.
Splašková kanalizace Dachov
Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace a napojení na kanalizační systém obce Miřetice.
Opravy chodníkov v meste Považská Bystrica
Predmetom stavebných prác sú opravy na chodníkoch nachádzajúcich sa na území mesta Považská Bystrica. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám instalatérské práce
V Bohatých Málkovicích u Bučovic, okr. Vyškov - starší selská usedlost - rozdělená na dvě části. Větší část původní, menší rekonstruovaná v 80. letech. Nyní není trvale obývána asi 1 rok, slouží jako rekreační chalupa. V domě je studna a 2x Darlink. Voda ale není vhodná na používání. Do obou částí je nutné přivést vodu. Před domem je šachta s ...
Zásobování vodou, odkanalizování a ČOV v obci Oplot
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je novostavba vodního zdroje, vodojemu s úpravnou vody, vodovodního potrubí, splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Oplot.
Rámcová dohoda na vytyčování a odstraňování kabelových poruch veřejného osvětlení
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním (1) dodavatelem na poskytování služeb spočívajících ve vytyčování poruch na kabelových rozvodech veřejného osvětlení, výkopových prací, měření elektrických parametrů na kabelových rozvodech, odstraňování kabelových poruch, revizí elektrické instalace po opravě kabelových rozvodů, opravy ...
VD Lipno I - přístav
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou hrubé terénní úpravy, vybudování vodní části přístavu (přístavní hrana, plovoucí vlnolam, molo a bazén), vybudování pozemní části přístavu (sloupový otočný jeřáb, skladovací hala s mostovým jeřábem, provozní přístavba, sdružený pozemní objekt správy přístavu a Policie ČR, věžový objekt: maják, membránové ...
Koloveč - kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba cca 7,853 km oddílné kanalizace včetně cca 353 m bezvýkopového provedení zakončené na stávající mechanicko-biologické ČOV o projektové kapacitě 1 129 EO. Součástí projektu je i vybudování kanalizačních přípojek veřejné části v délce cca 2,86 km 398 ks, vložkování stávajících jednotných kanalizací v délce cca ...
D55 5501 Olomouc - Kokory, příprava staveniště
Předmětem zakázky je příprava území pro následnou realizaci stavby „D55 5501 Olomouc - Kokory“. Příprava území zahrnuje realizaci kácení dřevin a skrývku ornice.
Poptávám bagristické práce
Poptáváme bagristu na traktorbagr + otočný bagr kolový.
Revitalizace území bývalé pískovny a lesních pozemků  v k .ú. Sedlnice pro využití volného času
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle PD s názvem „Revitalizace území bývalé pískovny a lesních pozemků v k. ú. Sedlnice pro využití volného času“, zpracované společností GSP s.r.o., IČ:60321431, se sídlem Slavíkova 6068/18, Poruba, 708 00 Ostrava, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je příprava území, sanace, ...
Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s. Etapa I zpevněné plochy
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového příjezdu sanitek do areálu a s tím související vybudování parkovacích míst a přístupového chodníku k nově navrženému vchodu do objektu interních oborů. Dále je předmětem této veřejné zakázky výstavba dvou opěrných stěn a také veřejné osvětlení. Předmětem veřejné zakázky je také bezbariérový vstup s ...
Doplnění stokové sítě, modernizace a intenzifikace ČOV města Hluk
Kanalizace Předmětem VZ je výstavba nové kanalizace z plastového potrubí DN 250-500 v částech ulic Družstevní II, Kostelní, Hlavní a Hrnčířská s jejich napojením na stávající soustavu stokové sítě města Hluk. Cílem a účelem stavby je vytvoření podmínek pro napojení na veřejnou kanalizaci dalším obyvatelům města a zajistit bezpečné odvádění ...
Varhaňovce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
Predmetom zákazky je výstavba rozšírenia rozvodnej vodovodnej siete a výstavba delenej splaškovej kanalizácie v nových lokalitách zástavby IBV v obci Varhaňovce.
Jablonica – splašková kanalizácia III. etapa
Predmetom zákazky je vybudovanie III. etapy splaškovej kanalizácie v obci Jablonica. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Výstavba splaškové kanalizace Medlešice
Předmětem a účelem této veřejné zakázky je provedení zejména následujících prací: výstavba kanalizačních stok PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny SN 12 v celé místní části Medlešice DN 250 x cca 8,2 mm, vč. vybudování kanalizačních šachet výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek v celé místní části Medlešice výstavba části výtlaku PE ...