Umístění akumulačních podzemních nádrží na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití
Základní charakteristika stavby a jejího užívání. Jedná se o výstavbu dvou retenčních nádrží (A+B), které budou sloužit pro uchování vody pro účely zavlažování skleníků a zahrad, jež se v areálu nachází a blízkého sadu. V rámci projektu bude řešen odvod dešťových vod ze střech objektů.
Kanalizace a ČOV Borušov
Předmětem veřejné zakázky je novostavba kanalizace a čistírny odpadních vod, včetně doprovodných staveb.
Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplné, řádné a bezvadné zhotovení stavby Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu.
Rašeliniště Horní Borková - projekt revitalizace, registrační číslo projektu
obnova vodního režimu aktivního rašeliniště a tvorba vhodných životních podmínek chráněným druhům, zejména tetřívku obecnému (kácení dřevin, zemní práce, stavba přehrádek, tvorba haťového záhozu, transfery vegetace a doplňkové práce)
Velké Opatovice - Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Hliníky pro výstavbu RD
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení, komunikace, výstavba čerpací stanice a přípojky plynovodu v lokalitě „Hliníky“ ve Velkých Opatovicích a rekonstrukce kanalizační ČS včetně kanalizačního výtlaku v lokalitě „Pod Dubím“ ve Velkých Opatovicích.
Brno, Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Tichého s následnou obnovou komunikačních ploch. Stávající kanalizace z roku 1933 bude rekonstruována v profilu DN 300 délky 336,0 m a v profilu DN 400 délky 35,2 m. S kanalizační stokou bude provedena rovněž rekonstrukce kanalizačních přípojek v počtu 27 ks a v ...
Brno, Babická - výstavba splaškové kanalizace 2. a 3. etapa
Předmětem díla je provedení výstavby splaškové kanalizace profilu DN 300 v celkové délce 699,67 m. Konkrétně se jedná o vybudování nových splaškových stok „A“ a „B“ v délkách 583,72 m a dl. 115,95 m. Obě stoky budou profilu DN 300. Stoka „A“ se napojí na již vybudovanou kanalizační šachtu Š5 a dále bude vedena nezpevněným terénem v oblasti ...
Rouchovany obytná lokalita Za Plachovýma
Stavba řeší přípravu území pro budoucí umísťování objektů rodinných domků. Součástí technického řešení je: dopravní infrastruktura, technická infrastruktura: dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, STL plynovod, VO
Výkopové a zemné práce III
Predmetom obstarávania je uskutočňovanie výkopových a zemných prác
Dolní Hbity - rozšíření ČOV a kanalizace Luhy
Rozšíření a intenzifikace stávající mechanicko - biologické čistírny odpadních vod s aerobní stabilizací kalu o kapacitě 700 EO je navrženo na výhledovou kapacitu 1000 EO. Stavba bude sloužit k odpovídající likvidaci splaškových odpadních vod z jednotlivých napojených nemovitostí v obci Dolní Hbity a jejích místních částí. Vyčištěná voda bude ...
D55, 5508 Staré Město- Moravský Písek, přípravné práce a kácení dřevin
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení skrývek ornice, včetně jejího skládkování a ošetřování, na pozemcích k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště, Kostelany, Nedakonice, Polešovice a Moravský Písek před zahájením stavby D55, 5508. V zakázce je zahrnuta i zemní práce pro účely záchranného archeologického průzkumu, který proběhne před ...
Odkanalizování části města Kynšperk nad Ohří - Dolní Pochlovice včetně výměny vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je stavba splaškové a dešťové kanalizace v místní části města Kynšperk nad Ohří - Dolních Pochlovic. Předměte VZ je rozdělena na tři projekty: 1) Odkanalizování části Kynšperku nad Ohří - Dolních Pochlovice do kanalizační sítě města 2) Dolní Pochlovice, Nádražní ul. Dešťová kanalizace a odvodnění 3) Oprava místní ...
Sanace bývalé skládky kalů u obce Proseč
Předmětem veřejné zakázky je odtěžba a odvoz bývalého kalového pole a bývalé skládky tuhého komunálního odpadu (TKO), vytvoření sanačního drénu, zpětný zásyp, modelace nivelety terénu zatravnění a výsadba dřevin, instalace a provoz sanačních technologií včetně aplikace inovativních sanačních metod.
Kanalizace a ČOV Olešná
vybudování nové splaškové kanalizace zaústěné do nové čistírny odpadních vod (mechanicko-biologická s kapacitou pro 495 EO), celková délka kanalizace - stoky 2 715,5 m (DN 250, 300), výtlaky 307,0 m, celková délka odbočení pro kanalizační přípojky 646,5 m
Komárov a Suché Lazce  splašková kanalizace
Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace v délce 12 212,30 m z žebrovaného PP potrubí, centrální ČOV pro obě MČ Komárov a Suché Lazce, ČS 1 v Komárově, ČS 3 v Suchých Lazcích včetně havarijních přepadů, 159,5 m a 699,3 m výtlaku, 546 ks kanalizačních přípojek, příjezdní a obslužné komunikace, přípojky NN pro ČOV a 2x ČS a úpravy dešťové ...
Vodozádržné opatrenia v areáli základnej školy v Divine
V rámci realizácie vodozádržných opatrení v areáli základnej školy v Divine dôjde hlavne k likvidácií zrážkových vôd priamo na pozemku 299, na ktorom sa nachádza areál školy. V podstate sa jedná o zámenu nepriepustných plôch za priepustné. Zároveň týmito opatreniami sa eliminujú zničené plochy v areáli parkovaním na divoko. Všetky ...
Rozvoj vysokorychlostního internetu v NIO Konice-Prostějov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace projektu „Rozvoj vysokorychlostního internetu v NIO Konice-Prostějov“.
Kanalizace Poběžovice - m.č. Šitboř
Projekt řeší odkanalizování nemovitostí v místní části Poběžovice - část Šitboř. Jedná se celkem o 45 nemovitostí. Kanalizace je vzhledem k výškové konfiguraci navržena jako gravitační. Pouze jižní část Šitboře je odkanalizována do ČS, ze které budou splaškové vody čerpány do gravitačního systému, který odvede splaškové vody do stávající ...
Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť - zemní práce pro ZAV
Předmětem plnění je realizace zemních prací, nezbytných pro stanovení rozsahu a následného provedení záchranného archeologického výzkumu v místě plánovaného propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť, s přihlédnutím k předpokládanému archeologickému potenciálu dané lokality nelze přesně predikovat exaktní rozsah potřebných skrývek.
Odkanalizování obce Vídeň
Předmětem veřejné zakázky je odvádění splaškových odpadních vod oddílnou kanalizací v obci Vídeň a jejich čerpání do splaškové kanalizace Mostiště a následně do systému jednotné kanalizace ve Velkém Meziříčí s čištěním na centrální ČOV Velké Meziříčí. Jedná se o 17 gravitačních stok celkové délce 3 812,3 m. Na stoky budou napojeny jednotlivé ...
Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování nové splaškové kanalizace bezvýkopovou technologií v místní části Hradiště v obci Těrlicko a napojení přilehlých nemovitostí na vybudovanou infrastrukturu. Předmět veřejné zakázky je podrobněji upraven v ...
Sanace ohniska kontaminace a monitoring přirozené atenuace v ostatních partiích kontaminačního mraku
Předmětem veřejné zakázky je sanace ohniska kontaminace a monitoring přirozené atenuace v ostatních partiích kontaminačního mraku. V rámci sanace bude provedena zajištěná sanační jáma pro odtěžení nadlimitně kontaminované zeminy z horninového prostředí. Pro provedení sanačního zásahu v nesaturované, ale i v saturované zóně horninového prostředí ...
Odkanalizování obce Vídeň
Předmětem veřejné zakázky je odvádění splaškových odpadních vod oddílnou kanalizací v obci Vídeň a jejich čerpání do splaškové kanalizace Mostiště a následně do systému jednotné kanalizace ve Velkém Meziříčí s čištěním na centrální ČOV Velké Meziříčí. Jedná se o 17 gravitačních stok celkové délce 3 812,3 m. Na stoky budou napojeny jednotlivé ...
Údržba HZZ Bulhary - Přítluky
Předmětem plnění je provedení udržovacích prací na dvou stavbách vodních děl - hlavních závlahových zařízení (HZZ) v k. ú. Přítluky spočívající v posečení a vyhrabání divokého porostu a vodního rostlinstva z profilu HZZ. Dále bude provedeno čištění profilů HZZ od nánosu splavené ornice (sedimentu). Vytěžená splavená ornice bude odvezena do ...
Mokřady pod tvrzí
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace mokřadů a tůní. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace zadávacího řízení pro podání nabídky) a projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha dokumentace zadávacího řízení pro podání ...