Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Modrany
1. projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermického tepelného čerpadla zem/voda s tepelným výkonom 1x Tv-28 kW / napr. NIBE 1xTČ F1355-28-/ Tepelné čerpadlo bude využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=500 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne podľa možnosti ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v meste Sládkovičovo
Projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermických tepelných čerpadiel zem/voda s tepelným výkonom 8 x Tv-60 kW / napr. NIBE 8 x TČ F1345-60-/ Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=6800 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne podľa možnosti ...
Realizace polních cest C7 a C24 v k. ú. Doubravany, C14 v k. ú. Sovenice; C6 v k. ú. Seletice
Výstavba polních cest včetně výsadby doprovodné zeleně a souvisejících vodohospodářských opatření. Polní cesty C7 a C24 – Doubravany, C14 – Sovenice: VPC 4/20 – jednopruhová obousměrná, celkovou délkou 1,837 54 km, z části bude kolejová, z části krytem z živičných vrstev. Polní cesty C21 a C22 – Doubravany, C6 – Seletice: VPC 4/20 – jednopruhová ...
Skupinový vodovod Hořicko
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba skupinového vodovodu obsahující dva propojovací řady. Jedná se jednak o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávající ÚV Březovice do stávajícího vodojemu u prameniště „Na Bahnech“ a dále o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávajícího skupinového vodovodu Boháňka v obci Chloumek do stávajícího vodojemu v ...
Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo
Predmetom obstarávania je výstavba splaškovej kanalizačného systému v obci Trebostovo s napojením na realizovaný zberač stokového systému SKK Martin v obci Turčiansky Peter.
Nový Život - kanalizácia - 1. etapa
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby "Nový Život - kanalizácia - 1. etapa". Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Cyklochodníky Mesta Nemšová
Predmetom zákazky je vybudovanie cyklochodníka spájajúci južnú časť mesta Nemšová od cestného mosta cez rieku Vlára na Rybárskej ulici so severnou časťou, čím bude vytvorený juho-severný cyklistický koridor cez mesto Nemšova.
Koštice, Želevice - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování obce Koštice a části obce Želevice a výstavba nové ČOV, která je kapacitně navržena pro 600 EO. Výstavba nových kanalizačních stok v délce 6 km. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejné části kanalizačních přípojek v délce cca 1,2 km a zajištění zkušebního provozu ČOV.
Únanovka, ř. km 4,680 - 5,223, Těšetice, úprava koryta
kompletní provedení úpravy koryta toku v intravilánu obce (zához z lomového kamene, kamenná rovnanina a dlažba z lomového kamene)
Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta: Uzavretie a rekultivácia
Predmet zákazky a rozsah stavebných prác je riešený v projektovej dokumentácii s názvom "Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta: Uzavretia a rekultivácia plocha 2", ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Cieľom je zhotovenie uzatváracích a rekultivačných vrstiev telesa skládky spolu s ozelenením, odplynením telesa skládky a rozvodmi ...
Rekonstrukce kanalizace města Znojmo – II. etapa, SO 01 Dostavba splaškové kanalizace ul. Hradišťská
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Dolanský potok, Dolany – optimalizace toku II. etapa
provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Dolanský potok, Dolany – optimalizace toku II. etapa“, spočívající zejména v zásypu břehových výtrží, vybudování břehového opevnění kamennou rovnaninou opřenou o záhozovou patku a vybudování 12 příčných dřevěných prahů včetně přilehlého opevnění dna a břehů. ...
Skupinový vodovod Kopidlnsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba zásobního vodovodu Staňkova Lhota – Rakov, Batín a výstavba nového zásobního vodojemu Čakan o objemu 300 m3 vč. technologického vystrojení. Součástí předmětu plnění je též provedení souvisejících technologických úprav vystrojení vodojemu Staňkova Lhota a vodojemu Rakov/Batín a zřízení parkování a ...
Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1. časť
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre vybudovanie cyklistického chodníka Nitra - Vráble IV. etapa, 1. časť. Navrhovaná stavba je určená na užívanie obyvateľom aj návštevníkom obcí s cieľom podporiť rozvoj cyklistickej dopravy formou cykloturisticky a dochádzanie z bydliska do práce a za občianskou vybavenosťou. Cyklotrasu tvoria stavebné ...
Smíšená stezka a chodníky - Etapa II
Předmětem veřejné zakázky je novostavba smíšené stezky a chodníkových ploch v přidruženém prostoru silnice I/45, průtahu obcí Lomnice. Součástí je i výstavba parkovacích ploch a zálivkových zastávek linkové autobusové dopravy.
Cyklotrasa Slovenský Grob - Viničné
Predmetom zákazky je realizácia projektu Cyklotrasa Slovenský Grob - Viničné". Rieši cyklistickú trasu v obci Slovenský Grob, vrátane dopravného značenia.
Cyklotrasa Viničné - Slovenský Grob
Predmetom zákazky je realizácia Projekt Cyklotrasa Viničné - Slovenský Grob" rieši cyklistickú trasu v obci Viničné, vrátane dopravného značenia.
ŠP Chuderovský potok - výstavba
Projektová dokumentace řeší návrh retenční přehrážky na spodní části Chuderovského potoka. Těleso přehrážky je situováno v profilu ř. km 0,221. Navrhovaná stavba se člení na stavební objekty: SO 01 Objekt retenční přehrážky; SO 02 Obtok; SO 03 Rampa; SO 04 Náhradní výsadba Detailně viz zadávací dokumentace.
Rekonštrukcia rozvodov tepla a teplej vody v Moldave nad Bodvou
Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia teplovodných rozvodov - vetva "B" kotolne K3 kde predmetom projektu je nová vetvu primárneho rozvodu vykurovania v strojovni kotolne K3 pre napojenie novo navrhovaného teplovodného rozvodu (rieši SO 01), z ktorého sa napoja domové odovzdávacie stanice tepla (DOST). DOST budú slúžiť pre vykurovanie a ohrev ...
PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení
Předmětem veřejné zakázky dokončení rozestavěné stavby včetně odstranění škod na rozestavěné stavbě v rozsahu - výstavba inženýrských sítí (vodovod pitné a užitkové vody, dešťová a splašková kanalizace, plynovod, silové vedení, sdělovací vedení) komunikace, chodníky, vodní nádrž, veřejné osvětlení, terénní úpravy, sadové úpravy.
Hradištko, lokalita Nade Vsí: tlaková kanalizace - napojení na ČOV Pikovice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě tlakové kanalizace v obci Hradištko ve Středočeském kraji a její napojení na čistírnu odpadních vod Pikovice. Účelem stavby je odkanalizování vrcholové lokality obce Hradištko s místním názvem „Nade Vsí“. Splašky budou tlakovou kanalizací – páteřní stokou „C“ přepouštěny do ...
Výstavba vodovodu a vodojemu Stará Oleška
Předmětem veřejné zakázky je stavba vodovodu a vodojemu na území obce Huntířov - Stará Oleška. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Výstavba vodovodu a vodojemu Stará Oleška“, zpracované společností Ingreal Děčín spol. s r.o., Náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín 1, IČ: 27290964.
Klausova, Praha 5, č. akce 1011
Předmětem plnění jsou úpravy, týkající se rekonstrukce stávajícího stavu krytu vozovky, vyrovnávky vychýlených obrub a lokální opravy chodníků a opravy povrchových znaků IS, vč. uličních vpustí v ul. Klausova v Praze 5, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace. V místech, kde se vlivem neúnosnosti ...
Poptávám demolici bazénu, odvoz sutě a zahradní úpravy
Poptávám zahradní úpravy, posekat trávu a odstranit buxus, porazit a odvézt suchou broskev a odstranit a odvézt zbytky poraženého ořechu vč. drobných větví. Dále odvoz sutě a plastového odpadu. Potřebuji také zlikvidovat nadzemní bazén o průměru 4,5 m (plechový, vnitřní plachta pvc) vč. krycí plachty, podloží bazénu a odvézt zbytky. Vše je na ...
Oprava časti miestnej komunikácie Kapitulská a chodníkov v parku pod Pamätníkom SNP, Banská Bystrica
Predmetom zákazky je oprava Miestnej komunikácie od Kapitulskej ulice smerom k parkovisku (Štefánikovo nábrežie) a chodníky v parku pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici.