Morkůvky - obnova rybníka
Předmětem veřejné zakázky je realizace rybníka v obci Morkůvky. Rybniční kotlina bude sloužit k akumulaci zadržené vody v rybníku. Rybniční kotlina je nepravidelného obdélníkového půdorysného tvaru. Rybniční kotlina vznikne odtěžením zeminy do projektovaného tvaru a spádu dna. Dno rybniční kotliny je vyspádováno směrem k údolnici, která je ...
Obec Ketkovice - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizační sítě, včetně odboček z kanalizačního řadu, dále je předmětem veřejné zakázky výstavba nové ČOV.
MVN Slepotice, obnova vodního díla
Odstranění nánosů z MVN Slepotice v objemu cca 21 218 m3. Těžení sedimentu bude probíhat za vypuštěného stavu nádrže, vytěžený sediment lze uložit na pozemky ZPF, zhotovitel v rámci realizace zajistí vlastní způsob využití nebo likvidace vytěžených sedimentů v souladu s platnými právními předpisy včetně zajištění potřebných podkladů, dokladů a ...
Realizace biocentra LBC 89 Padělky
Konkrétním předmětem veřejné zakázky je vytvoření tůně napájené srážkovou vodou a provedení výsadeb krajinné zeleně a zatravnění. Jedná se o dva samostatné stavební objekty: SO-01 Tůň SO-02 Vegetační úpravy Součástí SO-01 Tůň jsou i terénní úpravy v okolí vodního prvku, součástí SO-02 Vegetační úpravy je ptačí pozorovatelna umístěná v blízkosti ...
Sanace v areálu bývalé společnosti Sara Lee Czech Republic a.s. a areálu bývalého Kazeto Přerov s.p.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizovaná projektová dokumentace sanace v areálu bývalé společnosti Sara Lee Czech Republic a.s. a areálu bývalého Kazeto Přerov s.p. v Praze Vysočanech“, zpracované 16. března 2020 společností KHSanace s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Revitalizace Labiště pod Černou, registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010613
revitalizace mrtvého ramene Labe - Labiště pod Černou spočívající v odtěžení sedimentu, opevnění nátoku do ramene a v nejnutnějších vegetačních úpravách a revitalizace mrtvého ramene Mělického Labiště spočívající v odtěžení sedimentu, vybudování odvodňovací laguny, zkapacitnění propustku a v kácení nepůvodních dřevin
Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice
Predmetom obstarávania sú vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice. Riešené vodozádržné opatrenia predstavujú tri rôzne aktivity: - vybudovanie podpovrchových retenčných systémov na zachytenie zrážkovej vody (SO2 a SO3) - náhrada spevnených plôch zatrávneníma zatrávňovacími dlaždicami (SO1, SO6 a SO7) - vybudovanie dažďových ...
Poptávám výkopové a zemní práce
Poptávám výkopové a zemní práce Praha západ. Potřebuji vykopat základové pasy , s materiálem nebo bez. Výkop bych raději strojově ale může být i ruční. Jde o výkop: Výška: 15cm( nad terénem) Šířka: 20cm Hloubka: 35cm( pod terénem) Materiál: ztracené bednění tl. 200mm. Kontejner na likvidaci zeminy mám zajištěný a beton mám zajištěný ...
40 TI Svatý Mikuláš
Předmětem této VZ je vybudování tlakové kanalizace splaškových odpadních vod pro nově budovanou lokalitu 45 stavebních parcel zástavby domů v obci Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora.
Obnova povrchu ciest  II. a III. triedy v Žilinskom kraji, Strečno
Predmet zákazky sú stavebné práce týkajúce sa obnovy ciest II. a III. triedy na vybraných úsekoch v Žilinskom kraji. Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie DDZ pre realizáciu stavby v rozsahu spracovania projektu a realizácie prenosného dopravného značenia (PDZ) počas realizácie prác a po ukončení prác aj jeho odstránenie. Podrobnejšie ...
Rekonštrukcia cesty č. III/1223 hranica ČR/SR - Zemianske Podhradie
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia cesty č. III/1223 hranica ČR/SR - Zemianske Podhradie.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Výstavba 32 RD, II.etapa - Komunikace a odvodnění, vč. VO, Obec Sány
Projekt řeší přípravu pro výstavbu rodinných domů se nachází v obci Sány, okrese Nymburk, Středočeském kraji jihovýchodně od Poděbrad. Terén je rovinný. Nadmořská výška se pohybuje od 196,00 do 197,00 m.n.m.
Revitalizace vodní nádrže Malá Anna, k.ú. Nové Sedlo
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „VODNÍ NÁDRŽ MALÁ ANNA - STAVEBNÍ ÚPRAVY“, zpracované 12/2019 projektantem Ing. Petrem Ontkem (Závodu míru 1861, 356 01 Sokolov, IČ 64371930), která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je odtěžba sedimentů a úprava dna vodní nádrže, dále úprava hráze ...
Rodinné domy lokalita Za nádražím Bílý Kostel nad Nisou - technická infrastruktura
Stavební práce spočívající ve výstavbě nové technické infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů. Stavba se člení na tyto stavební objekty: SO.1 Komunikace SO.1.1 Odvodnění komunikace S0.2 Kanalizace SO.2.1 Kanalizační přípojky SO.3 Vodovod SO.3.1 Vodovodní přípojky \newline SO.4 Plynovod SO.5 Veřejné osvětlení SO.7 ...
I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina, zemní práce pro ZAV
Jedná se o provedení zemních prací pro realizaci záchranného archeologického výzkumu. Zakázka zahrnuje vytýčení obvodu staveniště a veškerých stávajících inženýrských sítí, sejmutí kulturních vrstev dle projektu PDPS Valbek 09/2018, v části trasy v sondážních rýhách š. 2m, v části trasy celoplošně, oddělené uložení sejmutých vrstev na ...
Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD Lipovec
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikace v obci Lipovec, Jihomoravský kraj.
Výstavba mestskej cyklotrasy - prepojenie s mestskou časťou Liptovská Ondrašová
Výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Výstavba mestskej cyklotrasy - prepojenie s mestskou časťou Liptovská Ondrašová. SO 01 CYKLOPEŠÍ CHODNÍK v km 3 243 11 - 4,080 00 Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
ZTV pro 10 RD - Jeřišno
Novostavba veřejné infrastruktury pro nově navržené parcely rodinných domů v obci Jeřišno. Jedná se o vybudovaní inženýrských sítí jednotné kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení. V neposlední řadě také vybudování příjezdové komunikace k parcelám včetně vjezdu na jednotlivé parcely. Dále bude vybudována výhybna a ...
Brno, Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce dešťové kanalizace a vodovodu v ulici Chaloupky, od č.o. 3 a po č.o. 15. Dešťová kanalizace bude rekonstruována v profilu DN 500 a v délce 92,8 m, vodovodní řad v profilu DN 100 a v délce 109,4 m. Současně budou rekonstruovány přípojky dešťové kanalizace v počtu 11 ks v celkové délce 61 m, ...
Kanalizace a vodovod Větrov
Předmětem veřejné zakázky (budoucího plnění) je novostavba výtlačné kanalizace, domovních přípojek, domovních čerpacích stanic a vodovodu včetně vodovodních přípojek.
Rybník Milovy - revitalizace
Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce vodní nádrže, při které dojde k odbahnění a revitalizaci toku s vytvořením litorálního pásma s tůněmi a vytvoření několika samostatných tůní v návazné části toku.
Stavebné úpravy pre nakladanie s BRKO - Združenie obcí Holeška
Predmetom zákazky je vybudovanie spevnenej plochy pre dobudovanie systému zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov /BRO/ a realizácia inžinierskych sietí.
Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava IV. Etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce pod názvom: Bližšie k práci, Zdravšie v živote cyklistická doprava IV. Etapa
Ostrovský a Třešňovský potok, Dolní Třešňovec a Lanškroun
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou všechny stavební práce, dodávky a služby související se zhotovením stavby „Ostrovský a Třešňovský potok, Dolní Třešňovec a Lanškroun“. Stavba spočívá zejména v odtěžení sedimentů z koryta toku, opravě nábřežních zdí, opravě dlažeb, rekonstrukce příčných objektů a stavbě kynety.
Zadní Chodov - úpravy místních komunikací a chodníků
Jedná se o vybudování (místy obnovu stávajících) chodníků především podél hlavní průtahové komunikace, dále úpravu stávající autobusové zastávky u silnice II/201 (v obou směrech) a úpravu místních komunikací v řešené části obce: - dopravní - parkoviště o rozloze 60 m2 = 4 parkovací stání, chodníky a přejezdy 1615 m2 (1046+{317+252}), záliv AZ 223 ...