Vodovod a vodojem v obci Vrchteplá
Predmetom stavebných prác je realizácia obecného vodojemu a vodovodu. Vybudujú sa dve vetvy, jedna vetva sa nachádza na dolnom konci obce Vrchteplá a druhá vetva na hornom konci obce. Trasa na dolnom konci obce v celkovej dĺžke 312,27 m a trasa na hornom konci obce v celkovej dĺžke 331,42 m. Súčasťou návrhu je aj vybudovanie podzemných požiarnych ...
Oprava vodovodu ve Vojenském výcvikovém prostoru, posádka Vyškov
Realizace stavby v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby, podrobné specifikace díla obsažené ve výkazu výměr a stavebního povolení.
Revitalizace lokality Martinské náměstí, Třebíč
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce technické a dopravní infrastruktury na Martinském nám., na ul. Hasskova a ul. Kotlářská v Třebíči (komunikace a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy, kanalizační řady a přípojky, vodovodní řady a přípojky, veřejné osvětlení a MAN).
Vodozádržné opatrenia v areáli Kultúrneho domu v obci Poproč
Predmetom zákazky sú stavebné práce vrátane súvisiacich dodávok a služieb spojené s vybudovaním vodozádržných opatrení, ktoré budú zachytávať zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy v intraviláne obce Poproč v areáli kultúrneho domu v rozsahu objektovej skladby: SO 02 Dažďová záhrada S0 03 Podzemná nádrž na zber ...
Hlavný cyklistický okruh mesta Topoľčany 2. etapa
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela na realizáciu stavebných prác pre projekt - Hlavný cyklistický okruh mesta Topoľčany 2. etapa. Bližšia špecifikácia k realizácii zákazky je podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných.
Polešovický potok, Polešovice, řkm 6,800 - 7,400 - oprava koryta
Předmětem veřejné zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v opravě koryta toku provedeným opevněním a opravou spádových stupňů.
Obec Pernštejnské Jestřabí - vodovodní síť
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodní sítě pro obec Pernštejnské Jestřabí. V rámci projektu bude vybudováno 8.026,0 m vodovodní sítě (včetně přiváděcího řadu do vodojemu a veřejných částí přípojek) a dvoukomorový vodojem o objemu 2 x 15 m3, tj. s celkovou akumulací 30 m3.
II. Rekonštrukcia a obnova 43 monitorovacích objektov podzemných vôd
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a obnove 43 monitorovacích objektov podzemných vôd. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer (zadaní), ktoré tvoria Prílohu Súťažných podkladov.
Badeniho - hluk, č. akce 999690/2
Předmětem zakázky je rekonstrukce komunikace v ulici Badeniho v Praze a realizace souvisejících stavebních prací. Předmět zakázky je podrobně specifikován v předloze smlouvy.
Rudice - kanalizace, 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky je výstavba 2. etapy splaškové kanalizace v obci Rudice v délce 3 578,45 m. V rámci stavby dojde k přeložkám stávajících sítí vodovodu, plynovodu a dešťové kanalizace i zapravení komunikací po výkopu. Bližší podrobnosti jsou v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř. km 22,991 - 23,474
Projektová dokumentace řeší dva oddělené stavební celky: Zájmový úsek ř. km 22,991-23,218 (U Kartu) Zájmový úsek ř. km 23,242-23,474 (U Kolonie) Předělem mezi jednotlivými úseky je rekonstruovaný most vedoucí přes Bobří potok k čp. 179, most nebude stavbou dotčen. Zájmový úsek ř. km 22,991-23,218 (U Kartu) Předmětem akce je obnova dožitého ...
Parkoviště P + R Pastýřská a ulice Nová Pastýřská, 4. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba parkoviště, odvodnění, veřejné osvětlení, retenční nádrž, odlučovač ropných látek, opěrné konstrukce v ulici Pastýřská a také stavební úprava místní komunikace na Tržním náměstí včetně pěšího napojení k zastávce Tržní náměstí.
Bezbariérový chodník směr Soláň, podél silnice II 481  III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby vybudování bezbariérového chodníku směr Soláň podél silnice II 481 III. Etapa. Stavba řeší návrh nového bezbariérového chodníku, včetně souvisejících objektů (úpravy komunikace, autobusových zastávek, odvodnění komunikace, opěrné stěny a veřejného osvětlení). Nové chodníky navazují na stávající ...
Splašková kanalizace a ČOV Úhonice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Úhonice ve Středočeském kraji.
Nová vstupní a vjezdová zóna západ BVV III
Předmětem tohoto projektu je nová vstupní a vjezdová zóna, která je souborem objektů, které společně a ve spojení se stávajícími objekty výstaviště budou tvořit ucelený komplex v jeho západní části. Západní část areálu zadavatele bude uvolněna pro stavbu nové multifunkční sportovní a kulturní haly, proto je nutné uzavřít výstaviště na nové hranici ...
Biokoridory LBK 5a, 5b a 6 v k.ú. Vystrčenovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace biokoridorů LBK 5a, 5b a 6 v katastrálním území Vystrčenovice vč. tříleté následné péče.
Stavba č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad; zhotovitel
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení „Stavby č. 45568 Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad; zhotovitel“, na základě projektové dokumentace zpracované MCA atelier s.r.o., se sídlem Dykova 51/1, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 27418634.
Obec Klenovice na Hané - ČOV a stoková síť
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování pro obec Klenovice na Hané. Splaškové odpadní vody budou odváděny prostřednictvím vybudované stokové sítě na nově budovanou ČOV (pro 1100 EO) v Klenovicích na Hané. Stokové sítě budou tvořeny novými úseky splaškové gravitační kanalizace, tlakové splaškové kanalizace a kanalizačními přípojkami. Stoková ...
Obec Trstice - splašková kanalizácia – II. etapa
Dobudovanie novej splaškovej kanalizácie v zvyšných uliciach obce a následné odvedenie na existujúcu ČOV. Navrhovaná dĺžka kanalizácie PVC DN300 je 6583m a výtlačných potrubí HDPE d90,110 1060m. Celková dĺžka kanalizácie he 7643m. Cieľom tejto časti stavby je zabezpečiť nezávadné odvádzanie odpadových vôd z dotknutej častiobce a ich následné ...
Kompostáreň v obci Vinica
Stavebné práce kompostárne v obci Vinica vychádzajú z potreby technického riešenia celkovej stavby, a to : - vybudovaním spevnených plôch pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu /ďalej len BRO/, kde sa biologickými procesmi a úpravou zložením a mechanickým spracovaním bude materiál upravovať pre ďalšie použitie v poľnohospodárstve a ...
Kanalizace a ČOV v obci Jedousov, výstavba vodovodu Jedousov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování mechanicko_biologické ČOV pro 200 EO, splaškové kanalizace včetně výstavby veřejné části kanalizačních přípojek a dále ve výstavbě vodovodu včetně výstavby veřejné části vodovodních přípojek. Vymezení předmětu veřejné zakázky KANALIZACE A ČOV V OBCI JEDOUSOV: Jedná se o ...
Bohdašín  vodovod Bohdašín, Bodhašín  vodovod Vanovka
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě vodovodu v obci Bohdašín a v místních částech Bydlo, Rokole a Vanovka. Vymezení předmětu veřejné zakázky BOHDAŠÍN VODOVOD BOHDAŠÍN: Jedná se o stavební práce spočívající ve výstavbě vodovodních řadů pro zásobování obyvatelstva obce Bohdašín a místních částí Bydlo a Rokole ...
D35 Ostrov - Vysoké Mýto, zemní práce pro ZAV
Provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum.
Nymburk - Opravy terasy Eliška nad garážemi
Předmětem této zakázky je rekonstrukce ploch hlavní pěší trasy, s možností občasného průjezdu technických služeb a vozidel IZS - předlážděná plocha velikosti 405 m2, vedlejší pěší trasy a plochy pro pěší - předláždění a doplnění ploch o velikosti 620 m2, zhotovení vodovodní přípojky k pítku délky 53m v DN 32, a to v oblasti Nymburk - terasy ...