Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v katastrálnom území obce Ostrá Lúka
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v katastrálnom území obce Ostrá Lúka". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D týchto súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom ...
Pump Track v parku pod Juhom
Projekt je zameraný na stavbu bicyklovej dráhy typu pumptrack. Dráha sa skladá principiálne z terénnych vĺn a klopených zákrut. Terénne vlny budú rôzneho tvaru, výšky a rôznej vzdialenosti medzi jednotlivými vlnami. Správne rozmiestnenie a návrh tvaru vĺn je kľúčové pre výsledný charakter dráhy. Terénne vlny sú umiestnené hlavne v priamom smere. ...
Rekonštrukcia oporného múru a inštalácia bezpečnostného zariadenia v k.ú. Vysoká  nad Kysucou
Predmetom zákazky je rekonštrukcia oporného múru zosilnením a podchytením päty múru, mikropilótami, osadením horninových kotiev, obetonávkou, vystužením podložia geodoskou, odvodnením rubu oporného múru. Na novej rímse budú osadené záchytné bezpečnostné zariadenia. V rámci tejto stavby bude zrekonštruovaný aj priepust a dotknutý úsek vozovky cesty ...
Poptávám ruční výkop bazénku
Poptávám ruční vykopání prostoru pro bazének na zahradě (cca 6 kubíků), možné pak i betonování (základová deska, ztracené bednění). Malé Žernoseky, zahrádkářská kolonie.
Služby mechanizačnými prostriedkami
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Služby mechanizačnými prostriedkami, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupín, ktoré sú uvedené vyššie. Bližšie vymedzenie predmetu zákazky: Predmetom ...
Dodávka zemného plynu pre Základná škola, Kvačany 227 na obdobie od 1.6.2023 do 31.12.2025
Dodávka zemného plynu pre Základná škola, Kvačany 227 na obdobie od 1.6.2023 do 31.12.2025.
Dodávka zemného plynu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie do odberných miest, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za každé ...
ZŠ Hollého-oprava oplotenia a vstupnej brány od železničnej stanice Ul.M.Rázusa
Predmetom zákazky sú búracie, výkopové, izolačné práce, výstavba oplotenia z betónových tvárnic, zhotovenie vonkajších omietok. Dodanie a montáž koľajovej posuvnej brány a jednokrídlovej kovovej bránky Presnejšie rozdelenie prác viď Príloha č. 2 Výkaz výmer_ zadanie. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Žabany – Skládka na nie nebezpečný odpad – Rozšírenie, III. etapa
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Žabany Skládka na nie nebezpečný odpad Rozšírenie, III. etapa v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou súťažných podkladov. Rozsah stavebných prác je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo, ako aj prílohu týchto súťažných podkladov. Podmienky ...
SK-7-23_výstavba prevádzkových plôch na triedenie komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je vybudovanie spevnených plôch, oporných múrov, oplotenia a úložných priestorov s prístreškami a inžinierskymi sieťami na triedenie komunálneho odpadu. Zákazka realizovaná v e-platforme IS EVO Podľa § 25 neboli využité trhové konzultácie
Stavebné práce  Triedený zber
Vybudovanie zberného dvora v obci Spišská Teplica pozostáva z troch stavebných objektov: SO 01 oplotenie- bude tvoriť hranice zberného dvora. Oplotenie bude mať betónové základy. Samotné oplotenie bude z pletiva a z betónových panelov. Oplotenie ohradí plochu 1200m. SO 02 unimobunka: bude zakúpená ako hotový výrobok a postavená na betónových ...
Intenzifikácia zhodnocovania BRO v Kompostárni Krakovany: Stavba
Predmetom zákazky sú stavebné práce v rámci projektu: Intenzifikácia zhodnocovania BRO v Kompostárni Krakovany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce - II. etapa
Predmetom obstarávania je Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce - II. etapa. Jedná sa o výstavbu miestnych komunikácií a peších komunikácií v hornej i dolnej osade. Budú zabezpečovať prístup k plánovaným resp. jestvujúcim rodinným domom. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Zberný dvor v obci Beluša – stavebné práce
Predmetom zákazky je realizácia stavby Zberný dvor v obci Beluša stavebné práce. Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.
Poptává odstranění spodní vody ve sklepě
Dobrý den, poptávám odstranění spodní vody v mém sklepě. Děkuji za vaši odpověď na můj požadavek.
Výstavba kompostoviska v meste Strážske
Predmetom zákazky je výstavba kompostoviska. Kompostovisko je vymedzená plocha ohraničená navrhovaným oplotením , s navrhovaným vjazdom cez uzamykateľnú bránu ktorého povrch je navrhovaný z hladeného betónu ) a obslužná plocha navrhovaná z ťaženého kameniva vymedzeného betónovými obrubníkmi .Pre obsluhu kompostoviska bude pri vstupe osadená ...
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kľušov - stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce vo výstavbe zberného dvora na pozemku v katastrálnom území obce Kľušov, vo východnej časti extravilánu. Areál zberného dvora bude zriadený na severovýchodnej polovici parcely CKN 786/2, ktorá susedí s areálom miestnej poľnohospodárskej farmy. Ostatná plocha parciel - juhozápadná polovica ostáva ...
Uzatvorenie, zakrytie a rekultivácia skládky TKO Zubrohlava
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci uzatvorenia skládky tuhého komunálneho odpadu. Stavebné práce budú pozostávať z uzatvorenia a rekultivácia povrchu telesa skládky odpadov - Námestovo Zubrohlava, ktorá sa nachádza v k. ú. Slanica na parcelách KN-C č. 56/6 v rámci II. etapy 1. a 2. časť.1011565
Kompostáreň mesta Púchov - stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovanie kompostárne v meste Púchov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Senica-Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, 2. časť SO 02 Vodovod Rohov
Predmetom zákazky je výstavba rozvodnej vodovodnej siete vrátane prípojok v obci Rohov.
Zberný dvor Spišská Stará Ves - stavebné práce II
Predmetom zákazky sú stavebné práce výstavba zberného dvora v intraviláne mesta Spišská Stará Ves na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Stará Ves (parcela C-KN č. 3289/2 v katastrálnom území Spišská Stará Ves). Predmetom výstavby je vybudovať na pozemku oplotený zberný dvor so spevnenou plochou pre rozmiestnenie veľkoobjemových ...
Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov II
Předmětem plnění zakázky je stavba 9 polních cest. Polní cesta HPC 1, kryt asfaltový, severní v délce úseku 131 m a jižní v délce úseku 955 m. Cesta bude doplněna výsadbou oboustranné liniové zeleně. Polní cesta VPC 2: kryt vibrovaný štěrk, délka 1947 m. Stavební objekt SO 201 - most na polní cestě VPC 2 je součástí polní cesty VPC 2. Cesta je bez ...
Kanalizace a ČOV v obci Rpety
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Rpety pro 600 EO včetně doprovodných objektů. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Kanalizace a ČOV v obci Rpety“, zpracované společností PROJEKT IV s.r.o., Bassova 98/8, PSČ 190 00, IČ: 25601172.
Malšovice - splašková kanalizace - stoka A
Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce zaměřené na výstavbu splaškové kanalizace v obci Malšovice, a to nedokončené části STOKY A (od staničení 307,3 m po staničení 512,3 m) a přípojek (K10 až K15)
Vodozádržné opatrenia v obci Čachtice
Predmetom zákazky sú stavebné práce vodozádržných opatrení