SEZ, innogy Energie, s.r.o. – lokalita Vyškov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „ Doprůzkum a projektová dokumentace sanace na lokalitě Vyškov společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.“ z července 2016, zpracovaná společností GEOtest a.s. Projektová dokumentace obsahuje 2 části: - Projekt stavebních prací (GEOtest a.s., červenec ...
Pod Marjánkou - ZŠ, Praha 6
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba zvýšené plochy s živičným povrchem mezi přechody pro chodce, které jsou před základní školou (ZŠ). Dále bude provedeno rozšíření chodníku před ZŠ z pražské mozaiky na úkor vozovky a doplnění krátkodobého stání, které bude určeno pro návštěvníky školy. Budou realizovány úpravy odvodňovacích ...
Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117- I. stavba
Předmětem zakázky je realizace nutných zabezpečovacích stavebních prací po sesuvu svahů na území obce Dolní Věstonice v roce 2014 a dále částečně realizovaných a nedokončených terénních úprav, zemních a stavebních prací. Zájmové území se nachází v úseku silnice III/42117 v provozním staničení cca km 14.880 až 15.410 v k.ú. Dolní Věstonice. Stavba ...
Revitalizace Vltavy Vraňany - Hořín
Předmětem plnění veřejné zakázky je revitalizace úseku toku řeky Vltavy v ř. km 5,6 až 10,2 funkčním propojením pobřežní nivy s korytem toku, zvýšením biodiverzity břehů a úpravou stávajících koncentračních staveb za současného zvýšení průtočnosti koryta. Průtočnost bude zajištěna zvětšením aktivní průtočné plochy posunem břehových hran, ...
Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace II
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem intenzifikace stávající čistírny odpadních vod a doplnění kanalizace v Lysicích. Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací s názvem akce „Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně ...
Poptávám realizaci základové desky pro stavbu rodinného domu
Poptávám realizaci základové desky pro stavbu rodinného domu Poptávám základovou desku pro stavbu rodinného domu. Projekt je fázi schvalování stavebního povolení. Zastavěná plocha domu je 150 m2. Plánované datum zhotovení základové desky je léto 2019. Místo výstavby - Dolní Studénky p.č. 19/16, okres Šumperk.
Přečerpávací kanalizace z obce Tlustice do kanalizační sítě města Hořovice
Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizace, která napojí otevřené výpustě na budovanou přečerpávací stanici, na kterou navazuje kanalizační přivaděč vedoucí do kanalizační sítě města Hořovice. Přečerpávací kanalizace je navržena tak, aby mohla sloužit pro celou obce Tlustice. Přečerpávací stanice je umístěná na severovýchodním okolním ...
Vrbice, Vetlá splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV v Polepech – 3. část
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Vrbice místní část Vetlá, která nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody budou odváděny přes kanalizační systém obce Vrbice na ČOV v obci Polepy. Délka kanalizace 3,2 km a délka veřejných částí kanalizačních přípojek 0,8 km.
Kanalizace obce Svatá
Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační splaškové kanalizace, kanalizačních výtlaků, čerpacích stanic odpadních vod a veřejných částí kanalizačních přípojek.
Vranov n. T. -  Oprava chodníkov a komunikácií na území mesta
Predmetom zákazky je oprava povrchov chodníkov a komunikácií na území mesta. Z technického hľadiska ide o realizáciu novej konštrukcie vrchného krytu z asfaltových zmesí, zatrávňovacej dlažby alebo betónovej dlažby s výškovým a smerovým napojením na existujúce komunikácie s výškovým upravením poklop a vpustí.
Hamry nad Sázavou - kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Hamry nad Sázavou v délce cca 14 486 m, z toho cca 8 678 m kanalizačních stok, cca 3 802 m výtlaku, cca 1 739 m odboček pro domovní přípojky, 235 m tlakové kanalizace, cca 31 m podružné tl. kanalizace a 6 ks ČS. Bližší informace jsou v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Kanalizace České Meziříčí - ul. B. Němcové
Předmětem plnění je vybudování kanalizačního systému (vč. kanalizačních přípojek) v neodkanalizované části obce České Meziříčí. Jedná se o vybudování nové splaškové kanalizace. Účelem stavby kanalizace je nahradit lokální, stávající nedostatečné čištění splaškových vod napojením na kanalizační systém obce České Meziříčí s příslušným čištěním v ...
VN Hrabišín - rekonstrukce a odbahnění
odtěžení sedimentů, sanaci betonových konstrukcí, rekonstrukci sdruženého objektu, rekonstrukci hráze, zřízení sjezdu do zátopy a vybudování manipulačních prostor na vodní nádrži
Prušánka Čejkovice – úprava koryta a Prušánka Čejkovice – odstranění nánosů
Předmětem veřejné zakázky rozumí zhotovení stavby „Prušánka Čejkovice – úprava koryta“ a „Prušánka Čejkovice – odstranění nánosů“.
Skupinový vodovod Letohradsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření provozní akumulace pro město Letohrad výstavbou nového VDJ v lokalitě Bažantnice (kapacita akumulace 2x 500 m3) s využitím vodního zdroje LT2 a nové čerpací stanice ČS2 a nového vodního zdroje LT5 s novou čerpací stanicí ČS3. Součástí předmětu plnění je dále provedení nových a náhradních páteřních ...
Dobudování splaškové kanalizace Broumov
Předmětem plnění veřejné zakázky je dobudování splaškové kanalizace ve městě Broumov v ul. Alšova, ul. Hvězdecká, ul. třída Osvobození a v části Benešov. Jedná se o novostavbu splaškové kanalizace, která bude odvádět splaškové odpadní vody do jednotné stokové sítě města Broumov, která je zakončena městskou ČOV. Bližší popis předmětu plnění je ...
Skupinový vodovod Brandýsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je nová stavba vodovodních řadů a výtlaků v lokalitách Choceň, Brandýs nad Orlicí přes obec Seč, VDJ Sudslava až do Skrovnice a dále ze zdroje Klopoty u obce Říčky přes obce Dobrá Voda, Rviště, VDJ Kaliště a VDJ Homolka. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále realizace nového vrtu CH-2 u stávajícího VDJ ...
Brno, Závodského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Závodského. Kanalizace bude rekonstruována z kameninových trub v profilu DN 300 a v délce 135,40 m. Vodovod bude rekonstruován z tvárné litiny v profilu DN 80 a v délce 135,00 m. Součástí je rovněž provedení rekonstrukce kanalizačních a vodovodních přípojek. Následně ...
Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce, II. etapa
Výstavba II. etapy kanalizace obce Stará Ves nad Ondřejnicí v délce 12,74 km.
Obnova rybníka Holotympl v k.ú. Dobronín
obnova rybníka – odstranění sedimentů ze zátopy nádrže, oprava návodního líce hráze, výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu
Poproč – rozšírenie vodovodu - I. etapa
Predmetom verejného obstarávania je I. etapa realizácie stavby Poproč rozšírenie vodovodu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jurajom Mohlerom, autorizovaným stavebným inžinierom. V rámci I. etapy bude realizovaný stavebný objekt SO 01 Vodovod ul. Oľšavská, SO 01.1 Vodovodné potrubie ul. Oľšavská. Vodovodné prípojky na Oľšavskej ulici ...
Otročín, Brť - tlaková kanalizace a ČOV
Celková akce zahrnuje výstavu tlakové kanalizace pro obec Otročín a Brť zakončenou na nově vybudovanou ČOV Otročín.
Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín - Juh
Predmetom zákazky sú stavebné práce, dodávka tovaru a poskytnutie služieb na Vnútrobloku Východná ulica na Sídlisku Juh a rieši komplexnú úpravu verejného priestranstva s novým komunikačným riešením a vybavením vnútrobloku. Stavba pozostáva zo stavebných objektov : SO 01 Spevnené plochy chodník SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Prekládka ...
Pasečnice – vodovod, Pasečnice - kanalizace a ČOV
Předmětem VZ je výstavba vodovodu v délce 4,4 km v obci Pasečnice a nového vodojemu o objemu 50 m3. Dále je předmětem veřejné zakázky výstavba kanalizace v délce 3,6 km a výstavba nové mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 250 EO. Součástí předmětu plnění jsou i veřejné části vodovodních přípojek a odbočky pro napojení na kanalizaci.
Pitná voda Jedovnicko
Předmětem veřejné zakázky je vybudování přivaděčů, souvisejících vodovodních řadů a propojů pitné vody v celkové délce cca 16 459 m. Součástí zakázky je výstavba nové ÚV Jedovnice v stávajícím areálu, nového vodojemu na místě původního v obci Rudice, nová nádrž u vodojemu Větřák v Jedovnicích, vystrojení nového vrtu, úpravy na stávajících vrtech a ...