ZTV pro 10 RD - Jeřišno
Novostavba veřejné infrastruktury pro nově navržené parcely rodinných domů v obci Jeřišno. Jedná se o vybudovaní inženýrských sítí jednotné kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení. V neposlední řadě také vybudování příjezdové komunikace k parcelám včetně vjezdu na jednotlivé parcely. Dále bude vybudována výhybna a ...
Brno, Chaloupky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce dešťové kanalizace a vodovodu v ulici Chaloupky, od č.o. 3 a po č.o. 15. Dešťová kanalizace bude rekonstruována v profilu DN 500 a v délce 92,8 m, vodovodní řad v profilu DN 100 a v délce 109,4 m. Současně budou rekonstruovány přípojky dešťové kanalizace v počtu 11 ks v celkové délce 61 m, ...
Kanalizace a vodovod Větrov
Předmětem veřejné zakázky (budoucího plnění) je novostavba výtlačné kanalizace, domovních přípojek, domovních čerpacích stanic a vodovodu včetně vodovodních přípojek.
Rybník Milovy - revitalizace
Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce vodní nádrže, při které dojde k odbahnění a revitalizaci toku s vytvořením litorálního pásma s tůněmi a vytvoření několika samostatných tůní v návazné části toku.
Stavebné úpravy pre nakladanie s BRKO - Združenie obcí Holeška
Predmetom zákazky je vybudovanie spevnenej plochy pre dobudovanie systému zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov /BRO/ a realizácia inžinierskych sietí.
Bližšie k práci, Zdravšie v živote – cyklistická doprava IV. Etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce pod názvom: Bližšie k práci, Zdravšie v živote cyklistická doprava IV. Etapa
Ostrovský a Třešňovský potok, Dolní Třešňovec a Lanškroun
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou všechny stavební práce, dodávky a služby související se zhotovením stavby „Ostrovský a Třešňovský potok, Dolní Třešňovec a Lanškroun“. Stavba spočívá zejména v odtěžení sedimentů z koryta toku, opravě nábřežních zdí, opravě dlažeb, rekonstrukce příčných objektů a stavbě kynety.
Zadní Chodov - úpravy místních komunikací a chodníků
Jedná se o vybudování (místy obnovu stávajících) chodníků především podél hlavní průtahové komunikace, dále úpravu stávající autobusové zastávky u silnice II/201 (v obou směrech) a úpravu místních komunikací v řešené části obce: - dopravní - parkoviště o rozloze 60 m2 = 4 parkovací stání, chodníky a přejezdy 1615 m2 (1046+{317+252}), záliv AZ 223 ...
Poptávám zemní práce
Poptávám na realizaci HTÚ, zemních prací, komunikací a inženýrských sítí - v Tachově (kraj Plzeňský)
Protipovodňové opatrenia v obci Slepčany
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na vybudovanie protipovodňových opatrení v obci - protipovodňové, zádržné a revitalizačné opatrenia, ktoré pozostávajú z troch objektov: SO 01 Dažďovákanalizácie povrchového odtoku v línií zástavby ul. Žitavskej celkovej dĺžky 403,6 m. SO 02 - Revitalizácia pôvodného mlynského kanála v úseku od mostuk ...
Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja
Predmetom zákazky sú práce spojené s narušením zhutnených plôch v priečnom reze rýpadlom v rámci projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja
VD Jahodnice, obnova vodního díla
Odtěžení sedimentu ze zátopy nádrže v množství cca 34 tis. m3 včetně likvidace sedimentu v souladu s výsledky rozborů a platnou legislativou a realizace rekonstrukce objektů vodního díla Jahodnice za účelem zvýšení retenční kapacity nádrže. Jedná se o rekonstrukci objektu stálého průtoku, spodních výpustí, drenážního systému hráze, opevnění ...
Revitalizace lokality Slučí Tah II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Slučí Tah. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněných mokřadních biotopů a zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování ...
Klobouky u Brna, úprava Klobouckého potoka a Klobouky u Brna, kanalizace v ulici Masarykova
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby Klobouky u Brna, úprava Klobouckého potoka SO 01.1.4 Úprava toku. Stavba je členěna na stavební objekty. Dílem se rozumí zhotovení stavebního objektu SO 01.1.4 Úprava toku spočívající zejména v zatrubnění toku v úseku pod vyústěním stávající zatrubněné části toku až po most ulice Příční. Pro nový ...
Rokytenka km 7,810 - 8,050
Předmětem zakázky je realizace stavebních úprav - odtěžení výkopku ve dně vodního toku Rokytenka (ČHP 4-11-01-068, IDVT 10188646), oprava stávajících podélných a příčných objektů hrazení bystřin, vybudování nových opěrných zdí a úprava přechodových rovnanin v místě navázání na minulou úpravu v km 7,974, resp. 8,004 až 8,011
Technická infrastruktura pro výstavbu RD Konice
Výstavba dopravní a technické infrastruktury pro zajištění dopravního a technického napojení nových rodinných domů. Jedná se o novostavbu komunikací pro vozidla a pěší, dále zajištění technického napojení veřejného osvětlení, vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci.
Mokřady Velké louky
Předmětem veřejné zakázky je výstavba soustavy tří hloubených zemních tůní a výstavba soustavy tří samostatných trubních přivaděčů. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
Považská Bystrica Považská Teplá - splašková kanalizácia 2. časť
Predmetom je realizácia Diela - stavebných prác na stavbe Považská Bystrica Považská Teplá - splašková kanalizácia 2. časť, v mestskej časti Považská Teplá, financovaného z vlastných prostriedkov Objednávateľa v rozsahu: Objekt : SO 01.2 Kanalizácia 2. časť: - Časť : Dočasné dopravné značenie. - Časť : Vetva FB - PT (trasa ČS, Š13 - Š ...
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Věž
výstavba nové oddílné kanalizační sítě v zastavěné části obce Věž a výstavba nové čistírny odpadních vod (kanalizace gravitační, ČOV pro 865 EO), opravy stávajících řadů vodovodu a dešťové kanalizace, které budou dotčeny během hlavní stavby výstavba kanalizace a ČOV včetně případných vodovodních přípojek
Petříkovec, Ostrožská Nová Ves řkm, 0,300-6,100 - odstranění nánosů
Předmětem veřejné zakázky je obnovení průtočné kapacity koryta vodního toku Petříkovec formou odstranění nánosů z koryta od ČS PMO v ř. km 0,300 po silniční most státní silnice I/55 v ř. km 6,100. V horní části toku je také navržena oprava stávajícího opevnění.
Trenčianske Stankovce a priľahlé obce Mníchova Lehota – kanalizácia
Predmetom zákazky je vybudovanie gravitačnej splaškovej kanalizácie DN300 v dĺžke 1 651,06m, ktorá bude odvádzať splaškové vody z obce Mníchova Lehota do existujúcej splaškovej kanalizácie v obci Trenčianska Turná časť Hámre. Podrobné vymedzenie opisu predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.
Kobylí potok v km 0,000 - 9,370
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na vodohospodářské stavební práce charakteru investic i neinvestic. Stavba bude spočívat v opravě a rekonstrukci podélného opevnění a příčných objektů. Kobylího potoka, jež jsou v různém stavu poškození, spolu se zajištěním směrové a výškové stabilizace toku s odstraněním sedimentů ze dna vodního toku. Stavba ...
Kanalizace a ČOV Klapý
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod pro 500 EO v obci Klapý. Podrobně je předmět stavebních prací popsán v projektové dokumentaci zpracované společností Ingreal Děčín spol. s r.o., Náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín, projektant Ing. Jiří Pacovský, ČKAIT: 0401524, a projektové ...
SEZ - Sanace staré ekologické zátěže v areálech společnosti Agrobor, s. r. o. - Skviřín
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace v areálech společnosti Agrobor s. r. o., Lokalita Velké Dvorce - areál chovu prasat, Lokalita Skviřín - areál výkrmu brojlerů, Projektová dokumentace sanačního zásahu“ - část B, zpracované v únoru 2020 společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., ...
SEZ - Sanace staré ekologické zátěže v areálech společnosti Agrobor, s. r. o. - Lom u Tachova
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace v areálech společnosti Agrobor s. r. o., Lokalita Lom u Tachova - areál výkrmny prasat a areál živočišné výroby“, zpracované v únoru 2020 společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., která je přílohou č. 3 ZD.