D55, 5509 Moravský Písek - Bzenec, přípravné práce a kácení dřevin
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení skrývek ornice, včetně jejího skládkování a ošetřování, na pozemcích k.ú. Moravský Písek a Bzenec před zahájením stavby D55, 5509 Moravský Písek - Bzenec. V zakázce je zahrnuta i zemní práce pro účely záchranného archeologického průzkumu, který proběhne před samotným zahájením stavby dálnice D55, ...
Odkanalizování obce Babí
Předmětem VZ je stavba řešící odkanalizování nemovitostí obce Babí a části nemovitostí v k. ú. Horní Staré Město. Podrobný popis stavby je uveden v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Odkanalizování obce Babí (místní část města Trutnov)“.
Poptáváme projekci a realizaci kanalizačního potrubí
Chtěli bychom naprojektovat a zrealizovat kanalizační potrubí DN 50 od šachtice kde vtéká voda z úpravny vody (filtrace). Toto potrubí potřebujeme napojit na splaškovou kanalizaci (zřejmě protlakem). Zároveň potřebujeme mít možnost tuto vodu laboratorně monitorovat a měřit její množství. Délka úseku je vzdušnou čarou cca 100m a jde přez železniční ...
Oprava komunikace pro pěší podél komunikací v obci Hřibojedy
K rekonstrukci stávajících chodníků podél komunikací dojde v zastavěné části obce Hřibojedy. Díky chodníkům dochází k oddělení pěší a automobilové dopravy, čímž se zvýší bezpečnost provozu. S ohledem na charakter chodníků není zavedeno staničení. K údržbě chodníků dojde v délce 744 m. Šírka chodníků je proměnná a bude odpovídat současnému stavu. ...
Cyklotrasa Družstevná - Radlinského,Malacky
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavby Cyklotrasa Družstevná - Radlinského v meste Malacky a úprava križovatky.
Odkanalizování obce Olšany
Předmětem veřejné zakázky je vybudování 4322,6 m dlouhé nové splaškové kanalizace spolu s výstavbou odbočných kusů pro napojení objektů na kanalizace v obci Olšany a Olšany U Nádraží, nové čistírny odpadních vod s kapacitou 250 EO a čerpací stanice. Dále vodovodní přípojka pro ČOV a obslužná komunikace se sjezdem ze stávající komunikace a čerpací ...
Bečva, Přerov - PPO nad jezem - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a všechny související dodávky a služby nutné pro dokončení předmětu zakázky. Stavební práce spočívají zejména ve vybudování protipovodňové ochrany v intravilánu města Přerova v lokalitě nad jezem Přerov ř.km 11,413 až po lokalitu U tenisu ř.km 14,300 na povodňové průtoky do Q50.
Rekonstrukce kempu Mezní Louka I. etapa - demolice a terénní úpravy
REKONSTRUKCE KEMPU MEZNÍ LOUKA I.ETAPA-DEMOLICE A TERÉNNÍ ÚPRAVY Demolice 22 chatek a 1 recepce Vybourání betonových základů Následné terénní úpravy
D35 Janov - Opatovec, zemní práce pro ZAV
Provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum.
Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce
Predmetom zákazky je vybudovanie stokovej siete v obci Drahovce.
SN Žireč
Výstavba suché retenční nádrže Žireč na Žirečskopodstráňském potoce. Účelem realizace nové nádrže je protipovodňová ochrana městyse Žireč. Nádrž je navržena tak, aby povodňový průtok transformovala do hodnoty neškodného průtoku v městysu Žireč, tj. 1,6 m3/s. Bližší informace viz zadávací podmínky.
Vodovod v obcích Radvanice, Úžice, Chrástná, Smrk a Františkov
Výstavba vodovodu, kterým bude napojena obec Úžice vč. všech místních částí Radvanice, Čekanov, Chrástná, Smrk a Františkov na systém Skupinového vodovodu Kutná Hora - Sázava nad Sázavou. Lokality Radvanice, Čekanov, Chrástná, Smrk a Františkov budou napojeny přímo na přivaděč DN 250 Kutná Hora - Sázava n. S. Vlastní obec Úžice bude připojena na ...
Zaječice - dostavba splaškové kanalizace v lokalitě Vinice a Zaječice - dostavba splaškové kanalizace
Stavba "dostavba splaškové kanalizace v lokalitě Vinice": tlaková kanalizace v délce cca 1131 m, opevnění koryta Ležáku, gravitační kanalizační přípojky, vedlejší řady tlakové kanalizace. Stavba "dostavba splaškové kanalizace v lokalitě Na Kopci": gravitační stoky splaškové kanalizace v délce cca 301 m, stavební část čerpací stanice DN2000, ...
Odkanalizování a ČOV Petřvald
Viz zadávací dokumentace
Morava, Kostelany, PB řkm 142,800-144,350, oprava nátrží
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména v opevnění svahu kynety koryta toku.
Rozšíření separace odpadů města Štětí
Předmětem plnění veřejné zakázky „Rozšíření separace odpadů města Štětí“ je vybudování stání a následná dodávka polopodzemních kontejnerů na separaci papíru, plastu, skla, kovů, biologicky rozložitelného odpadu a směsného komunálního odpadu (včetně provedení příslušných nutných stavebních prací), a pořízení velkoobjemových kontejnerů (dále jen ...
Suchý, Žďárná - ČOV a kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové oddílné, splaškové kanalizace v obcích Suchý a Žďárná, kanalizační přivaděč z obce Suchý do kanalizace obce Žďárná a společná nová ČOV pro obě obce.
Biocentrum Záblatská - tůně a výsadby
Projekt je realizován na katastrálním území města Velké Pavlovice v lokalitě Záblatská. Cílem projektu je vytvořit vodní plochy s litorálními zónami a množstvím vodních a mokřadních biotopů. Ty budou podporovat biodiverzitu a vyšší ekologickou stabilitu krajiny. V rámci projektu půjde o výstavbu tůní, terénní modelace, které budou doplněny o ...
Vodovod Hradištko II
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového veřejného vodovodu v obci Hradištko II ve Středočeském kraji. Obec Hradištko II je místní částí obce Žiželice.
Koněšín - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení novostavby ČOV a ve výstavbě splaškové kanalizace včetně odboček pro domovní přípojky v obci Koněšín. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická čistírna s dlouhodobou směšovací aktivaci a aerobní stabilizací s kapacitou 1500 EO. Splašková kanalizace bude řešena jako gravitační ...
Chmelnický rybník, rek.+OaÚ
Jedná se o protipovodňovou ochranu obce - bude provedena rekonstrukce hráze, zbudování bezpečnostního přelivu, odtěžení sedimentů bývalého rybníka, úprava odtokových poměrů a zbudování česlí na obtokovém zařízení.
Veřejná kanalizace obce Bezkov s výtlakem do obce Citonice
Předmětem projektu je výstavba kanalizace v obci Bezkov s výtlakem do obce Citonice.
Poptávám úpravu terénu na zahradě
Poptávám úpravu terénu na zahradě. Potřebuji srovnat nerovný (hrbolatý) terén na zahradě cca 1800m2.
Mestské cyklotrasy - stavebné práce
Predmetom tohto VO sú stavebné práce zamerané na vybudovanie a rekonštrukciu cyklotrás v meste Brezno s cieľom zlepšiť podmienky cyklo i dopravnej infraštruktúry v meste, a to najmä vybudovaním nových a rekonštrukciou existujúcich cyklotrás pozdĺž jestvujúcich komunikácií. Predmet VO je detailne špecifikovaný v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Golčův Jeníkov - odkanalizování místních částí
Předmětem je výstavba gravitační kanalizace v místních částech města Golčův Jeníkov, konkrétně jde o části Římovice, Kobylí Hlava, Sirákovice a Vrtěšice. Součástí je i výstavba kontejnerových ČOV v těchto místních částech. Předmětem díla je také výstavba tlakové kanalizace v místních částech Nasavrky a Olšinky a jejich napojení na stávající ...