Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Seňa - časť Nová Seňa
Premetom obstarávania je rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Seňa. Stavba Seňa - kanalizácia a ČOV zabezpečuje odkanalizovanie splaškových odpadových vôd produkovaných obyvateľmi Seňa, Kechnec a Milhosť a ich čistenie v čistiarni odpadových vôd odpadových vôd situovanej v Milhosti. Stavba Vodovod- Seňa, Kechnec, Milhosť zabezpečuje pitnú ...
Pětihosty - vodovod, tlaková kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací k vybudování veřejného vodovodu o celkové délce 6 078 m (vč. přípojek) a nového vodojemu 2x150 m3 pro napojení všech obyvatel obce Pětihosty. Dále provedení stavebních prací k vybudování veřejné kanalizační sítě o celkové délce 6 286 m (vč. čerpacích stanic a výtlaků z nich) a nové čistírny ...
Rekonštrukcia chodníka v obci Liesek pri štátnej ceste II/520
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho chodníka pre peších pozdĺž miestnej komunikácie - štátnej ceste II/520 v Liesku ulica Oravická.
Dolní Újezd, Bořkov - kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba jednotné kanalizace v místní části Bořkov a Kabátoves. Jsou navrženy nové i rekonstruované gravitační stoky i odbočky pro přípojky. Celkem je navrženo cca 2 656 m kanalizace, z toho cca 415 m odboček pro domovní přípojky, ostatní stoky. Předmětem plnění je i výstavba souvisejících uličních vpustí včetně ...
Bohuňovice – dostavba kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je odvádění splaškových odpadních vod z předmětných lokalit na území obce Bohuňovice, tj. vybudování splaškové kanalizace. V jedné z lokalit se navíc jedná také o zajištění zásobování pitnou vodou. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu ...
Biel – Rozšírenie tlakovej kanalizácie na ul. Hlavná – Železničná
Predmetom zákazky je výstavba splaškovej kanalizácie s odvedením splaškových vôd do jestvujúcej tlakovej kanalizácie zriadenej v rámci stavby Biel tlaková kanalizácia Presskan a ČOV VVS a. s. a do navrhovanej parciálnej časti uvedenej v stavebných objektoch. Primárnym recipientom bude postavená tlaková kanalizácia v rámci uvedenej stavby. Čerpadlá ...
Vodovod Količín
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu v Holešové - místní část Količín. Bližší popisy stavebního řešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, která tvoří součást zadávacích podmínek.
ZTV pro RD Pelhřimov - Skrýšov
Jedná se o vybudování ZTV pro 40 parcel pro rodinné domy v lokalitě místní části Pelhřimova – Skrýšov. ZTV bude realizováno dle zpracované PD od projekční kanceláře Studio A s.r.o. a rozvody optiky od Electrosun s.r.o.. Bude vybudována kanalizace splašková, dešťová, vodovod, plynovod, komunikace, VO, rozvody optického kabelu.
Splašková kanalizace Netolice
Pro odvádění odpadních vod z nemovitostí z místní části Netolice je navržena gravitační splašková kanalizace ukončená v centrální veřejné čerpací stanici pro lokalitu Domov na západním okraji Lochovic. Z ní jsou odpadní vody systémem tlakové kanalizace dopravovány na ČOV Lochovice.
Zajištění stavební jámy, opěrná stěna zajišťující stabilitu svahu
Stavební objekt SO 010 – Zajištění stavební jámy, Opěrná stěna zajišťující stabilitu svahu. Jedná se o stavební objekt v rámci projektu Provozního objektu s objektem komory EMC v areálu EZÚ Troja – ETAPY I. Provedením opěrné stěny je připraven prostor pro navázání výkopových prací a realizace stavebního objektu SO 101 (objekt EMC komory, etapa ...
Splašková kanalizace Leština
Předmětem veřejné zakázky je odvedení splaškových vod ze stávající zástavby v obci Leština do stávající kanalizace v obci a dále na stávající čistírnu odpadních vod v Leštině. Navržená kanalizace bude napojena na gravitační kanalizaci obce na stávající šachty splaškové kanalizace.
Vodovod v obci Demandice
Predmetom zákazky je vybudovanie vodovodu v obci Demandice. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
Stavebné práce ktorých riešením je odvádzanie splaškových odpadových vôd v obciach Horný Bar, Trstená na Ostrove, Jurová a Baka a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v meste Gabčíkovo na ktorú budú splaškové odpadové vody odvádzané. Obce sa nachádzajú v južnej časti okresu Dunajská Streda západne od mesta Gabčíkovo. Bližšie informácie sú ...
Splašková kanalizace Netolice
Pro odvádění odpadních vod z nemovitostí z místní části Netolice je navržena gravitační splašková kanalizace ukončená v centrální veřejné čerpací stanici pro lokalitu Domov na západním okraji Lochovic. Z ní jsou odpadní vody systémem tlakové kanalizace dopravovány na ČOV Lochovice.
Kanalizace Němčice
výstavba nové tlakové kanalizace v Němčicích - provedení 89 ks domovních čerpacích jímek tlakové kanalizace, 1826 m hlavních řadů tlakové kanalizace PE d50 až d75 a 998 m vedlejších řadů tlakové kanalizace PE d40
Splašková kanalizácia Dolné Srnie II.etapa
Predmetom je výber zhotoviteľa diela na výstavbu diela s názvom: Splašková kanalizácia Dolné Srnie II.etapa. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Technická infrastruktura pro výstavbu RD, Zvole - Luhy
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby zpracované; Ing. Jarmila Najmanová (Hlavní inženýr projektu); IČO: 876 46 137. Součástí veřejné zakázky je také provedení úpravy stávajícího retenčního příkopu. Blíže viz ZD.
Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta: Uzavretie a rekultivácia – plocha 2 II.
Predmet zákazky a rozsah stavebných prác je riešený v projektovej dokumentácii s názvom "Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta: Uzavretia a rekultivácia plocha 2", ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Cieľom je zhotovenie uzatváracích a rekultivačných vrstiev telesa skládky spolu s ozelenením, odplynením telesa skládky a rozvodmi ...
Podpora budovania cyklistickej infraštruktúry v meste Topoľčany
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Topoľčany. Hlavný cyklistický okruh mesta Topoľčany 1. etapa, pozostáva zo stavebných objektov: SO-05 Most pre peších a cyklistov SO-05, SO-06, SO -07 Cyklotrasy SO-05,SO-06, SO-07 Cyklotrasy SO-06 P1 - Cykloprístrešok SO-07 P2 - Cykloprístrešok SO-08 ...
Vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok a služieb pre vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou podľa projektovej dokumentácie s názvom: 1.Streda nad Bodrogom rekonštrukcia kaštieľa v rozsahu stavebných objektov: SO 03 Odpočívadlo informačné centrum SO 04 Cyklochodník k odpočívadlu vypracovanej oprávnenou ...
Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská
Předmětem je realizace technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Ciboušovská v Klášterci nad Ohří. Projekt připravuje druhou etapu výstavby rodinných domů, přístupových komunikací, inženýrských sítí a veřejné zeleně na pozemku p.č. 1610/80, který je v majetku Města Klášterec nad Ohří. Pozemek je umístěn na severním ...
Kompostáreň Revúca - stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce vo výstavbe mestskej kompostárne. Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie vybraných druhov biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO), čiže kompostárne. Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na výstavbe zberného dvora. Zberný dvor je situovaný na parcele č.: KN C 558, katastrálne územie: Balog nad Ipľom, Obec Balog nad Ipľom, okres: Veľký Krtíš, kraj Banskobystrický. Parcela je vo vlastníctve stavebníka. Bezbariérový prístup do areálu zberného dvoru ako aj do všetkých ...
Ostopovice – Kanalizace ulice U Dráhy
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na řádné, úplné a bezvadné provedení výstavby díla s názvem „Ostopovice – Kanalizace ulice U Dráhy“ v rozsahu a podle smlouvy, projektu a povolení.
II/408 Valtrovice - průtah
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/408 v průtahu obcí Valtrovice v km 83,321 – 83,986, v celkové délce 665 m. Součástí rekonstrukce je také provedení chodníků, sjezdů, napojení místních komunikací, zpevněných ploch, dále provedení dešťové kanalizace, přípojek, přeložek a chrániček, dopravního značení, opravy objízdné trasy (sil. ...