Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace a nové ČOV v obci Hřivice, která je navržena na 700 EO a výstavba kanalizace v místní části Touchovice, která bude napojena na novou ČOV. Celková délka kanalizace je 7,5 km, z toho je 4,1 km gravitační kanalizace, 1,8 km výtlaku a 1,6 km kanalizačních přípojek.

MVN Mlázovice, obnova vodního díla

MVN Mlázovice, obnova vodního díla

Odstranění sedimentů v objemu cca 5 540 m3 a oprava břehů opevněním nátrží kamenným záhozem velikosti zrna 40 kg. Těžení sedimentu bude probíhat za vypuštěného stavu nádrže. Součástí předmětu plnění je dále zkapacitnění současného bezpečnostního přelivu s návazností na úpravu odpadního koryta, vybudování patního drénu pod hrází a v rekonstrukce ...

Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním

Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním

Poptávám (výrobek nebo službu): Různé stavební práce (stavba areálu firmy či jednotlivé dílčí dodávky) Popis: Množství/obsah/rozměr/rozsah prací: - novostavba železobetonové haly s PUR opláštěním (skladová část, výrobní část a administrativa) - vybavení objektu (osvětlení, vzduchotechnika, vytápění) - oplocení areálu - dlážděná manipulační ...

Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část

Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část

Jedná se o rehabilitaci zámeckého parku v Dolních Počernicích – severozápadní část parku. Předmětem stavby jsou terénní úpravy, cestní síť, rekonstrukce objektů (mostky, kašna, gloriet, skleník, orangerie, ohradní zídky), realizace veřejného osvětlení vč. slavnostního, sadové úpravy, venkovní rozvody splaškové a dešťové kanalizace, rozvod pitné a ...

Krupina - preventívne protipovodňové opatrenia na toku Kňazov jarok

Krupina - preventívne protipovodňové opatrenia na toku Kňazov jarok

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa protipovodňnových opatrení z dôvodu zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Stavbu tvoria 4 stavebné objekty: SO 01 Úprava Kňazovho jarku v intraviláne km 0,0000,120 0,915 1,035 SO 02 Suchý polder na Kňazovom jarku č.1 v km 1,645 SO 03 Suchý polder na Kňazovom jarku č.2 v ...

Čejkovice – dostavba kanalizace

Čejkovice – dostavba kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je dostavba kanalizace v intravilánu obce Čejkovice (569 m, DN300, PVC SN8) včetně revizních betonových prefabrikovaných šachet DN 1000 a 21 ks odboček pro kan. přípojky.

Odbahnění Matičního jezera

Odbahnění Matičního jezera

Předmětem veřejné zakázky je realizace odstranění letitých zemních nánosů, obnova biologických vlastností jezera a stabilizace erozí poškozených břehů Matičního jezera v Pardubicích. Revitalizace jezera bude realizována tzv. „mokrou cestou“, kdy se sedimenty těží plovoucím sacím bagrem a přímo v místě realizace pomocí odvodňovacích vaků se ...

Výstavba parkoviska pri hromadných garážach, Martin – Záturčie

Výstavba parkoviska pri hromadných garážach, Martin – Záturčie

Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovanie parkovísk s kapacitou 55 parkovacích miest, z toho 3 pre ZŤP. Parkovisko je navrhnuté na mieste trávnatej plochy a pred začatím prác je potrebný odvoz ornice. Práce sú v rozsahu: -Zemné práce -Spevnené plochy -Ochrana plynovodu pri vjazde -Dažďová kanalizácia a ORL -Oporný múr Vzhľadom na ...

Pletený Újezd – kanalizace a čistírna odpadních vod

Pletený Újezd – kanalizace a čistírna odpadních vod

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Pletený Újezd.

Dlouhá Lhota – Splašková oddílná kanalizace a ČOV

Dlouhá Lhota – Splašková oddílná kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové oddílné kanalizace a ČOV v obci Dlouhá Lhota.

Posílení kapacity řadu VDJ Droždín II – Dolany

Posílení kapacity řadu VDJ Droždín II – Dolany

Jedná se o výstavbu vodovodního přivaděče „A“ DN250, vodovodního přivaděče „B“ DN200, rozváděcího řadu„B-1“ DN80. Stavba se nachází v extravilánu obce Droždín, intravilánu obce Samotišky a Tovéř a v extravilánu i intravilánu obce Dolany. Po vybudování navrhovaných řadů se zvýší kapacita vodovodního potrubí na trase Samotišky – Tovéř – Dolany. ...

Cyklotrasa Klokočina – Borina – Hollého ul. – AS Nitra

Cyklotrasa Klokočina – Borina – Hollého ul. – AS Nitra

Cyklotrasa je navrhnutá ako spoločná cestička pre cyklistov a chodcov. Cyklotrasa má dopravný charakter, pretože bude slúžiť na prepojeniu mestskej časti Klokočina cez mestský les Borina a Hollého ulicu na autobusovú stanicu. Dĺžka cyklotrasy je spolu 1690 metrov. Súčasťou stavebných prác je aj verejné osvetlenie a úprava súvisiaceho ...

Rekultivace skládky TKO Kalovská - Předkláštěří

Rekultivace skládky TKO Kalovská - Předkláštěří

Předmětem veřejné zakázky je rekultivace staré skládky TKO v rozsahu stavebních objektů. Objekt 001 Technická rekultivace Objekt 002 Sběrná jímka a drén inf vod Objekt 003 Zpevněné plochy - cesta rekultivace Objekt 004 Odplynění skládky Objekt 005 Biologická rekultivace Objekt 006 Oplocení rekultivace Objekt 007 Monitoring Součástí ...

Rekultivace DJŠ – 13. část – západní svahy

Rekultivace DJŠ – 13. část – západní svahy

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace DJŠ, vnitřní výsypka 13. část – západní svahy“, zpracované v prosinci 2015 společností Báňské projekty Teplice a.s. (nyní B-PROJEKTY Teplice s.r.o.), Kollárova 11, 415 01 Teplice, která je přílohou č. 3 ZD. Dalším dokumentem upřesňující a ...

Rekultivace odkaliště Lipina

Rekultivace odkaliště Lipina

Předmětem veřejné zakázky jsou sanačně rekultivační stavební práce - odstranění kalů uložených v lesním komplexu v katastru obce Kladruby nad Labem.

Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lutiše

Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lutiše

Revitalizačné opatrenia na potoku Radôstka, ktorý je v rámci intravilánu obce predmetom regulácie a protipovodňových opatrení.

Kanalizace Sýkořice

Kanalizace Sýkořice

Účelem stavby bude vybudování veřejné kanalizační sítě pro obec Sy?kořice, která bude odvádět splaškové vody do projektované kanalizační sítě Zbečno, kde budou odpadní vody čištěny v nové ČOV 2x550 EO (kanalizační síť Zbečno a ČOV není předmětem této veřejné zakázky). Z důvodů nepříznivého výškového uspořádání terénu, které neumožňuje přímé ...

Protipovodňová ochrana Ličartovce

Protipovodňová ochrana Ličartovce

Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác na výstavbe úpravy potoka v obci Ličartovce. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Potok Hradlová – protipovodňová ochrana intravilánu obce Kyjov

Potok Hradlová – protipovodňová ochrana intravilánu obce Kyjov

Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác na výstavbe úpravy potoka Hradlová v obci Kyjov. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno – Řečkovice – II. etapa

Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno – Řečkovice – II. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu, povolení a smlouvy. Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: 1) Provedení stavby podle stavebního povolení a projektu; 2) Provedení revitalizace zeleně v době vegetačního klidu; 3) Provedení souvisejících prací, ...

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Predmetom zákazky sú stavebné práce : Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Cífer, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

Cyklotrasy v obci Cífer, 1. etapa

Cyklotrasy v obci Cífer, 1. etapa

Predmetom zákazky je návrh objektu cyklotrasy od Železničnej stanice po ulici M.R. Štefánika cez križovatku M. R. Štefánika s Vendelínskou, Bernolákovou, Sokolskou a Štefana Moyzesa. Cyklotrasa pokračuje ďalej po Bernolákovej ulici až po záver Trnavskej ulice. Cyklotrasa je navrhnutá v celkovej dĺžke 2,040 04 km.

Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Nová Bystrica

Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Nová Bystrica

V obci Nová Bystrica okr. Čadca je navrhovaná úprava miestneho potoka za účelom ochrany obce pred povodňami. Navrhovaná úprava je rozdelená na dve ucelené časti.

Vídeňská 3. a 4. etapa, Praha 4

Vídeňská 3. a 4. etapa, Praha 4

Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vídeňská, v úseku od křižovatky s nepojmenovanou ulicí (K Ústavu) za autobusovou zastávkou „Zelené domky“, po okružní křižovatku Dobronická. Součástí stavby jsou i stávající vjezdy a propustky. Vozovka bude živičná, chodníky z betonové dlažby. Dále dojde k rekonstrukci uličních vpustí, ...

MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2018,  Jana Zajíce

MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2018, Jana Zajíce

Předmětem plnění je oprava chodníků, oprava odvodnění a sadové úpravy v ul. Jana Zajíce v Praze 7. Konstrukce stávajících chodníků bude vybourána v tl. 270 mm, vjezdy 390 mm, následně bude provedena výšková úprava obrubníků a položeny nové konstrukční vrstvy s krytem z mozaikové dlažby. Dále dojde ke zkrácení a bezbariérové úpravě přechodů pro ...

(záznamy 1/25 z 3266)  strana 1 / 131