Revitalizace údolní nivy s prvky PPO, k.ú. Budkov
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace údolní nivy. Součástí revitalizace je odtrubnění potoka Bihanka, obnova bývalého rybníka. Kolem revitalizovaného potoka budou vybudovány průtočné i neprůtočné vodní tůně. Nově vzniklé vodní plochy budou sloužit zejména obojživelníkům. Součástí projektu je i výsadba dřevin. Stavba je rozčleněna na ...
Dlaždičské práce a drobné opravy povrchů na TT a ostatních plochách ve správě DPP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění dlaždičských prací, asfaltérských prací, dále budou předmětem plnění veřejné zakázky bourací práce, zemní práce, zhotovení základů přístřešků, EIP panelů, laviček, pokládka obrubníků a dodání nových stavebních materiálů na tramvajových tratích a dalších zařízeních ve správě Dopravního podniku hl. ...
Kanalizace Podlesí-Petřvald, II. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace ve městě Petřvald ve Moravskoslezském kraji. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek veřejné zakázky, tj. v Projektové dokumentaci, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazném vzoru smlouvy.
Poptávám výkopové práce
Poptávám výkopové práce na zahradě RD v Pardubicích. Potřebovali bychom zjistit, kudy vede plynové potrubí. Děkuji.
D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR -zemní práce pro ZAV
Předmětem zakázky je realizace zemních prací včetně kácení zeleně pro provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) pro stavbu D11 1109 Trutnov státní hranice ČR/PR v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Jednotlivé zemní práce budou vzájemně koordinovány se zpracovatelem záchranného archeologického výzkumu.
Miroslav, Kašenec - výstavba splaškové kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace vč. nové čerpací stanice odpadních vod, kterou budou odváděny splaškové odpadní vody ze všech nemovitostí z místní části města Miroslav - Kašenec.
D35 Džbánov - Litomyšl, zemní práce pro ZAV
Provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum.
D35 Vysoké Mýto - Džbánov, zemní práce pro ZAV
Provedení zemních prací pro záchranný archeologický výzkum.
Hrubé terénne úpravy pre Strategické územie Valaliky
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác hrubých terénnych úprav (HTÚ), vybudovanie a likvidácia dočasných staveniskových ciest, príprava projektovej dokumentácie a vykonávanie inžinierskych činností, tak ako sú podrobne vymedzené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov. Účelom a cieľom hrubých terénnych úprav je príprava ...
Vodovod Veltruby a HradišťkoI
Předmětem veřejné zakázky je stavba „Vodovod Veltruby a HradišťkoI“.
Vodovodní a kanalizační síť a ČOV v obci Bojanovice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě vodovodu, splaškové gravitační kanalizace včetně čistírny odpadních vod 500 EO v obci Bojanovice ve Středočeském kraji.
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Sedlec
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace, vč. veřejných částí kanalizačních přípojek. Splašková kanalizace bude ukončena čistírnou odpadních vod. Bližší informace jsou součástí zadávací dokumentace.
Nasavrky, dostavba vodovodu  ul. Strádovská, Sportovní, Včelařská
Předmětem veřejné zakázky je dostavba vodovodu v severní části Nasavrk v ulici Sportovní, výstavba nových vodovodních řadů v délce 584 m (d63 až d110) a 4 ks vodovodních přípojek d32 (28 m) v místech, kde zatím veřejný vodovod není.
Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec - stavební část
Realizace suché retenční nádrže Mlýnec na vodním toku Mrlina. Výstavba suché nádrže Mlýnec je navržena v lokalitě bývalého rybníka v k.ú. Mlýnec u Kopidlna. Pro hráz nádrže bude využita stávající hráz rybníka, která bude z větší části rekonstruována. Původní zemní sypaná hráz v délce přibližně 530 m bude v nezbytně nutném rozsahu odtěžena a ...
Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3
Predmetom zákazky sú stavebné práce na úprave koruny hrádze pre vybudovanie cyklotrás. Práce bude realizované na dvoch úsekoch: 1.Moravská cyklotrasa: úsek 2. Eurovelo 13 cyklolávka cez rieku Myjava 2.Moravská cyklotrasa: úsek 3. cyklolávka cez rieku Myjava Brodské, na základe projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou Vodales s. r. ...
Kanalizace Jamné nad Orlicí
Výstavba nové splaškové gravitační kanalizace v celé obci Jamné nad Orlicí. Splaškové vody budou zaústěny do stávající jednotné kanalizace v Jablonném nad Orlicí, která je zakončena dostatečně kapacitní ČOV. V obci Jamné nad Orlicí je provozováno dešťové odvodnění (příkopy, zatrubené příkopy a propustky) a v omezené míře splašková kanalizace od ...
Poptávám překop silnice
Poptávám firmu na překop silnice (připojení RD k vodovodnímu řádu), k. ú. Minkovice, obec Šimonovice, 463 12. Silnice ve správě kraje.
Pluhův Žďár - místní část Klenov - kanalizace, k.ú. Klenov
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby, respektive pouze výstavba kanalizace (splaškových gravitačních stok DN 233,6 cca 1 295 m a veřejných částí kanalizačních přípojek DN 186,8 cca 206 m) v místní části Klenov v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby „PLUHŮV ŽĎÁR - MÍSTNÍ ČÁST KLENOV - KANALIZACE A ČOV, K.Ú. KLENOV ...
Rekonstrukce ulice Tovární - Loket, vodovod a tlaková splašková kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Rekonstrukce ulice Tovární - Loket, vodovod a tlaková splašková kanalizace, včetně rekonstrukce komunikací", jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající ve výměně vodovodu a odkanalizování části ulice Tovární, Loket, rekonstrukce komunikace a chodníků a dále výměna veřejného osvětlení.
Rekonštrukcia spevnených plôch pre zber a zhodnocovanie BRKO - Nová Dubnica
Predmetom zákazky je realizácia stavby Rekonštrukcia spevnených plôch pre zber a zhodnocovanie BRKO Nová Dubnica podľa podmienok zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. 310011AFX2 k projektu pod názvom: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Nová Dubnica predloženého v zmysle podmienok výzvy č. ...
Skrývka ornice pre Strategické územie Valaliky
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác skrývky ornice pre Strategické územie Valaliky a vybudovanie dočasných staveniskových komunikácií. V rámci uskutočnenia predmetu zákazky úspešný uchádzač vykoná najmä: Odstránenie a dočasné preloženie ornice v rámci staveniska; Dočasné staveniskové komunikácie; Príprava projektovej ...
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Udiča
Predmetom zákazky je realizácia stavby "Intenzifikácie triedeného zberu v obci Udiča v zmysle podmienok výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2021-72. Bližšie informácie sú uvedené v prílohách súťažných podkladov.
Drienica - Zberný dvor
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác za účelom výstavby zberného dvora pre obec Drienica.
Stojiská podzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad v meste Dunajská Streda
Logický celok č. 1 Stojiská podzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad v meste Dunajská Streda, pozemky v k.ú. Dunajská Streda, Logický celok č. 2 Stojiská podzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., pozemky v k.ú. Dunajská Streda
Poptávám překop silnice
Poptávám firmu na překop silnice (připojení RD k vodovodnímu řádu), k. ú. Minkovice, obec Šimonovice, 463 12. Silnice ve správě kraje. Děkuji.