Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu

Nová Ves nad Žitavou - Žitava, protipovodňová ochrana intravilánu

Predmetom tejto stavby je úprava toku Žitava v rkm 27,225.46 - 27,552 16 a v rkm 27,567.19 - 28,200.65 (most rkm 28,210). Celková dĺžka navrhovanej úpravy je 961 m. Úprava toku Žitava je navrhnutá na návrhový prietok Q100 = 84,6 m3. s-1 s bezpečnostným prevýšením 50 cm. V rámci úpravy je navrhnutá pravostranná úprava s ohrádzkovaním. Svah bude ...

Rekonstrukce lesních cest 2018

Rekonstrukce lesních cest 2018

Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce lesních cest na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Jedná se o rekonstrukce stávajících lesních odvozních cest obvykle se štěrkovou vozovkou, která je místy vybavena podélnými odvodňovacími příkopy.

Mokřad Na dolinách v k. ú. Ořechov

Mokřad Na dolinách v k. ú. Ořechov

Jedná se o vytvoření větší mokřadní plochy tvořené soustavou vodních tůní - mokřadů na pozemcích investora v k. ú. Ořechov v lokalitě „Na dolinách“, rozšiřující stávající lokální biocentrum LBC10 o novou část v souladu s územním plánem obce Ořechov. Součástí stavby je vzdouvací objekt na toku Lejtna, zajišťující příznivý vodní režim v mokřadu. ...

Výstavba cezhraničnej slovenskej-poľskej turistickej trasy

Výstavba cezhraničnej slovenskej-poľskej turistickej trasy

Predmetom zákazky je výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy. Blizšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Poptáváme demoliční práce

Poptáváme demoliční práce

Poptávám traktorbagr s kladivem, potřebujeme rozbít cihlový podstavec o rozměru cca 5x5m. Jedná se o práci na jeden den. Lokalita Břeclav. Termín 15. 2. 2018.

Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh SO 500 Kanalizácia - Skalka nad Váhom

Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh SO 500 Kanalizácia - Skalka nad Váhom

Predmetom zákazky je vybudovanie splaškovej gravitačnej kanalizácie z PVC kanalizačných rúr podľa projektovej dokumentácie. Podrobne je predmet zákazky opísaný v projektovej dokumentácii.

Sanace staré galvanovny bývalého podniku Jihlavan, s. p.

Sanace staré galvanovny bývalého podniku Jihlavan, s. p.

Předmětem veřejné zakázky je odstranění bývalého objektu galvanovny z důvodu odstranění staré ekologické zátěže zjištěné provedenými průzkumnými pracemi, následně budou navazovat sanační výkopové práce. V bouraných stavebních konstrukcích a zpevněných plochách není přítomen azbest. Bourané stavební konstrukce a zemina přilehlých pozemků je ...

Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu Křemže

Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu Křemže

Předmětem stavby je rekonstrukce opěrné zdi a silnice II/143 v průtahu městyse Křemže. Dále stavba řeší výstavbu chodníku podél této silnice, výstavbu dešťové a splaškové kanalizace, výstavbu vodovodu, výstavby ocelového schodiště a zřízení nového veřejného osvětlení. Začátek úpravy silnice II/143 je umístěn cca. 27 m za mostním dilatačním ...

Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice

Kanalizace a intenzifikace ČOV Rožďalovice

Předmětem veřejné zakázky je stavba kanalizace a rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod v obci Rožďalovice.

Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k.ú. obce Radôstka

Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k.ú. obce Radôstka

Predmetom zákazky je realizácia projektu Úprava Radôstky protipovodňová ochrana v km 2.450 2.957 v k.ú. obce Radôstka ďalej tiež výstavba, dielo, stavebné práce, alebo zákazka).Predmetom zákazky je SO1 protipovodňová ochrana v km 2,450 2,720 a SO2 - protipovodňová ochrana v km 2,720 2,957.

Ohnišov - vodovod - stavební úpravy

Ohnišov - vodovod - stavební úpravy

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících vodovodních řadů v obci Ohnišov, spočívající ve výměně vodovodního potrubí v celkové délce 4 750m. Stávající vodovodní řady jsou provedeny částečně z litinového potrubí a částečně z potrubí PVC, které vykazuje časté poruchy.

Makov - úprava toku Kysuca

Makov - úprava toku Kysuca

Predmetom stavby je realizácia protipovodňovej úpravy na toku Kysuca v rámci intravilánu obce Makov. Záujmový priestor je vymedzený tokom Kysuca v dĺžke cca 0,50 km. Navrhovaná úprava začína pod premostením na štátnej ceste II/487 (na sútoku s Holackým potokom) v rkm 56,315 a končí napojením na jestvujúci ľavostranný oporný múr v rkm 56,800. ...

Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Předmětem plnění je celková rekonstrukce veřejného prostranství před blokem 406 v Mostě. Projekt řeší rekonstrukci parkovacích stání o celkovém počtu parkovacích míst 89 (z toho 5 pro osoby ZTP) včetně jejich odvodnění, dále řeší rekonstrukci a rozšíření stávající komunikace včetně jejího odvodnění, rekonstrukci stávajících chodníkových ploch ...

Spevnené plochy Ulica M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkove

Spevnené plochy Ulica M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkove

Predmetom zákazky je realizácia spevnených plôch a miestnej obslužnej komunikácie. Súčasťou spevnených plôch je realizácia verejného osvetlenia, odvodnenie komunikácie dažďovou kanalizáciou, odlučovač ropných látok, ochrana existujúcich slaboprúdových rozvodov, sadové úpravy s výsadnou listnatých a ihličnatých stromov a kríkov.

Regenerace sídliště Fifejdy II - XIII. etapa

Regenerace sídliště Fifejdy II - XIII. etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části území sídliště Fifejdy II, které je vymezeno ulicemi Hornopolní, Lechowiczova a Gen. Janouška. Řešení zahrnuje statickou dopravu s cílem zkvalitnit stávající nevyhovující parkování v této lokalitě a v rámci daných možností navýšit počet parkovacích stání a optimalizovat pěší trasy. Projektová ...

Sítiny - ČOV a kanalizace, Rájov - ČOV a kanalizace

Sítiny - ČOV a kanalizace, Rájov - ČOV a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace v místních částech Sítiny a Rájov. V každé části je navržena čistírna odpadních vod pro 100 EO a gravitační kanalizace včetně veřejných částí domovních přípojek. Součástí předmětu plnění je i zkušební provoz obou čistíren odpadních vod.

Poptávám opravu a úpravu rybníku

Poptávám opravu a úpravu rybníku

V letošním roce plánuji opravu a úpravu rybníku o rozloze 1ha nedaleko Jičína. Jedná se o tyto úpravy: Úprava vtoku do rybníka – oprava jízku na obtokové strouze a osazení vtokové roury požerákem s česlem kvůli regulaci přítoku vody do rybníka. Oprava výtokové části pod hrází a její úprava na odlovní jímku. A zejména provedení průrazu hráze v ...

Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec

Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec

Predmetom zákazky sú práce na oprave a údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plochách na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo za obdobie od účinnosti zmluvy do 31.03.2019. V súlade s ustanoveniami zák. č.135/1961 Zb. v platnom znení o pozemných komunikáciách (cestný zákon), mesto Hlohovec vykonáva správu miestnych komunikácií na ...

Kanalizace a ČOV Onomyšl; Vodovod - napojení obce Onomyšl vč. m. č. Křečovice, Miletín, Rozkoš

Kanalizace a ČOV Onomyšl; Vodovod - napojení obce Onomyšl vč. m. č. Křečovice, Miletín, Rozkoš

Odkanalizování místních částí Křečovice, Rozkoš a Miletín obce Onomyšl splaškovou tlakovou kanalizací, zaústěnou do stávající ČOV obce Onomyšl, která bude intenzifikována a dále výstavba vodovodu v Onomyšli vč. m. č. Rozkoš, Miletín a Křečovice, napojeného na SV Kutná Hora z obce Solopysky pomocí automatické tlakové stanice.

Duchovná tradícia spája naše cesty

Duchovná tradícia spája naše cesty

Projekt je navrhnutý na území obcí Pečovská Nová Ves a Ľutina. Navrhované objekty sú osadené na rovinatom teréne. Hlavným účelom stavebných prác projektu je zatraktívnenie obcí Pečovská Nová Ves a Ľutina vybudovaním turistických zastavení a komponentov drobnej architektúry, ktoré turistom priblížia históriu a duchovné tradície spojené s ...

Rimavské Janovce – Močiar, kanalizácia

Rimavské Janovce – Močiar, kanalizácia

Cieľom projektu je návrh výstavby splaškovej kanalizácie v obecnej časti Močiar a odvedenie odpadových vôd do ČOV. Navrhovaná investícia zvýši kvalitu bývania v lokalite Močiar a zabezpečí likvidáciu odpadových vôd v súlade s platnou legislatívou. Výstavbou kanalizácie sa zároveň zvýši atraktívnosť lokality pre individuálnu výstavbu rodinných ...

Zemné - rozšírenie verejnej kanalizácie v obci a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc

Zemné - rozšírenie verejnej kanalizácie v obci a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc

Predmetom predkladaného riešenia je ďalšia výstavba kanalizácie v obci Zemné a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc. Bližšia špecifikácia rozsahu stavebných prác je definovaná projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.

Tehov – odkanalizování a čištění vod

Tehov – odkanalizování a čištění vod

Předmětem stavebních prací je výstavba kanalizace obce Tehov a ČOV včetně doprovodných objektů.

Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1.stavba

Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1.stavba

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1.stavba. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle PROJEKTU, POVOLENÍ a SMLOUVY.

Obec Draženov - ČOV a kanalizační stoky

Obec Draženov - ČOV a kanalizační stoky

kanalizace a ČOV – kapacita 600 EO

(záznamy 1/25 z 3218)  strana 1 / 129