Lomnička – vodovod a kanalizace

Lomnička – vodovod a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodovodního řadu v délce cca 3,7 km a 51 ks vodovodních přípojek. A dále výstavba nové kanalizace v délce cca 3,8 km, která bude napojena na kanalizační systém města Plesná,včetně napojení 50 ks kanalizačních přípojek

Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD

Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Chlum Sv. Maří inženýrské sítě pro 8 RD“, zpracované v září 2013 společností KV Engineering spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je výstavba vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, čistírny odpadních vod a její přípojky NN a následně ...

Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace na ulici V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě ve Žďáře nad Sázavou, včetně odstranění stávající stavby garáže na trase kanalizace, novostavby garáže a oprav povrchů a dále oprava zbývajících povrchů těchto ulic, které nebudou dotčeny a opraveny při rekonstrukci ...

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace a nové ČOV v obci Hřivice, která je navržena na 700 EO a výstavba kanalizace v místní části Touchovice, která bude napojena na novou ČOV. Celková délka kanalizace je 7,5 km, z toho je 4,1 km gravitační kanalizace, 1,8 km výtlaku a 1,6 km kanalizačních přípojek.

Splašková kanalizace – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná

Splašková kanalizace – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná

V rámci stavby „Splašková kanalizace v obci Písečná - I.etapa“ dojde k výstavbě gravitační a tlakové kanalizace na části k.ú. obce Písečná“ o celkové délce 7342,4 m spolu s vybudováním 3ks čerpacích stanic. Kanalizaci tvoří: gravitační kanalizace o celkové délce 6127,9 m – z toho gravitační stoky 5094,5 m a gravitační přípojky 1033,4 m, tlaková ...

Výkopové a zemné práce

Výkopové a zemné práce

- výkopové a zemné práce pre poruchy na káblových vedeniach VN, NN, - výkopové práce a stavebné konštrukcie základov stožiarov distribučných vedení NN, VN, VVN, murovaných a kioskových TS - povrchové úpravy nespevnených a spevnených povrchov, - pretláčanie a riadené horizontálne mikrotunelovanie chráničiek pre osadenie a montáž káblových ...

Revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš

Revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš

Jedná se o revitalizaci sídliště mezi ulicemi Příbramská a Mikulášská. Vytvoření obytné zóny, zkapacitnění parkovacích stání, vytvoření nového parkourového hřiště a komunikací pro pěší. S uvedenými dispozičními úpravami souvisí úprava veřejného osvětlení a dešťová kanalizace.

Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování

Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování“, zpracované v 03/2016 společností G-Consult. Předmětem plnění je vybudování vodovodního řádu včetně přípojek, vybudování nové splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod a ...

Splašková kanalizace a ČOV, Zhoř

Splašková kanalizace a ČOV, Zhoř

Předmětem veřejné zakázky je stavba splaškové kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Zhoř u Jihlavy. Navrhovaná stavba se nachází v zastavěné části obce. Nová splašková kanalizace bude odvádět splaškové vody ze všech stávajících nemovitostí produkujících splaškové vody do navrhované čistírny odpadních vod. V rámci stavby ČOV bude vybudována ...

Rozšírenie vodovodu Ceroviny v obci Nové Sady

Rozšírenie vodovodu Ceroviny v obci Nové Sady

Predmetom zákazky je rozšírenie vodovodu Ceroviny v obci Nové Sady.

Vybudování vodovodu, Hrbov

Vybudování vodovodu, Hrbov

Stavba vodovodního přivaděče Polná – Hrbov (dl. cca 2 031,1 m) včetně ATS s vystrojením a vodovodních řadů (dl. cca 3 674,2 m) a přípojek (80 ks) v obci Hrbov.

Stavební úpravy bytového domu. Zateplení fasády a podlah lodžií

Stavební úpravy bytového domu. Zateplení fasády a podlah lodžií

Jedná se o zateplení fasády a úpravu ploch a zábradlí lodžií bytového domu Stiborova 604/16, 605/18, Olomouc – Neředín. Dojde k výměně 23 stávajících dřevěných zdvojených oken za okna nová plastová a k zateplení objektu dle PD. Dojde k zateplení objektu. Stavební díly: Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní ...

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Predmetom zákazky sú stavebné práce : Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Cífer, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Předmětem díla jsou stavební práce v objektu odloučeného pracoviště SPŠ Hronov ve Vrchlického ulici. Jedná se o úpravy budovy školy- rekonstrukce stávajících odborných učeben, kompletní sanaci vlhkosti zdiva v 1. NP nerezovými plechy vč. omítek, kompletní rekonstrukci ploché střechy vč. nosné části, nový přístup do objektu z ulice, rekonstrukci ...

Poptávám zemní práce

Poptávám zemní práce

Poptávám zemní práce, protlaky pod cestou pro vodovodní přípojku, cca 5-6m 2x vedele sebe, (6+6)1- protlak bude pro potrubí dm 40, 2-protlak bude pro potrubí dm 25. Lokalita Vratimov.

Obnova fasády – zámek Plumlov - sanace vlhkosti a úprava prostranství

Obnova fasády – zámek Plumlov - sanace vlhkosti a úprava prostranství

Předmětem veřejné zakázky je sanace vlhkosti obvodových konstrukcí průčelí stěny zámku v Plumlově (objekt SO 02) a vyspádování terénu nádvoří zámku směrem od objektu dle požadavku sanačních opatření (objekt SO 03). Na základě vyhodnocení finančních možností investora byl projekt sanace rozdělen do postupných, technologicky navazujících ...

Celoplošná kanalizace obce Jívová

Celoplošná kanalizace obce Jívová

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace, a to gravitační kanalizace v délce cca 6 143 m a tlaková kanalizace v délce cca 1 006 m včetně 4 ks ČS. Součástí stavby je také vybudování nové ČOV pro 650 EO. Součástí plnění jsou i související objekty a provozní soubory. Součástí je i propagace dle podmínek OPŽP. Bližší informace jsou ...

Poptávám realizaci plynové přípojky

Poptávám realizaci plynové přípojky

Poptávám plynovou přípojku k domu ve Vrbici u Jičína.

Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov

Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov

Předmětem veřejné zakázky je odtěžení, odvezení a odstranění veškerého materiálu ze sanace lagun Ostramo uloženého na deponii a přilehlém náspu v jižní části areálu bývalých Vratimovských papíren, a to konkrétně na pozemku parcelní číslo č. 91/1 v katastrálním území Vratimov, včetně zpracování prováděcího projektu, monitoringu prací a sanované ...

Křivoklát - vodovod a kanalizace

Křivoklát - vodovod a kanalizace

Předmětem zakázky je výstavba vodovodního a kanalizačního potrubí. Kanalizace městysu Křivoklát je z důvodu konfigurace terénu navržena jako tlaková. Kompletní systém tlakové kanalizace je přiveden až do šachty nátoku na nově budovanou ČOV.

Velký Malahov – vodovod, kanalizace a ČOV a Ostromeč – vodovod a kanalizace

Velký Malahov – vodovod, kanalizace a ČOV a Ostromeč – vodovod a kanalizace

VELKÝ MALAHOV - VODOVOD A KANALIZACE Kanalizační stoky PP DN 250 1526,38m Odbočky pro domovní přípojky PVC DN150 326,0m Celkem kanalizace 1852,38m Vodovodní řady PE DE 90 345,32m Vodovodní přípojky PE DE 25 121,40m Celkem vodovod 466,72m VELKÝ MALAHOV - ČOV Zastavěná plocha 114,13 m2 Obestavěný prostor 940,70 m3 Zpevněné plochy 33,80 ...

Poptávám provedení základů rodinného domu

Poptávám provedení základů rodinného domu

Poptávám založení částečně podsklepené stavby RD o zastavěné ploše cca 160 m2, eventuelně o provedení hrubé stavby v Praze - Zličíně dle schválené DPS. V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat pro získání bližších info.

Kanalizace Jivina

Kanalizace Jivina

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – odkanalizování obce Jivina novou splaškovou kanalizací zakončenou novou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Nakládání s dešťovými vodami není dotčeno a bude řešeno současným způsobem - stávající dešťovou kanalizací. Recipientem ČOV je bezejmenný vodní tok ve správě Lesů ČR (IDVT ...

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby kanalizace a ČOV v obci Určice. V obci bude vybudován oddílný systém kanalizace. Dešťové vody budou odváděny stávající dešťovou kanalizací, likvidace splaškových vod bude řešena novou splaškovou kanalizací ukončenou na nové ČOV umístěné na východním konci obce, za rybníkem. Vyčištěné odpadní vody z ...

Hledám pomocné dělníky na stavbu

Hledám pomocné dělníky na stavbu

Hledám pomocné dělníky na stavbu , dále poptáváme zemní práce při rekonstrukci domu v okr. Benešov.

(záznamy 1/25 z 3189)  strana 1 / 128