Rekultivace skládky TKO Kalovská - Předkláštěří

Rekultivace skládky TKO Kalovská - Předkláštěří

Předmětem veřejné zakázky je rekultivace staré skládky TKO v rozsahu stavebních objektů. Objekt 001 Technická rekultivace Objekt 002 Sběrná jímka a drén inf vod Objekt 003 Zpevněné plochy - cesta rekultivace Objekt 004 Odplynění skládky Objekt 005 Biologická rekultivace Objekt 006 Oplocení rekultivace Objekt 007 Monitoring Součástí ...

Rekultivace DJŠ – 13. část – západní svahy

Rekultivace DJŠ – 13. část – západní svahy

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace DJŠ, vnitřní výsypka 13. část – západní svahy“, zpracované v prosinci 2015 společností Báňské projekty Teplice a.s. (nyní B-PROJEKTY Teplice s.r.o.), Kollárova 11, 415 01 Teplice, která je přílohou č. 3 ZD. Dalším dokumentem upřesňující a ...

Rekultivace odkaliště Lipina

Rekultivace odkaliště Lipina

Předmětem veřejné zakázky jsou sanačně rekultivační stavební práce - odstranění kalů uložených v lesním komplexu v katastru obce Kladruby nad Labem.

Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lutiše

Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lutiše

Revitalizačné opatrenia na potoku Radôstka, ktorý je v rámci intravilánu obce predmetom regulácie a protipovodňových opatrení.

Kanalizace Sýkořice

Kanalizace Sýkořice

Účelem stavby bude vybudování veřejné kanalizační sítě pro obec Sy?kořice, která bude odvádět splaškové vody do projektované kanalizační sítě Zbečno, kde budou odpadní vody čištěny v nové ČOV 2x550 EO (kanalizační síť Zbečno a ČOV není předmětem této veřejné zakázky). Z důvodů nepříznivého výškového uspořádání terénu, které neumožňuje přímé ...

Protipovodňová ochrana Ličartovce

Protipovodňová ochrana Ličartovce

Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác na výstavbe úpravy potoka v obci Ličartovce. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Potok Hradlová – protipovodňová ochrana intravilánu obce Kyjov

Potok Hradlová – protipovodňová ochrana intravilánu obce Kyjov

Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác na výstavbe úpravy potoka Hradlová v obci Kyjov. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno – Řečkovice – II. etapa

Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno – Řečkovice – II. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu, povolení a smlouvy. Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: 1) Provedení stavby podle stavebního povolení a projektu; 2) Provedení revitalizace zeleně v době vegetačního klidu; 3) Provedení souvisejících prací, ...

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Predmetom zákazky sú stavebné práce : Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Cífer, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

Cyklotrasy v obci Cífer, 1. etapa

Cyklotrasy v obci Cífer, 1. etapa

Predmetom zákazky je návrh objektu cyklotrasy od Železničnej stanice po ulici M.R. Štefánika cez križovatku M. R. Štefánika s Vendelínskou, Bernolákovou, Sokolskou a Štefana Moyzesa. Cyklotrasa pokračuje ďalej po Bernolákovej ulici až po záver Trnavskej ulice. Cyklotrasa je navrhnutá v celkovej dĺžke 2,040 04 km.

Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Nová Bystrica

Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Nová Bystrica

V obci Nová Bystrica okr. Čadca je navrhovaná úprava miestneho potoka za účelom ochrany obce pred povodňami. Navrhovaná úprava je rozdelená na dve ucelené časti.

Vídeňská 3. a 4. etapa, Praha 4

Vídeňská 3. a 4. etapa, Praha 4

Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vídeňská, v úseku od křižovatky s nepojmenovanou ulicí (K Ústavu) za autobusovou zastávkou „Zelené domky“, po okružní křižovatku Dobronická. Součástí stavby jsou i stávající vjezdy a propustky. Vozovka bude živičná, chodníky z betonové dlažby. Dále dojde k rekonstrukci uličních vpustí, ...

MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2018,  Jana Zajíce

MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2018, Jana Zajíce

Předmětem plnění je oprava chodníků, oprava odvodnění a sadové úpravy v ul. Jana Zajíce v Praze 7. Konstrukce stávajících chodníků bude vybourána v tl. 270 mm, vjezdy 390 mm, následně bude provedena výšková úprava obrubníků a položeny nové konstrukční vrstvy s krytem z mozaikové dlažby. Dále dojde ke zkrácení a bezbariérové úpravě přechodů pro ...

Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny – rozšírenie vodovodu

Nové Sady, časť Kotrbál a Ceroviny – rozšírenie vodovodu

Predmetom zákazky je rozšírenie vodovodu , časť Kotrbál a Ceroviny v obci Nové Sady. Detailná technická špecifikácia sa nachádza v časti C. súťažných podkladov.

Kanalizace města Abertamy - 2. etapa

Kanalizace města Abertamy - 2. etapa

Dostavba gravitační kanalizace Abertamy )stoky a odbočky pro přípojky), ČSOV C "Perninská", elektropřípojka pro ČSOV "Perninská", ČSOV A "U Vleku", elektropřípojka, výtlak ČSOV a - ČSOV B, stavební úpravy stávající ČOV Abertamy.

Chodník podél silnice I/11, Červená Voda

Chodník podél silnice I/11, Červená Voda

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového chodníku podél silnice I/11 včetně dvou zastávek autobusu k zajištění zvýšení bezpečnosti účastníků dopravy, zejména chodců, se záměrem možnosti zvýšení nemotorové dopravy. Realizací stavby dojde k napojení pěších tras na místní a regionální dopravní systémy, zvýšení bezpečnosti dopravy a společně s ...

Výstavba chodníku Doubravice

Výstavba chodníku Doubravice

Součástí jsou následující stavební objekty: SO 101 - Chodník SO 102 - Lávky SO 301 - Dešťová kanalizace SO 302 - Přeložka vodovodu SO 401 - Veřejné osvětlení

Poptávám výstavbu inženýrských sítí

Poptávám výstavbu inženýrských sítí

Poptávám výstavbu inženýrských sítí. Jedná se o výstavbu vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace v katastru obce Lutopecny. Zatím stavební povolení na 3 pozemky. V druhé etapě na 15 stavebních parcel.

Obnova a výstavba miestnych komunikácií v meste Svit

Obnova a výstavba miestnych komunikácií v meste Svit

Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove a výstavbe miestnych komunikácií v meste Svit, v rozsahu podľa súťažných podkladov a výkazu výmer a sprievodnej projektovej dokumentácie. Celkový rozsah stavebných prác po jednotlivých uliciach : ARekonštrukcia časti ul. Štúrovej+výstavba nových parkovacích miest SO-01, SO-02, SO-03 A.1Spevnené ...

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve výstavbě rodinného domu spolu s přístřeškem pro parkování a skladem pro nářadí v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí včetně demolice stávajícího objektu.

Chodník podél I/19 a veřejné osvětlení Kladruby

Chodník podél I/19 a veřejné osvětlení Kladruby

Stavba je členěna na stavební objekty: SO 101 – chodník SO 102 – zastávkové zálivy SO 103 – stavební úpravy sjezdů SO 201 – opěrné zdi SO 301 – odvodnění komunikací SO 401 – veřejné osvětlení

Poptávám zpevnění ploch pro pojezd VZV v zahradním centru

Poptávám zpevnění ploch pro pojezd VZV v zahradním centru

Poptávám zpevnění ploch pro pojezd VZV v zahraním centru.

Propojovací chodník Kladno centrum - Kladno Švermov

Propojovací chodník Kladno centrum - Kladno Švermov

Předmětem veřejné zakázky je pěší propojení mezi městskými částmi Kladno centrum - Kladno Švermov. Předmětný propojovací chodník je navržen v základní šířce 2,25 m, vč. dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a opěrné zdi. Stavba je situována při východní hraně ulice Slánská. Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci.

Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov

Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov

Předmětem veřejné zakázky je vybudování cyklistického propojení města Jihlavy s částí města Pávov a napojení průmyslové zóny, kde sídlí významní zaměstnavatelé Jihlavské sídelní aglomerace. Vlastní cyklostezka, která vychází z Generelu cyklistické dopravy města Jihlavy, je vedena převážně v extravilánu města v prostoru mezi železniční tratí ...

Krnsko – kanalizace – nové vyhlášení

Krnsko – kanalizace – nové vyhlášení

Předmětem veřejné zakázky je výstavba tlakové a gravitační kanalizace pro obec Krnsko včetně místní části Řehnice. Stoková síť bude navržena převážně jako gravitační se dvěma veřejnými čerpacími stanici. Dílčí část tvoří tlakové odkanalizování v lokalitách s nevhodnou geomorfologií či geologií.

(záznamy 1/25 z 3254)  strana 1 / 131