Nákup multifunkčních tiskových zařízení včetně systému zabezpečeného tisku a servisních služeb
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 43 chodbových multifunkčních zařízení, 1 produkčního zařízení, systému zabezpečeného tisku, dodávku originálních nerepasovaných spotřebních materiálů schválených výrobcem zařízení, včetně jejich ekologické likvidace a poskytnutí servisních služeb na dobu 6 let pro zadavatele. Pokud v průběhu trvání ...
Cell Stretcher - opakování
Cell Stretcher s kompenzací pohybu a kompatibilní s Leica THUNDER Imager 3D Live Cell mikroskopovým systémem.
Rámcová dohoda - dodávka vyvážecích souprav
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 5 nových vyvážecích souprav (kolových a pásových) dle specifikace v příloze zadávací dokumentace. Zadavatel garantuje odběr celkem 2 ks. Součástí předmětu plnění je také provádění servisních (garančních) prohlídek a ...
Dodávky spotřebního materiálu pro biochemické analýzy s výpůjčkou analytického systému
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro analýzu biochemických vyšetření. Vítězný dodavatel se zavazuje bezplatně zapůjčit po dobu trvání kupní smlouvy na opakující se plnění dodávek spotřebního materiálu plně automatický analytický systém. Blíže viz v zadávací podmínky.
ŠVZ – Přenosné stříkačky
Dodávka 15 ks přenosných stříkaček
Dodávka ICP-OES a APPI
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - přístroje. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohami č. 2 zadávací dokumentace.
ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii
Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 2.3 zadávací dokumentace.
Vybavení poslucháren MFF UK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky, dodávka IT techniky – 17 stolních počítačů do učebny a 2 PC sestav do auly pro prezentace různého formátu během přednášek a pro ovládání AV techniky a dodávka 2 serverů s GPU technologií a modulu RAM do stávajících serverů GPU clusteru do paralerní laboratoře, jejichž přesný popis je ...
Průtokový cytometr s HTS modulem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průtokového cytometru s HTS modulem dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Celokrytování stroje
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka celokrytování stroje pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávky pantografových sběračů pro tramvajové vozy včetně náhradních dílů
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávek pantografových sběračů a náhradních dílů pro tramvajové vozy 15T a KT8.
Drobné laboratorní pomůcky a přístroje do praktik
Drobné laboratorní pomůcky a přístroje do praktik: a) Pipetovací sada s kulatým stojanem pro min. 6 pipet, b) Dávkovací Pipeta 1ul -10ml, c) Akumulátorový pipetovací nástavec, d) Vortex, e) Kývačka, f) Malá centrifuga, g) Proudový zdroj, h) Vertikální elektroforéza, i) Horizontální elektroforéza, j) Suchá třepačka s ohřevem, k) ...
Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání spotřebního laboratorního materiálu pro obecnou mikrobiologickou praxi na základě uzavřené rámcové dohody.
Dodávky filtrů do jednotek VZT
Průběžné dodávky kapsových a HEPA filtrů do jednotek vzduchotechniky pro Nemocnici Na Homolce po dobu 48 měsíců.
Metalografický mikroskop
Předmětem veřejné zakázky je dodání invertovaného metalografického mikroskopu.
Opravy a revize lokotraktorů Správy
Předmětem VZ je provádění: a) zákonných revizí 2 ks hnacích drážních vozidel (dále též „HDV“) typu 742 a 730 včetně zajištění prolongace průkazu způsobilosti HDV a jejich určeného technického zařízení u Drážního úřadu v Praze, b) oprav závad HDV zjištěných při revizích, c) oprav závad vzniklých při běžném provozu HDV.
Large Optomechanical Mirror Mounts and Electronic Controls for L4 10 PW
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zahrnující zpracování podrobného návrhu, výrobu, testování a dodání 5 optomechanických sestav k velkým zrcadlům pro lasery (označených jako OM7, OM8, OM9, SPM1 and OOM1); zpracování podrobného návrhu optomechanické sestavy k velkému zrcadlu pro laser OM7.5; zpracování podrobného návrhu, výrobu, testování, ...
Oprava součástek a montážních jednotek TV 3-117
Hlavním předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spojené s opravou dílů pro letecké motory TV3-117. Především provedení kompletního cyklu opravy pracovních lopatek 1. stupně a 2. stupně turbíny s použitím pokrytí VSDP-11.
Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA – 1 ks
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 (slovy jednoho) kusu nové kontejnerové elektrocentrály 400 kVA (dále také „KEC“), která je určena pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie. Součástí dodávky je i proškolení obsluhy KEC v místech plnění ...
Atomic Layer Deposition - Systém pro depozici atomárních vrstev
Dodávka systému ALD pro účely projektu Fyzika pevných látek pro 21. století, kde bude využit jako „společný přístroj“ pro všechny výzkumné programy projektu. ALD bude sloužit jako modulární depoziční systém pro kontrolovanou depozici atomárně tenkých vrstev pro výzkum a vývoj nových materiálů a součástek v nanoelektronice, optoelektronice, optice ...
Kancelářská technika a zařízení - nákup
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zboží, tj. kancelářské techniky a zařízení, specifikovaných v příloze č. 1 - Specifikace a ceny zboží, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. V průběhu plnění této veřejné zakázky je zadavatel oprávněn objednávat zboží v plné šíři sortimentu zboží uvedeného v příloze č. 1 - Specifikace a ...
Letecká monitorovací technika - dron spolufinancovaná z IROP – opakované vyhlášení II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka čtyř (4) ks letecké monitorovací techniky - dronů podle technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Nákup 40 ks autobusů kategorie Md+
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku až 40 kusů autobusů kategorie Md+, a to s jedním vybraným dodavatelem. Konkrétní specifikace midibusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Předmětem sektorových veřejných zakázek zadaných na základě ...
Nákup 20 ks autobusů kategorie Md
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku až 20 kusů autobusů kategorie Md, a to s jedním vybraným dodavatelem. Konkrétní specifikace midibusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Předmětem sektorových veřejných zakázek zadaných na základě ...
Dodávky HW a příslušenství
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému dle ustanovení § 138 a násl. ZZVZ, jehož předmětem bude pořizování zboží - výpočetní a audio-video techniky – nákup hardware a příslušenství. Blíže viz ZD.