Pravidelné kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov
Pravidelné servisné prehliadky, kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov. Nálezové opravy zahŕňajú servisné práce pri vzniknutých poruchách na meteorologických meracích senzoroch a ich uvedenie do prevádzkyschopného stavu. Pravidelné servisné práce a kalibrácie zahŕňajú servisné práce predpísané výrobcom na týchto meracích ...
Dodávka a instalace kartonovací linky blistrů
Předmětem zakázky je dodávka a instalace kartonovací linky blistrů. Jedná se o automatické balení tablet do finální prodejní podoby, tzn. blistrování a následné zabalení do skládaček včetně vložení příbalového letáku.
Technické vybavenie pre údržbu cestnej infraštrukúry - traktory s prídavnými zariadeniami
Predmetom zákazky je dodávka traktorov s prídavnými zariadeniami a príslušenstvom. Podrobný opis, množstvá a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
LF UPOL/Imunofarmakoterapie - Laser pro průtokový cytometr
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu laseru pro průtokový cytometr. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného ...
Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky část 2 - Audio, video a informační technika část 3 - Speciální efekty část 4 - Mobiliář ...
LF HK – Centrifugy
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky centrifug pro Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové.
Obměna čističky za účelem snížení prašnosti
dodávka technologie čištění (čistička, dopravní cesty) včetně souvisejících stavebních prací
Interiérové vybavení nové budovy ZŠ Zdice
Předmětem veřejné zakázky je vybavení interiéru pro novou budovu ZŠ Žižkova ve Zdicích dle specifikace uvedené ve SVAZKU 3 zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví technické požadavky jako požadavky minimální, na kterých trvá. Součástí plnění je dodávka včetně montáže.
2 ks mycí a dezinfekční automat pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks mycích a dezinfekčních automatů pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, ...
Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s. č.II
Předmětem veřejné zakázky je výměna záložních zdrojů napájení elektrickou energií v areálu Nemocnice Tábor, a.s. Jedná se o komplexní výměnu stávající technologie tvořenou dvěma dieselagregáty o výkonu každý 160 kW, za dva nové, nepoužité dieselagregáty každý s výkonem 900 kVA (720 kW), instalaci a zprovoznění nové technologie připojením do ...
Dodávky validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů
Předmět veřejné zakázky jsou dodávky validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro imunohematologický analyzátor IH-500, včetně zápůjčky 1ks kompatibilního imunohematologického analyzátoru s IH-500 pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Nákup a dodanie informačno-komunikačných technológií
Predmetom zákazky je dodávka IKT. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok Podrobné vymedzenie predmetu ...
HW vybavení Point One – II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka různých položek IT vybavení pro prostory podnikatelského inkubátoru Point One. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, jejichž předmětem je: Ad a. HW vybavení Předmětem plnění této části je dodávka HW vybavení pro podnikatelský inkubátor Point One. Ad b. Tiskárny Předmětem plnění této části je ...
Zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev
Predmetom zákazky je komplexná dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v členení: Por.č. 1; Germicídny žiarič; 8 ks; Por.č. 2; Prístroj na vyšetrenie zraku; 1 ks; Por.č. 3; Osobná váha s výškomerom; 3 ks; Por.č. 4; Resuscitačný set; 4 ks; Por.č. 5; EKG prístroj ; 3 ks; Por.č. 6; ...
Výstavba rozhledny pod Holednou
Předmětem veřejné zakázky je výstavba ocelové konstrukce rozhledny.
Odolov - TOEL 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky extra lehkého topného oleje (dále jen „TOEL“) do nadzemních zásobníků (2x 35 000 litrů) pro potřeby zadavatele v předpokládaném množství 300 000 litrů po dobu účinnosti Rámcové dohody, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. TOEL musí splňovat jakostní parametry a podmínky specifikované ...
Zavedení dynamického nákupního systému na dodávky náhradních dílů pro letecké motory
Dodávky náhradních dílů na základě výzvy k podání nabídek
Dynamický nákupní systém na dodávky ICT a AVT
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky ICT a AVT techniky a splnění dalších s tím souvisejících závazků
UTB – Pronájem multifunkčních zařízení 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních zařízení, vč. servisních služeb na dobu trvání 60 měsíců pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Embolizační spirály odpoutatelné neurointervenční
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky embolizačních spirál odpoutatelných neurointervenčních.
Angiografická linka pro elektrofyziologické operační sály
Dodávka angiografického kompletu pro intervenční kardiologii včetně pozáručního servisu pro Nemocnici Na Homolce
3 ks RTG-C ramena
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku v části 1 až 3 této veřejné zakázky.
Operační pojízdné RTG – C rameno pro Nemocnici Přerov
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks operačního pojízdného RTG – C ramena pro Nemocnici Přerov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, která ...
Endoskopy pro urologické oddělení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka flexibilního video-ureterorenoskopu a flexibilního ureterorenoskopu pro urologické oddělení Pardubické nemocnice. Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zdravotnického prostředku včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se ...