Komplexní nakládání s odpady

Komplexní nakládání s odpady

Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní služby v oblasti nakládání s komunálními odpady na území měst a obcí uvedených v zadávací dokumentaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho dalšími prováděcími právními předpisy. Jedná se zejména o: • sběr, svoz, přepravu ...

Svoz odpadu pro městys Chlum u Třeboně

Svoz odpadu pro městys Chlum u Třeboně

Zadavatel realizuje druhem otevřeného řízení dle ust. § 56 zákona veřejnou zakázku, předmětem jejíhož plnění je poskytování služeb sběru, přepravy a odstraňování nebo využívání odpadu v katastru obce zadavatele.

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - sdružení Struhařov

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - sdružení Struhařov

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro všechny členy sdružení zadavatelů, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, ...

Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu, vývoz a likvidace

Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu, vývoz a likvidace

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství a to v tomto rozsahu: 1.Sběr, svoz a odstranění směsného kom. odpadu, 2.Odvoz a odstranění objemného odpadu - SD, 3.Odvoz a odstranění stavebního odpadu - SD, 4.Odvoz a odstranění dřeva - SD,5.Odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu - SD,6.Odvoz a odstranění ...

Svoz komunálního odpadu v Moravském Berouně

Svoz komunálního odpadu v Moravském Berouně

Vybraný dodavatel veřejné zakázky zajistí komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního a separovaného komunálního odpadu pro celé město Moravský Beroun (tj. včetně jeho části – Sedm Dvorů, Ondrášov, Čabová a Nové Valteřice), vše v souladu se zákonem o odpadech a se souvisejícími prováděcími předpisy.

Zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodnenia odpadu

Zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodnenia odpadu

Predmetom zákazky je zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia alebo zhodnocovania odpadu zo spaľovania odpadu, ktorý vzniká v závode Spaľovňa odpadu obstarávateľa. V zmysle Prílohy č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa jedná o nie nebezpečný odpad, katalógové číslo odpadu : 19 01 12 popol a škvara iné ako ...

Zajištění sběru, svozu a likvidace odpadu pro obce DSO MORAVSKÁ BRÁNA

Zajištění sběru, svozu a likvidace odpadu pro obce DSO MORAVSKÁ BRÁNA

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb – sběru, přepravy a odstraňování směsného a tříděného odpadu v obcích Sobíšky, Lazníky, Lazníčky, Radvanice, Veselíčko, Osek nad Bečvou, Dolní Újezd, Bohuslávky, Jezernice, Týn nad Bečvou. Smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky bude uzavřena na dobu neurčitou od 01.01.2018.

Nakladanie s odpadom v obci Dvory nad Žitavou

Nakladanie s odpadom v obci Dvory nad Žitavou

Predmetom zákazky sú služby spojené s nakladaním s odpadom v obci Dvory nad Žitavou, pozostávajúce zo zberu, odvozu a zneškodňovania odpadu v mieste plnenia. Detailnejší opis a požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky tvoria časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky, ako aj ostatné časti a prílohy súťažných podkladov.

Odpadové hospodářství příspěvkových organizací Olomouckého kraje 2017 - 2019

Odpadové hospodářství příspěvkových organizací Olomouckého kraje 2017 - 2019

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb svozu, využití a likvidace odpadu, včetně poskytnutí požadovaných nádob na odpad pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje. Konkrétní požadované množství a druh pro každou příspěvkovou organizaci, bude objednán příslušnou příspěvkovou organizací zadavatele.

Zberný dvor - Lúčky - stavebné práce

Zberný dvor - Lúčky - stavebné práce

Cieľom zákazky je výstavba nového zberného dvora v obci Lúčky vrátane prislúchajúceho technologického a strojového vybavenia.

Zajištění služeb nakládání s odpady na území Městyse Křinec

Zajištění služeb nakládání s odpady na území Městyse Křinec

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního odpadu (vč. objemného odpadu), sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek komunálního odpadu, jejímž původcem je městys Křinec a dále zajištění odkládání a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu. Specifikace požadovaných ...

Odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné

Odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné

Odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné.

Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu II

Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu II

Predmetom verejného obstarávania je odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu vytriedeného z tuhého komunálneho odpadu z domácností. Predpokladané množstvo odpadu: cca 1500 t - kat. čísla 20 01 08 (biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, O ) - kat. čísla 20 02 01 (biologicky rozložiteľný odpad, O) Podmienky: - ...

Technické služby v obci Udiča

Technické služby v obci Udiča

1) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie komunálneho odpadu 2) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie objemného odpadu (OO) a drobného stavebného odpadu 3) Zber, odvoz, triedenie a zhodnotenie odpadov zo separovaného zberu (papier, sklo, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály (VKM) + kovové obaly) 4) Zber, odvoz a ...

Sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelných odpadů na území města Blanska a místních částí

Sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelných odpadů na území města Blanska a místních částí

Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb – sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelného odpadu (dále též jen „BRO“) zejména z veřejných ploch na území města Blanska, ze zahrad a domácností od občanů města Blanska na území města Blanska vč. všech jeho místních částí (dále téže jen „území města Blanska“), blíže specifikovaných ...

Svoz odpadu II

Svoz odpadu II

Sběr, svoz, přeprava a odstranění komunálního odpadu, odpadu podobného komunálnímu odpadu, tříděných složek komunálního odpadu (včetně dotřídění a jejich využití), objemného odpadu, nebezpečného odpadu,hřbitovního odpadu a odpadu biologicky rozložitelného.

Poptávám výkup kovošrotu

Poptávám výkup kovošrotu

Poptávám výkup kovošrotu, cca 1.000 kg AL kovolistů. Děkuji.

Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Miroslavi

Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Miroslavi

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství při nakládání s komunálním odpadem – sběr, svoz, třídění a odstraňování směsného komunálního odpadu z odpadových nádob o objemu 110 až 240 l; sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek separovaného odpadu (papír, plasty, tetrapaky, sklo barevné, sklo čiré, ...

Komplexní nakládání s odpady II.

Komplexní nakládání s odpady II.

Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní služby v oblasti nakládání s komunálními odpady na území města a obcí uvedených v zadávací dokumentaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZoO“), a jeho dalšími prováděcími právními předpisy. Jedná se zejména o: ...

Sběr, svoz, využití nebo odstranění komunálních odpadů vznikajících na území města Brušperku

Sběr, svoz, využití nebo odstranění komunálních odpadů vznikajících na území města Brušperku

Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů ve městě Brušperk v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Jedná se o směsné komunální ...

Zajištění sběru, odvozu a odstranění (využití) směsného, biologicky rozložitelného a komunálního odpadu

Zajištění sběru, odvozu a odstranění (využití) směsného, biologicky rozložitelného a komunálního ...

Služby spojené se zajištěním sběru, odvozu a odstranění směsného, biologicky rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro město Šumperk, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále ...

Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Tlmače

Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Tlmače

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na predmet zákazky s názvom: Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Tlmače. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi v členení: - zber - preprava - zneškodnenie alebo zhodnotenie /likvidácia/ - chemické čistenie nádob a dezinfekcia vyprodukovaného komunálneho odpadu ...

Zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov z obce  Zemianske Kostoľany

Zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov z obce Zemianske Kostoľany

Predmetom zákazky je zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov z domácností a od podnikateľských subjektov vyprodukovaných na území obce v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov v platnom znení. Celkové množstvá ...

Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu na území města Jablonné v Podještědí

Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu na území města Jablonné v Podještědí

Předmětem této veřejné zakázky sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu ve správním území města Jablonné v Podještědí. Realizace veřejné zakázky představuje především tyto činnosti: - Pravidelný sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu k.č. 200301 ze sběrných nádob a plastových pytlů označených logem firmy - Sběr, svoz a využití ...

Nakladanie s odpadmi v obci Lučivná

Nakladanie s odpadmi v obci Lučivná

Zber, odvoz a likvidácia alebo zhodnotenie odpadov v obci Lučivná, a s tým súvisiace činnosti.

(záznamy 1/25 z 725)  strana 1 / 29