Poptávám výkup lithiových baterií
Poptávám výkup lithiových baterií. Díky za info Hezký den Pavel Bartoň
Služby v odpadovom hospodárstve
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území mesta Kysucké Nové Mesto a obcí Dolný ...
Svoz a nakládání s odpadem města Golčův Jeníkov 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se SKO, separovaným odpadem (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy) sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst a následně také přímo od rodinných domů; svozu biologicky rozložitelným odpadem od rodinných domů a jejich předání na městskou kompostárnu, ...
Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku odpadového hospodárstva
Predmetom tejto zákazky je poskytovanie služieb na úseku odpadového hospodárstva a to zber, zvoz a likvidácia odpadu, zber objemného odpadu a iný zber odpadu, zber a odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len BRKO), zber triedených druhov odpadu, prevádzka zberového dvora prekládkovej stanice a údržba a výmena kontajnerov v ...
Komplexní nakládání s odpady v obci Baška
Předmětem plnění veřejné zakázky je shromažďování, sběr, svoz, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů.
Sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu na území města Domažlice a obce Havlovice
Poskytnutí služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci tříděného odpadu na území města Domažlice a obce Havlovice.
Poskytnutí služeb souvisejících se správou, provozem a údržbou sběrného dvora Liškárna
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících se správou, provozem a údržbou vybaveného sběrného dvora odpadů Liškárna v ul. Bohunická, Týn nad Vltavou, jakožto zařízení ke sběru a výkupu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to od 1.2.2019 na dobu neurčittou.
Hledáme dodavatele šrotu z barevných kovů
Hledáme dodavatele Šrotu z barevných kovů Zajímají nás tyto produkty: 1. Mosaz 2. Měď (mix, kus, jiskrové jádro) 3. Kabely s obsahem mědi Naše společnost «Navigator» (http://navigatormk.com/) se nachází v Rusku (město Ekaterinburg) a zabývá se výkupem a další realizace šrotu z barevních kovů na B2B trhu Mužeme nabídnout cenu 5 200 ...
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v Meste Gabčíkovo, v období od 01.01.2020 do 31.12.2021 v zmysle zákonov č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmen a doplnení ...
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve, pozostávajúcich zo zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu; zberu, prepravy a zneškodnenia/zhodnotenia jedlých olejov a tukov; zberu, prepravy a zneškodnenia nebezpečného odpadu, zberu, prepravy a ...
Odvoz a odstranění odpadu produkovaného v NNH
Sběr, odvoz a odstranění nebezpečných odpadů a ostatních odpadů produkovaných ve zdravotnickém zařízení.
Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Lieskovec
Zber preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v obci Lieskovec v zmysle podmienok uvedených v Súťažných podkladoch
Svoz a nakládání s komunálním odpadem města Hořice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se směsným komunálním odpadem a separovaným odpadem (papír, plast, sklo, kovy sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst a následně také přímo od rodinných domů) města Hořice a jeho místních částí (dále jen území města).
Provozování systému nakládání s odpadem v obci Drahelčice
Svoz a likvidace odpadu vč. nebezpečného a objemového odpadu v katastrálním území obce Drahelčice.
Svoz a likvidace odpadu Města Rudná
zajištění svozu a likvidace odpadu na území města Rudná a služeb s tím spojených v souladu se zákonem o odpadech a ostatními obecně závaznými předpisy – komunálního odpadu, tříděného odpadu a bioodpadu
Areál Lokomotiva - demolice tribuny
Předmětem zakázky je demolice stavebních objektů dle projektové dokumentace tj. tribuny s hledištěm a přístavby šaten s umyvárnami a klubovnou. Malé hřiště na kopanou se nebude demolovat (po demolici tribuny musí být plně funkční)! Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění výkupu kovových konstrukcí demontované tribuny. Vybraný dodavatel ...
Svoz a nakládání se separovaným odpadem města Chlumec nad Cidlinou II
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se separovaným, nebezpečným a jiným odpadem města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník (dále jen území města) v rozsahu uvedeném v Projektu, který je přílohou č.4 zadávací dokumentace
Služby v odpadovom hospodárstve  - odvoz a likvidácia odpadu
Predmetom zákazky je pravidelný zber, odvoz a zneškodnenie tuhého zmesového komunálneho odpadu skupiny 20 03 01 (podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zo zberných nádob v objeme 110l,120l, 240l, 1 100 l a plastových vriec na území obce Nesvady, vrátane časti Aňala a obce Imeľ na riadenú skládku, v ...
Svoz komunálního odpadu ve správní území Česká Skalice na dobu 4 let od 1. 1. 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je: • Provádění svozu směsného komunálního odpadu,• Svoz vytříděných plastů a nápojových kartonů,• Svoz vytříděného papíru,• Shromažďování, sběr, přeprava, využití nebo odstranění nebezpečné složky komunálního odpadu a objemného komunálního odpadu,• Uložení odpadu na skládku. Blíže je předmět plnění specifikován v ...
Svoz a likvidace komunálního odpadu pro město Šenov
Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu pro zadavatele pro město Šenov.
Svoz a likvidace komunálního odpadu pro obec Všenory
Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu pro obec Všenory.
Zajištění sběru, svozu, a převzetí komunálního odpadu v obvodu města Vsetín
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území města Vsetín (dále jen „zadavatel“) v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami zadavatele.
Provozování sběrných dvorů na území hl. m. Prahy
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora (dále jen „zařízení“ nebo „sběrný dvůr“) na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy, a to 13 sběrných dvorů na území městských ...
Čistění technologií a likvidace odpadů NET4GAS
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nakládka, odvoz a zneškodnění všech typů nebezpečných odpadů a ostatních odpadů dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb. (i) další technické činnosti (např. pronájem sběrné nádoby, zajištění povinností zpětného odběru, zpracování konceptu základního popisu odpadu zadavatele, atd.), (ii) čistící a obdobné služby ...
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Buštěhrad
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...