Svoz a nakládání s komunálním odpadem města Hořice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se směsným komunálním odpadem a separovaným odpadem (papír, plast, sklo, kovy sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst a následně také přímo od rodinných domů) města Hořice a jeho místních částí (dále jen území města).
Provozování systému nakládání s odpadem v obci Drahelčice
Svoz a likvidace odpadu vč. nebezpečného a objemového odpadu v katastrálním území obce Drahelčice.
Svoz a likvidace odpadu Města Rudná
zajištění svozu a likvidace odpadu na území města Rudná a služeb s tím spojených v souladu se zákonem o odpadech a ostatními obecně závaznými předpisy – komunálního odpadu, tříděného odpadu a bioodpadu
Areál Lokomotiva - demolice tribuny
Předmětem zakázky je demolice stavebních objektů dle projektové dokumentace tj. tribuny s hledištěm a přístavby šaten s umyvárnami a klubovnou. Malé hřiště na kopanou se nebude demolovat (po demolici tribuny musí být plně funkční)! Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění výkupu kovových konstrukcí demontované tribuny. Vybraný dodavatel ...
Svoz a nakládání se separovaným odpadem města Chlumec nad Cidlinou II
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se separovaným, nebezpečným a jiným odpadem města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník (dále jen území města) v rozsahu uvedeném v Projektu, který je přílohou č.4 zadávací dokumentace
Služby v odpadovom hospodárstve  - odvoz a likvidácia odpadu
Predmetom zákazky je pravidelný zber, odvoz a zneškodnenie tuhého zmesového komunálneho odpadu skupiny 20 03 01 (podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zo zberných nádob v objeme 110l,120l, 240l, 1 100 l a plastových vriec na území obce Nesvady, vrátane časti Aňala a obce Imeľ na riadenú skládku, v ...
Svoz komunálního odpadu ve správní území Česká Skalice na dobu 4 let od 1. 1. 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je: • Provádění svozu směsného komunálního odpadu,• Svoz vytříděných plastů a nápojových kartonů,• Svoz vytříděného papíru,• Shromažďování, sběr, přeprava, využití nebo odstranění nebezpečné složky komunálního odpadu a objemného komunálního odpadu,• Uložení odpadu na skládku. Blíže je předmět plnění specifikován v ...
Svoz a likvidace komunálního odpadu pro město Šenov
Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu pro zadavatele pro město Šenov.
Svoz a likvidace komunálního odpadu pro obec Všenory
Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu pro obec Všenory.
Zajištění sběru, svozu, a převzetí komunálního odpadu v obvodu města Vsetín
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území města Vsetín (dále jen „zadavatel“) v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami zadavatele.
Provozování sběrných dvorů na území hl. m. Prahy
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora (dále jen „zařízení“ nebo „sběrný dvůr“) na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy, a to 13 sběrných dvorů na území městských ...
Čistění technologií a likvidace odpadů NET4GAS
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nakládka, odvoz a zneškodnění všech typů nebezpečných odpadů a ostatních odpadů dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb. (i) další technické činnosti (např. pronájem sběrné nádoby, zajištění povinností zpětného odběru, zpracování konceptu základního popisu odpadu zadavatele, atd.), (ii) čistící a obdobné služby ...
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Buštěhrad
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Poskytování služeb v oblasti nakládání se separovaným odpadem papír a plast
Předmětem veřejné zakázky je provádění činností v oblasti systému nakládání se separovaným odpadem na území města Valašské Meziříčí a jeho místních částech, v souladu s platnými obecně závaznými vyhláškami zadavatele a se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu: -svoz ...
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy v ulici Voctářova na území městské části Praha 8
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora na území Prahy, v ulici Voctářova, na pozemku zadavatele parc. č. 767/4 v k.ú. Karlín. Zařízení musí být provozováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. ...
Svoz, odvoz a odstraňování specifických zdravotnických odpadů z NNB - nebezpečných odpadů
Předmětem plnění VZ je převzetí, přeprava a odstranění odpadů vyprodukovaného Nemocnicí Na Bulovce (dále též jen „NNB“ nebo „zadavatel“) včetně služeb souvisejícími s likvidací odpadů a odpady, a to zejména: a) svoz, přeprava nebezpečných odpadů (včetně zdravotnického odpadu), b) svoz a přeprava ostatních odpadů (včetně živočišných a směsných ...
Komunální služby Praha 8
1. svoz obsahu odpadkových košů na území objednatele 2. úklid okolí odpadkových košů 3. zabezpečení provozuschopnosti odpadkových košů 4. mytí odpadkových košů 5. doplňování speciálních papírových (balení po 25 ks) a plastových (balení po 50 ks) sáčků na psí exkrementy 6. pravidelné přistavování, svoz, využití a odstraňování ...
UTB – Svoz papírového odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz papírového odpadu. Předmět veřejné zakázky bude poskytován pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále také „UTB ve Zlíně“) a je dále vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace.
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou
Predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie zberu, prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vrátane jeho zberu, prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodnenia
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná
Predmetom zákazky je zber a uskladňovanie zmesového komunálneho odpadu z obce Oravská Lesná na certifikovanú skládku odpadov, a to na obdobie dvoch (2) rokov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí služby. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami v meste Šaľa
Predmetom zákazky je zabezpečenie zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu (zber zo 120 l príp. z 240 l zberných nádob, 1100 l kontajnerov a z polopodzemných kontajnerov), zber a preprava objemného odpadu, zneškodnenie zvyškového komunálneho odpadu a prevádzkovanie zberného dvora. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice, vznikajícího při provádění zdravotnických činností, po dobu jednoho roku a za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci. Odvoz a odstranění nebezpečného odpadu se týká následujících katalogových čísel: 180103 Odpady, na jejichž sběr a ...
Svoz a nakládání s odpadem města Ronov nad Doubravou
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb svozu odpadu pro město Ronov nad Doubravou, v rozsahu tohoto Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace.
Provozování sběrného dvora na území městských částí Praha - Ďáblice a Praha - Vinoř
Předmětem plnění je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, ...
Odpadové hospodářství příspěvkových organizací Olomouckého kraje 2019 – 2021
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb svozu, využití a likvidace odpadu, včetně poskytnutí požadovaných nádob na odpad (dále také „služby odpadové hospodářství“ nebo „služby“) pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje.