Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice, vznikajícího při provádění zdravotnických činností, po dobu jednoho roku.
Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu (kat. čísla odpadov 18 01 02 a 18 01 03)
Potreba zabezpečovania likvidácie odpadov v Národnom ústave detských chorôb.
Zber a likvidácia zmesového komunálneho odpadu z malých košov
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb pri zbere, zvoze a likvidácii zmesového komunálneho odpadu a komunálneho odpadu inak nešpecifikovaného z tzv. malých košov pre Mesto Revúca. Služby je potrebné zabezpečiť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vyplývajúcej zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení ...
Odstraňování odpadů pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciovou společnost
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a odstraňování specifických odpadů, t. j. "Ostatní a nebezpečné odpady“ a "Stavební a demoliční odpady“ pro zadavatele na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje.
Zajištění nakládání s odpady kategorie N a O III
Předmětem plnění Zakázky je komplexní zajištění nakládání s Odpady ze zdravotní péče, s nepravidelným výskytem a nepravidelně odvážené odpady kategorie N a O a jejich likvidace z areálu Zadavatele, tj. areálu Institutu klinické a experimentální medicíny nacházejícího se na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč (objekt IKEM), Vídeňská 800, ...
Sběr, svoz a odstranění odpadu - Milovice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů
Předmětem zakázky je převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů, a to dle požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. S odpady musí být nakládáno dle § 3 zákona o odpadech v souladu s hierarchií odpadového hospodářství tzn. musí být přednostně recyklovány a dle § 13 zákona o odpadech předány přímo nebo ...
Likvidace ostatních odpadů ve FNOL  kuchyň
Předmětem veřejné zakázky je sběr, odvoz a zneškodnění odpadů z budovy WD (stravovací provoz) Fakultní nemocnice Olomouc, včetně dodávky kontejnerů.
Likvidace ostatních odpadů ve FNOL  papír
Předmětem veřejné zakázky je sběr, odvoz a zneškodnění odpadů z jednotlivých klinik a pracovišť Fakultní nemocnice Olomouc, a to včetně Kliniky zubního lékařství (Palackého 12, 779 00 Olomouc), včetně dodávky kontejnerů.
Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve
Predmetom zákazky je zber, odvoz, prenájom nádob, uloženie a zneškodnenie tuhého zmesového komunálneho odpadu kategórie 20 03 01 Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len vyhláška) zo zberných nádob v objeme 110l/120l, 240l, 1100 l a objemového odpadu kategórie 20 03 07 podľa vyhlášky z veľkoobjemových ...
Odběr a zpracování druhotných surovin
Dynamický nákupní systém na odběry a následné zpracování vybraných druhotných surovin pocházejících z území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
Komplexné nakladanie s komunálnymi odpadmi na území Mesta Revúca
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb pri -nakladaní s komunálnymi odpadmi vrátane jeho vytriedených zložiek, t.j. služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnymi odpadmi za účelom ich zhodnotenia, zneškodnenia, -prevádzkovanie zberného dvora pre Mesto Revúca, -zber kuchynského a reštauračného odpadu a ...
Poptávám výkup rtuti
Hledám firmu, která vykoupí větší množství rtuti (z pozůstalosti). Uveďte cenu za kg.
Služby odpadového hospodářství pro Ústí nad Labem
Formálním účelem této nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle ustanovení § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ je uzavření dvou (2) samostatných smluv na poskytování služeb odpadového hospodářství pro zadavatele, přičemž každá smlouva bude uzavřena s jedním dodavatelem, který podal nabídku na plnění příslušné části veřejné zakázky, a který ...
Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad v roku 2023
Predmetom zákazky je poskytnutie služby pravidelného zberu, prepravy a zhodnotenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len BRKO), zo záhrad pri rodinných domoch, malých bytovkách do 9 b. j. a bytových domov zo záhradou v ich súkromnom vlastníctve, v meste Hlohovec vrátane m. č. Šulekovo (ďalej len mesto), počas mesiacov marec až ...
Provozování sběrných dvorů hl. m. Prahy ve vlastnictví nebo nájmu účastníka
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy. Podrobnosti jsou uvedené v příslušné zadávací dokumentaci.
Zber a likvidácia odpadov v obci Radzovce
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu.
Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Miroslavi v období 1.3.2023 - 28.2.2027
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství při nakládání s komunálním odpadem - sběr, svoz, třídění a odstraňování směsného komunálního odpadu z odpadových nádob, sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek separovaného odpadu (papír, plasty, tetrapaky, sklo barevné, sklo čiré, biologicky rozložitelný́ ...
Zber a likvidácia odpadov v obci Klenovec
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu.
Svoz, využití nebo odstranění směsného a tříděného komunálního odpadu
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytování služeb, které budou spočívat v zajištění svozu vytříděných složek komunálního odpadu, jeho dotřídění, předání k dalšímu využití nebo zpracování, případně odstranění, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech a všemi jeho prováděcími vyhláškami, zákonem č. ...
Zajištění sběru, svozu a odstranění vybraných nebezpečných a ostatních odpadů
Předmětem plnění je poskytnutí služeb spočívajících ve sběru, svozu a odstranění vybraných nebezpečných a ostatních odpadů a činností s tím souvisejících.
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Průhonice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Poptávám výkup či svoz papírového odpadu
Poptávám výkup či svoz papírového odpadu, hlavně kartony (krabice). Děkuji Kotvaldová
Svoz, přeprava komunálního a separovaného odpadu v Moravském Berouně
Předmětem plnění je: a) svoz, přeprava a uložení směsného komunálního odpadu (místo uložení určuje dodavatel); b) svoz, přeprava plastů a plastových obalů; c) svoz, přeprava papíru a lepenky a papírových a lepenkových obalů; d) svoz, přeprava skla a skleněných obalů; e) svoz, přeprava biologického odpadu; f) ...
Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií nebezpečný
Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií nebezpečný. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.