Poptávám výkup rtuti
Dobrý den, hledám někoho, kdo odkoupí cca 1 kg rtuti. Ideálně Brno nebo si pro rtuť přijet. Děkuji za nabídky.
Poptávám výkup gitterboxů
Dobrý den, mám na prodej dva druhy obalů, rozměry 1200x1000x1000. Jeden zelený sklácí gitterbox (80 ks) a jeden modrobílý (450 ks). Pro ukázku vkládám obrázek. Mockrát děkuji Janík
Zber a likvidácia odpadov v meste Jelšava
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu.
Poskytovanie služieb súvisiacich s odvozom,  zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov
Predmetom zákazky je odvoz a nakladanie s odpadmi v meste Rožňava v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá spočíva v preprave a následnom likvidovaní komunálneho odpadu (ďalej iba KO) v súlade s uvedeným zákonom a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
Poptávám výkup měděných drátů
Dobrý den, poptávám výkup měděných drátů. Prosím o informace o výkupní ceně. Děkuji za informace. D.Hauprmann
Zber, preprava a zhodnotenie komunálnych odpadov v meste Svätý Jur  2024 – 2028
Predmetom zákazky je zabezpečenie odvozu a likvidácia odpadov v meste Svätý Jur.
Poptávám likvidaci nádrže na mazut
Poptávám firmu na likvidaci staré, již vyčištěné nádrže na mazut.
Zhodnotenie K-BRO
Predmetom obstarávania je odber, zhodnotenie odpadu kat. číslo 20 01 08 kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (K-BRO), ktorý pochádza z domácností na území hl. mesta SR Bratislavy, a ktorý je dopravovaný vo veľkokapacitných kontajneroch príp. špeciálnymi vozidlami verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene ...
Odber, odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov
Predmetom zákazky je plynulý odber, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečných odpadov. Zoznam nebezpečných odpadov tvorí Prílohu č. 1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Preprava kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu
Predmetom zákazky je preprava odpadu, kat. č. 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad /zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov/ v predpokladanom množstve 500 ton/rok pri frekvencii zberu 2 x do týždňa. Realizácia predmetu zákazky: od 1.7.2023 30.6.2024. /dobu realizácie ...
Zber,  preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu
Lehota realizácie zákazky: Od 01.07.2023 do 30.06.2027 Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu Predmetom verejného obstarávania je: Ponuková cena 1. Zvoz komunálneho odpadu Cena za zvoz KO Eur / obyvateľ / 48 mesiacov Cena musí obsahovať nasledovné služby: - odvoz komunálneho odpadu (20 03 01) na ...
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Stráne pod Tatrami
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve, pozostávajúcich zo zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu, na území obce Stráne pod Tatrami v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
Zber a likvidácia odpadov v obci Krásnohorské Podhradie
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu, odvozu a likvidácie odpadu pre verejného obstarávateľa Obec Krásnohorské Podhradie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovanie ďalších činností vyplývajúcich z predmetu zákazky . Predmet zákazky musí byť realizovaný tiež v ...
Poptávám výkup mědi
Dobry den, mam dotaz ohledně výkupu médi. Měli bychom cca 60kg čisté mědi z velkých kabelů, průřez žíly přes 2mm. Jaká v by byla prosím Vás u Vás výkupní cena za 1kg? Děkuji za odpověď.
Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií nebezpečný
Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií nebezpečný. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Nakládka, odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku štátu v správe Daňového úradu Prešov
Nakládka, odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku štátu v správe Daňového úradu Prešov na organizačných zložkách Daňového úradu Prešov na nákladné motorové vozidlá. Jedná sa o neupotrebiteľný majetok štátu ako sú stoličky, stoly, skrine, pulty, kontajnery, trezory, koberce a ostatný zmiešaný odpad podľa priloženého zoznamu majetku na ...
Služby v odpadovom hospodárstve
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie: Predmetom zákazky sú služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom, jeho zber a vývoz na Skládku odpadov Rajeckého regiónu, združenie. Podrobnejšie je predmet zákazky špecifikovaný prílohami tejto výzvy, najmä v znení rámcovej dohody.
Zber BRKO v Sládkovičove
Odberateľ sa zmluvne zaväzuje odoberať a spracovávať BRKO od fyzických a právnických osôb na území mesta Sládkovičovo. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, katalógové číslo odpadu : 200108, bude odvážaný v podobe vyprázdnenia 50ks BIO kontajnerov o objeme 120 litrov a 1000ks x 10 litrov.
Preprava a likvidácia nebezpečného odpadu
Predmetom zákazky je odvoz, preprava a likvidácia biologicky nebezpečného odpadu zo Zdravotného strediska Tbiliská, Mestská časť Bratislava-Rača, zaradeného podľa Katalógu odpadov: Kód odpadu: 18 01 03 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
Zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti v meste Poprad
Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností v meste Poprad (ďalej len BRKO) v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z., zatriedenie odpadu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení do kategórie 20 01 08 biologicky rozložiteľný kuchynský a ...
Zhodnotenie stavebného odpadu
Predmetom obstarávania je odber a zhodnotenie stavebného odpadu, katalógových čísel odpadu: 200308, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904, 200202 (ďalej len odpad) v predpokladanom množstve 3 350 ton. Zákazka je rozdelená na dve časti tak, že predmetom obstarávania I. časti je odber a zhodnotenie drobného stavebného odpadu kat. ...
Zber a odvoz objemného odpadu
Jedná sa o zber a odvoz objemného odpadu (kód odpadu 20 03 07), kalendárový zber a odvoz objemného odpadu a odvoz odpadu pri likvidácii nelegálnych skládok v meste Komárno (kód odpadu 20 03 01 zmesový komunálny odpad, kód odpadu 20 03 03 odpad z čistenia ulíc, kód odpadu 20 03 07 objemný odpad, kód odpadu 20 03 08 drobný stavebný odpad, kód odpadu ...
Nakladanie s odpadmi v kategórii ostatný odpad
Služby, spočívajúce v zbere, odvoze a likvidácii odpadu, zatriedeného vo vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad. Prevádzkovateľ sa zaväzuje triediť odpady v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Nakladanie s odpadom pochádzajúcimi od občanov
Predmetom zákazky je odber, odvoz, zneškodnenie a/alebo zhodnotenie ostatného a nebezpečného odpadu skládkovaním alebo termickým zneškodnením v spaľovni ostatného a nebezpečného odpadu, alebo nakladanie iným spôsobom v súlade so Zákonom o odpadoch, príslušnými predpismi, najmä vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v ...
Výkup druhotných surovin
Dynamický nákupní systém na výkup vybraných druhotných surovin, kdy Zadavatel převezme od Dodavatele Odpad a zajistí jeho následné zpracování.