Zber a likvidácia odpadov v obci Klenovec
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu.
Svoz, využití nebo odstranění směsného a tříděného komunálního odpadu
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytování služeb, které budou spočívat v zajištění svozu vytříděných složek komunálního odpadu, jeho dotřídění, předání k dalšímu využití nebo zpracování, případně odstranění, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech a všemi jeho prováděcími vyhláškami, zákonem č. ...
Zajištění sběru, svozu a odstranění vybraných nebezpečných a ostatních odpadů
Předmětem plnění je poskytnutí služeb spočívajících ve sběru, svozu a odstranění vybraných nebezpečných a ostatních odpadů a činností s tím souvisejících.
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Průhonice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Poptávám výkup či svoz papírového odpadu
Poptávám výkup či svoz papírového odpadu, hlavně kartony (krabice). Děkuji Kotvaldová
Svoz, přeprava komunálního a separovaného odpadu v Moravském Berouně
Předmětem plnění je: a) svoz, přeprava a uložení směsného komunálního odpadu (místo uložení určuje dodavatel); b) svoz, přeprava plastů a plastových obalů; c) svoz, přeprava papíru a lepenky a papírových a lepenkových obalů; d) svoz, přeprava skla a skleněných obalů; e) svoz, přeprava biologického odpadu; f) ...
Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií nebezpečný
Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií nebezpečný. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Služby v odpadovém hospodářství  v ČEPRO, a.s. 2023 - 2026
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem na provádění činností a služeb v oblasti odpadového hospodářství na skladech PHM ČEPRO, a.s. a čerpacích stanicích PHM EuroOil, spojených s: pravidelnými svozy komunálního a tříděného odpadu (sklo, papír, plast); nepravidelnými svozy odpadů na vyžádání zadavatele (nebezpečných odpadů ...
Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho a objemového odpadu v obci Sekule
I. časť zber, preprava zmesového komunálneho odpadu výlučne vozidlami s dynamickou váhou, ktoré budú vybavené čítacím zariadením na snímanie elektronických čipov . a zneškodnenie/zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 20 03 01 zo zberných nádob 120 l, 240 l a 1100 l . II.časť Zber, odvoz a zneškodnenie objemného odpadu kat. č. 20 03 ...
Odběr a zpracování plastového odpadu
Dynamický nákupní systém na odběry a následné zpracování volně ložených, případně lisovaných plastů z území hlavního města Prahy, a to v zařízení ke sběru, úpravě a využívání odpadů zajištěném dodavatelem.
Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je zber a preprava komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu vznikajúcich na území mesta Vrútky za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s platným zákonom o odpadoch a v súlade s platným VZN o komunálnom odpade a o drobnom stavebnom odpade v meste Vrútky, v znení neskorších zmien a dodatkov ...
Zber a uloženie tuhého komunálneho odpadu vrátane triedeného odpadu
Predmetom zákazky je zber a uloženie tuhého komunálneho odpadu, vrátane triedeného odpadu o objeme cca 600 t/rok ( 1800 t za 3 roky ) v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z., zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Druh odpadu: Jedná sa o nasledovný odpad zatriedený v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. , v znení neskorších ...
Zajištění sběru, svozu a dalšího nakládání s komunálním odpadem pro město Vsetín
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění odborných služeb a veškerých souvisejících úkonů, prací a činností pro město Vsetín (dále jen „zadavatel“). Uvedené činnosti spočívají v likvidaci_sběru, svozu, třídění a uložení, zajištění využití nebo odstranění zadavatelem určeného směsného a odděleně soustřeďovaného komunálního, ...
Svoz komunálního a tříděného odpadu
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb odpadového hospodářství - zabezpečení komplexního nakládání s odpady na katastrálním území veřejného zadavatele, spočívá v: 1. zajištění svozu a likvidaci komunálního a separovaného odpadu v souladu se zákonem o odpadech 2. analyticko-poradenské činnosti v rámci odpadového hospodářství
Svoz, využití nebo odstranění směsného a tříděného komunálního odpadu
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je převzetí objednatelem vyprodukovaného směsného komunálního odpadu (dále jen „SKO“) a dalších odpadů kategorie „O“ ostatní a kategorie „N“ nebezpečné dle přílohy č. 4 Příloha č. 3 Smlouvy - Nabídková cena (výkaz prací a služeb) této zadávací dokumentace. Součástí zakázky je dále převzetí odpadu, jeho ...
Svoz, využití nebo odstranění směsného a tříděného komunálního odpadu
Část B) Svoz směsného komunálního odpadu z odpadových nádob od rodinných domů a svoz SKO z velkoobjemových kontejnerů ze sídlišť. - Předmětem této části VZ je poskytování služeb, kt. budou spočívat v zajištění svozu SKO (katalogové číslo 20 03 01), z odpadových nádob u RD a z uzavřených velkoobjemových kontejnerů s víky u bytových domů na ...
Poptávám výkup rtuti
Poptávám výkup rtuti cca 6kg.
Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nové Zámky
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi, t.j. služieb spojených so zberom, odvozom a zhodnotením alebo zneškodnením komunálnych odpadov vrátane jeho vytriedených zložiek, prevádzkovanie zberného dvora.Služby je potrebné zabezpečiť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vyplývajúcej zo zákona č.79/2015 ...
Úprava zmesového komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je zabezpečenie úpravy odpadov v zmysle § 3 ods. 9) Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úprava odpadu je fyzikálny proces, tepelný proces, chemický proces alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné ...
Zajištění služeb odpadového hospodářství v obci Proboštov - opakované
Předmětem plnění veřejné zakázky je „Zajištění služeb odpadového hospodářství v obci Proboštov. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v přílohách zadávací dokumentace. Zadavatel uvádí, že celý předmět veřejné zakázky, tj. svozy veškerých komunálních odpadů, odbyt odpadů a související činnosti se soutěží jako celek. Dodavatel (dále též „účastník“ ...
Poskytování služeb údržby a opravy komunikací pro Město Mnichovo Hradiště II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění čištění, zimní údržby, letní údržby a oprav komunikací, chodníků a ostatních venkovních zpevněných ploch, sběr odpadu z odpadkových košů, úklid autobusových čekáren ve městě Mnichovo Hradiště a v místních částech na dobu neurčitou.
Svoz a odstranění odpadu pro Nemocnici Na Homolce
Pravidelně i nepravidelně se opakující služby spočívající v manipulaci, soustředění, svozu, naložení, odvozu a odstranění odpadu a nebezpečného odpadu ze zdravotnického zařízení.
Odvoz a odstraňování nemocničního odpadu pro Nemocnici Tábor, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je provádění veškerých činností souvisejících se sběrem, odvozem a likvidací nemocničního odpadu včetně evidence odpadů a zpracování povinných hlášení pro Nemocnici Tábor, a.s.
Likvidace odpadů z FN Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je sběr, odvoz a zneškodnění odpadů z jednotlivých klinik a pracovišť Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, a to včetně Kliniky zubního lékařství (Palackého 12, 779 00 Olomouc).
FNKV - sběr, svoz a odstranění odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstranění odpadů specifických pro zdravotnické zařízení. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace - „Návrh smlouvy o poskytnutí služeb v odpadovém hospodářství“.