RTG práškový difraktometr s in-situ reakční komůrkou

RTG práškový difraktometr s in-situ reakční komůrkou

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu kompletního, plně funkčního zařízení pro in-situ rtg práškovou difrakci včetně příslušenství.

Optické stoly s širokopásmovým tlumením včetně pneumatických podpěr a vzduchové komprese

Optické stoly s širokopásmovým tlumením včetně pneumatických podpěr a vzduchové komprese

Předmětem veřejné zakázky je dodávka čtyř kusů optických stolů s širokopásmovým tlumením vhodných pro interferometrické experimenty o různých velikostech a vlastnostech, včetně pneumatických podpěr a vzduchového kompresoru. Součástí zakázky je doprava stolů na místo plnění a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena ...

Chemikálie a laboratórny materiál

Chemikálie a laboratórny materiál

Chemikálie a laboratórny materiál podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

Laboratórne prístroje

Laboratórne prístroje

Predmetom zákazky je dodanie laboratórnej techniky chemicjkého laboratória. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Mgr16 – LIGHTSHEET mikroskop a KONFOKÁLNÍ mikroskop

Mgr16 – LIGHTSHEET mikroskop a KONFOKÁLNÍ mikroskop

Předmětem zakázky je dodávka mikroskopů pro výuku a výzkum.

Mikroskopická technika I

Mikroskopická technika I

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 přístrojů pro výuku a výzkum. Jedná se o tyto přístroje: Stolní binokulární lupa Vzpřímený fluorescenční mikroskop pro vědecké aplikace Invertovaný mikroskop pro rutinní práci s buňkami

Spotrebný materiál pre výskumno-vývojové aktivity

Spotrebný materiál pre výskumno-vývojové aktivity

Predmet zákazky sa delí na dve samostatné časti, logické celky viď nižšie. Predmetom zákazky je dodávka laboratórneho spotrebného materiálu (plasty, chemikálie, roztoky, živné médiá, testy, atď.) a dodávka chemických reagencií a spotrebného materiálu pre činnosť analyzátora BactoScan FC.

Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s.

Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s.

Predmetom zákazky je vypracovanie vybraných testov podľa nariadenia REACH, príloha VIII pre látku Kyselina dimetylolbutánová [CAS: 10097-02-6, EC: 424-090-1] za účelom registrácie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v tonáži 10-100 ton/rok.

Vysokokapacitní přístroj pro přípravu knihoven pro analýzu jednotlivých buněk pomocí RNA sekvenování

Vysokokapacitní přístroj pro přípravu knihoven pro analýzu jednotlivých buněk pomocí RNA sekvenování

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu nového přístroje. Jedná se o vysokokapacitní instrument pro analýzu jednotlivých buněk pomocí metody RNA sekvenování na principu generování velkého množství kapiček, ve kterých jsou enkapsulovány jednotlivé buňky. Následuje jejich lýze, uvolnění RNA a ...

Jednotka Fischer-Tropschovy syntézy

Jednotka Fischer-Tropschovy syntézy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Jednotky Fischer-Tropschovy syntézy vč. instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky.

Sálová preparativní centrifuga

Sálová preparativní centrifuga

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu nového přístroje – sálové preparativní ultracentrifugy. Jedná se o přístroj určený k vysokorychlostnímu odstřeďování vzorků. Součástí je i předání úplné dokumentace k zařízení.

Sekvenační platforma pro NGS

Sekvenační platforma pro NGS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové, dosud nepoužité sekvenační platformy pro NGS (Next Generation Sequencing) a příslušenství (dále jen „zařízení“) a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy).

Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců - nákup materiálu

Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců - nákup materiálu

Nákup spotřebního materiálu pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců“

082_KV_ERDF_Lis na vzorky, metalografická leštička s hlavou FS_019, FS_021

082_KV_ERDF_Lis na vzorky, metalografická leštička s hlavou FS_019, FS_021

Dodání 2 ks lisů na vzorky a 2 ks metalografických leštiček s hlavou (sestava I, sestava II).

Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka dvou thermocyklerů

Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka dvou thermocyklerů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou thermocyklerů pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 – technickou specifikací s výkazem výměr.

Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro lékařskou mikrobiologii  a laboratoře

Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro lékařskou mikrobiologii a laboratoře

Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 a § 101 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělen do dvou částí. Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka a instalace hmotnostního spektrometru (přístroj pro rychlou identifikaci bakteriálních kmenů). Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka a instalace koagulometru a ...

Paraziti - Mikroinjikační stanice

Paraziti - Mikroinjikační stanice

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mikroinjikační stanice, která se skládá z inverzního mikroskopu s delší pracovní vzdáleností a mikroinjikačního setu

Dodávka laboratorních přístrojů II

Dodávka laboratorních přístrojů II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů dle technické specifikace.

Laboratoř tekutinových mechanismů

Laboratoř tekutinových mechanismů

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výukového setu hydrauliky a pneumatiky.

Terénní mikroskop s fluorescencí

Terénní mikroskop s fluorescencí

Dodávka přístroje - terénního mikroskopu s fluorescencí- pro výuku a výzkum.

Dodávka laboratorních přístrojů III

Dodávka laboratorních přístrojů III

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů, přičemž veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na části.

Pozitronový spektrometr

Pozitronový spektrometr

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů. Konkrétně se jedná o dodávku sedmi částí pozitronového spektroskopu dle technické specifikace, přičemž veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na části.

Kultivační komory

Kultivační komory

Dvě kultivační walk-in komory pro pěstování rostlin s kultivačními policemi a závlahovým systémem.

Zkvalitnění studijního prostřední na FaF UK v Hradci Králové – Dodávka vakuového manifoldu pro SPE

Zkvalitnění studijního prostřední na FaF UK v Hradci Králové – Dodávka vakuového manifoldu pro SPE

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vakuového manifoldu pro SPE a přenosného zdroje vakua pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 – Technická specifikace s výkazem výměr.

Vybavení laboratoře zpracování obrazu záznamovou technikou včetně příslušenství

Vybavení laboratoře zpracování obrazu záznamovou technikou včetně příslušenství

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka vybavení laboratoře zpracování obrazu jako funkčního celku v druhu a množství, jakosti a provedení dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, přičemž nabízené vybavení musí splňovat stejné nebo lepší technické parametry, než které jsou v této technické specifikaci ...

(záznamy 1/25 z 5641)  strana 1 / 226