Dodávka automatizovaného zařízení pro akustický přenos kapalin

Dodávka automatizovaného zařízení pro akustický přenos kapalin

Za účelem rozšíření portfolia stávajících využívaných přístrojů pro výzkumné účely je předmětem veřejné zakázky dodávka automatizovaného azřízení pro akustický přenos kapalin - bezkontaktního pipetovacího systému pro pipetování nanolitrových objemů DMSO a vodných roztoků, umožňující také pipetování nukleových kyselin a proteinů.

Hybridní zobrazovací multidetekční reader

Hybridní zobrazovací multidetekční reader

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hybridního zobrazovacího multidetekčního readeru umožňujícího současnou kvantitativní analýzu změn absorbance, fluorescence a chemiluminiscence a mikroskopickou analýzu buněčných parametrů. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a ...

Mikrodestičkový reader pro UV-VIS

Mikrodestičkový reader pro UV-VIS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompaktního stolního mikrodestičkového readeru určeného k měření absorbance biologických vzorků v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti spektra pro stanovení koncentrací biologických analytů a makromolekul a analýzu aktivity enzymů.

Aparatura na měření termoluminiscence chlorofylu na rostlinných vzorcích

Aparatura na měření termoluminiscence chlorofylu na rostlinných vzorcích

Předmětem veřejné zakázky je dodávka aparatury na měření termoluminiscence chlorofylu na rostlinných vzorcích pro studium stavu elektronového transportu ve fotosyntetickém aparátu rostlin (fotosystému II) bez nutnosti jeho biochemické separace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

Systém pro LDA – Laser Doppler Anemometry

Systém pro LDA – Laser Doppler Anemometry

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka Systému pro LDA – Laser Doppler Anemometry (dále jen „Systém pro LDA“). Nakupovaný Systém pro LDA musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své nabídky předložil ...

Infračervený zobrazovací spektrometr pro CubeSat

Infračervený zobrazovací spektrometr pro CubeSat

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka infračerveného zobrazovacího spektrometru pro CubeSat. Tento infračervený zobrazovací spektrometr pro CubeSat musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své ...

Dodávka kombinovaného HPLC systému pro přípravu a charakterizaci makromolekulárních  komplexů

Dodávka kombinovaného HPLC systému pro přípravu a charakterizaci makromolekulárních komplexů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kombinovaného HPLC systému pro přípravu a charakterizaci makromolekulárních komplexů.

Dodávka AFM systému

Dodávka AFM systému

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zobrazovacího systému mikroskopie atomárních sil (AFM). AFM je metoda vysokorozlišovací mikroskopie (v řádu nanometrů), která je založena na principu skenování povrchu sondou, a umožňuje studium morfologie materiálů s rozlišením v řádech nanometrů.

Dodávka gravimetru

Dodávka gravimetru

Předmětem veřejné zakázky je dodání gravimetru. Nedílnou součástí plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení do místa plnění veřejné zakázky, včetně návodu k obsluze, funkčnosti zkušebního zařízení před dodávkou a stanovení základních parametrů gravimetru. Bližší specifikace v rámci zadávací dokumentace.

Sekvenátor pro sekvenování nové generace včetně dodávek spotřebního materiálu

Sekvenátor pro sekvenování nové generace včetně dodávek spotřebního materiálu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka analytického přístroje – sekvenátoru nové generace pro sekvenování pomocí metody SBS pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále ...

Systém pro kultivaci buněčných kultur v definované atmosféře

Systém pro kultivaci buněčných kultur v definované atmosféře

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního systému pro kultivaci buněčných kultur v definované atmosféře – pro Laboratoř pro výzkum nemocí jater a metabolismu Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona ...

Vybavení pracoviště pro systematické snižování persistentních organických látek z průmyslu

Vybavení pracoviště pro systematické snižování persistentních organických látek z průmyslu

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku zařízení do provozovny společnosti E&H services a.s. na adresu Dobrá 240, budova VÚHŽ, a.s., v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Technologie, reg. číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006965. Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je dodávka vybavení ...

SÚKL VZ29/2017 - Servisní služby pro analytické přístroje

SÚKL VZ29/2017 - Servisní služby pro analytické přístroje

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování servisní podpory v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci pro tyto analytické přístroje výrobce Agilent Technologies (Hewlett Packard) užívané zadavatelem: 1) UV-VIS spektrofotometr k on-line disoluci, 2) 4 x Kapalinový chromatograf HP 1100 Agilent 3) Kapalinový chromatograf ...

Dodávka přístroje LC-MS/MS

Dodávka přístroje LC-MS/MS

Předmětem této veřejné zakázky je kompletní dodávka, instalace, uvedení do provozu, otestování funkčnosti kompletu a předvedení specifikačních požadavků systému, zaškolení obsluhy přístroje systému HPLC ve spojení s hmotnostním spektrometrem na bázi trojitého kvadrupólu s dostatečnou citlivostí, vysokou robustností a dostatečným výkonem a ...

Dodávka zařízení pro simulaci životnosti

Dodávka zařízení pro simulaci životnosti

Předmětem výběrového řízení je vývoj, výroba a dodávka zařízení pro simulaci životnosti řídících jednotek 8HP včetně balení, dopravy, instalace, zprovoznění, technické podpory a zaškolení obsluhy zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Biochemický a hematologický analyzátor pro laboratorní zvířata

Biochemický a hematologický analyzátor pro laboratorní zvířata

Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického biochemického a hematologického stolního analyzátoru.

Chromatografický systém

Chromatografický systém

Předmětem veřejné zakázky je dodávka chromatografického systému sestávajícího z dvou nezávislých pump, nástřikového ventilu, UV/VIS detektoru a detektoru konduktivity, sběrače frakcí a řídící jednotky pro afinitní, iontově výměnnou, molekulárně velikostní, a hydrofobní chromatografickou separaci molekul včetně proteinů a DNA, odsolování a ...

Nákup technológie pre spoločnosť K.K.V. - UNION, s.r.o.

Nákup technológie pre spoločnosť K.K.V. - UNION, s.r.o.

Predmetom zákazky je nákup technológických zariadení pre spoločnosť K.K.V. - UNION, s.r.o. Zákazka sa delí na 3 časti: 1. Experimentálny mlyn - 1 ks 2. Laboratórny mlyn - 1 ks 3. Plynová rotačná pec - 1 ks Podrobné vymedzenie predmetu zadávania zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch.

Nákup technológie pre spoločnosti BioFarm DS s.r.o.

Nákup technológie pre spoločnosti BioFarm DS s.r.o.

Predmetom zákazky je nákup technológie pre spoločnosť BioFarm DS s.r.o., t.j. zariadenie na odparenie vody za vákua, ako logického celku. Konkrétne ide o: 1, Zariadenie na odparenie vody za vákua- 1ks 2, Certifikované liehové meradlo na kontrolu liehovitosti a množstva destilátu-1ks 3, Vyvýjač pary- 1ks 4, Automatický vyvíjač pary s dávkovacím ...

ÚVN-VoFN Praha, zdravotnická technika a nafukovací modulární hala – nákup

ÚVN-VoFN Praha, zdravotnická technika a nafukovací modulární hala – nákup

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 3 ks myček pro centrální sterilizaci (dále i „přístroje“), dále bezplatné poskytování servisní činnosti v rámci záruční doby a dále poskytování pozáruční servisní činnosti poskytované na dobu 10 let ode dne uplynutí záruční doby na přístroj (servisní činnost zahrnuje výrobcem předepsané ...

Vývoj aparatury pro odběr molekul pachových stop

Vývoj aparatury pro odběr molekul pachových stop

Předmětem VZ je vývoj, sestrojení a testování přístrojové aparatury pro odběr molekul lidských pachových stop, vhodných pro přístrojovou identifikaci osob a provádění metody pachové identifikace. Technologie přístrojového odběru molekul pachových stop bude založena na zjištěných fyzikálně chemických vlastnostech těchto molekul a jejich záchytu na ...

Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj - Speciální meteorologická technika

Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj - Speciální meteorologická technika

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka speciální meteorologické techniky včetně příslušenství, dopravy, instalace, úplného zprovoznění, seznámením obsluhy s technikou při dodržení podmínek stanovených zadávací dokumentací. Více informací v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.

Diagnostika pro detekci návykových látek v moči – ÚSL - 2017

Diagnostika pro detekci návykových látek v moči – ÚSL - 2017

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro přístrojovou analýzu návykových látek v moči v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4. Zadávací dokumentace. Součástí plnění zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení plně automatického analyzátoru a příslušenství pro zpracování nabízených reagencií s odpovídajícím výkonem. Spotřebním ...

Rozšíření komplexní ultravakuové aparatury o napařovací cely pro depozici nových materiálů

Rozšíření komplexní ultravakuové aparatury o napařovací cely pro depozici nových materiálů

Předmětem zakázky je dodávka sady depozičních cel (zdrojů atomárních či molekulárních svazků) pro přípravu tenkých vrstev a nanostruktur v podmínkách velmi vysokého vakua. Všechny součásti musí splnit obecné požadavky na součásti dodávky a konkrétní cely pak také požadavky specifické pro příslušné cely. Předmět zakázky zahrnuje dodávku všech ...

SoWa - UHPLC – Vysoce výkonný kapalinový chromatograf

SoWa - UHPLC – Vysoce výkonný kapalinový chromatograf

Dodávka UHPLC – Ultra high performance liquid chromatograph – ultra vysokoúčinný kapalinový chromatograf

(záznamy 1/25 z 5315)  strana 1 / 213