Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.

Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.

Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům, dále pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění plavidel podniku Povodí Moravy, s.p. na dobu 2 let, s počátkem pojištění od 1.1.2018.

Centrální pojištění města Ústí nad Orlicí

Centrální pojištění města Ústí nad Orlicí

Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku zadavate-le, jím zřizovaných příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí zadavatele, pojištění odpovědnosti zadavatele, jím zřizovaných příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí zadavatele, včetně pojištění motorových vozidel zahrnující ...

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti

Predmetom nadlimitnej zákazky je zabezpečenie poistnej ochrany SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku a jeho odštepných závodov. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: Časť 1/ Poistenie majetku, Poistenie informačných rizík zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so spracovaním osobných údajov, Poistenie zodpovednosti ...

Zdravotní pojištění pro zaměstnance v zahraničí

Zdravotní pojištění pro zaměstnance v zahraničí

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zdravotního připojištění pro zaměstnance v zahraničí v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 150/2017 Sb., zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě).

Kolektivní pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli

Kolektivní pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli, Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci.

FN Motol - pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

FN Motol - pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb po dobu 60 měsíců v souladu se zadávací dokumentací.

Poptávám pojištění dopravce

Poptávám pojištění dopravce

Poptávám pojištění dopravce, 2 vozy pro kurýrní službu po ČR a potřebuji pojistit náklad do 500 000 Kč – zničení, zcizení, atd., dále poptávám pojištění pro řidiče.

Pojištění na období 2017 - 2021

Pojištění na období 2017 - 2021

Cílem zadavatele je po dobu platnosti smlouvy zajistit pojištění dle aktuálních potřeb zadavatele v rozsahu odpovídajícím pojistnému souboru tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených prostředků zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, přičemž není omezeno souběžné podání nabídek do více částí zakázky či uzavření ...

Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti

Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti

Úrazové pojištění členů a účastníků akcí, pojištění obecné odpovědnosti a z provozní činnosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, pojištění nemajetkové újmy

Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem

Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem

Předmětem plnění veřejné zakázky je soubor pojišťovacích služeb pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem (dále jen „pojištění“). Pojištění zahrnuje zejména pojištění majetku, pojištění přerušení provozu, pojištění obecné odpovědnosti, ...

Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel pro Želivskou provozní

Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel pro Želivskou provozní

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za škodu/újmu a pojištění vozidel zadavatele.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa nemocnice v Martine

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa nemocnice v Martine

Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia Univerzitnej nemocnice Martin. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při činnostech spojených s řízením letového provozu

Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při činnostech spojených s řízením ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu. Územní platnost pojištění je celý svět. Pojistná částka činí 600 000 000 EUR.

Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel a právní ochrany

Pojištění majetku, odpovědnosti, vozidel a právní ochrany

Jedná se o pojištění odpovědnosti, nemovitého a movitého majetku a vozidel ve vlastnictví statutárního města Mostu a právní ochrany. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 a § 101 ZZVZ rozdělena na 2 části: Část 1: Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel Objem pojištěného majetku • Budovy a stavby: 6 848 808 773 Kč • Movitý majetek vč. zásob: ...

Pojištění pro Krajskou zdravotní, a.s.

Pojištění pro Krajskou zdravotní, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého i nemovitého majetku a odpovědnosti Krajské zdravotní, a.s., dále pojištění dobrovolníků a pojištění odpovědnosti zaměstnance - řidiče za škodu způsobenou zaměstnavateli, jakož i další pojištění s těmito druhy pojištění související.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

Předmětem veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Podrobný popis veřejné zakázky a veškeré další věcné podmínky týkající se rozsahu a obsahu požadovaného pojištění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín

Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín

Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s: • pojištěním majetku proti vybraným rizikům, • pojištěním odpovědnosti za újmu, • pojištěním vozidel Města Nový Jičín. Jedná se o pojištění pro město a jeho příspěvkové organizace.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadel, havarijní pojištění letadel

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadel, havarijní pojištění letadel

Předmětem pojištění je pojištění škod na majetku a zdraví třetích osob způsobených provozem letadla a pojištění poškození, zničení nebo ztráty letadla (all risk báze).

Poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení

Poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení

Poistenie zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Obdobie poistenia bude od 15.05.2017 do 31.12.2017. Predmetom poistenia v rámci poistenia zodpovednosti za škodu škôl a školských zariadení sú: - činnosti v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných ...

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorého uzatvorenie je predpísané zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Poistenie kryje zodpovednosť lekárov a zdravotníckych pracovníkov za škodu na zdraví alebo za škodu na veci pri liečení pacientov. ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb 2017

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb 2017

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Bánovce nad Bebravou a pre ďalšie organizácie ...

Pojištění Centra služeb pro silniční dopravu

Pojištění Centra služeb pro silniční dopravu

Předmětem bude pojištění nemovitého majetku, movitého majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění motorových vozidel zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla („povinné ručení“) a havarijní pojištění.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Předmětem pojištění je pojištění, které poskytuje pojistnou ochranu pro události související s cestováním zaměstnanců zadavatele a jiných zadavatelem vybraných osob (tuzemských i zahraničních), a to zejména v rozsahu pojištění léčebných výloh, asistenčních služeb a odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob.

Pojištění majetku a odpovědnosti Masarykovy univerzity za škodu a cestovní pojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti Masarykovy univerzity za škodu a cestovní pojištění

Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku zadavatele, pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu a cestovní pojištění pro zaměstnance a studenty zadavatele.

Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020

Komplexné poistenie Slovenskej pošty, a. s., pre obdobie rokov 2017 - 2020

Komplexné poistenie SP, a.s., pre obdobie rokov 2017 - 2020 v rozsahu poistenia, a to: poistenie majetku, poistenie vnútroštátnej prepravy tovaru, poistenie zodpovednosti cestného prepravcu, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania, alebo finančného poradenstva, ...

(záznamy 1/25 z 289)  strana 1 / 12