Poistenie profesijnej zodpovednosti
Predmetom poistenia je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti a lekárenskej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti - Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina v zmysle jednotlivých povolení uvedených v prílohách 1 až 7a ...
Poistenie majetku, všeobecnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu
Poistenie majetku, všeobecnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Poptávám cestovní pojištění
Pojištění zájezd Turecko, červenec, 2 osoby.
Cestovné poistenie II
Predmetom zákazky je cestovné poistenie na 2 roky (24 mesiacov) pre cestujúcich športovcov, ich sprievodný tím a zamestnancov SPF. Požadovaná územná platnosť Česká republika, Európa a Svet. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Výzvy.
Poskytnutí pojistných služeb městu Kopřivnici
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby pro město Kopřivnici spočívající v pojištění: a) majetku (tj. věcí a majetkových práv) proti vybraným rizikům, b) odpovědnosti za újmu/škodu.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 2023
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže (ďalej len ZVJS) ) priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Poistenie majetku: - Komplexné živelné riziko, - Poistenie pre prípad odcudzenia veci, krádeže, lúpeže a vandalizmu, - Poistenie strojov, prístrojov, strojových zariadení a elektroniky, - Poistenie skla. Poistenie zodpovednosti za škodu: - Poistenie všeobecnej ...
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na poistné obdobie 48 mesiacov
Predmetom zákazky je uzatvorenie poistnej zmluvy za účelom poistenia členov orgánov spoločnosti a riadiacich zamestnancov spoločnosti, poistenia náhrady spoločnosti, poistenia nákladov obhajoby, súdnych trov, trov mimosúdneho vyrovnania a poistenia nákladov na styk s verejnosťou a zachovanie dobrého mena.
Poisťovacie služby - Cestovné poistenie
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb na obdobie 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody to v rozsahu: - Cestovné poistenie. Podrobný opis, špecifikácia a rozsah plnenia predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v návrhu Rámcovej dohody. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti: Predmetné ...
Havarijné poistenie motorových vozidiel a úrazové poistenie osôb
Predmetom zákazky je poistenie verejného obstarávateľa v oblasti havarijného poistenie služobných motorových vozidiel (KASKO) a úrazové poistenie spôsobené nemenovaným osobám prepravovaných služobnými motorovými vozidlami verejného obstarávateľa.
Komplexné poistenie 2023 - 2025
Predmetom zákazky s názvom "Komplexné poistenie 2023 - 2025" je zabezpečenie poistenia pre Úrad vlády Slovenskej republiky na obdobie 24 mesiacov v rozsahu: - poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, - poistenie liečebných nákladov v zahraničí, - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...
Cestovné poistenie
Predmetom zákazky je cestovné poistenie na 2 roky (24 mesiacov) pre cestujúcich športovcov, ich sprievodný tím a zamestnancov SPF. Požadovaná územná platnosť Česká republika, Európa a Svet. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Výzvy.
Komplexní pojištění společnosti II
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a pojištění nadměrku pojistného krytí. Veřejná zakázka je ve smyslu § 101 ZZVZ rozdělena na 3 části: 1. ...
Pojistný program Janáčkovy akademie múzických umění
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti v minimální délce trvání 48 měsíců, tj. od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2027.
Poistenie Železníc Slovenskej republiky
Predmetom zákazky s názvom "Poistenie Železníc Slovenskej republiky" je: (i) komplexné živelné poistenie; (ii) poistenie pre prípad odcudzenia veci a vandalizmu; (iii) poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky; (iv) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch ...
Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s. II
Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s.
Cestovní pojištění VUT 03/2023 - 02/2025
Předmětem veřejné zakázky je cestovní pojištění zaměstnanců zadavatele v rámci služebních cest. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace. Pojistná doba je uvedena v Příloze A: Specifikace rozsahu cestovního pojištění.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel v resortu Ministerstva spravedlnosti
Komplexní pojištění společnosti
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pojistná smlouva bude uzavřena mezi zadavatelem (pojistník) a vybraným dodavatelem (pojistitel). Předmětem pojištění ...
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je: a) záväzok poisťovateľa poskytnúť v prípade vzniku poistnej udalosti v dojednanom rozsahu poistné plnenie; a b) záväzok poistníka zaplatiť poisťovateľovi poistné podľa ...
Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu - profesní odpovědnost, obecná odpovědnost a odpovědnost za výrobek. Předmětné pojištění se vztahuje na činnost, která je uvedena ve zřizovací listině zadavatele. Blíže viz ZD.
Komplexní pojištění ZČU v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu způsobenou Zadavatelem, pojištění motorových vozidel, krytí léčebných výloh při pracovních cestách zaměstnanců a studentů Zadavatele do zahraničí (dále jen „cestovní pojištění“) Pojišťovaný majetek se nachází na území ČR, zejména v Plzni, Chebu a v obci Hrad Nečtiny. Mezi ...
Pojištění souboru vozidel, skupinové pojištění úrazu, cestovní pojištění
Sjednání více druhů pojištění souvisejících s činností zadavatele, pojištění souboru vozidel, skupinového pojištění úrazu a cestovního pojištění, podrobněji uvedeno v kapitole č. 2 zadávací dokumentace.
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcových dohôd a to v rozsahu: - Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie motorových vozidiel - Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami - Cestovné poistenie Zákazka je rozdelená na ...
Poisťovacie služby pre BVS, a. s.
Predmetom zákazky je zabezpečenie poisťovacích služieb pre obstarávateľa v rozsahu: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, poistenie informačných rizík a poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.