Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s. II
Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s.
Cestovní pojištění VUT 03/2023 - 02/2025
Předmětem veřejné zakázky je cestovní pojištění zaměstnanců zadavatele v rámci služebních cest. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace. Pojistná doba je uvedena v Příloze A: Specifikace rozsahu cestovního pojištění.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel v resortu Ministerstva spravedlnosti
Komplexní pojištění společnosti
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pojistná smlouva bude uzavřena mezi zadavatelem (pojistník) a vybraným dodavatelem (pojistitel). Předmětem pojištění ...
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je: a) záväzok poisťovateľa poskytnúť v prípade vzniku poistnej udalosti v dojednanom rozsahu poistné plnenie; a b) záväzok poistníka zaplatiť poisťovateľovi poistné podľa ...
Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu - profesní odpovědnost, obecná odpovědnost a odpovědnost za výrobek. Předmětné pojištění se vztahuje na činnost, která je uvedena ve zřizovací listině zadavatele. Blíže viz ZD.
Komplexní pojištění ZČU v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu způsobenou Zadavatelem, pojištění motorových vozidel, krytí léčebných výloh při pracovních cestách zaměstnanců a studentů Zadavatele do zahraničí (dále jen „cestovní pojištění“) Pojišťovaný majetek se nachází na území ČR, zejména v Plzni, Chebu a v obci Hrad Nečtiny. Mezi ...
Pojištění souboru vozidel, skupinové pojištění úrazu, cestovní pojištění
Sjednání více druhů pojištění souvisejících s činností zadavatele, pojištění souboru vozidel, skupinového pojištění úrazu a cestovního pojištění, podrobněji uvedeno v kapitole č. 2 zadávací dokumentace.
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcových dohôd a to v rozsahu: - Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie motorových vozidiel - Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami - Cestovné poistenie Zákazka je rozdelená na ...
Poisťovacie služby pre BVS, a. s.
Predmetom zákazky je zabezpečenie poisťovacích služieb pre obstarávateľa v rozsahu: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, poistenie informačných rizík a poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti, cestovní pojištění 2023-2026
Předmětem veřejné zakázky je komplexní pojištění majetku MUNI (vyjma motorových vozidel), odpovědnosti, a cestovní pojištění zaměstnanců MUNI a dalších osob vykonávajících činnost na základě smluvního či jiného vztahu s MUNI
Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu činností
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu. Územní platnost pojištění je celý svět. Pojistná částka činí 500 000 000 EUR. Jedná se o zákonný požadavek, tzn. pojištění ve smyslu ...
Cestovné poistenie
Cestovné poistenie, poistenie liečebných nákladov v zahraničí pre zamestnancov a študentov Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie 48 mesiacov.
Komplexné poistenie
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie poisťovacích služieb pre Trnavskú univerzitu v Trnave na obdobie 48 mesiacov od účinnosti rámcových dohôd v rozsahu poistenia: Zákazka je rozdelená na časti. 1.Poistenie služobných motorových vozidiel (povinné zmluvné poistenie - PZP, havarijné poistenie KASKO) vo vlastníctve Trnavskej univerzity v ...
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a hromadné úrazové pojištění při akcích pořádaných zadavatelem.
Cestovní pojištění pro Český rozhlas
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je veškeré cestovní pojištění Českého rozhlasu. Podklady pro zpracování návrhu pojistné smlouvy/pojistných smluv a minimální požadavky zadavatele jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a hromadné úrazové pojištění při akcích pořádaných zadavatelem.
Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi zadavatele
Předmět plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajištováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním ...
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění vozidel, cestovní pojištění
Předmětem veřejné zakázky je komplexní pojištění majetku a odpovědnosti Ostravské univerzity, pojištění vozidel Ostravské univerzity, cestovní pojištění zaměstnanců Ostravské univerzity a dalších osob, které vykonávají pracovní činnost na základě uzavřeného smluvního vztahu s Ostravskou univerzitou, pojištění odpovědnosti Ostravské univerzity z ...
Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti
Předmětem veřejné zakázky je úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistníkem bude Česká rada dětí a mládeže. Zadání veřejné zakázky vychází z údajů o počtu pojištěných členů a osob aktuálních ke dni vyhlášení zadávacího řízení. Tyto údaje mohou sloužit pro dodavatele jako podklad pro stanovení jednotkové ceny, která posléze bude ...
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel MHD
V souladu s ustanovením § 35 zákona zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na následující části: a) část č. 1 - „Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem tramvají“ b) část č. 2 - „Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem autobusů“ c) část č. 3 - „Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem ...
Kolektivní pojištění odpovědnosti zaměstnanců DPO a.s.
Předmětem sektorové veřejné zakázky je služba spočívající v poskytování kolektivního pojištění odpovědnosti zaměstnanců zadavatele.
Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu činností
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu. Územní platnost pojištění je celý svět. Pojistná částka činí 400 000 000 EUR. Jedná se o zákonný požadavek, tzn. pojištění ve smyslu ...
Komerčné zdravotné pripoistenie 2021
Predmetom zákazky je komerčné zdravotné pripoistenie zamestnancov verejného obstarávateľa a ich rodinných príslušníkov počas ich dočasného vyslania do zahraničia na základe § 25a zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a počas zahraničnej služobnej cesty podľa § 70 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o ...
Komplexní pojištění města Valašské Meziříčí
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel města Valašské Meziříčí, jeho příspěvkových organizací, jednotek dobrovolných hasičů a společností vlastněných městem Valašské Meziříčí uvedených v přílohách zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části. Předmětem 1. části je ...