Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku - proti živelným rizikám, odcudzeniu krádežou vlámaním, lúpežou a vandalizmom, poistenie peňažnej hotovosti, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu v zmysle opisu a rozsahu predmetu zákazky. ...
Účtovné a mzdové poradenstvo pre Národnú koalíciu pre digitálne zručnosti a povolania SR
Podrobná špecifikáciu predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Audit kybernetickej bezpečnosti podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti
Vykonanie troch auditov kybernetickej bezpečnosti objednávateľa v rokoch 2023, 2025 a 2027 podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 69/2018 Z. z.) a v súlade s aktuálne platnou vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 493/2022 Z. z. o ...
Právne služby pre posudzovanie zmlúv potrebných pri správe investičných rezerv NBS
Predmetom zákazky je právne poradenstvo spočívajúce najmä v posudzovaní a dojednávaní zmlúv, ich príloh a ich dodatkov riadiacich sa výlučne iným ako slovenským právnym poriadkom v oblasti bankovníctva a finančného obchodovania, výklade a konzultácii jednotlivých ustanovení zmlúv a vypracovaní sumáru najdôležitejších faktov. Právne poradenstvo ...
Poistenie majetku, všeobecnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu
Poistenie majetku, všeobecnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Poistenie majetku, prevádzkového zariadenia a zodpovednosť za škodu
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb poistenia majetku, prevádzkového zariadenia a zodpovednosť za škodu.
Účtovné služby a mzdová agenda
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a služieb v oblasti mzdovej agendy a personalistiky pre verejného obstarávateľa, v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 6 tejto výzvy.
Poistenie majetku a Poistenie zodpovednosti za škodu
Predmet nadlimitnej zákazky je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zákazka na poskytnutie služieb s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len týchto SP). Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre ...
Poistenie technických rizík na zdravotníckych prístrojoch
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb poistenia technických rizík na zdravotníckych prístrojoch.
Poistenie exponátov OS SR na veľtrhu IDET 2023 Brno
Predmetom zákazky je krátkodobé poistenie vojenskej techniky a materiálu rezortu obrany OS SR, ktorý bude vystavovaný ako exponáty na výstavisku Medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2023 v Brne. Poistené musia byť riziká: krádež; poškodenie; vandalizmus; živel. Bližšie informácie týkajúce sa opisu predmetu zákazky sú ...
Poskytovanie daňového a účtovného poradenstva
Predmetom zákazky je poskytovanie poradenských daňových a účtovných služieb pre potreby objednávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je full operatívny leasing, prenájom osobných motorových vozidiel, v rozsahu služieb zabezpečujúcich pravidelný, ako aj nepravidelný servis, povinného zmluvného a havarijného poistenia, sezónnych pneumatík a ich uskladnenia, poskytnutie náhradného vozidla, všetkých nákladov spojených s obstaraním vozidla a všetkých zákonných ...
Poptávám cestovní pojištění
Pojištění zájezd Turecko, červenec, 2 osoby.
Realizácia elektronickej aukcie na pridelenie frekvencií
Verejný obstarávateľ bude na zabezpečenie realizácie elektronickej aukcie na pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 900 MHz a 2100 MHz podľa § 41 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, obstarávať realizátora elektronickej aukcie, ktorého náplňou činnosti v rámci realizácie tejto zákazky bude najmä: zabezpečenie ...
Poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky je poistenie motorových vozidiel, a to: - povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, - havarijné poistenie motorových vozidiel, - poistenie osôb prepravovaných v motorových vozidlách.
Výkon správy zaistených obchodných podielov - západné Slovensko
Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu správy zaistenej majetkovej účasti v právnickej osobe v súlade so zákonom č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšia špecifikácia tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.
Zabezpečenie audítorských služieb pri audite operácií na programe spolupráce Interreg V-A
Predmetom zákazky je riadne poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Rakúsko 2014 2020 (ďalej aj Program SK AT) vykonávaných v rámci uvedeného programu na rakúskej strane programu (predmet zákazky ďalej aj ako audítorské služby). Požadované audítorské ...
Poptávám investora
Dobrý den, jménem společnosti Social technology s.r.o. hledáme investora do mobilní aplikace Lives, která, dle názvu, spojuje uživatele a události. Na mapách od Googlu uživatel v reálném čase vidí nejen ostatní uživatele a jejich polohu, ale taktéž události, které na mapě zanechali. Aplikace je již přes půl roku na trhu a dle hodnocení a ...
Vedení účetní agendy
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na vedení účetnictví Domova pro seniory Ďáblice. Jedná se o zpracování jak finančního účetnictví, tak i zpracování a vedení mzdové agendy.
Poistenie majetku a strojných zariadení
Predmetom zákazky je poistenie majetku súboru umeleckých diel a zbierok a súboru zásob proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, ktoré sa vzťahuje na úmyselne poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselne konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného ...
Hledám účetní pro vedení daňové evidence
Hledám účetní pro vedení daňové evidence, cca 20 hodin měsíčně.
Nadměrek pojistného krytí společnosti
Předmětem veřejné zakázky je pojištění nadměrku pojistného krytí pro škodu na věci (nikoli však pro přerušení provozu) způsobenou pojistným nebezpečím FLEXA nad limit dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Bližší informace jsou uvedeny v ZD.
Cestovné poistenie II
Predmetom zákazky je cestovné poistenie na 2 roky (24 mesiacov) pre cestujúcich športovcov, ich sprievodný tím a zamestnancov SPF. Požadovaná územná platnosť Česká republika, Európa a Svet. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Výzvy.
Poskytnutí pojistných služeb městu Kopřivnici
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby pro město Kopřivnici spočívající v pojištění: a) majetku (tj. věcí a majetkových práv) proti vybraným rizikům, b) odpovědnosti za újmu/škodu.
Obstaranie služieb znalca za účelom ocenenia nehnuteľností
Predmetom zákazky sú znalecké služby, ktorých výsledkom je vyhotovenie znaleckého posudku a poskytnutie informácie o všeobecnej hodnote nehnuteľností vo vlastníctve UNB, resp. všeobecnej hodnote nájmu a všeobecnej hodnote vecného bremena vo viacerých kategóriách. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 3 návrhu rámcovej dohody.