Specializované právní služby v oblasti správy majetku ČR v německém přístavu Hamburk
Právní služby se budou týkat správy movitého a nemovitého majetku České republiky nacházejícího se ve Spolkové republice Německo na území Svobodného a Hansovního města Hamburk.
Poptávám operativní leasing
Poptávám operativní leasing pro soukromé osoby. Co mě můžete nabídnout a za kolik i s DPH? Děkují za odpověď Smutný Michal
Realizácia elektronickej aukcie na pridelenie frekvencií
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb elektronickej aukcie vo formáte SMRA vo výberovom konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz, ktoré sú určené na poskytovanie celoplošných verejných elektronických komunikačných služieb. Predmetom zákazky je vykonanie odborných a technických činností v rámci prípravnej, školiacej a ...
UTB - Pojištění Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na rok 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního pojištění pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně , v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, jež tvoří přílohu č. 1 a - e Zadávací dokumentace pro každou část veřejné zakázky zvlášť.
Poptáváme ocenění ochranné známky
Používáme již od roku 2009 ochrannou známku na základě poskytnutí licence vlastníka. Je třeba ji ocenit. Prosím je to možné? Děkuji Sajdlová
Realizácia elektronickej aukcie na pridelenie frekvencií
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb elektronickej aukcie vo formáte SMRA vo výberovom konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz, ktoré sú určené na poskytovanie celoplošných verejných elektronických komunikačných služieb. Predmetom zákazky je vykonanie odborných a technických činností v rámci prípravnej, školiacej a ...
Havarijní pojištění vrtulníku na rok 2022
Předmětem plnění je pojištění poškození, zničení nebo ztráty 1 kusu vrtulníku lehké hmotnostní kategorie EC 135T2+ zajišťující leteckou záchrannou službu na 1 rok základna Praha, které se vztahuje i na škody technickému personálu, zdravotnické posádce a pacientům, záchranářskému týmu, záchranářům či zachraňovaným osobám, pokud se tyto osoby ...
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel města Sokolov
Předmětem veřejné zakázky je výběr pojistitele pro město Sokolov a jím zřízené i založené organizace, který zajistí pojištění nemovitého a movitého majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel. Údaje o pojišťovaném majetku a rozsahu pojištění jsou uvedeny v příloze č. 3 až č. 6 zadávací dokumentace. Součástí zadávací ...
Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu činnosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu. Územní platnost pojištění je celý svět. Pojistná částka činí 400 000 000 EUR. Jedná se o zákonný požadavek, tzn. pojištění ve smyslu ...
Rámcová dohoda na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění
Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel (dále jen "zákonné pojištění") a rámcové dohody na zákonné a havarijní pojištění vozidel pro jednotlivé veřejné zadavatele resortu Ministerstva vnitra ČR pro roky 2022 až 2024 s jedním účastníkem zadávacího řízení. Centrální ...
Poptávám soudního znalce v oboru stavebnictví
Poptávám soudního znalce v oboru stavebnictví na vypracování posudku . Předmětem jednání je položení a zpracování kamenného koberce na terase o rozloze cca 50 m2 rodinného domku v Třebihošti u Dvora Králové n.L. Prosím o brzké jednání, je nutné k doložení právnickým úkonům. Děkuji za laskavost.
Poptávám dotační poradenství
Potřebuji poradit s dotacemi na rodinný dům. Výměna kotle, zateplení a užití dešťové vody.
Pojištění majetku společnosti ČEPRO, a.s.
Předmětem zakázky je zajištění pojistné ochrany nemovitého i movitého majetku zadavatele včetně zásob proti hrozícím rizikům.
Štatutárny audit riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ
Výkon štatutárneho auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky subjektu verejného záujmu s poukazom na ustanovenie § 2 ods. 16 písm. f) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zostavenej k 31.12.2021, k 31.12.2022 a k 31.12.2023 a vyjadrenie názoru ...
Poskytovanie finančných služieb – finančný lízing a spätný lízing
Predmetom zákazky je poskytnutie finančného leasingu a spätného leasingu na nákup dlhodobého hmotného majetku prevažne nákladných vozidiel( ďalej len DHM) na dobu 48 mesiacov s následným odkúpením DHM za zostatkovú cenu (poplatok za prevod vlastníctva) podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.
Pojištění služebních vozidel Správy železnic 2021 - 2025
Předmět plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro veškerá vozidla provozovaná zadavatelem na pojištění v následujícím rozsahu: - pojištění odpovědnosti za újmu způsobené provozem vozidel dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění ...
Zdravotní připojištění pro zaměstnance v zahraničí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zdravotního připojištění pro zaměstnance v zahraničí v souladu s ust. § 53 zákona č. 150/2017 S., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě).
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je operatívny leasing - prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby verejného obstarávateľa (ďalej len predmet zákazky"). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Obnova vozového parku KÚ a RKK 2022-2026
Tato veřejná zakázka je dělená na pět části dle § 35 a § 101 ZZVZ. Veškeré podmínky se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není stanoveno jinak. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytnutí služeb operativního leasingu pro potřeby Krajského úřadu a vedení Karlovarského kraje, související s ...
Pojištění státního podniku
Zabezpečení pojištění státního podniku v rozsahu dle požadavku zadavatele.
Technická zadavatelská a projektová kancelář - Rámcová dohoda
Předmětem zakázky je uzavření Rámcové dohody na poskytování konzultační podpory pro přípravu zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podpora projektového řízení spočívající především v následujících oblastech: - IT infrastruktura, - Aplikace a IT komponenty, - IT služby
Pojištění majetku a odpovědnosti
Pojištění majetku, movitých předmětů, tzn. věcí které lze přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty, pojištění nemovitých objektů tzn. budov a staveb včetně stavebních úprav, součástí a příslušenství, zábranných systémů. Pojištění na rizika živelní, odcizení, vandalismus, pojištění skla, strojní rizika, dále pojištění odpovědnosti, ...
Kolektivní pojištění odpovědnosti zaměstnanců DPO a.s.
Předmětem sektorové veřejné zakázky je služba spočívající v poskytování kolektivního pojištění odpovědnosti zaměstnanců zadavatele.
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Lovosice
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Lovosice. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 - Poptávaný rozsah pojištění (včetně rizikové zprávy), uveřejněné na profilu zadavatele.
Operativní leasing šesti automobilových tahačů v ČEPRO, a.s., 2022 - 2026
OL šesti tahačů pro přepravu hořlavých kapalin bez hydraulického čerpadla - smlouva s jedním dodavatelem v délce trvání čtyř let. Rozsah plnění: zajištění a poskytování servisních služeb, záruky mobility a dalších služeb s OL souvisejících.