Poisťovacie služby
1.Poistenie majetku zahŕňa: Komplexné živelné poistenie, poistenie pre prípad krádeže a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla,poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle ustanovenia § 13 zákona o prevencii a náprave ...
Poistná zmluva na poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu a povinne zmluvného poisteni
Komplexné poistenie majetku, všeobecnej zodpovednosti za škodu a povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na poistné obdobie 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane opisu predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
Služby pojišťovacího makléře
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat služby samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře pro zadavatele za podmínek stanovených v zákoně č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů, a v závazném vzoru Smlouvy o poskytování služeb správy pojištění a poradenské ...
Pojištění služebních vozidel Finanční správy ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a o havarijním pojištění pro vozidla zadavatele uvedených v Příloze č. 1, a to na dobu určitou od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2025.
Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí
Účelem zadávacího řízení je zabezpečit potřebu zadavatele spočívající ve vymáhání pohledávek. Předmětem plnění smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení je závazek soudního exekutora vykonávat exekuční činnost spočívající ve vedení exekucí ve prospěch ÚZSVM, kdy podává ÚZSVM exekuční návrh (popřípadě vstupuje na procesní stranu ...
Specializované právní služby v oblasti investiční výstavby ŘVC ČR - 2. opakované řízení
Právní služby se budou týkat oblasti investiční výstavby zadavatele a budou spočívat v aplikaci zejména následujících právních předpisů: • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ...
Hledám investora
Touto cestou hledám investora, případně menší investory do koupě pozemku, na kterém je z 95 % hotový projekt, který se do 1-2 měsíců bude odevzdávat na úřad pro potřebná povolení. Nabízím úrok 10 % p.a. (investice na 8-12 měsíců) + ponechaný podíl na zisku z projektu. Kvůli choulostivosti projektu více informací soukromě.
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu na obdobie rokov 2021-2024
Predmetom zákazky je poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektronicky, poistenie skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych ...
Poistné služby pre Mesto Považská Bystrica
Zabezpečenie poskytovania poisťovacích služieb v rozsahu: poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, havarijné poistenie motorových vozidiel, úrazové poistenie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Framework Agreement for Provision of Audit Services of projects funded by the United States Agency f
The Contracting Authority is a non-US nongovernmental organisation implementing predominantly humanitarian and development projects. The scope of the Public Contract concerns audit services for the purpose of auditing the Fund Accountability Statements (or otherwise Audit of Financial Statements) of humanitarian and development projects (or ...
Poptávám soudního znalce
Poptávám soudního znalce v oboru ekonomika - zemědělství ve věci škody úřadu , který brání podnikání, dělá naschvály, úmyslně brzdí podnikání, porušuje zákony.......... naší firmě vznikají velké škody, které potřebuji vyhodnotit. Děkuji.
Daňové a účtovné poradenstvo a priebežný audit účtovníctva
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb daňového a účtovného poradenstva a uskutočnenie priebežného auditu účtovníctva v rozsahu: 1. Poskytovanie služieb spojených s preverovaním účtov a vykonanie komplexného auditu účtovných dokladov za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2020, 2021, 2022 a za 1. až 3. štvrťrok 2023. Previerka bude vykonaná za ...
Pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti města Dvůr Králové nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění nemovitého majetku, movitého majetku včetně pojištění cenností, věci zvláštní a historické hodnoty, pojištění cenin, strojní pojištění, pojištění elektroniky, pojištění skla a pojištění odpovědnosti. Podmínky a rozsah pojištění, jakož i veškeré požadavky zadavatele na pojištění, jsou uvedeny v ...
Výběr pojistitele na neživotní pojištění
Předmětem veřejné zakázky je výběr pojistitele na neživotní pojištění, a to konkrétně komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele, pojištění finančních ztrát způsobených přerušením provozu, pojištění odpovědnosti za újmu/škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a vybraných ...
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb
Cieľom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre vlastnú organizáciu a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rožňava
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění motorových vozidel a skupinové úrazové pojištění osob (bánští záchranáři).
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku Ústeckého kraje a pojištění odpovědnosti za újmu za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Property damage, machinery breakdown and business interruption insurance
Předmětem plnění je pojištění škody na majetku, pojištění poškození strojního zařízení a přerušení provozu.
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je verejný obstarávateľ, a to: havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie osôb prepravovaných v ...
Poisťovacie služby
Predmetom zadania zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch.
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je verejný obstarávateľ, a to: havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie osôb prepravovaných v motorových ...
Audit účtovnej jednotky na roky 2021 - 2024
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb na roky 2021 až 2024 v podmienkach štátneho podniku. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky, F. Obchodné podmienky a v Prílohe č. 1.
Poskytování poradenství pro příjemce podpory Výzvy Zvýhodněné úvěry pro sociální podniky S-podnik
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování poradenství pro příjemce podpory Výzvy Zvýhodněné úvěry pro sociální podniky S-podnik (dále jen „Výzva“), tj. sociálním podnikům, čerpajícím úvěr v rámci Výzvy.
Komplexní pojištění pro Město Český Těšín
Předmětem veřejné zakázky je soubor pojišťovacích služeb pro Město Český Těšín a příspěvkové organizace zřizované Městem Český Těšín (dále jen „příspěvkové organizace“), jejichž seznam je obsažen v Příloze č. 4 zadávací dokumentace. Pojištění zahrnuje zejména pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu; poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je verejný obstarávateľ, a to: havarijné poistenie motorových vozidiel (ďalej aj KASKO), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie osôb prepravovaných v ...