Havarijné poistenie ŽKV
Predmetom zákazky je poistenie škôd na železničných koľajových vozidlách (ďalej aj ako ŽKV) podľa č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poisťovníctve) vymedzené v týchto súťažných podkladoch. Obstarávateľ zadáva nadlimitnú civilnú zákazku na poskytovanie služieb, ...
Poptávám investora pro stavbu rodinného domu
Hledám investora pro stavbu rodinného domu na vlastním pozemku v Praze (možný přepis na investora) s následným prodejem a rozdělením zisku. Případně domluvou úrokové sazby (do 20% p.a.). Více informací osobně. Předem děkuji
Pojištění města Benešov
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům a s pojištěním odpovědnosti za újmu (za škodu) na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2026 v rozsahu a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
Centrální pojištění majetku a odpovědnosti města Hodonín včetně příspěvkových organizací
Předmětem zakázky je „Centrální pojištění majetku a odpovědnosti Města Hodonín včetně příspěvkových organizací a obchodních společností na období 2022 - 2027“. Pojištění se vztahuje na území České republiky. Podrobný přehled předmětů pojištění včetně jejich specifikace je uveden v příloze č. 1 „Obchodní podmínky pro návrh smlouvy k veřejné zakázce ...
Poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky s názvom Poistenie motorových vozidiel je poskytovanie poistných služieb v rozsahu príslušných častí predmetu zákazky: t.j. (i) povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a (ii) havarijného poistenia súboru vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je TIPOS, národná lotériová ...
Framework Agreement for Provision of Audit Services of development and humanitarian aid projects
The aim of the tendering procedure is to conclude a framework agreement with several suppliers to carry out audit services for the purpose of auditing financial reports of humanitarian and development projects (or awards) funded by various institutional donors, mainly the programmes funded by the European Union (i.e. DG INTPA or the ...
Havarijné poistenie motorových  a dráhových vozidiel
Predmetom zákazky je havarijné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie dráhových vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je Dopravný podnik Bratislava. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu; poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom sú verejní obstarávatelia, a to: havarijné poistenie motorových vozidiel (ďalej aj KASKO), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie osôb prepravovaných v ...
Povinné zmluvné poistenie
Predmetom zákazky je zabezpečenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Operativní leasing vozidel KSÚS SK - 40 ks
Pronájem automobilů kategorie M1 zadavatelem včetně služeb s tím souvisejících. Operativní leasing je stanoven na dobu 48 měsíců s fixní cenou nájmu a služeb po celou dobu trvání smlouvy podle dále uvedených podmínek. Zadavatel požaduje, aby všechny automobily by stejné tovární značky. Na každý automobil bude uzavřena samostatná leasingová ...
Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu
Předmětem veřejné zakázky je sjednání pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu (sekce I.), pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu a újmu (sekce II.) a dále poskytování služeb souvisejících s pojištěním.
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a hromadné úrazové pojištění při akcích pořádaných zadavatelem.
Poptáváme investory
Hledáme partnery - investory pro výstavbu a následný prodej rodinných domů. Jsme stabilní firma, která staví dřevostavby na klíč a nabízíme výhodné a bezpečné investování Vašich financí. Zhodnocení investice je zhruba rok a minimální vklad je 1 milion Kč. Za tyto peníze nakoupíme pozemek, my na pozemku postavíme rodinný dům, který pak společně S ...
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja počas obdobia 24 mesiacov. Predmet zákazky pozostáva z poskytovania poistenia uzatvorením poistnej zmluvy pre cca 566 motorových vozidiel a mechanizmov.
Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi zadavatele
Předmět plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajištováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním ...
Pojištění majetku a odpovědnosti města Tábor
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům a s pojištěním odpovědnosti za újmu (za škodu) na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2027 v rozsahu a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky. Předmětem plnění předmětné veřejné zakázky nejsou služby pojišťovacího makléře.
Pojišťovací služby pro Národní technické muzeum
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření pojistných smluv, jejichž předmětem bude pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele a pojištění odpovědnosti dále pojištění sbírkových předmětů, pojištění přepravy sbírek, přepravy po vlastní ose a flotily motorových vozidel. Bližší specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 6 Pojistný ...
Pojištění majetku a odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku a odpovědnosti za škodu.
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění vozidel, cestovní pojištění
Předmětem veřejné zakázky je komplexní pojištění majetku a odpovědnosti Ostravské univerzity, pojištění vozidel Ostravské univerzity, cestovní pojištění zaměstnanců Ostravské univerzity a dalších osob, které vykonávají pracovní činnost na základě uzavřeného smluvního vztahu s Ostravskou univerzitou, pojištění odpovědnosti Ostravské univerzity z ...
Výběr pojistitele na pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti na období 2022 až 2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti na období 2022 až 2026 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Přezkoumání hospodaření, audit statutárního města Brna za roky 2022, 2023 a 2024
Přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky statutárního města Brna (Magistrát města Brna + 29 městských částí) za roky 2022, 2023 a 2024, v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, ...
Rámcová dohoda na poistenie majetku, zodpovednosť za škodu PO, poistenie straty na výnosoch
Predmetom zákazky je rámcová dohoda na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie strojov a strojových zariadení, poistenie elektroniky, poistenie vnútroštátnej prepravy zásielok, poistenie skla, poistenie prerušenia prevádzky následkom živelných rizík, prerušenia prevádzky následkom lomu stroja, poistenie straty na výnosoch, ...
Pojištění vozidel Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava
pojištění motorových vozidel zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) a havarijní pojištění vybraných vozidel zadavatele včetně připojištění skel, úrazového pojištění sedadel a nadstandardních asistenčních služeb vybraných vozidel jako celku, jakož i další pojištění a zajištění správy takového ...
Obnova vozového parku KÚ a RKK 2022-2026 část č. 3  Osobní automobil KÚ
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytnutí služeb operativního leasingu pro potřeby Krajského úřadu a vedení Karlovarského kraje, související s uplynutím operativního leasingu na v současné době užívané vozy. Požadavky na automobily: Zadavatel požaduje dodání nových automobilů stejného typu. Celkem 11 ...
Úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti
Předmětem veřejné zakázky je úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistníkem bude Česká rada dětí a mládeže. Zadání veřejné zakázky vychází z údajů o počtu pojištěných členů a osob aktuálních ke dni vyhlášení zadávacího řízení. Tyto údaje mohou sloužit pro dodavatele jako podklad pro stanovení jednotkové ceny, která posléze bude ...