Dotační poradenství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v: a) poradenství v oblasti žádosti o dotace, b) vyhledávání dotačních příležitostí, c) administraci získaných dotací (projektů), zejména příprava žádostí o čerpání dotace, žádostí o změnu a úpravu (projektu), příprava zpráv o udržitelnosti, administrativní podpora projektu, především ...
Operatívny leasing notebookov
Operatívny leasing prenájom nových IT zariadení - notebookov logický celok č. 1 v počte 30 kusov a logický celok č. 2 v počte 75 kusov po dobu 48 mesiacov odo dňa ich odovzdania a prevzatia.
Poptávám pojištění nemovitosti
Poptávám pojištění nemovitosti. Dobrý den, potřebuji pojistit rekreační chalupu v Slovenských Beskydech, za nejlepší nabídku na slovenském trhu. Nabídky mi prosím posílejte na email. Majitelé jsou Češi.
Majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407 - nové dvojité vedení 400kV
majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407-nové dvojité vedení 400kV
Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí
Předmětem plnění je závazek soudního exekutora vykonávat exekuční činnost spočívající ve vedení exekucí ve prospěch ÚZSVM, kdy podává ÚZSVM exekuční návrh (popřípadě vstupuje na procesní stranu oprávněného) při vymáhání pohledávek ÚZSVM a při vymáhání pohledávek dalších organizačních složek státu. Závazek zakotvuje nejzákladnější a nejstěžejnější ...
Poskytování právního poradenství ve věci mezinárodní ochrany, neoprávněného pobytu a návratů
Předmětem veřejné zakázky je poskytování právního poradenství osobám uvedeným v odst. 3. 3. článku ZD k jejich právnímu postavení podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013. Více viz ZD.
Externí právní služby
Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních a poradenských služeb, které budou poskytovány ve 3 různých oblastech (s ohledem na 5 částí veřejné zakázky).
Zajištění transakcí prostřednictvím platebních terminálů pro pokladny SPH
Předmětem VZ jsou služby zajišťující přijímání platebních karet VISA, Eurocard/Mastercard, Maestro prostřednictvím platebních terminálů na pokladnách informačních center zadavatele po dobu 4 let. Bližší specifikace plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.
Výběr poskytovatele pojištění FVE
Předmětem plnění veřejné zakázky je následující pojištění: 1. Pojištění stavebně-montážní (přihlášková pojistná smlouva) a. Oddíl I. pojištění montovaného díla 2. Pojištění odpovědnosti (investora při montáži FVE a provozovatele instalovaných FVE) a. Pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti z držby nemovitosti 3. Pojištění ...
Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s.
Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s.
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku Ústeckého kraje a pojištění odpovědnosti za újmu za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Právní služby - administrace veřejných zakázek pro projekt Motolského onkologického centra
Předmětem VZ je zajištění právních služeb spočívajících v administraci veřejných zakázek a souvisejícího právního poradenství v rámci realizace projektu administrace Motolského onkologického centra..
Pojištění majetku a odpovědnosti pro příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních věcí MHMP
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti pro příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních věcí MHMP a odboru zdravotnictví MHMP. Veřejná zakázka bude zadána v otevřeném řízení dle ustanovení §56 ZZVZ a bude rozdělena na dvě části: 1. část VZ - pojištění majetku a odpovědnosti pro příspěvkové organizace hl. m. ...
Audit účetní závěrky a výroční zprávy
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu roční účetní závěrky a výroční zprávy VZP ČR za kalendářní rok 2023, 2024, 2025, 2026, a to v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, Mezinárodními auditorskými standardy, Mezinárodními standardy pro řízení ...
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Predmetom tejto zákazky je hromadné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Motorovými vozidlami sa rozumejú samostatné nekoľajové vozidlá s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlá bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo ...
Pojištění majetku a odpovědnosti Města Žďár nad Sázavou
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívající v komplexním pojištění majetku Města Žďár nad Sázavou včetně založených a zřízených organizací a pojištění odpovědnosti za újmu Města Žďár nad Sázavou a jeho organizací.
Návrh scénáře převodu činností z NŽ na a.s. a jeho realizace
Převod činností obecně prospěšné společnosti na akciovou společnost.
Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu
Sjednání pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu (sekce I.), pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu a újmu (sekce II.) a dále poskytování služeb souvisejících s pojištěním.
Zabezpečenie právnych a poradenských služieb pre Sprostredkovateľský orgán
Predmetom zákazky je vypracovanie analýz štátnej pomoci/pomoci de minimis, právnych analýz a právneho poradenstva vedúceho k zefektívneniu nastavenia implementácie aktuálneho programového obdobia 2014-2020 a nastavenia nového programového obdobia 2021-2027. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných ...
Poistenie majetku
Predmetom zákazky je poistenie majetku Dúbravsko-karloveskej radiály a cyklotrasy Starohájska, v dojednanom rozsahu.
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Orlová
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní pojištění města Orlová, které zahrnuje pojištění movitého a nemovitého majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel (tzv. „povinné ručení“, havarijní pojištění a pojištění doplňků). Veřejná zakázka je rozdělena do dvou části: 1) Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu 2) Pojištnění ...
Poptávám finanční služby
Mám zájem o půjčku,byla bych ráda ,kdyby jste mě kontovali.Děkuji Berkyová
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Sokolov
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. Údaje o pojišťovaném majetku a rozsahu pojištění jsou uvedeny v příloze č. 3 až č. 5 ZD. Součástí ZD je riziková zpráva - Informace pro hodnocení rizika.
Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění
Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění
Štatutárny audit účtovnej závierky skupiny SZRB, a. s. za roky 2022 – 2024
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi a jeho dcérskym spoločnostiam audítorské služby a ostatné služby podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch a to za roky končiace sa 31.decembra 2022, 31. decembra 2023 a 31.decembra 2024.