Podpora v rámci procesu získání statusu oznámeného subjektu dle nařízení (EU) 2017/745
Předmětem veřejné zakázky je podpora v rámci procesu získání statusu oznámeného subjektu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích (Medical Devices Regulation, zkr. MDR), změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady ...
Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody upravující podmínky zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů klientům - banky, - pobočky banky z jiného než členského státu EU, - stavební spořitelny nebo družstevní záložny účastnící se systému pojištění pohledávek z vkladů u zadavatele - a klientům pobočky banky z členského státu ...
Poskytování inspekčních služeb v úvěrových případech financovaných ČEB, a.s. II
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování nezávislých inspekčních služeb v úvěrových případech financovaných Zadavatelem pro účely posuzování a monitorování realizace financovaných obchodních případů Zadavatele.
Výběr pojistitele pro pojištění odpovědnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení Nemocnice Pardubického kraje, a.s.. Účelem této veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu či újmu poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování právních služeb - smluvní podmínky FIDIC
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování právních služeb v souvislosti se smluvními podmínkami, které se zakládají na mezinárodních standardech vydaných organizací FIDIC, jedná se zejména o smluvní podmínky vycházející z překladů jednotlivých knih, zejm. Červená kniha FIDIC Red Book, Zelená kniha FIDIC Green Book, Bílá kniha FIDIC ...
DNS - Operativní a finanční leasing vozidel
Cílem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) sloužícího pro zadávání dílčích veřejných zakázek na pronájem vozidel všech kategorií a druhů pohonu (klasická i alternativní paliva) formou operativního a finančního leasingu. DNS bude časově neomezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům. DNS ...
Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu
Pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu na majetku, zdraví, či životě třetích stran, včetně finančních škod v souvislosti s činnostmi zadavatele, pro které má živnostenské oprávnění nebo jiné oprávnění k činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy. (sekce I.) Pojištění právním předpisem ...
Daňové poradenství při zahraničních aktivitách ČEZ, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování daňového poradenství týkajícího se zahraničních aktivit společnosti ČEZ, a. s., a to v oblasti přiznání k dani z příjmů právnických osob, DPH, kontrolního a souhrnného hlášení a vedení daňové evidence stálých provozoven pro účely daně z příjmů právnických osob, DPH a účetnictví Zadavatele, a v oblasti ...
Pojištění movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti za újmu pro MČ Praha 8 a její organizace
Pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele, příspěvkových organizací zřízených zadavatelem a obchodních korporací založených zadavatelem (dále také jen „organizace“) a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zadavatelem a jeho organizacemi.
Pojištění vozidel společnosti ČEPRO, a.s.
Předmětem zakázky je zajištění pojistné ochrany vozového parku zadavatele a zajištění ochrany před riziky vyplývajícími z činnosti zadavatele - odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
Pojištění majetku a odpovědnosti města Znojma a příspěvkových organizací
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění movitého a nemovitého majetku a na pojištění odpovědnosti za újmu Města Znojmo a příspěvkových organizací. S vybraným účastníkem zadávacího řízení budou uzavřeny 2 pojistné smlouvy na dobu dvou let, pokrývající ve svém souhrnu celý předmět veřejné zakázky podle Specifikace ...
Poistenie majetku projektov EŠIF (NISPEZ IV, SK4ERA, DC VaV II, NITT SK II, Pop VaT II
Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb pre potreby verejného obstarávateľa pozostávajúce z nasledujúcich produktov: -poistenie majetku proti poškodeniu alebo úplnému zničeniu spôsobenému živelnou udalosťou, odcudzeniu a vandalizmu, -poistenie strojov zariadení a elektroniky.
Poistenie majetku 2021-2023
Poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, živelnej udalosti, odcudzeniu a vandalizmu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla , ...
Audit finančných výdavkov poskytnutých dotácií
Kontrola finančných výdavkov (účtovných dokladov) na realizovaných projektoch. Účtovné doklady sú poskytnuté prijímateľmi dotácie v rámci finančného vyúčtovania projektu. Finančné výdavky je potrebné skontrolovať jednotlivo (každý doklad). Audítor kontroluje výdavky z hľadiska ich formálnych náležitostí a z hľadiska oprávnených nákladov. Pri ...
Komplexní pojištění pro MMN
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele a pojištění odpovědnosti zadavatele za újmu. Podmínky a rozsah požadovaného pojištění, jakož i veškeré požadavky zadavatele na příslušný druh pojištění, jsou blíže vymezeny v zadávací dokumentaci.
Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám
Predmetom zákazky s názvom "Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám" je poistenie zodpovednosti za škodu (všeobecná prevádzková zodpovednosť) spôsobenú prevádzkovou činnosťou v súvislosti s činnosťami pri prevádzke v areáli Terminál intermodálnej prepravy Lužianky funkčná časť Expedičné koľajisko a časť Sklad hotových výrobkov (ďalej ...
Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa/poistiteľa na odplatné poskytovanie služieb poistenia priamo poisťovacou spoločnosťou. Predmetom zákazky je poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a flotilové ...
Havarijní pojištění vrtulníku na rok 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění poškození, zničení nebo ztráty 1 kusu vrtulníku lehké hmotnostní kategorie EC 135T2+ zajišťující leteckou záchrannou službu na 1 rok základna Praha, které se vztahuje i na škody technickému personálu, zdravotnické posádce a pacientům, záchranářskému týmu, záchranářům či zachraňovaným osobám, pokud se ...
Full service leasing a správa vozového parku NET4GAS 2020-25
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb full service leasingu formou uzavřené kalkulace, správy vozového parku a dalších služeb na vyžádání. Full service leasingem se rozumí operativní leasing ve formě nájmu vozidla zadavatele pro vozidla kategorie M1 (osobní automobil) a N1 (nákladní automobil s celkovou hmotností maximálně ...
Komplexní pojištění Městské části Praha 13 pro období 2021 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku vč. školních a předškolních zařízení, odpovědnosti za újmu a pojištění motorových vozidel na období 4 let, tj. od 1.1.2021 do 31.12.2024 (viz. zadávací dokumentace).
Poskytování právních služeb - právo veřejných zakázek
Právní služby spočívají v celé šíři právních služeb potřebných pro výkon činností v působnosti zadavatele, od zastupování zadavatele před soudy a jinými orgány a institucemi, až po právně poradenské služby (tzn. činnosti stanovené zákonem č. 85/1996 o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZA“), pro pojem právní služby uvedený v § 1 ...
Výběr poskytovatele služby - pojištění Město Rychnov nad Kněžnou
Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu Města Rychnov nad Kněžnou, a to s účinností od 1.1.2021 do 30.6.2025.
Poistenie majetku
Predmet zákazky Komplexné poistenie je rozdelený do piatich nasledovných častí: Časť č.1 : Poistenie majetku, Časť č.2 : Poistenie zodpovednosti za škodu, Časť č.3 : Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, Časť č.4 : Poistenie motorových vozidiel, Časť č.5 : Poistenie ...
Pojištění majetku, terorismu a odpovědnosti
Předmětem plnění je pojištění movitého a nemovitého vodohospodářského majetku, pojištění odpovědnsoti vlastníka za škodu třetích osob, pojištění odpovědnsoti provozovatele za škodu třetích osob souvisejících s provozováním vodohospodářského majetku
Specializované právní služby v oblasti investiční výstavby ŘVC ČR - Opakované řízení
Právní služby se budou týkat oblasti investiční výstavby zadavatele a budou spočívat v aplikaci zejména následujících právních předpisů: • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o ...