Pojištění majetku a odpovědnosti Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění Libereckého kraje a příspěvkových organizací zřízených Libereckým krajem. Pojištění bude sjednáno pro Liberecký kraj (dále jen "zadavatel" nebo "pojistník") a příspěvkové organizace zřízené Libereckým krajem a dále příspěvkové organizace, které budou Libereckým krajem zřízeny nebo budou na Liberecký ...
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění: a) majetku a odpovědnosti: a. živelní pojištění • požár, výbuch, přímý úder blesku, nárazem nebo pádem letadla, jeho části nebo jeho nákladu, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, ...
Podpora investiční strategie veřejnoprávních korporací
Předmětem plnění zakázky jsou služby poskytované v souvislosti s realizací projektu „Podpora investiční strategie veřejnoprávních korporací“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Jedná se o poskytování poradenských a expertních služeb v oblasti veřejného investování a s ním souvisejícím vývojem softwarové ...
Pojištění vozidel VUT 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je havarijní pojištění vybraných vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel (povinné ručení) vč. zavazadel a úrazového pojištění cestujících. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu - profesní odpovědnost, obecná odpovědnost a odpovědnost za výrobek. Předmětné pojištění se vztahuje na činnost, která je uvedena ve zřizovací listině zadavatele. Blíže viz ZD.
Poradenská činnost v oblasti dotací na vzdělávací a výzkumnou činnost Slezské univerzity v Opavě
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poradenské činnosti pro oblast cíleného monitoringu a vyhledávání dotačních příležitostí a předkládání žádostí o dotace na vzdělávací a výzkumnou činnost Slezské univerzity v Opavě. Součástí předmětu plnění je rovněž poskytování konzultační a poradenské činnosti při realizaci schválených ...
Komplexní pojištění ZČU v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu způsobenou Zadavatelem, pojištění motorových vozidel, krytí léčebných výloh při pracovních cestách zaměstnanců a studentů Zadavatele do zahraničí (dále jen „cestovní pojištění“) Pojišťovaný majetek se nachází na území ČR, zejména v Plzni, Chebu a v obci Hrad Nečtiny. Mezi ...
Audítorské služby na auditované obdobie 2022 - 2025
Predmetom zákazky je poskytovanie audítorských služieb súvisiacich s účtovnými výkazmi za príslušný rok pre Hlavné mesto SR Bratislavu (ďalej aj Hlavné mesto) a spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta uvedené v bode 1.2. Súťažných podkladov, spočívajúcich najmä v spracovaní overenia ročnej individuálnej účtovnej závierky, overenia ...
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti VUT 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a pojištění odpovědnosti zadavatele a to zejména v následujících kategoriích (oblastech): • Živelní pojištění • Pojištění odcizení, vandalismu • Pojištění elektroniky a strojů • Pojištění věcí během silniční dopravy • Pojištění odpovědnosti. Součástí předmětu veřejné zakázky není pojištění ...
Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok 2023 až 2026
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv, a to konkrétně dle čl. 2.3 ZD. Poskytování služeb vzešlých z tohoto zadávacího řízení napomůže ochraně majetku zadavatele proti hrozícím rizikům a zajistí pokrytí případných škod způsobených při činnosti zadavatele. Cílem zadavatele je zajistit pojištění dle jeho aktuálních potřeb tak, ...
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie zodpovednosti za prevádzku
Neživotné poistenie určené zákonom pre prevádzkovateľov osobnej železničnej dopravy vo vzťahu k relevantným odvetviam poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla iným fyzickým a právnickým osobám na veci a zdraví v súvislosti s poskytovaním dopravných služieb v osobnej doprave na železničnej dráhe vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave ako ...
Pojištění majetku a odpovědnosti Statutárního města Brna, MČ Brno-Žabovřesky v období 2023 - 2026
Předmětem jsou pojišťovací služby. Předmětem služeb je zejména: • pojištění movitého a nemovitého majetku, • pojištění odpovědnosti, Předmět služeb je detailně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Pojistný program), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené pojistné smlouvy či ...
Poistenie majetku
Predmetom zákazky s názvom Poistenie podniku je poskytovanie poistných služieb v rozsahu príslušných piatich (5) častí predmetu zákazky: Časť 1 - Poistenie majetku Časť 2 - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Časť 3 - Havarijné poistenie motorových vozidiel Časť 4 - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...
Pojištění majetku FN Ostrava v rozsahu All Risks
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění majetku FN Ostrava v rozsahu „All Risks“ - dle zadávací dokumentace, která bude přílohou výzvy k podání předběžné nabídky.
Pojištění odpovědnosti Správy železnic na rok 2023
Předmět plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajištováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním ...
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění a doplňková pojištění
Předmětem zakázky je poskytování pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem osobních vozidel, jichž je zadavatel vlastníkem a/nebo provozovatelem dle podmínek zadávací dokumentace. Pojištění zahrnuje: - povinné ručení - havarijní pojištění - pojištění obvodových skel - úrazové pojištění přepravovaných osob
Pojištění majetku ČEZ Distribuce
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Pojištění majetku a přerušení provozu proti všem nebezpečím 2023
Předmětem Veřejné zakázky je pojištění majetku Zadavatele a jeho dceřiných společností (Czech Airlines Handling, a.s. a Czech Airlines Technics, a.s.) a pojištění přerušení provozu pojištěných společností, oboje v rozsahu proti všem nebezpečím s výjimkou výslovně uvedených rizik (All-Risks).
Pojištění majetku, odpovědnosti a přerušení provozu terorismus 2023
Předmětem Veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti a přerušení provozu v důsledků terorismu pro Zadavatele a jeho dceřiné společnosti (Czech Airlines Handling, a.s. a Czech Airlines Technics, a.s.)
Pojištění
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby, které vycházejí z Analýzy rizik Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a návrhu koncepce pojistného programu, které zpracoval pojišťovací makléř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě společnost RENOMIA, a.s. na základě Smlouvy o poskytování služeb pojišťovacího makléře ze dne 14. 09. ...
Pojištění České pošty, s.p.
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv na pojištění, které je blíže specifikováno v zadávací dokumentaci. Součástí předmětu plnění jsou také služby spočívající ve správě pojištění blíže specifikované v příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění pro město Říčany
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění pro město Říčany pro vozidla flotily
Pojištění majetku města Říčany a odpovědnosti za škodu
předměte Vz je pojištění majektu pro město Říčany v rozsahu Pojištění nemovitého majetku, movitého majetku a odpovědnosti za újmu dle technické specifikace v zadávací dokumentaci a pro majetek uvedený v přílohách ZD.
Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro městskou část Praha 4
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojišťovacího makléře dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění (dále jen „zákon o distribuci pojištění a zajištění“), který bude městskou část Praha 4 zastupovat v rámci zprostředkování pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění ...
Pojištění odpovědnosti skupiny MERO pro rok 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním odpovědnosti za újmu skupiny MERO (tj. společnosti MERO ČR, a.s. a společnosti MERO Germany GmbH).