Poisťovacie služby

Poisťovacie služby

Predmetom zákazky sú poisťovacie služby v oblasti poistenia majetku a poistenia zodpovednosti za škodu, konkrétne poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie prerušenia prevádzky, poistenie strojov a elektroniky, poistenie skla a poistenie zodpovednosti za škodu. Podrobný opis predmetu ...

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel pro roky 2019 - 2023. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2

Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2

Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu, vykonávaných v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Rakúsko 2014 2020 (ďalej aj Program SK AT), a to v predpokladanom trvaní 4 rokov. Požadované audítorské služby súvisia s: 1. overovaním riadneho fungovania systému ...

Poisťovacie služby

Poisťovacie služby

Poistenie majetku proti živelným rizikám, krádeži, vandalizmu, poistenie skla, poistenie strojov a strojových zariadení a elektroniky pre prípad akéhokoľvek poškodenia, zničenia, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám na majetku a zdraví vrátane ušlého zisku spôsobený výkonom činnosti poisteného, poistenie motorových vozidiel pre ...

Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov

Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov

Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám , poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, poistenie zodpovednosti za škodu . Hodnota poisťovacieho majetku je vo výške cca 199 mil. EUR. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť ...

Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble

Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel (KASKO), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre verejného obstarávateľa - Mesto Vráble.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Predmetom zákazky je poskytovanie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a služby s tým spojené. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP) sa bude týkať motorových vozidiel flotily Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ...

Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022

Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých zakázek na služby, jež budou spočívat v operativním leasingu osobních automobilů – full service leasing, tedy pronájmu osobních automobilů, včetně dalších služeb s tímto pronájmem souvisejících zejména pojištění, ...

Pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu

Pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu

Předmětem veřejné zakázky je pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Pojišťovací služby pro ČZU - majetek a odpovědnost

Pojišťovací služby pro ČZU - majetek a odpovědnost

Pojištění majetku a odpovědnosti ČZU

Operatívny leasing – prenájom osobných motorových vozidiel

Operatívny leasing – prenájom osobných motorových vozidiel

Predmetom zákazky je Operatívny leasing prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.

Hledáme investora

Hledáme investora

Hledám investora (úvěr, půjčka, leasing) ve výši 650.000, - Kč na 2 roky s úrokem do 10% p.a. na nákup alternativních a ekologických paliv. Roční obrat (min) - 7.8 mil. Kč. Podrobnosti osobně, nebo e-mail Jsme obchodní společnost která se zabývá maloobchodem a velkoochodem s alternativním a ekologickým palivem, dopravou.

Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb

Predmetom zákazky je poistenie súboru majetku poisteného, ktorý sa počas doby trvania poistenia nachádza na území Slovenskej republiky a je v účtovnej evidencii poisteného. Miestom poistenia je miesto uvedené v účtovnej evidencii poisteného ako miesto prevádzky. V prípade cudzích vecí a strojov sa poistenie vzťahuje na územie Slovenskej republiky.

Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia

Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia

Predmetom zákazky je rámcová dohoda na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie strojov a strojových zariadení, poistenie elektroniky, poistenie vnútroštátnej prepravy zásielok, poistenie skla, poistenie prerušenia prevádzky následkom živelných rizík, prerušenia prevádzky následkom lomu stroja, poistenie straty na výnosoch, ...

Rámcová dohoda – Zajištění externí administrace ICT veřejných zakázek

Rámcová dohoda – Zajištění externí administrace ICT veřejných zakázek

Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb spočívajících v komplexním zastoupení zadavatele při provádění úkonů souvisejících se zadávacími řízeními ICT veřejných zakázek ve smyslu § 43 ZZVZ po dobu účinnosti rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 48 měsíců se 3 dodavateli.

Finančné a audítorské služby – štatutárny audit

Finančné a audítorské služby – štatutárny audit

Predmetom zákazky je poskytovať finančné a audítorské služby podľa nasledovnej špecifikácie : - overenie účtovnej závierky štatutárny audit (posúdenie spoľahlivosti a kvality finančných výkazov objednávateľa preverovanie účtov a preverovanie zostavenej účtovnej závierky podľa slovenských účtovných štandardov, spolupráca pri vypracovaní poznámok k ...

Štatutárny audit individuálnych účtovných závierok VšZP zostavených za roky 2018 až 2020

Štatutárny audit individuálnych účtovných závierok VšZP zostavených za roky 2018 až 2020

Štatutárny audit individuálnych účtovných závierok VšZP zostavených za roky 2018 až 2020 a názor audítora k Výročným správam VšZP za roky 2018 až 2020.

Poptávám znalecký posudek na pánské náramkové hodinky

Poptávám znalecký posudek na pánské náramkové hodinky

Poptávám znalecký posudek na pánské náramkové hodinky značky Festina.

Hledám společníka, investora do zavedené vinařské firmy

Hledám společníka, investora do zavedené vinařské firmy

Hledám společníka, investora do zavedené vinařské firmy.

Poradenské služby v oblasti auditu

Poradenské služby v oblasti auditu

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti auditu, posilnenie odborných administratívnych kapacít vo verejnej správe, vypracovanie revíznych správ, overenie, kontrola, posúdenie a vypracovanie štúdií v závislosti od potrieb jednotlivých Prijímateľov. Poskytovateľ odborných poradenských služieb musí disponovať ...

Havarijné poistenie ŽKV

Havarijné poistenie ŽKV

Predmetom zákazky je poistenie železničných koľajových vozidiel. Jedná sa o železničné koľajové vozidlá (v zmysle Zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré tvoria hnacie koľajové vozidlá (HKV) a železničné (osobné) vozne (ŽV) vo vlastníctve obstarávateľa. Celková výška súčtu ...

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.

Správa portfolia města Rokycany ve výši maximálně 101 miliónů Kč

Správa portfolia města Rokycany ve výši maximálně 101 miliónů Kč

Předmětem veřejné zakázky je zhodnocení volných finančních prostředků zadavatele ve výši 101 mil. Kč s požadovaným horizontem 12 měsíců a garancí vrácení jistiny pro objem finančních prostředků ve výši 101 mil a požadavkem na likviditu peněžních prostředků v délce maximálně do 3 měsíců. Kč. Poskytovatel služby je povinen v rámci obhospodařování ...

Obchodní a technické řešení platebních karet

Obchodní a technické řešení platebních karet

Předmětem plnění je zajištění služeb tzv. „merchant acquiring“, tedy soustřeďování plateb provedených platebními kartami ve prospěch zadavatele prostřednictvím karetních terminálů či e-shopu. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb m

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb m

Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel města Lovosice, jeho příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části.

(záznamy 1/25 z 3031)  strana 1 / 122