Audítorské služby za rok 2019, 2020 a 2021
Overenie účtovnej závierky za jednotlivé roky 2019, 2020 a 2021 zostavenej vždy k 31. decembru daného roka podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o účtovníctve) a v zmysle účtovných postupov pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky ustanovených vo forme Opatrenia Ministerstva ...
Centrální pojištění majetku a odpovědnosti města Prostějov včetně příspěvkových organizací
Předmětem veřejné zakázky je ošetření pojistných rizik zadavatele pojištěním nemovitého majetku, movitého majetku, pojištěním odpovědnosti za újmu statutárního města Prostějov a příspěvkových organizací města a vybraných obchodních společností.Pojistné smlouvy budou uzavírány mezi zadavatelem jako pojistníkem a dodavatelem jako pojistitelem. ...
Poptávám ocenění starých bankovek
Poptávám ocenění starých bankovek.
Služby samostatného zprostředkovatele
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb samostatného zprostředkovatele pro zadavatele ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, účinného od 1. 12. 2018. Předmětem činnosti samostatného zprostředkovatele budou komplexní služby pro zadavatele, které zahrnují zejména následující činnosti: 1) Analýza ...
Zajištění auditních služeb - akreditace a certifikace platební agentury 2021 - 2027
Předmětem veřejné zakázky je provedení nezávislého auditu platební agentury k provádění opatření společné zemědělské politiky (dále jen „SZP“) financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (dále jen „EZZF“) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen „EZFRV“) a dále provádění certifikace účtů akreditované agentury ...
Pojištění vozidel užívaných Městskou policií hl. m.  Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění a doplňková pojištění užívaných Městskou policií hl. m. Prahy, a to na dobu 4 let s účinností od 01. 01. 2020 – 31. 12. 2023.
Hledám investora
Hledám investora, partnera, pro společné založení sociálně odpovědného investičního fondu financující jednotlivé energo-environmentální projekty v ČR i zahraničí. Jedná se o zejména o výstavbu a provoz velké přehradní vodní elektrárny v ČR.
Poskytování právních služeb Statutárnímu městu Kladno
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb městu Kladno. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části dle specifikace vymezené zadávací dokumentací. S vybranými účastníky budou uzavřeny rámcové dohody na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, jejichž text je uveden v příloze zadávací dokumentaci. V každé části bude uzavřena ...
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 12 mesiacov
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného pre prípad živelných rizík, odcudzenia a vandalizmu a poistenie finančnej hotovosti pre prípad odcudzenia a lúpeže počas prepravy.
Poptávám odhad ceny poštovních známek
Poptávám odhad ceny poštovních známek, 3 alba, Ostrava.
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění poskytování znaleckých služeb pro výkon činností Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj včetně jeho poboček na období 2019-2021. Výsledkem tohoto zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody s pěti dodavateli bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody, s ...
Poptávám odhad pravého čínského porcelánu
Poptávám odhad pravého čínského porcelánu, je nepoužívaný, nepoškozený, starý přes 80 let.
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel pro příspěvkové organizace
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel pověřujících zadavatelů. Veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ a bude rozdělena na dvě části: 1. část – Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SML ...
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného a finančnej hotovosti
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného pre prípad živelných rizík, odcudzenia a vandalizmu a poistenie finančnej hotovosti pre prípad odcudzenia a lúpeže počas prepravy.
Poistenie majetku ŠGÚDŠ
Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa ako Poisteného (ďalej len Poistený) na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (pre Časť 1 zákazky) a rámcovej dohody (pre Časť 2 zákazky a Časť 3 zákazky). Zákazka je rozdelená na 3 časti: Časť 1 zákazky: Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti za ...
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb na majetku / zdraví tretích osôb, veciach vnesených a prenajatých nehnuteľnostiach..
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona s jedním Dodavatelem na poskytování služeb patentového zástupce a rešeršních služeb spočívajících především v podávání národních, mezinárodních a regionálních přihlášek vynálezů a užitných vzorů, zastupování zadavatele před národními úřady ve věcech ochrany ...
Poptávám odhad ceny starožitných hodin
Poptávám odhad ceny starožitných hodin.
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele a jím zřizovaných příspěvkových organizací a organizačních složek a pojištění odpovědnosti za zadavatele a jím zřizovaných příspěvkových organizací a organizačních složek, včetně pojištění motorových vozidel zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ...
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest
Predmetom zákazky je poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest v zóne Európa (okrem SR) a v zóne Svet, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti. Trvanie poistenia: po podpísaní rámcovej dohody do 30.06.2022 na základe čiastkových objednávok.
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu ŽSK a organizácií ŽSK
Predmetom zadávania zákazky sú poisťovacie služby pre Žilinský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Poisťovacie služby sú oslobodené od DPH podľa § 37 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Mapovanie procesov národného projektu - Optimalizácia procesov vo verejnej správe
Predmetom zákazky je tvorba podkladov a výstupov pre podporu reformy verejnej správy, poskytovanie odborných poradenských služieb, vrátane audítorských, poradenských a konzultačných služieb, asistencie, vypracovanie metodických materiálov a štúdií, odborných stanovísk, v zastupovaní klienta v pozícií experta na stretnutiach s tretími osobami a ...
Zabezpečenie plnenia úloh certifikačného orgánu Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len PPA) v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ) prostredníctvom vybraného subjektu, ktorý bude plniť úlohy certifikačného orgánu (ďalej aj CO) pre finančné roky 2020 2021.
Hledám investora pro začínající stavební firmu
Sháním investora pro mou začínající stavební firmu STAVORAMAX s.r.o. zabývající se výstavbou kvalitních pasivních a nízkoenergetických dřevostaveb. Firma byla založena v březnu 2019 a má otevřené veškeré potřebné živnosti k výstavbě domů na klíč. Ve stavebnictví jsem od roku 2001 a od 2008 jako stavbyvedoucí u jedné firmy ve Velké Británii, která ...
Platební brána pro vybrané prodejní kanály
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb platební brány pro umožnění elektronických plateb prostřednictvím vybraných na sebe nezávislých prodejních kanálů mobilních aplikací a internetových obchodů (dále jen „e-shop“).