Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti, predmet zákazky sa skladá z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu a z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (profesijná zodpovednosť). Opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 ...
Rámcová dohoda na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků 2021
Rámcová dohoda na dodatečné majetkoprávní vypořádání cca 10000 pozemků pod stavbami komunikací nebo jejich příslušenstvím. Součástí plnění jsou majetkoprávní činnosti zahrnující jednání s vlastníky a vedení procesu vypořádání vedoucí k nabytí potřebných pozemků zadavatelem. Součástí plnění je také oddělování pozemků a jejich ocenění v souladu s ...
UTB - Provedení auditorských služeb a daňové poradenství pro rok 2021 - 2025 III
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení externích auditorských služeb a daňového poradenství pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Operatívny leasing motorových vozidiel
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody o prenájme nových motorových vozidiel v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktorej predmetom bude operatívny leasing nových osobných vozidiel ...
RUK - EO - Zpracování EOP a poskytnutí souvisejících služeb ekonomického a IT poradenství
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: 1) zpracování ekonomicko-organizačního projektu (dále jen "EOP"), 2) zpracování technických požadavků a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky na nový ekonomický informační systém (dále jen "EIS") a poskytnutí další součinnosti při přípravě veřejné zakázky na EIS, 3) poskytnutí součinnosti v ...
Pojišťovací makléř
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojišťovacího zprostředkovatele pro zadavatele.
Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu činností
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu. Územní platnost pojištění je celý svět. Pojistná částka činí 400 000 000 EUR. Jedná se o zákonný požadavek, tzn. pojištění ve smyslu ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom sú verejní obstarávatelia, a to havarijné poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v dojednanom rozsahu.
Pojištění nemovitého majetku a odpovědnosti města Chrudim
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je pojištění nemovitého a movitého majetku města Chrudim. Dále předmětem je i pojištění odpovědnosti města Chrudim a organizací, vůči kterým město Chrudim vystupuje v pozici zřizovatele či společníka.
Pojištění kybernetických rizik a GDPR
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění kybernetických rizik a odpovědnosti za nakládání s daty. Pojištění zahrnuje zejména pojistnou ochranu pro případ úniku (ztráty, odcizení) osobních údajů, dat a informací z informačního systému nebo počítače společnosti ať již náhodného nebo z nedbalosti a cíleného napadení informačního systému třetími ...
Operativní leasing čtyř automobilových tahačů v ČEPRO, a.s., 2022 - 2026
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb operativního leasingu vozidel - čtyř automobilových tahačů, bez hydraulického čerpadla, pro přepravu hořlavých kapalin, včetně: a) zajištění a poskytování servisních služeb; b) záruky mobility vozidla; a c) dalších služeb s tímto operativním leasingem souvisejících.
Majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti od roku 2021
3.1. Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření pojistné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je poskytování majetkového pojištění a pojištění odpovědnosti v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami, a to ve vztahu k vědecko-výzkumným centrům HiLASE a ELI umístěným v obci Dolní Břežany, jejíchž ...
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s: • pojištěním majetku proti vybraným rizikům, • pojištěním odpovědnosti za újmu, • pojištěním vozidel.
Pojištění majetku a odpopvědnosti Správy a údržby silnic Ústeckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 - Poptávaný rozsah pojištění, v příloze č. 3 - Seznam nemovitého majetku a v Příloze č. 4 -Tarifovací tabulka k pojištění majetku a odpovědnosti. Vše uveřejněno na profilu zadavatele
Komerčné zdravotné pripoistenie 2021
Predmetom zákazky je komerčné zdravotné pripoistenie zamestnancov verejného obstarávateľa a ich rodinných príslušníkov počas ich dočasného vyslania do zahraničia na základe § 25a zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a počas zahraničnej služobnej cesty podľa § 70 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o ...
Štatutárny audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb v nasledovnom rozsahu: overenie (audit) konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy (kapitol štátneho rozpočtu) zostavených za roky 2019, 2020, 2021, overenie (audit) konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy zostavenej za roky 2019, 2020, 2021 a ...
Realizace provozu platebních terminálů a online platební brány pro Finanční správu České republiky
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb akceptace platebních karet pro úhradu vybraných daňových povinností prostřednictvím fyzických platebních terminálů a online platební brány.
Poistenie majetku RTVS a poistenie zodpovednosti za škodu 2021-2024
Cieľom verejného obstarávania je uzatvorenie Poistnej zmluvy na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla a poistenie zodpovednosti za škodu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Poptávám právní služby
Poptávám právní zastoupení u soudu ve věci zrušení spoluvlastnického podílu.
Provedení klinického externího auditu dle § 75 zákona č. 373/2011 Sb.
• Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení klinického externího auditu (dle § 75 zákona č.373/2011) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze v místě sídla zadavatele.
Investiční a finanční poradenství
Tato veřejná zakázka je rozdělena na tři části, a to na: Část 1 VZ: Investiční poradenství, poradenství při vedení procesu akvizice, divestice a restrukturalizace. Část 2 VZ: Finanční poradenství pro akviziční cíle v ČR, provedení finanční a daňové Due Dilligence, ocenění společnosti a příprava posudků. Část 3 VZ: Finanční poradenství pro ...
UTB - Provedení auditorských služeb a daňové poradenství pro rok 2021 - 2025 II
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení externích auditorských služeb a daňového poradenství pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - Poisťovacích služieb pre poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu a pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Operativní leasing osobních automobilů II
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 11 ks automobilů kategorie M1 zadavatelem a s tím související poskytování služeb operativního leasingu na tato vozidla. Operativní leasing bude poskytnut pro 11 automobilů, a to pro 2 ks (specifikace č. 1) + 1 ks (specifikace č. 2) + 1 ks (specifikace č. 3) + 2 ks (specifikace č. 4) + 5 ks (specifikace č. 5) ...
Komplexní pojištění města Valašské Meziříčí
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel města Valašské Meziříčí, jeho příspěvkových organizací, jednotek dobrovolných hasičů a společností vlastněných městem Valašské Meziříčí uvedených v přílohách zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části. Předmětem 1. části je ...