Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie služobných motorových vozidiel. Bližšia špecifikácia je predmetom súťažných podkladov.
Centrální pojištění majetku a odpovědnosti města Hodonín včetně příspěvkových organizací
Předmětem zakázky je „Centrální pojištění majetku a odpovědnosti Města Hodonín včetně příspěvkových organizací a obchodních společností na období 2020 – 2025“. Pojištění se vztahuje na území České republiky. Podrobný přehled předmětů pojištění včetně jejich specifikace je uveden v příloze č. 1 „Obchodní podmínky pro návrh smlouvy k veřejné ...
Externí právní služby
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění právních služeb v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“), popř. z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: - Část 1 veřejné zakázky – Obecné právní poradenství a konzultace v ...
Komplexní pojištění pro Město Mimoň
Kompletní pro město a jeho příspěvkové organizace
Výběr poskytovatele služby – Pojištění SAKO Brno, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je předložení nabídky pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění flotily vozidel, a pojištění odpovědnosti managementu (D&O).
Pojištění majetku a odpovědnosti a pojištění flotily vozidel
Pojištění majetku a odpovědnosti a pojištění flotily vozidel, více viz "Zadávací dokumentace"
Daňové a účtovné poradenstvo
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb daňového a účtovaného poradenstva podľa potreby a na základe písomnej objednávky obstarávateľa a vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za príslušné zdaňovacie obdobie v súlade so slovenskou daňovou legislatívou, vrátane kalkulácie splatnej a odloženej dane a výkazu cash flow ...
Štatutárny audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb v nasledovnom rozsahu: overenie (audit) konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy (kapitol štátneho rozpočtu) zostavených za roky 2019, 2020, 2021, overenie (audit) konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy zostavenej za roky 2019, 2020, 2021 a ...
Právní služby
Předmětem veřejné zakázky (resp. jejích jednotlivých částí) je poskytování právních služeb ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda. Blíže viz zadávací dokumentace.
Hledám obchodního partnera
Hledám touto cestou spolehlivého a seriózního partnera, který má podnikatelský záměr. Nabízím spolupodnikání a spolufinancování.
Zavedení dynamického nákupního systému k Pronájmu osobních automobilů bez obsluhy VIP
Zavedení DNS na Pořízení služby Pronájem osobních automobilů bez obsluhy kategorie M 1 V (velký) VIP formou operativního full service leasingu s dobou pronájmu 48 měsíců
Pojištění Vsetínské nemocnice - část 2 - pojištění obecné a profesní odpovědnosti
Předmětem veřejné zakázky je pojištění Vsetínské nemocnice, a to dle přílohy číslo 8 ZD - Obchodní podmínky (…), a to na dobu neurčitou - pojištění obecné a profesní odpovědnosti.
Pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti Fakultní nemocnice Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti, a to v souvislosti s činností FNOL dle její zřizovací listiny (příloha č. 6 této zadávací dokumentace), zejména pak v souvislosti s veškerými činnostmi vykonávanými FNOL na základě zákona č. 372/2011 Sb., v platném znění, zákona č. 373/2011 Sb., v ...
Pojištění movitého a nemovitého majetku MČ Praha 5
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem bude pojištění movitého a nemovitého majetku, a to zejména v kategoriích uvedených v zadávací dokumentaci.
Pojištění Vsetínské nemocnice - část 1 - pojištění majetku
Předmětem veřejné zakázky je pojištění Vsetínské nemocnice, a to dle přílohy číslo 8 ZD - Obchodní podmínky (…), a to na dobu neurčitou - pojištění majetku.
Pojištění majetku a odpovědnosti a pojištění flotily vozidel
Pojištění majetku a odpovědnosti a pojištění flotily vozidel, více viz "Zadávací dokumentace"
Operativní leasing automobilových tahačů v ČEPRO, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s vítězným účastníkem na poskytování služeb operativního leasingu, včetně zajištění a poskytování servisních služeb se zárukou mobility vozidla v celkovém počtu (jedenácti nových nákladních automobilů – automobilových tahačů pro přepravu hořlavých kapalin, včetně dalších služeb s tímto operativním ...
Pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Zína a jím zřízených či založených organizací
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvýhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena Pojistná smlouva na pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Zlína a jím zřízených či založených organizací.
Poisťovacie služby
Predmetom zákazky sú poisťovacie služby pre Mesto Piešťany a organizácie v pôsobnosti mesta v rozsahu: 1. Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu 2. Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel 3. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Pojištění odpovědnosti a pojištění profesní odpovědnosti Městské nemocnice Ostrava
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení MNO, a to v souvislosti s činností MNO dle její zřizovací listiny č. 0366/ZM1014/7, ze dne 27.04.2011, zejména pak v souvislosti s veškerými činnostmi vykonávanými MNO na základě Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních ...
Pojištění odpovědnosti za újmu nemocnic Středočeského kraje
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí pojišťovacích služeb - pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za způsobenou újmu třetím osobám. Pojistitelem se rozumí dodavatel, s nímž bude uzavřena pojistná smlouva, a pojistníkem zadavatel. Bližší specifikace v zadávací dokumentaci ("ZD").
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, všeobecné poistenie zodpovednosti v zmysle požiadaviek a príloh, služby poistného makléra pre mesto a jeho organizácie na dobu piatich rokov od 01.01.2020 ...
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu BVS, a.s.
Predmetom zákazky s názvom Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu BVS, a.s. je zabezpečenie poisťovacích služieb pre obstarávateľa v rozsahu Zväzku IV. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj ako predmet zákazky) a to: (i) poistenie majetku pred komplexnými živelnými rizikami, pre prípad krádeže a vandalizmu, pre prípad ...
Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb - II
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také „VZ“) je poskytnutí služby poukazování hotovostních plateb pouze vybraných druhů daní (daně z nabytí nemovitých věcí, daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z převodu nemovitostí a daně z nemovitých věcí), uhrazených v hotovosti fyzickými osobami na účet správce daně. Přesná specifikace ...
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel na období 2020 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku proti vybraným rizikům, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištěním vozidel zadavatele. Pojištění majetku je rozděleno na části dle typu pojistných rizik.