Poskytovanie služieb platobnej brány pre účely elektronického nákupu
Predmetom zákazky je poskytovanie služby platobnej brány pre účely nákupu cestovných lístkov prostredníctvom mobilnej aplikácie a internetového obchodu využívaných v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Služba platobnej brány pozostáva z dodávky platobnej brány, poskytnutia súčinnosti pri implementácii platobnej brány, ...
Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou.
Komplexní pojištění společnosti II
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a pojištění nadměrku pojistného krytí. Veřejná zakázka je ve smyslu § 101 ZZVZ rozdělena na 3 části: 1. ...
Overenie, posúdenie a opodstatnenosť oprávnených nákladov a výnosov a správnosti preukázanej straty
Overenie, posúdenie a opodstatnenosť ekonomicky oprávnených nákladov a výnosov (ďalej len EONaV) u zmluvných dopravcov (SAD Prievidza a. s. a SAD Trenčín, a. s.) a správnosti dopravcami vykázanej preukázanej straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2022 v zmysle Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo ...
Poistenie majetku – sklad Častkovce
Predmetom zákazky je zabezpečenie poistenia majetku - skladov A1 a A2 v Častkovciach. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.
Operatívny leasing motorových vozidiel
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel
Majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407- nové dvojité vedení 400kV
majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407-nové dvojité vedení 400kV
Poistenie majetku a zodpovednosti za škody MČ Bratislava-Dúbravka
Predmetom zákazky je poistenie majetku a zodpovednosti za škody na poistné obdobie 24 mesiacov, t.j. od 1.2.2023 do 31.1.2025.
Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP D35, včetně poradenství pro možnost uzavření příslušných smluv zadavatelem.
Pojistný program Janáčkovy akademie múzických umění
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti v minimální délce trvání 48 měsíců, tj. od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2027.
Poskytování právních a poradenských služeb v oblasti pracovního práva
V souvislosti s potřebou zajištění souladu úkonů zaměstnanců Probační a mediační služby s platnou právního úpravou je zapotřebí uzavřít smlouvu o poskytování služeb pro poskytování právních služeb v oblasti pracovního práva.
Zajištění akceptace platebních karet a poskytnutí platebního terminálu
Účelem veřejné zakázky je umožnění plateb cestujících zadavateli prostřednictvím platebních karet. Předmětem plnění je zajištění platebních služeb prostřednictvím platebních karet v jízdenkových automatech, běžných platebních terminálech umístěných ve výdejních místech zadavatele a dopravních prostředcích i uskutečněných platební bránou ...
Pojištění vozidel Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností
Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel pro soubor motorových vozidel Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností na dobu od 1. 4. 2023 -31. 03. 2027. Pojištění vozidel bude sjednáno v rozsahu: pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení), havarijní pojištění,doplňková ...
Poistenie Železníc Slovenskej republiky
Predmetom zákazky s názvom "Poistenie Železníc Slovenskej republiky" je: (i) komplexné živelné poistenie; (ii) poistenie pre prípad odcudzenia veci a vandalizmu; (iii) poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky; (iv) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch ...
Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb pro zadavatele ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování dalších činností s těmito službami souvisejících.
Externí auditní služby pro Auditní orgán MF ČR
Předmětem Veřejné zakázky je průběžné poskytování auditních služeb po dobu trvání Rámcové dohody na základě Dílčích smluv - provádění kompletních či objednatelem vymezených dílčích částí auditů operací (tj. projektů) dle zadání objednatele u programů spolufinancovaných z prostředků: • Evropských strukturálních a investičních fondů, • Evropského ...
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou súboru motorových vozidiel, ktorých držiteľom, zapísaným v dokladoch vozidla (alebo osobou, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla) je verejný obstarávateľ a ostatných vozidiel, ktoré sú vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorý je zároveň ich ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Předmětem plnění VZ je pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu zadavatele na dobu 48 měsíců od uzavření smlouvy.
Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s. II
Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s.
Provádění auditu účetnictví ČD a vybraných dceřiných společností
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele, a to ve smyslu a v rozsahu příslušných platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění ...
Cestovní pojištění VUT 03/2023 - 02/2025
Předmětem veřejné zakázky je cestovní pojištění zaměstnanců zadavatele v rámci služebních cest. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace. Pojistná doba je uvedena v Příloze A: Specifikace rozsahu cestovního pojištění.
Poptávám ocenění starých truhlářských strojů
Poptávám icenění starých truhlářských strojů (cca 7 ks) pro účely prodeje - pila s frézou, hoblovka, mobilní odsávání...
Poskytování elektronického bankovnictví prostřednictvím zapůjčených platebních terminálů
Poskytování elektronického bankovnictví prostřednictvím zapůjčených platebních terminálů-v prvním roce od uzavření smlouvy až 1000 ks platebních terminálů včetně zaškolení. Pokud by byl požadavek v prvním roce od uzavření smlouvy nebo i v dalších letech na více než 1 000 ks aktuálně používaných platebních terminálů, musí s tímto navýšením ...
Pojišťovací služby pro VŠCHT Praha
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele a pojištění jeho odpovědnosti za škodu. Tyto služby jsou podrobně specifikované v Příloze č. 2 - Pojistný program vč. závazných smluvních ujednání. Další podpůrné informace pro zpracování nabídek jsou uvedeny v Příloze č. 3 - Zpráva o ...
Operativní leasing pro ZP MV ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem nových dvoustopých osobních a užitkových vozidel kategorie M1 a N1 dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů specifikovaných v příloze č. 1 Návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. I ...