Audítorské služby 2021 - 2023
Predmetom zákazky je: - Overenie účtovnej závierky podľa IFRS za roky 2021, 2022 a 2023 končiace 31. decembrom; - Overenie účtovnej závierky podľa slovenských predpisov účtovania za roky 2021, 2022 a 2023 končiace 31. decembrom; - Overenie správnosti výpočtu základu dane a daňovej povinnosti k dani z príjmov právnických osôb za účtovné obdobie ...
Poptávám znalecké služby
Poptávám ohodnocení většího množství německých bankovek z roku 1924,1926, 1937, 1942 v hodnotách 1 ,2,5,10,20,50. Děkuji Peukerová
Zajištění nezávislého auditorského orgánu programu Erasmus+ a programu Evropský sbor solidarity
Česká republika je zapojena do programu Erasmus plus a programu Evropský sbor solidarity, jejichž řízení je na národní úrovni založeno na součinnosti zodpovědného vnitrostátního orgánu (národní autority MŠMT) a jeho pracovních struktur, národní agentury (v České republice Dům zahraniční spolupráce) a nezávislého auditorského orgánu. Nezávislý ...
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR ...
Poskytování právních služeb - obecné právní poradenství v oblasti silničního a stavebního práva
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody s minimálně dvěma a maximálně s osmi účastníky bude poskytování právních služeb v oblasti silničního a stavebního práva dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž: - komplexní zastupování zadavatele při výkonu rozhodnutí vydaných v uvedených ...
Poptávám půjčku
Poptávám půjčku 500 000 Kč.
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel 2
Predmetom zákazky je operatívny leasing 7 ks nových motorových vozidiel, spolu so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním týchto vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý je určený v týchto súťažných podkladoch. Doba trvania zmluvy je stanovená na 48 mesiacov.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Poskytování právních služeb - obecné právní poradenství
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody s minimálně dvěma a maximálně s osmi účastníky bude poskytování právních služeb v oblasti veřejnoprávního, soukromoprávního a finančního práva dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž: - komplexní zastupování zadavatele při výkonu ...
Výběr externího auditora účetní závěrky ČNB
Předmětem veřejné zakázky je poskytování auditorských a souvisejících služeb České národní bance v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o auditorech"). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací ...
Zajištění provozu platebních teminálů a platebních bran
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb provozu platebních terminálů a platebních bran na dobu neurčitou s předpokládaným datem zahájení provozu od 1. 4. 2021. Bližší informace jsou uvedeny v čl. 4 Zadávací dokumentace.
Specializované právní služby v oblasti investiční výstavby ŘVC ČR - 3. Opakované řízení
Právní služby se budou týkat oblasti investiční výstavby zadavatele a budou spočívat v aplikaci zejména následujících právních předpisů: • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ...
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je operatívny leasing 7 ks nových motorových vozidiel, spolu so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním týchto vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý je určený v týchto súťažných podkladoch. Doba trvania zmluvy je stanovená na 48 mesiacov.
Komplexní pojištění pro Město Český Těšín
Předmětem veřejné zakázky je soubor pojišťovacích služeb pro Město Český Těšín a příspěvkové organizace zřizované Městem Český Těšín, jejichž seznam je obsažen v Příloze č. 5 zadávací dokumentace. Pojištění zahrnuje zejména pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu v dojednanom rozsahu.
Výber Správcov fondov na implementáciu Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky
Predmetom zákazky je vykonávanie činností Správcu fondu súvisiacich s implementáciou Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky. Správca fondu bude zodpovedný najmä za vyhľadávanie, Štrukturovanie, Riadenie a Realizáciu investícií z Fondu na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky.
Poptávám soudního znalce
Poptávám ocenění několika obrazů pro dědické řízení. Je možný osobní kontakt nebo je nutno obrazy nafotit? Děkuji Martina Zakopalová,
Auditorské činnosti a další služby auditora za kalendářní roky končící  31. prosincem 2021 až 2024
Předmětem Zadavateli požadovaného plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytování auditorských činností a dalších služeb auditora (společně dále jen „auditorské služby“) pro oba zúčastněné Zadavatele, a to za kalendářní roky končící 31. prosincem 2021 až 2024 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Operatívny leasing motorových vozidiel
Predmetom zákazky je operatívny leasing osobných a úžitkových motorových vozidiel spolu so zabezpečením služieb súvisiacich s údržbou a prevádzkou motorových vozidiel, so zabezpečením povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním motorových vozidiel a s vybavovaním príslušnej administratívy.
Auditorské služby pro stát ve věci kontroly investora a projektu nového jaderného zdroje
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexní auditorské podpory pro stát (resp. zadavatele) při kontrole investora a projektu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na základě Rámcové dohody o poskytování poradenských služeb.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel. Seznam vozidel určených k pojištění bude aktualizován v průběhu trvání pojištění podle požadavků zadavatele. Orientační výchozí počty vozidel jednotlivých kategorií jsou uvedeny v cenovém modelu.
Výběr pojistitele pro pojištění majetku a odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb Nemocnice Nymburk
Předmětem této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku a odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu.
Poptávám investici
Poptávám investici 1.000.000,- Kč do zajímavého projektu z oblasti odpadového hospodářství. Prosím jen opravdu vážné partnery s opravdu reálným zájmem. Děkuji.
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění motorových vozidel a úrazové pojištění
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy/smluv s jedním dodavatelem na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění motorových vozidel (tzn. havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně ...
Operatívny leasing motorových vozidiel
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody o prenájme nových motorových vozidiel v súlade s ustanovením § 56 a § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"), ktorej predmetom bude operatívny leasing nových osobných vozidiel ...