Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest
Predmetom zákazky je poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest v zóne Európa (okrem SR) a v zóne Svet, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti. Trvanie poistenia: po podpísaní rámcovej dohody do 30.06.2022 na základe čiastkových objednávok.
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu ŽSK a organizácií ŽSK
Predmetom zadávania zákazky sú poisťovacie služby pre Žilinský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Poisťovacie služby sú oslobodené od DPH podľa § 37 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Mapovanie procesov národného projektu - Optimalizácia procesov vo verejnej správe
Predmetom zákazky je tvorba podkladov a výstupov pre podporu reformy verejnej správy, poskytovanie odborných poradenských služieb, vrátane audítorských, poradenských a konzultačných služieb, asistencie, vypracovanie metodických materiálov a štúdií, odborných stanovísk, v zastupovaní klienta v pozícií experta na stretnutiach s tretími osobami a ...
Zabezpečenie plnenia úloh certifikačného orgánu Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len PPA) v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ) prostredníctvom vybraného subjektu, ktorý bude plniť úlohy certifikačného orgánu (ďalej aj CO) pre finančné roky 2020 2021.
Hledám investora pro začínající stavební firmu
Sháním investora pro mou začínající stavební firmu STAVORAMAX s.r.o. zabývající se výstavbou kvalitních pasivních a nízkoenergetických dřevostaveb. Firma byla založena v březnu 2019 a má otevřené veškeré potřebné živnosti k výstavbě domů na klíč. Ve stavebnictví jsem od roku 2001 a od 2008 jako stavbyvedoucí u jedné firmy ve Velké Británii, která ...
Platební brána pro vybrané prodejní kanály
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb platební brány pro umožnění elektronických plateb prostřednictvím vybraných na sebe nezávislých prodejních kanálů mobilních aplikací a internetových obchodů (dále jen „e-shop“).
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod navrhovanými rekonštrukciami križovatiek
Predmetom tejto zákazky je Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod navrhovanými rekonštrukciami križovatiek: K1 križovatka ciest II/583, II/583A a III/2078 Gbeľany Varín, K2 križovatka ciest II/583, III/2078 a MK Varín Koňhora a K3 križovatka ciest II/583 a III/2074 Dolná Tižina Stráža. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod navrhovanými cyklotrasami - Vážska cyklodopravná trasa
Predmetom tejto zákazky je Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod navrhovanými cyklotrasami: Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilina Bytča hranica ŽSK/TSK - (Považská Bystrica) 1. časť a Žilina Vrútky Martin, úsek Strečno Lipovec, Vrútky, Vrútky Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa). Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a úrazové pojištění dětí v mateřských školách.
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel LČR - II
Předmětem této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel zadavatele, včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
Havarijné poistenie služobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je havarijné poistenie služobných motorových vozidiel, ktoré sú vo vlastníctve, držbe a správe verejného obstarávateľa, a to na geografickom území Európy. Trvanie poistenia bude počas obdobia od 1.7.2019 do 30.6.2022 na základe čiastkových poistných zmlúv.
Pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti Nemocnice Na Františku
Předmětem plnění je pojištění movitého, nemovitého majetku a odpovědnosti za škodu způsobenou zadavatelem. a) Pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele Předmětem pojištění je movitý a nemovitý majetek zadavatele. Požadované pojistné limity pro jednotlivé druhy majetku a jednotlivé druhy pojistných událostí, jakož i veškeré požadavky ...
Poistenie majetku RTVS a poistenie zodpovednosti za škodu
Cieľom verejného obstarávania je uzatvorenie Poistnej zmluvy na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla a poistenie zodpovednosti za škodu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Poistenie ŽSR
Predmetom zákazky s názvom "Poistenie ŽSR" je (i) poistenie majetku obstarávateľa pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou a poistenie pre prípad odcudzenia veci a vandalizmu; (ii) poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky; (iii) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Podrobný opis predmetu zákazky je ...
Povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel, ktoré sú vo vlastníctve, držbe a správe verejného obstarávateľa, a to na území Európy, vymedzenom geograficky.
Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu činností spojených s ŘLP
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021. Územní platnost pojištění je celý svět. Pojistná částka činí 600 000 000 EUR. Více v ZD.
Celouniverzitní zakázka na pojišťovacího zprostředkovatele pro Univerzitu Karlovu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojišťovacího zprostředkovatele. Veřejná zakázka je vyhlášena jako celouniverzitní zakázka, tzn., že předmět plnění veřejné zakázky bude zadavatel pořizovat pro sebe, fakulty a součásti. Podrobněji specifikováno v zadávací dokumentaci.
Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel
Jedná se o pojištění odpovědnosti, nemovitého a movitého majetku a vozidel ve vlastnictví statutárního města Most.
Pojištění exponátů a uměleckých děl výstavy Alberto Giacometti
Předmětem veřejné zakázky je pojištění uměleckých děl pro výstavu Alberto Giacometti, která se bude konat od 18. července 2019 do 1. prosince 2019 v Národní galerii v Praze ve Veletržním paláci. Pokračování v II.2.4) Popis zakázky.
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu pro VZP ČR
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby na dobu neurčitou s počátkem od 1.1.2020, spočívající v pojištění majetku zadavatele a pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu (veřejná zakázka není rozdělena na části dle ustanovení § 35 ZZVZ).
Hledáme investora
Hledáme investora pro naši již fungující firmu se zavedenou klientelou. Jsme firma zabývající se výrobou košil od roku 2004. Máme svoji vlastní šicí dílnu vybavenou průmyslovými stroji. Zatím působíme v rámci České republiky, kde máme poměrně široké portfolio zákazníků. Zaměřujeme se především na výrobu košil pro firmy. Komponenty pro výrobu košil ...
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou UAV - bezpilotného lietajúceho zariadenia na území Slovenskej republiky a Českej republiky.
Mimosoudní vymáhání pohledávek
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody, jejímž předmětem je zajištění služby mimosoudního vymáhání pohledávek po splatnosti z titulu smluv za dodané komodity a poskytované služby za koncovými zákazníky Zadavatele a to na účet Zadavatele.
Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami
Predmetom zákazky je skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami, ktoré sú vo vlastníctve verejného obstarávateľa, prípadne ich oprávneným užívateľom (na základe leasingových zmlúv).
Postenie majetku Prešovskej univerzity
Predmetom zákazky je poistenie majetku Prešovskej univerzity v Prešove v rozsahu: 1.ČasťPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu 2.ČasťHavarijné poistenie motorových vozidiel 3.ČasťPovinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 4.ČasťÚrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovými ...