Poskytnutí investičního úvěru ve 200 mil. Kč pro statutární město Frýdek-Místek
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru pro statutární město Frýdek-Místek ve výši 200 mil. Kč s dobou čerpání od 1.1.2021 do 31.12.2024 a dobou splácení od 1.1.2025 do 31.12.2030. Úvěr bude použit na financování projektů investičních akcí včetně souvisejících neinvestičních výdajů statutárního města Frýdek-Místek schválených ...
Havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na havarijní pojištění vozidel Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a pojištění odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel a dalších případně doplňkových pojištění za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Poskytování ekonomických služeb
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování ekonomických služeb prostřednictvím ekonomického softwarového nástroje Zadavateli.
Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací
Předmětem zakázky je komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu a rizika statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací na období 5 let. Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s ustanovením § 35 Zákona na 4 části: 1. část - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a rizika pro ...
Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj 2021 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je soubor pojišťovacích služeb pro Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, jakož i další právnické osoby zřizované/založené Jihomoravským krajem, jejichž seznam je obsažen v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Pojištění zahrnuje zejména pojištění majetku, pojištění přerušení provozu, ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je verejný obstarávateľ, a to havarijné poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v dojednanom rozsahu.
Forenzní audit společnosti SNEO, a.s.
Provedení forenzního auditu společnosti SNEO, a.s., a to v návaznosti na rozhodnutí jediného společníka SNEO, a.s. - usnesení Rady městské části Praha 6 č. 1392/20 ze dne 01. 04. 2020, které reaguje na zjištění současného vedení společnosti a týká se širšího okruhu oblastí a postupů, za něž byl odpovědný předchozí management společnosti.
Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací
Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého majetku, movitého majetku a pojištění odpovědnosti Moravskoslezského kraje, příspěvkových organizací zřízených krajem (dále jen „příspěvkové organizace“), včetně podnikových školek, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla („povinné ručení“) a havarijní pojištění vybraných ...
Pojištění pro ČEPS a.s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku zadavatele, pojištění D&O, pojištění odpovědnosti za újmu, a pojištění odpovědnosti za škodu spojenou s provozem motorových vozidel (povinné ručení) a havarijního pojištění vozidel zadavatele.
Hledám investora
Hledám investora pro projekt výstavby RD na Moravě cca 60 RD, jedná se o pozemky, kompletně zpracovaný projekt (IS, příjezdové komunikace, rozparcelování pozemků) včetně stavebního povolení.
Operativní leasing vozidel
Zajištění operativního leasingu nových motorových vozidel. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části: A. Operativní leasing užitkových vozidel v celkovém počtu 24 vozidel, po dobu 60 měsíců; B. Operativní leasing osobních vozidel v celkovém počtu v celkovém počtu 15 vozidel, po dobu 60 měsíců. Podrobné podmínky stanoví návrh smlouvy, ...
Vyhodnocení ohroženosti včetně bezpečnostního auditu u škol a školských zařízení
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, přičemž předmětem plnění je provedení vyhodnocení ohroženosti včetně bezpečnostních auditů u 61 škol (90 měkkých cílů). Vyhodnocení ohroženosti včetně bezpečnostního auditu bude zpracováno pro každý jeden měkký cíl uvedený v seznamu v Příloze č. 2 zadávací ...
Poskytování právních služeb
Předmětem zadávacího řízení je poskytování právních služeb podle zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, jejichž potřeba vyvstane při chodu zadavatele, spočívajících zejména v poskytování běžného právní poradenství, přípravy, formulace a revize obchodních smluv. Rámcová smlouva o poskytování právních služeb bude ...
Operativní leasing automobilových tahačů v ČEPRO, a.s., 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování služeb operativního leasingu 11 automobilových tahačů pro přepravu hořlavých kapalin, včetně zajištění a poskytování servisních služeb a záruky mobility vozidla.
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 36 mesiacov
Predmetom zákazky je poistenie majetku UPJŠ - nehnuteľného a hnuteľného pre prípad živelných rizík, odcudzenia a vandalizmu a poistenie finančnej hotovosti pre prípad odcudzenia a lúpeže. Charakter a podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohách časti B.1 súťažných podkladov "Špecifikácia a cena predmetu zákazky" (ktoré sú zároveň ...
Poptáváme služby soudního znalce v oboru psychologie
Poptávka služeb soudního znalce v oboru psychologie pro vyhotovení posudku.
Havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na havarijní pojištění vozidel Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a pojištění odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel a dalších případně doplňkových pojištění za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Pronájem osobních automobilů formou operativního leasingu
Pronájem osobních automobilů formou operativního leasingu
Pojištění majetku klasických elektráren - EXCESS
Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění klasických tepelných a vodních elektráren Zadavatele.
Pojištění majetku klasických elektráren
Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění klasických tepelných a vodních elektráren Zadavatele.
Hledám investora
Poptávám investora ke koupi funkčního a zavedeného dřevařského závodu s pestrou výrobou produktů. 100% zafinancování. Firma je z cela funkční a prosperující. Nasmlouvané zakázky a možnosti rozšířit výrobu a zvýšit tak zisky. Firma má dlouholetou historii a vede si velmi dobře. Důvod prodeje majitele : vyšší věk, věnování se jeho větší firmy, ...
Poistenie majetku nadobúdaného z fondov EÚ II
Predmetom zákazky je poistenie majetku, ktorý verejný obstarávateľ nadobudol a v čase trvania poistenia nadobudne z fondov Európskej únie a iných fondov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane popisu minimálneho rozsahu poistených rizík a osobitných podmienok, je špecifikovaný v súťažných podkladoch.
Výběr správce fondu pro investování do nemovitostních projektů v ostravské aglomeraci
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je výběr finančního zprostředkovatele, který bude vykonávat roli správce rozvojového fondu (dále jen „BF Fondu“). Prostřednictvím BF Fondu bude implementován finanční nástroj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost oblasti podpory Specifického cíle 2.3 ...
Pojištění majetku Energotrans
Předmětem veřejné zakázky je výkon pojišťovací činnosti pojistitelem spočívající v pojištění majetku společnosti Energotrans, a.s., a v pojištění přerušení provozu. Pojištěným je společnost Energotrans, a.s. Pro plnění této Veřejné zakázky bude uzavřena pojistná smlouva s jediným dodavatelem.