Poptávám posudek důstojnického tesáku RAD
Poptávám posudek ohledně originálnosti u německého důstojnického tesáku RAD. Cenu respektuji, tesák osobně přivezu nebo zašlu.
Poptávám odhad ceny saxofonů
Hledám odhadce cen na prodej saxofonů (soprán, Eb alt, B tenor). Prosím volejte.
Hledám investora k dokončení penzionu v Praze
Hledám investora k dokončení penzionu v Praze 5.
Hledám investora
Poptávám investora pro rozšíření ověřeného projektu v oblasti odpadů, jejich sběru a jejich zpracování.
Poptávám soudního znalce v oboru stavebnictví
Poptávám soudního znalce v oboru stavebnictví pro účely soudního sporu s dodavatelem rekonstrukce rodinného domu.
Poptávám soudního znalce v oboru pozemní stavitelství
Poptávám soudního znalce v oboru pozemní stavitelství. Jedná se o novostavbu a nechali jsme si na podlahové vytápění na kterém je litý beton a firma nedodržela minimální výšku 6cm. Výška je 4cm. Foto dokazující 4cm firmě nestačí. Potřebujeme se jim vyjádřit znaleckým posudkem.
Poptávám soudního znalce z oboru stavebnictví
Poptávám soudního znalce činného ve stavebnictví - pozemní stavby - stavby obytné za účelem odhadu škod na mé bytové jednotce spojené s rekonstrukcí bytu souseda. Škodu nelze řešit přes pojistku domu ani mého bytu. Místo škody Golčův Jeníkov
Povinné zmluvné poistenie vozidiel
Časť 1 Predmetom tejto časti zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou súboru motorových vozidiel, ktorých držiteľom, zapísaným v dokladoch vozidla (alebo osobou, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla) je verejný obstarávateľ a ostatných vozidiel, ktoré sú alebo budú vo vlastníctve verejného ...
Poptávám soudního znalce z oboru stavebnictví
Poptávám soudního znalce činného ve stavebnictví pro účely soudního sporu s dodavatelem stavby. Ocenění stávající rozdělané stavby.
Účtovné a mzdové služby a poradenstvo pre Národnú koalíciu pre digitálne zručnosti a povolania SR
Podrobná špecifikáciu predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Zabezpečenie externých audítorských služieb pri audite operácií na programe spolupráce INTERACT III
Predmetom zákazky je riadne poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre program spolupráce INTERACT III 2014 - 2020 (ďalej aj PS INTERACT III) vykonávaných v rámci uvedeného programu na auditovaných subjektoch so sídlom mimo územia SR. Predmet zákazky sa bude plniť prostredníctvom Rámcovej dohody na ...
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Poistná zmluva na obdobie od 01.08.2023 do 31.07.2027 za účelom poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu v zmysle popisu zákazky a v rozsahu všetkých činností alebo v súvislosti s činnosťou vykonávanou na základe a v rozsahu podľa výpisu z Obchodného registra SR vedenom na Mestskom súde Bratislava III., odd. Sa, vložka č. 3518/B platného ku dňu ...
Zabezpečenie audítorských služieb na roky 2023 a 2024 v PSK
Predmetom zákazky je overenie individuálnej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej účtovnej závierky, overenie súladu konsolidovanej výročnej správy s individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou za roky 2023 a 2024, overenie rozpočtového hospodárenia v zmysle §16 ods. 3 Zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení Prešovského samosprávneho ...
Audit na roky 2023,2024 BBSK
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - celoročný priebežný audit účtovníctva BBSK za rok 2023, audit individuálnej účtovnej závierky BBSK za rok 2023, audit konsolidovanej účtovnej závierky BBSK za rok 2023, audit údajov vo výročnej správe BBSK za rok 2023, celoročný priebežný audit účtovníctva BBSK za rok 2024, audit individuálnej účtovnej ...
Právne služby pre posudzovanie zmlúv potrebných pri správe investičných rezerv NBS
Predmetom zákazky je právne poradenstvo spočívajúce najmä v posudzovaní a dojednávaní zmlúv, ich príloh a ich dodatkov riadiacich sa výlučne iným ako slovenským právnym poriadkom, konkrétne anglosaským právnym poriadkom, v oblasti bankovníctva a finančného obchodovania, výklade a konzultácii jednotlivých ustanovení zmlúv a vypracovaní sumáru ...
Poistenie profesijnej zodpovednosti
Predmetom poistenia je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti a lekárenskej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti - Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina v zmysle jednotlivých povolení uvedených v prílohách 1 až 7a ...
Poisťovacie služby pre motorové vozidlá
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb a to povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia motorových vozidiel verejného obstarávateľa na obdobie 12 mesiacov. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti: Časť 1: Povinné zmluvné poistenie motorových ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku - proti živelným rizikám, odcudzeniu krádežou vlámaním, lúpežou a vandalizmom, poistenie peňažnej hotovosti, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu v zmysle opisu a rozsahu predmetu zákazky. ...
Účtovné a mzdové poradenstvo pre Národnú koalíciu pre digitálne zručnosti a povolania SR
Podrobná špecifikáciu predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
Audit kybernetickej bezpečnosti podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti
Vykonanie troch auditov kybernetickej bezpečnosti objednávateľa v rokoch 2023, 2025 a 2027 podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 69/2018 Z. z.) a v súlade s aktuálne platnou vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 493/2022 Z. z. o ...
Právne služby pre posudzovanie zmlúv potrebných pri správe investičných rezerv NBS
Predmetom zákazky je právne poradenstvo spočívajúce najmä v posudzovaní a dojednávaní zmlúv, ich príloh a ich dodatkov riadiacich sa výlučne iným ako slovenským právnym poriadkom v oblasti bankovníctva a finančného obchodovania, výklade a konzultácii jednotlivých ustanovení zmlúv a vypracovaní sumáru najdôležitejších faktov. Právne poradenstvo ...
Poistenie majetku, všeobecnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu
Poistenie majetku, všeobecnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Poistenie majetku, prevádzkového zariadenia a zodpovednosť za škodu
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb poistenia majetku, prevádzkového zariadenia a zodpovednosť za škodu.
Účtovné služby a mzdová agenda
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a služieb v oblasti mzdovej agendy a personalistiky pre verejného obstarávateľa, v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 6 tejto výzvy.
Poistenie majetku a Poistenie zodpovednosti za škodu
Predmet nadlimitnej zákazky je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zákazka na poskytnutie služieb s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len týchto SP). Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre ...