Výběr pojistitele pro pojištění odpovědnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení Nemocnice Pardubického kraje, a.s.. Účelem této veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu či újmu poskytovatele zdravotních služeb.
Výběr pojistitele Pardubického kraje
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. Podrobnosti jsou stanoveny v Pojistně technická dokumentaci, která je přílohou č. 3. zadávací dokumentace. Účastníci jsou povinni nabídnout pojištění jako jeden celek, nikoliv jen dílčí plnění. Riziková zpráva pro lokalitu Pardubický zámek a Nemocnice Pardubického kraje, ...
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a hromadné úrazové pojištění při akcích pořádaných zadavatelem na období 4 let.
Centrální pojištění města Ústí nad Orlicí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku zadavate-le, jím zřizovaných příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí zadavatele, pojištění odpovědnosti zadavatele, jím zřizovaných příspěvkových organizací a společností s majetkovou účastí zadavatele, včetně pojištění motorových vozidel zahrnující ...
Pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele  zdravotních služeb
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu působenou poskytovatelem zdravotních služeb, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení a , tj. Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. na dobu určitou, a to dobu 4 let. Zadavatel upravuje délku trvání smluvního vztahu z doby neurčité ...
Pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele  zdravotních služeb
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu působenou poskytovatelem zdravotních služeb, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení a , tj. Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. na dobu určitou, a to dobu 4 let. Zadavatel upravuje délku trvání smluvního vztahu z doby neurčité ...
Pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotních služeb
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu působenou poskytovatelem zdravotních služeb, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení a , tj. Nemocnicí Pardubického kraje, a.s.
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti města Chrudim
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti města Chrudim a jím řízených organizací na roky 2017 - 2021. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel
Zajištění cestovního pojištění pro Univerzitu Pardubice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění cestovního pojištění při zahraničních cestách pro zaměstnance a studenty zadavatele v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci.
Zajištění cestovního pojištění
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění cestovního pojištění při zahraničních cestách pro zaměstnance a studenty zadavatele v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci.
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu statutárního města Pardubice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, pojištění motorových vozidel a hromadné úrazové pojištění při akcích pořádaných zadavatelem.
Pojištění majetku a odpovědnosti
Předmětem plnění je poskytnutí služby spočívající v pojištění movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti za škodu, pojištění motorových vozidel, a pojištění přepravy v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci.
Pojištění
Předmětem plnění je poskytnutí služby spočívající v pojištění movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti za škodu, pojištění motorových vozidel, a pojištění přepravy v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci.
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje
Předmětem této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům a s pojištěním odpovědnosti za škodu Pardubického kraje. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace (dále jen "ZD"), kterou zadavatel zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách ...