Poskytnutie poisťovacích služieb na 3 roky
Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb (poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu a cestovné poistenie, poistenie zoodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV a havarijné poistenie MV) na 3 roky (36 mesiacov). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia bude: - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR č. 171/2011.
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu, na obdobie 48 mesiacov.
Havarijné poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Úrad vlády Slovenskej republiky na obdobie 48 mesiacov od účinnosti zmluvy v rozsahu poistenia: 1. havarijné poistenie motorových vozidiel, 2. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 3. úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle, 4. poistenie ...
Sjednocené pojištění vozidel Krajské zdravotní, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění vozidel Krajské zdravotní a.s. Pojištění zahrnuje havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a další doplňková pojištění. Více v zadávací dokumentaci.
ÚJOP - Zdravotní pojištění zahraničních studentů
Předmětem plnění je zdravotní pojištění zahraničních studentů Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. a) náklady na komplexní zdravotní péči a související asistenční služby na území České republiky a Schengenského prostoru, b) náklady nutné a neodkladné zdravotní péče poskytnuté pojištěnému na území České republiky Schengenského ...
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia
Predmetom zákazky je rámcová dohoda na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie strojov a strojových zariadení, poistenie elektroniky, poistenie vnútroštátnej prepravy zásielok, poistenie skla, poistenie prerušenia prevádzky následkom živelných rizík, prerušenia prevádzky následkom lomu stroja, poistenie straty na výnosoch, ...
Úrazové pojištění členů sportovních svazů
Předmětem této veřejné zakázky je úrazové pojištění členů sportovních svazů (nikoli profesionálních sportovců). Součástí předmětu veřejné zakázky je i správa pojištění. Podrobná specifikace pojištění je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace, jež je v plném rozsahu uveřejněna na profilu zadavatele.
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia bude: - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie
ČASŤ 1: Predmetom poistenia je havarijné poistenie súboru motorových vozidiel, ktorých vlastníkom a držiteľom je BBRSC a.s.. Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú a doplnkovú výbavu. Poistenie sa dojednáva pre prípad: -poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, -odcudzenia celého ...
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Detva
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Detva a pre ďalšie organizácie pristupujúce k ...
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku a to na obdobie 48 mesiacov pri zohľadnení výročných dní aktuálne platných poistných zmlúv. Predmet poistenia a poistné riziká sú definované vo formulároch, prílohách a podmienkach súťažných podkladov. Poistné je zaradené medzi činnosti oslobodené od DPH, ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na roky 2019 - 2022
Opis predmetu zákazky pre Trenčianskehy samosprávney kraja (ďalej len ,,TSK") a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len ,,OvZP TSK") je definovaný v prílohe č. 2 - Návrh Rámcovej dohody pre časti I., II., III. a IV. Poisťovacie služby sú oslobodené od DPH podľa § 37 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z ...
Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s provozováním železniční dopravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajišťováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním ...
Zajišťování poštovních služeb
Zajišťování poštovních služeb pro Katastrální úřad pro Vysočinu, včetně jeho pracovišť uvedených v ZD
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a služby s tým spojené počas 36 mesiacov, v súlade so Zákonom číslo 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých ...
Pojištění vozidel Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností
Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel pro soubor motorových vozidel Středočeského kraje, jeho příspěvkových organizací a akciových společností na dobu 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022. Pojištění vozidel bude sjednáno v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijního pojištění a doplňkových pojištění. Pojištění se ...
Komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa
Predmetom zákazky je komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa nadobudnutého najmä zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie zodpovednosti za škodu.
Pojištění vozidel v resoru MZe
Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel a všech dalších vozidel, která budou zadavatelem nebo pověřujícími zadavateli v průběhu trvání smluvního vztahu s vybraným dodavatelem nově pořízena, a poskytování dalších souvisejících služeb.
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
Predmetom zákazky je poskytnutie služby poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku (ďalej len poistenie majetku), ktorej výsledkom bude Rámcová poistná dohoda (ďalej len zmluva alebo dohoda) uzatvorená na 4 roky s verejným obstarávateľom mestom Trenčín ako centrálnou obstarávacou organizáciou a následne budú medzi úspešným uchádzačom a každým ...
Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobec. zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie
Predmetom obstarania je poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na obdobie 4 rokov, od 1.1.2019 do 31.12.2022.
Pojištění pohledávek
Předmětem pojistných smluv bude pojištění pohledávek zadavatele za odběrateli zadavatele, přičemž jde o pohledávky za neuhrazené pohonné hmoty a látky prodávané zadavatelem těmto odběratelům, a to jak formou velkoobchodu, tak i formou kartového prodeje.
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb v zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (letecký zákon) a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poistníka/poisteného pri poskytovaní leteckých ...
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce a mestá patriace do Ľubovnianskeho RZMO a pre ďalšie ...