Povinné zmluvné poistenie vozidiel
Časť 1 Predmetom tejto časti zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou súboru motorových vozidiel, ktorých držiteľom, zapísaným v dokladoch vozidla (alebo osobou, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla) je verejný obstarávateľ a ostatných vozidiel, ktoré sú alebo budú vo vlastníctve verejného ...
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Poistná zmluva na obdobie od 01.08.2023 do 31.07.2027 za účelom poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu v zmysle popisu zákazky a v rozsahu všetkých činností alebo v súvislosti s činnosťou vykonávanou na základe a v rozsahu podľa výpisu z Obchodného registra SR vedenom na Mestskom súde Bratislava III., odd. Sa, vložka č. 3518/B platného ku dňu ...
Poistenie profesijnej zodpovednosti
Predmetom poistenia je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti a lekárenskej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti - Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina v zmysle jednotlivých povolení uvedených v prílohách 1 až 7a ...
Poisťovacie služby pre motorové vozidlá
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb a to povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia motorových vozidiel verejného obstarávateľa na obdobie 12 mesiacov. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti: Časť 1: Povinné zmluvné poistenie motorových ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku - proti živelným rizikám, odcudzeniu krádežou vlámaním, lúpežou a vandalizmom, poistenie peňažnej hotovosti, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu v zmysle opisu a rozsahu predmetu zákazky. ...
Poistenie majetku, všeobecnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu
Poistenie majetku, všeobecnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Poistenie majetku, prevádzkového zariadenia a zodpovednosť za škodu
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb poistenia majetku, prevádzkového zariadenia a zodpovednosť za škodu.
Poistenie majetku a Poistenie zodpovednosti za škodu
Predmet nadlimitnej zákazky je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zákazka na poskytnutie služieb s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len týchto SP). Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre ...
Poistenie technických rizík na zdravotníckych prístrojoch
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb poistenia technických rizík na zdravotníckych prístrojoch.
Poistenie exponátov OS SR na veľtrhu IDET 2023 Brno
Predmetom zákazky je krátkodobé poistenie vojenskej techniky a materiálu rezortu obrany OS SR, ktorý bude vystavovaný ako exponáty na výstavisku Medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2023 v Brne. Poistené musia byť riziká: krádež; poškodenie; vandalizmus; živel. Bližšie informácie týkajúce sa opisu predmetu zákazky sú ...
Poptávám cestovní pojištění
Pojištění zájezd Turecko, červenec, 2 osoby.
Poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky je poistenie motorových vozidiel, a to: - povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, - havarijné poistenie motorových vozidiel, - poistenie osôb prepravovaných v motorových vozidlách.
Poistenie majetku a strojných zariadení
Predmetom zákazky je poistenie majetku súboru umeleckých diel a zbierok a súboru zásob proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, ktoré sa vzťahuje na úmyselne poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselne konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného ...
Nadměrek pojistného krytí společnosti
Předmětem veřejné zakázky je pojištění nadměrku pojistného krytí pro škodu na věci (nikoli však pro přerušení provozu) způsobenou pojistným nebezpečím FLEXA nad limit dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Bližší informace jsou uvedeny v ZD.
Cestovné poistenie II
Predmetom zákazky je cestovné poistenie na 2 roky (24 mesiacov) pre cestujúcich športovcov, ich sprievodný tím a zamestnancov SPF. Požadovaná územná platnosť Česká republika, Európa a Svet. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Výzvy.
Poskytnutí pojistných služeb městu Kopřivnici
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby pro město Kopřivnici spočívající v pojištění: a) majetku (tj. věcí a majetkových práv) proti vybraným rizikům, b) odpovědnosti za újmu/škodu.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 2023
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže (ďalej len ZVJS) ) priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Poistenie majetku: - Komplexné živelné riziko, - Poistenie pre prípad odcudzenia veci, krádeže, lúpeže a vandalizmu, - Poistenie strojov, prístrojov, strojových zariadení a elektroniky, - Poistenie skla. Poistenie zodpovednosti za škodu: - Poistenie všeobecnej ...
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na poistné obdobie 48 mesiacov
Predmetom zákazky je uzatvorenie poistnej zmluvy za účelom poistenia členov orgánov spoločnosti a riadiacich zamestnancov spoločnosti, poistenia náhrady spoločnosti, poistenia nákladov obhajoby, súdnych trov, trov mimosúdneho vyrovnania a poistenia nákladov na styk s verejnosťou a zachovanie dobrého mena.
Poisťovacie služby - Cestovné poistenie
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb na obdobie 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody to v rozsahu: - Cestovné poistenie. Podrobný opis, špecifikácia a rozsah plnenia predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v návrhu Rámcovej dohody. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti: Predmetné ...
Havarijné poistenie motorových vozidiel a úrazové poistenie osôb
Predmetom zákazky je poistenie verejného obstarávateľa v oblasti havarijného poistenie služobných motorových vozidiel (KASKO) a úrazové poistenie spôsobené nemenovaným osobám prepravovaných služobnými motorovými vozidlami verejného obstarávateľa.
Poistenie nehnuteľného majetku, pavilóny č. 4, č.6, a č.39
Poistenie nehnuteľného majetku školských budov v rekonštrukcii a po rekonštrukcii. Bližší opis sa nachádza v súťažných podkladoch.
Pojištění D&O II
Předmět plnění je rozdělen na dvě varianty dle níže uvedeného popisu: Varianta A) Předmětem Zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zprostředkování služeb pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů zadavatele a dalšími osobami ve vedení zadavatele (dále také jako „Pojištění D&O“) a ...
Komplexné poistenie 2023 - 2025
Predmetom zákazky s názvom "Komplexné poistenie 2023 - 2025" je zabezpečenie poistenia pre Úrad vlády Slovenskej republiky na obdobie 24 mesiacov v rozsahu: - poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, - poistenie liečebných nákladov v zahraničí, - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...
Pojištění majetku a vozidel společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření 2 pojistných smluv na níže uvedená rizika: 1. část: Pojištění majetku 2. část: Flotilové pojištění služebních vozidel