Výběr pojistitele pro pojištění odpovědnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení Nemocnice Pardubického kraje, a.s.. Účelem této veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za škodu či újmu poskytovatele zdravotních služeb.
Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu
Pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu na majetku, zdraví, či životě třetích stran, včetně finančních škod v souvislosti s činnostmi zadavatele, pro které má živnostenské oprávnění nebo jiné oprávnění k činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy. (sekce I.) Pojištění právním předpisem ...
Pojištění movitého a nemovitého majetku, odpovědnosti za újmu pro MČ Praha 8 a její organizace
Pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele, příspěvkových organizací zřízených zadavatelem a obchodních korporací založených zadavatelem (dále také jen „organizace“) a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zadavatelem a jeho organizacemi.
Pojištění vozidel společnosti ČEPRO, a.s.
Předmětem zakázky je zajištění pojistné ochrany vozového parku zadavatele a zajištění ochrany před riziky vyplývajícími z činnosti zadavatele - odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
Pojištění majetku a odpovědnosti města Znojma a příspěvkových organizací
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění movitého a nemovitého majetku a na pojištění odpovědnosti za újmu Města Znojmo a příspěvkových organizací. S vybraným účastníkem zadávacího řízení budou uzavřeny 2 pojistné smlouvy na dobu dvou let, pokrývající ve svém souhrnu celý předmět veřejné zakázky podle Specifikace ...
Poistenie majetku projektov EŠIF (NISPEZ IV, SK4ERA, DC VaV II, NITT SK II, Pop VaT II
Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb pre potreby verejného obstarávateľa pozostávajúce z nasledujúcich produktov: -poistenie majetku proti poškodeniu alebo úplnému zničeniu spôsobenému živelnou udalosťou, odcudzeniu a vandalizmu, -poistenie strojov zariadení a elektroniky.
Poistenie majetku 2021-2023
Poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, živelnej udalosti, odcudzeniu a vandalizmu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla , ...
Komplexní pojištění pro MMN
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele a pojištění odpovědnosti zadavatele za újmu. Podmínky a rozsah požadovaného pojištění, jakož i veškeré požadavky zadavatele na příslušný druh pojištění, jsou blíže vymezeny v zadávací dokumentaci.
Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám
Predmetom zákazky s názvom "Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám" je poistenie zodpovednosti za škodu (všeobecná prevádzková zodpovednosť) spôsobenú prevádzkovou činnosťou v súvislosti s činnosťami pri prevádzke v areáli Terminál intermodálnej prepravy Lužianky funkčná časť Expedičné koľajisko a časť Sklad hotových výrobkov (ďalej ...
Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa/poistiteľa na odplatné poskytovanie služieb poistenia priamo poisťovacou spoločnosťou. Predmetom zákazky je poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a flotilové ...
Havarijní pojištění vrtulníku na rok 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění poškození, zničení nebo ztráty 1 kusu vrtulníku lehké hmotnostní kategorie EC 135T2+ zajišťující leteckou záchrannou službu na 1 rok základna Praha, které se vztahuje i na škody technickému personálu, zdravotnické posádce a pacientům, záchranářskému týmu, záchranářům či zachraňovaným osobám, pokud se ...
Komplexní pojištění Městské části Praha 13 pro období 2021 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku vč. školních a předškolních zařízení, odpovědnosti za újmu a pojištění motorových vozidel na období 4 let, tj. od 1.1.2021 do 31.12.2024 (viz. zadávací dokumentace).
Výběr poskytovatele služby - pojištění Město Rychnov nad Kněžnou
Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu Města Rychnov nad Kněžnou, a to s účinností od 1.1.2021 do 30.6.2025.
Poistenie majetku
Predmet zákazky Komplexné poistenie je rozdelený do piatich nasledovných častí: Časť č.1 : Poistenie majetku, Časť č.2 : Poistenie zodpovednosti za škodu, Časť č.3 : Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, Časť č.4 : Poistenie motorových vozidiel, Časť č.5 : Poistenie ...
Pojištění majetku, terorismu a odpovědnosti
Předmětem plnění je pojištění movitého a nemovitého vodohospodářského majetku, pojištění odpovědnsoti vlastníka za škodu třetích osob, pojištění odpovědnsoti provozovatele za škodu třetích osob souvisejících s provozováním vodohospodářského majetku
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch.
Pojišťovací makléř
Předmětem veřejné zakázky jsou služby pojišťovacího makléře pro zadavatele, jeho městské části, a příspěvkové organizace zadavatele a městských částí. Rozsah poskytovaných služeb je především: Zpracování analýzy rizik, Zpracování pojistného programu, Správa pojistných smluv a Fondu krytí škod, Spolupráce při likvidaci pojistných událostí a ...
Poptávám pojištění nemovitostí
Hledám pojištění několika bytů v Praze a bytového domu a rodinného domu v Benešově. Ceny porovnat na trhu pojistek. Rozhoduje cena a podmínky smlouvy. Bližší info dodám.
Havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na havarijní pojištění vozidel Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a pojištění odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel a dalších případně doplňkových pojištění za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací
Předmětem zakázky je komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu a rizika statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací na období 5 let. Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s ustanovením § 35 Zákona na 4 části: 1. část - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a rizika pro ...
Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj 2021 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je soubor pojišťovacích služeb pro Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, jakož i další právnické osoby zřizované/založené Jihomoravským krajem, jejichž seznam je obsažen v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Pojištění zahrnuje zejména pojištění majetku, pojištění přerušení provozu, ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je verejný obstarávateľ, a to havarijné poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v dojednanom rozsahu.
Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací
Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého majetku, movitého majetku a pojištění odpovědnosti Moravskoslezského kraje, příspěvkových organizací zřízených krajem (dále jen „příspěvkové organizace“), včetně podnikových školek, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla („povinné ručení“) a havarijní pojištění vybraných ...
Pojištění pro ČEPS a.s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku zadavatele, pojištění D&O, pojištění odpovědnosti za újmu, a pojištění odpovědnosti za škodu spojenou s provozem motorových vozidel (povinné ručení) a havarijního pojištění vozidel zadavatele.
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 36 mesiacov
Predmetom zákazky je poistenie majetku UPJŠ - nehnuteľného a hnuteľného pre prípad živelných rizík, odcudzenia a vandalizmu a poistenie finančnej hotovosti pre prípad odcudzenia a lúpeže. Charakter a podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohách časti B.1 súťažných podkladov "Špecifikácia a cena predmetu zákazky" (ktoré sú zároveň ...