Poistenie majetku a strojných zariadení
Predmetom zákazky je poistenie majetku súboru umeleckých diel a zbierok a súboru zásob proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, ktoré sa vzťahuje na úmyselne poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselne konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného ...
Nadměrek pojistného krytí společnosti
Předmětem veřejné zakázky je pojištění nadměrku pojistného krytí pro škodu na věci (nikoli však pro přerušení provozu) způsobenou pojistným nebezpečím FLEXA nad limit dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Bližší informace jsou uvedeny v ZD.
Cestovné poistenie II
Predmetom zákazky je cestovné poistenie na 2 roky (24 mesiacov) pre cestujúcich športovcov, ich sprievodný tím a zamestnancov SPF. Požadovaná územná platnosť Česká republika, Európa a Svet. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Výzvy.
Poskytnutí pojistných služeb městu Kopřivnici
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby pro město Kopřivnici spočívající v pojištění: a) majetku (tj. věcí a majetkových práv) proti vybraným rizikům, b) odpovědnosti za újmu/škodu.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 2023
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže (ďalej len ZVJS) ) priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Poistenie majetku: - Komplexné živelné riziko, - Poistenie pre prípad odcudzenia veci, krádeže, lúpeže a vandalizmu, - Poistenie strojov, prístrojov, strojových zariadení a elektroniky, - Poistenie skla. Poistenie zodpovednosti za škodu: - Poistenie všeobecnej ...
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti na poistné obdobie 48 mesiacov
Predmetom zákazky je uzatvorenie poistnej zmluvy za účelom poistenia členov orgánov spoločnosti a riadiacich zamestnancov spoločnosti, poistenia náhrady spoločnosti, poistenia nákladov obhajoby, súdnych trov, trov mimosúdneho vyrovnania a poistenia nákladov na styk s verejnosťou a zachovanie dobrého mena.
Poisťovacie služby - Cestovné poistenie
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb na obdobie 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody to v rozsahu: - Cestovné poistenie. Podrobný opis, špecifikácia a rozsah plnenia predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v návrhu Rámcovej dohody. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti: Predmetné ...
Havarijné poistenie motorových vozidiel a úrazové poistenie osôb
Predmetom zákazky je poistenie verejného obstarávateľa v oblasti havarijného poistenie služobných motorových vozidiel (KASKO) a úrazové poistenie spôsobené nemenovaným osobám prepravovaných služobnými motorovými vozidlami verejného obstarávateľa.
Poistenie nehnuteľného majetku, pavilóny č. 4, č.6, a č.39
Poistenie nehnuteľného majetku školských budov v rekonštrukcii a po rekonštrukcii. Bližší opis sa nachádza v súťažných podkladoch.
Pojištění D&O II
Předmět plnění je rozdělen na dvě varianty dle níže uvedeného popisu: Varianta A) Předmětem Zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zprostředkování služeb pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů zadavatele a dalšími osobami ve vedení zadavatele (dále také jako „Pojištění D&O“) a ...
Komplexné poistenie 2023 - 2025
Predmetom zákazky s názvom "Komplexné poistenie 2023 - 2025" je zabezpečenie poistenia pre Úrad vlády Slovenskej republiky na obdobie 24 mesiacov v rozsahu: - poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, - poistenie liečebných nákladov v zahraničí, - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového ...
Pojištění majetku a vozidel společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření 2 pojistných smluv na níže uvedená rizika: 1. část: Pojištění majetku 2. část: Flotilové pojištění služebních vozidel
Cestovné poistenie
Predmetom zákazky je cestovné poistenie na 2 roky (24 mesiacov) pre cestujúcich športovcov, ich sprievodný tím a zamestnancov SPF. Požadovaná územná platnosť Česká republika, Európa a Svet. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Výzvy.
FN Motol - Pojištění majetku II
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb po dobu 60 měsíců.
Pojištění škod na majetku a zdraví třetích osob způsobených provozem letadla  a pojištění poškození
Pojištění škod na majetku a zdraví třetích osob způsobených provozem letadla a pojištění poškození, zničení nebo ztráty letadla (all risk báze)
Pojištění nemovitého a movitého majetku, pojištění přepravy zásilek
Sjednání dvou druhů pojištění souvisejících s činností zadavatele: pojištění nemovitého a movitého majetku, pojištění přepravy zásilek.
Služby pojišťovacího makléře MUNI-2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb pojišťovacího makléře. Podrobněji je předmět vymezen v minimálních smluvních požadavcích (v části rozsah poskytovaných služeb), které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Pojišťovací makléř
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb pojišťovacího zprostředkovatele (makléře) pro zadavatele a zároveň dalších souvisejících služeb. Předmět plnění zahrnuje zejména (nikoliv však výlučně): zpracování analýzy pojistných rizik, zpracování pojistného programu, přípravu kompletních podkladů pro provedení budoucích zadávacích ...
Výběr poskytovatele služby - pojištění 2023 - 2027
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby pojištění ve smyslu ust. zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu vedeném v příloze č. 1 zadávací dokumentace (dále též "ZD"). Jedná se o pojištění majetku provozovaného zadavatelem včetně souvisejících rizik, provozní a profesní odpovědnosti a pojištění motorových vozidel zadavatele.
Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou.
Komplexní pojištění společnosti II
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a pojištění nadměrku pojistného krytí. Veřejná zakázka je ve smyslu § 101 ZZVZ rozdělena na 3 části: 1. ...
Poistenie majetku – sklad Častkovce
Predmetom zákazky je zabezpečenie poistenia majetku - skladov A1 a A2 v Častkovciach. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.
Poistenie majetku a zodpovednosti za škody MČ Bratislava-Dúbravka
Predmetom zákazky je poistenie majetku a zodpovednosti za škody na poistné obdobie 24 mesiacov, t.j. od 1.2.2023 do 31.1.2025.
Pojistný program Janáčkovy akademie múzických umění
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti v minimální délce trvání 48 měsíců, tj. od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2027.