Poskytnutie poisťovacích služieb
Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb na 36 mesiacov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a hromadné úrazové pojištění při akcích pořádaných zadavatelem.
Pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Zlína a jím zřízených či založených organizací
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvýhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena Pojistná smlouva na pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Zlína a jím zřízených či založených organizací.
Komplexní pojištění VLRZ, p. o.
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečit komplexní pojištění pro VLRZ, p.o.
Pojistné služby
Předmětem zakázky je zajištění pojistných služeb pro Ústav hematologie a krevní transfúze, poskytovatele zdravotních služeb, příspěvkové organizace v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb služobných motorových vozidiel (povinné zmluvné poistenie - PZP, havarijné poistenie - KASKO) vo vlastníctve Trnavskej univerzity v Trnave. Podrobný opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch, v časti B - Opis predmetu zákazky.
Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku Fakultnej nemocnice Trnava
Predmetom zákazky je komplexné poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku Fakultnej nemocnice Trnava na obdobie 36 mesiacov. Opis predmetu zákazky je definovaný v prílohe č. 1 k súťažným podkladom.
Zákonné a havarijní pojištění vozidel ČMI
Předmětem veřejné zakázky je poskytování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel, tzv. povinného ručení, včetně pojištění skel (dále v textu taky „POV“) a havarijního pojištění („HAV“) vozidel Českého meteorologického institutu (dále jen „ČMI“). Zakázka bude sjednána na dobu neurčitou. POV se týká celé vozové flotily ČMI, HAV ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu v dojednanom rozsahu.
Cestovní pojištění pro Český rozhlas
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je veškeré cestovní pojištění Českého rozhlasu. Podklady pro zpracování návrhu pojistné smlouvy/pojistných smluv a minimální požadavky zadavatele jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Havarijné poistenie ŽKV
Predmetom zákazky je poistenie škôd na železničných koľajových vozidlách (ďalej aj ako ŽKV) podľa č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poisťovníctve) vymedzené v týchto súťažných podkladoch. Obstarávateľ zadáva nadlimitnú civilnú zákazku na poskytovanie služieb, ...
Pojištění města Benešov
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům a s pojištěním odpovědnosti za újmu (za škodu) na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2026 v rozsahu a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
Centrální pojištění majetku a odpovědnosti města Hodonín včetně příspěvkových organizací
Předmětem zakázky je „Centrální pojištění majetku a odpovědnosti Města Hodonín včetně příspěvkových organizací a obchodních společností na období 2022 - 2027“. Pojištění se vztahuje na území České republiky. Podrobný přehled předmětů pojištění včetně jejich specifikace je uveden v příloze č. 1 „Obchodní podmínky pro návrh smlouvy k veřejné zakázce ...
Poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky s názvom Poistenie motorových vozidiel je poskytovanie poistných služieb v rozsahu príslušných častí predmetu zákazky: t.j. (i) povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a (ii) havarijného poistenia súboru vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je TIPOS, národná lotériová ...
Havarijné poistenie motorových  a dráhových vozidiel
Predmetom zákazky je havarijné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie dráhových vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je Dopravný podnik Bratislava. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu; poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom sú verejní obstarávatelia, a to: havarijné poistenie motorových vozidiel (ďalej aj KASKO), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie osôb prepravovaných v ...
Povinné zmluvné poistenie
Predmetom zákazky je zabezpečenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu
Předmětem veřejné zakázky je sjednání pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu (sekce I.), pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu a újmu (sekce II.) a dále poskytování služeb souvisejících s pojištěním.
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a hromadné úrazové pojištění při akcích pořádaných zadavatelem.
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja počas obdobia 24 mesiacov. Predmet zákazky pozostáva z poskytovania poistenia uzatvorením poistnej zmluvy pre cca 566 motorových vozidiel a mechanizmov.
Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi zadavatele
Předmět plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajištováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním ...
Pojištění majetku a odpovědnosti města Tábor
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům a s pojištěním odpovědnosti za újmu (za škodu) na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2027 v rozsahu a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky. Předmětem plnění předmětné veřejné zakázky nejsou služby pojišťovacího makléře.
Pojišťovací služby pro Národní technické muzeum
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření pojistných smluv, jejichž předmětem bude pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele a pojištění odpovědnosti dále pojištění sbírkových předmětů, pojištění přepravy sbírek, přepravy po vlastní ose a flotily motorových vozidel. Bližší specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 6 Pojistný ...
Pojištění majetku a odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku a odpovědnosti za škodu.
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění vozidel, cestovní pojištění
Předmětem veřejné zakázky je komplexní pojištění majetku a odpovědnosti Ostravské univerzity, pojištění vozidel Ostravské univerzity, cestovní pojištění zaměstnanců Ostravské univerzity a dalších osob, které vykonávají pracovní činnost na základě uzavřeného smluvního vztahu s Ostravskou univerzitou, pojištění odpovědnosti Ostravské univerzity z ...