Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou súboru motorových vozidiel, ktorých držiteľom, zapísaným v dokladoch vozidla (alebo osobou, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla) je verejný obstarávateľ a ostatných vozidiel, ktoré sú vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorý je zároveň ich ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Předmětem plnění VZ je pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu zadavatele na dobu 48 měsíců od uzavření smlouvy.
Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s. II
Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s.
Cestovní pojištění VUT 03/2023 - 02/2025
Předmětem veřejné zakázky je cestovní pojištění zaměstnanců zadavatele v rámci služebních cest. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace. Pojistná doba je uvedena v Příloze A: Specifikace rozsahu cestovního pojištění.
Pojišťovací služby pro VŠCHT Praha
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele a pojištění jeho odpovědnosti za škodu. Tyto služby jsou podrobně specifikované v Příloze č. 2 - Pojistný program vč. závazných smluvních ujednání. Další podpůrné informace pro zpracování nabídek jsou uvedeny v Příloze č. 3 - Zpráva o ...
Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok 2023 až 2026
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv, a to konkrétně dle čl. 2.3 ZD. Poskytování služeb vzešlých z tohoto zadávacího řízení napomůže ochraně majetku zadavatele proti hrozícím rizikům a zajistí pokrytí případných škod způsobených při činnosti zadavatele. Cílem zadavatele je zajistit pojištění dle jeho aktuálních potřeb tak, ...
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel v resortu Ministerstva spravedlnosti
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel v resortu Ministerstva spravedlnosti
Komplexní pojištění společnosti
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pojistná smlouva bude uzavřena mezi zadavatelem (pojistník) a vybraným dodavatelem (pojistitel). Předmětem pojištění ...
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je: a) záväzok poisťovateľa poskytnúť v prípade vzniku poistnej udalosti v dojednanom rozsahu poistné plnenie; a b) záväzok poistníka zaplatiť poisťovateľovi poistné podľa ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je pojištění majetku Zlínského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací a dále pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu veškerých činností (dle zvláštních právních předpisů) Zlínského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací.
Pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti města Dvůr Králové nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění nemovitého majetku, movitého majetku včetně pojištění cenností, věci zvláštní a historické hodnoty, pojištění cenin, strojní pojištění, pojištění elektroniky, pojištění skla a pojištění odpovědnosti. Vše s délkou sjednaného pojištění na 48 měsíců.
Pojištění městské části Praha 4 a jí zřizovaných organizací
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) zadavatele a jím zřizované subjekty. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v ...
Pojištění majetku FN ostrava v rozsahu All Risks-II
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění majetku FN Ostrava v rozsahu „All Risks“ - dle zadávací dokumentace, která bude přílohou výzvy k podání předběžné nabídky.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel v resortu Ministerstva spravedlnosti
FN Motol - Pojištění majetku
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb po dobu 60 měsíců.
Pojištění majetku a odpovědnosti Města Strakonice včetně jím zřízených nebo založených organizací
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ochrany majetku a odpovědnosti za újmu v souvislosti s předmětem činnosti zadavatele: Pojištění majetku: • pojištění živelní, • pojištění krádeže, loupeže, vandalismu včetně přepravy peněz, cenností a cenin, • pojištění skel, • pojištění elektroniky a elektronických zařízení, Pojištění ...
Poisťovacie služby
Predmetom zákazky je poistenie majetku, strojov a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou motorového vozidla, havarijné poistenie motorových vozidiel na dobu s účinnosťou od 1.1.2023 do 31.12.2026 (oba dni vrátane).
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
Predmetom zákazky je uzatvorenie poistnej zmluvy za účelom poistenia súboru majetku poisteného, ktorý sa počas doby trvania poistenia nachádza na území Slovenskej republiky a je v účtovnej evidencii poisteného, prípadne majetok vo vlastníctve cudzích osôb, ktorý poistený užíva alebo ho prevzal na základe písomnej zmluvy. Podrobné vymedzenie ...
Pojištění vozidel resortu PSV 2023-2025
Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky je jak pojištění vozidel, která jsou součástí stávajícího vozového parku spravovaného resortem PSV, dále nově pořízených vozidel v průběhu plnění veřejné zakázky a rovněž reakce na případné změny vozového parku, např. vyřazování vozidel apod., a to dle potřeby centrálního zadavatele a ...
Pojištění majetku a odpovědnosti Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění Libereckého kraje a příspěvkových organizací zřízených Libereckým krajem. Pojištění bude sjednáno pro Liberecký kraj (dále jen "zadavatel" nebo "pojistník") a příspěvkové organizace zřízené Libereckým krajem a dále příspěvkové organizace, které budou Libereckým krajem zřízeny nebo budou na Liberecký ...
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění: a) majetku a odpovědnosti: a. živelní pojištění • požár, výbuch, přímý úder blesku, nárazem nebo pádem letadla, jeho části nebo jeho nákladu, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, ...
Pojištění vozidel VUT 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je havarijní pojištění vybraných vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel (povinné ručení) vč. zavazadel a úrazového pojištění cestujících. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu - profesní odpovědnost, obecná odpovědnost a odpovědnost za výrobek. Předmětné pojištění se vztahuje na činnost, která je uvedena ve zřizovací listině zadavatele. Blíže viz ZD.
Komplexní pojištění ZČU v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu způsobenou Zadavatelem, pojištění motorových vozidel, krytí léčebných výloh při pracovních cestách zaměstnanců a studentů Zadavatele do zahraničí (dále jen „cestovní pojištění“) Pojišťovaný majetek se nachází na území ČR, zejména v Plzni, Chebu a v obci Hrad Nečtiny. Mezi ...