Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu činností
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu. Územní platnost pojištění je celý svět. Pojistná částka činí 500 000 000 EUR. Jedná se o zákonný požadavek, tzn. pojištění ve smyslu ...
Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti, predmet zákazky sa skladá z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu a z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (profesijná zodpovednosť). Opis predmetu zákazky je uvedený v časti ...
Komplexné poistenie majetku
Predmetom zákazky je komplexné poistenie majetku Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Predmet zákazky zahŕňa poistenie majetku poistenie proti komplexným živelným rizikám, poistenie pre prípad odcudzenia vecí, poistenie strojov, zariadení a elektroniky, poistenie skla; a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb. Predmetom ...
Pojištění majetku ČMI 2022-2026
Předmětem plnění zadávacího řízení je uzavření smlouvy na pojištění majetku - živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění elektronických zařízení, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění profesní odpovědnosti pro ČMI. Cílem smlouvy je stanovení podmínek pojištění pro předpokládaný rozsah majetku a odpovědnosti za škodu. ...
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby dle § 25 ZZVZ, a to na „Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro město Litvínov a jím zřízených a založených organizací“
Výběr poskytovatele pojištění OHBII-linka K1 - nové vyhlášení
Předmětem plnění je Stavebně montážní pojištění (pojištění budovaného díla a pojištění ušlého budoucího zisku investora) a pojištění odpovědnosti pro projekt SAKO OHBII - linka K1. Blíže viz zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda s obnovením soutěže mezi účastníky o poskytování služeb D&O
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody o poskytování služeb D&O, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů a dalšími osobami ve vedení zadavatele, a to podle ustanovení § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové ...
Pojištění kybernetických rizik pro statutární město Pardubice na období 4 let
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění kybernetických rizik a odpovědnost za nakládání s daty pro statutární město Pardubice na období 4 let. Pojištění zahrnuje zejména pojistnou ochranu pro případ úniku osobních údajů, dat a informací z informačního systému nebo počítače zadavatele ať již náhodného nebo z ...
Poptávám pojištění nemovitosti
Poptávám pojištění nemovitosti. Dobrý den, potřebuji pojistit rekreační chalupu v Slovenských Beskydech, za nejlepší nabídku na slovenském trhu. Nabídky mi prosím posílejte na email. Majitelé jsou Češi.
Výběr poskytovatele pojištění FVE
Předmětem plnění veřejné zakázky je následující pojištění: 1. Pojištění stavebně-montážní (přihlášková pojistná smlouva) a. Oddíl I. pojištění montovaného díla 2. Pojištění odpovědnosti (investora při montáži FVE a provozovatele instalovaných FVE) a. Pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti z držby nemovitosti 3. Pojištění ...
Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s.
Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s.
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku Ústeckého kraje a pojištění odpovědnosti za újmu za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Pojištění majetku a odpovědnosti pro příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních věcí MHMP
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti pro příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních věcí MHMP a odboru zdravotnictví MHMP. Veřejná zakázka bude zadána v otevřeném řízení dle ustanovení §56 ZZVZ a bude rozdělena na dvě části: 1. část VZ - pojištění majetku a odpovědnosti pro příspěvkové organizace hl. m. ...
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Predmetom tejto zákazky je hromadné povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Motorovými vozidlami sa rozumejú samostatné nekoľajové vozidlá s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlá bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo ...
Pojištění majetku a odpovědnosti Města Žďár nad Sázavou
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívající v komplexním pojištění majetku Města Žďár nad Sázavou včetně založených a zřízených organizací a pojištění odpovědnosti za újmu Města Žďár nad Sázavou a jeho organizací.
Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu
Sjednání pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu (sekce I.), pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu a újmu (sekce II.) a dále poskytování služeb souvisejících s pojištěním.
Poistenie majetku
Predmetom zákazky je poistenie majetku Dúbravsko-karloveskej radiály a cyklotrasy Starohájska, v dojednanom rozsahu.
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Orlová
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní pojištění města Orlová, které zahrnuje pojištění movitého a nemovitého majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel (tzv. „povinné ručení“, havarijní pojištění a pojištění doplňků). Veřejná zakázka je rozdělena do dvou části: 1) Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu 2) Pojištnění ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Sokolov
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. Údaje o pojišťovaném majetku a rozsahu pojištění jsou uvedeny v příloze č. 3 až č. 5 ZD. Součástí ZD je riziková zpráva - Informace pro hodnocení rizika.
Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění
Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení FN HK
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 2022
Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti za škodu statutárního města Havířova, příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov a obchodních společností založených statutárním městem Havířov.
Cestovné poistenie
Cestovné poistenie, poistenie liečebných nákladov v zahraničí pre zamestnancov a študentov Trnavskej univerzity v Trnave na obdobie 48 mesiacov.
Poisťovacie služby
Poistenie majetku proti živelným rizikám, krádeži, vandalizmu, poistenie skla, poistenie strojov a strojových zariadení a elektroniky pre prípad akéhokoľvek poškodenia, zničenia, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám na majetku a zdraví vrátane ušlého zisku spôsobený výkonom činnosti poisteného, poistenie motorových vozidiel pre ...
Vedení agendy a vypořádávání nároků osob poškozených provozem vozidel
Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností pojistitele, které jsou spojeny s náhradou újmy způsobené provozem vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti podle § 11 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Výjimkou disponuje cca 33 tisíc vozidel složek integrovaného záchranného systému, ...