UTB - Pojištění Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na rok 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního pojištění pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně , v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, jež tvoří přílohu č. 1 a - e Zadávací dokumentace pro každou část veřejné zakázky zvlášť.
Havarijní pojištění vrtulníku na rok 2022
Předmětem plnění je pojištění poškození, zničení nebo ztráty 1 kusu vrtulníku lehké hmotnostní kategorie EC 135T2+ zajišťující leteckou záchrannou službu na 1 rok základna Praha, které se vztahuje i na škody technickému personálu, zdravotnické posádce a pacientům, záchranářskému týmu, záchranářům či zachraňovaným osobám, pokud se tyto osoby ...
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel města Sokolov
Předmětem veřejné zakázky je výběr pojistitele pro město Sokolov a jím zřízené i založené organizace, který zajistí pojištění nemovitého a movitého majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel. Údaje o pojišťovaném majetku a rozsahu pojištění jsou uvedeny v příloze č. 3 až č. 6 zadávací dokumentace. Součástí zadávací ...
Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu činnosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu. Územní platnost pojištění je celý svět. Pojistná částka činí 400 000 000 EUR. Jedná se o zákonný požadavek, tzn. pojištění ve smyslu ...
Rámcová dohoda na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění
Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel (dále jen "zákonné pojištění") a rámcové dohody na zákonné a havarijní pojištění vozidel pro jednotlivé veřejné zadavatele resortu Ministerstva vnitra ČR pro roky 2022 až 2024 s jedním účastníkem zadávacího řízení. Centrální ...
Pojištění majetku společnosti ČEPRO, a.s.
Předmětem zakázky je zajištění pojistné ochrany nemovitého i movitého majetku zadavatele včetně zásob proti hrozícím rizikům.
Pojištění služebních vozidel Správy železnic 2021 - 2025
Předmět plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro veškerá vozidla provozovaná zadavatelem na pojištění v následujícím rozsahu: - pojištění odpovědnosti za újmu způsobené provozem vozidel dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění ...
Zdravotní připojištění pro zaměstnance v zahraničí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zdravotního připojištění pro zaměstnance v zahraničí v souladu s ust. § 53 zákona č. 150/2017 S., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě).
Pojištění státního podniku
Zabezpečení pojištění státního podniku v rozsahu dle požadavku zadavatele.
Pojištění majetku a odpovědnosti
Pojištění majetku, movitých předmětů, tzn. věcí které lze přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty, pojištění nemovitých objektů tzn. budov a staveb včetně stavebních úprav, součástí a příslušenství, zábranných systémů. Pojištění na rizika živelní, odcizení, vandalismus, pojištění skla, strojní rizika, dále pojištění odpovědnosti, ...
Kolektivní pojištění odpovědnosti zaměstnanců DPO a.s.
Předmětem sektorové veřejné zakázky je služba spočívající v poskytování kolektivního pojištění odpovědnosti zaměstnanců zadavatele.
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Lovosice
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Lovosice. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 - Poptávaný rozsah pojištění (včetně rizikové zprávy), uveřejněné na profilu zadavatele.
Pojištění vozidel města Lovosice
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění vozidel zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 - Specifikace pojištění vozidel, včetně seznamu vozidel, uveřejněné na profilu zadavatele.
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu města Jindřichův Hradec
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu města Jindřichův Hradec a jím zřízených příspěvkových organizací.
Pojištění na období 2021-2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb v období od 2021 - 2025 pro zadavatele. VZ je rozdělena na části. Délka pojistné doby není u každé části VZ shodná, více viz konkrétní části VZ. 1. část (Pojištění - základní část, 48 měsíců):Pojištění majetku (Živel, odcizení, vandalismus, elektrická zařízení), Pojištění ...
Pojištění motorových vozidel Ministerstva obrany na roky 2022-2024
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel resortu MO na roky 2022-2024, na které se dle zákona č.168/1999 Sb., pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů vztahuje povinnost uzavřít Pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu.
Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti, predmet zákazky sa skladá z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu a z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (profesijná zodpovednosť). Opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 ...
Pojišťovací makléř
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojišťovacího zprostředkovatele pro zadavatele.
Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu činností
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu. Územní platnost pojištění je celý svět. Pojistná částka činí 400 000 000 EUR. Jedná se o zákonný požadavek, tzn. pojištění ve smyslu ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom sú verejní obstarávatelia, a to havarijné poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v dojednanom rozsahu.
Pojištění nemovitého majetku a odpovědnosti města Chrudim
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je pojištění nemovitého a movitého majetku města Chrudim. Dále předmětem je i pojištění odpovědnosti města Chrudim a organizací, vůči kterým město Chrudim vystupuje v pozici zřizovatele či společníka.
Pojištění kybernetických rizik a GDPR
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění kybernetických rizik a odpovědnosti za nakládání s daty. Pojištění zahrnuje zejména pojistnou ochranu pro případ úniku (ztráty, odcizení) osobních údajů, dat a informací z informačního systému nebo počítače společnosti ať již náhodného nebo z nedbalosti a cíleného napadení informačního systému třetími ...
Majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti od roku 2021
3.1. Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření pojistné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je poskytování majetkového pojištění a pojištění odpovědnosti v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami, a to ve vztahu k vědecko-výzkumným centrům HiLASE a ELI umístěným v obci Dolní Břežany, jejíchž ...
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel Města Nový Jičín
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s: • pojištěním majetku proti vybraným rizikům, • pojištěním odpovědnosti za újmu, • pojištěním vozidel.