Pojištění majetku, plavidel, hospodářských zvířat a odpovědnosti za újmu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv pro pojištění majetku, plavidel, hospodářských zvířat a odpovědnosti za újmu pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy, a to na dobu 4 let s účinností od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2023.
Centrální pojištění majetku a odpovědnosti města Prostějov včetně příspěvkových organizací
Předmětem veřejné zakázky je ošetření pojistných rizik zadavatele pojištěním nemovitého majetku, movitého majetku, pojištěním odpovědnosti za újmu statutárního města Prostějov a příspěvkových organizací města a vybraných obchodních společností.Pojistné smlouvy budou uzavírány mezi zadavatelem jako pojistníkem a dodavatelem jako pojistitelem. ...
Služby samostatného zprostředkovatele
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb samostatného zprostředkovatele pro zadavatele ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, účinného od 1. 12. 2018. Předmětem činnosti samostatného zprostředkovatele budou komplexní služby pro zadavatele, které zahrnují zejména následující činnosti: 1) Analýza ...
Pojištění vozidel užívaných Městskou policií hl. m.  Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění a doplňková pojištění užívaných Městskou policií hl. m. Prahy, a to na dobu 4 let s účinností od 01. 01. 2020 – 31. 12. 2023.
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 12 mesiacov
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného pre prípad živelných rizík, odcudzenia a vandalizmu a poistenie finančnej hotovosti pre prípad odcudzenia a lúpeže počas prepravy.
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel pro příspěvkové organizace
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel pověřujících zadavatelů. Veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 ZZVZ a bude rozdělena na dvě části: 1. část – Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SML ...
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného a finančnej hotovosti
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného pre prípad živelných rizík, odcudzenia a vandalizmu a poistenie finančnej hotovosti pre prípad odcudzenia a lúpeže počas prepravy.
Poistenie majetku ŠGÚDŠ
Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa ako Poisteného (ďalej len Poistený) na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (pre Časť 1 zákazky) a rámcovej dohody (pre Časť 2 zákazky a Časť 3 zákazky). Zákazka je rozdelená na 3 časti: Časť 1 zákazky: Poistenie nehnuteľného majetku a zodpovednosti za ...
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb na majetku / zdraví tretích osôb, veciach vnesených a prenajatých nehnuteľnostiach..
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele a jím zřizovaných příspěvkových organizací a organizačních složek a pojištění odpovědnosti za zadavatele a jím zřizovaných příspěvkových organizací a organizačních složek, včetně pojištění motorových vozidel zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou ...
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest
Predmetom zákazky je poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest v zóne Európa (okrem SR) a v zóne Svet, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti. Trvanie poistenia: po podpísaní rámcovej dohody do 30.06.2022 na základe čiastkových objednávok.
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu ŽSK a organizácií ŽSK
Predmetom zadávania zákazky sú poisťovacie služby pre Žilinský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Poisťovacie služby sú oslobodené od DPH podľa § 37 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a úrazové pojištění dětí v mateřských školách.
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel LČR - II
Předmětem této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel zadavatele, včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
Havarijné poistenie služobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je havarijné poistenie služobných motorových vozidiel, ktoré sú vo vlastníctve, držbe a správe verejného obstarávateľa, a to na geografickom území Európy. Trvanie poistenia bude počas obdobia od 1.7.2019 do 30.6.2022 na základe čiastkových poistných zmlúv.
Pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti Nemocnice Na Františku
Předmětem plnění je pojištění movitého, nemovitého majetku a odpovědnosti za škodu způsobenou zadavatelem. a) Pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele Předmětem pojištění je movitý a nemovitý majetek zadavatele. Požadované pojistné limity pro jednotlivé druhy majetku a jednotlivé druhy pojistných událostí, jakož i veškeré požadavky ...
Poistenie majetku RTVS a poistenie zodpovednosti za škodu
Cieľom verejného obstarávania je uzatvorenie Poistnej zmluvy na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla a poistenie zodpovednosti za škodu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Poistenie ŽSR
Predmetom zákazky s názvom "Poistenie ŽSR" je (i) poistenie majetku obstarávateľa pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou a poistenie pre prípad odcudzenia veci a vandalizmu; (ii) poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky; (iii) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Podrobný opis predmetu zákazky je ...
Povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie služobných motorových vozidiel, ktoré sú vo vlastníctve, držbe a správe verejného obstarávateľa, a to na území Európy, vymedzenom geograficky.
Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu činností spojených s ŘLP
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021. Územní platnost pojištění je celý svět. Pojistná částka činí 600 000 000 EUR. Více v ZD.
Celouniverzitní zakázka na pojišťovacího zprostředkovatele pro Univerzitu Karlovu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojišťovacího zprostředkovatele. Veřejná zakázka je vyhlášena jako celouniverzitní zakázka, tzn., že předmět plnění veřejné zakázky bude zadavatel pořizovat pro sebe, fakulty a součásti. Podrobněji specifikováno v zadávací dokumentaci.
Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel
Jedná se o pojištění odpovědnosti, nemovitého a movitého majetku a vozidel ve vlastnictví statutárního města Most.
Pojištění exponátů a uměleckých děl výstavy Alberto Giacometti
Předmětem veřejné zakázky je pojištění uměleckých děl pro výstavu Alberto Giacometti, která se bude konat od 18. července 2019 do 1. prosince 2019 v Národní galerii v Praze ve Veletržním paláci. Pokračování v II.2.4) Popis zakázky.
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu pro VZP ČR
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby na dobu neurčitou s počátkem od 1.1.2020, spočívající v pojištění majetku zadavatele a pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu (veřejná zakázka není rozdělena na části dle ustanovení § 35 ZZVZ).
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou UAV - bezpilotného lietajúceho zariadenia na území Slovenskej republiky a Českej republiky.