Poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poistníka - Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. v rozsahu: - Poistenie všetkých činností v súlade s výpisom z obchodného registra poistníka platného ku dňu účinnosti poistnej zmluvy - Poistenie zodpovednosti z titulu výkonu vlastníckeho práva - Poistenie zodpovednosti na ...
Pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele  zdravotních služeb
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu působenou poskytovatelem zdravotních služeb, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení a , tj. Nemocnicí Pardubického kraje, a.s. na dobu určitou, a to dobu 4 let. Zadavatel upravuje délku trvání smluvního vztahu z doby neurčité ...
Pojištění majetku a odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu pro Nemocnici Na Homolce
Předmětem této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (Nemocnice Na Homolce) za újmu a jeho majetku. Předmětné pojištění se vztahuje na činnost, která je uvedena ve zřizovací listině zdravotnického zařízení č.j. MZDR 17268-XVII/2012
Pojištění majetku a odpovědnosti Masarykovy univerzity za škodu a cestovní pojištění
Předmětem veřejné zakázky je: a) pojištění majetku zadavatele, b) pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu a c) cestovní pojištění pro zaměstnance a studenty zadavatele Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen obchodními a technickými podmínkami, které jsou uvedeny v příloze A zadávací dokumentace.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení FN HK, a to v souvislosti s činností FN HK dle její zřizovací listiny č. j. MZDR 17266-II/2012, ze dne 29. 5. 2012, zejména pak v souvislosti s veškerými činnostmi vykonávanými FN HK na základě zákona č. 372/2011 Sb., v ...
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel Thomayerovy nemocnice
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu, pojištění majetku a vozidel. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace a dále její přílohy, které jsou její nedílnou součástí.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení FN HK, a to v souvislosti s činností FN HK dle její zřizovací listiny č. j. MZDR 17266-II/2012, ze dne 29. 5. 2012, zejména pak v souvislosti s veškerými činnostmi vykonávanými FN HK na základě zákona č. 372/2011 Sb., v ...
Pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotních služeb
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu působenou poskytovatelem zdravotních služeb, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení a , tj. Nemocnicí Pardubického kraje, a.s.
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti města Chrudim
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti města Chrudim a jím řízených organizací na roky 2017 - 2021. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel Thomayerovy nemocnice
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu, pojištění majetku a vozidel. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace a dále její přílohy, které jsou její nedílnou součástí.
Majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti (vědecko-výzkumná centra ELI a HiLASE)
Vědecko-výzkumná centra ELI a HiLASE Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti ve zadávacích podmínkách stanoveném rozsahu ve vztahu k nově zbudovaným vědecko-výzkumným centrům HiLASE a ELI v obci Dolní Břežany. Podrobnější specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
Předmětem veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Podrobný popis veřejné zakázky a veškeré další věcné podmínky týkající se rozsahu a obsahu požadovaného pojištění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Pojištění odpovědnosti za újmu pro Statutární město Ústí nad Labem
Předmětem této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním odpovědnosti za újmu. Pojistníkem a pojištěným je Statutární město Ústí nad Labem a Příspěvkové organizace a městské obvody.
Majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti (vědecko-výzkumná centra ELI a HiLASE)
Vědecko-výzkumná centra ELI a HiLASE Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti ve zadávacích podmínkách stanoveném rozsahu ve vztahu k nově zbudovaným vědecko-výzkumným centrům HiLASE a ELI v obci Dolní Břežany. Podrobnější specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací. Předmětem plnění je pojištění a) pojištění nemovitého, movitého majetku Libereckého kraje a příspěvkových ...
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel a havarijní a doplňková pojištění motorových vozidel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. v rozsahu: 1. Pojištění majetku: Předmětem pojištění je majetek ve vlastnictví zadavatele ...
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Štúrovo a pre ďalšie obce
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Štúrovo a pre ďalšie obce patriace do Združenia ...
Pojištění majetku a odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu pro Nemocnici na Homolce
Předmětem této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (Nemocnice Na Homolce) za újmu a jeho majetku. Předmětné pojištění se vztahuje na činnost, která je uvedena ve zřizovací listině zdravotnického zařízení č.j. MZDR 17268-XVII/2012.
Poptávám sjednání úrazového pojištění
Poptávám úrazové pojištění pro syna, 10 let. Sport florball.
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Predmetom zákazky je zodpovednosť za environmentálnu škodu v zmysle ustanovení zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd v znení neskorších predpisov.
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací. Předmětem plnění je pojištění a) pojištění nemovitého, movitého majetku Libereckého kraje a příspěvkových ...
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel a havarijní a doplňková pojištění motorových vozidle Statutárního města Jablonec nad Nisou.
Majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti (vědecko-výzkumná centra ELI a HiLASE)
Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti ve zde stanoveném rozsahu ve vztahu k nově zbudovaným vědecko-výzkumným centrům HiLASE a ELI v obci Dolní Břežany. Zadavatel při využití zdrojů z operačních programů řízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vybudoval a již dokončil vědecko-výzkumné centrum ...
Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací
Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého, movitého majetku a pojištění odpovědnosti Moravskoslezského kraje, příspěvkových organizací zřízených krajem včetně podnikových školek, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla („povinné ručení“) a havarijní pojištění vybraných vozidel Moravskoslezského kraje a jeho ...
Pojištění městské části Praha 2
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pojišťovací služby. Tato veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Předmětem plnění první části je zejména pojištění majetku, tj. movitých předmětů a nemovitých objektů, které jsou svěřeny do užívání městské části Praha 2 (dále jen „MČP2“) a pojištění odpovědnosti za škodu. Předmětem plnění druhé části je ...