Automatický kalibrační systém pro měřicí energetické zařízení - II

Automatický kalibrační systém pro měřicí energetické zařízení - II

Popis požadovaného předmětu plnění zakázky a technické podmínky Předmětem plnění zakázky je dodávka automatického kalibračního systému pro měřicí energetické zařízení. Systém se skládá z: 4 ks automatický kalibrační systém s podporou Ethernet komunikace; 12 ks proudové snímače přesné – princip ROGOWSKI (1000A); 12 ks proudové snímače ...

5. část - Si detektor 5mm

5. část - Si detektor 5mm

Předmětem dodávky je jeden závěrný Si polovodičový detektor, určený pro měření energií nabitých částic při online experimentech, kde je požadováno dobré energetické a časové rozlišení. Detektor musí mít pouzdro kruhového tvaru.

RTG práškový difraktometr s in-situ reakční komůrkou

RTG práškový difraktometr s in-situ reakční komůrkou

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu kompletního, plně funkčního zařízení pro in-situ rtg práškovou difrakci včetně příslušenství.

Zařízení pro měření silových účinků dvojkolí

Zařízení pro měření silových účinků dvojkolí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka doplňkových komponentů pro kladkový stav zadavatele – zařízení pro měření silových účinků dvojkolí. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Dodávka  kostního denzitometru (DXA)

Dodávka kostního denzitometru (DXA)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kostního denzitometru (DXA). Podrobná specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace. Tato veřejná zakázka je financována z projektu OP VVV s názvem Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798.

Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou

Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou

Cílem zadávacího řízení k této veřejné zakázce je uzavřít mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem kupní smlouvu, jejímž předmětem bude dodávka tandemového hmotnostního spektrometru typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován Přílohou č. 1 – Návrhem kupní smlouvy. Technická ...

PřF - Zařízení pro záznam polohy očí (eye-tracker)

PřF - Zařízení pro záznam polohy očí (eye-tracker)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu zařízení pro záznam polohy očí (eye-tracker). Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení ...

Odbery vzoriek podzemných vôd a meranie terénnych parametrov na území Slovenskej republiky

Odbery vzoriek podzemných vôd a meranie terénnych parametrov na území Slovenskej republiky

Predmetom zákazky je vykonanie odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlom a meraní terénnych parametrov in situ (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka, percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál, určenie senzorických vlastností vody, titračné stanovenia ...

Kvapalinový chromatograf s vysokorozlišovacím hmotnostným spektrometrom

Kvapalinový chromatograf s vysokorozlišovacím hmotnostným spektrometrom

Predmetom zákazky je dodávka kvapalinového chromatografu s vysokorozlišovacím hmotnostným spektrometrom (1ks), ktorý je podrobne špecifikovaný v kapitole B.1 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby: dopravné a manipulačné výkony na miesto určenia, inštalácia a uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzky ...

HPLC a LC/MS - typu jednoduchý kvadrupol

HPLC a LC/MS - typu jednoduchý kvadrupol

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a záruční servis kapalinových chromatografů (z toho 1 s hmotnostním detektorem typu jednoduchý kvadrupól).

Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka plynového chromatografu

Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka plynového chromatografu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynového chromatografu s FID detekcí pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 – technickou specifikací s výkazem výměr.

Genetický analyzátor pro NGS

Genetický analyzátor pro NGS

Předmětem výběrového řízení je dodání vysokokapacitního DNA sekvenátoru - systému pro sekvenování nové generace (next generation sequencing, NGS) pro rutinní analýzy a výzkumné účely.

Vybavenie zberného dvora v obci Ľubica

Vybavenie zberného dvora v obci Ľubica

Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre projekt "Vybavenie zberného dvora v obci Ľubica", ktorá sa delí na tri časti: 1. časť: Logický celok č. 1: Kĺbový nakladač s príslušenstvom. 2. časť: Logický celok č. 2: Sklápač s príslušenstvom. 3. časť: Logický celok č. 3: Plošinová váha s príslušenstvom. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v ...

UHPLC systém vybavený DAD a RIDK detektorem

UHPLC systém vybavený DAD a RIDK detektorem

Předmětem veřejné zakázky je dodání UHPLC systému vybavené DAD, refraktometrickým a fluorescenčním detektorem. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 2 „Kupní smlouva“ zadávací dokumentace). Zadavatel ...

Měřič RLC

Měřič RLC

Dodání 1 ks měřícího přístroje pro rozmítané měření impedancí dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Měřicí ústředna se zabudovaným PC pro vícekanálový sběr a záznam dat

Měřicí ústředna se zabudovaným PC pro vícekanálový sběr a záznam dat

Měřicí ústředna se zabudovaným PC pro sběr, záznam a vyhodnocení dat, min. 24 kanálů.

Osciloskop s integrovaným generátorem

Osciloskop s integrovaným generátorem

Dodání 1 ks osciloskopu s integrovaným generátorem funkcí a logickým analyzátorem.

Pozitronový spektrometr

Pozitronový spektrometr

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů. Konkrétně se jedná o dodávku sedmi částí pozitronového spektroskopu dle technické specifikace, přičemž veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na části.

Zkvalitnění studijního prostřední na FaF UK v Hradci Králové – Dodávka vakuového manifoldu pro SPE

Zkvalitnění studijního prostřední na FaF UK v Hradci Králové – Dodávka vakuového manifoldu pro SPE

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vakuového manifoldu pro SPE a přenosného zdroje vakua pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 – Technická specifikace s výkazem výměr.

Rychlostní kamera

Rychlostní kamera

Dodání 1 ks digitální rychlostní kamery s příslušenstvím.

Vysokofrekvenční únavový stroj

Vysokofrekvenční únavový stroj

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka Vysokofrekvenčního únavového stroje. Tento Vysokofrekvenční únavový stroj musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

RIFT – přístrojové vybavení, etapa 2

RIFT – přístrojové vybavení, etapa 2

Zadavatel realizuje Projekt s názvem „RIFT - Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické“. V rámci Projektu má být dodáno přístrojové vybavení (dále jen „přístroje“). Předmětem plnění je dodávka přístrojů podle technické specifikace, která je zpracována pomocí textů (dále jen „SPECIFIKACE“) a tabulek „Technické parametry - podmínky“. Tabulka ...

HPLC systém

HPLC systém

HPLC je zařízení pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii umožňující dělení organických látek obsažených ve vzorku za účelem zjištění jejich přítomnosti a jejich množství ve stanovované směsi. Princip dělení je založen na rozdílné distribuci dělených látek mezi dvě různé nemísitelné fáze, tj. stacionární fázi a mobilní fázi (normální fáze: ...

Elektroměry pro domácnosti II

Elektroměry pro domácnosti II

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka elektroměrů pro domácnosti. Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 101 zákona rozdělen do dvou (2) samostatných částí. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné či obou částí veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pro každou část sektorové veřejné zakázky dle výsledku ...

Gymnázium Žamberk - dodávka pomůcek

Gymnázium Žamberk - dodávka pomůcek

Dodávka pomůcek pro odborné učebny fyziky, biotechnologie, biologie a chemie a senzorických pomůcek a experimentálního vybavení pro projekt realizovaný v rámci IROP.

(záznamy 1/25 z 4807)  strana 1 / 193