Prístroje na validáciu a servis

Prístroje na validáciu a servis

Prístroje na validáciu a servis. Technické parametre jednotlivých častí logického celku sú špecifikované v Prílohe č.1 (minimálne požadované technické parametre logického celku sú špecifikované v prílohe č. 1)

Zariadenia na váženie

Zariadenia na váženie

Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre novovybudované Stredisko na zhodnocovanie odpadov - Brzotín. Predmet dodávky je delený na časti, ktoré pozostávajú zo súborov technických zariadení a mechanizmov. Časť I. - Zariadenia na váženie 1) mostová váha s príslušenstvom 1 ks Časť II. - Manipulačná technika 1) hydraulické pásové ...

Dodávka prenosného GC-MS detekčného meracieho systému - časť 1

Dodávka prenosného GC-MS detekčného meracieho systému - časť 1

Predmetom zákazky je dodávka: Prenosného GC-MS detekčného meracieho systému ( prístroj ), Ramanovho spektrometra, Prenosného detekčného biologického a toxínového testera a Protichemickej a protibiologickej ochrannej súpravy.

Výstavba zberného dvora - Vozokany

Výstavba zberného dvora - Vozokany

Stavebné objekty: SO 01 Prevádzková budova SO- 02 Hala (garáž prefabrikovaná), prístrešok SO 03 Prípojka vody a kanalizácie SO 04 Spevnené plochy SO 05 Mostová váha SO 06 Oplotenie SO 07 Elektrická prípojka Pdrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii a v technickej správe.

Aparatura na měření termoluminiscence chlorofylu na rostlinných vzorcích

Aparatura na měření termoluminiscence chlorofylu na rostlinných vzorcích

Předmětem veřejné zakázky je dodávka aparatury na měření termoluminiscence chlorofylu na rostlinných vzorcích pro studium stavu elektronového transportu ve fotosyntetickém aparátu rostlin (fotosystému II) bez nutnosti jeho biochemické separace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

CO2 stanica

CO2 stanica

Predmetom zákazky je nákup technológických zariadení a strojov pre spoločnosť FOOD UNION, s.r.o. Zákazka sa delí na 8 časti: 1. CO2 stanica - 1 ks 2. Mobilné čerpadlo na vysoko viskózne látky - 1 ks 3. Zariadenie na tepelne stabilnú úpravu polotovarov - 1 ks 4. Inteligentné balenie - 1 súbor 5. Prístrojové vybavenie na meranie ...

Váženie

Váženie

Predmet obstarávania je delený na štyri časti a obsahuje dodávku: časť I. váženie časť II.,Manipulačná technika časť III. Drvenie časť IV Výrobná linka

Zariadenia pre zberný dvor - Lehnice

Zariadenia pre zberný dvor - Lehnice

Dodávka kolesového traktora, nakladača, váhy pre zberný dvor Lehnice.

Systém pro LDA – Laser Doppler Anemometry

Systém pro LDA – Laser Doppler Anemometry

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka Systému pro LDA – Laser Doppler Anemometry (dále jen „Systém pro LDA“). Nakupovaný Systém pro LDA musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své nabídky předložil ...

Infračervený zobrazovací spektrometr pro CubeSat

Infračervený zobrazovací spektrometr pro CubeSat

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka infračerveného zobrazovacího spektrometru pro CubeSat. Tento infračervený zobrazovací spektrometr pro CubeSat musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své ...

Dodávka kombinovaného HPLC systému pro přípravu a charakterizaci makromolekulárních  komplexů

Dodávka kombinovaného HPLC systému pro přípravu a charakterizaci makromolekulárních komplexů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kombinovaného HPLC systému pro přípravu a charakterizaci makromolekulárních komplexů.

Dodávka gravimetru

Dodávka gravimetru

Předmětem veřejné zakázky je dodání gravimetru. Nedílnou součástí plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení do místa plnění veřejné zakázky, včetně návodu k obsluze, funkčnosti zkušebního zařízení před dodávkou a stanovení základních parametrů gravimetru. Bližší specifikace v rámci zadávací dokumentace.

Vybavení pracoviště pro systematické snižování persistentních organických látek z průmyslu

Vybavení pracoviště pro systematické snižování persistentních organických látek z průmyslu

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku zařízení do provozovny společnosti E&H services a.s. na adresu Dobrá 240, budova VÚHŽ, a.s., v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Technologie, reg. číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006965. Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je dodávka vybavení ...

SÚKL VZ29/2017 - Servisní služby pro analytické přístroje

SÚKL VZ29/2017 - Servisní služby pro analytické přístroje

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování servisní podpory v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci pro tyto analytické přístroje výrobce Agilent Technologies (Hewlett Packard) užívané zadavatelem: 1) UV-VIS spektrofotometr k on-line disoluci, 2) 4 x Kapalinový chromatograf HP 1100 Agilent 3) Kapalinový chromatograf ...

Upgrade NMR spektrometru pro CEITEC MU

Upgrade NMR spektrometru pro CEITEC MU

Předmětem veřejné zakázky je pořízení komponent pro upgrade NMR spektrometru BRUKER AVANCE 500 MHz v užívání Národního NMR centra Josefa Dadoka. Konkrétně se jedná o pořízení: a) elektroniky 500 MHz a b) automatického měniče na 24 vzorků. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními ...

Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcu Canberra-Packard

Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcu Canberra-Packard

Predmetom zákazky je oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcu/ov Canberra-Packard (1.časť), VF (2.časť), NUVIA (3.časť), Berthold, NRC, Perkin Elmer, Rados, Carbolite a Polekoaparatura (4.časť), Racom a Tesla (5.časť), Thermo Eberline a Technology Nuclear Electronics (6.časť), MGP a MGPI (7.časť) v nasledovnom rozsahu ...

Dodávka přístroje LC-MS/MS

Dodávka přístroje LC-MS/MS

Předmětem této veřejné zakázky je kompletní dodávka, instalace, uvedení do provozu, otestování funkčnosti kompletu a předvedení specifikačních požadavků systému, zaškolení obsluhy přístroje systému HPLC ve spojení s hmotnostním spektrometrem na bázi trojitého kvadrupólu s dostatečnou citlivostí, vysokou robustností a dostatečným výkonem a ...

Nákup technológie pre spoločnosti BioFarm DS s.r.o.

Nákup technológie pre spoločnosti BioFarm DS s.r.o.

Predmetom zákazky je nákup technológie pre spoločnosť BioFarm DS s.r.o., t.j. zariadenie na odparenie vody za vákua, ako logického celku. Konkrétne ide o: 1, Zariadenie na odparenie vody za vákua- 1ks 2, Certifikované liehové meradlo na kontrolu liehovitosti a množstva destilátu-1ks 3, Vyvýjač pary- 1ks 4, Automatický vyvíjač pary s dávkovacím ...

Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj - Speciální meteorologická technika

Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj - Speciální meteorologická technika

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka speciální meteorologické techniky včetně příslušenství, dopravy, instalace, úplného zprovoznění, seznámením obsluhy s technikou při dodržení podmínek stanovených zadávací dokumentací. Více informací v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.

Nákup vah počítacích

Nákup vah počítacích

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky vah na počítání kusů (přepočítávací váha) do 15 kg, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Rámcové dohody o dodávkách vah na počítání kusů (dále jen "Smlouvy") která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Součástí dodávek zboží je i doprava na místo dodání, náklady na balení, clo, celní poplatky, ...

Rozšíření komplexní ultravakuové aparatury o napařovací cely pro depozici nových materiálů

Rozšíření komplexní ultravakuové aparatury o napařovací cely pro depozici nových materiálů

Předmětem zakázky je dodávka sady depozičních cel (zdrojů atomárních či molekulárních svazků) pro přípravu tenkých vrstev a nanostruktur v podmínkách velmi vysokého vakua. Všechny součásti musí splnit obecné požadavky na součásti dodávky a konkrétní cely pak také požadavky specifické pro příslušné cely. Předmět zakázky zahrnuje dodávku všech ...

NDT měření vnějších nadzemních rozvodů

NDT měření vnějších nadzemních rozvodů

Předmětem této veřejné zakázky je provedení měření tloušťky stěny potrubních rozvodů na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi.

Poptáváme výměnu vodoměrů

Poptáváme výměnu vodoměrů

Máme zájem o výměnu vodoměrů na T a S vodu i reg. pro ústřední topení /20 bytů/ pro SVJ Za Dolním kostelem, Uh. Brod. Prosíme o cenovou nabídku a ev. termín provedení. Děkuji.

Precizní analyzátor pevných dielektrik

Precizní analyzátor pevných dielektrik

Předmětem této zakázky je dodávka zařízení pro přesnou analýzu pevných dielektrik a izolačních materiálů, které umožní měření elektrických parametrů, především ztrátového činitele a kapacity měřeného vzorku pevného dielektrického materiálu při definované teplotě a přítlačné síle elektrod. Zařízení musí být plně kompatibilní s elektronickým ...

Dodávka přístrojového vybavení

Dodávka přístrojového vybavení

Dodávka přístrojů pro Českou geologickou službu.

(záznamy 1/25 z 4547)  strana 1 / 182