Pracovní stanice do projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště

Pracovní stanice do projektu EXTEMIT-K - vybudování vědeckého pracoviště

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou pracovních stanic pro náročné výpočtové úkoly nad rámec běžné PC techniky. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

Dodávka spektrometru GCMSMS 2.kolo

Dodávka spektrometru GCMSMS 2.kolo

Dvoukanálový GC-MS/MS spektrometr pro měření v režimu paralelní automatické cílené a necílené metabolomické analýzy v nepřetržitém provozu, vybavený dvěma automatickými mikrodávkovači s elektronickou regulací průtoků mobilní fáze, dvoukolonovým uspořádáním, moduly pro automatické čištění mikrodávkovačů, separačních kolon a iontové optiky, ...

Pořízení fyzikálních přístrojů pro Matematicko-fyzikální fakultu UK

Pořízení fyzikálních přístrojů pro Matematicko-fyzikální fakultu UK

Předmětem veřejné zakázky je pořízení fyzikálních přístrojů (konkrétně: kryostatu se supravodivým magnetem, magnetronového naprašovacího systému, soustavy spřažených laserových systémů, IČ CCD detektoru), a to dle technických specifikací požadovaných zadavatelem. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části.

Zavedení energetického managementu v areálu VŠB-TUO - budova VEC III, Nová knihovna, Sportovní hala

Zavedení energetického managementu v areálu VŠB-TUO - budova VEC III, Nová knihovna, Sportovní hala

Zavedení energetického managementu v areálu VŠB-TUO - budova VEC III, Nová knihovna, Sportovní hala, Víceúčelová sportovní hala, Nová menza

Měření úsekové rychlosti v uzavírkách na dálnicích

Měření úsekové rychlosti v uzavírkách na dálnicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti sad pro měření úsekové rychlosti v lokalitách probíhající dálniční rekonstrukce, včetně instalace, zprovoznění, servisu a demontáže. Jedná se o systém, který bude automaticky zaznamenávat projíždějící vozidla na 2 definovaných řezech, instalovaný na stávajících mýtných branách a/nebo mobilních ...

Superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem

Superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka superkritického fluidního chromatografu s hmotnostním detektorem (UHPSFC/MS). Tento superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem (UHPSFC/MS) musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Superkritický fluidní extraktor

Superkritický fluidní extraktor

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka superkritického fluidního extraktoru (SFE). Tento superkritický fluidní extraktor (SFE) musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Sequential injection chromatography

Sequential injection chromatography

Předmětem veřejné zakázky je dodávky unikátního vybavení sestávajícího se ze dvou pump schopných vyvinout tlak 3,5 MPA / 500 psi a tří válců (two selekční ventily a injekční ventil). Jedná se o velice specializovaný typ vybavení se speciálně upraveným software ke kontrole všech částí zařízení včetně detektoru. Součástí dodávky bude také krátká ...

Mikroskopie atomárních sil

Mikroskopie atomárních sil

Předmětem kontraktu je pokročilý mikroskop atomárních sil (AFM) pro studium biologických struktur a nanomateriálů, integrující rastrovací metody a optické zobrazovací metody. Požadovaná funkčnost systému zahrnuje: 1. Měření biologických vzorků ve vodním prostředí. 2. Přístupnost měření pro rozměrné vzorky jako mikroskové skla nebo petriho ...

Poptávám analogový mikrometr

Poptávám analogový mikrometr

Poptávám mikrometr analogový Mitutoyo 150-175mm a 175-200mm. Děkuji Kokeš.

Dodávka hmotnostního spektrometru včetně příslušenství

Dodávka hmotnostního spektrometru včetně příslušenství

Nákup hybridního hmotnostního spektrometru s kvadrupólovým a time-offlight (TOF) hmotnostním analyzátorem včetně příslušenství, systému pro nano a kapilární chromatografii s chlazením vzorků včetně příslušenství a datastanic včetně dodávky softwaru, a dalších doplňujících zařízení.

Dodávka rentgenového difraktometru

Dodávka rentgenového difraktometru

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu rentgenového difraktometru (XRD) a příslušenství dle specifikace předmětu plnění, která je přílohou zadávací dokumentace.

Minilabový systém analogový a digitální

Minilabový systém analogový a digitální

1. vymezená část: minilabový systém analogový 2. vymezená část: minilabový systém digitální

Zajištění dodávky 5 ks přenosných Ramanových spektrometrů

Zajištění dodávky 5 ks přenosných Ramanových spektrometrů

Předmět VZ je dodávka 5 ks přenosných spektrometrů na principu Ramanova spektra, včetně softwarové podpory po dobu trvání záruky, základní sady spotřebního materiálu a zaškolení obsluhy.

Údržba a obměna kontrolní a měřící techniky a provozních zařízení

Údržba a obměna kontrolní a měřící techniky a provozních zařízení

Údržba a obměna kontrolní a měřící techniky a provozních zařízení za účelem zajištění jejich úplné funkčnosti a způsobilosti.

Zajištění dodávky 5 ks přenosných infračervených spektrometrů pro CS ČR

Zajištění dodávky 5 ks přenosných infračervených spektrometrů pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je dodání 5-ti kusů ručních bateriově napájených infračervených spektrometrů vybavených interferometrem s Fourierovou transformací (FT-IR spektrometry) pro identifikaci chemických látek (dále jen „Zařízení“) do místa plnění.

Dvoudimenzionální plynový chromatograf

Dvoudimenzionální plynový chromatograf

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvoudimenzionálního plynového chromatografu s robotickým „autosamplerem“ pro dávkování kapalných a „headspace“ vzorků, s plamenově ionizačním detektorem a s hmotnostním spektrometrem pro separaci, identifikaci a kvantifikaci neznámých složek (dále jen „GCxGC FID/MS“).

Dodávka aparatury rentgenové fotoelektronové spektroskopie

Dodávka aparatury rentgenové fotoelektronové spektroskopie

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu aparatury rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS) a příslušenství dle specifikace předmětu plnění, která je přílohou zadávací dokumentace.

Germaniový detektor s mechanickým chlazením - 2

Germaniový detektor s mechanickým chlazením - 2

Předmětem zakázky je: 1) Dodávka kompaktního koaxiálního germaniového detektoru s mechanickým chlazením pro stacionární průmyslové využití. Základní parametry: HPGe detektor (FWHM lepší než 2,5 keV, relativní účinnost vyšší než 40 % pro Co-60) pro průmyslové využití, libovolně polohovatelný, mechanicky chlazený (Stirling cycle), se zálohovací ...

Dodávka materiálu pro výzkum a vývoj strojů

Dodávka materiálu pro výzkum a vývoj strojů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálu pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem. Specifikace materiálu i vyráběných prototypů je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Dodávka vodoměrů 2017–2019

Dodávka vodoměrů 2017–2019

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vodoměrů dle technických podmínek, které jsou součástí této ZD v článku 4. Zadávací řízení se týká uzavření rámcové dohody na každou dílčí část veřejné zakázky dle ustanovení § 131 ZZVZ. Veřejná zakázka je rozdělena na 12 (dvanáct) částí.

Systém pro gelovou permeační chromatografii a separaci v tokovém poli

Systém pro gelovou permeační chromatografii a separaci v tokovém poli

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka technologie dle technické specifikace, která je přílohou této zadávací dokumentace.

Fluorescenční spektrofotometr

Fluorescenční spektrofotometr

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka technologie dle technické specifikace, která je přílohou této zadávací dokumentace.

Systém pro termální analýzu proteinů a biomolekul

Systém pro termální analýzu proteinů a biomolekul

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka technologie dle technické specifikace, která je přílohou této zadávací dokumentace.

GC/MS – pro lipidomiku

GC/MS – pro lipidomiku

Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka technologie dle technické specifikace, která je přílohou této zadávací dokumentace.

(záznamy 1/25 z 4493)  strana 1 / 180