ÚČOV - obnova SŘTP kalového hospodářství, číslo akce 1291700

ÚČOV - obnova SŘTP kalového hospodářství, číslo akce 1291700

Obnova systému řízení technologického procesu kalového hospodářství ÚČOV Praha, konkrétně zahušťovacích odstředivek BSC, odvodňovacích odstředivek CP 3,4 a řízení dopravních cest pro dopravu odvodněného vyhnilého kalu od odstředivek do sila a do velkoobjemových kontejnerů včetně bezpečnostních vazeb na provoz odstředivek a kalového sila a vybavení ...

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod

Předmětem zadávacího řízení je kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření střednědobých strategických dokumentů nutných pro vymezení oblastí podpory od roku 2014 do roku 2020. Cílem těchto strategických dokumentů je snížení celkové úrovně znečišťování a znečištění vnějšího ovzduší v ČR s ohledem na zdravotní rizika pro lidské zdraví i poškozené ekosystémy, a to jak na úrovni celého ...

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod

Předmětem zadávacího řízení je kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zpracování podkladů a návrhů národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje

Zpracování podkladů a návrhů národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje

Účelem a předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení podkladů a návrhů Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje.Zhotovitel se zavazuje zpracovat podklady a návrhy Národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje podle věcných a časových požadavků na zpracování plánů povodí podle § 25 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých ...

PČOV Svépravice - doplnění technologie, č. akce 1382300

PČOV Svépravice - doplnění technologie, č. akce 1382300

Na PČOV bude za provozu doplněna technologie pro zlepšení provozu celé stanice v těchto oblastech: zařízení pro odtah pěny, úprava distribučních cest vzduchu, zařízení interní recirkulace, měření průtoku přebytečného kalu a zařízení dávkování koagulantu. Zařízení pro odtah pěny je zařízení sloužící k odstraňování pěny z prostoru hladiny ...

ÚČOV – obnova SŘTP kalového hospodářství

ÚČOV – obnova SŘTP kalového hospodářství

Obnova systému řízení technologického procesu kalového hospodářství ÚČOV Praha, konkrétně zahušťovacích odstředivek BSC, odvodňovacích odstředivek CP 3,4 a řízení dopravních cest pro dopravu odvodněného vyhnilého kalu od odstředivek do sila a do velkoobjemových kontejnerů včetně bezpečnostních vazeb na provoz odstředivek a kalového sila a vybavení ...

Poptávám majitele FVE

Poptávám majitele FVE

Poptávám pro své klienty fotovoltaické elektrárny od 0.5 -3 MW, uvedené do provozu 2009/2010, cena za MW 85 mil.Kč. Upřednostňuji nabídky od majitelů. Děkuji za Vaše nabídky.

Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník

Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník

Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu „Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník“. Tato stavba bude realizována v rozsahu projektové dokumentace „Terminál Hranečník“ zpracované společností Projekt 2010, s.r.o., IČ: 48391531, v březnu 2010. Stavba přestupního terminálu v oblasti ...

Zajištění provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla

Zajištění provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexní služby při zabezpečení provozu vybraných tepelných zařízení v rozsahu provádění obsluhy, údržby a nezbytných provozních činností u jednotlivých technologických souborů.

Sanace starých ekologických zátěží v areálu bývalého distribučního skladu pohonných hmot

Sanace starých ekologických zátěží v areálu bývalého distribučního skladu pohonných hmot

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „Točník u Klatov – distribuční sklad PHM Prováděcí projekt sanace“ zpracované společností Ochrana podzemních vod s.r.o. v roce 2007, vedoucích k odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací společnosti BENZINA, s.r.o., se sídlem Na Pankráci ...

Podpora Ředitelství vodních cest ČR při výkonu jeho činnosti

Podpora Ředitelství vodních cest ČR při výkonu jeho činnosti

A. Odborná podpora a expertní služby v problematice ochrany přírody a krajiny dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění včetně prováděcích předpisů, spočívající zejména v těchto činnostech B. Odborná podpora a expertní služby v problematice ochrany vod dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách v platném znění včetně ...

Realizace sanačních opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže

Realizace sanačních opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže

Předmětem této veřejné zakázky je odstranění staré ekologické zátěže v prostoru přístavních bazénů bývalého národního podniku České Loděnice v Praze 8, Libni.

Metodika efektivní přípravy a vyhodnocování koncepcí životního prostředí

Metodika efektivní přípravy a vyhodnocování koncepcí životního prostředí

Vybraný dodavatel provede zhodnocení stávajícího systému strategického plánování MŽP. Zhodnocení bude provedeno na vybraném vzorku typových koncepčních materiálů, které již byly dokončeny v rámci MŽP nebo se budou v průběhu projektu připravovat. Vzorek těchto materriálů by měl obsahovat typové dokumenty v prostředí MŽP, a to primárně: Státní ...

Zajištění nezávislého odborného posouzení nákladů na zdroje pitné vody

Zajištění nezávislého odborného posouzení nákladů na zdroje pitné vody

Zajištění nezávislého odborného posouzení nákladů na zdroje pitné vody (úpravny vody, vodojemy, apod.) a technického řešení projektů pro zdroje pitné vody (úpravny vody, vodojemy, apod.) předložených projektů prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 na základě platného hodnocení 34. výzvy OPŽP včetně případných následných konzultací k dané ...

Metodika efektivní přípravy a vyhodnocování dopadů koncepcí životního prostředí

Metodika efektivní přípravy a vyhodnocování dopadů koncepcí životního prostředí

Vybraný dodavatel provede zhodnocení stávajícího systému strategické plánování MŽP. Zhodnocení bude provedeno na vybraném vzorku typových koncepčních materiálů, které již byly dokončeny v rámci MŽP nebo se budou v průběhu projektu připravovat. Vzorek těchto materiálů by měl obsahovat typové dokumetny v prostředí MŽP, a to primárně: Státní politika ...

Provádění obsluhy a údržby vodohospodářských zařízení

Provádění obsluhy a údržby vodohospodářských zařízení

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v zajištění provozu vybraných vodohospodářských zařízení (dále jen "VZ") zadavatele, rozděleného do dále uvedených částí veřejné zakázky, včetně vedení provozní dokumentace související s prováděním obsluhy a údržby, technických kontrol a běžných oprav, podrobně specifikované v zadávací ...

Záchranný program perlorodky říční - odchov, bioindikace  a péče o odchovné prvky

Záchranný program perlorodky říční - odchov, bioindikace a péče o odchovné prvky

Polopřirozený odchov juvenilních stadií perlorodky říční. Bioindikační testy účinnosti managmentových opatření. Celoroční péče o odchovné a reprodukční prvky, jejich funkční plochy, včetně řešení havarijních stavů.

Podpora Ředitelství vodních cest ČR při výkonu jeho činnosti

Podpora Ředitelství vodních cest ČR při výkonu jeho činnosti

A. Odborná podpora a expertní služby v problematice ochrany přírody a krajiny dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění včetně prováděcích předpisů, spočívající zejména v těchto činnostech B. Odborná podpora a expertní služby v problematice ochrany vod dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách v platném znění včetně ...

Dodávka elektřiny pro Českou národní banku

Dodávka elektřiny pro Českou národní banku

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny na období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2013 pro oprávněného zákazníka, Českou národní banku (dále jen „zadavatel“), v kvalitě dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu (dále jen „ERÚ“) č. 540/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v předpokládaném množství 14 700 MWh a s tím související ...

Koncepce a strategie SFŽP v péči o životní prostředí k horizontu roku 2020

Koncepce a strategie SFŽP v péči o životní prostředí k horizontu roku 2020

Předmětem veřejné zakázky je: • analýza zaměření environmentálních a ekonomických východisek kohezní politiky EU v období do roku 2020 (v problematice významné pro SFŽP), resp. přesahujících tento horizont vč. analýzy inovativních finančních nástrojů a jejich využívání • analýza strategií důležitých resortů vlády ČR, které ovlivňují působení a ...

Rámcová smlouva na dodávku elektrické energie

Rámcová smlouva na dodávku elektrické energie

Dodávka elektrické energie a zajištění systémových a distribučních služeb společnostem ze skupiny VEOLIA VODA jako sdruženým sektorovým zadavatelům. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny v režimu přenesení odpovědnosti za odchylku na Obchodníka ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb.

Šetření v zemědělských podnicích a návazné vyhodnocení provozu složišť tuhých statkových hnojiv

Šetření v zemědělských podnicích a návazné vyhodnocení provozu složišť tuhých statkových hnojiv

Předmětem smlouvy je šetření v zemědělských podnicích pro účely hodnocení dopadu způsobu hospodaření v návaznosti na potřeby Vodní rámcové směrnice a Nitrátové směrnice a návazné vyhodnocení provozu složišť tuhých statkových hnojiv (polních skládek).

Dodávka elektrické energie pro STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN, státní podnik

Dodávka elektrické energie pro STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN, státní podnik

Dodávka silové elektrické energie do odběrných a předacích míst zadavatele.

Havarijní služba pro odstraňování následků havárií spojených s únikem ropných látek

Havarijní služba pro odstraňování následků havárií spojených s únikem ropných látek

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem, jejímž předmětem je poskytování havarijní služby, provedení prvotního zásahu, a která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na následnou celkovou sanaci havárií (včetně projektu celkové sanace) v rozsahu a způsobem vymezeném v článku 1.2.1 ...

(záznamy 1/25 z 79)  strana 1 / 4