Dodávka a montáž větrných elektráren 2 MW výkonové řady
Veškeré dodávky, služby a práce včetně dopravy, vztyčení, montáže a uvedení do provozu spojené s dodávkou 2ks větrných elektráren dvoumegawattové výkonové řady ve specifikaci dle Zadávací dokumentace.
Snížení energetické náročnosti budovy ubytovny Lanškroun
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti objektu využívaného jako ubytovací zařízení ve městě Lanškroun. Záměrem objednatele je zlepšení energetických vlastností obálky budovy spočívající v zateplení plných částí svislého obvodového pláště, ve výměně všech stávajících otvorových výplní v obvodových konstrukcích (okna, ...
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod“. Náplní stavby je především rekonstrukce II. a III. ostrovního nástupiště včetně přístřešků a jejich odvodněn, rekonstrukce železničního svršku, spodku v prostoru II. a III. ostrovního nástupiště tj. kolejí č. 1, 2, 3, 4 a částečně sousedící ...
MVE EK - rekonstrukce
Předmětem zakázky je: - výměna 2 ks stávajících Bánkiho turbín za Francisovy vertikální spirálové turbíny o min.hltnosti 0,36 m3/s až max. hltnosti 1,2 m3/s, spád 33,4 m, včetně opravy - výměny návodních uzávěrů DN 800 a uzávěrů obtoků DN 600 (výměnným způsobem). - výměna asynchronních generátorů za synchronní a kompletní rekonstrukce ...
Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin ve společnosti DEZA, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro denitrifikaci spalin kotlů K4 a K5 redukčním činidlem a odsíření a odprášení spalin kotlů K4 a K5 včetně všech souvisejících prací. Nabízená technologie denitrifikace, odsíření a odprášení spalin musí odpovídat parametrům nejlepší dostupné techniky (BAT – Best Available Techniques).
Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin ve společnosti DEZA, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro denitrifikaci spalin kotlů K4 a K5 redukčním činidlem a odsíření a odprášení spalin kotlů K4 a K5 včetně všech souvisejících prací. Nabízená technologie denitrifikace, odsíření a odprášení spalin musí odpovídat parametrům nejlepší dostupné techniky (BAT – Best Available Techniques).
Monitoring bioty, ovzdušia a hluku na R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, I. a II. etapa
Vykonať monitoring bioty, ovzdušia a hluku vyplynul z Projektu monitoringu R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie I. a II. etapa (2003, 2004) ako aj z výsledkov záverečných správ z uvedených monitoringov. Predmet obstarávania tvoria činnosti pre vykonanie monitoringu bioty, ovzdušia a hluku na lokalitách, na ktorých sa už monitoring realizoval v ...
Obnovitelné zdroje energie, Srí Lanka
Hledáme spolehlivé partnery pro vytvoření projektů přeměny odpadu na energii. Podrobnosti poskytneme.
Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin ve společnosti DEZA, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro denitrifikaci spalin kotlů K4 a K5 redukčním činidlem a odsíření a odprášení spalin kotlů K4 a K5 včetně všech souvisejících prací. Nabízená technologie denitrifikace, odsíření a odprášení spalin musí odpovídat parametrům nejlepší dostupné techniky (BAT – Best Available Techniques).
Inovační projekty, Moldávie
Společnost Eco-Green Modern Technologies Center hledá partnerství a spolupráci s českými firmami s cílem rozvíjet několik projektů v Moldavské republice (oblast trvale udržitelného rozvoje). Více informací o inovačních přístupech a projektech najdete na webu centra: www.moderntech-ecogreen.com.
II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o. - lokalita Hluk
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace “Odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací společnosti Visteon-Autopal Services, s.r.o., závod Hluk, II. etapa“ vč. příloh, zpracované společností AQUATEST a.s., a „Doplňku prováděcího projektu II. etapy sanace – odtěžba zemin“, zpracovaného v březnu ...
Poptávám instalaci FV článků
Měl bych zájem o instalaci fotovoltaických článků na můj obchod , rozměr střechy je 15 m * 30 m Podmínka : kompletní vyřízení veškeré dokumentace a povolení . Prosím o cenové nabídky Děkuji S pozdravem Čouka František
Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní a výsypkovou činností v Ústeckém kraji
Předmětem tohoto zadávacího řízení je hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní a výsypkovou činností v Ústeckém kraji a) v povodí bývalého revíru Zinnwald /Cínovec, b) v povodí teplické části Severočeské hnědouhelné pánve Účelem zakázky je zajistit údaje o jakosti vod a) pro ověření případného zdroje znečištění ...
Strategické hlukové mapy a akčné plány (II.etapa)
Predmetom zákazky je vypracovanie strategických hlukových máp a akčných plánov v II. etape podľa nariadenia vlády SR č. 43/2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády SR č. 258/2008 Z. z..
Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin ve společnosti DEZA, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro denitrifikaci spalin kotlů K4 a K5 redukčním činidlem a odsíření a odprášení spalin kotlů K4 a K5 včetně všech souvisejících prací. Nabízená technologie denitrifikace, odsíření a odprášení spalin musí odpovídat parametrům nejlepší dostupné techniky (BAT – Best Available Techniques).
ÚČOV - obnova SŘTP kalového hospodářství, číslo akce 1291700
Obnova systému řízení technologického procesu kalového hospodářství ÚČOV Praha, konkrétně zahušťovacích odstředivek BSC, odvodňovacích odstředivek CP 3,4 a řízení dopravních cest pro dopravu odvodněného vyhnilého kalu od odstředivek do sila a do velkoobjemových kontejnerů včetně bezpečnostních vazeb na provoz odstředivek a kalového sila a vybavení ...
III. etapa skládky Suchý důl 5. stavba a Rekultivace III. etapy skládky Suchý důl, 3. stavba
III. etapa skládky Suchý důl 5. stavba a Rekultivace III. etapy skládky Suchý důl, 3. stavba
Údržba a opravy naftových a olejových hospodárstiev
Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej so zabezpečením činností vykonávaných pri jednotlivých stupňoch čistenia naftových a olejových nádrží a čistenia kanalizácii, prehliadkových kanálov a manipulačných plôch na pracoviskách ZSSK CARGO v nasledovnom rozsahu: 1. Čistenie naftových a olejových nádrží: (a) čistenie, technická prehliadka, ...
Odsíření a odprášení kotlů K14,K13,K12
Cílem realizace zakázky je dosažení výstupních hodnot emisí SO2 na úroveň maximálně 190mg/Rm3 a tuhých znečišťujících látek (TZL) na úroveň maximálně 18 mg/Rm3 z kotlů jmenovitého výkonu 161 MWt spalující uhelné palivo a to výstavbou odsiřovací jednotky pro každý kotel zvlášť na bázi suché nebo polosuché vápenné aditivní metody v kombinaci s ...
Denitrifikace kotlů K14,K13,K12
Cílem realizace zakázky je dosažení výstupní hodnoty emisí NOx na úroveň maximálně 190 mg/Rm3 z každého kotle jmenovitého výkonu 161 MWt spalující černouhelné palivo a to kombinací realizace primárních a sekundárních opatření (s využitím technologie SNCR- u kotlů K14 a K13- předpokládáme maximální využití stávající nainstalované technologie SNCR,u ...
Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí
Předmětem veřejné zakázky je ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí zahrnující kompletní obnovu stávajícího uhelného zdroje, spočívající v nahrazení dvou práškových uhelných kotlů o výkonu 65 t/h dvěma novými kotli se spalováním ve fluidním loži (stacionárním či cirkulujícím) nebo se spalováním v tlakovém fluidním loži či spalováním na ...
Analýza odpadového hospodářství města Říčany
Zpracování analýzy systému odpadového hospodářství zaměřené na optimalizaci nákladů vydávaných z rozpočtu zadavatele.
Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod
Předmětem zadávacího řízení je kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle § 92 odst. 2 zákona č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
Uzavretie a rekultivácia skládky Žabany - I. etapa
V rámci uzavretia a rekultivácie skládky nie nebezpečného odpadu - I. etapa je potrebné zrealizovať : - odkop odpadu pre vytvorenie svahov - dotvarovanie plochy skládky do požadovaného profilu - rozprestretie vyrovnávacej štrkopieskovej vrstvy - uloženie odplyňovacej geosyntetickej drenážnej vrstvy - rozprestretie geosyntetickej tesniacej vrstvy - ...
Rekonstrukce a vybavení objektů v areálu v Mníšku pod Brdy
Předmětem zakázky je vybudování mechanicko-biologické úpravny odpadů v areálu zadavatele. V rámci provozu linky bude docházet ke zpracování odpadů produkovaných v zájmovém území v množství 40.000 t za rok, z toho min. 33 000 t budou tvořit směsné komunální odpady. Spalitelná frakce z MBÚ bude dodávána externím odběratelům jako druhotný ...