Novostavba MŠ Teplická -Stavba MŠ
Predmetom súťaže sú stavebné objekty SO 01 Objekt MŠ, SO 02 napojenie vodovodu, SO 03 Napojenie kanalizácie, SO 04 - Napojenie elektro (vrátane preložky VN), SO 05 - Oplotenie. (Stavebné objekty SO 06 Detské ihriská, SO 07 Areálová zeleň, SO 08 Komunikácie a spevnené plochy sú predmetom inej súťaže. Je potrebné počítať pri výstavbe s ...
Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3 v Kežmarku s číslom ÚZPF 2613/0
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Reduty v Mestskej pamiatkovej rezervácii Kežmarok. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Výstavba nájomných bytových domov - Mesto Galanta
Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe nájomných bytovových domov v Meste Galanta. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Okružná križovatka na Veľkoblahovskej ceste a Czibókovej ulici v Dunajskej   Strede
Vzhľadom na neustále celkové zvyšovanie intenzity dopravy predovšetkým na Veľkoblahovskej ceste označovanej ako Lehnická magistrála, je potrebná rekonštrukcia stykovej križovatky na malú okružnú križovatku. Účelom je zabezpečenie zvýšenej plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti cestnej premávky pre vodičov všetkých motorových vozidiel, ako aj ...
Komplexná obnova strechy Kostola sv. Jána Krstiteľa v Jasove
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a obnova strechy kostola sv. Jána Krstiteľa v Jasove. Strecha je sedlová s rôznym sklonom strešných rovín, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od 45° do 55°. Severná časť krovu je ukončená valbou, južná časť je ukončená štítovou stenou v nadväznosti na priečelie kaplnky odkiaľ sa nachádza aj vstup do priestoru ...
I/35 Liberec - Doubí, most 029..2
Návrh je nová mostovka respektující směrový i výškový profil stávající sil.I/35; monolitická spojitá předpjatá žlb deska. Spodní stavba ctí dispozice sousedního mostu, stáv. základy doplní mikropiloty. Most leží v intravilánu Liberce. Je postaven z předpjatých WBS nosníků. Zejména krajní vykazují korozi betonu a výztuže. Byla provedena ...
Revitalizácia PDT v Bernolákove
Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu dvoch aktivít projektu Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove, ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov, operačný program IROP: 1. Revitalizácia prestupného dopravného terminálu 2. Vytvorenie parkoviska P+B, B+R a K+R Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený ...
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží
Stavební úsek dálnice D3 0311Třebonín - Kaplice nádraží začíná v km 151,011 (150,973) začíná za MÚK Třebonín (tato je součástí úseku 0310/II Hodějovice - Třebonín). Konec předmětného úseku je v km 159,550 (159,512.25) za MÚK Kaplice nádraží, za níž navazuje úsek 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla. Délka úseku 0311 je 8,539 km a je navržen v ...
Kultúrne zariadenie Turzovka – stavebné úpravy a prístavba
Predmetom zaávania zákazky je uskutočnenie stavebných úprav a pristavba Kultúrneho zariadenia v meste Turzovka. Stavebné úpravy pozostávajú z plošného zateplenia obvodoveho plašťa, strechy, vymeny exteriérových výplní otvorov, rekonštrukcie podláh a povrchových úprav, riešia okrem stavebných konštrukcií aj nové rozvody zdravotechniky, ...
Rekonštrukcia zbernej kanalizácie a toaliet pre návštevníkov  zimného štadióna
Predmetom zákazky rekonštrukcia toaliet pre návštevníkov zimného štadióna pod tribúnou A a pod tribúnou B. Jedná sa o vybúranie jestvujúcich sociálnych zariadení pre mužov a ženy. Toalety nahradiť v súlade s novým dispozičným riešením, s novými vyspelejšími zariaďovacími predmetmi, s novými kanalizačnými rozvodmi. V ďalšom je potrebné ...
LP Borušovského p. č. 2, ř.km 0,00-0,25 - rek
Předmětem závazku je rekonstrukce podélného a příčného opevnění koryta Borušovského potoka v ř. km 3,665-3,706 a jeho levostranného přítoku č. 2 v ř. km 0,000-0,280.
Komunitné centrum Veľké Kapušany
Predmetom zákazky je Komunitné centrum Veľké Kapušany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Novostavba požární zbrojnice ve Strahovicích
Jedná se o novostavbu požární zbrojnice. Objekt je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepená budova o dvou výškových úrovních.
Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa
Predmetom zákazky je výstavba cyklistickej infraštruktúry - cyklistickej komunikácie - spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v meste Čadca a katastrálnych územiach Čadca a Horelica. Predmetná cyklistická komunikácia začína v napojení na 2. etapu cyklistickej komunikácie, v križovatke ulíc Kysucká cesta a ulica Andreja Hlinku napojením na ...
Rekonštrukcia komunikácií 2020
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii komunikácií (ciest, chodníkov) alebo iných spevnených plôch vo vlastníctve alebo správe verejného obstarávateľa na základe projektovej dokumentácie.
Výstavba nové požární zbrojnice Modřice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle smlouvy, projektu a povolení.
Rekonstrukce divadla Spirála
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, tedy provedení stavebních prací divadla Spirála, které se nachází v areálu Výstaviště Praha, Praha 7 a dále osazení divadla divadelní technikou pro plný provoz divadla jako multifunkčního kulturního centra. Bližší specifikace předmětu každé veřejné zakázky je uvedena v přílohách zadávací dokumentace. ...
Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcej ČOV Levoča. Konkrétne ide o zvýšenie kapacity existujúcej ČOV na 15.300 EO a zvýšenie účinnosti čistenia odpadových vôd. Na celé dielo bolo vydané stavebné povolenie, pričom dielo bude realizované v zmysle Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom ...
Rozšíření trolejbusových  tratí v Teplicích - stavba 1
Předmětem veřejné zakázky je vy?stavba trolejového vedení ulicemi Stanová a Jana Koziny s napojením do stávajícího trolejového vedení v ulicích Emílie Dvořákové, Zemská, U Červeného kostela a Přítkovská, trakčního kabelového vedení, veřejného osvětlení, světelné signalizace. Uvedené stavby jsou stavbou novou a trvalou. Podrobny? popis předmětu ...
Rozšíření trolejbusových  tratí v Teplicích - stavba 2
Předmětem veřejné zakázky je vy?stavba trolejového vedení v ulicích Obránců míru, Maršovská, Jana Koziny, Přítkovská a Bohosudovská, úprava V.O. v uvedeny?ch ulicích a trakční kabelové vedení v ulicích Přítkovská, Bohosudovská a Jana Koziny. Uvedené stavby jsou stavbou novou a trvalou. Podrobny? popis předmětu plnění je uveden v rámci bodu 4 ...
Stavebné úpravy časť B I. NP a II.NP - vstupná hala
Budova Prešovského samosprávneho kraja je sedem podlažná s dvoma podzemnými podlažiami. Delí sa na časť A, B a C. Hlavný vstup je orientovaný na západ, vedľajší na východ. Z hlavného vstupu na 1.NP na západnej strane budovy je prístupná vstupná hala objektu. Oproti vstupu sa na konci haly nachádza hlavné trojramenné schodisko. Po oboch stranách ...
Komunitné centrum Maratón
Predmetom zákazky je rekonštrukcia pôvodného objektu za účelom realizácie Komunitného centra Maratón. Navrhovaný objekt komunitného centra je situovaný do jestvujúceho objektu TJ Sena vo východnej časti obce na parcele číslo 1706/1, 1706/2 v katastrálnom území Sena. Objekt je toho času jestvujúci nevyužívaný na trvalé využitie. Objekt je v ...
Přístavba zázemí objektu v areálu 33. ZŠ
Předmětem veřejné zakázky je přístavba zázemí ke stávajícímu objektu šaten u fotbalového hřiště v areálu 33. ZŠ Plzeň. Jedná se o jednopodlažní objekt půdorysně obdélníkového tvaru, o celkové zastavěné ploše 271,98 m2 s rozměry 27,39 m x 9,93 m a výškou 3,7 m, kapacitou 50 osob a plochu střechou s přesahy v prostoru hlavního vstupu. V objektu ...
Školní sklad FLD a trafostanice - II.
Předmětem plnění je vybudování nového školního skladu FLD a trafostanice včetně terénní a sadové úpravy, zpevněné plochy, komunikace a chodníků, přeložky sítí, přípojky elektrického vedení a datové sítě.
Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve. Konkrétne stavebné práce budú elektromontáže, elektroinštalácie úpravy povrchov a podlahy, opravu nadväzujúcich a doplnkových konštrukcií, ostatné konštrukčné práce, tepelné izolácie, ústredné kúrenie a nátery. Podrobný opis predmetu zákazky je ...