Poptávám výstavbu nízkoenergetického rodinného domu
Dobrý den, poptávám u Vás realizaci stavby na klíč, nízkoenergetického rodinného patrového domu 4+1, včetně garáže (součást stavby), dle grafického návrhu, který je nedílnou součástí této poptávky. (viz.příloha - kompletní poptávka)
Poptávám zvýšení stropu/střechy u malé dřevostavby
Dobrý den, hledám firmu na zvýšení stropu/střechy u malé dřevostavby. Plocha cca 45m3. Aktuálně vnitřní výška stropu 2,1m a potřebuji 2,5m. Stěny jsou z panelů, tedy předpokládám, že by mělo jít demontovat střechu - plech krytina a vyvýšit stěny do zmiňované výšky. Zárověň změnit skon střechy z 10% na cca 30%. Domek je u Chotovin /Táborsko.
Vodozádržné opatrenia mesta Kežmarok
Predmetom verejného obstarávania je výber zhotoviteľa na stavebné práce súvisiace s riešením ôsmych vodozádržných opatrení v meste Kežmarok. Predmet zákazky s názvom Vodozáadržné opatrenia v meste Kežmarok je detailne popísaný v Prílohe č. E.1 a E.2. Súťažných podkladov a rozsah zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou a predmetom zmluvy ...
Prístavba k Materskej škole Veľké Kostoľany
Predmetom je prístavba materskej školy v obci Veľké Kostoľany. Všetky potrebné informácie sú súčasťou súťažných podkladov a ich príloh.
Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina, SO 04-01 Železničný priechod pre cyklistov a chodcov
V súvislosti s funkčnosťou PZZ sa v riešenom úseku železničnej trate nachádzajú dvojpásové koľajové obvody, ktoré pre svoju činnosť vyžadujú ukončenie izolovanými stykmi. Koľajové obvody zasahujúce do približovacích úsekov priecestia v km 36,435 sa nachádzajú od km 35,433 do km 37,733. Koľajové obvody 8KO, 9KO a 10KO sú vyhodnocované na priecestí ...
Poptávám realizaci fotovoltaické elektrárny
76314 Zlín-Štípa. Podmínkou pro výběr dodavatele je dodržení podmínek pro poskytnutí dotace. Zájemci nechť se hlásí na mail nebo tel. Parametry FVE jsou v příloze. Stanovisko stavebního a památkového úřadu viz příloha. Rozhodnutí o poskytnutí dotace viz příloha
Sliač - metrologické zabezpečenie pre F 16 - R
Predmetom zákazky je výstavba objektu metrológie v areáli 81. krídla Sliač, na parcelách číslo 727/1, 727/47, 727/48, 727/49 zapísaných na liste vlastníctva č. 1363 v k.ú. Sielnica. Pozemok je majetkovo a právne vysporiadaný vo vlastníctve SR a v správe Ministerstva obrany SR.
Zníženie energetickej náročnosti multifunkčnej budovy Jesenské
Predmetom zákazky je rekonštrukcia dvojpodlažnej, čiastočne podpivničenej murovanej budovy, s čiastočne využívaným podkrovím. Na 1.PP sa nachádzajú sklady, chodby a kotolňa, na 1.NP je javisko s hľadiskom, klubovne, kancelárie, sociálne priestory a chodby, na 2.NP sú kancelárie, zasadačka, premietacie miestnosti kina, malá sála, sociálne ...
Vybudovanie novej centrálnej sterilizácie
Predmetom zákazky je vybudovanie novej centrálnej sterilizácie v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach)
Lesná cesta Tužina hlavná dolina, rekonštrukcia
Prestavba strategickej dolinovej asfaltobetónovej lesnej odvoznej cesty ktorou zlepšia technické podmienky pre hospodárenie v okolitých lesných porastoch s celoročný využitím cesty na odvoz dreva aj prepojením z vedľajších dolín v smere Gapeľ a Čičmany , hasenie lesných požiarov a pre mobilitu návštevníkov lesa. Prevádzkové zaťaženie spevnenia ...
Riešenie protipožiarnej ochrany – evakuačné výťahy
Obsahom riešenia je rekonštrukcia objektu vyplývajúca primárne z požiadaviek na požiarnu bezpečnosť stavby ktorá v súčasnom stave nevyhovuje platnej legislatíve. Hlavným cieľom je zosúladenie konštrukčných požiadaviek na novú platnú legislatívu PBS, pričom vychádzame s technických možností stávajúceho objektu. Na základe tejto skutočnosti je ...
Prestavba objektu Bratislavská súp. č. 441 na bytový dom, Dubnica nad Váhom
Predmetom zákazky je realizácia akcie: Prestavba objektu Bratislavská súp. č. 441 na bytový dom, Dubnica nad Váhom, pričom cieľom stavebných úprav je realizácia 24 bytových jednotiek bežného štandardu, ktorá pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer a uskutočnenie ...
Komplexná obnova a prestavba Nemocnice Poprad, a.s.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác spojených s komplexnou obnovou a prestavbou Nemocnice Poprad, a.s. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Lipany OO PZ, rekonštrukcia objektu
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu Obvodného oddelenia Policajného zboru na Námestí sv. Martina 37 v Lipanoch v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Stavebné úpravy 4. poschodia ubytovne BARMO na byty
Predmetom zákazky je úprava existujúceho 4. poschodia ubytovne BARMO nachádzajúcej sa v sídle verejného obstarávateľa (Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava) na 2-izbové byty a vytvorenie samostatného vstupu zo strany dvora na úrovni prízemia. Zároveň je predmetom zákazky aj vytvorenie samostatného prestrešeného schodiska, nového vstupu, novej ...
Rekonštrukcie vybraných úsekov ciest v TTSK - 1.časť
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: rekonštrukcia cesty III/1144 Moravský Sv.Ján - hr. SR/A (Hohenau), okres Senica a rekonštrukcia cesty II/510 Janíky - Zlaté Klasy, okres Dunajská Streda a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej ...
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta SNV
Predmetom zákazky je výstavby a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch mesta Spišská Nová Ves. Jedná sa o výstavbu dvoch nových cyklistických trialov SO-01 Cyklistický trail trasa č. 1 (celková dĺžka 1000m) a SO-02 Cyklistický trail trasa č. 2 (celková dĺžka 2300m) na parcele C-KN 9645/1, k.ú. Spišská Nová Ves, ktoré budú ...
Obnova Národnej kultúrnej pamiatky Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore – stavebná obnova
Predmetom tejto zákazky a obstarávania je stavebná obnova objektov kláštora, a to objektov E & F. Hlavným cieľom stavebnej obnovy týchto objektov kláštora je predovšetkým renovovať zničené a poškodené strechy objektov čiastočne, ale niekde aj v plnom rozsahu (krytina, vikiere, klampiarske prvky, podbíjanie rímsy, bleskozvod a pod.). Obnovované ...
Poprad Kvetnica, MS, b. č. 13 – oprava a náter plechovej strešnej krytiny, náter okien
Predmetom zákazky: je oprava budovy. Je potrebné v interiéri vybúranie podláh a vybetónovanie nových podláh z drátkobetónu, hrúbky daného zaťaženia podlahy. Zároveň je potrebná oprava vnútorných omietok a malieb. Očistenie a náter drevených okien a vybúranie prechodových dverí spolu so zárubňami. Na budove z exteriéru je potrebné očistenie a nový ...
Stavebné úpravy a výťah SZSS
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Stavebné úpravy a Výťah pre Správu zariadení sociálnych služieb v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
Modernizácia cyklistickej infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti cyklistov v meste Sabinov 2023
Predmetom obstarávania je Modernizácia cyklistickej infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti cyklistov v meste Sabinov . Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: 1. Zvýšenie bezpečnosti cyklistov na MK ul. Pod Švabľovkou; 2. Modernizácia cyklistickej infraštruktúry v meste Sabinov; 3. EuroVelo 11 v Prešovskom kraji,úsek V.Šariš-Pečovská N.V.- ...
Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu spolu s kultúrnym domom
Predmetom zákazky sú práce v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.
PD Rekonštrukcia mostného objektu M3832 Most cez odpadový kanál Hydrocentrály
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti, a to: časť 1 PD Rekonštrukcia mostného objektu M3832 Most cez odpadový kanál Hydrocentrály v Novom Meste nad Váhom časť 2 PD Rekonštrukcia mostného objektu M4545 Most cez rieku Nitra pred ...
Náučný chodník Častá
Predmetom tejto zákazky je výstavba náučného chodníka v obci Častá v zmysle výkazu-výmeru a projektovej dokumentácie uvedených v prílohe zadania.
Oprava mostov na OZ Tatry
Predmetom zákazky sú stavebné práce na oprave mostov na území organizačnej zložky OZ Tatry v regióne Oravy. Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti: Časť č. 1 - Oprava mosta na LC Kohútová v LS Námestovo Časť č. 2 - Oprava mosta Pod Paračom Časť č. 3 - Oprava mosta Šligovka