Městská nemocnice Ostrava – Modernizace pavilonu E2
Realizace stavby „Městská nemocnice Ostrava – Modernizace pavilonu E2“, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o realizaci těchto objektů: SO 01 – Stavební úpravy pavilonu E2 (stavební úpravy – dispoziční změny, nový vstup pavilonu, výměna oken, dveří a celoplošné zateplení) SO 02 – Požární schodiště (nová stavba) SO 03 – Spojovací ...
Studánecký les - III. etapa
Provedení zpevnění vyšlapaných stezek pro pěší v celkové délce 1 546,87m a výstavba propustků v trase stezek v části Studáneckého lesa v Pardubicích. Stezka H3 - délka 1,21391 km; stezka H5 – délka 0,32996 km. Nejprve bude provedeno sejmutí povrchové vrstvy a pláň bude nejprve řádně zhutněna Edel2=45MPa. Konstrukce stezky bude provedena po ...
Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská – Zajištění pasportizace a repasportizace objektů
Provedení měření hladiny vody v kopaných studnách, pasportizace před zahájením provádění stavby a následná repasportizace objektů ohrožených nebo využívaných stavbou Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Dodanie a inštalácia chladiaceho roštu s technickým príslušenstvom a mantinelmi
Ťažiskovým predmetom zákazky je dodanie, nainštalovanie a sprevádzkovanie Multifunkčnej športovej plochy (MŠP) s technickým zázemím v 20 vybratých obciach v rámci SR (v jednom kraji dodanie MŠP do 2-3 obcí), ktorá sa delí na dve časti (10xMŠP + 10xMŠP). Osobitnou treťou časťou predmetu zákazky je dodanie rolby - zariadenie na úpravu ľadu ku každej ...
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.b etapa: Vraňansko – Hořínský kanál
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla „STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno – zhotovitel stavby“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností „Společnost SP + ...
Centrum Koruna Radotin - stavba
Jedná se o částečnou demolici některých objektů, a následně o výstavbu nové trvalé polyfunkční stavby, kde jsou navrženy čtyři samostatné funkční celky. A - Komunitní centrum B - Dům na půli cesty C - Policie ČR D - Základní umělecká škola
Výstavba tribúny na zimnom štadióne v Rimavskej Sobote
Predmetom zákazky je zhotovenie oceľovej konštrukcie pre 1068 sedačiek v zmysle projektovej dokumentácie už do existujúcej haly, t.j. jedná sa o umiestnenie tribúny oceľovej konštrukcie už do uzavretého objektu. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk – Sebnitz
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG)“, jejímž cílem je celková rekonstrukce mostního objektu v km 21,502 trati Rumburk - Sebnitz přes údolí Vilémovského potoka (Karolinino údolí) v obci Vilémov (u Šluknova), která povede k udržení sjízdnosti trati a odstranění lokálního omezení ...
Rekonštrukcia objektov Nemocnice sv. Michala a.s., pracovisko Košice
Cieľom rekonštrukcie areálu Nemocnice svätého Michala v Bratislave, pracovisko Košice, je odstránenie havarijného stavu budov, zmodernizovanie budov, a zvýšenie komfortu prevádzkových častí ako aj pracovísk zdravotníckeho, aj nezdravotníckeho personálu.
Blansko – vyspravení výtluků a velkoplošných oprav komunikací
Předmětem veřejné zakázky označené „Rámcová smlouva – vyspravení výtluků a velkoplošných oprav komunikací“ je provedení oprav místních komunikací na území města Blanska spočívající ve vyspravení výtluků – vyrovnání recyklovaným asfaltobetonem, velkoplošné opravě místních komunikací, výškové úpravě poklopů armatur, výškové úpravě kanalizačních ...
Modlíkov - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Modlíkov v délce cca 2461 m, z toho cca 2023 m kanalizačních stok, cca 438 m odboček pro domovní přípojky a výstavba nové ČOV pro 176 EO. Bližší podrobnosti jsou v projektové části ZD na profilu zadavatele.
Brúsenie hlavy koľajníc a odstránenie povrchových vád
Predmetom zákazky je zabezpečenie úpravy hlavy koľajníc koľajového zvršku, odstránenie povrchovej vlnkovitosti a miestnych porúch na hlave koľajníc za účelom zabezpečenia bezpečnosti, prevádzkovej rýchlosti električiek, technického stavu koľajové zvršku a električiek a odstránenie hlučnosti.. Bližšia špecifikácia uvedená v súťažných podkladoch.
Oprava koľajových oblúkov a konštrukcií navarovaním
Predmetom zákazky je oprava koľajových oblúkov, výhybiek a križovatiek vrátane ich súvisiacich funkčných častí reprofiláciou opotrebovaných častí do zodpovedajúceho prierezu a tvaru bez prerušenia električkovej dopravy s max. využitím nočnej dopravnej výluky. Realizácia odstraňovania havarijných stavov častí koľajového zvršku električkových tratí.
Oprava vnějšího pláště Daliborky a přilehlých hradeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava vnějších ploch věže Daliborky a přiléhající parkánové hradby. Práce budou spočívat zejména nikoliv však výhradně (jedná se o demonstrativní výčet) v opravě omítek, restaurování sgrafit, opravě kamenného a cihelného režného zdiva, repasi a částečné výměně oken, repasi dveří, repasi kamenických prvků, ...
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina- Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina". Predmet zákazky je z dôvodu financovania a s tým spojeného časového hľadiska výstavby rozdelený do dvoch Sekcií nasledovne: Dielo: "ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice ...
Nadstavba materskej školy v Liptovskej Tepličke
Výstavba nadstavby materskej školy v obci Liptovská Teplička. Nadstavba predmetného objektu z objemového hľadiska pozostáva z nadstavby štvrtého nadzemného podlažia. Zastavaná plocha objektu sa však nemení. Dispozičné riešenie tohto navrhovaného objektu je zrejmé z výkresovej časti PD. Na prvom až treťom nadzemnom podlaží ostane dispozičné ...
Přístavba zázemí a stavební úpravy v areálu koupaliště a zimního stadionu – I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je přístavba zázemí a stavební úpravy v areálu koupaliště a zimního stadionu v Benátkách nad Jizerou.
Rybník Hrbatý
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodního díla. Rybník je navržený podél bezejmenné vodoteče ve správě Lesů České republiky na straně jedné a rybníkem Podřezaný (Nový Lipnický rybník) a rybníkem Velký bahno.Těleso hráze bude provedeno jako homogenní, hráz se dosype z místního materiálu, který se nachází na místě samém. Součástí rybníka ...
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC
Predmetom zákazky sú opravy vozoviek na cestách I. triedy (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženia životnosti vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky, podľa technických a kvalitatívnych podmienok týchto súťažných podmienok nasledovnými ...
Prestavba ubytovne č. 17 na byty – Zemianske Kostoľany
Predmetom zákazky je realizácia SO 01 Prestavba ubytovne č.17 na byty Zemianske Kostoľany v rozsahu kategorizácie 1, 2 a 3-izbových bytov p. č. 931. Objekt bol vybudovaný koncom 50tych rokov. Jedná sa o dvojposchodovú stavbu s dvoma nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím (pivnice). Objekt je zastrešený sedlovou strechou s plechovou ...
Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v obci Krásnohorské Podhradie
Predmet zákazky rieši novostavbu budovy Komunitného centra vrátane spevnených plôch a napojenia na médiá na pozemku č. KN - C 2339/130 v katastrálnom území Krásnohorské Podhradie podľa vypracovaného projektu stavby.
CSS Letokruhy, Žilina – stavebné úpravy - zateplenie obvodového plášťa
Predmetom riešenia sú stavebné úpravy, ktoré zahŕňajú zateplenie obvodového plášťa objektu mimo zateplenia sokla, kompletnú výmenu otvorov vrátane výmeny presklených schodiskových stien a zadných dverí, výmena zábradlí a bezpečnostných mreží. Stavebnými úpravami sa podstatne zníži energetická náročnosť objektu, zvýši sa komfort prevádzky a predĺži ...
Tělocvičná hala TJ Pouchov v Hradci Králové
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba nové tělocvičné haly, která je rozdělena na zázemí a prostor tělocvičny. Zázemí haly je jednopodlažní, prostor tělocvičny je jednopodlažní, v místě galerie je dvoupodlažní. Objekt haly není podsklepen.
Cehnice – kanalizace a ČOV
novostavba čistírny odpadních vod vyústěné do stávající vodoteče, včetně navazující jednotné kanalizační stoky a ostatních úseků nově budované kanalizace pro ucelení stávajícího systému odvodnění obce, vodovodní přípojky pro areál ČOV, zpevněných ploch a oplocení ČOV