VD Trnávka - odstranění nánosů
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstranění nánosů z lokality L1 pod ponořeným stupněm v ř.km 5,166-5,452 a z lokality L2 nad ponořeným stupněm v ř.km 5,452-6,250 významného vodního toku Trnava (vodní dílo Trnávka). Sedimenty budou uloženy na pozemky náležející do zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) na pravém břehu vodní nádrže v k.ú. ...
Modernizace ZŠ Vrchlabí - Zajištění bezbariérovosti a úprav v odborných učebnách a kabinetech
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění bezbariérovosti a souvisejících stavebních úprav v odborných učebnách a kabinetech.
Lipany – centrum, južná časť – rekonštrukcia
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou komunikácií, parkovísk, komunikácií pre chodcov chodníkov, plochy pre odstavovanie bicyklov, oplotenia, kanalizácie, verejného osvetlenia a realizovanie sadových úprav s napojením na nadradenú cestnú sieť cestu III/3193 ul. Krivianska.
Rekonstrukce objektu haly a inženýrských sítí
Zakázkou dojde k celkové rekonstrukci průmyslové haly včetně nezbytny?ch přípojek a její napojení na přípojky vodovodu a kanalizace plynu, elektřiny. Jedná se o celkovou rekonstrukci ocelové haly s cihelny?mi vyzdívkami o rozměrech 61,3 x 18,8 m a vy?šce do hřebene sedlové střechy max. 9,3 m. Rekonstrukce řeší obnovu opláštění, kde dojde ke změně ...
Stavebné úpravy časti suterénu Ústavu anatómie LF UPJŠ Šrobárova 2, Košice
Stavebné úpravy budú realizované na I. PP a z časti aj na I. NP-chodba s výmenou zasklenej steny a miestnosť prípravy vzoriek (výmena okien, umiestnenie dvojdrezu). Projektová dokumentácia rieši tieto hlavné stavebné úpravy: Etapa I. rekonštrukcia hygienického zázemia zamestnancov filter, obnova priestorov schodiska, chodby, miestnosti macerácie, ...
Cyklotrasa Gbely - Adamov
Predmetom zákazky je úprava povrchu cyklotrasy. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Realizácia prístupovej komunikácie, parkovísk a asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií
2.4Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi: A)prístupovú komunikáciu a parkovacie plochy pre navrhovaný zimný štadión, B)parkovacie plochy pri objekte športovej haly a C)rekonštrukčné stavebné práce na miestnych komunikáciách a chodníkoch. v intraviláne mesta Stará Ľubovňa. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je ...
Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Detva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy polikliniky, ktorá bude zahŕňať: -Bezbariérovosť na vstupnom schodisku -Celková rekonštrukcia sociálnych zariadení v celom objekte obklady, dlažby, sanita -Výmena podhľadov, maľovanie, stierkovanie stien, hygienický náter -Výmena podlahových krytín, ambulancie -Úprava existujúcich okien na ...
Obecné komunitné centrum v obci Matiašovce
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou obecného komunitného centra v obci Matiašovce.
Obnova budovv školských dielní SOŠOaS Krupina
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budov dielní praktického vyučovania: Časť 1: je Rekonštrukcia dielní autoservis SOŠOaS Krupina - úprava povrchov, tepelné izolácie, podlahy, strop. Časť 2: je Obnova budovy dielní SOŠOaS Krupina: a)sanácia obvodového plášťa vrátane aplikácie fasádneho zatepľovacieho systému, b)zateplenie strešnej ...
Rekonštrukcia zdravotného strediska Jelšava - zníženie energetickej náročnosti objektu
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou objektu nachádzajúceho sa v meste Jelšava na Tomášikovej ulici č.688. Od začiatku prevádzky objekt slúži ako zdravotné stredisko.
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná, ktorý sa nachádza v centrálnej časti obce na parcele č. 231/1. Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu spočíva v zateplení fasády a stropu objektu, vo výmene výplní otvorov a v rekonštrukcii vykurovacie systému. Podrobný opis predmetu zákazky ...
Údržba vybavení sídliště v MČ Brno - Bohunice
Předmětem veřejné zakázky je provádění celoroční údržby veškerého vybavení sídliště na území Městské části Brno-Bohunice. Komplexní údržbou vybavení sídliště (mobiliáře) se rozumí pravidelné, řádné a odborné provádění celoroční údržby vybavení sídliště specifikovaného v přílohách č. 1 a 2 návrhu smlouvy, která je součástí této zadávací ...
Výstavba areálu pro Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi
Předmětem zakázky je výstavba areálu pro Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi sestávajícího se z budovy korozní a tvářecí laboratoře a infrastruktury. Součástí zakázky je také dodávka služeb (inženýrská činnost), infrastruktury (inženýrské sítě a dopravní infrastruktura) a zabezpečovací systémy včetně řízení vstupů, a to v obci a k.ú. ...
Intenzifikace ČOV Červená Řečice – I. etapa
Předmětem stavby je první etapa rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod (dále ČOV) v Červené Řečici.
Rekreační volnočasový areál Hostinné
Stavba bude realizována ve stávajícím areálu bývalého koupaliště. Součástí zamýšlené rekonstrukce areálu bude soubor objektů novostaveb a z části rekonstrukce stávajícího vstupního objektu. Předmětem stavby je výstavba tří bazénů z železobetonové konstrukce s bazénovou fólií, čtyř brodítek a troj sjezdové skluzavky se schodištěm. Bazén velký o ...
Stavba sportovního areálu Dubné
stavba sportovního areálu – budova sportovního zázemí, vodovodní přípojka, veřejné osvětlení, zpevněné plochy a komunikace, oplocení, dětské hřiště a beach volejbal, čistírna odpadních vod a akumulační nádrž
Nadstavba SSOŠ a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SSOŠ
Predmetom zákazky je nadstavba budovy a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.
Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov
Predmetom je realizácia diela Zmena existujúcej stavby školy prestavbou a prístavbou na zariadenie pre seniorov v zmysle projektovej dokumentácie. Miesto realizácie projektu : Budova školy, Ul. SNP 1247/16 A, 965 01 Žiar nad Hronom, p. č. 1635/4, 1635/2, 1634/1 Predmetom návrhu stavebno-architektonického a dispozičného riešenia je : Predmetom ...
Oprava mosta ev. č. 11-216 Krásno nad Kysucou
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác, ktoré zahŕňa opravu mosta ev. č. 11-216 Krásno nad Kysucou v správe SSÚR 6 Čadca, pričom stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle TKP, noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky. TKP, TP sú dostupné ...
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava pokračuje v nastolenom trende postupného zvyšovania kvality poskytovaných služieb, ktoré sú závislé aj od prostredia v ktorom sú tieto služby poskytované. Z uvedeného dôvodu bolo rozhodnuté pristúpiť k rekonštrukcii verejných sociálnych zariadení ako aj ...
Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska Tvrdošín
Predmetom stavebných prác je modernizácia a zhodnotenie priestoru jednotlivých ambulancií i spoločných priestorov. To spočíva v položení nových podlahových krytín, stropných podhľadov a povrchovej úprave stien. Výmena nevyhovujúcich výplní dverných otvorov. a zariaďovacích predmetov zdravotechniky. Taktiež bude vykonaná rekonštrukcia ústredného ...
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kružlov
Existujúca stavba sa nachádza v obci Kružlov. Jedná sa o 2 podlažnú budovu. Budova slúži ako zdravotnícke zariadenie pre obec Kružlov a okolitú spádovú oblasť. Zámerom investora je zrekonštruovať vybrané existujúce priestory objektu Zdravotného strediska a vytvoriť tak lepšie a modernejšie priestory pre prevádzku zdravotníckeho oddelenia.
KÚ FS Bratislava – rekonštrukcia budovy
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základe projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou LANG BENEDEK ASSOCIATED ARCHITECTS s. r. o., Smetanova 13, 811 03 Bratislava, ktorá tvorí prílohu č. 3 k súťažným podkladom.
Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy v Oravskom Podzámku
Predmetom zákazky je reštaurovanie, obnova a dostavba národnej kultúrnej pamiatky č. súpisné 9, v pamiatkovom území Pamiatkovej zóne Oravský Podzámok, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.