Zapracování modifikací zařízení do dokumentace skutečného stavu DJE
Předmětem veřejné zakázky je zapracování dokumentace realizovaných změn konfigurace zařízení do dokumentace skutečného stavu (DoSS-JE), operativních schémat (OS) a průvodně technické dokumentace (PTD) Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín za účelem udržení DoSS-JE, OS a PTD v řádném a aktuálním stavu.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie) "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí", ktorý vypracovala IN - PRO s. r. o., Soblahov 754, 913 38 Soblahov v októbri 2021, zákazkové číslo: 0928-O-2021. Predmetom zákazky je obnova objektu materskej školy v obci Podolie. ...
IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD M. Pujmanové
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy týkající se úprav stávajících bytových domů. Projekt řeší energetické úspory objektu to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, zateplení půdy a stropu suterénu a výměnu obou vchodových dveří za nové s lepšími tepelně technickými vlastnostmi. Dále je předmětem zakázky realizace ...
Rekonstrukce fasády a střech školy - stavební práce
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem rekonstrukce objektu Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Brno na adrese Sokolská 1. Činnosti budou prováděny dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Rekonstrukce fasády a střech školy“ vypracované projektantem LAPLAN ...
IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD M. Pujmanové
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy týkající se úprav stávajících bytových domů. Projekt řeší energetické úspory objektu to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, zateplení půdy a stropu suterénu a výměnu obou vchodových dveří za nové s lepšími tepelně technickými vlastnostmi. Dále je předmětem zakázky realizace ...
Nová splašková kanalizace a čerpací řád na ČOV Světlá nad Sázavou
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování novostavby kanalizační sítě - stavby oddílné splaškové kanalizace je bezpečné gravitační odvedení splaškových odpadních vod produkovaných v nemovitostech na území obce Nová Ves u Světlé na centrální čerpací stanici odkud budou odpadní vody čerpány do kanalizačního systému ...
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Obci Leles
výstavba voľne stojacej novostavby Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Plánovaná stavba je dvojpodlažného a trojpodlažného murovaného objektu založeného na rovinatom teréne. Pôdoris objektu je členitý max rozmeru 16,07 x 32,50 m.
Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora - Kolín
Předmětem zakázky je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby "Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) - Kolín (mimo)". Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rozsahu prístavby a rekonštrukcie existujúceho objektu zdravotného strediska v meste Sládkovičovo a tým modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti podporou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre spádové oblasti s ...
Muzeum Komenského Přerov - Rekonstrukce budovy ORNIS, stálá expozice: Ptáci České republiky
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stálé expozice ptactva, která bude umístěna v prostorách I. NP stávajícího objektu ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově, ve dvou propojených místnostech.
D46 soubor staveb v km 0,000 - hranice kraje
Zamýšlený komplex staveb řeší především rekonstrukci stávající dálnice D46 v km 0,000 - 6,452 a nové napojení MÚK Vyškov východ. Umístění mimoúrovňové křižovatky v území bude zachovávat stávající stav. Součástí stavby bude také nový telematický systém, realizace nouzových zálivů a protihlukové stěny a rekonstrukce asfaltobetonové a cementobetonové ...
Revitalizácia vnútrobloku na ulici M. Benku v Topoľčanoch
Predmetom zákazky je revitalizácia vnútrobloku na ulici M. Benku v Topoľčanoch, ktorá zahŕňa výstavbu multifunkčného ihriska,dodanie a osadenie detských hracích prvkov a výsadbu zelene. Všetky práce na zákazke budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie, ktorej autorom je Greenery s.r.o. ,Novomestského 507/59, 949 12 Nitra a ...
II/113 Divišov - Vlašim
Zájmovým územím je stávající silnice II/113, nacházející se v okrese Benešov, v k.ú. Divišov u Benešova, Slověnice, Bílkovice, Radošovice u Vlašimi, Domašín, Vlašim. Zájmové území leží poblíž řeky Sázavy a Blanice, cca 40 - 50 km jihovýchodně od Prahy. Rekonstrukce bude kromě extravilánu provedena i průtahy 4 obcí - Divišovem, ...
Silnice III/26847 Radvanec - Stezka pro chodce a cyklisty, Radvanec - Nový Bor
Předmět plnění této veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí: Akce A: Silnice III/26847_Radvanec_Nový Bor Investorem akce A je Liberecký kraj Předmětem akce je souvislá oprava krytu sil. III/26847 s lokální opravou konstrukčních vrstev. Od křižovatky s první MK v Radvanci po křižovatku s ...
Úprava vodního toku, opevnění břehu v ul. Kozohnorská, Nový Knín
Úprava vodního toku, opevnění břehu, zajištění inženýrských sítí a výsprava komunikace v ulici Kozohorská. Vítěz předmětné zakázky podléhá následnému schválení zastupitelstva města.
Stavba základní technické infrastruktury pro 32 RD v lokalitě U Kapličky Jevíčko
Předmětem veřejné zakázky je novostavba infrastruktury pro 32 rodinných domů ve městě Jevíčko.
Karlovy Vary, Tašovice - V Chatách - vodovod a kanalizace
Jedná se o novou stavbu vodovodu v celkové délce 1 130 m a tlakové kanalizace v celkové délce 1 959 m včetně odbočení pro přípojky, prodloužení gravitační kanalizace v celkové délce 120 m v místní části Tašovice.
Údržba asfaltových vozovek v letech 2023-2024
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací - oprav pozemních komunikací na čtyřech úsecích v Plzni. Zadavatel rozdělil veřejné zakázky na 4 části: Úsek 1 - území MO 1, MO 5 Křimice, MO 6 Litice, MO 7 Radčice a MO 9 Malesice Úsek 2 - území MO 2 a MO 8 Černice Úsek 3 - území MO 3 a MO 10 Lhota Úsek 4 - území MO ...
Revitalizace školní budovy na multifunkční dům v obci Dobroměřice
Předmětem zadávacího řízení je provedení díla, kterým se rozumí: úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, vč. příslušné inženýrské činnosti, stejně jako všech souvisejících prací a činností, za účelem revitalizace školní budovy na multifunkční dům v obci Dobroměřice.
Oprava mosta ev. č. 64-019A na križovatke R1A a I/64, Nitra
Predmetom obstarávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom opravy mosta ev. č. 64-019A na križovatke R1A a I/64, Nitra, pričom stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, SP a v kvalite požadovanej v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok (ďalej len "TKP"), noriem a predpisov platných v čase ...
Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-206 nad cestou č. III/2325, Vlachy
Predmetom obstarávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác, ktorými sa zrealizuje oprava diaľničného mosta ev. č. D1-206 nad cestou č. III/2325, Vlachy, ktorý je v správe SSÚD Liptovský Mikuláš. Stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle ...
Cyklistická infraštruktúra - Divinka
Výstavba cyklotrasy v rámci katastrálneho územia Divinka. Zámerom projektu Cyklistická infraštruktúra Divinka je vybudovať trasu, ktorá bude spájať obe časti obce, t.j. časť Lalinok a časť Divinka a s následným priamym napojením na Vážsku cyklomagistrálu, ktorú realizuje ŽSK.
Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě opakovaná
Rekonstrukce a přístavba k objektu zimního stadionu v Opavě, kterou dojde k celkové revitalizaci zimního stadionu v Opavě. Blíže viz zadávací dokumentace.
Rekonstrukce ul. Nerudova, Třebíč
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce technické a dopravní infrastruktury na ul. Nerudova, ul. Mrštíkova a ul. Úvoz v Třebíči (komunikace a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy, kanalizační řady a přípojky, vodovodní řady a přípojky, veřejné osvětlení a MAN).
Odkanalizování obcí Mikroregionu Císařský kámen - I. část, Šimonovice, Dlouhý Most
Předmětem veřejné zakázky je vybudování systému oddílné splaškové kanalizace v části obce Šimonovice a části obce Dlouhý Most. Tento kanalizační systém, který se skládá z gravitačních stok doplněných z důvodu značně proměnlivého terénu čerpacími stanicemi splaškových vod a výtlačnými řady, zajistí napojení stávající zástavby v dané lokalitě (ulice ...