Administrativní budova - provozní laboratoř - RSP
V rámci zakázky bude vybudována laboratoř pro zjišťování kvality semenného materiálu lesních dřevin, která vyhovuje standardu pro udělení akreditace.
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Moravy, s.p. v letech 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je odborný technickobezpečnostní dohled (TBD) na vodních dílech ve správě zadavatele, které jsou zařazené do II., III. a IV. kategorie. Povinnost a rozsah dohledu vyplývá ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění
Rekonstrukce volnočasového areálu včetně Muzea - II
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce a přestavba stávající hospodářské budovy v areálu Nové Dvory v Lánech (kraj Středočeský).
Rekonstrukce naučné stezky
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce naučné stezky v Lánech, spočívající zejména ve výstavbě propojovací lávky v oblasti pod rybníkem Pánovka, výstavbě propojovacího mostu v oblasti hospodařáské budovy, výstavbě oddělovacího plotu a zastřešených altánů v oblasti demonstrační obůrky, a dále v opravě informačních tabulí a opravě propustku ...
Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou
Předmětem plnění veřejné zakázky je intenzifikace a rekonstrukce ČOV v městě Týnec nad Sázavou.
Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., týkajúcich sa vybudovania oddelenia Urgentného príjmu, úpravu vstupu do objektu pri príjazde vozidiel RZP a rampu bezbariérového vstupu. Dôjde k zmene dispozície existujúcich priestorov tak, aby vyhovovali požiadavkám nových oddelení a ku ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy SŠ Pavlovce nad Uhom
Predmetom zákazky je realizácia projektu, ktorý predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy, zníži sa spotreba energie v miestach spotreby. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke a predĺži jej životnosť
Rozšírenie ČOV Nový Tekov
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: ROZŠÍRENIE ČOV NOVÝ TEKOV Navrhovaná stavba rieši rozšírenie jestvujúcej ČOV Nový Tekov, ktorej kapacita je už nepostačujúca. Navrhované rozšírenie ČOV je výhľadovo nadimenzované na rok 2035 t.j. 1400 EO podľa pripravovanej zmeny územného plánu obce Nový Tekov. Vzhľadom na kapacitnú ...
Instalace fotovoltaických systémů na bytové domy hl. m. Prahy
Předmětem Veřejné zakázky je realizace pilotního projektu instalace fotovoltaických systémů na bytové domy hl. m. Prahy metodou Design & Build s cílem otestovat koncept společných výroben elektřiny tzv. komunitní energetiky. Vybraný Dodavatel v rámci plnění Veřejné zakázky: - zpracuje projektovou a technickou dokumentaci; - zajistí komplexní ...
Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy ŠÚ SR v Banskej Bystrici - stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce - zateplenie obvodových stien, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie stropu suterénu a stropu vybraných miestností na 7. a 8. nadzemnom podlaží, zateplenie striech, zriadenie modulárneho nájazdu pre imobilné osoby, obnova logií a terasy, modernizácia výťahov, fotovoltaický lokálny zdroj, výmena svietidiel a ...
ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou,  rekonštrukcia výhybiek č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20". Účelom stavby je: - komplexná rekonštrukcia výhybiek č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 a prípojných koľajových polí vrátane úprav na železničnom zvršku a spodku, - rekonštrukcia železničného ...
Modernizácia hľadiska a rozšírenie pódia Domu umenia Fatra Žilina
Predmetom zákazky je modernizácia hľadiska a s tým spojené stavebné úpravy. Bude sa realizovať vybúrania podlahy v koncertnej sále, realizácia novej podlahy, vybúrania časti hľadiska, rozšírenie pódia, prebrúsenie existujúcej podlahy pódia a rozšírenie hľadiska.
Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica – modernizácia odborného vzdelávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného vzdelávania, na základe projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS). Nadstavba bude slúžiť na rozšírenie výučby. Celkovo je ...
Novostavba smuteční síně a výstavba zázemí v Ostravě - Vítkovicích
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na provedení stavebních prací týkajících se novostavby obřadní síně na hřbitově v Ostravě - Vítkovicích.
Tělocvična ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory a školní víceúčelové sportoviště
Navržená stavba by měla sloužit pro potřeby školní výuky a také možnost pro využití volného času obyvatel obce. Součástí díla je i venkovní sportovní hřiště, které by se nacházelo severně za budovou tělocvičny. Objekt tělocvičny je ŽB a zděná dvoupodlažní sportovní hala, která je zaříznuta do svažitého terénu, založení objektu hlubině pomocí ...
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ v Sokoľanoch
Premetom obstarávania je Znižovanie energetickej náročnosti MŠ v Sokoľanoch. Predmet zákazky je detailne popísaný v súťažných podkladoch.
Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 Chvaletice
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 322-014 v nezastavěném území obce Trnávka. Mostní objekt převádí komunikaci II/322 v liniovém staničení km 19,566 a staničení úseku 1341A06802 do 1341A071 km 7,170 přes železniční vlečku a místní komunikaci. Stavba bude provedena dle PD „Modernizace mostu ev. č. 322 - 014 ...
Rekonštrukcia a stavebné úpravy MŠ Cikkerová - Sliač
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcej materskej škôlky v Sliači ktorá spočíva v dispozičných úpravách existujúcich priestorov s cieľom vytvorenia novej triedy a rekonštrukciou objektu, ako aj v stavebnotechnických úpravách areálu materskej školy Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Opravy komunikací - zavedení DNS
Opravy komunikací - zavedení DNS
Projekt LIFE12 NAT/SK/001137 BeeSandFish, Aktivita C.2, Ramenná sústava Veľkolélskeho ramena
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu "LIFE12 NAT/SK/001137 BEeSandFish, Aktivita C.2 Obnova vybraných ramenných systémov, ramenná sústava Veľkolélskeho ramena, Otvorenie ramena na vtoku 1, obj. č.: SVD G-N, 2-16.101. Doplnok 1 - Otvorenie ramena na vtoku a sprietočnenie ramena" (ďalej len Dielo).
Rekonštrukcia spoločných sociálnych jadier blokov B, H, K VŠM Ľ. Štúra Mlyny UK
Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie spoločných sociálnych jadier, konkrétne rekonštrukcia spoločných spŕch na blokoch B, H a K, a to zvýšením počtu sprchovacích kabín v riešenom priestore. Na bloku H okrem rekonštrukcie spŕch prebehne aj na 1NP rekonštrukcia WC. Stavebné práce sa realizujú v rozsahu: búracie práce, murárske práce, ...
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ MPČĽ v Brezne
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ MPČĽ v Brezne". Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Hospodárska budova pri kaštieli v Markušovciach - rekonštrukcia na polyfunkčný kultúrny objekt
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou hospodárskej budovy pri kaštieli v Markušovciach na polyfunkčný kultúrny objekt.
Částečná demolice a rekonstrukce multifunkčního Obecního domu č.p. 15 Duchcov
Předmětem zakázky je částečné odstranění stávajícího objektu č. p. 15 a na jeho zachovaných částech bude provedena nástavba objektu občanské vybavenosti - multifunkčního obecního domu, kde se bude nacházet jednací sál městského zastupitelstva, kanceláře a depozity městského muzea.
Modernizace silnice II/322 Komárov - napojení na D35
Předmětem veřejné zakázky je modernizace úseku silnice II/322 v délce 0.651 km, která bude navazovat na úsek silnice II/322 modernizovaný v rámci stavby MÚK Dašice. Modernizace silnice je navržena v kategorii S9.5/70 (50). Provozní staničení modernizované silnice je v rozsahu km 36.471 - 37.122.