Rekonštrukcia strechy II. etapa – Novohradská knižnica, Lučenec
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia časti nárožnej strechy nachádzajúcej sa nad objektom, v ktorom sídlia Novohradské osvetové stredisko a Novohradská knižnica. Objekt je rozčlenený do dvoch previazaných funkčných celkov a je Národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v zozname UZPF. Projekt rieši len zmenu časti strechy ...
Zberný dvor v obci Hrnčiarske Zalužany
Predmetom zákazky je stavebná práca vybudovanie zberného dvora v obci Hrnčiarske Zalužany v rozsahu uvedenom v technickej dokumentácii, zadaní s výkazom výmer ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov. V prípade ak sa verejný obstarávateľ v technickej dokumentácii odvoláva na konkrétnu značku, alebo výrobcu, uchádzačovi je umožnené predložiť ...
B.j. 10 PB - KoDuS Dymokury
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, montáže a dodávky v rámci realizace stavby Komunitní dům seniorů Dymokury, spočívající ve stavebních úpravách objektu, kde je navrženo 10 nových bytů. V 1.NP je navrženo 5 bytů (garsonek) + společenská místnost. Ve 2.NP je navrženo 5 bytů (garsonek) a společné prostory - prádelna a sušárna. Nové byty ...
Bolehošť - inženýrské sítě pro 15 RD, lokalita Kouty
Předmětem zakázky je realizace je vybudování technické infrastruktury pro 15 rodinných domů v obci Bolehošť, která je součástí strategické průmyslové zóny Solnice Kvasiny. Předmětná infrastruktura projektu je komunikace, vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení
Výstavba 8 nájomných bytov v obci Sečianky
Predmetom zákazky sú stavebné práce, vypracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie pozemku pre príjazdovú komunikáciu a inžinierska činnosť spojená s výstavbou 8-ich obecných nájomných bytov bežného štandardu situovaných do objektu troch rodinných domov v obci Sečianky. Predmet zákazky bude následne tvoriť predmet kúpy jednotlivých nájomných ...
Rozšíření třídící linky odpadu LIKO SVITAVY a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu. Třídící linka ve Svitavách byla vybudována v r. 1995 v době, kdy byl v této lokalitě také zaváděn tříděný sběr odpadu. Třídírna je od počátku provozovaná společností LIKO SVITAVY a.s. Původní technologické řešení a jeho kapacitní dispozice ...
Fotovoltaické systémy ve společnosti Bítešská dopravní společnost, spol. s r.o.
Předmětem výběrového řízení je Výstavba fotovoltaické elektrárny na střechách objektů nacházejících se na pozemcích ve vlastnictví zadavatele
V424 - modernizace  (P.0472), stavebně - montážní práce
V424 - modernizace (P.0472), stavebně-montážní práce Část 1 - V424 - modernizace - TR SOK - st. č. 81, I. Etapa Část 2 - V424 - modernizace - st. č. 81 - st. č. 171, II. Etapa
II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav,  SO 106
Předmětem zakázky je oprava stávajícího úseku silnice II/425 v katastrálním území obce Břeclav (SO 106) SO 106 - úsek silnice v k.ú. Břeclav. Opravovaný úsek je dlouhý 3,150 km a nachází se v provozním staničení dané komunikace 40,940 - 44,090 km. Směrové, šířkové a výškové vedení trasy komunikace zůstane zachováno. Nejprve bude provedeno ...
Rámcová dohoda na provádění běžné a souvislé údržby pozemních komunikací II
Jedná se o uzavření rámcové dohody (RD) s až 8 (osmi) účastníky. Na základě RD budou uzavírány dílčí veřejné zakázky s předpokl. hodnotou nikoliv vyšší (v jednotlivém případě) než 50 mil. Kč bez DPH, jejichž předmětem bude provádění: a) běžné údržby vozovek a chodníků, tj. zejména opravy asfaltových konstrukcí komunikací, dlážděných krytů ...
SZ Lednice - revitalizace zámeckého rybníka - LVA památka UNESCO
Předmětem zakázky je obnovení původní funkce Zámeckého rybníka, který je součástí významné památky světového kulturního dědictví UNESCO - Lednicko - valtického areálu. V rámci projektu bude proveden komplex revitalizačních zásahů vodní plochy a ostrovů. Se zásahy je neoddělitelně spojeno i zesílení protipovodňové hráze řeky Dyje v ř.km. 31,840 - ...
Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru (dále jen „studie SJKD“) pro prověření přepravního potenciálu, technické a ekonomické proveditelnosti a územní průchodnosti právě takového dopravního systému, jehož realizace by přispěla k naplnění řady celospolečenských cílů, jako je zlepšení ...
ZŠ E. Košťála - úprava prostoru pro potřeby ZŠ Montessori
Provedení stavebních úprav stávajícího objektu pavilonu „D“ uvnitř areálu Základní školy Erno Košťála v Pardubicích. V rámci stavebních úprav budou v dotčené části objektu školy odstraněny veškeré vnitřní svislé konstrukce, vyjma nosných sloupů, schodišťových zdí a stávající technické místnosti umístěné v 1.N.P. V 1., 2. a 3. N.P. je navrženo ...
Pavilon A2 - rekonstrukce pro umístění plicního a kožního oddělení - ON Trutnov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dílo bude provedeno v ...
Státní zámek Zákupy, obnova jižního křídla hospodářského dvora
Předmětem veřejné zakázky je památková obnova části areálu národní kulturní památky Státní zámek Zákupy - konkrétně východního a části jižního křídla hospodářského dvora zámku, části nádvoří, venkovní plochy přiléhající k budovám hospodářského dvora, historické spodní stavby (původní odvodňovací kanály) vybudování nových inženýrských sítí (nové ...
Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E
Jedná se o soubor staveb, jehož hlavní stavbu tvoří administrativní budova Krajského úřadu Kraje Vysočina, která bude sloužit jako stavba občanského vybavení veřejné správy. Vedlejší stavby tvoří stavby přípojek sítí technické a dopravní infrastruktury sloužící k zabezpečení uživatelnosti stavby hlavní, parkoviště a úprava povrchu komunikace v ...
Rekonstrukce objektu Nad Kazankou 620/6, Praha 7
Předmětem VZ je rekonstrukce objektu Nad Kazankou 620/6, Praha 7.
Oprava povrchu silnice III/45213 Křišťanovice - Rejchartice
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/45213 Křišťanovice - Rejchartice v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Multifunkční tělocvična Kosmonosy - opakovaná
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové multifunkční tělocvičny s příslušným sociálním a technickým zázemím pro sportovce i diváky, včetně úpravy přístupových pojízdných ploch, parkoviště a napojení na pěší stezky. Stavba je řešena jako jednopodlažní halový objekt zázemí. Vlastní tělocvična bude mít obdélníkový půdorys a bude zastřešena ...
Kanalizace a ČOV Krsice
Předmětem této veřejné zakázky je novostavba výtlačné kanalizace, domovních přípojek, domovních čerpacích stanic, ČOV včetně technologického vystrojení a přístupové cesty k ČOV v Krsicích.
Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě svazkové základní školy v Přezleticích a navazující a související veřejné infrastruktury.
Stavební úpravy objektu ZŠ, Stonava
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy objektu ZŠ Stonava, č. p. 51, 735 34 Stonava.
Rekonstrukce Mateřské školy Přísnotice
Předmětem zakázky je rekonstrukce objektu mateřské školy v obci Přísnotice.
Inženýrské sítě a komunikace pro lokalitu výstavby RD Lipovec
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikace v obci Lipovec, Jihomoravský kraj.
III/37915 Brno, Seifertova
Předmětem zakázky je oprava krytu silnice III/379 15 ve městě Brně, podél sídliště Lesná, mezi křižovatkami s ul. Okružní. Stávající kryt bude do hloubky 100 mm odfrézován a nahrazen novými asfaltovými vrstvami ve stejné tloušťce. Délka úseku je 1 303 m. Stavba bude probíhat po polovinách. Součástí stavby je úprava chodníků, uličních vpustí a ...