D55, 5509 Moravský Písek - Bzenec, přípravné práce a kácení dřevin
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení skrývek ornice, včetně jejího skládkování a ošetřování, na pozemcích k.ú. Moravský Písek a Bzenec před zahájením stavby D55, 5509 Moravský Písek - Bzenec. V zakázce je zahrnuta i zemní práce pro účely záchranného archeologického průzkumu, který proběhne před samotným zahájením stavby dálnice D55, ...
Přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu
Předmětem veřejné zakázky je přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu, výměna oken, výměna vnitřních zdravotních instalací a vestavba nového elektrického trakčního osobo-nákladního výtahu do prostoru zrcadla stávajícího schodiště. Architektonické řešení objektu zůstává stávající, bez vlivu na celkový vzhled ...
Základná škola s materskou školou Sverepec - zníženie energetickej náročnosti
Sverepec č. súp. 240 základná škola s materskou školou Sverepec, KN-C 654/11, zníženie energetickej náročnosti budovy - predmetom zákazky sú stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ vo Sverepci. Podrobne v súťažných podkladoch a položkovite vo výkaze výmer.
Stavební úpravy stávajících experimentálních prostor - opakované zadávací řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavebních úprav stávajících experimentálních prostor - budovy Tokamak - Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., a to na adrese U Slovanky 1770/3, Praha 8 - Libeň, parcelní. č. 4061/2, stavební objekt: č.p. 1770, katastrální území Libeň (730891), Katastrální úřad pro ...
Vodní dílo Nové Heřminovy, DSP, DPS
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentací pro provádění stavby (dále jen „DPS“) pro akci Vodní dílo Nové Heřminovy a stavby s ním související, včetně příslušné inženýrské činnosti. Projektové dokumentace DSP a DPS budou zpracovány pomocí metody BIM (Building Information ...
Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova
Předmětem zakázky je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova“.
Výstavba zařízení na čištění bioplynu a plnicí stanice bioCNG Vrahovice
Předmětem veřejné zakázky jsou práce a dodávky spočívající v realizaci zařízení pro čištění bioplynu ke stávající bioplynové stanici Vrahovice, kde hlavní činností je dodávka a montáž požadované technologie. Zařízení bude fungovat na principu membránové separace bioplynu. Permeát z membránové separace s nízkým obsahem metanu bude spalován v ...
Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny a vytápění objektu, výměna vnějších otvorů/oken - ve většině případů jde o repase, protože škola je národní kulturní památkou, zateplení střech, sanace šaten proti vnikání zemní vlhkosti, vzduchotechnika.
Modernizované trolejbusové trate Miletičova - Jelačičova - Žellova
Modernizované trolejbusové trate Miletičova Jelačičova Žellova a Záhradnícka Karadžičova spájajú rozvíjajúcu sa mestskú časť Ružinov s centrom mesta a západnými časťami Bratislavy. Trate sú v súčasnosti používané linkami č. 201 a 210, pri ktorých boli v uplynulom čase identifikované najväčšie kapacitné problémy. V budúcnosti dôjde k ďalšiemu rastu ...
ZŠ s MŠ Spartakovská – rekonštrukcia školského areálu
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby s názvom Rekonštrukcia Areálu ZŠ s materskou školou Spartakovská v Trnave, ktorú spracovala Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. v 11/2019.
Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD
Vybudovanie pavilónu špeciálnych technológií Univerzity Komenského v Bratislave. Zákazka bude realizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a udeleným stavebným povolením. Kompletná realizácia stavby musí byť vykonaná v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. § 43d). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky ...
Přestavba komunitní centrum Hostín
Předmětem veřejné zakázky přestavba objektu č.p. 84 v obci Hostín, k.ú. Hostín u Mělníka. Jedná se o stávající budovu s částečným podsklepením, jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Objekt je založen na plošných základech a je tvořený zděným stěnovým systémem se stropními konstrukcemi z dřevěných trámů, klenbami a tradiční konstrukcí ...
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jihočeském kraji
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření Rámcové dohody s třemi účastníky, na dobu 48 měsíců. Předmětem zakázky je provádění oprav asfaltového krytu vozovky v místech lokálních poruch a vytvořených výtluků v asfaltovém souvrství. Vlivem zatížení provozem, účinky klimatického prostředí a teplotními změnami podléhá vozovka poškozování a porušování. ...
II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 104
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je rekonstrukce stávajícího úseku silnice II/425 v katastrálním území obce Podivín, SO 104 (SO 104 - úsek silnice v k.ú. ...
Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony - dobudovanie učební
1. Predmetom zákazky je: - vybudovanie nového jednopodlažného objektu v areáli základnej školy, ktorý bude slúžiť pre štúdium 80-tich žiakov, v ktorom sa budú nachádzať nové sociálne zariadenia a kabinet. - rekonštrukcia prípojky kanalizácie, ktorá je čiastočne v areáli základnej školy a čiastočne na komunikácii pred základnou školou. V čase ...
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jihočeském kraj
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření rámcové dohody s třemi účastníky, na dobu 48 měsíců. Předmětem zakázky je provádění oprav asfaltového krytu vozovky v místech lokálních poruch a vytvořených výtluků v asfaltovém souvrství. Vlivem zatížení provozem, účinky klimatického prostředí a teplotními změnami podléhá vozovka poškozování a ...
DPS Bedřichovická
Předmětem veřejné zakázky je provedení novostavby domu s pečovatelskou službou složeného ze dvou objektů A a B, s celkem čtrnácti byty. Objekt A bude třípodlažní, přístupný z ulice Bedřichovická i společného atria - zahrady a vznikne v něm celkem osm bytů, z nichž čtyři byty o vel. 2+kk budou určeny pro seniory a čtyři byty o vel. 1+kk budou ...
Výstavba vodní nádrže Rozárka v k.ú. Oldřiš u Blažejova
Jedná se o výstavbu nové vodní nádrže. Nádrž bude sloužit k akumulaci vody, k retenci a k extenzivnímu chovu ryb. Stavba bude členěna na následující objekty: prostor zátopy, zemní hráz, výpustné zařízení - požerák, bezpečnostní přeliv - průleh.
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jihočeském kraji
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření Rámcové dohody s třemi účastníky, na dobu 48 měsíců. Předmětem zakázky je provádění oprav asfaltového krytu vozovky v místech lokálních poruch a vytvořených výtluků v asfaltovém souvrství. Vlivem zatížení provozem, účinky klimatického prostředí a teplotními změnami podléhá vozovka poškozování a porušování. ...
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jihočeském kraji
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření Rámcové dohody se třemi účastníky, na dobu 48 měsíců. Předmětem zakázky je provádění oprav asfaltového krytu vozovky v místech lokálních poruch a vytvořených výtluků v asfaltovém souvrství. Vlivem zatížení provozem, účinky klimatického prostředí a teplotními změnami podléhá vozovka poškozování a ...
Zateplenie zdravotného strediska Podhájska
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: ZATEPLENIE ZDRAVOTNÉHO STREDISKA PODHÁJSKA
Odkanalizování obce Babí
Předmětem VZ je stavba řešící odkanalizování nemovitostí obce Babí a části nemovitostí v k. ú. Horní Staré Město. Podrobný popis stavby je uveden v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Odkanalizování obce Babí (místní část města Trutnov)“.
Optimalizace traťového úseku Lovosice, mimo - Prackovice nad Labem, včetně
Předmětem Díla „Optimalizace traťového úseku Lovosice (mimo) - Prackovice nad Labem (včetně)“ je zhotovení: a) Záměru projektu b) Doprovodné dokumentace k ZP c) Zpracování oznámení záměru d) Zhotovení Dokumentace pro územní řízení e) Zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí f) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební ...
Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem, mimo - Ústí nad Labem, mimo
Předmětem Díla „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo)“ je zhotovení: a) Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V 2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních ...
Rekonštrukcia Bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. st.
2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "Rekonštrukcia Bratislavského tunela č. 2, ŽST Bratislava hl. st.". 2.2. Cieľom stavby je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu železničného zvršku, trakčného vedenia, predĺženie životnosti tunela odstránením priesakov vody cez ...