Oprava spevnených plôch, revitalizácia trávnatej plochy a sadové úpravy pred budovou Národnej banky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizovaní opravy spevnených plôch, revitalizácii trávnatej plochy a sadové úpravy pred budovou Národnej banky Slovenska v rozsahu a v kvalite podľa projektovej dokumentácie.
Nájomný bytový dom v Hosťovej
Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie diela, bytového domu s dvanástimi bytovými jednotkami bežného štandardu v znení zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu so zákonom o dotáciach. Bytový dom má tri ...
Silnice II/487: Hovězí - Huslenky
Předmětem stavby je stavební úprava silnice v části intravilánu obce Hovězí a v extravilánu mezi obcemi Hovězí a Huslenky v délce 980 m. Součástí stavby je realizace tří opěrných zdí (2x tížní monolitická betonová zeď založená na plošném železobetonovém základu, 1x monolitická úhlová zeď tvořená mikropilotami vrtanými skrz stávající zárubní zeď), ...
Oprava fasád objektů zadavatele - II/2
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU. Jedná se o rekonstrukci fasád dále uvedených objektů zadavatele vč. oprav povrchů chodníků a komunikací.
II/152 Jemnice - průtah
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/152 Jemnice - průtah“. Jedná se o rekonstrukci silnice II/152 v průtahu města Jemnice s úpravou přilehlých křižovatek a rekonstrukci mostu i výstavbu jedné zárubní zdi. Součásti veřejné zakázky je úprava napojení místních komunikací, chodníků, vjezdů, úprava veřejného osvětlení a vybudování nového ...
Poptávám firmu na výrobu a montáž částí mobilních domů
Poptávám firmu z Prahy nebo Středních Čech ( není to nezbytná podmínka ), která má výrobní prostory i zkušenosti a bude schopná výrábět i montovat naše mobilní domy z projektu MOBILNÍ BYDLENÍ. Konstrukce domu tvoří svařený rám z ocelových nosníků, panel z OSB desek vyplněný vatovou izoalcí a z vnější a vnitřní strany jsou pak další izolační desky, ...
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2
Predmetom zákazky je realizácia Projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy prestavba
Nadstavba objektu zdravotného strediska, 12 nájomných bytov, Bzince pod Javorinou
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie) "Nadstavba objektu zdravotného strediska, 12 nájomných bytov, Bzince pod Javorinou", ktorý vypracovala ArRea s.r.o., Braneckého 8, 911 01 Trenčín v auguste 2020, arch. č. 08 - 2020. Územie sa nachádza v intraviláne Obce Bzince pod Javorinou v blízkosti štátnej cesty ...
Obnova povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v letech 2021-22
Předmětem zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody je výběr účastníků, kterým budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky, jejichž předmětem je obnova povrchu vozovek vybraných úseků silnic II. a III. tříd Zlínského kraje, která spočívá v provedení spojovacího postřiku, položení nové obrusné vrstvy vozovky z asfaltobetonu, provedení zkoušek (dle ...
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Dunajská Streda
1. Časť: Agátová ulica 2. Časť: Hviezdna ulica 3. Časť: Krížna ulica 4. Časť: Kvetná ulica 5. Časť: Mierová ulica 6. Časť: Ulica Gyulu Szabóa - chodník 7. Časť: Brezová ulica 8. Časť: Chodník na Bratislavskej ceste Stručný opis zákazky : Predmetom zákazky je Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Dunajská Streda. Presný popis a ...
SZ Libochovice, oprava střech, krovů a stropů I. až IV. etapa
Předmětem veřejné zakázky je oprava střech, krovů a stropů hlavní zámecké budovy a kaple, dále oprava vodárenské věže a sálu zámecké budovy, přičemž všechny tyto objekty jsou nedílnou součástí Libochovického zámku. Součástí předmětu plnění jsou restaurátorské práce související s obnovou objektů a dokumentace skutečného provedení stavby. Bližší ...
Nájomné byty Strečno 16 b.j.
Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie diela, bytového domu s 16 bytovými jednotkami bežného štandardu podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.) a príslušnej potrebnej technickej vybavenosti podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 150/ 2013 Z. z. o ...
FN Motol -  redukční stanice páry pro myčky
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, na jejichž základě bude zřízena redukční stanice páry pro myčky.
Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben - Konektivita a vybavení IT" v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované Ing. Zbyňkem Wolfem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Hradská 79, PSČ 344 01, IČ 73374792. Veřejná ...
Využití technologií akumulace energie a instalace FVE u podnikatelského objektu
Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a bateriového systému.
Rámcová dohoda na služby technické asistence, činností v geodézii, kontroly kvality staveb
Předmětem plnění v rámci zadávacího řízení, které bude realizováno na základě rámcové dohody, je provádění služeb technické asistence, činností v geodézii a v diagnostice vozovek (včetně podloží vozovky) a mostních objekt v Pardubickém kraji.
Obnova mestskej veže
Predmetom zákazky je obnova a revitalizácia mestskej dominanty mestskej veže v Brezne a nadväzného okolia v nadväznosti na zrekonštruované námestie gen. M. R. Štefánika. Hlavným cieľom projektu je výrazne obnoviť NKP objekt mestskej veže zvonice a zveľadiť majetok mesta Brezno, vytvoriť kultúrne a atraktívne prostredie verejného priestranstva ...
ZŠ Uhelný trh - objekt Vojtěšská 13/216, Praha 1-Nové Město - Oprava obvodového pláště uliční fasády
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava obvodového pláště uliční fasády, oprava oken, oprava dveří a oprava krovu a střešního pláště školy Vojtěšská 216/13, Praha 1 - Nové Město (dále jen jako „stavba“), a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaných společností ...
Novostavba materskej školy v meste Stropkov
Predmetom tejto zákazky je výstavba budovy materskej školy v meste Stropkov.
Navýšení kapacity a dostavba MŠ Veleň
Předmětem veřejné zakázky budou stavební práce a projekční a inženýrská činnost, kterými dojde k přístavbě Mateřské školy Veleň, včetně prací a činností souvisejících, a včetně vybavení v rozsahu této zadávací dokumentace realizace Design and Build (navrhni a postav).
Novostavba objektu 2. stupňa ZŠ a telocvične v Limbachu
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Miesto stavby : Obec Limbach. Projekt stavby rieši Stavebný objekt SO 02 - Prístavba školy a Stavebný objekt SO 03 - Telocvičňa. Riešené objekty sú umiestnené v obci Limbach, na adrese Vinohradnícka č. 70 , Limbach , 900 91 Parcela č. 1164/1 , ...
Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice
Předmětem zakázky je stavební úprava silnice III/05726 v délce 2 770 m. Rekonstruovaný úsek silnice se nachází částečně v extravilánu mezi vodní nádrží Bystřička a obcí Velká Lhota, částečně v intravilánu obce Velká Lhota a částečně v extravilánu mezi obcemi Velká Lhota a Valašská Bystřice. Součástí stavby je také kompletní přestavba mostů ev. č. ...
Bytový dom ul. MPČĽ Brezno - Mazorníkovo
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: BYTOVÝ DOM UL. MPČĽ BREZNO - MAZORNÍKOVO - Pozostávajúcej zo stavebných objektov SO 02 SO 14. (Realizácia SO 01 Príprava územia a HTÚ bude zabezpečená z vlastných kapacít verejného obstarávateľa) Navrhovaný bytový dom bude mať pôdorysný tvar písmena L, pričom jeho ,,vnútroblok je ...
Výstavba chodníkov a cyklistických trás, vrátane dopravných subsystémov – časť B – Sládkovičovo
Stavba SO 03 Výstavba chodníkov a cyklistických trás, vrátane dopravných subsystémov časť B Sládkovičovo prepája ŽST Sládkovičovo s centrom mesta, kde sa napája na vybudovaný úsek - SO 03 Výstavba chodníkov a cyklistických trás, vrátane dopravných subsystémov časť A. Hlavným účelom stavby je dopravná obsluha ŽST a centra mesta účastníkmi ...
Obnova hlavní hrací plochy ve sportovním areálu Štruncovy sady vč. údržby po dobu záruky
Předmětem veřejné zakázky je obnova hlavní hrací plochy v Městském sportovním areálu ve Štruncových sadech o rozměrech 108 x 71 m - terénní úpravy, instalace nového kořenového horizontu, pokládka předpěstovaného travního koberce. V ploše bude demontován stávající zavlažovací systém a instalován nový zavlažovací systém. Bude provedena pokládka ...