Fiľakovo - Infraštruktúra - úprava povrchov  MK
Úprava povrchov miestnych komunikácií na uliciach 1. mája, Kukučínova, Mocsáryho. Biskupická, Farská lúka a na mestskom cintoríne
II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohorská
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce okružní křižovatky v ul. Riegrova, Černohorská ve městě Tišnově a souvisejících objektů. Jedná se o celkovou rekonstrukci, s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, sanaci podloží a vybudování nových konstrukčních vrstev, části průtahu v intravilánu města Tišnov s návazností na stávající dopravní síť.
Bohumínská městská nemocnice - přístavba ambulantního traktu včetně příjezdové komunikace a parkoviště
Přístavba ambulantního traktu v areálu bohumínské městské nemocnice ke stávajícímu objektu pavilonu D. Přístavba bude tvořena dvěma nadzemními podlažími, kde se budou nacházet prostory ambulancí a dále třetím nadzemním, technickým podlažím, kde se bude nacházet místnost VZT. Objekt bude zastřešen plochou střechou. V zájmovém území jsou dále řešeny ...
I/20 Písek - průtah
Bude provedena oprava konstrukčních vrstev v celé šířce vozovky silnice I/20, reprofilace příkopů, pročištění a sanace stávajících propustků pod silnicí I/20, pročištění a sanace propustků pod sjezdy, oprava propustků, výměna směrových sloupků, výměna ocelových svodidel a obnova vodorovného a svislého dopravního značení.
Zimný štadión – rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy
Predmetom riešenia stavby ,,Zimný štadión rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy,, je rekonštrukcia strojovne chladenia s výmenou kompresorov za chladiacu jednotku s využitím odpadného tepla, expanznej nádoby s čerpadlami NH3, nový kondenzátor a nové rozvody ľadovej plochy s rozmermi 60 m x 29 m s ohrevom podložia. Rekonštrukcia ...
Rozšírenie základnej školy modulovým systémom, budovanie a zlepšenie technického vybavenia
Časť 1 - rieši významnú obnovu existujúcej základnej školy v obci Most pri Bratislave. Jedná sa o obnovu a rozšírenie existujúcej základnej školy v obci Most pri Bratislave zrealizovanej modulovým systémom. Rieši sa obnova a rozšírenie základnej školy formou prístavby a obnovou existujúcej časti základnej školy. Rozšírenie základnej školy je ...
Rozšírenie parkovísk v meste Považská Bystrica
Stavebné práce na rozšírení parkovacích miest na ulici Východná na sídlisku Rozkvet a rozšírení parkovacích miest Stred pri BD č.50. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach
Predmetom zákazky je revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach. Užívateľom rekonštruovaných priestorov bude Trenčianske múzeum v Trenčíne. Postavenie kaštieľa sa spája s menom stavebnika Mikuláša Draškovicha a na základe výsledkov archívneho výskumu je známy aj presný rok jeho postavenia - rok 1677. Stavebná etapa 1953 - 1959 určila ...
Rekonštrukcia bytových domov pre potreby prestupného bývania v meste Topoľčany
Realizáciou projektu Sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Topoľčany sa zavedie systém vertikálneho trojstupňového sociálneho bývania s možnosťou obojsmerného prestupovania medzi jednotlivými stupňami bývania. Jednotlivé stupne navrhovaného systému sociálneho bývania zodpovedajú krokom na ceste domácností ku získaniu ...
Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti Obchodnej akadémie Považská Bystrica. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonstrukce objektu Karlovo nám. 7 pro potřeby policie ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem: „Rekonstrukce objektu Karlovo nám. 7 pro potřeby policie ČR“. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vnitřních prostor v 3.NP až 7.NP objektu Karlovo nám. 7, která řeší změnu v užívání nebytových prostor pro potřeby nového nájemce - Policie České ...
Materská škola a jasle na Železničnej ceste Tvrdošovce
Predmetom zákazky je vybudovanie novej materskej školy s jaslami v Tvrdošovciach podľa projektu vypracovaného Ing. arch. Rolandom Hofericom. Navrhovaná novostavba pozostáva z piatich samostatných blokov, ktoré sú navzájom prepojené a tvoria jednotný celok. Budova je nepodpivničená, s jedným nadzemným podlažím, zastrešená pultovou a plochou ...
Bytový dom so 16 BJ - ulica  M. R. Štefánika
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných prác, ktorých výsledkom bude bytový dom na ulici M. R. Štefánika v obci Močenok. Stavba pozostáva z bytového domu so štyrmi nadzemnými podlažiami (16-timi bytovými jednotkami) bez podpivničenia s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Objekt bude zastrešený plochou strechou. Plánovaný bytový dom bude ...
Cesta II/509 Bajč - Štúrovo
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia cesty Bajč - Štúrovo. Celková dĺžka modernizovaného úseku cesty II/509 je 38,196 km (38,194 podľa ckm) trasa začína v km 0,000 v stykovej križovatke s cestou I/64, koniec trasy je v križovatke s cestou I/63 v km 38,196 km (38,194 podľa ckm). Modernizácia cesty II/509 rieši ...
Kulturní a komunitní centrum obce Raškovice - kulturní dům Obecník
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stavby, která se skládá celkem ze tří objektů: SO 01 - Energetická opatření budovy (zateplení obálky a vikýře) SO 02 - Rekonstrukce objektu včetně změny užívání na komunitní centrum SO 03 - Lapák tuků a tuková kanalizace
Novostavba nájomných bytov, Obeckov
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Novostavba nájomných bytov, Obeckov". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov.
Výstavba vodíkové plnící stanice - Ústí nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodíkové plnící stanice dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Na základě smlouvy o dílo se vybraný dodavatel zaváže na svůj náklad a nebezpečí provést pro zadavatele výstavbu vodíkové plnicí stanice dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a ...
Rekonstrukce operačních sálů - Nemocnice Kadaň
Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci-“REKONSTRUKCE OPERAČNÍCH SÁLŮ-NEMOCNICE KADAŇ“. Zadavatel si v souladu s ustanovením §222, odst. 2 a § 100, odst. 1, z.č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění vyhrazuje právo změny závazku v níže uvedené výši formou rozpočtové ...
Modernizace odborných učeben ZŠ Antonína Sovy
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a dodávky nového vybavení nábytkem a IT do učebny fyziky a chemie, učebny zeměpisu a přírodopisu, jazykové učebny a počítačové učebny v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Optimalizace traťového úseku Čelákovice - Mstětice
Předmětem veřejné zakázky „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)“ je zhotovení stavby, jejímž cílem je řešení úseku železniční trati Čelákovice - Mstětice od stávajícího km 8,770 do km 15,113.
Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové, II. a III. etapa
Rekonstrukce Mateřské školy Sluníčko v Hradci Králové II. a III. etapa, spočívající ve stavebních úpravách SO 01 - 03 a SO 05 zateplení, rekuperace, odstranění „boletických panelů“ a stavební úpravy s tím související, SO 06 obnova zpevněných ploch, obnova vybavení zahrady a SO 07 oplocení. Ve II. etapě se bude realizovat SO 03 a SO 05, ve III. ...
Novostavba ŽST Praha - Letiště Václava Havla
Předmětem plnění veřejné zakázky „Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla“ je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činnost koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na ...
Zpracování dokumentace vodního díla  pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj
Předmětem VZ je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové dohody na základě dílčích požadavků zadavatele dodávat a provádět služby pro dodavatele, a to za jednotkové ceny, které nabídl při uzavírání rámcové dohody.
Radenín - čistírna odpadních vod, kanalizační sběrač sever, tlaková kanalizace západ
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je realizace čistírny odpadních vod, kanalizačního sběrače sever, tlakové kanalizace západ, kanalizačního sběrače jih, kanalizačních propojů a kanalizačních přípojek.
Nástavba objektu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Brno - Štýřice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v čtyřpodlažní nástavbě stávající jednopodlažní atriové části administrativního objektu společnosti Brněnské komunikace a.s. na pozemku parcelní číslo 207/8 v katastrálním území Štýřice [610186]. Stavba je situována v zastavěném území. Připojení na dopravní a technickou infrastrukturu ...