Obnova fasády Divadla Jána Palárika v Trnave – časť z Divadelnej ulice, II.etapa
Zámerom projektu je pokračovať v komplexnej obnove fasády Divadla Jána Palárika v Trnave. Čelná fasáda zo strany Trojičného námestia bola obnovená v roku 2018. Prvá etapa obnovy bočnej fasády zo strany Divadelnej ulice bola ukončená v roku 2020. Druhá etapa, ktorá je predmetom súťaže, sa skladá z obnovy fasády na veži divadelného povraziska a ...
Výstavba 18 nájomných bytov v obci Vyškovce nad Ipľom
Predmetom zákazky je realizácia Projektu Výstavba 18 nájomných bytov v obci Vyškovce nad Ipľom
Nemocnice Brandýs nad Labem - energeticky úsporná opatření metodou OP PIK - EPC
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody (dále jen „EPC“) týkající se objektů Nemocnice v Brandýse nad Labem (budova A, B, C).Jedná se o komplexní zakázku ...
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - rekonstrukce terasy, výtahů a venkovní zpevněné plochy
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu spojených s výměnou 2 ks výtahu a úpravy nádvoří.
Prostějov LK - modernizace autoparku - PD
Zpracování pro vydání stavebního povolení pro stavbu, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP.
II/602 - Oprava vysokorychlostního vážení Velké Meziříčí
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace opravy vysokorychlostního vážení ve Velkém Meziříčí. Předmět plnění veřejné zakázky obsahuje: - stavební úpravy: oprava komunikace II/602, která se nachází v Kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou související s opravou vysokorychlostní váhy, - dodávky technologie: oprava vysokorychlostního vážního ...
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A
Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky na stavební práce ve stavbě č.p. 551, jež je součástí pozemku p.č. 1854 a na pozemku p.č. 1867.2 v k.ú. Krnov Horní Předměstí. Předpokládají se vnitřní stavební úpravy a udržovací práce, jejichž záměrem je modernizace stávajících operačních sálů a generační výměna vybavení, zařízení a ...
Rekonštrukcia mostného objektu ponad rieku Bebrava a prislúchajúcich úsekov chodníkov
Stavebné práce sú zamerané na rekonštrukciu mostného objektu ponad rieku Bebrava na ul. Svätoplukova v Bánovciach nad Bebravou a rekonštrukciu prislúchajúcich úsekov chodníkov a cestnej komunikácie.
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske -  stavebné práce
Predmetom zákazky je Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske : stavebné práce. Rozsah zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a predmetom zmluvy uvedeným v návrhu Zmluvy o dielo, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Súťažných podkladov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Všejany - Vanovice ulice Hlavní rekonstrukce odvodnění komunikace III/3325 a vjezdů
Výstavba nových chodníků, obrubníků podél komunikace a parkovacích stání. Rekonstrukce dešťové kanalizace, při které dojde k výměně potrubí a osazení několika nových uličních vpustí, povede ve stávající trase.
Oprava mostov M7346 cez potok Holeška v osade u Fajnorov - Prašník
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom "Oprava mostov M7346 cez potok Holeška v osade u Fajnorov - Prašník a M7444 cez potok Kalník medzi obcami P. Úľany a L. Dvor" a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej ...
Stavební úpravy části 5. NP budovy C pro diagnosticko-terapeutické pracoviště Nemocnice Tábor, a.s.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy jižní části 5. NP stávající budovy C za účelem vybudování nového diagnosticko-terapeutického pracoviště. Veškeré práce budou realizovány v areálu Nemocnice Tábor, a.s.
Volnočasový areál Chodov - Bílá voda
Předmětem plnění je výstavba volnočasového areálu s komunikacemi pro cyklisty, inline brusle příp. skateboard a dále výstavba parkoviště pro návštěvníky. Cílem prací je výstavba volnočasového areálu, který bude sloužit široké veřejnosti k odpočinku a sportovnímu vyžití, parkoviště bude sloužit pro návštěvníky volnočasového areálu i pro ...
Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Budova 23 - Stavební úpravy 2 operačních sálů
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající primárně v modernizaci a stavebních úpravách stávajících operačních sálů, dospávacího pokoje a dále pak v optimalizaci pohybu pacientů a personálu úpravou filtrů v rámci budovy 23 v areálu Krajské nemocnice T. Bati.
Fotovoltaická elektrárna včetně akumulace energie v SVS, spol. s r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace obnovitelného zdroje elektřiny fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu FV panelů min. 129,75 kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektrické energie (baterie) s řídicím systémem. Akumulace je uvažována s kapacitou minimálně 485 kWh a výkonem jednoho bateriového střídače min. ...
Rekonštrukcia cesty Úhorná – úseky a stavebná úprava
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy cesty II/549 (realizácia stavebných prác) pred obcou Úhorná, spracovanie projektovej dokumentácie v stupni DRS, zabezpečenie inžinierskej činnosti (záväzné stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných ...
Rekonstrukce silnice II/408 hranice kraje - Štítary, 4. etapa
Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/408 v extravilánovém úseku v km 47,533 - 48,617 (km 6,536 - 7,620 stavby), ozn. jako 4. etapa, od odbočky na pláž, po obec Štítary, v celkové délce 1,084 km. V úseku bude provedena oboustranná sanace krajů vozovky, frézování, recyklace podkladních vrstev za studena, pokládka nového dvouvrstvého krytu, ...
Nadstavba – rozšírenie ZŠ Nová Dedinka
Predmetom stavby bude zateplenie a nadstavba základnej školy Nová Dedinka pre rozšírenie kapacity v SMART koncepte, ktorý spočíva v dosiahnutí zlepšenia energetickej hospodárnosti do energetickej triedy A0 s dopadom na zníženie uhlíkovej stopy a efektívnym manažmentom dažďovej vody. Z toho vyplýva výmena všetkých pôvodných okenných a dverných ...
Holasovice - odkanalizování a čištění OV čátí Štemplovec a Kamenec
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy a nové mechanicko - biologické ČOV na území obce Holasovice v její části Štemplovec a Kamenec.
Materská škola Hronské Kľačany
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY Členenie stavby: SO-01 MŠ Hronské Kľačany Rekonštrukcia priestorov školskej družiny (2 triedy) SO-02 MŠ Hronské Kľačany Prístavba (1 trieda) SO-03 Spevnené plochy a chodníky, terénne úpravy SO-04 Detské ihrisko
Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“ v rozsahu: zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, zpracování Realizační dokumentace stavby, vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části, zajištění vytyčení všech drážních a inženýrských sítí v místě stavby, zajištění notifikace po ...
Rekonštrukcia budovy obecného domu Bánovce nad Ondavou
Predmetom obstarávania je rekonštrukcia budovy obecného domu Bánovce nad Ondavou. Predmet zákazky je detailne popísaný v súťažných podkladoch.
Obec Višňov – kanalizácia, dostavba
Projekt rieši dostavbu splaškovej kanalizácie v obci Višňov s prečerpaním odpadových vôd do jestvujúcej kanalizácie - stavba Sečovce - Albínov - Kanalizácia a následne odvedenie do ČOV Sečovce.
ÚVN - VoFN Praha - Parkovací dům - realizace
Předmětem veřejné zakázky „ÚVN-VoFN Praha - Parkovací dům - realizace“ je realizace novostavby parkovacího domu v areálu ÚVN v Praze dle projektové dokumentace vypracované společností VPÚ DECO Praha a.s. Práce budou probíhat dle PD.
Vodovod Nelešovice
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby vybudování vodovodu. Vodovod je na PE100 RC2 DN 80 a 50 v celkové délce 2541,5 metrů. Kapacitně je vodovod navržen dostatečně pro zásobení celé Obce. Trasa vede, je umístěna na pomezí zelených prostranstvích. Případný odtah nad kapacitních vod je vedeno po površích, které budou po položení ...