Zátoka pokoja
Predmetom verejného obstarávania sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho športového areálu, ktorý je dlhšiu dobu nevyužívaný na pretekárske a tréningové účely a je využívaný len na rekreačný individuálny šport a voľnočasové aktivity. Územie je ohraničené tokom rieky Váh na SZ, cestným mostom na SV, telesom hrádze na JV a ...
Dynamický nákupní systém pro udržovací práce na bytových domech v městské části Brno-střed
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému dle § 138 a násl. ZZVZ pro účely zadávání dílčích veřejných zakázek na stavební práce spočívající v udržovacích pracích na bytových jednotkách ve vlastnictví zadavatele. Hlavními udržovacími pracemi se rozumí zejména opravy elektroinstalace, plynoinstalace, rozvodů ZTI, ...
Modernizácia areálu JK EPONA Mútnik
Predmetom modernizácie areálu JK PONA Mútnik je: -oprava a modernizácia kolbyska a opracoviska, -oprava prístupovej komunikácie, -opravy a udržiavacie práce na spevnených plochách, -modernizácia a oprava oplotenia, -oprava šatní s vybudovaním bezbariéroveho vstupu a WC, -nákup techniky na údržbu športoviska, -nákup športového ...
D8 PHS Všestudy
Jedná se o demolici stávající PHS a výstavbu nové PHS na dálnici D8 v obci Všestudy. Výstavba navržené protihlukové stěny zajistí dodržení hygienického limitu 60 dB v denní době a 55 dB v noční době
Úprava křižovatky včetně rekonstrukce přilehlých úseků silnic III/12250 Holečkova ul.
Předmětem zakázky je oprava a úprava křižovatky stávajících komunikací III/12250 Holečkova ul. a II/141 Zeyerovy sady ve Vodňanech, včetně přilehlých úseků silnic, chodníků, vjezdů a parkovacích stání. Projektová dokumentace dále řeší obnovu stávajícího vodovodu a jednotné kanalizace v rozsahu odpovídající rekonstrukci celého průtahu včetně ...
D8 MÚK Zdiby, II.etapa
Předmětem zakázky je realizace stavební úpravy MÚK Zdiby na dálnici D8 spočívající ve výstavbě direktní větve pro umožnění lepšího odbočení z D8 na silnici I/9 směr Líbeznice.
FVE KOVOT Služín - 87,78 kWp - 2. vyhlášení
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci ...
Modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy Veľké Leváre
Predmetom zákazky je realizácia Projektu Modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy Veľké Leváre
Reštaurovanie exteriéru a modernizácia interiéru Domu umenia Fatra Žilina 02
Predmetom zákazky je reštaurovanie fasád Domu umenia Fatra, výmena okien a dverí čelnej fasády, modernizácia hľadiska a rozšírenie pódia, renovácia a doplnenie sedadiel a stoličiek.
Dynamický nákupní systém pro opravy bytových jednotek v městské části Brno-střed
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému dle § 138 a násl. ZZVZ pro účely zadávání dílčích veřejných zakázek na stavební práce spočívající v opravách bytových jednotek ve vlastnictví zadavatele. Podrobné podmínky pro zadání dílčích veřejných zakázek (týkající se předmětu dílčí veřejné zakázky, místa a termínu ...
Klení, čistírna odpadních vod a splašková kanalizace II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace v části území zadavatele s názvem Klení v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací (příloha dokumentace zadávacího řízení). Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace ...
Rekonstrukce MJIP FN Plzeň
Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech dokumentace pro ...
Novostavba ÚFM Objekt pro elektronové mikroskopy
Předmětem této veřejné zakázky je realizace novostavby objektu pro elektronové mikroskopy v areálu zadavatele Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. na ulici Žižkova v Brně, ve kterém je soustředěno více větších objektů Akademie věd. Nový objekt bude sloužit jako výzkumné pracoviště s elektronovými mikroskopy a jejich technickým vybavením a ...
Sanácia zosuvu na ceste III/1556, Rykynčice
Predmetom zákazky je stabilizovanie násypu cestného telesa cesty III/1556, rozšírenie cesty, výmena vrstiev vozovky, návrh odvodnenia vozovky a stabilizácia brehu Krupinice v rámci investičnej akcie Sanácia zosuvu na ceste III/1556, Rykynčice, v zmysle projektovej dokumentácie (prílohy č. 3 súťažných podkladov) ako aj ostatných príloh súťažných ...
Verejná kanalizácia a ČOV Pernek - Stoka A km 0,9775 - 1,301
Predmetom zákazky je dobudovanie časti splaškovej kanalizácie - Verejná kanalizácia a ČOV Pernek - Stoka "A" km 0,9775 - 1,301, ktorá bude slúžiť na odvádzanie splaškových odpadových vôd obce Pernek. Na stoke budú vybudované kanalizačné prípojky.
Silnice II/450, rekonstrukce mostu ev.č. 450-005 mezi obcemi Rudná pod Pradědem a Podlesí
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na silnici ev.č. Silnice II/450 - rekonstrukce mostu ev. č. 450-005 mezi obcemi Rudná pod Pradědem a Podlesí.
Silnice III/4597, rekonstrukce mostu ev.č. 4597-1 Kolná
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací rekonstrukce mostu ev.č. 4597-1 přes potok v obci Kolná.
Silnice III/01151, rekonstrukce mostu ev.č. 01151-12 Horní Lomná
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací novostavby mostu, a tímto vyvolanou úpravu úseku silnice III. třídy III/01151.
Soustava domovních ČOV pro obec Milý v k.ú. Milý
Jedná se o odkanalizování obce Milý soustavou 53 kusů domovních čistíren odpadních vod - viz PD.
Příprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domů Dobrá mysl v Hostinném  I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Dobrá mysl v Hostinném I. etapa, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Realizácia stavby: Stavebné úpravy denného centra a kuchyne pre sociálne služby
Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav existujúceho objektu denného centra a existujúceho objektu kuchyne so zázemím vyplývajúce z požiadavky navýšenia kapacity kuchyne a z toho vyplývajúcich zmien v dispozícii, zväčšenia priestoru pre rozvoz jedál, z požiadavky na zmenu dispozície denného centra a zlepšenia teplotechnických parametrov ...
Studená, intenzifikace ÚV
intenzifikace úpravny vody - bude provedena nová technologická linka pro úpravu vody, chemické hospodářství bude doplněno o chemikálie pro čištění keramických membrán, bude vybaveno novými zásobníky se snímači hladiny a novými dávkovacími čerpadly, bude provedena stavební příprava pro osazení nové stanice CO2 a dále budou provedeny další stavební ...
Výskumno-prezentačné centrum Parkov tmavej oblohy v Karpatoch
Uskutočnenie stavebných prác "VÝSKUMNO-PREZENTAČNÉ CENTRUM PARKOV TMAVEJ OBLOHY V KARPATOCH" podľa platnej projektovej dokumentácie stavby a podmienok grantu z fondov Európskej únie. Celok 1 - Hlavný objekt Empiro Celok 2 - Infraštruktúra (rozvody vody, studňa, žumpa, kanalizácia, spevnené plochy a oplotenie) Celok 3 - Zázemie s hygienickým ...
Prestavba budovy a zníženie spotreby energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad Ábelová
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Prestavba budovy a zníženie spotreby energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad Ábelová". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...
Základná škola s MŠ Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom – dopravné riešenie
Predmetom zákazky je rekonštrukcia dopravného priestoru pred Základnou školou s materskou školou Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom, so zameraním sa na zabezpečenie bezpečných koridorov pre dochádzanie žiakov do základnej a materskej školy prostredníctvom rôznych druhov dopravy. Navrhované riešenie počíta s vytvorením parkovacieho pruhu kiss & ride, ...