B.j.14 PB KoDuS Holasovice
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby. Stavba domu bude využívána k trvalému bydlení seniorů formou komunitního bydlení. V domě je 14 malých bytů (30–45 m2) pro 1-2 lidi, společenské prostory a ošetřovna. Jedná se o zastavitelnou plochu na pozemcích 394/7 a 394/8 – plocha obdélného půdorysu přesně na místě zbourané stodoly ...
Opatření k usměrnění návštěvnosti v Kyjovském údolí
• nahrazení dřevěného schodišťových stupňů pískovcovými • výměna dožilých dubových stupňů (fošny) na ocelových schodištích • výměna dubové pochozí plochy na vyhlídce • nahrazení stávajícího ocelové zábradlí různého druhu a provedení replikami dle původního s kovářsky opracovanými sloupky z tyčoviny, madla z tyčí • nahrazení dřevěných ...
Prestavba vnútorných priestorov Domu smútku vo Svite
V rámci uvedenej stavby budú uskutočnené tieto stavebné práce: - zateplenie plochej a pultovej strechy. - zateplenie časti obvodových konštrukcií budovy a sokla. - výmena okenných konštrukcií - pôvodné okenné konštrukcie budú vymenené za PVC profily s izolačným 3-sklom. V obradnej sieni sú navrhnuté nové exteriérové steny z Al profilov s ...
Rekonštrukcia objektu Meander
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia budovy účelového zariadenia Meander v Tatranskej Štrbe. Podrobná špecifikácia diela je uvedená v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou
Predmetom obstarávania je rekonštrukcia MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou s cieľom zvýšenia kapacity MŠ a zníženia energetickej náročnosti pavilónu B1.E materskej školy, ktorá obsahuje: a/ Zvýšenie kapacity MŠ nadstavbou pavilónu E b/ Zvýšenie energetickej hospodárnosti pavilónu B1.E zlepšením tepelnoizolačných vlastnosti obalových konštrukcii - ...
Revitalizácia priestoru Átria Trenčín
Predmetom zákazky je vytvorenie zazelenaného širokospektrálneho kultúrnospoločenského priestoru bývalého letného kina v Trenčíne s rôznorodým spektrom navrhovaných aktivít ako stmeľujúceho súboru mestských prvkov medzi centrom mesta a lesoparkom Brezina. Funkčne je priestor rozdelený na 3 časti: 1. časť - spodná zóna bližšie k vstupu do Átria ...
Obnova Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác na rekonštrukcii budovy Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach, tak aby bolo dosiahnuté zníženie spotreby energie pri prevádzke tejto budovy. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Rekonstrukce požární zbrojnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle smlouvy, projektu a povolení.
Zateplení ZŠ ve městě Třebenice
Částečné zateplení budovy 1. stupně Základní školy v Třebenicích, výměna oken dřevěných za plastová i dřevěná, repase vstupních dveří, rekonstrukce a zateplení střechy, fasáda.
Rekonštrukcia MK prepoj ul. Športová a ul. B. Němcovej a verejného osvetlenia
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul. Športová, v úseku od mosta cez Velický potok po križovatku s Ul. B. Němcovej, ktorá pozostáva z výmeny všetkých vrstiev vozovky, vrátane zhutnenia pláne a jej odvodnenie. Súčasťou je aj výstavba chodníka pre peších a rekonštrukcia verejného osvetlenia miestnej komunikácie a ...
Rámcová dohoda na stavební práce – opravy AHV vozovek na sil. I. tř. a dálnice D55
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek na silnicích I. třídy a dálnici D55 ve Zlínském kraji. V rámci zakázky se jedná o provádění jak oprav malého rozsahu, tak i o provádění tzv. velkoplošných vysprávek vše s technologickým využitím strojního vybavení včetně zajištění dopravně inženýrského opatření.
Stavba parkovacího domu v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je stavba parkovacího domu v areálu nemocnice (jedná se o nezastavěné území) dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace
Protipovodňová opatření - oprava opěrných zídek a opěrných břehů Ludgeřovického potoka
Předmětem veřejné zakázky je stavba, která řeší sanaci a opravu porušené části stávajícího opevnění koryta vodního toku Ludgeřovický potok ve formě tzv. udržovacích prací.
HUSK Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO
Názov predmetu zákazky: HUSK Limes Romanus rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO 1. Logický celok: Rímske a národopisné múzeum Kelemantia-zmena projektu Umelecko-remeselné dielne ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU Objekt je situovaný na parcele č. 528/1, 528/4 k.ú. Iža v centrálnej časti obce Iža. Na pozemku č.528/1 ...
Provozní budova sportovního areálu Trnava
Předmětem plnění zakázky je výstavba nové provozní budovy sportoviště se sociálním a technickým zázemím v k. ú. Trnava, na pozemcích p.č. 6119, 6121, okres Třebíč, Kraj Vysočina. Budova je provozně rozdělena na sociální zázemí pro uživatele areálu (šatny, WC, sprchy pro domácí, hosté a rozhodčí), administrativní část, skladová část, prostor pro ...
Modernizácia zákrokovej sály na Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom modernizácie zákrokovej sály na Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny v NÚDCH Bratislave. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Úspora energií na vytápění, osvětlení a chlazení v areálu provozovny ŘEZPOF spol. s r.o.
Předmětem výběrového řízení je dodávka opatření ke snížení spotřeby elektrické energie a zemního plynu v budově „kanceláří a skladové haly“ výměnou oken, zateplením, výměnou kotle, modernizací osvětlení a modernizací technologického chladicího systému.
MVN Hostokryje, oprava funkčních objektů, koruny hráze a odstranění sedimentu z nádrže
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava funkčních objektů, koruny hráze a odstranění sedimentů, které budou na základě výsledků rozborů ukládány na pozemky náležející do zemědělského půdního fondu.
Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov
Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.
Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov - 2. etapa
Predmetom zakazky je modernizacia cesty II/542 Slovenska Ves - Spisska Stara Ves v celkovej dlzke 11,046 km vratane rekonstrukcie priepustov a modernizacia cesty II/543 Haligovce - Spisska Stara Ves v celkovej dlzke 10,806 km vratane rekonstrukcia mostneho objektu 543-016, rekonstrukcie priepustov a stabilizacie cestneho telesa vo vybranych ...
Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo-Bardejov a Svidník na TEN-T koridor
Predmetom zákazky je v ramci zlepsenia dopravneho napojenia okresov Jaslo - Bardejov Svidnik je riesena rekonstrukcia cesty III/3490 a III/3500. Navrhnute useky ciest na modernizaciu a rekonstrukciu pozostavaju teda z tychto lokalit: cesta III/3490 Raslavice - Lopuchov, stabilizacia zosuvu na ceste III/3490 v km 2,440, cesta III/3500 Stulany, ...
Rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch v meste Humenné
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii ciest a chodníkov v meste Humenné. Objektová skladba predmetu zákazky je: Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Sídlisku Poľana I. etapa po ulicu Iljikčana Výstavba nového úseku chodníka na Brestovskej ulici Odvodnenie chodníka pri areáli Základnej školy Hrnčiarska Rekonštrukcia ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy nového Chirurgického pavilónu
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác na budove nového Chirurgického pavilónu v zmysle Súťažných podkladov a ich príloh.
Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba, ktorej hlavným zámerom je využitie jestvujúceho objektu + prístavby na objekt ubytovacieho zariadenia sociálnych služieb poskytujúcim rodinné ubytovanie, v ktorom sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou.
Prestavba priesečnej križovatky na okružnú, sídlisko JUH
Predmetom zákazky je Prestavba priesečnej križovatky na okružnú, sídlisko JUH. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.