Březník – kanalizace a ČOV

Březník – kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Březník – kanalizace a ČOV“, spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace, na kterou budou napojeni všichni obyvatelé obce Březník a výstavba ČOV o kapacitě 740 EO. Jedná se tedy o výstavbu kanalizace k odvádění splaškových vod z nemovitostí a výstavbu nové ČOV. Podkladem pro vypracování nabídky je ...

Poptáváme vodní zdroj

Poptáváme vodní zdroj

Poptáváme vodní zdroj do EO 100 obyvatel se zprovozněním do konce měsíce srpna 2017.

Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle

Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle

Předmětem veřejné zakázky je novostavba splaškové kanalizace, včetně jednotlivých veřejných částí přípojek. Novostavba je navržena za účelem odkanalizování obcí Kamenná a Rohle. Nové budovaná splašková kanalizace bude zakončena na navrhovaném objektu mechanicko-biologické ČOV v obci Rohle. Kapacita ČOV je navržena pro 1070 EO.

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV – nové vyhlášení

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV – nové vyhlášení

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod ve městě Strmilov včetně souvisejících prací.

ČOV Slavkov u Brna - mechanické předčištění a ČS

ČOV Slavkov u Brna - mechanické předčištění a ČS

Předmětem zakázky je částečná rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) Slavkov u Brna. V rámci rekonstrukce bude provedena výstavba dvou nových stavebních objektů, umístěných na stávající volné ploše uvnitř areálu ČOV, montáž nového TLG-zařízení pro systém mechanického předčištění a přeložky a úpravy části podzemních sítí v ...

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou především stavební práce - výstavba gravitační splaškové kanalizace v obci Pocinovice včetně výstavby čistírny odpadních vod (ČOV) a výstavba vodovodu v obci Pocinovice včetně výstavby vodojemu. Zakázka je vymezena rozsahem a členěním podle Dokumentace pro provádění stavby (vydané v dubnu 2015 společností ...

Kanalizace a ČOV Kokory – nové vyhlášení

Kanalizace a ČOV Kokory – nové vyhlášení

Předmětem zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Kokory, jejímž účelem je odvádění a čištění splaškových odpadních vod z území obce Kokory, k.ú. Kokory, oddílnou kanalizací ukončenou ČOV pro 1580 EO. Na projektované splaškové kanalizaci v obci budou umístěny 3 čerpací stanice. V objektu ČOV bude vstupní čerpací stanice (ČS).

Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

výstavba kanalizačních stok a čistírny odpadních vod, výstavba rozvodných vodovodních řadů v intravilánu obce Jezdovice a zásobovacího řadu, výstavba odbočení vodovodních přípojek

Žádovice – odkanalizování obce

Žádovice – odkanalizování obce

Předmětem zakázky je dobudování kanalizace v obci Žádovice a výstavba čistírny odpadních vod včetně příslušných stavebních objektů a provozních souborů nutných pro provoz ČOV. V obci je částečně vybudována jednotná kanalizace s jednotlivými výustěmi do vodních toků. Dobudováním kanalizace se stávající vyústění do toku podchytí a sběračem „A“ se ...

SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod

SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod

Jedná se o výstavbu nové technologické čistírny odpadních vod. Stavba se skládá z ocelové haly (jednopodlažní objekt s vnitřní dvoupodlažní vestavbou a přístavbou kompresorovny, rozměry haly jsou 20,2 x 15,2 m, kompresorovna 3,1x8,2 m, nosná konstrukce je tvořena ocelovými válcovými profily, střešní konstrukce skládaná, tvořená trapézovým ...

ČOV Holešov - III. etapa - Oprava šnekové čerpací stanice

ČOV Holešov - III. etapa - Oprava šnekové čerpací stanice

Předmět veřejné zakázky je oprava šnekové čerpací stanice ČOV Holešov.

Plchov, kanalizace, výstavba čističky odpadních vod

Plchov, kanalizace, výstavba čističky odpadních vod

Výstavba stok a přípojek splaškové kanalizace (výtlačná a gravitační). Stavba ČOV.

Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV

Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV

Předmětem zakázky je stavba „Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV“ a související práce a dodávky vč. souvisejících zeměměřičských a projekčních prací. Předmětem zakázky závazek poskytnout určité činnosti při provádění zkušebního provozu stavby. Stavbou je výstavba nové dílem gravitační a dílem výtlakové splaškové ...

Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV

Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok, ktorými sa zabezpečí zhotovenie diela v katastri obci Oborín v rozsahu: - SO 10 Kanalizačná sieť Oborín - SO 39 Odbočenie pre kanalizačné prípojky v Oboríne. Podrobne uvedené v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby a výkazu výmer (zadanie), ktoré tvoria ...

Intenzifikace úpravny vody Herlíkovice

Intenzifikace úpravny vody Herlíkovice

Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace úpravny vod. Jedná se o stavební úpravy stávající budovy a vybudování nové akumulační nádrže, nádrže prací vody, propojovacích rozvodů. U stávajícího vodojemu vybudování nové provzdušňovací věže. Podrobný popis stavby je uveden v průvodní a technické zprávě, které tvoří přílohu kvalifikační dokumentace.

Rekonštrukcia ČOV - V Kaštieli, ZSS Horné Obdokovce

Rekonštrukcia ČOV - V Kaštieli, ZSS Horné Obdokovce

Predmetom zákazky Rekonštrukcia ČOV V KAŠTIELI ZSS Horné Obdokovce je rekonštrukcia čističky odpadových vôd. Stavba ČOV je umiestnená v areáli ZSS, na mieste existujúcich objektov pôvodnej ČOV. Vzhľadom na klimatické podmienky, v ktorých sa nachádza ČOV, sa uvažuje s podzemnými nádržami s prekrytím stropnou betónovou doskou so sprístupnením cez ...

Rekonstrukce ČOV Blažejovice

Rekonstrukce ČOV Blažejovice

Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby a výkazu výměr, rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod v obci Blažejovice za účelem čištění splaškových vod dle stanovených parametrů. Součástí dodávek a prací je zajištění nepřetržité likvidace odpadních vod natékajících na ČOV po celou ...

Manažer projektu – Kanalizace a ČOV obce Veřovice

Manažer projektu – Kanalizace a ČOV obce Veřovice

Předmětem této zakázky jsou manažerské a inženýrské služby a související poradenství (dále jen „Služby“) v rámci přípravy, realizace a vyhodnocení vodohospodářského projektu „Kanalizace a ČOV obce Veřovice“.

Běšiny - Kanalizace a ČOV

Běšiny - Kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové oddílné splaškové kanalizace v celkové délce 5798,8 m a nové čistírny odpadních vod (ČOV) o projektované kapacitě 1200 ekvivalentních obyvatel (1 EO = 60 g BSK5/os/d) pro odvádění a čištění komunálních odpadních vod obce Běšiny. Kanalizace je řešena jako gravitační systém stok splaškové kanalizace s ...

Nová retenční nádrž na ČOV + ČKV Sever

Nová retenční nádrž na ČOV + ČKV Sever

Předmětem plnění Veřejné zakázky je řádné a včasné zhotovení Díla s názvem „Nová retenční nádrž na ČOV + ČKV Sever“ specifikovaného v technické zprávě vypracované zadavatelem a v projektové dokumentaci vypracované Ing. Janem Šintákem, IČO: 11386096, se sídlem Kolová 2, Kolová, 36214, v 09/2014, číslo zakázky 04-04/2014 (technická zpráva a ...

Častkov - kanalizácia a ČOV, vetvy A4, A5, A7

Častkov - kanalizácia a ČOV, vetvy A4, A5, A7

Obec Častkov má čiastočne vybudovanú splaškovú kanalizáciu. Účelom stavby bude gravitačne odvádzať splaškové odpadové vody z domov do čistiarne odpadových vôd.

Chválenice – ČOV a kanalizace – 1. etapa

Chválenice – ČOV a kanalizace – 1. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebního díla „Chválenice – ČOV a kanalizace – 1. etapa“ v k. ú. Chválenice a Želčany včetně zajištění kolaudačního souhlasu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Poptávám projekci čistírny odpadních vod

Poptávám projekci čistírny odpadních vod

Poptávám zhotovení projektu na čističku odpadních vod.

Huzová – splašková kanalizace a ČOV Arnoltice

Huzová – splašková kanalizace a ČOV Arnoltice

Arnoltice – místní část obce Huzová, nemají v současné době uspokojivě řešenou likvidaci odpadních vod. V této části obce není vybudována kanalizace a splaškové odpadní vody jsou likvidovány v septicích a jímkách na vyvážení. Vedení obce Huzová se rozhodlo problematiku odpadních vod v Arnolticích řešit. Stavba kanalizace a ČOV Arnoltice bude ...

Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele woredy Loka Abaya v zóně Sidama

Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele woredy Loka Abaya v zóně Sidama

Předmětem plnění zakázky jsou především dodávky zahrnující technologii pro dodávky vody, zejména vodovody, rezervoár, generátor, transformátor a vodní čerpadlo. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky jsou také služby zahrnující budování kapacit v oblasti údržby a provozu pro zajištění samostatného řízení systému zásobování vodou místními ...

(záznamy 1/25 z 2077)  strana 1 / 84