Kanalizace Jivina

Kanalizace Jivina

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – odkanalizování obce Jivina novou splaškovou kanalizací zakončenou novou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Nakládání s dešťovými vodami není dotčeno a bude řešeno současným způsobem - stávající dešťovou kanalizací. Recipientem ČOV je bezejmenný vodní tok ve správě Lesů ČR (IDVT ...

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby kanalizace a ČOV v obci Určice. V obci bude vybudován oddílný systém kanalizace. Dešťové vody budou odváděny stávající dešťovou kanalizací, likvidace splaškových vod bude řešena novou splaškovou kanalizací ukončenou na nové ČOV umístěné na východním konci obce, za rybníkem. Vyčištěné odpadní vody z ...

Výstavba nové ČOV a kanalizace v obci Podsedice

Výstavba nové ČOV a kanalizace v obci Podsedice

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby splaškové kanalizace v obcích Podsednice a Chrášťany a stavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 700 EO. Splašková stoková síť v obcích bude tvořena dvěma čerpacími stanicemi a stokami gravitační a tlakové kanalizace. Čištění odpadních vod bude probíhat na nové ČOV v obci Podsednice. ...

Likvidace odpadních vod Nelešovice - Kanalizace a ČOV

Likvidace odpadních vod Nelešovice - Kanalizace a ČOV

Předmětem řízení je výběr generálního dodavatele pro stavbu „ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD NELEŠOVICE, KANALIZACE A ČOV Lokalita pro stavbu areálu ČOV je navržena v nezastavěné části obce Nelešovice v prostoru pole na parcele č. 238/1 pod obcí, směrem na obec Kokory, mezi krajskou komunikací III/ 43615 a Nelešovickým potokem. Lokalita pro ...

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice II

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice II

Cílem zakázky je vybudování plně funkční provozuschopné gravitační splaškové kanalizace včetně odboček k jednotlivým nemovitostem, vybudování plně funkční centrální čistírny odpadních vod a napojení splaškové kanalizace na tuto čistírnu, vybudování plně funkčního a provozuschopného vodovodu pro rozvod pitné vody včetně odboček k jednotlivým ...

Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR1

Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR1

Předmětem plnění je výstavba biotechnologického systému k čištění důlních vod čerpaných z MR 1. Stavba se skládá provzdušňovacího objektu, šesti usazovacích a čistících liniích a jedné stabilizační a dočišťovací nádrže. Součástí je i osazení technologií (přívod a odvod vody).

Zpracování projektové dokumentace - DUR na ÚČOV - rekonstrukce staré vodní linky

Zpracování projektové dokumentace - DUR na ÚČOV - rekonstrukce staré vodní linky

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na akci „ÚČOV – rekonstrukce staré vodní linky“, č. akce 12G6500, pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně inženýrské činnosti a získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby.

Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí

Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí

Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizačního sběrače, čistírny odpadních vod a čerpací jímky v Počenicích - Tetěticích. Projektová dokumentace řeší kanalizaci jednotnou, přípojku vody, přípojku nn, zpevněnou komunikaci a vlastní ČOV v Počenicích. Účelem je svedení zejména odpadních vod splaškových na centrální ČOV, kde dojde k jejich ...

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) –  Zhotovitel stavby

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – Zhotovitel stavby

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce je tedy výstavba zcela nového objektu filtrace s granulovaným aktivním uhlím (GAU filtrace), výstavba nového kolektoru propojující nový objekt GAU filtrace se stávající halou filtrace a stavební úpravy několika stávajících objektů úpravny – zejména na obtokovém kanálu ozonizace, na ...

Kanalizace obce a ČOV Počaply

Kanalizace obce a ČOV Počaply

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace v obci Počaply. Celková délka navržené kanalizace je 1265m a výstavba nové ČOV s kapacitou 200 EO.

Štěnovický Borek - rozšíření ČOV

Štěnovický Borek - rozšíření ČOV

Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV spočívající ve změně původní technologie typu D-N na modernější a efektivnější technologii se systémem R-D-N s účelným využitím všech stávajících technologických nádrží v ČOV.

Kratonohy kanalizace a čistírna odpadních vod

Kratonohy kanalizace a čistírna odpadních vod

Předmětem je provedení stavebních prací spočívajících ve zhotovení stavby Kratonohy kanalizace a čistírna odpadních vod dle projektové dokumentace P-AQUA s.r.o. Technicke? podmi?nky na pr?edme?t ver?ejne? zaka?zky jsou uvedeny v ra?mci obchodni?ch podmi?nek a projektove? dokumentace. S ohledem na zdroj financova?ni? ver?ejne? zaka?zky musi? by?t ...

Březník – kanalizace a ČOV

Březník – kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Březník – kanalizace a ČOV“, spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace, na kterou budou napojeni všichni obyvatelé obce Březník a výstavba ČOV o kapacitě 740 EO. Jedná se tedy o výstavbu kanalizace k odvádění splaškových vod z nemovitostí a výstavbu nové ČOV. Podkladem pro vypracování nabídky je ...

Poptáváme vodní zdroj

Poptáváme vodní zdroj

Poptáváme vodní zdroj do EO 100 obyvatel se zprovozněním do konce měsíce srpna 2017.

Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle

Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle

Předmětem veřejné zakázky je novostavba splaškové kanalizace, včetně jednotlivých veřejných částí přípojek. Novostavba je navržena za účelem odkanalizování obcí Kamenná a Rohle. Nové budovaná splašková kanalizace bude zakončena na navrhovaném objektu mechanicko-biologické ČOV v obci Rohle. Kapacita ČOV je navržena pro 1070 EO.

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV – nové vyhlášení

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV – nové vyhlášení

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod ve městě Strmilov včetně souvisejících prací.

ČOV Slavkov u Brna - mechanické předčištění a ČS

ČOV Slavkov u Brna - mechanické předčištění a ČS

Předmětem zakázky je částečná rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) Slavkov u Brna. V rámci rekonstrukce bude provedena výstavba dvou nových stavebních objektů, umístěných na stávající volné ploše uvnitř areálu ČOV, montáž nového TLG-zařízení pro systém mechanického předčištění a přeložky a úpravy části podzemních sítí v ...

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou především stavební práce - výstavba gravitační splaškové kanalizace v obci Pocinovice včetně výstavby čistírny odpadních vod (ČOV) a výstavba vodovodu v obci Pocinovice včetně výstavby vodojemu. Zakázka je vymezena rozsahem a členěním podle Dokumentace pro provádění stavby (vydané v dubnu 2015 společností ...

Kanalizace a ČOV Kokory – nové vyhlášení

Kanalizace a ČOV Kokory – nové vyhlášení

Předmětem zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Kokory, jejímž účelem je odvádění a čištění splaškových odpadních vod z území obce Kokory, k.ú. Kokory, oddílnou kanalizací ukončenou ČOV pro 1580 EO. Na projektované splaškové kanalizaci v obci budou umístěny 3 čerpací stanice. V objektu ČOV bude vstupní čerpací stanice (ČS).

Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

výstavba kanalizačních stok a čistírny odpadních vod, výstavba rozvodných vodovodních řadů v intravilánu obce Jezdovice a zásobovacího řadu, výstavba odbočení vodovodních přípojek

Žádovice – odkanalizování obce

Žádovice – odkanalizování obce

Předmětem zakázky je dobudování kanalizace v obci Žádovice a výstavba čistírny odpadních vod včetně příslušných stavebních objektů a provozních souborů nutných pro provoz ČOV. V obci je částečně vybudována jednotná kanalizace s jednotlivými výustěmi do vodních toků. Dobudováním kanalizace se stávající vyústění do toku podchytí a sběračem „A“ se ...

SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod

SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod

Jedná se o výstavbu nové technologické čistírny odpadních vod. Stavba se skládá z ocelové haly (jednopodlažní objekt s vnitřní dvoupodlažní vestavbou a přístavbou kompresorovny, rozměry haly jsou 20,2 x 15,2 m, kompresorovna 3,1x8,2 m, nosná konstrukce je tvořena ocelovými válcovými profily, střešní konstrukce skládaná, tvořená trapézovým ...

ČOV Holešov - III. etapa - Oprava šnekové čerpací stanice

ČOV Holešov - III. etapa - Oprava šnekové čerpací stanice

Předmět veřejné zakázky je oprava šnekové čerpací stanice ČOV Holešov.

Plchov, kanalizace, výstavba čističky odpadních vod

Plchov, kanalizace, výstavba čističky odpadních vod

Výstavba stok a přípojek splaškové kanalizace (výtlačná a gravitační). Stavba ČOV.

Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV

Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV

Předmětem zakázky je stavba „Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV“ a související práce a dodávky vč. souvisejících zeměměřičských a projekčních prací. Předmětem zakázky závazek poskytnout určité činnosti při provádění zkušebního provozu stavby. Stavbou je výstavba nové dílem gravitační a dílem výtlakové splaškové ...

(záznamy 1/25 z 2089)  strana 1 / 84