Stružná, ČOV - intenzifikace

Stružná, ČOV - intenzifikace

Strojní část řeší technologické vystrojení nových objektů a převystrojení stávajících objektů za účelem navýšení celkové kapacity. Rozsah navrhované intenzifikace spočívá ve vybudování nové vstupní ČS a převystojením stávající nádrže a k doplnění radiální dosazovací nádrže a nového zařízení chemického hospodářství.

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace a nové ČOV v obci Hřivice, která je navržena na 700 EO a výstavba kanalizace v místní části Touchovice, která bude napojena na novou ČOV. Celková délka kanalizace je 7,5 km, z toho je 4,1 km gravitační kanalizace, 1,8 km výtlaku a 1,6 km kanalizačních přípojek.

Poptávám dodávku čističky dešťové vody

Poptávám dodávku čističky dešťové vody

Poptávám čističku deštové vody, změna deštové vody na pitnou vodu. Jedna se o chatovou oblast bez možností připojit se na vodovodní řád.

Výstavba kanalizace a ČOV Záhoří

Výstavba kanalizace a ČOV Záhoří

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace v místních částech Dolní a Horní Záhoří a nové ČOV v Dolním Záhoří, která je navržena na 600 EO. Celková délka kanalizace je 2862,5 m a cca 534 m veřejných částí kanalizačních přípojek

Hořesedly - splašková kanalizace a ČOV

Hořesedly - splašková kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace včetně dvou veřejných čerpacích stanic (ČS 1 a ČS 2) a biologicko-mechanické čistírny odpadních vod (ČOV) Hořesedly 600 EO. Stavba zahrnuje též odpad DN 250 z ČOV do vodoteče, elektropřípojky pro ČOV a ČS, vodovodní přípojku jako zdroj vody pro ČOV Hořesedly a účelovou ...

Hořesedly - splašková kanalizace a ČOV

Hořesedly - splašková kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace včetně dvou veřejných čerpacích stanic (ČS 1 a ČS 2) a biologicko-mechanické čistírny odpadních vod (ČOV) Hořesedly 600 EO. Stavba zahrnuje též odpad DN 250 z ČOV do vodoteče, elektropřípojky pro ČOV a ČS, vodovodní přípojku jako zdroj vody pro ČOV Hořesedly a účelovou ...

Přepracování ČOV1 na čerpací stanici, Bohdaneč

Přepracování ČOV1 na čerpací stanici, Bohdaneč

Předmětem veřejné zakázky je přepracování prostoru původní čistírny odpadních vod na čerpací stanici za účelem přečerpávání splaškových odpadních vod do stávající obecní kanalizace a dále jejich odvedení na obecní ČOV.

Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování

Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování“, zpracované v 03/2016 společností G-Consult. Předmětem plnění je vybudování vodovodního řádu včetně přípojek, vybudování nové splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod a ...

Splašková kanalizace a ČOV, Zhoř

Splašková kanalizace a ČOV, Zhoř

Předmětem veřejné zakázky je stavba splaškové kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Zhoř u Jihlavy. Navrhovaná stavba se nachází v zastavěné části obce. Nová splašková kanalizace bude odvádět splaškové vody ze všech stávajících nemovitostí produkujících splaškové vody do navrhované čistírny odpadních vod. V rámci stavby ČOV bude vybudována ...

Intenzifikace ČOV Slavkov

Intenzifikace ČOV Slavkov

Předmětem veřejné zakázky je výstavba ČOV v obci Slavkov u Opavy.

Votice – intenzifikace ČOV

Votice – intenzifikace ČOV

Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV s kapacitou 5500 EO ve městě Votice. Intenzifikovaná ČOV je navržena na kapacitu 9 950EO.

Mšec - výstavba kanalizace a ČOV

Mšec - výstavba kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod v městyse Mšec ve Středočeském kraji. Předmětem stavebních prací je vy?stavba kanalizace a ČOV pro 1200 EO včetně doprovodny?ch objektů.

Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obcích Oldřiš a Borová vč. ČOV.

Velký Malahov – vodovod, kanalizace a ČOV a Ostromeč – vodovod a kanalizace

Velký Malahov – vodovod, kanalizace a ČOV a Ostromeč – vodovod a kanalizace

VELKÝ MALAHOV - VODOVOD A KANALIZACE Kanalizační stoky PP DN 250 1526,38m Odbočky pro domovní přípojky PVC DN150 326,0m Celkem kanalizace 1852,38m Vodovodní řady PE DE 90 345,32m Vodovodní přípojky PE DE 25 121,40m Celkem vodovod 466,72m VELKÝ MALAHOV - ČOV Zastavěná plocha 114,13 m2 Obestavěný prostor 940,70 m3 Zpevněné plochy 33,80 ...

ČOV Blížejov

ČOV Blížejov

Navrhovaná stavba nové centrální ČOV pro obec Blížejov se nachází v extravilánu obce, na jejím jihovýchodním okraji v blízkosti stávající ČOV. Nový areál ČOV se bude nacházet na pozemku vedle komunikace Blížejov-Osvračín a poblíž železniční trati Plzeň- Domažlice. Přístup k objektu bude umožněn stávajícím sjezdem z komunikace III/18310. Zábor ...

Předmětem veřejné zakázky je výměna provzdušnění a doplnění technologie ČOV

Předmětem veřejné zakázky je výměna provzdušnění a doplnění technologie ČOV

Předmětem veřejné zakázky je výměna provzdušnění a doplnění technologie ČOV o zařízení pro měření průtoku, kdy bude do odtokového potrubí DN 150 vyčištěné vody vložena plastová šachta s vestavěným měrným žlabem. Hloubka vody bude měřena ultrazvukovým senzorem, signál bude převeden do vyhodnocovací jednotky, kde bude zpracován na hodnotu okamžitého ...

Kanalizace Jivina

Kanalizace Jivina

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – odkanalizování obce Jivina novou splaškovou kanalizací zakončenou novou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Nakládání s dešťovými vodami není dotčeno a bude řešeno současným způsobem - stávající dešťovou kanalizací. Recipientem ČOV je bezejmenný vodní tok ve správě Lesů ČR (IDVT ...

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby kanalizace a ČOV v obci Určice. V obci bude vybudován oddílný systém kanalizace. Dešťové vody budou odváděny stávající dešťovou kanalizací, likvidace splaškových vod bude řešena novou splaškovou kanalizací ukončenou na nové ČOV umístěné na východním konci obce, za rybníkem. Vyčištěné odpadní vody z ...

Výstavba nové ČOV a kanalizace v obci Podsedice

Výstavba nové ČOV a kanalizace v obci Podsedice

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby splaškové kanalizace v obcích Podsednice a Chrášťany a stavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 700 EO. Splašková stoková síť v obcích bude tvořena dvěma čerpacími stanicemi a stokami gravitační a tlakové kanalizace. Čištění odpadních vod bude probíhat na nové ČOV v obci Podsednice. ...

Likvidace odpadních vod Nelešovice - Kanalizace a ČOV

Likvidace odpadních vod Nelešovice - Kanalizace a ČOV

Předmětem řízení je výběr generálního dodavatele pro stavbu „ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD NELEŠOVICE, KANALIZACE A ČOV Lokalita pro stavbu areálu ČOV je navržena v nezastavěné části obce Nelešovice v prostoru pole na parcele č. 238/1 pod obcí, směrem na obec Kokory, mezi krajskou komunikací III/ 43615 a Nelešovickým potokem. Lokalita pro ...

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice II

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice II

Cílem zakázky je vybudování plně funkční provozuschopné gravitační splaškové kanalizace včetně odboček k jednotlivým nemovitostem, vybudování plně funkční centrální čistírny odpadních vod a napojení splaškové kanalizace na tuto čistírnu, vybudování plně funkčního a provozuschopného vodovodu pro rozvod pitné vody včetně odboček k jednotlivým ...

Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR1

Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR1

Předmětem plnění je výstavba biotechnologického systému k čištění důlních vod čerpaných z MR 1. Stavba se skládá provzdušňovacího objektu, šesti usazovacích a čistících liniích a jedné stabilizační a dočišťovací nádrže. Součástí je i osazení technologií (přívod a odvod vody).

Zpracování projektové dokumentace - DUR na ÚČOV - rekonstrukce staré vodní linky

Zpracování projektové dokumentace - DUR na ÚČOV - rekonstrukce staré vodní linky

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na akci „ÚČOV – rekonstrukce staré vodní linky“, č. akce 12G6500, pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně inženýrské činnosti a získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby.

Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí

Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí

Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizačního sběrače, čistírny odpadních vod a čerpací jímky v Počenicích - Tetěticích. Projektová dokumentace řeší kanalizaci jednotnou, přípojku vody, přípojku nn, zpevněnou komunikaci a vlastní ČOV v Počenicích. Účelem je svedení zejména odpadních vod splaškových na centrální ČOV, kde dojde k jejich ...

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) –  Zhotovitel stavby

PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU) – Zhotovitel stavby

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce je tedy výstavba zcela nového objektu filtrace s granulovaným aktivním uhlím (GAU filtrace), výstavba nového kolektoru propojující nový objekt GAU filtrace se stávající halou filtrace a stavební úpravy několika stávajících objektů úpravny – zejména na obtokovém kanálu ozonizace, na ...

(záznamy 1/25 z 2105)  strana 1 / 85