Doplnění ČOV Pec pod Sněžkou. lapák tuků
Předmětem veřejné zakázky je doplnění objektu lapáku tuků v ČOV Pec pod Sněžkou. Cílem zakázky je doplnění technologické linky podzemní ČOV o objekt lapáku tuků s potřebnými strojními součástmi a trubními rozvody.
Splašková kanalizace a ČOV Úhonice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Úhonice ve Středočeském kraji.
Kanalizácia a ČOV  obce Bukovec
Predmetom zákazky sú stavebné práce, realizácia výstavby ČOV pre obec Bukovec v rozsahu zodpovedajúcemu predloženému výkazu výmer a k ním príslušnej projektovej dokumentácie a sprievodnej projektovej dokumentácie.
Obec Archlebov - ČOV a stoková síť 2022
Jedná se stavební práce, jejichž podrobná specifikace je uvedena v této zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Splašková kanalizace a ČOV Lukavice
Výstavba splaškové kanalizace na celém zastavěném území obce Lukavice v délce 7 383 m. Dále jsou v rámci této akce navrženy 4 čerpací stanice. Dále je v rámci této akce navržena na severozápadním okraji obce nová čistírna odpadních vod (staveb. i technolog. část ČOV). Kapacitně je tato ČOV navržena na připojení 1100 EO. Dále jsou v rámci této akce ...
Odkanalizování obce Jakartovice systémem MDČOV
Jedná se o novou stavbu soustavy 206 ks DČOV včetně příslušenství. U domovních čistíren odpadních vod jsou navrhovanými parametry účinnost čištění. DČOV jsou navrhovány tak, aby vyhověly požadavkům na účinnost čištění odpadních vod a kvalitu vypouštěné předčištěné vody dané Výzvou č. 12/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory vydanou v ...
Obec Klenovice na Hané - ČOV a stoková síť
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování pro obec Klenovice na Hané. Splaškové odpadní vody budou odváděny prostřednictvím vybudované stokové sítě na nově budovanou ČOV (pro 1100 EO) v Klenovicích na Hané. Stokové sítě budou tvořeny novými úseky splaškové gravitační kanalizace, tlakové splaškové kanalizace a kanalizačními přípojkami. Stoková ...
Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou II
Předmětem plnění veřejné zakázky je intenzifikace a rekonstrukce ČOV v městě Týnec nad Sázavou.
Kolárovo - dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV
Predmetom stavebných prác je zhotovenie diela pod názvom: Kolárovo dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV v nasledovnom rozsahu: Kanalizácia: výstavba tlakovej kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vôd z mesta Kolárovo v dĺžke 26 375,35 m z rúr HDPE vrátane tlakových kanalizačných odbočení v dĺžke 17 701,79 m, obnova čerpacích ...
Kanalizace a ČOV v obci Jedousov, výstavba vodovodu Jedousov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování mechanicko_biologické ČOV pro 200 EO, splaškové kanalizace včetně výstavby veřejné části kanalizačních přípojek a dále ve výstavbě vodovodu včetně výstavby veřejné části vodovodních přípojek. Vymezení předmětu veřejné zakázky KANALIZACE A ČOV V OBCI JEDOUSOV: Jedná se o ...
Vodovod, ČOV a tlaková kanalizace Pučery a Chotouchov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě vodovodu, tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Kořenice ve Středočeském kraji.
Intenzifikace ČOV Ostředek
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Ostředek. Na intenzifikovanou ČOV bude napojena část obce ze současnými 217 obyvateli.
Čistírna odpadních vod Řisuty, Malíkovice
Předmětem zakázky je vybudování čistírny odpadních vod pro obce Řisuty a Malíkovice.
Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín - kanalizace II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je výstavba II. etapy kanalizace o celkové délce cca 2224 m a cca 798 m souvisejících odboček pro přípojky. Součástí plnění je i doplnění strojně technologické části ČOV včetně napojení nn a souvisejících prací k umožnění napojení nových producentů odpadních vod. Bližší podrobnosti jsou v projektové dokumentaci na profilu ...
Nová splašková kanalizace a čerpací řád na ČOV Světlá nad Sázavou
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování novostavby kanalizační sítě - stavby oddílné splaškové kanalizace je bezpečné gravitační odvedení splaškových odpadních vod produkovaných v nemovitostech na území obce Nová Ves u Světlé na centrální čerpací stanici odkud budou odpadní vody čerpány do kanalizačního systému ...
Nesuchyně - tlaková kanalizace a ČOV
Podrobně je předmět plnění (zakázky) vymezen v přiložené projektové dokumentaci a výkazu výměr, který byl zpracován firmou viz projektová dokumentace. Realizace veřejné zakázky bude probíhat za plného provozu.
Dovybavení kalové koncovky ČOV Cheb - solární sušení kalů
Předmětem veřejné zakázky je zpracování všech potřebných stupňů projektové dokumentace a stavební práce spočívající ve výstavbě solární sušárny čistírenských kalů. Bližší podrobnosti jsou v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
Splašková kanalizace a ČOV Libuň
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace a ČOV v obci Libuň.
Splašková kanalizace a ČOV Lučice
Účelem stavby jako celku je odvádění odpadních vod z obce Lučice na nově navrženou centrální ČOV, kde budou odpadni vody likvidovány. Celková délka kanalizačních stok je 5 291,7 m. Provedení dvou prefabrikovaných čerpacích stanic. Provedení kanalizačních výtlaků, přípojek NN k ČS a ČOV. Výstavba ČOV pro 800 EO. Provedení vodovodní přípojky k ČOV. ...
Maleč - čistírna odpadních vod a kanalizace a Maleč - rekonstrukce vodovodu v průtahu obcí
výstavba nové obecní ČOV včetně příjezdové komunikace k ČOV a napojení ČOV na vodovodní řad a el. energii, výstavba oddílné splaškové kanalizace a rekonstrukce vodovodu v průtahu obcí včetně opravy dotčených povrchů
Kanalizace Rejta
Předmětem plnění této veřejné zakázky Stavba je výstavba kanalizace a centrální čistírny odpadních vod pro obec Rejta, která je částí města Trhové Sviny. Kontejnerová ČOV s výhledovou kapacitou 400 EO je navržena jako mechanicko-biologická v sestavě dvou kontejnerových čistíren odpadních vod 200 EO, na které bude přítok odpadních vod rozdělen v ...
Brno, ČS odpadních vod K 360 Jižní centrum - rekonstrukce objektu
Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce objektu stávající čerpací stanice a souvisejících retenčních podzemních prostor. Rekonstrukce objektu je vyvolaná plánovaným rozvojem města v blízkosti území čerpací stanice a okolí. Rekonstrukce objektu ČS spočívá v kompletních elektro-technologické a technologické výměně vybavení a navýšení ...
Splašková kanalizace a ČOV Dřeveš
Předmětem dokumentace je splašková gravitační kanalizace a centrální čistírna odpadních vod v Dřeveši - místní části obce Tisovec. Do kanalizace budou vyústěny splašky z jednotlivých nemovitostí. Vyčištěné odpadní vody budou z ČOV odváděny pomocí odtoku z ČOV a výústního objektu do Dřevešského potoka. Stavba je členěna na následující stavební ...
Odkanalizování obce Jankovice
Jedná se o stavební práce, výstavba liniové kanalizace a výstavba nové čistírny odpadních vod..ČOV je koncipována pro 600 EO. Objekt ČOV je je tvořen jedním stavebním ce, který zahrnuje v podzemní části čerpací stanici, svozovou jímku, nitrifikační nádrž s vestavěnou dosazovací nádrží, kalojem a dešťovou zdrž.V nadzemní části se nachází česlovna, ...
Hrubý Šúr - kanalizácia a ČOV
1. Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovaní kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Hrubý Šúr, okres Senec podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.