ČOV Záhor - Pinkovce - Lekárovce
Predmetom zákazky je dokončenie výstavby ČOV podľa schválenej projektovej dokumentácie, výkazu výmer. Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 súťažných podkladov a v relevantných prílohách súťažných podkladov
Čistiareň odpadových vod v obci Keť
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD V OBCI KEŤ STAVBA SA ČLENÍ NA NASLEDOVNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY: SO 01_1 ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD-STAVEBNÁ PRÍPRAVA SO 01_2 ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD-TECHNOLÓGIA SO 01_3 ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD-ROZVODY NN SO 02 CESTY A SPEVNENÉ PLOCHY SO 03 STUDŇA SO 04 ...
ČOV a kanalizácia obce Nová Ves nad Žitavou
Predmetom tejto zákazky je ČOV a kanalizácia obce Nová Ves nad Žitavou. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Lúka, Modrovka, Modrová – kanalizácia a ČOV
Predmetom tejto zákazky je Lúka, Modrovka, Modrová kanalizácia a ČOV. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce II
Predmetom zákazky sú potrubné gravitačné stoky s kanalizačnými šachtami, tlakový rozvod s náležitými tvarovkami a armatúrami, technologické zariadenie navrhovanej čerpacej stanice a čistiareň odpadových vôd ako stavebný objekt spolu s potrubnými rozvodmi a technologickým zariadením pre čistenie splaškových vôd s následným odvádzaním do Tekovského ...
Splašková kanalizácia a ČOV Jamník
1.Časť Predmetom zákazky v tejto časti je realizácia stavebných prác na dobudovaní splaškovej kanalizácie v rozsahu: SO 01 Splašková kanalizácia Vetva A-F Vetva A- G1-1 Vetva A- G4 E1 E Vetva A-G7 Vetva A- G12 G13 Vetva A-G14 Vetva A-G14a SO 04 Cesta k ČOV + spevnená plocha SO 06 Úprava potoka SO 07 NN prípojka v rozsahu výkazu ...
ČOV Domaňovce I. etapa - rozšírenie
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej ČOV v obci Domaňovce na kapacitu 1 000 EO.
Poptáváme zabudování ČOV
Poptávám zabudování ČOV- EKO SBR BIO, místo realizace Josefův Důl ,povolení a ČOV již připravené
Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV a Splašková kanalizácia – ulica Okružná
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbách tvoriace jednotlivé časti zákazky, na ktoré sa zákazka delí. 1.Časť: Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV 2.Časť: Splašková kanalizácia ulica Okružná Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 súťažných podkladov a v relevantných prílohách týchto súťažných ...
ČOV Chynorany II. etapa - doplnok č. 1
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác dokončenie rozostavanej II. etapy na ČOV Chynorany, demontáž existujúceho technologického vybavenia pôvodného biologického reaktora a jeho intenzifikácia - nahradenie novým technologickým vybavením, podľa Technickej dokumentácie vypracovanej Ing. Otom Tkačovom, PhD. autorizovaným stavebným ...
Dodávka a montáž strojne stieraných hrablíc pre ČOV – DUNAJ, ZSS Kováčov
Čistiareň odpadových vôd je v prevádzke nepretržite od roku 2007. Pre zabezpečenie plynulej prevádzky ČOV a zabráneniu upchávania čerpadiel tuhými látkami je nutná montáž strojne stieraných hrablíc. Navrhnutými úpravami sa dosiahne kvalitnejší proces čistenia odpadovej vody a zvýši sa bezpečnosť a stabilita prevádzky zariadení ČOV.
Poptáváme projekci domovní čistírny odpadních vod
Potřebovali bychom naprojektovat domovní čistírnu odpadních vod v obci Hnízdo u Vrbovce
Modernizace a intenzifikace ČOV včetně souvisejících objektů v obci Malé Březno
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby - rekonstrukce (za účelem modernizace a intenzifikace) stávající čistírny odpadních vod, jak je popsána a v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace a intenzifikace ČOV včetně souvisejících objektů v obci Malé Březno“, vypracovanou společností EKOSYSTÉM spol. s r.o. v (dále jen ...
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Jaroslavice
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace ČOV Jaroslavice sloužící více obcím na kapacitu 5 332 EO. Stavba zahrnuje 12 stavebních objektů a 4 provozní soubory. Bližší podrobnosti jsou v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Kanalizace a ČOV II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce zaměřené na výstavbu splaškové kanalizace v obci Malšovice (vyjma části STOKA A, STOKA A7 a části STOKA B situovaných v silnici III/25380 vč. přepojení na vedlejší stoky, které jsou již zrealizovány či realizovány v rámci ...
Obec Prenčov - rozšírenie kanalizácie a ČOV
Predmetom zákazky sú stavebné práce - vybudovanie splaškovej kanalizácie v celkovej dĺžke 2 325 m na odvedenie splaškovej odpadovej vody do čistiarne odpadových vôd, ktorá je navrhnutá ako kompletná technologická linka pozostávajúca z dvoch celoplastových biologických reaktorov, čerpacej stanice s mechanickým predčistením a kalojemu.
Ostrov u Macochy - Intenzifikace ČOV a dobudování kanalizace
Předmět plnění zahrnuje stavbu intenzifikace ČOV a stavbu dobudování kanalizace. Každá stavba je řešena samostatnou projektovou dokumentací. Účelem stavby je intenzifikace stávající ČOV Ostrov u Macochy pro požadované zvýšení její kapacity ze současných 900 EO na 1 300 EO. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická, se systémem směšovací aktivace ...
Kanalizace a ČOV v obci Beřovice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Beřovice pro 460 EO včetně doprovodných objektů. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Kanalizace a ČOV v obci Beřovice“, zpracované společností PROJEKT IV s.r.o., Bassova 98/8, PSČ 190 00, IČ: 25601172.
Zabezpečenie technologického servisu pre Čistiareň odpadových vôd pri Pobočke colného úradu Komárno
Predmetom obstarávania je zabezpečenie technologického servisu pre Čistiareň odpadových vôd pri Pobočke colného úradu Komárno na obdobie 4 rokov od účinnosti zmluvy. Pozostáva z dvoch častí: I. Pravidelný technologický servis II. Mimoriadne opravy a údržba Bližšia špecifikácia zákazky, ako i požadovaný obsah, rozsah a forma je uvedená vo ...
Modernizácia zariadenia čističky odpadových vôd
Modernizácia zariadenia čističky odpadových vôd. Modernizácia 2 kusov závitových dopravníkov odpadovej vody spočíva v demontáži pôvodných pohonných jednotiek, odstránení závitových rotorov, odstránením pôvodného koryta (búracími prácami, rozpálením). Dodávateľ si zabezpečí dopravnú a manipulačnú techniku na demontáž strojného zariadenia závitového ...
Kanalizace a ČOV v obci Rpety
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Rpety pro 600 EO včetně doprovodných objektů. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Kanalizace a ČOV v obci Rpety“, zpracované společností PROJEKT IV s.r.o., Bassova 98/8, PSČ 190 00, IČ: 25601172.
ČOV - zhotovenie betónovej nádrže
Predmetom tejto zákazky sú stavebné práce súvsiace so zhotovením betónovej nádrže v rámci stavby "SO 02 ČOV Teplička"
Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec - 1. etapa, opakované řízení
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV Jindřichův Hradec, konkrétně 1. etapa stavby, tzn. mechanicko biologické čištění odpadních vod, kalové hospodářství a plynové hospodářství tak, aby bylo možné v budoucnu navázat na již vybudované objekty. Nyní je předmětem plnění 14 stavebních objektů (SO) a 11 provozních souborů (PS). V ...
Splašková kanalizace a ČOV Úhřetice
Odkanalizování celé obce Úhřetice a částečně také okrajové části obce Tuněchody v okrese Chrudim. Předmětem plnění je provedení gravitační splaškové kanalizace, stavební části čerpacích stanic, provedení kanalizačních výtlaků, přípojek NN k ČS a ČOV, provedení stavební a technologické části ČOV, vodovodní přípojky k ČOV, příjezdové komunikace k ...
Pohranice ČOV 1200 E.O. Pohranice - strojnotechnologická časť
Predmetom zákazky je dodanie a montáž strojnotechnologického zariadenia čistiarne odpadových vôd. Všetky úpravy a inštalácia novej technológie bude vykonaná v existujúcom stavebnom objekte.