Obec Lešany - ČOV a stoková síť
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování a čištění splaškových odpadních vod v obci Lešany. Stoková síť bude tvořena novými úseky splaškové gravitační kanalizace, tlakové splaškové kanalizace o celkové délce 4 003,0 m a kanalizačními přípojkami o celkové délce 632,5 m. ČOV je navržena na 500 EO.
Kanalizace a ČOV Nová Hradečná
Předmětem plnění veřejné zakázky je odvedení a likvidace splaškových odpadních vod v obci Nová Hradečná prostřednictvím nové kanalizace a mechanicko-biologické ČOV. Umístění kanalizačních stok je dáno linií zástavby řešeného území – přednostně ve vedlejších a ostatních nezpevněných plochách, z větší části však, vzhledem k nedostatku místa, v ...
Splašková kanalizace a centrální ČOV v obci Vlastiboř
je vybudování systému oddílné stokové soustavy, splaškové gravitační stokové sítě z trub plastových PVC DN 250, PVC DN 300, a čerpací stanice ČS a vybudování mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 300 EO
ČOV a kanalizace Šebrov-Kateřina
vybudování nové splaškové kanalizace v obci Šebrov-Kateřina zaústěné do nové čistírny odpadních vod - kanalizační stoky dl. 4 791,0 m, odbočení pro kanalizační přípojky 272 ks, čerpací stanice vč. kabelové přípojky NN, čistírna odpadních vod pro 970 EO
Kanalizace a ČOV Obce Ohrozim
Předmětem je výstavba kanalizace a ČOV v obci Ohrozim.
Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota
Předmětem je výstavba kanalizace a ČOV v obci Podhradní Lhota.
II. Kanalizace a ČOV - Královice
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spojených s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Královice, pro odvádění splaškových odpadních vod. Vyčištěná voda bude vypouštěna do Bakovského potoka.
Kanalizace a ČOV Královice
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spojených s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Královice, pro odvádění splaškových odpadních vod.
Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV - manažer projektu
Zadavatel hledá dodavatele, který pro něho zajistí soubor inženýrských služeb, včetně souvisejícího poradenství, spojených s přípravou, realizací a vyhodnocením vodohospodářského Projektu s názvem „Žďár nad Sázavou – modernizace a intenzifikace ČOV“ (dále též jen „Projekt“).
Modlíkov - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Modlíkov v délce cca 2461 m, z toho cca 2023 m kanalizačních stok, cca 438 m odboček pro domovní přípojky a výstavba nové ČOV pro 176 EO. Bližší podrobnosti jsou v projektové části ZD na profilu zadavatele.
Cehnice – kanalizace a ČOV
novostavba čistírny odpadních vod vyústěné do stávající vodoteče, včetně navazující jednotné kanalizační stoky a ostatních úseků nově budované kanalizace pro ucelení stávajícího systému odvodnění obce, vodovodní přípojky pro areál ČOV, zpevněných ploch a oplocení ČOV
Splašková kanalizace Bezděčín a intenzifikace ČOV Batelov
odkanalizování splaškových odpadních vod ze zástavby v obci Bezděčín novou splaškovou kanalizací do jímky čerpací stanice a jejich čerpání čerpací stanicí dále kanalizací splaškovou tlakovou – výtlakem z ČS do stávající kanalizace splaškové gravitační v městysi Batelov, která dále pokračuje do ČOV Batelov a intenzifikace stávající ČOV, která ...
Cejle - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Cejle v délce cca 4 546,5 m, z toho cca 4 041 m kanalizačních stok, cca 505 m výtlaku, cca 790 m odboček pro domovní přípojky, 1 ks ČS a výstavba nové ČOV pro 495 EO. Součástí jsou i související práce a činnosti popsané v zadávací dokumentaci. Bližší podrobnosti jsou v zadávací ...
Rozšírenie ČOV Žakovce - II. etapa
Predmetom projektu je Rozšírenie ČOV Žakovce. Rozšírenie sa navrhuje realizovať na pozemkoch vedených v katastrálnej mape pod č. KN-C 6525 (jestvujúca ČOV) a parcela KN-C 6527 ( dvor ČOV) určeného pre celkový areál ČOV, bez nároku na záber ďalšieho územia.
Kanalizace a ČOV v obci Senorady
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby, která má po své realizaci zajistit odvedení splaškových vod z obce Senorady a jejich následné vyčištění na vlastní ČOV tak, aby byly splněny požadavky vypouštění odpadních vod (vypouštění odpadních vod do vodoteče). Koncentrace zbytkového znečištění ve vypouštěných odpadních vodách se stanoví ...
Příbram na Moravě - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Příbram na Moravě v délce cca 5 996 m, z toho cca 4 683 m kanalizačních stok, cca 224 m výtlaku a cca 1 089 m odboček pro domovní přípojky, 1 ks ČS a výstavba nové ČOV pro 700 EO. Bližší podrobnosti v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
Poptávám čistírnu odpadních vod k rodinnému domu
Poptávám zhotovení čističky odpadních vod na klíč u rodinného domku, pro 2-3 osoby v Praha - Hlubočepy.
Intenzifikace ČOV Červená Řečice – I. etapa
Předmětem stavby je první etapa rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod (dále ČOV) v Červené Řečici.
Obec Suchdol - ČOV a stoková síť
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování pro obec Suchdol. Následné čištění vod bude probíhat na nově vybudované ČOV (700 EO). Součástí předmětu plnění je i zajištění zkušebního provozu ČOV po dobu 12 měsíců.
ČOV Malý Slavkov
Predmetom zákazky je realizácia projektu, ktorý rieši novostavbu ČOV v obci Malý Slavkov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Intenzifikace ČOV Citonice
Předmětem zakázky je rekonstrukce a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) v obci Citonice, okres Znojmo, kraj Jihomoravský. V obci je provozována převážně gravitační splašková stoková síť typického uspořádání s jedním stávajícím úsekem jednotného charakteru, doplněná z důvodu terénní konfigurace o dvě čerpací stanice. ...
Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rozšíření ČOV Hartvíkovice
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace ČOV v obci Hartvíkovice na kapacitu 1350 EO. Provádění prací bude bez výluky stávající ČOV, dodavatel musí postup svých prací řešit tak, aby umožnil provizorní provozování ČOV a všechna potřebná provizoria zahrnout do nabídkové ceny.
Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.