Chýnov - modernizace čistírny odpadních vod
Předmětem veřejné zakázky bude modernizace a rozšíření stávající ČOV. Nově bude před nátokem lapák štěrku pro zachycení hrubých nečistot osazeny jemnější strojní česle, bude doplněno odlehčení jako hydraulická ochrana ČOV, přičemž bude navýšen podíl mechanicky vyčištěných vod během deště. V biologické části bude modernizováno vystrojení, bude ...
Odkanalizování obce Olšany
Předmětem veřejné zakázky je vybudování 4322,6 m dlouhé nové splaškové kanalizace spolu s výstavbou odbočných kusů pro napojení objektů na kanalizace v obci Olšany a Olšany U Nádraží, nové čistírny odpadních vod s kapacitou 250 EO a čerpací stanice. Dále vodovodní přípojka pro ČOV a obslužná komunikace se sjezdem ze stávající komunikace a čerpací ...
Kanalizácia a ČOV Víťaz
Predmetom zákazky bude: a)vypracovanie Projektovej dokumentácie PD 1, ktorá obsahuje: - vypracovanie DSP - 10 vyhotovení, b)zhotovenie Stavby, ktorá obsahuje: - vlastná realizácia stavebných prác vrátane zaškolenia obsluhy a uvedenia Stavby do skúšobnej prevádzky, - vypracovanie Projektovej dokumentácie PD 2, ktorá zahrňuje: ...
Odkanalizování a ČOV Petřvald
Viz zadávací dokumentace
Obec Archlebov - ČOV a stoková síť
Jedná se stavební práce, jejichž podrobná specifikace je uvedena v této zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Navýšení kapacity ČOV a dostavba kanalizace v obci Volenice
navýšení kapacity ČOV (navrhovaná kapacita 600 EO) včetně zlepšení vlastností stávající kanalizace a dostavby kanalizace v obci Volenice
Suchý, Žďárná - ČOV a kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové oddílné, splaškové kanalizace v obcích Suchý a Žďárná, kanalizační přivaděč z obce Suchý do kanalizace obce Žďárná a společná nová ČOV pro obě obce.
Koněšín - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení novostavby ČOV a ve výstavbě splaškové kanalizace včetně odboček pro domovní přípojky v obci Koněšín. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická čistírna s dlouhodobou směšovací aktivaci a aerobní stabilizací s kapacitou 1500 EO. Splašková kanalizace bude řešena jako gravitační ...
Lukovany - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v délce 6 993 m, z toho 4 819 m gravitační kanalizace, 940 m výtlaků a cca 1234 m odboček, 3 ks ČS. Dále bude vybudovaná nová mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 800 EO. Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Aglomerácia Hliník nad Hronom - Dolná Ždaňa - kanalizácia a ČOV
Predmetom zákazky je výstavba čistiarne odpadových vôd a splaškovej kanalizácie v obci Dolná Ždaňa. Územie, ktorého sa dotýka výstavba kanalizácie sú miestne komunikácie, cesta III/065023, III/0500756, zelený pás, lúky a predzáhradky. Terén je mierne sklonitý, v pozdĺžnom smere stúpa od začiatku obce po koniec obce a v priečnom smere klesá smerom ...
ČOV a podtlaková kanalizace Opočno u Loun
Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce, zajištění vydání povolení stavby a realizace stavebních prací, jejichž výsledkem bude podtlaková kanalizace zakončená ČOV pro 150 EO. Včetně kanalizačních přípojek. Součástí předmětu plnění bude také zajištění zkušebního provozu ČOV.
Rozšíření stávající ČOV Havlíčkův Brod o deemulgační stanici
Předmětem projektu je vybudování deemulgační stanice ve stávající hale hrubého předčištění ČOV Perknov na p.č. 70/2 a st.374 ve vlastnictví zadavatele Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Použitá technologie deemulgace je určena pro odstraňování, úpravu a využití kapalných odpadů a odpadních vod s obsahem ropných látek, olejů apod..
Jistebnice - Kanalizace a ČOV
Předmětem této veřejné zakázky je provedení díla v podobě stavebních a souvisejících prací na stavbě „Jistebnice - Kanalizace a ČOV“, která spočívá ve stavbě oddílné stokové sítě, veřejných částí domovních přípojek, centrální mechanicko-biologické ČOV se zpracováním kalů z části osad správního území Jistebnice (dále též „stavba“ a „dílo“). Dílo je ...
Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV
Predmetom zákazky je výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Valaská Belá a odstránenie, alebo minimalizovanie znečisťovanie toku Nitrica, ochrana podzemných vôd oblasti z rôznych v súčasnosti existujúcich zdrojov znečistenia tak, aby sa dosiahol súlad s požiadavkami Smernice EÚ 91/271/EEC a Nariadenia vlády č. 491/2002, ...
ČOV a kanalizácia Betlanovce
Projekt rieši výstavu ČOV Betlanovce lokalizovanú v k. ú. Hrabušice a napojenie kanalizačnej siete obce Betlanovce na vybudovanú ČOV - 800 EQ.
Prodloužení vodovodního řadu, kanalizačních větví a intenzifikace ČOV Loučeň
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dostavbě vodovodních řadů, kanalizačních větví a intenzifikace ČOV Loučeň z 1500 EO na 2250 EO.
Splašková kanalizace a ČOV 850 EO Mutějovice
Předmětem předkládané projektové dokumentace je projekt splaškové gravitační kanalizace včetně výtlaků, veřejných čerpacích stanic ČS 1 a 2 a biologicko mechanické čistírny odpadních vod (ČOV) Mutějovice 850 EO. Stavba zahrnuje též odpad DN 200 z ČOV do vodoteče, elektropřípojky pro ČOV a ČS, vodovodní řad s přípojkou jako zdroj vody pro ČOV ...
Aglomerácia Kokava nad Rimavicou - kanalizácia a intenzifikácia ČOV
Predmetom zákazky je dobudovanie jestvujúcej kanalizácie (chýbajúcich kanalizačných vetiev v obci) a intenzifikácia (zvýšenie účinnosti) jestvujúcej ČOV v obci Kokava nad Rimavicou.
Aglomerácia Kalinovo - kanalizácia a ČOV
Predmetom zákazky je výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Kalinovo.
Golčův Jeníkov - odkanalizování místních částí
Předmětem je výstavba gravitační kanalizace v místních částech města Golčův Jeníkov, konkrétně jde o části Římovice, Kobylí Hlava, Sirákovice a Vrtěšice. Součástí je i výstavba kontejnerových ČOV v těchto místních částech. Předmětem díla je také výstavba tlakové kanalizace v místních částech Nasavrky a Olšinky a jejich napojení na stávající ...
Zbraslav - ČOV
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace ČOV na kapacitu 1 560 EO v obci Zbraslav, Jihomoravský kraj. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektových dokumentacích na profilu zadavatele.
Vodovod, kanalizace a ČOV Hostovlice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nového veřejného vodovodu včetně přívodního řadu „A“ a rozvodných řadů, dále výstavba veřejné tlakové, splaškové kanalizace se zaústěním na nově navrženou čistírnu odpadních vod (ČOV) umístěnou v severovýchodní části obce Hostovlice ve Středočeském kraji. ČOV je navržená pro 350 ...
Kanalizace a ČOV Pšovlky
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a ČOV 340 EO. Splašková kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody gravitací do níže položených lokalit v zastavěném území obce a přečerpávána ČSOV do hlavní stoky podél silnice. Před centrální ČOV budou splaškové odpadní vody přečerpány do nové obecní čistírny odpadních vod (ČOV).
Třeštice - kanalizace a ČOV
V rámci projektu je navržena novostavba ČOV a výstavba splaškové kanalizace včetně odboček pro domovní přípojky v obci Třeštice. Pro napojení lokality nových RD, ve které je vybudovaná nova jednotná kanalizace, je navržena stoka jednotné kanalizace. Kapacita ČOV je navržena na 220 EO.
Rekonstrukce a rozšíření ČOV Dublovice
Rekonstrukce a rozšíření ČOV Dublovice.