Rozšírenie kapacity ČOV Čaňa, prevádzkové súbory
Realizácia stavebno-montážnych technologických prác podľa platnej projektovej dokumentácie stavby, ktorá sa skladá z viacerých prevádzkových súborov.
Dostavba kanalizace a novostavba ČOV Chlumětín pro 250 EO
Předmětem této zakázky je výstavba komunální čistírny odpadních vod pro obec Chlumětín pro 250 EO, (dále jen jako „SO 1 NOVOSTAVBA ČOV 250 EO - OBEC CHLUMĚTÍN“) a dostavba jednotné kanalizace v zastavěném území obce Chlumětín (dále jen „ SO 2 DOSTAVBA JEDNOTNÉ KANALIZACE“), Trasa Š18 -Š23, DN 300, délka 143,87 m; Trasa Š1 - ŠOD 10, DN 300, délka ...
Prušánky Intenzifikace ČOV
Jedná se stavební práce, jejichž podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Kanalizace a ČOV Klapý
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod pro 500 EO v obci Klapý. Podrobně je předmět stavebních prací popsán v projektové dokumentaci zpracované společností Ingreal Děčín spol. s r.o., Náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín, projektant Ing. Jiří Pacovský, ČKAIT: 0401524, a projektové ...
Pasečnice - vodovod, Pasečnice - kanalizace a ČOV
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je výstavba vodovodu a nového vodojemu, do kterého bude čerpána voda z existujícího jímacího vrtu. Dále je předmětem výstavba kanalizace, včetně dvou čerpacích stanic a výstavba nové mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 250 ...
Obec Hlína - odkanalizování a výstavba nové ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizační sítě, včetně odboček z kanalizačního řadu, dále je předmětem veřejné zakázky výstavba nové ČOV.
Zdroj a úpravna pitné vody v obci Jakartovice, místní část Deštné
Předmětem zakázky jsou stavební práce na doplnění úpravy vody do stávajícího systému zásobování pitnou vodou v obci Jakartovice, místní části Deštné. V rámci stavby budou provedeny stavební úpravy stávajícího vodojemu, včetně nového technologického vystrojení. Dále bude provedena nová stavba úpravy vody s akumulační a kalovou jímkou. Technologie ...
Kanalizace a ČOV Pňovany
Vybudování oddílné stokové sítě v obci Pňovany s centrální čistírnou odpadních vod. Stavba je členěna na níže uvedené stavební objekty a provozní soubory: ČOV; obslužná komunikace, zpevněná plocha ČOV; sekundární elektropřípojka; vodovodní přípojka ČOV; gravitační stoky; obtok, odtok z ČOV, výústní objekt; strojní a technologické vybavení ČOV; ...
Kanalizace a ČOV Krsice
Předmětem této veřejné zakázky je novostavba výtlačné kanalizace, domovních přípojek, domovních čerpacích stanic, ČOV včetně technologického vystrojení a přístupové cesty k ČOV v Krsicích.
Kanalizace a ČOV Sosnová
Předmětem projektu je výstavba nové veřejné oddílné splaškové kanalizace včetně veřejných částí domovních přípojek a výstavbu nové obecní čistírny odpadních vod pro 450 EO v obci Sosnová.
Kanalizace a ČOV Drhovice
novostavba kanalizace a čistírny odpadních vod s kapacitou 250 EO v obci Drhovice
Dětenice - intenzifikace ČOV
Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce, zajištění vydání povolení stavby a realizace stavebních prací, jejichž výsledkem bude intenzifikace stávající ČOV v Dětenicích na kapacitu 1200 EO. Stávající ČOV musí být po celou dobu fyzické realizace stavebních prací v provozu. Součástí předmětu plnění bude také zajištění zkušebního provozu.
Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh; stavební práce (dále jen jako „stavba“), a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaných společností Sweco ...
Čistička vody na výrobu pí vody
Predmetom zákazky je obstaranie čističky vody na výrobu pí vody a automatickej linky a príslušenstva na plnenie tejto vody do barelov a fliaš.
Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje technologické vystrojení pro rekonstrukci a rozšíření stávající úpravny vody ve městě Teslić. Konkrétně se jedná o dodání a instalaci technologií a materiálu pro jímací objekt, přívod surové vody pro novou linku, lamelový separátor, filtraci, servisní zařízení, kalové laguny, chlorové a chemické ...
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Věž
výstavba nové oddílné kanalizační sítě v zastavěné části obce Věž a výstavba nové čistírny odpadních vod (kanalizace gravitační, ČOV pro 865 EO), opravy stávajících řadů vodovodu a dešťové kanalizace, které budou dotčeny během hlavní stavby výstavba kanalizace a ČOV včetně případných vodovodních přípojek
Splašková kanalizace a ČOV, obec Svojšice, Bošice, Nová Ves III
Předmětem plnění je splašková kanalizace a ČOV v obci Svojšice, Bošice, Nová Ves.
Splašková kanalizace a ČOV Raná
Výstavba nové splaškové kanalizace a ČOV v obci Raná. Délka gravitační splaškové kanalizace navržená je 2 443 m, délka výtlaku je 196 m. Výstavba čistírny odpadních vod o kapacitě 900 EO. Výstavba splaškových kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí v Rané v počtu 102 nemovitostí o celk. délce 2 832,00 m.
Čistenie odpadových vôd v meste Senec – intenzifikácia a modernizácia jestvujúcej ČOV Mesta Senec
Predmetom projektu je intenzifikácia a modernizácia ČOV Senec s výhľadom do r. 2035. Modernizácia a intenzifikácia zabezpečí čistenie odpadových vôd pre 40 000 EO s výhľadom do r. 2035 pre mesto Senec, rekreačné zóny a prechodne bývajúcich rekreantov, priemysel mesta a obec Boldog. Čistenie odpadových vôd je navrhnuté technológiou aktivácie s ...
Kanalizace a ČOV Klapý
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod pro 500 EO v obci Klapý. Podrobně je předmět stavebních prací popsán v projektové dokumentaci zpracované společností Ingreal Děčín spol. s r.o., Náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín, projektant Ing. Jiří Pacovský, ČKAIT: 0401524, a projektové ...
Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA - 2. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka doplnění technologie čištění OV v ČOV TPCA. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „ČOV TPCA - PD TECHN. ČIŠTĚNÍ OV“, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081, Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, hlavní inženýr projektu: Ing. Dagmar ...
Tachov - regionální sušárna kalu
Předmětem zakázky na stavební práce je realizace technologického souboru sušení odvodněného kalu s příslušenstvím dle návrhu a garancí na provozované ČOV Tachov.
Domovní čístírny odpadních vod Hřibojedy - výběr poskytovatele projekčních činností
Provedení a zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost nezbytná k vydání pravomocného územního rozhodnutí včetně podání úplné žádosti o územní rozhodnutí na místě příslušný stavební úřad. Provedení a zpracování dokumentace pro vodohospodářské povolení stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, která bude ...
ČOV a kanalizace Rataje
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Rataje.
Rekonstrukce ČOV
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební a montážní práce včetně dodávky technologických celků, jejichž výsledkem bude vybudování dvou nových čistíren odpadních vod (dále jen „ČOV“), rozvodů splaškové kanalizace, přípojky pitné vody a přípojky NN. Vyčištěná voda bude vedena potrubním řadem s napojením na stávající rozvody jednotné ...