Intenzifikace ČOV Vranov nad Dyjí
Předmětem projektu je rekonstrukce a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) v městysu Vranov nad Dyjí, okres Znojmo, která je nevyhovující. Pro čištění odpadních vod je navržena mechanicko-biologická ČOV s nízkozatíženým aktivačním systémem. Intenzifikovaná ČOV bude odstraňovat též dusík procesem biologické nitrifikace a ...
ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby "ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor - Smerdžonka", ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov: SO 01 2 Obecná kanalizácia; SO 02 2 Budova ČOV; SO 03 2 Potrubné prepojenia; SO 04 2 Sadové a terénne úpravy, spevnená plocha; SO 05 2 Zdravotechnika, vodovodná ...
Intenzifikace ČOV Červená Řečice – I. etapa
Předmětem stavby je první etapa rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod (dále ČOV) v Červené Řečici.
Splašková kanalizace a ČOV Horní Radouň
Předmětem zakázky je novostavba splaškové kanalizace a ČOV s kapacitou 400 EO v intravilánu obce Horní Radouň. Navrženy jsou stoky splaškové gravitační kanalizace + obtok ČOV – celkem cca 4.000 m, ČOV je navržená mechanicko – biologická čistírna odpadních vod, která je schopna pracovat v režimu 30% až 120% zatížení. Stavba je členěna na ...
Odkanalizování návsi a intenzifikace ČOV v obci Zakřany
Předmětem veřejné zakázky je vybudování splaškové kanalizace na návsi obce Zakřany a převedení splaškových vod pomocí čerpací stanice a výtlaku do stávající splaškové kanalizace, intenzifikace nevyhovující ČOV.
Jestřabí Lhota ČOV a splašková kanalizace
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Jestřabí Lhota ve Středočeském kraji.
Výběr dodavatele stavby - Bezděkov nad Metují - splašková kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizačního systému v obci Bezděkov nad Metují. Součástí stavby je realizace kanalizačního systému, čistírny odpadních vod a kanalizačních přípojek po veřejné části. Stavba se člení na následující objekty, technická a technologická zařízení: SO 01 ČOV, SO 01.1 Zpevněné plochy a oplocení, SO 01.2 Trubní ...
ČOV a kanalizace Troskotovice
Předmětem zakázky je výstavba ČOV a kanalizace Troskotovice v zastavěném území městyse Troskotovice.
Kanalizace a ČOV Střílky
Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační splaškové kanalizace, pochycení stávajících stok, vybudování 12 odlehčovacích komor a nové ČOV v obci Střílky ve Zlínském kraji, k.ú. 757861. Projektem jsou nově navržené kanalizační stoky v délce cca 3 000 m a nová ČOV s kapacitou 800 EO. V návrhu technického řešení je zvolena technologická linka ...
Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace II
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem intenzifikace stávající čistírny odpadních vod a doplnění kanalizace v Lysicích. Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací s názvem akce „Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně ...
Kanalizace a ČOV Větrušice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a ČOV s kapacitou 850 EO. Kanalizace bude složena z gravitační a tlakové kanalizace. Účelem projektu je vybudovat vodohospodářskou infrastrukturu, která odvede splaškové vody z jednotlivých nemovitostí v obci Větrušice do centrální ČOV, kde dojde k jejich vyčištění. Realizací projektu ...
Otročín, Brť - tlaková kanalizace a ČOV, část ČOV
Celá akce zahrnuje výstavbu nově vybudované ČOV Otročín. SO 03 ČOV Otročín ČOV s obslužnou plochou je navržena při severovýchodním okraji obce Otročín v blízkosti Nadluckého potoka na p.p.č.188/2 a 187/2. Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu 11 x 8,2 m, ve kterém bude umístěno nové hrubé předčištění s SBR reaktorem, rozvodnou a dmychárnou. ...
Otročí, Brť - tlaková kanalizace a ČOV, část tlaková kanalizace
Celá akce zahrnuje výstavbu tlakové kanalizace pro obec Otročín a Brť zakončenou na nově vybudovanou ČOV Otročín. SO 01, SO 02 Splašková kanalizace tlaková celkem 5 260,5 m SO 12 Kanalizační odbočky V PD je rovněž uveden rozsah podružných výtlaků od hranice připojovaného pozemku ke kanalizačnímu řadu, které jsou součástí vydaného stavebního ...
Provozování ČOV Uherský Brod
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb zajištění provozování čistírny odpadních vod ve vlastnictví města Uherský Brod v rozsahu daném Služební provozní smlouvou, jejíž vzor je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, po dobu 5 let.
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice
Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace (gravitační kanalizace a výtlak), vč. veřejných částí kanalizačních přípojek a ČOV (na p.p.č. 209/31 v k.ú. Bořetice u Hustopečí) v obci Bořetice.
Odkanalizování a čištění odpadních vod areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a doplnění stávající kanalizační sítě a rekonstrukce stávající ČOV v areálu Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně. Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace v délce 916,5m, vybudování nové kanalizace v délce 39,2m, vybudování nové 1 čerpací stanice, 1 jímky infekčních vod a rekonstrukci ...
Kanalizace a ČOV Milíkov, II. stavba - Dědina
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Milíkov.
Intenzifikace ČOV Vrané nad Vltavou - opakované zadání
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce ČOV Vrané nad Vltavou podle PROJEKTU. Účelem navrhované stavby je rozšíření stávající ČOV na výhledovou kapacitu 5360 připojených obyvatel, odpovídající plánovanému počtu obyvatel obce Vrané nad Vltavou. Předmětem navrhované intenzifikace je výstavba nové čistírenské linky na výhledovou kapacitu ...
Krasejovka – čistírna odpadních vod
vybudování nové obecní ČOV pro 150 EO včetně podchycení stávající jednotné kanalizace novým kanalizačním sběračem v katastrálním území Krasejovka
Výstavba čistírny odpadních vod Briceni
V rámci plnění předmětu zakázky zhotovitel provede výstavbu čistírny odpadních vod v Briceni v Moldavsku a další související činnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace a projektové dokumentaci, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Otročín, Brť - tlaková kanalizace a ČOV
Celková akce zahrnuje výstavu tlakové kanalizace pro obec Otročín a Brť zakončenou na nově vybudovanou ČOV Otročín.
Trhová Kamenice – kanalizace a ČOV
Předmětem zakázky je výstavba ČOV a kanalizace v zastavěném území obce Trhová Kamenice.
Pasečnice – vodovod, Pasečnice - kanalizace a ČOV
Předmětem VZ je výstavba vodovodu v délce 4,4 km v obci Pasečnice a nového vodojemu o objemu 50 m3. Dále je předmětem veřejné zakázky výstavba kanalizace v délce 3,6 km a výstavba nové mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 250 EO. Součástí předmětu plnění jsou i veřejné části vodovodních přípojek a odbočky pro napojení na kanalizaci.
Havlíčkova Borová splašková kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je realizace splaškové kanalizace v rámci oddílné soustavy, kdy stávající stoky jednotné kanalizace budou sloužit nadále, ale pouze pro odvádění dešťových vod. Dále je navržena centrální čistírna odpadních vod.
Intenzifikace ČOV Židlochovice
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace čistírny odpadních vod (dále ČOV) v Židlochovicích.