Sliač, ČOV – modernizácia technologickej časti ČOV - R
Predmetom investičnej akcie je rekonštrukcia a modernizácia technologickej časti čistiarne odpadových vôd Sliač EO 1400 ( ďalej len ,,ČOV), ktorá sa nachádza severnom okraji pravo-brežnej časti mesta Sliač vo vzdialenosti cca 30 40 m od vodného toku Hron na par. č. 738/1, 738/18, LV č. 115 v k. ú. Hájniky. Pozemok je majetkovo a právne ...
Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice - Zhotovitel stavby
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo pro výstavbový projekt realizovaný dle standardů FIDIC Red Book, zahrnující primárně výstavbu nové kalové linky v areálu stávající Čistírny odpadních vod Brno-Modřice. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
SPZ Triangle - Dovybavení technologie biologické ČOV
Předmětem plnění je intenzifikace stávající ČOV dodávkou strojní části včetně elektroinstalace. Práce budou prováděny za provozu stávající části ČOV. Podrobná specifikace technologie a elektroinstalace je vymezena v soupisu dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
ČOV České Budějovice - obnova aeračních elementů na biologické lince č. II
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova technologických zařízení do stávajících objektů linky biologického čištění č. II čistírny odpadních vod, kde budou obnoveny aerační elementy, desková stavítka, ponorná vrtulová míchadla, čerpadlo vnitřní recirkulace, ponorné kalové čerpadlo včetně úpravy hrazení přepadu - usměrňovacího křídla osazeného na ...
Obecná kanalizácia Plášťovce, III. etapa a PS 02 Technológia II. časť ČOV 900 E.O.
Predmetom tejto zákazky je Obecná kanalizácia Plášťovce, III. etapa a PS 02 Technológia II. časť ČOV 900 E.O. pre obec Plášťovce. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Kanalizace a ČOV Dráchov
Výstavba gravitační splaškové kanalizace a dvou oddělených kořenových čističek odpadních vod, domovní kanalizační přípojky. Navržená kanalizační síť bude podchycovat splaškové odpadní vody z domácností celého území obce a bezpečně je svádět na kČOV.
Rozstání - splašková kanalizace a ČOV
Předmětem projektu je výstavba splaškové kanalizace a ČOV pro obec Rozstání.
Kanalizace a ČOV Olešná u Havlíčkova Brodu
Výstavba splaškové kanalizace a ČOV včetně technologie, souvisejících rozvodů, připojení a uvedení do provozu včetně zkušebního provozu, vše dle projektové dokumentace, která tvoří nedílnou součást a přílohu č. 3 Zadávací dokumentace a dle Soupisů stavebních prací, které tvoří nedílnou součást a přílohu č.4 Zadávací dokumentace.
Zabezpečovanie chodu ČOV a verejnej kanalizácie vrátane vedenie administratívnej agendy
Zabezpečovanie chodu ČOV a verejnej kanalizácie vrátane vedenie administratívnej agendy
Rekonštrukcia ĆOV
Predmetom zákazky sú stavebné práce na ČOV Tatranská Lesná, - stavebné a technilogické úpravy vodnej stavbe mechanicko bilogickej ČOV podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. súťažných podkladov.
Kanalizace a ČOV Malé Březno
Předmětem veřejné zakázky je výstavba především gravitační splaškové kanalizace v celkové délce 1654 m, čistírny odpadních vod pro 300 EO, tlakové kanalizace vč. čerpacích stanic odpadních vod, vodovodního řadu, opravy komunikací a protlaku pod drážním tělesem. V rámci této výstavby bude provedena také rekonstrukce stávající splaškové kanalizace a ...
Velká Buková, kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace pro obec Velká Buková (kanalizačních řadů včetně veřejných částí domovních kanalizačních přípojek) a dále výstavba čistírny odpadních vod (ČOV) pro 300 EO. Účelem stavby je odvádění a čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí obce Velká Buková.
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem - I.etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávající ČOV. Jedná se o modernizaci technologického a strojního zařízení a zefektivnění provozu čištění odpadních vod ve stávající ČOV Dvůr Králové n/L. Předmět veřejné zakázky se dělí na tyto stavební objekty a provozní soubory: Stavební objekty: SO 01 Vstupní čerpací stanice SO 02 Hrubé ...
Splašková kanalizace a ČOV v obci Rohy
Novostavba ČOV, novostavba splaškové kanalizace a opravy narušených povrchů a vyvolané investice (přeložky inženýrských sítí) v obci Rohy.
Kanalizace a ČOV Razová
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové splaškové kanalizace a nové ČOV na území obce Rázová. Zadavatel rozdělil realizaci projektu do jednotlivých částí. Jedná se o I. část projektu v jehož rámci má dojít k realizaci až 8 312 m kanalizačních řadů o průměru DN 250 až 300 a k výstavbě nové ČOV o kapacitě 600 EO.
Radenín - čistírna odpadních vod, kanalizační sběrač sever, tlaková kanalizace západ
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je realizace čistírny odpadních vod, kanalizačního sběrače sever, tlakové kanalizace západ, kanalizačního sběrače jih, kanalizačních propojů a kanalizačních přípojek.
Splašková kanalizace Lešná
Předmětem zakázky je výstavba splaškové kanalizace a ČOV včetně souvisejících objektů v obci Lešná a v její místní části Perná.
Pata, intenzifikácia a rozšírenie ČOV
Stavebné práce sú zamerané na intenzifikáciu a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v Obci Pata, v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu-výmer a projektovej dokumentácie.
Pohořelice ČOV, ČS a retenční nádrž
Předmětem veřejné zakázky je realizace dvou projektů na intenzifikaci a zvýšení kapacity ČOV a realizaci ČS a retenční nádrže, včetně souvisejících objektů v Pohořelicích.
Iža – kanalizácia a intenzifikácia ČOV
Predmetom zákazky je: a)vypracovanie Projektovej dokumentácie ČOV PD 1, ktorá obsahuje: - vypracovanie DSP - 6 vyhotovení, b)zhotovenie Stavby, ktorá obsahuje: - vlastná realizácia stavebných prác vrátane zaškolenia obsluhy a uvedenia Stavby do skúšobnej prevádzky, - vypracovanie Projektovej dokumentácie ČOV PD 2, ktorá zahrňuje: ...
Kanalizace a ČOV Radkova Lhota - výběr zhotovitele stavby
Předmětem veřejné zakázky je stavba nové gravitační splaškové kanalizační sítě v obci Radkova Lhota pro odvádění splaškových odpadních vod, které budou likvidovány v nově vybudované čistírně odpadních vod (dále jen ČOV) na katastru obce.
Obec Stražisko - ČOV a stoková síť
Odkanalizování pro obec Stražisko. Splaškové odpadní vody budou odváděny prostřednictvím vybudované stokové sítě na nově budovanou mechanicko-biologickou ČOV (pro 499 EO) ve Stražisku. Bližší podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.
Obec Lipová - ČOV a stoková síť
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování pro obec Lipová, vč. místní části Hrochov. Splaškové odpadní vody budou odváděny prostřednictvím vybudované stokové sítě na nově budovanou ČOV (pro výhledovou kapacitu 800 EO) v Lipové a Hrochově. Bližší podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.
Obec Janovice - ČOV a stoková síť
Odkanalizování pro obec Janovice. Splaškové odpadní vody budou odváděny prostřednictvím vybudované stokové sítě na nově budovanou ČOV (pro 2.100 EO) v Janovicích. Bližší podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.
Obec Horní Štěpánov - ČOV a stoková síť
Předmětem veřejné zakázky je odkanalizování pro obec Horní Štěpánov. Splaškové odpadní vody budou odváděny prostřednictvím vybudované stokové sítě na nově budovanou ČOV (pro výhledovou kapacitu 1.100 EO) v Horním Štěpánově. Bližší podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.