ČOV a kanalizace v obci Žichovice a Vodovodní výtlak z ÚV do VDJ Žichovice
Dílem je stavba ČOV a kanalizace v obci Žichovice a Vodovodní výtlak z ÚV do VDJ Žichovice.
Obec Kunovice - splašková kanalizace a ČOV
Předmětem projektu je výstavba ČOV a kanalizace včetně souvisejících objektů v obci Kunovice. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu této zadávací dokumentace.
Hluboká nad Vltavou - čistírna odpadních vod - město
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je výstavba nové čistírny odpadních vod s propojovacími vedeními inženýrských sítí.
Kanalizace a ČOV Želeč
Předmětem veřejné zakázky je vybudování splaškové kanalizace a ČOV na území obce Želeč.
Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou
Předmětem plnění veřejné zakázky je intenzifikace a rekonstrukce ČOV v městě Týnec nad Sázavou.
Rozšírenie ČOV Nový Tekov
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: ROZŠÍRENIE ČOV NOVÝ TEKOV Navrhovaná stavba rieši rozšírenie jestvujúcej ČOV Nový Tekov, ktorej kapacita je už nepostačujúca. Navrhované rozšírenie ČOV je výhľadovo nadimenzované na rok 2035 t.j. 1400 EO podľa pripravovanej zmeny územného plánu obce Nový Tekov. Vzhľadom na kapacitnú ...
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Cholina
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové splaškové kanalizace v obci Cholina a vybudování nové ČOV o kapacitě 850 EO. Celková délka nově budované kanalizace je 6 412,5 m. Součástí realizace je vybudování čerpací stanice na ČOV, vybudování 242 ks kanalizačních přípojek o celkové délce 1850,0 m, vybudování komunikací v areálu ČOV, napojení ...
Mukařov - ČOV a splašková kanalizace
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pro obce Mukařov a Borovice.
Splašková kanalizace a ČOV Křepenice
Předmětem veřejné zakázky je vybudování gravitační splaškové kanalizace a ČOV v obci Křepenice. Kanalizace bude oddílná, jejím základem je gravitační splašková kanalizace s napojenými kanalizačními přípojkami. Splaškové vody budou dále likvidovány na nové ČOV.
Kanalizace a ČOV Dřetovice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace včetně čistírny odpadních vod EO 650 (dále jen „ČOV“), kanalizační stoky „N“ a 188 ks kanalizačních přípojek ve veřejné části v obci Dřetovice ve Středočeském kraji.
Odkanalizování a ČOV Petřvald
Výstavba splaškové kanalizace v délce 12 km a ČOV o kapacitě 1900 EO
Splašková kanalizace a ČOV Újezd pod Troskami
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky ke zhotovení stavby splaškové kanalizace a ČOV Újezd pod Troskami. Práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a souvisejícími přílohami.
ČOV a kanalizace Dobrovítov
Předmětem je stavba stokové sítě v obci pro odkanalizování jednotlivých nemovitostí a stavba ČOV. Součástí realizace díla je také vodovodní přípojka pro zajištění pitné vody v objektu ČOV, komunikace pro příjezd na ČOV a elektrická přípojka pro napojení ČOV na rozvod NN.
Odkanalizování obce Želetice
Předmětem zakázky odkanalizování obce Želetice a výstavba ČOV.
Kanalizace a ČOV Potštát, Kovářov
Předmětem projektu je výstavba ČOV a kanalizace, včetně souvisejících objektů v Potštátě.
Poptávám průmyslovou úpravu demineralizované vody cca 2000 l/hod
Poptávám průmyslovou úpravu demineralizované vody cca 2000 l/hod.S pozdravem Auterská
Dodávka a montáž čistiarne odpadových vôd
Predmetom zákazky je dodávka a montáž čistiarne odpadových vôd v zmysle priloženej technickej špecifikácie.
Zásobování vodou, odkanalizování a ČOV v obci Oplot
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je novostavba vodního zdroje, vodojemu s úpravnou vody, vodovodního potrubí, splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Oplot.
Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v intenzifikaci a zkapacitnění ČOV v Brandýse nad Labem. Stavba bude rozdělena do 3 etap a bude probíhat za provozu.
Malé Vozokany – rozšírenie ČOV
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: MALÉ VOZOKANY ROZŠÍRENIE ČOV ČOV Malé Vozokany sa nachádza východne od obce Malé Vozokany, cca 300 m od východného okraja obce pri toku Širočina. Areál ČOV je rovinatý. Areál je oplotený. Z južnej strany areál ČOV ohraničuje otvorený kanál odvádzajúci dažďovú vodu do toku Širočina. Po ...
Poptávám instalaci nové ČOV k mobilheimu
Poptávám instalaci nové ČOV k mobilheimu. Prosím o cenu a dobu realizace. Děkuji Ulbricht
ČOV a bezvýkopová sanácia kanalizácie Spišské Bystré
Predmetom zákazky je: a)vypracovanie Projektovej dokumentácie PD 1, ktorá obsahuje: - vypracovanie DSP Rekonštrukcia ČOV - 10 vyhotovení, b)zhotovenie Stavby, ktorá obsahuje: b.1) Bezvýkopová sanácia (oprava) kanalizácie : - kamerový prieskum kanalizácie - bezvýkopová sanácia súčasnej kanalizácie - havarijná oprava kanalizácie, ktorú ...
Rozšírenie ČOV Nový Tekov
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: ROZŠÍRENIE ČOV NOVÝ TEKOV Navrhovaná stavba rieši rozšírenie jestvujúcej ČOV Nový Tekov, ktorej kapacita je už nepostačujúca. Navrhované rozšírenie ČOV je výhľadovo nadimenzované na rok 2035 t.j. 1400 EO podľa pripravovanej zmeny územného plánu obce Nový Tekov. Vzhľadom na kapacitnú ...
Kanalizace a ČOV Kaceřov
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Kaceřov. Kanalizace v obci bude splašková (dešťové vody budou dováděny stávající místy dešťovou kanalizací, stávajícími otevřenými příkopy a částečně zachytávány a využívány na pozemcích). Splašková kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody gravitací do níže položených lokalit v ...
Centrální ČOV Čížová a optimalizace kanalizační sítě Čížová, Zlivice, Nová Ves
Předmětem veřejné zakázky je výstavba centrální mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s kapacitou 1000EO. Odpadní vody budou na ČOV přiváděny novou gravitační splaškovou kanalizací; v místech, která není možno odkanalizovat gravitačně, budou do kmenové stoky přečerpávány prostřednictvím čerpací stanice.