Poptáváme zabudování ČOV
Poptávám zabudování ČOV- EKO SBR BIO, místo realizace Josefův Důl ,povolení a ČOV již připravené
Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV a Splašková kanalizácia – ulica Okružná
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbách tvoriace jednotlivé časti zákazky, na ktoré sa zákazka delí. 1.Časť: Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV 2.Časť: Splašková kanalizácia ulica Okružná Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 súťažných podkladov a v relevantných prílohách týchto súťažných ...
ČOV Chynorany II. etapa - doplnok č. 1
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác dokončenie rozostavanej II. etapy na ČOV Chynorany, demontáž existujúceho technologického vybavenia pôvodného biologického reaktora a jeho intenzifikácia - nahradenie novým technologickým vybavením, podľa Technickej dokumentácie vypracovanej Ing. Otom Tkačovom, PhD. autorizovaným stavebným ...
Dodávka a montáž strojne stieraných hrablíc pre ČOV – DUNAJ, ZSS Kováčov
Čistiareň odpadových vôd je v prevádzke nepretržite od roku 2007. Pre zabezpečenie plynulej prevádzky ČOV a zabráneniu upchávania čerpadiel tuhými látkami je nutná montáž strojne stieraných hrablíc. Navrhnutými úpravami sa dosiahne kvalitnejší proces čistenia odpadovej vody a zvýši sa bezpečnosť a stabilita prevádzky zariadení ČOV.
Poptáváme projekci domovní čistírny odpadních vod
Potřebovali bychom naprojektovat domovní čistírnu odpadních vod v obci Hnízdo u Vrbovce
Modernizace a intenzifikace ČOV včetně souvisejících objektů v obci Malé Březno
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby - rekonstrukce (za účelem modernizace a intenzifikace) stávající čistírny odpadních vod, jak je popsána a v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace a intenzifikace ČOV včetně souvisejících objektů v obci Malé Březno“, vypracovanou společností EKOSYSTÉM spol. s r.o. v (dále jen ...
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Jaroslavice
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace ČOV Jaroslavice sloužící více obcím na kapacitu 5 332 EO. Stavba zahrnuje 12 stavebních objektů a 4 provozní soubory. Bližší podrobnosti jsou v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Kanalizace a ČOV II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce zaměřené na výstavbu splaškové kanalizace v obci Malšovice (vyjma části STOKA A, STOKA A7 a části STOKA B situovaných v silnici III/25380 vč. přepojení na vedlejší stoky, které jsou již zrealizovány či realizovány v rámci ...
Obec Prenčov - rozšírenie kanalizácie a ČOV
Predmetom zákazky sú stavebné práce - vybudovanie splaškovej kanalizácie v celkovej dĺžke 2 325 m na odvedenie splaškovej odpadovej vody do čistiarne odpadových vôd, ktorá je navrhnutá ako kompletná technologická linka pozostávajúca z dvoch celoplastových biologických reaktorov, čerpacej stanice s mechanickým predčistením a kalojemu.
Ostrov u Macochy - Intenzifikace ČOV a dobudování kanalizace
Předmět plnění zahrnuje stavbu intenzifikace ČOV a stavbu dobudování kanalizace. Každá stavba je řešena samostatnou projektovou dokumentací. Účelem stavby je intenzifikace stávající ČOV Ostrov u Macochy pro požadované zvýšení její kapacity ze současných 900 EO na 1 300 EO. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická, se systémem směšovací aktivace ...
Kanalizace a ČOV v obci Beřovice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Beřovice pro 460 EO včetně doprovodných objektů. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Kanalizace a ČOV v obci Beřovice“, zpracované společností PROJEKT IV s.r.o., Bassova 98/8, PSČ 190 00, IČ: 25601172.
Zabezpečenie technologického servisu pre Čistiareň odpadových vôd pri Pobočke colného úradu Komárno
Predmetom obstarávania je zabezpečenie technologického servisu pre Čistiareň odpadových vôd pri Pobočke colného úradu Komárno na obdobie 4 rokov od účinnosti zmluvy. Pozostáva z dvoch častí: I. Pravidelný technologický servis II. Mimoriadne opravy a údržba Bližšia špecifikácia zákazky, ako i požadovaný obsah, rozsah a forma je uvedená vo ...
Modernizácia zariadenia čističky odpadových vôd
Modernizácia zariadenia čističky odpadových vôd. Modernizácia 2 kusov závitových dopravníkov odpadovej vody spočíva v demontáži pôvodných pohonných jednotiek, odstránení závitových rotorov, odstránením pôvodného koryta (búracími prácami, rozpálením). Dodávateľ si zabezpečí dopravnú a manipulačnú techniku na demontáž strojného zariadenia závitového ...
Kanalizace a ČOV v obci Rpety
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Rpety pro 600 EO včetně doprovodných objektů. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Kanalizace a ČOV v obci Rpety“, zpracované společností PROJEKT IV s.r.o., Bassova 98/8, PSČ 190 00, IČ: 25601172.
ČOV - zhotovenie betónovej nádrže
Predmetom tejto zákazky sú stavebné práce súvsiace so zhotovením betónovej nádrže v rámci stavby "SO 02 ČOV Teplička"
Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec - 1. etapa, opakované řízení
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV Jindřichův Hradec, konkrétně 1. etapa stavby, tzn. mechanicko biologické čištění odpadních vod, kalové hospodářství a plynové hospodářství tak, aby bylo možné v budoucnu navázat na již vybudované objekty. Nyní je předmětem plnění 14 stavebních objektů (SO) a 11 provozních souborů (PS). V ...
Splašková kanalizace a ČOV Úhřetice
Odkanalizování celé obce Úhřetice a částečně také okrajové části obce Tuněchody v okrese Chrudim. Předmětem plnění je provedení gravitační splaškové kanalizace, stavební části čerpacích stanic, provedení kanalizačních výtlaků, přípojek NN k ČS a ČOV, provedení stavební a technologické části ČOV, vodovodní přípojky k ČOV, příjezdové komunikace k ...
Pohranice ČOV 1200 E.O. Pohranice - strojnotechnologická časť
Predmetom zákazky je dodanie a montáž strojnotechnologického zariadenia čistiarne odpadových vôd. Všetky úpravy a inštalácia novej technológie bude vykonaná v existujúcom stavebnom objekte.
Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň
Rekonštrukcia existujúceho ČOV na 4000EO s inovatívnym riešením. 1. Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie inovatívneho diela s nízkou spotrebou elektrickej energie, v katastrálnom území Orechová Potôň. 2. Jedná sa o realizáciu stavby v jestvujúcom areáli ČOV v Orechovej Potôni na parcele č C 442/3 ku Orechová Potôň
Rekonštrukcia a intenzifikácia existujúcej ČOV Brzotín
1. Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia a intenzifikácia existujúcej čistiarne odpadových vôd Brzotín podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. súťažných podkladov. 2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Obnova usazovacích nádrží ČOV Bruntál
Předmětem veřejné zakázky „Obnova usazovacích nádrží ČOV Bruntál“ jsou stavební úpravy spočívající v kompletní výměně nebo repasi technologických částí - strojní i elektro. Ve stavební části se jedná o nezbytné stavební úpravy vyvolané instalací nového technologického vybavení. Předmět zadávajícího řízení je tvořen těmito stavebními ...
Modernizácia - Čistiareň odpadových vôd Krajné
Predmetom zákazky je modernizácia čistiarne odpadových vôd v obci Krajné inštaláciou novej technológie, ktorá má spĺňať požiadavky kvantity vyčistených vôd (1550 EO), približovať sa k moderným ekologickým trendom kvality vyčistených vôd, spĺňať emisné, imisné limity a zároveň musí byť pripravená na sprísňovanie noriem v budúcnosti. Po ...
Zvýšenie kapacity ČOV Šuňava
Predmetom obstarávania je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Zvýšenie kapacity ČOV Šuňava. Bližšia špecifikácia k realizácii zákazky je podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných.
Sľažany - kanalizácia 2.etapa, Intenzifikácia a rozšírenie ČOV
Predmetom obstarávania je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Sľažany - kanalizácia 2.etapa, Intenzifikácia a rozšírenie ČOV Bližšia špecifikácia k realizácii zákazky je podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných.
Technologický systém pro recyklaci bazénových pracích vod
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a instalace technologického systému pro recyklaci bazénových pracích vod s vysokou efektivitou, který bude zajišťovat opětovné použití této vody jako vody ředící a doplňkové pro bazénový okruh.