Intenzifikace ČOV Olšany u Prostějova

Intenzifikace ČOV Olšany u Prostějova

Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV Olšany ze stávajících 2100 EO na 3000 EO. Při realizací stavby dojde k demolici části stávajícího objektu (stávající provozní budova, objekty primárního čištění a areálové komunikace) a následně k výstavbě nových objektů (provozního objektu ČOV) a osazení technologie.

Kanalizace a ČOV - Záluží

Kanalizace a ČOV - Záluží

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Záluží. Celková kapacita ČOV bude v budoucnu činit 1500 EO. V rámci této veřejné zakázky bude realizována kapacita 750 EO. Splašková kanalizace bude realizována jako gravitační o celkové délce 4 515 m, z toho ...

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba ČOV a gravitační splaškové kanalizace. Celková délka navržené gravitační kanalizace je 4,9 km a délka výtlačných řadů 1,08 km. Součástí předmětu plnění jsou 3 čerpací stanice a výstavba nové mechanicko - biologické ČOV pro 650 EO včetně zajištění jejího zkušebního provozu. Součástí veřejné zakázky jsou i ...

Výstavba nové ČOV a kanalizace Vochov

Výstavba nové ČOV a kanalizace Vochov

Předmět zakázky: obecní centrální ČOV a oddílná splašková kanalizace s vyústěním vyčištěné odpadní vody do řeky Mže. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je též stavební povolení k ...

Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší

Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší

Předmětem veřejné zakázky je úprava vrtu A1, výstavba ATS a ČOV, vč. technického vystrojení, výstavba vodovodu a kanalizace.

ČOV a kanalizace Rataje

ČOV a kanalizace Rataje

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Rataje.

Intenzifikace ČOV v Bechyni

Intenzifikace ČOV v Bechyni

Předmětem zakázky je intenzifikace čistírny odpadních vod ve městě Bechyni. Předmět zakázky bude hrazen z rozpočtu města Bechyně a dále z dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí. Veřejná zakázka je realizována v rámci Operačního programu Životního prostředí (dále jen „OPŽP“), reg. č. projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/16-_042/0004757 ...

Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice

Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice

Předmětem veřejné zakázky je projektování a výstavba nového kalového hospodářství v areálu stávající Čistírny odpadních vod v Modřicích (dále také jen „stavba“ nebo „Dílo“). Předmětem veřejné zakázky jsou tak stavební práce a související služby při projektování a realizaci stavby, včetně komunikací a uvedení stavby do provozu v souladu s jejím ...

Rozšírenie ČOV Žakovce - II. etapa

Rozšírenie ČOV Žakovce - II. etapa

Predmetom projektu je Rozšírenie ČOV Žakovce. Rozšírenie sa navrhuje realizovať na pozemkoch vedených v katastrálnej mape pod č. KN-C 6525 (jestvujúca ČOV) a parcela KN-C 6527 ( dvor ČOV) určeného pre celkový areál ČOV, bez nároku na záber ďalšieho územia.

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Chlumčany, Vlčí – výstavba ČOV a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba ČOV a gravitační splaškové kanalizace. Celková délka navržené gravitační kanalizace je 4,9 km a délka výtlačných řadů 1,08 km. Součástí předmětu plnění jsou 3 čerpací stanice a výstavba nové mechanicko - biologické ČOV pro 650 EO včetně zajištění jejího zkušebního provozu. Součástí veřejné zakázky jsou i ...

Intenzifikace ČOV Unhošť

Intenzifikace ČOV Unhošť

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod převážně ve stávajícím oploceném areálu. V rámci úprav dojde k sanaci a rekonstrukci stávajících objektů. Dále pak k demolici části stávajících objektů a výstavbě nových.

Nové Strašecí – dostavba kanalizace a ČOV

Nové Strašecí – dostavba kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace ve městě Nové Strašecí a výstavba nové čistírny odpadních vod s kapacitou 7000 EO. Celková délka navržené kanalizace je 6679m - z toho se předpokládá 1176 m výtlaku, 4610 m gravitace a 893 m veřejných částí kanalizačních přípojek. Dále je předmětem plnění výstavba 4 čerpacích stanic.

Výběr dodavatele stavby - Bezděkov nad Metují - splašková kanalizace a ČOV

Výběr dodavatele stavby - Bezděkov nad Metují - splašková kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizačního systému v obci Bezděkov nad Metují. Součástí stavby je realizace kanalizačního systému, čistírny odpadních vod a kanalizačních přípojek po veřejné části. Stavba se člení na následující objekty, technická a technologická zařízení: SO 01 ČOV, SO 01.1 Zpevněné plochy a oplocení, SO 01.2 Trubní ...

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace a nové ČOV v obci Hřivice, která je navržena na 700 EO a výstavba kanalizace v místní části Touchovice, která bude napojena na novou ČOV. Celková délka kanalizace je 7,5 km, z toho je 4,1 km gravitační kanalizace, 1,8 km výtlaku a 1,6 km kanalizačních přípojek.

Vyžlovka - dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV

Vyžlovka - dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV

Výstavba gravitační kanalizace a intenzifikace ČOV.

Radětice – kanalizace a čištění odpadních vod

Radětice – kanalizace a čištění odpadních vod

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod (ČOV) pro 300 EO a dostavba kanalizace pro odvedení odpadních vod v obci Radětice. Na kanalizační síti obce bude nově osazeno pět odlehčovacích komor.

Bešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd

Bešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd

Predmetom zákazky je realizácia Obecnej čistiarne odpadových vôd v obci Bešeňov. Súčasťou realizácie je vypracovanie jednostupňového projektu pre stavebné povolenie, zabezpečenie stavebného povolenia, zrealizovanie stavebných prác, dodávky a montáže technológie, uvedenie ČOV do skúšobnej prevádzky a vykonanie 6 mesačnej skúšobnej prevádzky. ...

Obec Draženov - ČOV a kanalizační stoky A, A1, B, H

Obec Draženov - ČOV a kanalizační stoky A, A1, B, H

kanalizace a ČOV – kapacita 600 EO

Pletený Újezd – kanalizace a čistírna odpadních vod

Pletený Újezd – kanalizace a čistírna odpadních vod

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Pletený Újezd.

Dlouhá Lhota – Splašková oddílná kanalizace a ČOV

Dlouhá Lhota – Splašková oddílná kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové oddílné kanalizace a ČOV v obci Dlouhá Lhota.

Kanalizace a ČOV Dolní Pěna

Kanalizace a ČOV Dolní Pěna

Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační splaškové kanalizace a výstavba nové mechanicko – biologické aktivační čistírny odpadních vod pro 600 EO s odvodňovačem kalů v obci Dolní Pěna.

Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV

Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV

Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavebných prác týkajúcich sa čistiarne odpadových vôd a aktualizácia dokumentácie pre realizáciu stavebných prác týkajúcich sa splaškovej kanalizácie predloženej verejným obstarávateľom, vypracovanie projektu dopravného značenia vrátanie vybavenia povolení na zvláštne užívanie ciest a ...

Úpravna vody Karolinka - Doplnění technologické linky

Úpravna vody Karolinka - Doplnění technologické linky

Předmětem projektu je doplnění technologické linky úpravny vody se zaměřením na řešení problematiky odstranění biologického mikrobiologického znečištění v surové vodě a snížení obsahu manganu, včetně kalového hospodářství. V rámci rekonstrukce bude provedena úprava technologie přípravy a dávkování 0,1% vápenné vody pro zajištění spolehlivého ...

ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice-Josefovice

ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice-Josefovice

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v Klimkovicích, městské části Josefovice.

Vlasatice - kanalizace a ČOV

Vlasatice - kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v obci Vlasatice v délce cca 8 877 m, z toho cca 6 689 m kanalizačních stok, cca 878 m výtlaku, cca 1 310 m odboček pro domovní přípojky, 3 ks ČS a výstavba nové ČOV pro 900 EO. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

(záznamy 1/25 z 2179)  strana 1 / 88