Kanalizace a ČOV Borušov
Předmětem veřejné zakázky je novostavba kanalizace a čistírny odpadních vod, včetně doprovodných staveb.
Klení - čistírna odpadních vod a splašková kanalizace
Stavba bude sloužit pro odvedení splaškových odpadních vod z objektů obce a čištění těchto odpadních vod. Navržená kanalizační síť bude odvádět splaškové odpadní vody z přilehlých nemovitostí do čistírny odpadních vod. V ČOV budou odpadní vody vyčištěny a vyčištěné vody budou vypouštěny do místní drobné vodoteče. Připojení jednotlivých ...
ČOV Boskovice - intenzifikace
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření kapacity ČOV Boskovice.
ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce
Predmetom stavby sú potrubné gravitačné stoky s kanalizačnými šachtami, tlakový rozvod s náležitými tvarovkami a armatúrami, technologické zariadenie navrhovanej čerpacej stanice ČS1 a čistiareň odpadových vôd ako stavebný objekt spolu s potrubnými rozvodmi a technologickým zariadením pre čistenie splaškových vôd s následným odvádzaním do ...
ČOV České Budějovice - zahušťování kalu
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávající technologie zahušťování kalu. Dojde k obnově stávajícího zahušťovače včetně příslušenství a kompletního technologického vystrojení v suterénu. Dále budou provedeny související nezbytné stavební úpravy objektu a výměna venkovního potrubí pro odvod fugátu z rotačních zahušťovačů. Součástí ...
ČOV a kanalizácia obce Lemešany
Predmetom obstarávania je návrh gravitačnej stokovej siete v obci Lemešany. Vzhľadom k nepriaznivým výškovým pomerom, nie je možné riešiť odkanalizovanie obce iba gravitačnou stokovou sieťou. Potrebná je výstavba čerpacích staníc na prekonanie nepriaznivých výškových pomerov. Obec má v súčasnosti ČOV, ktorá však kapacitne nestačí. Je potrebné ...
Mukařov, Srbín, Žernovka - splašková kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s výstavbou kombinované gravitační a tlakové splaškové kanalizace s novou ČOV, včetně gravitačních a tlakových splaškových kanalizačních přípojek pro místní části Srbín, Žernovka a část Mukařova, které odvádí splaškové odpadní ...
Dolní Hbity - rozšíření ČOV a kanalizace Luhy
Rozšíření a intenzifikace stávající mechanicko - biologické čistírny odpadních vod s aerobní stabilizací kalu o kapacitě 700 EO je navrženo na výhledovou kapacitu 1000 EO. Stavba bude sloužit k odpovídající likvidaci splaškových odpadních vod z jednotlivých napojených nemovitostí v obci Dolní Hbity a jejích místních částí. Vyčištěná voda bude ...
Odkanalizování části obec Bílý Kostel nad Nisou a ČOV
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě novostavby ČOV a kanalizace dle projektové dokumentace
Intenzifikace ČOV Český Brod
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající biologické linky ČOV Český Brod. Účelem stavby je intenzifikace biologického stupně stávající ČOV Český Brod na tzv. D-R-D-N systém. Součástí stavby bude čerpací jímka odpadních vod pro čerpání odpadních vod za lapákem písku do denitrifikace I. Dále rozdělení stávající nádrže regenerace na ...
Kanalizace a ČOV Bílé Vchynice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování tlakové kanalizace, která je zakončena kontajnerovou ČOV. Součástí jsou oddílné splaškové kanalizační odbočky.
Třeboň, Branná - ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)
Vybudování centrální ČOV o max. kapacitě 601 EO, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, přípojek, výtlaků a dvou čerpacích stanic.
ČOV Dolné Vestenice
Predmetom ZoD pre vyhotovenie Diela budúcim zhotoviteľom bude: a)vypracovanie Projektovej dokumentácie č. 1, ktorá bude obsahovať: - dokumentácie EIA - 6 vyhotovení, - vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) - 10 vyhotovení, - vypracovanie Dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) - 10 vyhotovení, b)zhotovenie Stavby, ...
ČOV a kanalizace Boharyně a Homyle
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související s těmito stavebními pracemi, spojené s výstavbou gravitační splaškové kanalizace pro odvedení splaškových vod z nemovitostí v Boharyni a v místní části Homyle, včetně kanalizačních splaškových přípojek, a výstavbou nové centrální ČOV.
Kanalizace a ČOV Veliš a Vesec, Vodovod Veliš a Vesec
1) Stavba vodovodu pro obce Veliš a Vesec je plánována z důvodu zajištění pitné vody pro obyvatele obcí Veliš a Vesec. Zdrojem pitné vody bude stávající přiváděcí řad, který je součástí skupinového vodovodu Jičín. Napojení nové rozvodné vodovodní sítě bude na již vybudovanou rozvodnou síť a dále bude zřízen nový napojovací bod na přiváděcí řad, ...
Kanalizace a ČOV Olešná
vybudování nové splaškové kanalizace zaústěné do nové čistírny odpadních vod (mechanicko-biologická s kapacitou pro 495 EO), celková délka kanalizace - stoky 2 715,5 m (DN 250, 300), výtlaky 307,0 m, celková délka odbočení pro kanalizační přípojky 646,5 m
Komárov a Suché Lazce  splašková kanalizace
Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace v délce 12 212,30 m z žebrovaného PP potrubí, centrální ČOV pro obě MČ Komárov a Suché Lazce, ČS 1 v Komárově, ČS 3 v Suchých Lazcích včetně havarijních přepadů, 159,5 m a 699,3 m výtlaku, 546 ks kanalizačních přípojek, příjezdní a obslužné komunikace, přípojky NN pro ČOV a 2x ČS a úpravy dešťové ...
Intenzifikace úpravny vody Zlatá 2020
Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací vč. instalace a montáže technologií pro investiční akci s názvem "Intenzifikace úpravny vody Zlatá 2020" v rozsahu investičních nákladů. Účelem této veřejné zakázky na stavební práce je soubor opatření pro intenzifikace úpravny vody v obci Zlatá. Toto opatření zahrnuje ...
Dostavba kanalizace a ČOV v obci Záměl
Splašková gravitační kanalizace DN 250 a 300 v délce 866 m, realizovaná v komunikaci III. tř. v zapažených stavebních rýhách. Součástí stavby je kompletní oprava dotčené komunikace s asfaltovým krytem v ploše 2 120 m2 a 38 ks kanalizačních přípojek DN 150 v délce 196 m. Kanalizace bude zakončena kontejnerovou ČOV pro 150 EO, včetně doprovodných ...
Výkleky - splašková kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby oddílné, splaškové tlakové kanalizace, čerpacích šachet a tlakových přípojek, čistírny odpadních vod a souvisejících objektů s ČOV, to je přípojky nn, zpevněných ploch a komunikace, odpadu vyčištěných vod.
Vyšší Brod - úpravna vody, doplnění membrán
Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávajícího vodního díla (úpravny vody). Nově bude ve stávajícím objektu instalována technologie membránové keramické filtrace, bude vyměněn stávající sdělovací kabel, budou provedeny drobné stavební úpravy, u stávajícího přístřešku budou doplněny dveře a budou sanovány stávající objekty kalového hospodářství.
Výstavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV v obci Orechová Potôň
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác pre vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci Orechová Potôň. Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Technologie pro hygienizaci kalů z ČOV - Zemědělské družstvo Maleč
Předmětem zakázky je dodávka souboru technologie pro hygienizaci kalů.
Jarov - vodovod a kanalizace
Výstavba splaškové kanalizace, která umožní odvedení odpadních vod do nově budované ČOV. Z této ČOV budou vyčištěné odpadní vody dále odvedeny do Chocenického potoka. V obci bude realizován oddílný kanalizační systém. Výstavba vodovodní sítě, která umožní zásobování obce pitné vody v dostatečné kvalitě a množství. Stavební objekty a provozní ...
Rozšíření kapacity ČOV za školou - Mníšek
Předmětem veřejné zakázky je navýšení kapacity čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) ze stávajících 60 m3 odpadní vody za den na 90 m3 odpadní vody za den. ČOV slouží k čištění odpadních splaškových vod z objektu základní školy a přilehlých rodinných domů v lokalitě za školou v Mníšku před jejich odváděním korytem vodního toku (Jeřice). V rámci ...