Radenín - čistírna odpadních vod, kanalizační sběrač sever, tlaková kanalizace západ
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je realizace čistírny odpadních vod, kanalizačního sběrače sever, tlakové kanalizace západ, kanalizačního sběrače jih, kanalizačních propojů a kanalizačních přípojek.
ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží
Předmětem sektorové veřejné zakázky je výstavba v otevřeném výkopu dvou nových železobetonových kruhových dosazovacích nádrží DN č. 7 a DN č. 8 o průměru 50 m a navazující spojovací potrubí a kabelové trasy. Součástí dostavby dvou nových dosazovacích nádrží včetně přítoku a odtoku na tyto nádrže, je i úprava některých ze stávajících objektů ...
Brod nad Tichou - ČOV a splašková kanalizace
Předmětem zakázky je výstavba nové čistírny odpadních vod a tlakové kanalizace v obci včetně částí přípojek na veřejném pozemku.
Kanalizace a ČOV Myslív
Jedná se o novou stavbu. Účelem stavby je vybudování splaškového kanalizačního systému pro obec Myslív včetně centrální čistírny odpadních vod. Systém odkanalizovaní je navržen oddílnou kanalizací, kdy splaškové vody budou likvidovány na mechanicko-biologické čistírně odpadních vod (ČOV) pro 440 EO (stavební objekty a provozní soubory: splašková ...
Rekonstrukce ČOV ZTV Studénka
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nových stavebních objektů ČS, linky biologického čištění odpadních vod včetně kalového hospodářství, opravy stávajících objektů v ČOV, výstavbu nových propojovacích potrubí a rozšíření zpevněných ploch.
Nekmíř - kanalizace a ČOV
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod ČOV. Celková délka kanalizace je 3 874,5 m. ČOV pro 800 EO, včetně sounáležitých objektů. Jedná se o stavbu novou, trvalou, vodohospodářské dílo. Předmět plnění veřejné zakázky přesně specifikuje Smlouva o dílo (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a ...
Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vybudování nové splaškové kanalizace a ČOV v obci Radkovice u Hrotovic
ČOV Rybníky - modernizace a intenzifikace
Předmětem veřejné zakázky je modernizace a intenzifikace stávající ČOV Rybníky na cílovou kapacitu 1000 EO. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu této zadávací dokumentace.
Splašková kanalizace a ČOV Kočí
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Kočí, s celkovou délkou kanalizace 4 518m v dimenzi DN 250 a DN 300 z hladkého plnostěnného hrdlového kanalizačního potrubí z polypropylénu SN 12.Součástí předmětu této veřejné zakázky je realizace 193 ks splaškových kanalizačních přípojek v celkové délce ...
Zásobování vodou a odkanalizování obce Kojetín
novostavba vodovodu, oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod
Plavecké Podhradie - intenzifikácia a rozšírenie ČOV
Predmetom zákazky je zabezpečenie intenzifikácie a rozšírenie ČOV v Obci Plavecké Podhradie v súlade s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením.
Kanalizace a ČOV Klenová, Vodovod Klenová
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Klenová včetně nové ČOV s kapacitou 210 EO, ke které bude vybudována příjezdová komunikace v délce 200 m a elektro přípojka v délce 320 m. Délka kanalizace 1 695,4 m. Na trase kanalizace budou osazeny odbočky pro budoucí napojení kanalizačních přípojek. Současně s výstavbou kanalizace bude ...
Intenzifikace ČOV Drnovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací a to intenzifikace ČOV Drnovice v rámci projektu s názvem Inteznifikace ČOV Drnovice pod r.č. 1190400087. Blíže ZD
Tlaková kanalizace v obci Lazníčky - zhotovitel stavby
Předmětem projektu je výstavba nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pro obec Lazníčky. S ohledem na území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizování provedeno systémem tlakové kanalizace. Pro čištění odpadních vod bude mezí místní části Hýk a Hambálek vybudována mechanicko - biologická ČOV pro 282 EO. Vyčištěné odpadní vody ...
Měchenice tlaková kanalizace a ČOV 1000 EO
Předmětem veřejné zakázky je výstavba tlakové kanalizace včetně tlakových přípojek a domovních čerpacích stanic a ČOV s kapacitou 1000 EO. ČOV bude umístěna na parcele 1032/9 obce Měchenice v blízkosti železniční tratě a řeky Vltavy, která bude sloužit jako recipient vyčištěných odpadních vod. Nová čistírna bude vybudována s plně zakrytou ...
Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice ve Frýdku-Místku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro projekt „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_134/0013713. Předmětem veřejné zakázky je dodávka dekontaminační jednotky na nemocniční odpady. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1 Zadávací dokumentace. ...
Modernizace a intenzifikace ČOV Rusava
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce intenzifikace stávající čistírny odpadních vod (dále též „ČOV“), doplňující stávající stavbu čistírny odpadních vod.
Poptáváme provedení úpravny vody pro chlazení a topení a realizaci ČOV
Poptávám CN na provedení úpravny vody pro chlazení a topení. V cena by zahrnovala zaškolení obsluhy. Dále bychom potřebovali CN na ČOV (neutralizační zařízení) jedna se o zařízení pro odpadní vodu z čištění v garáží 1PP a 2PP, tudíž se jedná v malé míře i o ropné látky z vozidel. V ceny by zahrnovala zaškolení obsluhy. Příloze Vám zasílám ...
Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA - 2. etapa - nové vyhlášení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka doplnění technologie čištění OV v ČOV TPCA. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „ČOV TPCA - PD TECHN. ČIŠTĚNÍ OV“, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081, Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, hlavní inženýr projektu: Ing. Dagmar ...
Modernizace ČOV Dolní Němčí
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávající čistírny odpadních vod v obci Dolní Němčí.
Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží, Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací na projektu s názvem Kanalizace a ČOV Pačejov nádraží a Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice dle následujících dvou projektových dokumentací: Kanalizace a ČOV (Pačejov nádraží) a Kanalizace a ČOV (Pačejov, Velešice, Týřovice).
Pec pod Čerchovem - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační kanalizace v obci Pec z PP DN 250 cca 3 422,37 m, 1x ČS a výtlak z PE DN 90 cca 125,4 m a odbočky pro přípojky 127 ks PVC DN 150,200. Celkem 4 143,77 m kanalizace včetně odboček a výstavba nové ČOV pro 450 EO. Součástí jsou i související práce a činnosti popsané v zadávací dokumentaci.
Poptáváme technologii na čištění prosáklé vody v elektrárně
Poptáváme technologii na čištění prosáklé vody v elektrárně. Potřebujeme čistit prosáklou vodu v elektrárně od ropných látek (olejů) v množství cca do 120 l/min. požadujeme, aby při překročení kapacity nedošlo k vyplavení oleje do odpadu. Vyčištěná voda se vyčerpává do vodního toku. Můžete nám nabídnou nějaké řešení. Velmi se nám líbí deskový ...
Kanalizace a ČOV v městské části Žireč
Předmětem projektu je výstavba splaškové kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem, v městské části Žireč, která je součástí města Dvůr Králové nad Labem.
Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávající ČOV. Stavba bude sloužit k čištění odpadních vod přitékajících z města Jaroměř a některých okolních obcí. Převážná část modernizace proběhne ve stávajících objektech. Bude modernizováno a částečně intenzifikováno strojní vybavení (nové hrubé česle, zdvojené jemné česle, nové odvodnění ...