ČOV Hostivice - intenzifikace mechanického stupně - hrubého předčištění
Předmětem plnění veřejné zakázky je intenzifikace celého hrubého předčištění, Intenzifikace bude představovat stavební a technologické úpravy stávajícího objektu hrubého předčištění, výstavbu nového objektu jemných česlí a nutnou úpravu venkovních trubních rozvodů. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací ...
Odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV
Jedná se o novou stavbu soustavy 220 ks DČOV včetně příslušenství. U domovních čistíren odpadních vod jsou navrhovanými parametry účinnost čištění. DČOV jsou navrhovány tak, aby vyhověly požadavkům na účinnost čištění odpadních vod a kvalitu vypouštěné předčištěné vody dané Výzvou č. 12/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory vydanou v ...
Velký Ořechov - ČOV a kanalizace - Etapa č. 1
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování ČOV a kanalizace dle projektové dokumentace, jež tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, a dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 návrhu smlouvy o dílo.
Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec - 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV Jindřichův Hradec, konkrétně 1. etapa stavby, tzn. mechanicko biologické čištění odpadních vod, kalové hospodářství a plynové hospodářství tak, aby bylo možné v budoucnu navázat na již vybudované objekty. Nyní je předmětem plnění 14 stavebních objektů (SO) a 11 provozních souborů (PS). V ...
Zajištění dostatečného množství a jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Bohdalov
Předmětem veřejné zakázky je zvýšení kapacity a zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod Bohdalov a vodovod Chroustov. Součástí stavby je rozšíření stávajícího vodojemu Bohdalov výstavba úpravny vody a rozšíření kapacity vodojemu o novou akumulaci o objemu 150 m3 a výstavba vodovodních řadů připojení surové vody z vrtu BO 01 a ze studny ...
Dolní Morava - kanalizace a ČOV
Předmětem VZ je stavba kanalizace a ČOV. V rámci stavby bude zbudována nová splašková kanalizace celkové délky 8.280m, která bude zakončena novou mechanicko-biologickou ČOV pro 4000EO umístěnou na parcele č. 5011 k.ú. Velká Morava
Obec Dobroutov, okres Jihlava, splašková kanalizace + ČOV
výstavba splaškové kanalizace na celém území obce Dobroutov a přívodu splaškové kanalizace do čistírny odpadních vod Dobroutov, součástí stavby jsou 4 čerpací stanice odpadních vod pro přečerpávání odpadních vod z částí území obce a 4 výtlaky odpadních vod z jednotlivých ČSOV do stoky A, která je hlavním gravitačním přítokem na ČOV, čistírna ...
Splašková kanalizace a ČOV pro obec Rychnov na Moravě - Horní Rychnov, Dolní Rychnov
Předmětem veřejné zakázky je stavba tlakové kanalizace v celk. dl. 9839,5m, 203 ks podružných tlakových stok v celk. dl.6661,3 m a ČOV pro 982EO vč. odtokového potrubí do Rychnovského potoka. Bližší specifikace plnění je uvedena v PD, která je součástí zadávací dokumentace.
ČOV Malá Hraštice, přivaděč tlakové kanalizace
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování nové ČOV 1900 EO včetně tlakového přivaděče do nové ČOV (délka 504m), blíže v PD.
Hájske - ČOV, Kanalizácia
Predmetom zákazky je HÁJSKE - ČOV, KANALIZÁCIA. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Pyšel, Zahrádka - zásobování PV a odvedení OV
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v provedení novostavby ČOV a ve výstavbě splaškové kanalizace včetně odboček pro domovní přípojky v obci Pyšel, Zahrádka a její místní části Častotice. Veřejná zakázka je přitom rozdělena na 2 samostatné části ve smyslu § 35 a 101 ZZVZ.
Čistiareň odpadových vôd obec Dedinka
Predmetom tejto zákazky je Čistiareň odpadových vôd obec Dedinka. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
ČOV Šternberk - úprava technologie zpracování kalu
Stavba se skládá ze solární sušárny kalu o rozměru 102 x 12,8 m, navazující zpevněné plochy pro příjezd a odjezd vozidel pro odvoz sušeného kalu, haly pro umístění dekantační odstředivky a kryté skládky odvodněného kalu. Projektová dokumentace řeší následující: Stavební část: - přípravu území, zemní práce - železobetonové ...
Verejná kanalizácia, rozšírenie a intenzifikácia ČOV
Predmetom zákazky je realizácia Projektu Verejná kanalizácia, rozšírenie a intenzifikácia ČOV vo Veľkom Záluží
Kanalizácia a ČOV Viťaz
Predmetom zákazky bude: a)vypracovanie Projektovej dokumentácie PD 1, ktorá obsahuje: - vypracovanie DSP - 10 vyhotovení, b)zhotovenie Stavby, ktorá obsahuje: - vlastná realizácia stavebných prác vrátane zaškolenia obsluhy a uvedenia Stavby do skúšobnej prevádzky, - vypracovanie Projektovej dokumentácie PD 2, ktorá zahrňuje: vypracovanie DRS ...
Kanalizace a ČOV Partutovice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační kanalizace o délce 5214,9 m, 173 ks kanalizačních přípojek o délce 849,2 m, výtlaku o délce 494 m včetně ČS DN 2000 a ČOV s kapacitou 550 EO včetně souvisejících prací.
Letovice - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace ČOV na kapacitu 8 349 EO v městě Letovice, dále výstavba čerpací stanice (areál původní ČOV TYLEX), výstavba výtlaku z čerpací stanice (ČS) směrem na řešenou ČOV Letovice a úpravy stávajících objektů na kanalizační síti. Bližší podrobnosti jsou v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Sirá - odkanalizování a vodofikace obce
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v délce 2,5 km zakončené novou ČOV s kapacitou 250 EO v obci Sirá. A výstavba vodovodu v délce 938 m. Součástí předmětu plnění jsou i veřejné části kanalizačních a vodovodních přípojek. Předmětem plnění je také zajištění dohledu nad zkušebním provozem ČOV
Kanalizace a ČOV Býčkovice
Předmětem veřejné zakázky je vybudování splaškové kanalizace a ČOV na území obce Býčkovice. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu této zadávací dokumentace.
ČOV Marcelová
-Predmetom zákazky je: a)vypracovanie Projektovej dokumentácie PD 1, ktorá obsahuje: - vypracovanie DSP - 6 vyhotovení, b)zhotovenie Stavby, ktorá obsahuje: - vlastná realizácia stavebných prác vrátane zaškolenia obsluhy a uvedenia Stavby do skúšobnej prevádzky, - vypracovanie Projektovej dokumentácie PD 2, ktorá zahrňuje: vypracovanie ...
Radonice - ČOV, kanalizace a vodovod
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v délce 1,95 km zakončené novou ČOV s kapacitou 150 EO, výstavba kanalizačních přípojek v délce 0,6 km a vodovodní síť v souběhu s kanalizací v délce 690m. Předmětem plnění je také zajištění dohledu nad zkušebním provozem ČOV.
Voděrady - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby, respektive vybudování splaškových gravitačních stok (DN 233,6 - DN 295 cca 4 045 m), dvou biologických čistíren odpadních vod (2x150 EO), výtlačných řadů odpadních vod (DN 74 cca 1086 m), čerpacích stanic, vodovodních a elektrických přípojek a přístupových komunikací k ČOV v rozsahu dle projektové ...
Čištění vodohospodářských děl a zařízení v ČEPRO, a.s., 2022 - 2023
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem, jejíž předmětem je čištění vodohospodářských děl a zařízení na skladech PHL zadavatele, zejména čištění nádrží, jímek a šachet, odlučovačů ropných látek, čištění biologických čistíren odpadních vod a kalových polí, včetně odvozu a likvidace vzniklých odpadních vod a kalů.
DČOV obec Chrtníč
Předmětem veřejné zakázky je realizace decentralizovaného odkanalizování obce Chrtníč prostřednictvím systému DČOV s centrálním monitoringem, tedy umístění a výstavba 43 ks certifikovaných domovních čistíren odpadních vod pro jednotlivé objekty k bydlení. Všechny ČOV budou napojeny na centrální online monitoring umožňující nepřetržité sledování ...
Dolní Dunajovice - ČOV
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace a rozšíření stávající mechanicko-biologické ČOV v Dolních Dunajovicích z kapacity 2 400 EO na 3 800 EO. Stavba je členěna na 15 stavebních objektů a 9 provozních souborů a umožní napojení splaškových vod z obce Bavory. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci na profilu zadavatele.