Rozšíření kapacity ČOV za školou - Mníšek
Předmětem veřejné zakázky je navýšení kapacity čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) ze stávajících 60 m3 odpadní vody za den na 90 m3 odpadní vody za den. ČOV slouží k čištění odpadních splaškových vod z objektu základní školy a přilehlých rodinných domů v lokalitě za školou v Mníšku před jejich odváděním korytem vodního toku (Jeřice). V rámci ...
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Josefov
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ČOV Josefov včetně intenzifikace a modernizace. Jedná se o výměnu stávajícího nevyhovujícího principu čištění (biodiskové kontaktní) aktivačním principem aeračním a jeho doplnění provozními objekty mechanického předčištění a kalového hospodářství.
Obec Ketkovice - kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizační sítě, včetně odboček z kanalizačního řadu, dále je předmětem veřejné zakázky výstavba nové ČOV.
Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Hnojník
Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcej ČOV Levoča. Konkrétne ide o zvýšenie kapacity existujúcej ČOV na 15.300 EO a zvýšenie účinnosti čistenia odpadových vôd. Na celé dielo bolo vydané stavebné povolenie, pričom dielo bude realizované v zmysle Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom ...
Častkovce - čistiareň odpadových vôd
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na projekte "Častkovce - čistiareň odpadových vôd. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
ČOV Dolné Vestenice
Predmetom ZoD pre vyhotovenie Diela budúcim zhotoviteľom bude: a)vypracovanie Projektovej dokumentácie č. 1, ktorá bude obsahovať: - dokumentácie EIA - 6 vyhotovení, - vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) - 10 vyhotovení, - vypracovanie Dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) - 10 vyhotovení, b)zhotovenie Stavby, ...
Vysoká u Příbramě - vodovod, kanalizace a ČOV
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací na projektech „Vysoká u Příbramě - Zásobovaní pitnou vodou“ a „Splašková kanalizace a ČOV Vysoká u Příbramě, okres Příbram“. Účelem stavebních prací je zajištění trvalého zásobení obce Vysoká u Příbramě pitnou ...
Beladice – rozšírenie ČOV
Predmetom zákazky je realizácia Projekt BELADICE rozšírenie ČOV. Účelom stavby je čistenie komunálnych odpadových vôd produkovaných z obcí Beladice, Neverice, Jelenec, Ladice a Kostoľany pod Tríbečom. Odpadové vody budú dopravované do ČOV existujúcim prívodným potrubím od obce Beladice. V rámci realizácie predmetu zákazky bude potrebné zrealizovať ...
Splašková kanalizace a ČOV Senice na Hané m.č. Cakov
Předmětem zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou kanalizace a ČOV Senice na Hané m.č. Cakov.
Odkanalizování obce Osečany prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod
Předmět veřejné zakázky: je prevence či omezení znečištění povrchových vod a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO v jednotlivých částech obce Osečany. Konkrétně se jedná o umístění a provedení staveb vodních děl - 35 domovních čistíren odpadních vod (dále jen ...
Rekonštrukcia ČOV HT - Oremov Laz
Účelom stavebných prác je rekonštrukcia stavebných objektov, ako aj technologických celkov inštalovaných v ČOV HT Oremov Laz. Tieto práce budú realizované v existujúcom areáli ČOV. Rekonštruované objekty sú štandardné objekty nevyhnutné pre prevádzku ČOV, bez zvláštnych požiadaviek na architektonické, či urbanistické riešenia.
Čištění odpadních vod ve Străşeni
Předmětem veřejné zakázky je výstavba čistírny odpadních vod ve Străşeni (Moldavsko) a skládá se především ze zpracování projektové dokumentace, a to dokumentace pro stavební povolení a souvisejícího inženýringu včetně zajištění pravomocného stavebního povolení, samotné realizace stavebních prací, výkonu autorského dozoru, dodávky technologií, ...
Kanalizace a ČOV Knyk
Předmětem jsou stavební práce spočívající ve stavbě kanalizačních stok, výtlaků a veřejných částí kanalizačních přípojek. Navrhovaná kanalizace bude řešena jako oddílná splašková. Součástí stavby je i výstavba nové ČOV na jižním okraji obce. Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV o kapacitě 500 EO. Stávající jednotná kanalizace bude zachována a ...
Kanalizace a ČOV Oráčov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace pro obec Oráčov a napojení obce na novou ČOV 400 EO. Z důvodu nepříznivého výškovéhop uspořádání terénu, které neumožňuje přímé gravitační napojení celé lokality, je navrženo přečerpávání splaškových vod 2 výtlaky.
Ořechov, Vážany - odkanalizování
Předmětem zakázky je výstavba nové společné ČOV pro obce Ořechov a Vážany a doplnění jejich stávající kanalizační stokové sítě o nové úseky kanalizace z plastového potrubí DN 300-600 tak, aby vznikla celistvá stoková síť v obou obcích, která bude odvádět odpadní vody na společnou ČOV Ořechov, umístěnou pod obcí Ořechov.
Obec Pohoří
Předmětem veřejné zakázky je změna stávající stavby ČOV Chotouň, spočívající v jejím rozšíření a intenzifikaci. Stávající mechanicko-biologická ČOV byla vybudována v roce 2005 o původní kapacitě 320 EO. Kapacita současné čistírny již dlouhodobě nedostačuje reálným potřebám obce, kdy je omezenou kapacitou ČOV blokován rozvoj obce Pohoří a ...
Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební a montážní práce včetně dodávky technologických celků, jejichž výsledkem bude vybudování dvou nových čistíren odpadních vod (dále jen „ČOV“), rozvodů splaškové kanalizace, přípojky pitné vody a přípojky NN. Vyčištěná voda bude vedena potrubním řadem s napojením na stávající rozvody jednotné ...
Rozšírenie kapacity ČOV Čaňa, prevádzkové súbory
Realizácia stavebno-montážnych technologických prác podľa platnej projektovej dokumentácie stavby, ktorá sa skladá z viacerých prevádzkových súborov.
Dostavba kanalizace a novostavba ČOV Chlumětín pro 250 EO
Předmětem této zakázky je výstavba komunální čistírny odpadních vod pro obec Chlumětín pro 250 EO, (dále jen jako „SO 1 NOVOSTAVBA ČOV 250 EO - OBEC CHLUMĚTÍN“) a dostavba jednotné kanalizace v zastavěném území obce Chlumětín (dále jen „ SO 2 DOSTAVBA JEDNOTNÉ KANALIZACE“), Trasa Š18 -Š23, DN 300, délka 143,87 m; Trasa Š1 - ŠOD 10, DN 300, délka ...
Prušánky Intenzifikace ČOV
Jedná se stavební práce, jejichž podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Kanalizace a ČOV Klapý
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod pro 500 EO v obci Klapý. Podrobně je předmět stavebních prací popsán v projektové dokumentaci zpracované společností Ingreal Děčín spol. s r.o., Náměstí Svobody 461/1, 405 02 Děčín, projektant Ing. Jiří Pacovský, ČKAIT: 0401524, a projektové ...
Pasečnice - vodovod, Pasečnice - kanalizace a ČOV
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je výstavba vodovodu a nového vodojemu, do kterého bude čerpána voda z existujícího jímacího vrtu. Dále je předmětem výstavba kanalizace, včetně dvou čerpacích stanic a výstavba nové mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 250 ...
Obec Hlína - odkanalizování a výstavba nové ČOV
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizační sítě, včetně odboček z kanalizačního řadu, dále je předmětem veřejné zakázky výstavba nové ČOV.
Zdroj a úpravna pitné vody v obci Jakartovice, místní část Deštné
Předmětem zakázky jsou stavební práce na doplnění úpravy vody do stávajícího systému zásobování pitnou vodou v obci Jakartovice, místní části Deštné. V rámci stavby budou provedeny stavební úpravy stávajícího vodojemu, včetně nového technologického vystrojení. Dále bude provedena nová stavba úpravy vody s akumulační a kalovou jímkou. Technologie ...