Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA - 2. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka doplnění technologie čištění OV v ČOV TPCA. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „ČOV TPCA - PD TECHN. ČIŠTĚNÍ OV“, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081, Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, hlavní inženýr projektu: Ing. Dagmar ...
Tachov - regionální sušárna kalu
Předmětem zakázky na stavební práce je realizace technologického souboru sušení odvodněného kalu s příslušenstvím dle návrhu a garancí na provozované ČOV Tachov.
Domovní čístírny odpadních vod Hřibojedy - výběr poskytovatele projekčních činností
Provedení a zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a inženýrská činnost nezbytná k vydání pravomocného územního rozhodnutí včetně podání úplné žádosti o územní rozhodnutí na místě příslušný stavební úřad. Provedení a zpracování dokumentace pro vodohospodářské povolení stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, která bude ...
ČOV a kanalizace Rataje
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Rataje.
Rekonstrukce ČOV
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební a montážní práce včetně dodávky technologických celků, jejichž výsledkem bude vybudování dvou nových čistíren odpadních vod (dále jen „ČOV“), rozvodů splaškové kanalizace, přípojky pitné vody a přípojky NN. Vyčištěná voda bude vedena potrubním řadem s napojením na stávající rozvody jednotné ...
Materiálové využití kalů z ČOV, provzdušňování
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Materiálové využití kalů z ČOV“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_114/0010078. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1 ZD. Tato kapitola je nejmenší nedělitelnou částí veřejné zakázky. Je umožněno dílčí plnění.
Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování čistírny odpadních vod pro objekt Zařízení pro zajištění cizinců Balková (včetně odtokového potrubí a výústního objektu do vodního toku a rekonstrukce vodovodní přípojky k ČOV), dle dále uvedené specifikace a podmínek v rámci realizace projektu „Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC ...
Dolní Ředice zvýšení kapacity ZŠ s přístavbou tělocvičny
Předmětem zakázky jsou stavební práce spojené se zvýšením kapacity ZŠ s přístavbou tělocvičny v Dolních Ředicích č.p. 147 prováděné za provozu ZŠ - realizací prací nesmí být omezena výuka a provoz zařízení, ani bezpečnost žáků a zaměstnanců. Součástí realizace zakázky je parkoviště na východní části pozemku a nové odkanalizování objektu s osazením ...
Odolena Voda - intenzifikace ČOV
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV jako celku. Intenzifikace řeší zkapacitnění ČOV ze stávajících 6000EO na 7000EO. Modernizaci stupně hrubého přečištění (lapáků písku) a celkovou záměnu uspořádání a rozšíření objemů aktivačních nádrží. Předmětem plnění je také nové vystrojení technologické části SO-06 Dosazovací nádrž a ...
Dolní Ředice zvýšení kapacity ZŠ s přístavbou tělocvičny
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené se zvýšením kapacity ZŠ s přístavbou tělocvičny v Dolních Ředicích č.p. 147 včetně parkoviště na východní části pozemku a nového odkanalizování objektu s osazením kontejnerové domovní čistírny odpadních vod s předřazenou akumulační - vyrovnávací nádrží. Kubus tělocvičny na jižní straně od ZŠ s ...
Římov - intenzifikace ČOV
rekonstrukce ČOV Římov s navýšením kapacity na přiváděné zatížení pro 990 EO (rekonstrukce provozního objektu, štěrbinového lapáku písku s ručními česlemi, lapáku plovoucích nečistot a jímky tuků, aktivační nádrže s rozdělovací komorou, dosazovací nádrže, objektu zahuštěného kalu a dmychárny a uskladňovací nádrže, nově bude realizován lapák štěrku ...
Čistá u Rakovníka - splašková kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Čistá u Rakovníka ve Středočeském kraji.
Intenzifikace ČOV Ptice
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace ČOV Ptice v obci Ptice ve Středočeském kraji, přičemž předmět plnění je rozdělen na i) etapu I., která spočívá v provedení stavebních objektů (dál jen „etapa I.“) a na ii) etapu II., která spočívá v provedení technologické části ČOV (dále jen „etapa II.). Jedná se o výstavbu nového kalového hospodářství a ...
Dolní Ředice zvýšení kapacity ZŠ s přístavbou tělocvičny
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce prováděné za provozu zařízení spojené se zvýšením kapacity ZŠ s přístavbou tělocvičny v Dolních Ředicích č.p. 147 včetně parkoviště na východní části pozemku a nového odkanalizování objektu s osazením kontejnerové domovní čistírny odpadních vod s předřazenou akumulační - vyrovnávací nádrží. Kubus ...
Intenzifikace ČOV Šestajovice
Předmětem zakázky je intenzifikace ČOV Šestajovice. Výstavbou další technologické linky biologického čištění bude zajištěno potřebné zvýšení kapacity ČOV na hodnotu 6000 EO.
Servis, údržba a oprava čistiarne odpadových vôd a ostatných vodohospodárskych stavieb a objektov
Predmetom zákazky je servis, údržba a oprava zariadení objektu čistiarne odpadových vôd a ostatných vodohospodárskych stavieb a objektov prislúchajúcich k stavbe tunela Višňové v úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové Dubna Skala: 1. poskytovať komplexné služby spojené s prevádzkovaním vodohospodárskych stavieb a objektov ČOV vrátane ...
Kanalizácia a ČOV - Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša
Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie v obciach Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša a spoločnej čistiarne odpadových vôd v obci Kráľová pri Senci.
Háj ve Slezsku – odkanalizování a ČOV místní části Jilešovice
Předmětem projektu je výstavba kanalizace a ČOV 350 EO v obci Háj ve Slezsku.
Opařany – kanalizace a ČOV Podboří
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nových stok splaškové gravitační kanalizace, výstavba čistírny odpadních vod (ČOV) pro 150 EO, příjezdové komunikace k ČOV, elektrické přípojky pro ČOV v Podboří, které je místní částí obce Opařany. Po dokončení realizace díla bude kvalita odtoku z ČOV splňovat podmínky pro čištění odpadních vod dle požadavků ...
Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona, v užším řízení, jejímž předmětem je výstavba nové moderní čistírenské linky, odpovídající současným standardům a zvyklostem.
Komárov – kanalizace a ČOV
vybudování nové soustavné oddílné splaškové kanalizace a centrální ČOV s kapacitou výhledových 170 EO v obci Komárov u Soběslavi
Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany
Stavebné práce na realizácii stavbyVerejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Kanalizace a ČOV Hradčany
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Hradčany včetně nové ČOV s kapacitou 280 EO. Délka kanalizace 4,75 km. Součástí předmětu plnění jsou i veřejné části kanalizačních přípojek. Předmětem plnění je také zajištění dohledu nad zkušebním provozem ČOV.
Pohled – kanalizace a ČOV, vodovod Pohled
Předmětem plnění veřejné zakázky je, vybudování nové oddílné gravitační a tlakové kanalizace, čistírny odpadních vod a nového vodovodního řadu a přípojek.
Projektová dokumentace a inženýrská činnost k výstavbě ČOV v Kostelci nad Černými lesy
Cílem zakázky bude vyhotovení projektové dokumentace obsahující stavební a technologické části na výstavbu ČOV. V ČOV budou stavebně navrženy tři linky po 2 200 EO, technologicky však budou vystrojeny jen dvě linky (navrhovaná kapacita ČOV v rámci zakázky činí 4 400 EO, třetí linku bude možné výhledově osadit technologií a zvýšit kapacitu na 6 600 ...